SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
Download to read offline
โรงเรี ยน..................................................ตำบล..............................อำเภอ............................จังหวัด...............................
ชื่อประธำนคณะกรรมกำรประเมิน..................................................วันที่เวลำ.....................จำนวนคณะกรรมกำร........ท่ำน
                       แนวทางการประเมินโรงเรี ยนดี ศรี ตาบล
     กำรประเมินโรงเรี ยนดี ศรี ตำบล สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มุ่งหวังให้ นักเรี ยนมี
                                       ้ ้
 คุ ณธรรมนาวิชาการ เป็ นเด็กดี เป็ นศักดิ์เป็ นศรี ของตาบล รู้ เท่ าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีภูมค้ ุ มกั น ิ
 ตนเองเพื่ อรองรั บการเปิ ดประตู ส่ อาเซียน ส่ วนผู้บริ หารและครู เป็ นตั วอย่ างคนดี มีศีล 5 มีธรรมข้ อวัตรปฏิบัติทงกาย
                     ู                                      ั้
 วาจา ใจ เชื่ อมโยงการมีส่วนร่ วมเครื อข่ ายบ้ าน วัด/มัสยิด โรงเรี ยน (บวร/บรม) เข้ าด้ วยกัน
     มี วตถุประสงค์ เพื่ อให้ โรงเรี ยนประเมินตนเองในการพั ฒนาคุ ณภาพนักเรี ยนทังทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม
       ั                                    ้
 สติปัญญาอย่ างต่ อเนื่อง โดยประเมินรำยข้ อตำมเปาหมาย 7-7-7-7 ที่ กำหนดไว้ ดังนี ้
                            ้
                           จานวน     จานวน     เกณฑ์ การผ่ าน เกณฑ์ การผ่ านราย
   ที่       เปาหมาย
             ้
                          ดั ชนีชีวัด
                              ้    ข้ อย่ อย     รายด้ าน      เปาหมาย
                                                       ้
   1 ด้ ำนปั จจัย                   7       6      4 ใน 6 ข้ อย่อย   5 ใน 7 ข้ อใหญ่
   2 ด้ ำนกระบวนกำร (วิชำกำร)             7       6      4 ใน 6 ข้ อย่อย   5 ใน 7 ข้ อใหญ่
   3 ด้ ำนกระบวนกำร (คุณธรรม)             7       6      4 ใน 6 ข้ อย่อย   5 ใน 7 ข้ อใหญ่
   4 ด้ ำนผลผลิต                    7       6      4 ใน 6 ข้ อย่อย   5 ใน 7 ข้ อใหญ่
              รวม             28       24                ผ่ านทุกด้ าน

     วิธีการประเมิน
     2.1 เปาหมาย โรงเรี ยนดี ศรี ตำบล เฟสแรก 1,830 โรงเรี ยน ประเมินตนเองและพัฒนำคุณภำพตำมตัวบ่งชี ้ที่ กำหนด
        ้
     2.2 คณะกรรมการประเมินโรงเรี ยนดี ศรี ตาบล แต่งตังโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื นฐำน ดำเนินกำร
                                 ้                ้ ้
 ประเมินระหว่ำง วันจั นทร์ 18- ศุกร์ 22 กุมภาพั นธ์ และอั งคาร 26-พฤหัสบดี 28 กุมภาพั นธ์ 2556 รวม 7 วัน เป็ นสัปดาห์
 แห่ งการประเมิน
     2.3 ทีมคณะกรรมการประเมินมี 8 ท่ ำนต่อ 1 ที ม จำนวน 173 ที ม ประกอบด้ วย
      ที่           ตาแหน่ ง            จานวน    จานวน สพป.    รวมทังสิน
                                                    ้ ้
      1 พระอำจำรย์ วทยำกร
               ิ                    2       173       346
      2 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื นที่ กำรศึกษำ
                       ้           1       173       173
      3 ศึกษำนิเทศก์                      2       173       346
      4 ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนดี ศรี ตำบล รุ ่น 1        1       173       173
      5 ครู อำสำฯ /ครู แกนนำ                  2       173       346
                   รวม               8       173       1,384
2.4 งบประมาณ จัดสรรให้ 3,000 บำท ต่อโรง ตังเบิก จ่ำยสำนัก งำนเขตพื นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ 173 แห่ง
                                ้             ้
      2.5 วิธีการประเมิน ให้ เริ่มประเมินที่ โรงเรี ยนดี ศรี ตำบลรุ ่น 1 ก่อนในวันแรก โดยผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนรุ ่น 1 ไม่ต้องร่วม
เป็ นกรรมกำร ผลกำรประเมินผ่ำนหรื อไม่ผำน จะไม่ส่งผลต่อกำรเป็ นคณะกรรมกำรประเมินในชุดนี ้
                     ่
      2.6 ระยะเวลาประเมิน กรณี โรงเรี ยนขนำดเล็กหรื อขนำดกลำงและระยะทำงใกล้ กัน
          โรงเรี ยนแรกควรเริ่มประเมินเวลำ 08.00 น.ประกำศผลไม่เกิน 12.00 น. (เตรี ยมภัตตำหำรเพลไปด้ วย)
           โรงเรี ยนที่ สองควรเริ่มประเมินเวลำ 13.00 น. ประกำศผลไม่เกิน 17.00 น.
        2.7 การตั ดสิน กำรลงคะแนนให้ คณะกรรมกำรประชุมร่วมกันในห้ องตำมลำพังโดยไม่มีผ้ อื่นรับฟั ง ใช้ วธีกำรซักถำม
                                                     ู      ิ
ตรวจสอบร่องรอย หลัก ฐำนตำมที่ เสนอแนะไว้ ประกอบกับ วิจำรณญำณจำกประสบกำรณ์ ของคณะกรรมกำรตัดสินรำยตัวบ่งชี ้ โดย
คำนึงถึงเวลำ กำรแบ่งรำยกำรประเมินตำมควำมถนัด จำนวนโรงเรี ยนกั บวันเวลำที่ กำหนด ทุกท่ำนมี สทธิ์แสดงควำมคิดเห็นได้ ตำม
                                                    ิ
หลักฐำนเชิงประจัก ษ์ ตำมเกณฑ์ ที่กำหนด แล้ วบันทึกลงในเอกสำร ดังนี ้
          2.7.1 ผ่ าน อย่ างไม่ มีเงื่อนไข คื อ ผ่ำนครบทัง 28 ตัวบ่งชี ้ เหมำะสมกับกำรเป็ นต้ นแบบอย่ำงยิ่ง
                                       ้
          2.7.2 ผ่ าน อย่ างมีเงื่อนไข คื อ ผ่ำนไม่ครบทุกตัวบ่งชี ้ แต่ยังผ่ำน 5 ใน 7 ตัวบ่งชี ของแต่ละด้ ำน
                                                      ้
              เงื่อนไขคื อ..แก้ ไขตัวบ่งชี ้ที่ ไม่ผำนให้ เรี ยบร้ อยภำยในภำคเรี ยนถัดไป
                                  ่
          2.7.3 ไม่ ผ่าน แต่ มีเงื่อนไข คื อ ผ่ำนครบ 3 ด้ ำน ไม่ผำนเพี ยง 1 ด้ ำน เมื่ อดำเนินกำรพัฒนำแก้ ไขตัวบ่งชี ้
                                           ่
              ที่ ไม่ผำนแล้ ว ทำง รร. แจ้ ง สพป.ตรวจสอบ ให้ ประเมินเฉพำะด้ ำนที่ ไม่ผำนในรอบประเมินครังต่อไป
                  ่                                 ่         ้
          2.7.4 ไม่ ผ่าน คื อ ผ่ำนตัวบ่งชี ้ระหว่ำง 1 – 2 ด้ ำน ไม่ผำน 1 – 2 ด้ ำน ให้ ประเมินใหม่ทุกรำยกำรในกำรประเมิน
                                          ่
             รอบต่อไป
        2.8 ปายรั บรองต้ นแบบโรงเรี ยนดี ศรี ตาบล จะนำไปโดยพระวิทยำกรและครู อำสำ ขนำดปำยรับรองต้ นแบบ
          ้                                             ้
เส้ นผ่ำนศูนย์ กลำง 1.20 เมตร ส่วน โล่ เชิดชู เกียรติ มี รูปแบบย่อส่วนมำจำกปำยรั บรอง ้
          2.8.1 กรณี ผ่านการประเมินให้ มอบปำย ณ ห้ องประชุมโรงเรี ยนโดยคณะกรรมกำรประเมินเป็ นผู้มอบ ดังนี ้
                                 ้
              มอบโล่ เชิดชู เกียรติ ให้ ผ้ บริหำรโรงเรี ยนดี ศรี ตำบล ก่อนเป็ นลำดับแรก
                                ู
               มอบปายรั บรองต้ นแบบ ให้ ผ้ บริหำรโรงเรี ยนดี ศรี ตำบล ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน
                      ้              ู                           ้
                  พื นฐำน นำยกองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น คณะครู ผู้แทนนักเรี ยน เป็ นลำดับต่อไป
                    ้
               ติดตั งปายด้ านหน้ าโรงเรี ยนในที่ เห็นเด่นชัด (ปำยออกแบบมำให้ ทนต่อแดด ฝน มี นำหนักไม่มำก)
                      ้ ้                    ้                 ้
                  เพื่ อให้ โรงเรี ยนอื่ นสำมำรถติดต่อขอศึกษำดูงำนได้
          2.8.2 กรณี ไม่ ผ่าน ให้ ทุกโรงเรี ยนประเมินใหม่ ในรอบต่ อไปของโรงเรี ยนเฟส 2 ตำมข้ อมูลที่ คณะกรรมกำร
              บันทึกมอบให้ ไว้ ในเอกสำรผลกำรประเมินที่ มีลำยมื อชื่อคณะกรรมกำรทุกท่ำนลงนำมไว้
        2.9 คณะกรรมการต้ องรั บประกันผลการตั ดสินว่ำบริสทธิ์ ยุติธรรม ถ้ ำกรณี ผำนกำรประเมิน ต้ องเชื่อมั่นว่ำเป็ น
                                        ุ          ่
แบบอย่ำงที่ ดีให้ โรงเรี ยนอื่ นเข้ ำศึกษำดูงำนได้ และต้ องแจ้ งผลกำรตัดสินทันที ทำงช่องทำงที่ ก ำหนดเพื่ อขึนเวปไซท์ ประกำศผลรำยวัน
                                                       ้
พร้ อมทังชื่อหัวหน้ ำที มประเมิน
    ้
        2.10 โรงเรี ยนดี ศรี ตาบล ใน 4 จั งหวัดชายแดนภาคใต้ และ สพป.สงขลา เขต 3 ทุกโรงเรี ยน ให้ ประเมินในรอบ
ต่อไปพร้ อมโรงเรี ยนดี ศรี ตำบลเฟส 2 เพื่ อให้ มีเวลำเพี ย งพอในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรี ยนตำมเกณฑ์

                                 2
แบบบันทึกการประเมินโรงเรียนดี ศรี ตาบล

                                                  บั นทึกการประเมิน
ข้ อ        เปาหมาย / ดัชนีชวัดสภาพความสาเร็ จ (KPI)
           ้       ี้
                                          ผ่ าน ไม่ ผ่าน     แหล่ งตรวจสอบ
1-7  เปาหมายด้ านปั จจั ย (INPUT) พั ฒนาโรงเรี ยน
     ้
 1   มีแผนยุทธศาสตร์ ท่ ี ชัดเจนและเชื่อมั่นว่ าทาได้ จริง                   แผนยุทธศาสตร์ โรงเรี ยน
1.1  แผนยุทธศำสตร์ มีควำมสอดคล้ องกับสภำพที่เป็ นจริ ง                     แผนโรงเรี ยน
1.2  ตัวชี ้วัดสภำพควำมสำเร็จสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์                      ตัวชี ้วัดในแผน
1.3  แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในแผนยุทธศำสตร์ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์               เปรี ยบเทียบกัน
1.4  ปรับเปลี่ยนแผนยุทธศำสตร์ ได้ ตำมสถำนกำรณ์                         กำรปรั บแผน
1.5  ผลกำรดำเนิ นงำนจำกแผนยุทธศำสตร์ เกิดจำกกำรมีสวนร่วมของทุกฝ่ ำย
                              ่                   ถำมผู้เกี่ยวข้ อง
1.6  ผลลัพธ์ จำกแผนยุทธศำสตร์ ค้ มค่ำครบตำมเป้ ำหมำยในกำรดำเนิ นงำน
                  ุ                               ผลงำนเด่นภูมิใจของ รร
 2   มีเปาหมายในการพัฒนานั กเรี ยนที่ ทุกคนเข้ าใจถูกต้ องตรงกัน
      ้                                           เปาหมายนั กเรี ยน
                                                   ้
2.1  ทุกฝ่ ำยมีสวนร่วมกำหนดเป้ ำหมำยกำรพัฒนำนักเรี ยนที่เป็ น ไปได้
          ่                                       ใครร่วมกำหนดเป้ ำหมำยบ้ ำง
2.2  ทุกฝ่ ำยรวมทั ้งนักเรี ยนตอบได้ ทกคนว่ำ เป้ ำหมำยนั ้นคื ออะไร
                    ุ                             สุมถำมนักเรี ยนชั ้นละคน
                                                  ่
2.3  เป้ ำหมำยเน้ นให้ บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรี ยนร่วมมือกันพัฒนำนักเรี ยน            ดูเป้ ำหมำย รร.เน้ น บวร/บรม
2.4  แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมสอดคล้ องกับเป้ ำหมำยที่ตั ้งไว้                   กิจกรรมใดบรรลุเป้ ำหมำยได้
2.5  ปฏิบติได้ จริ ง มีผลงำนชัดเจนตำมระยะเวลำที่กำหนด
       ั                                          สอบถำมครู ดูหลักฐำน
2.6  มีร่องรอยปฏิบติจริ งในกำรพัฒนำคุณธรรม ศี ลธรรมนักเรี ยนเป็ นรำยบุคคล
            ั                                     สอบถำมครู นักเรี ยน ดูภำพถ่ำย
 3   มีความสะอาด เป็ นระเบี ยบ สวยงามเกิดจากการมีส่วนร่ วมของทุ กคน               บริเวณและอาคารโดยรอบ
3.1  บริ เวณโรงเรี ยนโดยรอบ สะอำดเป็ นระเบียบและสวยงำมตลอดเวลำ                 เดิ นดูรอบบริ เวณ
3.2  อำคำรเรี ยน อำคำรประกอบสะอำดเป็ นระเบียบ สวยงำม                      เดิ นดูตำมอำคำร ห้ องเรี ยน โต๊ ะครู
3.3  ห้ องเรี ยนพร้ อมอุปกรณ์ ไม่ชำรุด โต๊ ะครู โต๊ ะนักเรี ยนสะอำดเป็ นระเบียบ         ตรวจโต๊ ะครู/นร/อุปกรณ์ หลังห้ อง
3.4  ห้ องปฏิบติกำรและห้ องพิ เศษสะอำด จัดของเข้ ำที่ทกครั ้งที่ใช้ งำน
         ั                       ุ                 เดิ นดูห้องพิเศษ ของใช้ ต่ำงๆ
3.5  โรงอำหำร แปลงเกษตร ห้ องเก็บของสะอำดและจัดของเป็ นระเบียบ                 เดิ นตรวจสอบตำมสถำนที่
3.6  หน้ ำเสำธง หอพระ/แท่นบูชำ ห้ องปฏิบติธรรมสะอำดเป็ นระเบียบ
                         ั                        ร่องรอยกำรใช้ งำนด้ ำนหน้ ำ/หลัง
 4   มีบริเวณโดยรอบร่ มรื่ นสวยงามด้ วยร่ มเงาธรรมชาติ                     ต้ นไม้ ยืนต้ น ไม้ ดอกไม้ ประดั บ
4.1  ออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยภำยนอกอำคำรให้ ร่มรื่ นเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม            สีกลมกลืน วัสดุธรรมชำติ
4.2  มีสนำมและสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรั บนักเรี ยนที่เหมำะสม                  สนำมหญ้ ำ ที่เด็กเล่น ม้ ำนั่งสนำม
4.3  มีป้ำยชื่ อโรงเรี ยน ป้ ำยอำคำร/ห้ องที่เหมำะสมกับสภำพโรงเรี ยน              สภำพป้ ำยต่ำงๆ ป้ ำยบอกทำง
4.4  ตกแต่งผนังอำคำร รั ้ว สนำมเด็กเล่นเป็ นมิตรกับธรรมชำติ                   วัสดุปพื ้นสนำมตกแต่งโดยรอบ
                                                       ู
4.5  มีแหล่งเรี ยนรู้ด้ำนระบบนิ เวศวิ ทยำทำงธรรมชำติ ตำมบริ บทโรงเรี ยน             สังเกตแหล่งเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน
4.6  มีกิจกรรมส่งเสริ มกำรอนุรักษ์ พ ลังงำนและสิ่งแวดล้ อมอย่ำงยังยืน
                                   ่              ดูกิจกรรมเด่นด้ ำนนี ้
 5   มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้ าน สีสันสดใส                           ครู ยมแย้ มแจ่ มใส รร.สดใส
                                                     ิ้
5.1  ครูทกคนปฏิบติต่อนักเรี ยนเสมือนเป็ นลูกหลำนของตนเอง
      ุ      ั                                     ครูร้ จักเด็ก เด็กอยำกมำโรงเรี ยน
                                                    ู
                                    3
บั นทึกการประเมิน
 ข้ อ        เปาหมาย / ดัชนีชวัดสภาพความสาเร็ จ (KPI)
            ้       ี้
                                              ผ่ าน ไม่ ผ่าน      แหล่ งตรวจสอบ
5.2   ห้ องเรี ยนทุกห้ องจัดบรรยำกำศเสมือนบ้ ำนที่น่ำอยู่                        สะอำด มีระเบียบ
5.3   บริ เวณโดยรอบตกแต่งสวยงำม สีสนสดใสด้ วยวัสดุท้องถิ่นตำมธรรมชำติ
                       ั                               สังเกตบริ เวณโดยรอบ
5.4   นักเรี ยนมีควำมสุขเมื่อได้ มำโรงเรี ยน ไม่ขำดเรี ยน                        สุมคุยกับนักเรี ยน
                                                       ่
5.5   ครูเยี่ยมบ้ ำนนักเรี ยนรำยบุคคล เข้ ำใจและมีปฏิสมพันธ์ ที่ดีต่อกัน
                              ั                        สุมถำม นร.วันเวลำครูเยี่ยมบ้ ำน
                                                        ่
5.6   นักเรี ยนสนุกสนำนกับกิจกรรมที่จัดขึ ้นหรื อนักเรี ยนคิ ดขึ ้นเองอย่ำงสร้ ำงสรรค์          สุมถำมถึงกิจกรรม นร.คิ ดเอง
                                                         ่
 6   มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติดและอบายมุข                               เป็ นโรงเรี ยนสีขาว
6.1   มีควำมมันคงปลอดภัยบริ เวณอำคำร รั ้ว ประตู อุปกรณ์ ไฟฟำ สนำมเด็กเล่น
         ่                         ้                   สัมผัสจับต้ องอุปกรณ์ ต่ำงๆ
6.2   ปรำศจำกสำรเสพติ ดและอบำยมุขทุกชนิ ดในโรงเรี ยน                          สุมถำมชำวบ้ ำน ชุมชน
                                                      ่
6.3   ไม่มีมมลับตำ บริ เวณรกเรื ้อเป็ นที่ มวสุมหรื อแหล่งอำศัยของสัตว์ ร้ำย
        ุ               ั่                             ดูหลังอำคำร ที่รกร้ ำงว่ำงเปล่ำ
6.4   ให้ ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัย พิ ษภัยของสำรเสพติ ดและอบำยมุข                  สุมถำมนักเรี ยน
                                                       ่
6.5   มีร่องรอยกำรเรี ยนรู้และฝึ กปฏิ บติด้ำนสุขอนำมัยพื ้นฐำนจนเป็ นนิ สย
                     ั                  ั              เสื ้อผ้ ำ หน้ ำผม เล็บ สะอำด
6.6   จัดระบบสุขำภิบำลที่ดีและฝึ กซ้ อมระบบกำรเตื อนภัยอย่ำงน้ อยเทอมละครั ้ง              กำรบำบัดน ้ำเสีย ถำมนักเรี ยน
    เปิ ดโอกาสให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ผู้ปกครองนั กเรี ยน ชุมชนผู้นา             อปท. พระสงฆ์ วัดใกล้ ร.ร.
 7
    ศาสนามีส่วนร่ วมนิเทศ ประเมินและพั ฒนาโรงเรี ยน                          ชุมชน ทากิจกรรมร่ วมกัน
    ร่วมกันวำงแผนและแต่งตั ้งคณะกรรมกำรเครื อข่ำยพัฒนำศี ลธรรม “บวร”                 มีคำสังแต่งตั ้งคณะกรรมกำร
                                                          ่
7.1
    คุณธรรม “บรม” จำกกำรมี สวนร่วมของทุกภำคส่วน
                   ่                                  รำยงำนกำรประชุม
 7.2  สนับสนุนงบประมำณ บุคลำกรหรื อวัสดุครุภณฑ์เพื่ อพัฒนำโรงเรี ยน
                            ั                         ดูจำกแผนงำน ถำมครู
 7.3  จัดกิจกรรมหลำกหลำยพัฒนำควำมรู้คู่คุณธรรมให้ กบนั กเรี ยน
                               ั                      สุมถำมมีกิจกรรมใดบ้ ำง
                                                        ่
 7.4  จัดให้ มีกำรนิ เทศและประเมินผลกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงเป็ นระบบ                    ผลกำรนิ เทศภำยใน เมื่อใด
 7.5  จัดงำนบุญประเพณี สืบสำนวัฒนธรรมท้ องถิ่นร่วมกับวัด/มัสยิดและชุมชน                 งำนบุญประเพณี ที่เข้ ำร่วมงำน
 7.6  พัฒนำเครื อข่ำย “บวร”/ “บรม” จนเกิดควำมเข้ มแข็ง เป็ นต้ นแบบศึกษำดูงำน              รร.นำเสนอวิ ธีกำรสร้ ำงเครื อข่ำย
8-14  เปาหมายด้ านกระบวนการ (PROCESS) จั ดการเรี ยนรู้
      ้
                                                     การจั ดและกิจกรรมการใช้ งาน
 8   จั ดบรรยากาศห้ องสมุดเหมือนบ้ าน มีหนั งสือ สื่อใหม่ เพี ยงพอเหมาะสม
                                                     จานวนคน จานวนครั งที่ ใช้
                                                                 ้
8.1   มีครูหรื อบุคลำกรทำหน้ ำที่บรรณำรักษ์ ให้ คำแนะนำอย่ำงเป็ นกัลยำณมิตร               สุมถำมนักเรี ยน
                                                       ่
8.2   จัดบรรยำกำศห้ องสมุดให้ ดูอบอุนเหมือนบ้ ำน่                            สังเกตวิ ธีกำรจัดห้ องสมุด
8.3   จัดหำหนังสือ สื่อกำรเรี ยนรู้ใหม่ที่ดี เหมำะกับวัยเด็กและสับเปลี่ ยนทุกภำคเรี ยน         สังเกตหนังสือ/สื่อในห้ องสมุด
8.4   มีระบบให้ บริ กำรสืบค้ นข้ อมูลทำงอินเทอร์ เน็ตสำหรับครู/นั กเรี ยนเพี ยงพอ            มีคอมพิ วเตอร์ มีอินเตอร์ เนท
8.5   จัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรอ่ำนเชื่ อมโยงกำรเรี ยนรู้ได้ มำกกว่ำ 3 กลุมสำระ ่             สุมถำมนักเรี ยน ครูจัดกิจกรรม
                                                        ่
8.6   มีอตรำกำรใช้ ห้องสมุดเพิ่ มขึ ้นและมีรูปแบบกำรให้ บริ กำรที่หลำกหลำย
      ั                                               สถิติกำรใช้ / รูปแบบกิจกรรม
 9   ปรั บปรุ งใช้ ส่ อการเรี ยนรู้ ในห้ องปฏิบัติการต่ าง ๆ อย่ างคุ้ มค่ า
             ื                                        ห้ องปฏิบัติการในโรงเรี ยน
9.1   ทุกชั ้นเรี ยนได้ ใช้ สื่อกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบติกำรภำษำ
                                    ั                 ห้ องภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ
9.2   ทุกชั ้นเรี ยนได้ ใช้ สื่อกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบติกำรวิ ทยำศำสตร์
                                   ั                  ห้ องวิ ทยำศำสตร์ แหล่งเรี ยนรู้

                                       4
บั นทึกการประเมิน
ข้ อ       เปาหมาย / ดัชนีชวัดสภาพความสาเร็ จ (KPI)
          ้       ี้
                                           ผ่ าน ไม่ ผ่าน          แหล่ งตรวจสอบ
 9.3  ทุกชั ้นเรี ยนได้ ใช้ สื่อกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบติกำรคอมพิ วเตอร์
                                  ั                 ห้ องคอมพิ วเตอร์ ห้ อง Tablet
 9.4  ทุกชั ้นเรี ยนได้ ใช้ สื่อกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบติกำรคณิ ตศำสตร์
                                   ั                ห้ องคณิ ตศำสตร์ /ห้ องเรี ยนคณิ ต
 9.5  ทุกชั ้นเรี ยนได้ ใช้ สื่อกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องคุณธรรม จริ ยธรรม           ห้ องหรื อลำนกิจกรรม
 9.6  มีกำรดูแล รักษำ ซ่อมแซมห้ องปฏิบติกำรทุกห้ องให้ พร้ อมใช้ งำน
                          ั                         สภำพห้ องไม่ชำรุดทรุดโทรม
 10  ใช้ ศูนย์ การเรี ยนรู้ งานอาชีพครบวงจร นั กเรี ยนมีรายได้ ระหว่ างเรี ยน            กลุ่มการงานพื นฐานอาชีพ ้
10.1  ปรับปรุงและใช้ ศูนย์กำรเรี ยนรู้งำนอำชี พอย่ำงครบวงจร                     สังเกตกำรใช้ ห้อง/ศูนย์อำชี พ
10.2  มีกิจกรรมสร้ ำงงำนสร้ ำงอำชี พให้ แก่นักเรี ยนตำมควำมถนัด ควำมสนใจ               ผลงำนอำชี พนักเรี ยนรำยบุคคล
10.3  มีวิทยำกรท้ องถิ่นหรื อครูจัดกำรเรี ยนรู้งำนอำชี พสอดคล้ องกับวิ ถีชีวิตชุมชน         สุมถำมนักเรี ยน
                                                     ่
10.4  มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำต่อยอดจำกภูมิปัญญำท้ องถิ่นจนเป็ นที่ยอมรั บ                ผลิตภัณฑ์นักเรี ยนดี เด่นรำยปี
10.5  มีแหล่งจำหน่ำยผลิตภัณฑ์นักเรี ยน ก่อให้ เกิดรำยได้ ระหว่ำงเรี ยน                สุมถำมนักเรี ยน
                                                      ่
10.6  มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นสินค้ ำ OTOP                       ผลงำนโรงเรี ยน/กำรนำเสนอ
 11  เป็ นศูนย์ กีฬาชุมชนแบบครบวงจร มีสนามกีฬา กิจกรรมดู แลรั กษา                  ศู นย์ /สนามกีฬาโรงเรี ยน
11.1  มีศูนย์กีฬำชุมชนหรื อสนำมกีฬำโรงเรี ยนพร้ อมใช้ งำน                      ควำมพร้ อม ร่องรอยกำรใช้ งำน
11.2  มีครูหรื อภูมิ ปัญญำท้ องถิ่นให้ ควำมรู้ด้ำนทักษะกีฬำอย่ำงถูกต้ อง               สุมถำมนักเรี ยน ผู้ปกครอง ภำพ
                                                       ่
11.3  มีกำรให้ บริ กำรชุมชนในกำรใช้ งำนอย่ำงคุ้มค่ำ                         สุมถำมชุมชน ผู้ปกครอง ภำพถ่ำย
                                                        ่
11.4  มีกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ กรี ฑำและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง                 ภำพกิจกรรม
11.5  มีกำรดูแลรักษำศูนย์กีฬำชุมชน/สนำมกีฬำโดยนักเรี ยนที่มีจิตอำสำ                 สุมถำมนักเรี ยน
                                                         ่
11.6  มีมำตรกำรจูงใจให้ ท้องถิ่นร่วมพัฒนำเป็ นศูนย์กีฬำชุมชนหรื อสนำมกีฬำมำตรฐำน           สอบถำมผู้บริ หำร ดูมำตรกำรจูงใจ
 12  มีห้องสุขานั กเรี ยนที่ สะอาด เพี ยงพอ ปลอดภัย ถูกสุข ลักษณะ                  ห้ องสุขานั กเรี ยนทุ กห้ อง
12.1  มีห้องสุขำเพี ยงพอกับกำรใช้ งำน                                จำนวนห้ องสุขำหญิง ชำย
12.2  มีควำมสะอำดทั ้งภำยในและภำยนอกทุกห้ อง                             ควำมสะอำดภำยในภำยนอก
12.3  มีควำมปลอดภัยจำกคน พื ช สัตว์ สิ่งของที่เป็ นอันตรำย                      ไม่มีมมอับ ชื ้นแฉะ รกเรื ้อ มืดทึบ
                                                           ุ
12.4  มีแสงสว่ำงเพี ยงพอ กำรระบำยอำกำศดี มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก                    หลังคำโปร่ง ไฟฟำติ ด มีขันน ้ำ
                                                                ้
12.5  มีระบบ Recycle น ้ำเสีย ใช้ ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม          ระบบกำรใช้ น ้ำ ไม่มีกำรใช้ สำรพิ ษ
12.6  มีมำตรกำรดูแลรักษำด้ วยจิ ตอำสำของนักเรี ยน                          มำตรกำรรักษำควำมสะอำด
 13  ใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ ภูมปัญญาท้ องถิ่น สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการเรี ยนรู้
                 ิ                                  แหล่ งเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยน
13.1  ใช้ แหล่งเรี ยนรู้ภำยนอกโรงเรี ยน เช่น วัด/มัสยิด อุทยำนแห่งชำติ สวนสัตว์           ภำพกำรเรี ยนรู้นอกโรงเรี ยน
13.2  ใช้ คอมพิ วเตอร์ แม่ข่ำย (server) สนับสนุนกำรจัดกำรเรี ยนรู้                  สังเกต/สอบถำมวิ ธีกำรสอนจริ ง
13.3  ใช้ คอมพิ วเตอร์ / Tablet เป็ นเครื่ องมือสืบค้ นและจัดกำรเรี ยนรู้              กำรสอนจริ งในห้ องเรี ยน
13.4  ใช้ สื่อ ICT ในกำรจัดกำรเรี ยนรู้อย่ำงน้ อย 4 กลุมสำระ ่                   กลุมสำระใดบ้ ำง/ภำพถ่ำย
                                                          ่
13.5  ใช้ ภมิปัญญำท้ องถิ่น เช่น ตำรวจ ทหำร อบต.นำยกเทศมนตรี ผู้นำศำสนำ
       ู                                            วิ ชำที่สอน/ภำพถ่ำย/สุมถำม นร.
                                                                 ่
13.6  มีผลงำนนักเรี ยนที่เกิดจำกกำรเรี ยนรู้ครบทั ้ง 5 ข้ อ                     ดูผลงำนนักเรี ยน/โครงงำน นร.
 14  ผู้บริหารเป็ นที่ ยอมรั บในการเป็ นนั กพั ฒนาและผู้นาการเปลี่ยนแปลง              ผลงานผู้บริหารโรงเรี ยน

                                   5
บั นทึกการประเมิน
 ข้ อ        เปาหมาย / ดัชนีชวัดสภาพความสาเร็ จ (KPI)
           ้       ี้
                                               ผ่ าน ไม่ ผ่าน      แหล่ งตรวจสอบ
 14.1  ประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดีจนได้ รับกำรยอมรั บ                           มีโล่ ประกำศฯ รำงวัล ฯลฯ
 14.2  มีกำรกระจำยอำนำจเน้ นกำรบริ หำรแบบมีสวนร่วม “บวร”/ “บรม”
                          ่                            สอบถำมพระ อบต. ชุมชน
 14.3  มีกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำร                     สื่อนวัตกรรมที่ใช้ ในกำรบริ หำร
 14.4  มีกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงสร้ ำงสรรค์ โดยยึดหลักธรรมำภิ บำล                       มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้
 14.5  มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั ้นพื ้นฐำนมีสวนร่วมในกำรทำงำนเชิ งรุก
                         ่                             ถำมประธำน/กรรมกำร รร.
 14.6  มีผลงำนเชิ งประจักษ์ ได้ รับกำรยกย่องเชิ ดชูเกียรติ /มีผ้ มำศึกษำดูงำน
                                 ู                     มีผลงำนผู้บริ หำรแสดงให้ ดู
15-21 เปาหมายด้ านกระบวนการ (PROCESS) ปลูกฝั งนิสัยนั กเรี ยน
    ้
 15   ฝึ กความมีวนัย  ิ                                          ครู พระ/สามเณรดี ศรี ตาบล
    ฝึ กกำรควบคุมตนเองไม่ยงเกี่ยวกับอบำยมุข
                   ุ่                                   กำรฝึ กนักเรี ยนให้ พ้นอบำยมุข 6
 15.1
    (บุหรี่ /เหล้ ำ/ยำเสพติ ด/เที่ยวกลำงคื น/กำรพนัน/คบคนพำล/ควำมเกียจคร้ ำน)              กำรบรรพชำสำมเณรดี ศรี ตำบล
 15.2  ฝึ กกำรรั กษำกฎระเบียบของบ้ ำน วัด/มัสยิด โรงเรี ยน                         วิ ธีกำรฝึ กรักษำกฎระเบี ยบ
 15.3  ฝึ กควำมตรงต่อเวลำทั ้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ                    วิ ธีกำรฝึ กควำมตรงต่อเวลำ
 15.4  ฝึ กควำมมีวินัยผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรี /ยุวกำชำด                         กิจกรรมและวิ ธีกำรฝึ ก
 15.5  ฝึ กควำมมีวินัยผ่ำนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรี ยน                  กิจกรรมและวิ ธีกำรฝึ ก
    ฝึ กควำมมีวินัยเรื่ องกำรดูแลรักษำควำมสะอำด กำรจัดอุปกรณ์ ของใช้ ท ั ้งส่วนตน            กิจกรรมหน้ ำเสำธง กำรล้ ำงห้ อง
    และส่วนรวมให้ เป็ นระเบียบอย่ำงสม่ำเสมอ ผ่ำนกิจกรรม 5 ห้ องชี วิต คื อ ห้ องนอน           สุขำ กำรสุมตรวจอำคำรสถำนที่
                                                             ่
 15.6
    หรื อหน้ ำเสำธง ห้ องสุขำ ห้ องทำงำนหรื อห้ องเรี ยน ห้ องแต่งตัวหรื อดูที่ตัวเด็ก          และบริ เวณโดยรอบที่ระบุไว้
    ห้ องครัวหรื อโรงอำหำร เป็ นต้ น                                   สุมตรวจนักเรี ยนรำยบุคคล
                                                        ่
 16   ฝึ กการแสดงความเคารพ                                         วิธีฝึกการแสดงความเคารพ
    ฝึ กแสดงควำมเคำรพบุคคลอย่ำงถูกวิ ธี ได้ แก่ พระภิกษุ นักบวช ผู้นำศำสนำ                สุมเด็กแสดงควำมเคำรพบุคคล
                                                         ่
 16.1
    ผู้ใหญ่ เช่น กำรกรำบ กำรไหว้ กำรยืนตรง กำรสำรวมกิริยำ ฯลฯ                      อย่ำงถูกวิ ธี
    ฝึ กแสดงควำมเคำรพต่อวัตถุ เหตุกำรณ์ และศำสนสถำน                           สุมเด็กแสดงควำมเคำรพต่อ
                                                          ่
 16.2  เช่น ธงชำติ พระพุทธรูป อนุสำวรี ย์ เพลงชำติ กำรประชุม กำรสวดมนต์ ศำสน-                พระพุทธรูป พระสงฆ์ กำรทำวัตร
    สถำน โดยสำรวมระวังกริ ยำมำรยำท กำรแต่งกำย กำรรักษำควำมสะอำด ฯลฯ                   กำรแสดงตนพุทธมำมกะ ฯลฯ
    ฝึ กแสดงควำมเคำรพต่อกำรปฏิบติสมำธิ และกำรฟั งธรรม
                       ั
                                                       สุมเด็กนั่งสมำธิ บรรยำกำศกำรจัด
                                                        ่
 16.3  ในท่ำที่ถกต้ อง เหมำะสมด้ วยควำมสงบ ไม่พูดคุย/เล่นระหว่ำงเวลำนั่งสมำธิ
          ู
                                                       ห้ อง วิ ธีกำร ภำพถ่ำย สุมถำม
                                                                   ่
    และฟั งธรรม
    ฝึ กแสดงควำมเคำรพต่อกำรศึกษำ                                     ควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ไม่มี
 16.4  เช่น ไม่พูดคุย ไม่วิ่งเล่นในห้ องเรี ยน ไม่ขีดเขี ยนข้ อควำมในสถำนที่สวนรวม
                                        ่               ของชำรุด เช่น โต๊ ะ นร. หลอดไฟ
     รวมถึงกำรดูแลรักษำ จัดเก็บหนังสือสมุดเรี ยน ให้ สะอำดและเป็ นระเบียบ                ขอสับหน้ ำต่ำง ลูกบิดประตูทกห้ อง
                                                                     ุ
    ฝึ กแสดงควำมเคำรพในกำรต้ อนรับปฏิสน ถำร   ั
                                                       สุมดูวิธีกำรแสดงควำมเคำรพ
                                                        ่
 16.5  เช่น กำรยิ ้มไหว้ สวัสดี รู้จักใช้ คำพูดในกำรทักทำยทุกคนที่พบ รู้จักรั บรองแขก
                                                       กำรต้ อนรับของนักเรี ยน
    ที่มำเยี่ยมโรงเรี ยน ฯลฯ

                                     6
บั นทึกการประเมิน
ข้ อ        เปาหมาย / ดัชนีชวัดสภาพความสาเร็ จ (KPI)
           ้       ี้
                                           ผ่ าน ไม่ ผ่าน        แหล่ งตรวจสอบ
    ฝึ กกำรใช้ คำพูดสุภำพนุ่มนวลและมำรยำทอ่อนน้ อมต่อผู้อื่น เช่น กำรใช้ สรรพนำม         สังเกตมำรยำท ควำมสำรวมระวัง
16.6  เรี ยกพี่ เพื่ อน น้ องอย่ำงสุภำพ กำรกล่ำวคำขอโทษ ขอบคุณ สำรวมระวังกำรยืน           กำรใช้ สรรพนำม/คำพูดที่เหมำะสม
    เดิ น นั่ง เมื่ออยูกบพระภิกษุ ผู้นำศำสนำ ผู้ใหญ่อย่ำงเหมำะสม
              ่ั                                    ในสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ
17   ฝึ กความอดทน                                         วิธีฝึกความอดทน
    ฝึ กควำมอดทนต่อควำมลำบำกตรำกตรำ                                สังเกตกริ ยำอำกำรเมื่อได้ รับควำม
17.1
    เช่น ฝนตก อำกำศร้ อนจัด เมื่อยปวดเพรำะนั่งสมำธิ นำน ฯลฯ                    ลำบำกต่ำง ๆ ซักถำม
    ฝึ กควำมอดทนต่อควำมเจ็บไข้ ไม่สบำย
17.2                                                 สุมถำมนักเรี ยนแต่ละระดับชั ้น
                                                    ่
    เช่น เจ็บไข้ เล็กน้ อยไม่โดดเรี ยน ฯลฯ
    ฝึ กควำมอดกลั ้นต่อควำมโกรธ ควำมเจ็บใจ
17.3                                                 สุมถำมนักเรี ยนแต่ละระดับชั ้น
                                                     ่
    เช่น ให้ อภัยไม่โต้ ตอบกลับด้ วยวำจำไม่สภำพ หรื อ ด้ วยกำรชกต่อยใช้ กำลัง ฯลฯ
                          ุ
    ฝึ กควำมอดทนต่อควำมเย้ ำยวนของสิ่งเร้ ำ
17.4                                                 สุมถำมนักเรี ยนแต่ละระดับชั ้น
                                                      ่
    เช่น ไม่ติดเกมส์ ติ ดยำ ติดบุหรี่ ติ ดเพื่ อนที่พำออกนอกลูนอกทำง ฯลฯ
                                 ่
    ฝึ กกำรมองคนอื่นในแง่ดี
17.5                                                 สุมถำมนักเรี ยนแต่ละระดับชั ้น
                                                       ่
    เช่น ไม่จับผิด มองโลกแง่ดี ไม่วิพำกษ์ วิจำรณ์ ด้วยถ้ อยคำไม่สภำพ คิ ด ทำงบวก
                                   ุ
    ฝึ กควำมเพี ยรพยำยำม
                                                   สุมถำมนักเรี ยน ผู้ปกครอง
                                                        ่
17.6  เช่น ทบทวนบทเรี ยน ทำกำรบ้ ำน ทำงำนที่ได้ รับมอบหมำยให้ สำเร็จ นั่งสมำธิ
                                                    ครูประจำชั ้นแต่ละระดับชั ้น
    ท่องหนังสือ ฯลฯ
18   ฝึ กนิสัยผ่ านกิจกรรมชี วตจริง 6 มิติจากการมีส่วนร่ วมของ”บวร””บรม”
                   ิ                                วิธีฝึกนิสัยผ่ านกิจกรรม 5 ห้ อง
    วิชาการ: ฝึ กกำรเรี ยนรู้ธรรมะผ่ำนกระบวนกำรพูด (ชัดถ้ อยคำ)                  ฟั งจำกเวทีกำรพูด กำรอ่ำน กำร
18.1
    อ่ำน (เป็ นจังหวะวรรคตอน) และเขี ยนสรุปประเด็น                        เขี ยนของนักเรี ยน
    ศี ลธรรม/คุ ณธรรม: ฝึ กกำรรักษำศี ล 5 กำรฟั งธรรม กำรสวดมนต์ กำรนั่งสมำธิ           วิ ธีกำรอำรำธนำศี ล กำรทำวัตรสวด
18.2
    กำรฝึ กจิ ตใจให้ แจ่มใส อำรมณ์ ดี มีเป้ ำหมำยชี วิตที่ถกต้ อง
                                ู                   มนต์ กำรนั่งสมำธิ ซักถำม
    สังคม: ฝึ กกำรรู้จักแยกแยะเพื่ อนที่ดีกบเพื่ อนที่ไม่ดี คบมิตรแท้
                          ั                         ซักถำมพูดคุยกับนักเรี ยน ครู
18.3
    ฝึ กควำมเป็ นผู้นำ-ผู้ตำม กำรทำงำนเป็ นทีมและฝึ กควำมเป็ นกัลยำณมิตร             ผู้ปกครอง ขอดูร่องรอยวิ ธีกำรฝึ ก
    ดารงชีวต : ฝึ กกำรดูแลรักษำควำมสะอำดร่ำงกำยตนเอง รักษำอุปกรณ์ ของใช้
         ิ                                          สังเกตควำมสะอำดร่ำงกำย
18.4  ปัจจัยสี่ ดูแลสถำนที่ท ั ้งส่วนตัวและส่วนรวม ที่บ้ำน ที่โรงเรี ยนให้ สะอำดและจัดให้      นักเรี ยน เสื ้อผ้ ำ หน้ ำ ผม สื่อ
    เป็ นระเบียบดูสวยงำม                                     อุปกรณ์ กำรเรี ยน อำคำรสถำนที่
18.5  อาชีพ: ฝึ กกำรทำงำนสุจริ ตให้ เกิดรำยได้ ใช้ เงิ นเป็ นและเก็บรักษำเงิ นเป็ น         ถำมกำรหำรำยได้ กำรออม ภำพ
    นั นทนาการ: ฝึ กกิจกรรมยำมว่ำงให้ ร้ จักตนเอง ด้ วยกำรอ่ำนชี วประวัติบคคล
                         ู                  ุ        สุมถำมกำรใช้ เวลำว่ำง ประวัติ
                                                    ่
18.6  สำคัญ เพื่ อให้ มีเป้ ำหมำยชี วิตที่ถกต้ อง ฝึ กออกกำลังกำย ฝึ กยืน เดิ น นั่ง นอน
                      ู                            บุคคลสำคัญ กำรวำงเป้ ำหมำย
    ด้ วยอิริยำบถที่ถกต้ อง
             ู                                      ชี วิต ท่ำทำงอิริยำบถที่ถกต้ อง
                                                                 ู
 19  ปลูกฝั งจิตสานึกอนุ รักษ์ ส่งแวดล้ อม (บ้ าน วัด /มัสยิด โรงเรี ยน)
                    ิ                               วิธีการปลูกจิตสานึก
19.1  การใช้ ซ ้า (Reuse) เช่น ใช้ กระดำษสองหน้ ำ ใช้ ของที่มีอยูอย่ำงคุ้มค่ำ ฯลฯ
                                    ่               ขอดูวิธีกำรใช้ ซ ้ำ

                                     7
บั นทึกการประเมิน
 ข้ อ        เปาหมาย / ดัชนีชวัดสภาพความสาเร็ จ (KPI)
           ้       ี้
                                              ผ่ าน ไม่ ผ่าน       แหล่ งตรวจสอบ
    การหมุนเวียนนากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) เช่น นำน ้ำใช้ แล้ วไปรดต้ นไม้ ใช้             ขอดูวิธีกำรหมุนเวี ยนทรัพยำกรนำ
19.2
    เศษอำหำร/เศษใบไม้ ทำปุ๋ ยหมัก/ปุ๋ ยอินทรี ย์ ทำกระดำษสำ ฯลฯ                     กลับมำใช้ ไหม่
19.3  ลดการบริโภค (Reduce) ลดขยะ ตั ้งแต่ต้นทำง เช่น ขวด แก้ ว ถุงพลำสติค                 สังเกต/ขอดูวิธีกำรลดกำรบริ โภค
    เลิกบริโภค (Reject) เลิกใช้ โฟม ปุ๋ ยเคมี สำรเคมีทกชนิ ด อำหำรขยะ เช่น ขนม
                              ุ                        สังเกต/ขอดูวตถุสิ่งของที่เลิกบริ โภค
                                                              ั
19.4
    ถุงกรอบแกรบ น ้ำอัดลม ขนมหวำนใส่สี อำหำรสำเร็จรูป ฯลฯ                        ในบ้ ำน วัด โรงเรี ยน
    ซ่ อมแซม (Repair) ปรั บปรุง บำรุงรั กษำ ซ่อมแซม วัสดุสิ่งของ เครื่ องใช้ เครื่ อง          สังเกตกำรซ่อมแซม บำรุง รักษำ
19.5
    นุ่มห่ม ให้ อยูในสภำพพร้ อมใช้ งำน
            ่                                          เครื่ องใช้ สอยที่มีอยู่
    รณรงค์ /ประชาสั มพั นธ์ กิจกรรมลดโลกร้ อน เช่น ปลูกไม้ ยืนต้ น ปลูกป่ ำ               แผ่นป้ ำย/รูปแบบกำร
19.6
    ประหยัดพลังงำน ปิ ดไฟปิ ดน ้ำเมื่อเลิกใช้ งำน กำจัดขยะ เลิกใช้ ยำฆ่ำแมลง              ประชำสัมพันธ์ เพื่ อลดโลกร้ อน
 20   สร้ างแรงจู งใจให้ นักเรี ยนทาความดี ทุกวัน (กาย วาจา ใจ)                      วิธีการสร้ างแรงจู งใจ
    กิจกรรมสร้ างวินัย : ไม่นอนตื่ นสำย เก็บที่นอนทันที สมำทำนศี ลทุกวัน แต่งกำย            ซักถำมกิจกรรม 5 ห้ องชี วิตเนรมิต
20.1
    สุภำพ ออมทรัพย์ทกวัน ุ                                       นิ สยจำกบ้ ำน วัด โรงเรี ยน
                                                             ั
    กิจกรรมฝึ กความเคารพ: กรำบไหว้ พ่อแม่ญำติ ผ้ ใหญ่ สวดมนต์ กอนนอน เขี ยน
                               ู      ่                 ซักถำมกิจวัตรประจำวัน
20.2
    ควำมดีของตนและคนรอบข้ ำง                                      ขอดูผลแห่งควำมดี ที่ภำคภูมิใจ
20.3  กิจกรรมฝึ กความอดทน : ช่วยทำงำนบ้ ำน หมันนั่งสมำธิ อ่ำนหนังสือดี
                              ่                        ซักถำมผลงำนจำกควำมอดทน
20.4  ร่วมกิจกรรมสร้ ำงสรรค์ สงคมตำมวันสำคัญและเทศกำลต่ำง ๆ
                  ั                                    ภำพ/กิจกรรมวันสำคัญ “บวร”
20.5  ยกย่องชมเชยประกำศเกียรติ คุณ ให้ รำงวัลเด็กทำควำมดี รำยวัน                     ภำพ/กิจกรรม/ประกำศ/รำงวัล
20.6  รำยงำนพร้ อมเสนอชื่ อเด็กดี ให้ เป็ นต้ นแบบเด็กดี ในระดับต่ำง ๆ                  รำยชื่ อต้ นแบบเด็กดี ปี กศ.2555
 21   ผู้บริหารและครู ปฏิบัติตนเป็ นต้ นแบบที่ ดี (กาย วาจา ใจ)                      ต้ นแบบผู้บริหารดี ครู ดี
21.1  ผู้บริ หำรโรงเรี ยนรักษำศี ล 5 หรื อปฏิ บติตำมคำสอนศำสนำที่นับถือ
                         ั                             สุมถำมครู ชุมชน นักเรี ยน
                                                        ่
21.2  ครูทกคนรักษำศี ล 5 หรื อปฏิ บติตำมคำสอนในศำสนำที่นับถือ
        ุ            ั                                  สุมถำมชุมชน นักเรี ยน ผู้บริ หำร
                                                         ่
21.3  ผู้บริ หำรและครูท ุกคนดูแลรักษำควำมสะอำดทั ้งที่บ้ำนและที่ทำงำน                   5 ห้ องชี วิต ภำพถ่ำยที่บ้ำนและ รร.
21.4  ผู้บริ หำรและครูท ุกคนมีวินัยปฏิ บติตำมกฎระเบียบของโรงเรี ยน
                      ั                                สุมถำมนักเรี ยนไม่ซ ้ำคนเดิ ม
                                                          ่
21.5  ผู้บริ หำรและครูท ุกคนปฏิ บติตนตรงต่อเวลำ
                   ั                                   สุมถำมนักเรี ยนไม่ซ ้ำคนเดิ ม
                                                           ่
21.6  ผู้บริ หำรและครูท ุกคนมีควำมสุภำพนุ่มนวลต่อนักเรี ยน                        สุมถำมนักเรี ยนไม่ซ ้ำคนเดิ ม
                                                            ่
22-27  เปาหมายด้ านผลผลิต (OUTPUT)
      ้
 22  ชื่อเสียงโรงเรี ยนดี                                        ชื่อเสียงดี
 22.1  จำนวนนักเรี ยนโดยรวมเท่ำเดิ มหรื อเพิ่ มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี กำรศึกษำที่ผำนมำ
                                         ่             เปรี ยบเทียบจำนวนนักเรี ยน 2 ปี
 22.2  ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรี ยน                         สุมถำมผู้ปกครองไม่ซ ้ำคนเดิ ม
                                                        ่
 22.3  ครูมีควำมพึงพอใจสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน                               สุมถำมครูสวนใหญ่
                                                         ่    ่
 22.4  โรงเรี ยนมีแนวปฏิบติที่เป็ นเลิศ (Best Practices)
              ั                                        ดูแนวปฏิบติที่เป็ นเลิศ
                                                            ั
 22.5  โรงเรี ยนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกต้ นสังกัดผ่ำนเกณฑ์                      ผลกำรประเมินภำยใน
 22.6  โรงเรี ยนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ.ผ่ำนเกณฑ์รอบสุดท้ ำย                   ผลกำรประเมิน สมศ.2 รอบสุดท้ ำย

                                     8
บั นทึกการประเมิน
ข้ อ        เปาหมาย / ดัชนีชวัดสภาพความสาเร็ จ (KPI)
           ้       ี้
                                             ผ่ าน ไม่ ผ่าน     แหล่ งตรวจสอบ
    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่ าเดิม หรื อเท่ ากับหรื อมากกว่ า
 23                                                  ใฝ่ เรี ยน
    ค่ าเฉลี่ย สพฐ.(ใฝ่ เรี ยน)
23.1  ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนชั ้นสูงสุดของโรงเรี ยนในกลุมสำระกำรเรี ยนรู้ภำษำไทย
                             ่                      เปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ย
    โดยภำพรวมสูงกว่ำปี กำรศึกษำที่ผำนมำ่                              ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ
23.2  ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนชั ้นสูงสุดของโรงเรี ยนในกลุมสำระกำรเรี ยนรู้คณิ ตศำสตร์
                              ่                     เปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ย
    โดยภำพรวมสูงกว่ำปี กำรศึกษำที่ผำนมำ ่                             ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ
23.3  ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนชั ้นสูงสุดของโรงเรี ยนในกลุมสำระกำรเรี ยนรู้กำรงำน
                               ่                    เปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ย
    อำขี พและเทคโนโลยี โดยภำพรวมสูงกว่ำปี กำรศึกษำที่ผำนมำ   ่                  ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ
23.4  ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนชั ้นสูงสุดของโรงเรี ยนในกลุมสำระกำรเรี ยนรู้สงคมศึกษำ
                                ่      ั             เปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ย
    ศำสนำและวัฒนธรรม โดยภำพรวมสูงกว่ำปี กำรศึกษำที่ผำนมำ     ่                 ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ
23.5                                                  เลือกตรวจสอบตำมบริ บทของ รร.
    คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนระดับชั ้นมัธ ยมศึกษำปี ที่ 3 จำกผลทดสอบ
                                                    เปรี ยบเทียบผลกำรสอบ NT
    ระดับชำติ (O-Net) และ/หรื อ คะแนนผลสัม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนระดับชั ้น
                                                    ชั ้นม.3 ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ
    ประถมศึกษำปี ที่ 6 ทุกกลุมสำระวิ ชำ โดยภำพรวมสูงกว่ำเดิ ม หรื อสูงกว่ำ
                 ่
                                                    เปรี ยบเทียบคะแนนรวมทุกกลุม ่
    ค่ำเฉลี่ย สพฐ.เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี กำรศึกษำที่ผำนมำ
                            ่
                                                    สำระวิ ชำระดับชั ้น ป.6
23.6 คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนระดับชั ้นประถมศึกษำปี ที่ 6 หรื อมัธยมศึกษำปี ที่ 6         เปรี ยบเทียบผลกำรสอบ O-net
   จำกผลทดสอบระดับชำติ (O-Net) โดยภำพรวมสูงกว่ำเดิ ม หรื อสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย              ชั ้น ป.6 หรื อ ม.6
   ของสพฐ.เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี กำรศึกษำที่ผำนมำ ่                         ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ
   อ่ านเขียนคิดเลขคล่ องในชัน ป.2 และ / หรื อ
                   ้
 24                                                  ใฝ่ รู้
   สื่อสารภาษาอาเซียนได้ ในชัน ม.3 (ใฝ่ รู้ )
                    ้
24.1 นักเรี ยนสำมำรถอ่ำนคล่องชั ้น ป. 2/3 และ/หรื อ อ่ำนจับใจควำมได้ ดีชั ้น ม.3            สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี)
                                                     ่
24.2 นักเรี ยนสำมำรถเขี ยนคล่องชั ้น ป. 2/3 และ/หรื อเขี ยนเรี ยงควำมได้ ดีชั ้น ม.3          สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี)
                                                      ่
24.3 นักเรี ยนสำมำรถคิ ดเลขคล่องชั ้น ป. 2/3 และ/หรื อ คิ ดเลขเร็วได้ ดีชั ้น ม.3           สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี)
                                                       ่
24.4 นักเรี ยนปฏิ สนถำรได้ ดีชั ้น ป. 2/3 และ/หรื อกล่ำวแสดงควำมรู้สกได้ ดีชั ้น ม.3
           ั                        ึ                สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี)
                                                        ่
24.5 นักเรี ยนสำมำรถฟั ง/สรุปได้ ชั ้น ป. 2/3 และ/หรื อถ่ำยทอดข้ อมูลได้ ดีชั ้น ม.3          สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี)
                                                         ่
24.6 นักเรี ยนชั ้นสูงสุดสำมำรถใช้ ภำษำอังกฤษและ/หรื อ ภำษำอำเซี ยนสื่อสำรได้             สุมนักเรี ยนชั ้นสูงสุดของโรงเรี ยน
                                                          ่
 25 มีวนัย มีความเคารพ มีความอดทน (ใฝ่ ดี )
     ิ                                               ใฝ่ ดี
25.1 นักเรี ยนแสดงออกถึงกำรรักษำควำมสะอำดจนติ ดเป็ นนิ สย    ั                   กำรแต่งกำย สมุดแบบฝึ กหัด
   นักเรี ยนแสดงออกถึงพฤติ กรรมตรงต่อเวลำในกำรเรี ยน                         สังเกต กำรทำงำนเป็ นทีม
25.2
   และกำรทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น                                   กำรเข้ ำแถว กำรมำเรี ยน ฯลฯ
25.3 นักเรี ยนแสดงออกถึงกำรรักษำกฎระเบียบที่กำหนดของส่วนรวม                      สังเกต กำรรักษำกฎระเบียบ
   นักเรี ยนมีพฤติ กรรมอ่อนน้ อม นุ่มนวลในกำรแสดงควำมเคำรพ วำจำสุภำพ                 สังเกต มรรยำท กำรแสดงออก
25.4
   ในกำรสนทนำ                                            ในกำรพูด กำรกระทำต่อผู้อื่น
25.5 นักเรี ยนแสดงออกถึงกำรยิ ้ม ไหว้ ทักทำยผู้ใหญ่และเพื่ อนนักเรี ยนจนเป็ นนิ สย  ั         สังเกต กำรยิ ้มไหว้ ทกทำยกัน
                                                               ั
                                    9
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล

More Related Content

What's hot

สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปี 53
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปี 53สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปี 53
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปี 53เสาวลักษณ์ อาษานอก
 
แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานsakkawang
 
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปี 51
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปี 51สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปี 51
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปี 51เสาวลักษณ์ อาษานอก
 
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 53
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 53สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 53
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 53เสาวลักษณ์ อาษานอก
 
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 52
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 52สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 52
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 52เสาวลักษณ์ อาษานอก
 
Content statbyschool 2554_m3_1016012003
Content statbyschool 2554_m3_1016012003Content statbyschool 2554_m3_1016012003
Content statbyschool 2554_m3_1016012003ตุ๊ก ครู
 
4หลักสูตรภาษาไทย
4หลักสูตรภาษาไทย4หลักสูตรภาษาไทย
4หลักสูตรภาษาไทยsasiton sangangam
 
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 52
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 52สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 52
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 52เสาวลักษณ์ อาษานอก
 

What's hot (12)

3 tavee
3 tavee3 tavee
3 tavee
 
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปี 53
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปี 53สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปี 53
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.6 ปี 53
 
แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
 
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปี 51
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปี 51สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปี 51
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.3 ปี 51
 
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 53
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 53สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 53
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 53
 
Content statbyschool 2554_p6_1058020046
Content statbyschool 2554_p6_1058020046Content statbyschool 2554_p6_1058020046
Content statbyschool 2554_p6_1058020046
 
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 52
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 52สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 52
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ ม.3 ปี 52
 
Sbj statbyschool 2555_p6_3110014703
Sbj statbyschool 2555_p6_3110014703Sbj statbyschool 2555_p6_3110014703
Sbj statbyschool 2555_p6_3110014703
 
Content statbyschool 2554_m3_1016012003
Content statbyschool 2554_m3_1016012003Content statbyschool 2554_m3_1016012003
Content statbyschool 2554_m3_1016012003
 
4หลักสูตรภาษาไทย
4หลักสูตรภาษาไทย4หลักสูตรภาษาไทย
4หลักสูตรภาษาไทย
 
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 52
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 52สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 52
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามสาระการเรียนรู้ ม.6 ปี 52
 
184 bb10
184 bb10184 bb10
184 bb10
 

Similar to แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล

แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานNarumol Surasak
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1Meaw Sukee
 
Quality Assurance communication Arts KBU
Quality Assurance communication Arts KBUQuality Assurance communication Arts KBU
Quality Assurance communication Arts KBUPises Tantimala
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3Meaw Sukee
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6Meaw Sukee
 
ใบงานที่ 15
ใบงานที่ 15ใบงานที่ 15
ใบงานที่ 15Noon Pattira
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5Meaw Sukee
 
ปริซึม
ปริซึมปริซึม
ปริซึมkrookay2012
 
เนรัญญา แอโรบิค
เนรัญญา แอโรบิคเนรัญญา แอโรบิค
เนรัญญา แอโรบิคNAY Aupara
 
เนรัญญา แอโรบิค
เนรัญญา แอโรบิคเนรัญญา แอโรบิค
เนรัญญา แอโรบิคNAY Aupara
 
6หลักสูตรวิทยาศาตร์
6หลักสูตรวิทยาศาตร์6หลักสูตรวิทยาศาตร์
6หลักสูตรวิทยาศาตร์sasiton sangangam
 
5หลักสูตรคณิตศาสตร์ต้น
5หลักสูตรคณิตศาสตร์ต้น5หลักสูตรคณิตศาสตร์ต้น
5หลักสูตรคณิตศาสตร์ต้นsasiton sangangam
 
5หลักสูตรคณิตศาสตร์
5หลักสูตรคณิตศาสตร์5หลักสูตรคณิตศาสตร์
5หลักสูตรคณิตศาสตร์sasiton sangangam
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11watdang
 

Similar to แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล (20)

ร.ร.ดี
ร.ร.ดีร.ร.ดี
ร.ร.ดี
 
แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
แบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
Quality Assurance communication Arts KBU
Quality Assurance communication Arts KBUQuality Assurance communication Arts KBU
Quality Assurance communication Arts KBU
 
Lead
LeadLead
Lead
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
 
ใบงานที่ 15
ใบงานที่ 15ใบงานที่ 15
ใบงานที่ 15
 
K15
K15K15
K15
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
 
Ex.แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
Ex.แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการEx.แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
Ex.แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ
 
คศ 2 eva2 1
คศ 2   eva2 1คศ 2   eva2 1
คศ 2 eva2 1
 
ปริซึม
ปริซึมปริซึม
ปริซึม
 
เนรัญญา แอโรบิค
เนรัญญา แอโรบิคเนรัญญา แอโรบิค
เนรัญญา แอโรบิค
 
เนรัญญา แอโรบิค
เนรัญญา แอโรบิคเนรัญญา แอโรบิค
เนรัญญา แอโรบิค
 
6หลักสูตรวิทยาศาตร์
6หลักสูตรวิทยาศาตร์6หลักสูตรวิทยาศาตร์
6หลักสูตรวิทยาศาตร์
 
5หลักสูตรคณิตศาสตร์ต้น
5หลักสูตรคณิตศาสตร์ต้น5หลักสูตรคณิตศาสตร์ต้น
5หลักสูตรคณิตศาสตร์ต้น
 
5หลักสูตรคณิตศาสตร์
5หลักสูตรคณิตศาสตร์5หลักสูตรคณิตศาสตร์
5หลักสูตรคณิตศาสตร์
 
Qa2 1
Qa2 1Qa2 1
Qa2 1
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
 

More from Dhanee Chant

รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555Dhanee Chant
 
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57Dhanee Chant
 
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56Dhanee Chant
 
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56Dhanee Chant
 
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56Dhanee Chant
 
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งโครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งDhanee Chant
 
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งโครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งDhanee Chant
 
คำสั่งปพ.56
คำสั่งปพ.56คำสั่งปพ.56
คำสั่งปพ.56Dhanee Chant
 
การใช้O net
การใช้O netการใช้O net
การใช้O netDhanee Chant
 
ระเบียบวาระ 23 มค 56
ระเบียบวาระ 23 มค 56ระเบียบวาระ 23 มค 56
ระเบียบวาระ 23 มค 56Dhanee Chant
 
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okรายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okDhanee Chant
 

More from Dhanee Chant (11)

รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
 
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
 
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
 
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
 
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
 
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งโครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
 
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งโครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
 
คำสั่งปพ.56
คำสั่งปพ.56คำสั่งปพ.56
คำสั่งปพ.56
 
การใช้O net
การใช้O netการใช้O net
การใช้O net
 
ระเบียบวาระ 23 มค 56
ระเบียบวาระ 23 มค 56ระเบียบวาระ 23 มค 56
ระเบียบวาระ 23 มค 56
 
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okรายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
 

แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล

 • 1. โรงเรี ยน..................................................ตำบล..............................อำเภอ............................จังหวัด............................... ชื่อประธำนคณะกรรมกำรประเมิน..................................................วันที่เวลำ.....................จำนวนคณะกรรมกำร........ท่ำน แนวทางการประเมินโรงเรี ยนดี ศรี ตาบล กำรประเมินโรงเรี ยนดี ศรี ตำบล สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มุ่งหวังให้ นักเรี ยนมี ้ ้ คุ ณธรรมนาวิชาการ เป็ นเด็กดี เป็ นศักดิ์เป็ นศรี ของตาบล รู้ เท่ าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และมีภูมค้ ุ มกั น ิ ตนเองเพื่ อรองรั บการเปิ ดประตู ส่ อาเซียน ส่ วนผู้บริ หารและครู เป็ นตั วอย่ างคนดี มีศีล 5 มีธรรมข้ อวัตรปฏิบัติทงกาย ู ั้ วาจา ใจ เชื่ อมโยงการมีส่วนร่ วมเครื อข่ ายบ้ าน วัด/มัสยิด โรงเรี ยน (บวร/บรม) เข้ าด้ วยกัน มี วตถุประสงค์ เพื่ อให้ โรงเรี ยนประเมินตนเองในการพั ฒนาคุ ณภาพนักเรี ยนทังทางร่ างกาย อารมณ์ สังคม ั ้ สติปัญญาอย่ างต่ อเนื่อง โดยประเมินรำยข้ อตำมเปาหมาย 7-7-7-7 ที่ กำหนดไว้ ดังนี ้ ้ จานวน จานวน เกณฑ์ การผ่ าน เกณฑ์ การผ่ านราย ที่ เปาหมาย ้ ดั ชนีชีวัด ้ ข้ อย่ อย รายด้ าน เปาหมาย ้ 1 ด้ ำนปั จจัย 7 6 4 ใน 6 ข้ อย่อย 5 ใน 7 ข้ อใหญ่ 2 ด้ ำนกระบวนกำร (วิชำกำร) 7 6 4 ใน 6 ข้ อย่อย 5 ใน 7 ข้ อใหญ่ 3 ด้ ำนกระบวนกำร (คุณธรรม) 7 6 4 ใน 6 ข้ อย่อย 5 ใน 7 ข้ อใหญ่ 4 ด้ ำนผลผลิต 7 6 4 ใน 6 ข้ อย่อย 5 ใน 7 ข้ อใหญ่ รวม 28 24 ผ่ านทุกด้ าน วิธีการประเมิน 2.1 เปาหมาย โรงเรี ยนดี ศรี ตำบล เฟสแรก 1,830 โรงเรี ยน ประเมินตนเองและพัฒนำคุณภำพตำมตัวบ่งชี ้ที่ กำหนด ้ 2.2 คณะกรรมการประเมินโรงเรี ยนดี ศรี ตาบล แต่งตังโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขันพื นฐำน ดำเนินกำร ้ ้ ้ ประเมินระหว่ำง วันจั นทร์ 18- ศุกร์ 22 กุมภาพั นธ์ และอั งคาร 26-พฤหัสบดี 28 กุมภาพั นธ์ 2556 รวม 7 วัน เป็ นสัปดาห์ แห่ งการประเมิน 2.3 ทีมคณะกรรมการประเมินมี 8 ท่ ำนต่อ 1 ที ม จำนวน 173 ที ม ประกอบด้ วย ที่ ตาแหน่ ง จานวน จานวน สพป. รวมทังสิน ้ ้ 1 พระอำจำรย์ วทยำกร ิ 2 173 346 2 รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื นที่ กำรศึกษำ ้ 1 173 173 3 ศึกษำนิเทศก์ 2 173 346 4 ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนดี ศรี ตำบล รุ ่น 1 1 173 173 5 ครู อำสำฯ /ครู แกนนำ 2 173 346 รวม 8 173 1,384
 • 2. 2.4 งบประมาณ จัดสรรให้ 3,000 บำท ต่อโรง ตังเบิก จ่ำยสำนัก งำนเขตพื นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำ 173 แห่ง ้ ้ 2.5 วิธีการประเมิน ให้ เริ่มประเมินที่ โรงเรี ยนดี ศรี ตำบลรุ ่น 1 ก่อนในวันแรก โดยผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนรุ ่น 1 ไม่ต้องร่วม เป็ นกรรมกำร ผลกำรประเมินผ่ำนหรื อไม่ผำน จะไม่ส่งผลต่อกำรเป็ นคณะกรรมกำรประเมินในชุดนี ้ ่ 2.6 ระยะเวลาประเมิน กรณี โรงเรี ยนขนำดเล็กหรื อขนำดกลำงและระยะทำงใกล้ กัน  โรงเรี ยนแรกควรเริ่มประเมินเวลำ 08.00 น.ประกำศผลไม่เกิน 12.00 น. (เตรี ยมภัตตำหำรเพลไปด้ วย)  โรงเรี ยนที่ สองควรเริ่มประเมินเวลำ 13.00 น. ประกำศผลไม่เกิน 17.00 น. 2.7 การตั ดสิน กำรลงคะแนนให้ คณะกรรมกำรประชุมร่วมกันในห้ องตำมลำพังโดยไม่มีผ้ อื่นรับฟั ง ใช้ วธีกำรซักถำม ู ิ ตรวจสอบร่องรอย หลัก ฐำนตำมที่ เสนอแนะไว้ ประกอบกับ วิจำรณญำณจำกประสบกำรณ์ ของคณะกรรมกำรตัดสินรำยตัวบ่งชี ้ โดย คำนึงถึงเวลำ กำรแบ่งรำยกำรประเมินตำมควำมถนัด จำนวนโรงเรี ยนกั บวันเวลำที่ กำหนด ทุกท่ำนมี สทธิ์แสดงควำมคิดเห็นได้ ตำม ิ หลักฐำนเชิงประจัก ษ์ ตำมเกณฑ์ ที่กำหนด แล้ วบันทึกลงในเอกสำร ดังนี ้ 2.7.1 ผ่ าน อย่ างไม่ มีเงื่อนไข คื อ ผ่ำนครบทัง 28 ตัวบ่งชี ้ เหมำะสมกับกำรเป็ นต้ นแบบอย่ำงยิ่ง ้ 2.7.2 ผ่ าน อย่ างมีเงื่อนไข คื อ ผ่ำนไม่ครบทุกตัวบ่งชี ้ แต่ยังผ่ำน 5 ใน 7 ตัวบ่งชี ของแต่ละด้ ำน ้ เงื่อนไขคื อ..แก้ ไขตัวบ่งชี ้ที่ ไม่ผำนให้ เรี ยบร้ อยภำยในภำคเรี ยนถัดไป ่ 2.7.3 ไม่ ผ่าน แต่ มีเงื่อนไข คื อ ผ่ำนครบ 3 ด้ ำน ไม่ผำนเพี ยง 1 ด้ ำน เมื่ อดำเนินกำรพัฒนำแก้ ไขตัวบ่งชี ้ ่ ที่ ไม่ผำนแล้ ว ทำง รร. แจ้ ง สพป.ตรวจสอบ ให้ ประเมินเฉพำะด้ ำนที่ ไม่ผำนในรอบประเมินครังต่อไป ่ ่ ้ 2.7.4 ไม่ ผ่าน คื อ ผ่ำนตัวบ่งชี ้ระหว่ำง 1 – 2 ด้ ำน ไม่ผำน 1 – 2 ด้ ำน ให้ ประเมินใหม่ทุกรำยกำรในกำรประเมิน ่ รอบต่อไป 2.8 ปายรั บรองต้ นแบบโรงเรี ยนดี ศรี ตาบล จะนำไปโดยพระวิทยำกรและครู อำสำ ขนำดปำยรับรองต้ นแบบ ้ ้ เส้ นผ่ำนศูนย์ กลำง 1.20 เมตร ส่วน โล่ เชิดชู เกียรติ มี รูปแบบย่อส่วนมำจำกปำยรั บรอง ้ 2.8.1 กรณี ผ่านการประเมินให้ มอบปำย ณ ห้ องประชุมโรงเรี ยนโดยคณะกรรมกำรประเมินเป็ นผู้มอบ ดังนี ้ ้  มอบโล่ เชิดชู เกียรติ ให้ ผ้ บริหำรโรงเรี ยนดี ศรี ตำบล ก่อนเป็ นลำดับแรก ู  มอบปายรั บรองต้ นแบบ ให้ ผ้ บริหำรโรงเรี ยนดี ศรี ตำบล ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน ้ ู ้ พื นฐำน นำยกองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น คณะครู ผู้แทนนักเรี ยน เป็ นลำดับต่อไป ้  ติดตั งปายด้ านหน้ าโรงเรี ยนในที่ เห็นเด่นชัด (ปำยออกแบบมำให้ ทนต่อแดด ฝน มี นำหนักไม่มำก) ้ ้ ้ ้ เพื่ อให้ โรงเรี ยนอื่ นสำมำรถติดต่อขอศึกษำดูงำนได้ 2.8.2 กรณี ไม่ ผ่าน ให้ ทุกโรงเรี ยนประเมินใหม่ ในรอบต่ อไปของโรงเรี ยนเฟส 2 ตำมข้ อมูลที่ คณะกรรมกำร บันทึกมอบให้ ไว้ ในเอกสำรผลกำรประเมินที่ มีลำยมื อชื่อคณะกรรมกำรทุกท่ำนลงนำมไว้ 2.9 คณะกรรมการต้ องรั บประกันผลการตั ดสินว่ำบริสทธิ์ ยุติธรรม ถ้ ำกรณี ผำนกำรประเมิน ต้ องเชื่อมั่นว่ำเป็ น ุ ่ แบบอย่ำงที่ ดีให้ โรงเรี ยนอื่ นเข้ ำศึกษำดูงำนได้ และต้ องแจ้ งผลกำรตัดสินทันที ทำงช่องทำงที่ ก ำหนดเพื่ อขึนเวปไซท์ ประกำศผลรำยวัน ้ พร้ อมทังชื่อหัวหน้ ำที มประเมิน ้ 2.10 โรงเรี ยนดี ศรี ตาบล ใน 4 จั งหวัดชายแดนภาคใต้ และ สพป.สงขลา เขต 3 ทุกโรงเรี ยน ให้ ประเมินในรอบ ต่อไปพร้ อมโรงเรี ยนดี ศรี ตำบลเฟส 2 เพื่ อให้ มีเวลำเพี ย งพอในกำรพัฒนำคุณภำพนักเรี ยนตำมเกณฑ์ 2
 • 3. แบบบันทึกการประเมินโรงเรียนดี ศรี ตาบล บั นทึกการประเมิน ข้ อ เปาหมาย / ดัชนีชวัดสภาพความสาเร็ จ (KPI) ้ ี้ ผ่ าน ไม่ ผ่าน แหล่ งตรวจสอบ 1-7 เปาหมายด้ านปั จจั ย (INPUT) พั ฒนาโรงเรี ยน ้ 1 มีแผนยุทธศาสตร์ ท่ ี ชัดเจนและเชื่อมั่นว่ าทาได้ จริง แผนยุทธศาสตร์ โรงเรี ยน 1.1 แผนยุทธศำสตร์ มีควำมสอดคล้ องกับสภำพที่เป็ นจริ ง แผนโรงเรี ยน 1.2 ตัวชี ้วัดสภำพควำมสำเร็จสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี ้วัดในแผน 1.3 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมในแผนยุทธศำสตร์ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เปรี ยบเทียบกัน 1.4 ปรับเปลี่ยนแผนยุทธศำสตร์ ได้ ตำมสถำนกำรณ์ กำรปรั บแผน 1.5 ผลกำรดำเนิ นงำนจำกแผนยุทธศำสตร์ เกิดจำกกำรมีสวนร่วมของทุกฝ่ ำย ่ ถำมผู้เกี่ยวข้ อง 1.6 ผลลัพธ์ จำกแผนยุทธศำสตร์ ค้ มค่ำครบตำมเป้ ำหมำยในกำรดำเนิ นงำน ุ ผลงำนเด่นภูมิใจของ รร 2 มีเปาหมายในการพัฒนานั กเรี ยนที่ ทุกคนเข้ าใจถูกต้ องตรงกัน ้ เปาหมายนั กเรี ยน ้ 2.1 ทุกฝ่ ำยมีสวนร่วมกำหนดเป้ ำหมำยกำรพัฒนำนักเรี ยนที่เป็ น ไปได้ ่ ใครร่วมกำหนดเป้ ำหมำยบ้ ำง 2.2 ทุกฝ่ ำยรวมทั ้งนักเรี ยนตอบได้ ทกคนว่ำ เป้ ำหมำยนั ้นคื ออะไร ุ สุมถำมนักเรี ยนชั ้นละคน ่ 2.3 เป้ ำหมำยเน้ นให้ บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรี ยนร่วมมือกันพัฒนำนักเรี ยน ดูเป้ ำหมำย รร.เน้ น บวร/บรม 2.4 แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมสอดคล้ องกับเป้ ำหมำยที่ตั ้งไว้ กิจกรรมใดบรรลุเป้ ำหมำยได้ 2.5 ปฏิบติได้ จริ ง มีผลงำนชัดเจนตำมระยะเวลำที่กำหนด ั สอบถำมครู ดูหลักฐำน 2.6 มีร่องรอยปฏิบติจริ งในกำรพัฒนำคุณธรรม ศี ลธรรมนักเรี ยนเป็ นรำยบุคคล ั สอบถำมครู นักเรี ยน ดูภำพถ่ำย 3 มีความสะอาด เป็ นระเบี ยบ สวยงามเกิดจากการมีส่วนร่ วมของทุ กคน บริเวณและอาคารโดยรอบ 3.1 บริ เวณโรงเรี ยนโดยรอบ สะอำดเป็ นระเบียบและสวยงำมตลอดเวลำ เดิ นดูรอบบริ เวณ 3.2 อำคำรเรี ยน อำคำรประกอบสะอำดเป็ นระเบียบ สวยงำม เดิ นดูตำมอำคำร ห้ องเรี ยน โต๊ ะครู 3.3 ห้ องเรี ยนพร้ อมอุปกรณ์ ไม่ชำรุด โต๊ ะครู โต๊ ะนักเรี ยนสะอำดเป็ นระเบียบ ตรวจโต๊ ะครู/นร/อุปกรณ์ หลังห้ อง 3.4 ห้ องปฏิบติกำรและห้ องพิ เศษสะอำด จัดของเข้ ำที่ทกครั ้งที่ใช้ งำน ั ุ เดิ นดูห้องพิเศษ ของใช้ ต่ำงๆ 3.5 โรงอำหำร แปลงเกษตร ห้ องเก็บของสะอำดและจัดของเป็ นระเบียบ เดิ นตรวจสอบตำมสถำนที่ 3.6 หน้ ำเสำธง หอพระ/แท่นบูชำ ห้ องปฏิบติธรรมสะอำดเป็ นระเบียบ ั ร่องรอยกำรใช้ งำนด้ ำนหน้ ำ/หลัง 4 มีบริเวณโดยรอบร่ มรื่ นสวยงามด้ วยร่ มเงาธรรมชาติ ต้ นไม้ ยืนต้ น ไม้ ดอกไม้ ประดั บ 4.1 ออกแบบพื ้นที่ใช้ สอยภำยนอกอำคำรให้ ร่มรื่ นเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม สีกลมกลืน วัสดุธรรมชำติ 4.2 มีสนำมและสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรั บนักเรี ยนที่เหมำะสม สนำมหญ้ ำ ที่เด็กเล่น ม้ ำนั่งสนำม 4.3 มีป้ำยชื่ อโรงเรี ยน ป้ ำยอำคำร/ห้ องที่เหมำะสมกับสภำพโรงเรี ยน สภำพป้ ำยต่ำงๆ ป้ ำยบอกทำง 4.4 ตกแต่งผนังอำคำร รั ้ว สนำมเด็กเล่นเป็ นมิตรกับธรรมชำติ วัสดุปพื ้นสนำมตกแต่งโดยรอบ ู 4.5 มีแหล่งเรี ยนรู้ด้ำนระบบนิ เวศวิ ทยำทำงธรรมชำติ ตำมบริ บทโรงเรี ยน สังเกตแหล่งเรี ยนรู้ในโรงเรี ยน 4.6 มีกิจกรรมส่งเสริ มกำรอนุรักษ์ พ ลังงำนและสิ่งแวดล้ อมอย่ำงยังยืน ่ ดูกิจกรรมเด่นด้ ำนนี ้ 5 มีบรรยากาศอบอุ่นเหมือนบ้ าน สีสันสดใส ครู ยมแย้ มแจ่ มใส รร.สดใส ิ้ 5.1 ครูทกคนปฏิบติต่อนักเรี ยนเสมือนเป็ นลูกหลำนของตนเอง ุ ั ครูร้ จักเด็ก เด็กอยำกมำโรงเรี ยน ู 3
 • 4. บั นทึกการประเมิน ข้ อ เปาหมาย / ดัชนีชวัดสภาพความสาเร็ จ (KPI) ้ ี้ ผ่ าน ไม่ ผ่าน แหล่ งตรวจสอบ 5.2 ห้ องเรี ยนทุกห้ องจัดบรรยำกำศเสมือนบ้ ำนที่น่ำอยู่ สะอำด มีระเบียบ 5.3 บริ เวณโดยรอบตกแต่งสวยงำม สีสนสดใสด้ วยวัสดุท้องถิ่นตำมธรรมชำติ ั สังเกตบริ เวณโดยรอบ 5.4 นักเรี ยนมีควำมสุขเมื่อได้ มำโรงเรี ยน ไม่ขำดเรี ยน สุมคุยกับนักเรี ยน ่ 5.5 ครูเยี่ยมบ้ ำนนักเรี ยนรำยบุคคล เข้ ำใจและมีปฏิสมพันธ์ ที่ดีต่อกัน ั สุมถำม นร.วันเวลำครูเยี่ยมบ้ ำน ่ 5.6 นักเรี ยนสนุกสนำนกับกิจกรรมที่จัดขึ ้นหรื อนักเรี ยนคิ ดขึ ้นเองอย่ำงสร้ ำงสรรค์ สุมถำมถึงกิจกรรม นร.คิ ดเอง ่ 6 มีความปลอดภัย ปลอดสารเสพติดและอบายมุข เป็ นโรงเรี ยนสีขาว 6.1 มีควำมมันคงปลอดภัยบริ เวณอำคำร รั ้ว ประตู อุปกรณ์ ไฟฟำ สนำมเด็กเล่น ่ ้ สัมผัสจับต้ องอุปกรณ์ ต่ำงๆ 6.2 ปรำศจำกสำรเสพติ ดและอบำยมุขทุกชนิ ดในโรงเรี ยน สุมถำมชำวบ้ ำน ชุมชน ่ 6.3 ไม่มีมมลับตำ บริ เวณรกเรื ้อเป็ นที่ มวสุมหรื อแหล่งอำศัยของสัตว์ ร้ำย ุ ั่ ดูหลังอำคำร ที่รกร้ ำงว่ำงเปล่ำ 6.4 ให้ ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัย พิ ษภัยของสำรเสพติ ดและอบำยมุข สุมถำมนักเรี ยน ่ 6.5 มีร่องรอยกำรเรี ยนรู้และฝึ กปฏิ บติด้ำนสุขอนำมัยพื ้นฐำนจนเป็ นนิ สย ั ั เสื ้อผ้ ำ หน้ ำผม เล็บ สะอำด 6.6 จัดระบบสุขำภิบำลที่ดีและฝึ กซ้ อมระบบกำรเตื อนภัยอย่ำงน้ อยเทอมละครั ้ง กำรบำบัดน ้ำเสีย ถำมนักเรี ยน เปิ ดโอกาสให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น ผู้ปกครองนั กเรี ยน ชุมชนผู้นา อปท. พระสงฆ์ วัดใกล้ ร.ร. 7 ศาสนามีส่วนร่ วมนิเทศ ประเมินและพั ฒนาโรงเรี ยน ชุมชน ทากิจกรรมร่ วมกัน ร่วมกันวำงแผนและแต่งตั ้งคณะกรรมกำรเครื อข่ำยพัฒนำศี ลธรรม “บวร” มีคำสังแต่งตั ้งคณะกรรมกำร ่ 7.1 คุณธรรม “บรม” จำกกำรมี สวนร่วมของทุกภำคส่วน ่ รำยงำนกำรประชุม 7.2 สนับสนุนงบประมำณ บุคลำกรหรื อวัสดุครุภณฑ์เพื่ อพัฒนำโรงเรี ยน ั ดูจำกแผนงำน ถำมครู 7.3 จัดกิจกรรมหลำกหลำยพัฒนำควำมรู้คู่คุณธรรมให้ กบนั กเรี ยน ั สุมถำมมีกิจกรรมใดบ้ ำง ่ 7.4 จัดให้ มีกำรนิ เทศและประเมินผลกำรทำงำนร่วมกันอย่ำงเป็ นระบบ ผลกำรนิ เทศภำยใน เมื่อใด 7.5 จัดงำนบุญประเพณี สืบสำนวัฒนธรรมท้ องถิ่นร่วมกับวัด/มัสยิดและชุมชน งำนบุญประเพณี ที่เข้ ำร่วมงำน 7.6 พัฒนำเครื อข่ำย “บวร”/ “บรม” จนเกิดควำมเข้ มแข็ง เป็ นต้ นแบบศึกษำดูงำน รร.นำเสนอวิ ธีกำรสร้ ำงเครื อข่ำย 8-14 เปาหมายด้ านกระบวนการ (PROCESS) จั ดการเรี ยนรู้ ้ การจั ดและกิจกรรมการใช้ งาน 8 จั ดบรรยากาศห้ องสมุดเหมือนบ้ าน มีหนั งสือ สื่อใหม่ เพี ยงพอเหมาะสม จานวนคน จานวนครั งที่ ใช้ ้ 8.1 มีครูหรื อบุคลำกรทำหน้ ำที่บรรณำรักษ์ ให้ คำแนะนำอย่ำงเป็ นกัลยำณมิตร สุมถำมนักเรี ยน ่ 8.2 จัดบรรยำกำศห้ องสมุดให้ ดูอบอุนเหมือนบ้ ำน่ สังเกตวิ ธีกำรจัดห้ องสมุด 8.3 จัดหำหนังสือ สื่อกำรเรี ยนรู้ใหม่ที่ดี เหมำะกับวัยเด็กและสับเปลี่ ยนทุกภำคเรี ยน สังเกตหนังสือ/สื่อในห้ องสมุด 8.4 มีระบบให้ บริ กำรสืบค้ นข้ อมูลทำงอินเทอร์ เน็ตสำหรับครู/นั กเรี ยนเพี ยงพอ มีคอมพิ วเตอร์ มีอินเตอร์ เนท 8.5 จัดกิจกรรมส่งเสริ มกำรอ่ำนเชื่ อมโยงกำรเรี ยนรู้ได้ มำกกว่ำ 3 กลุมสำระ ่ สุมถำมนักเรี ยน ครูจัดกิจกรรม ่ 8.6 มีอตรำกำรใช้ ห้องสมุดเพิ่ มขึ ้นและมีรูปแบบกำรให้ บริ กำรที่หลำกหลำย ั สถิติกำรใช้ / รูปแบบกิจกรรม 9 ปรั บปรุ งใช้ ส่ อการเรี ยนรู้ ในห้ องปฏิบัติการต่ าง ๆ อย่ างคุ้ มค่ า ื ห้ องปฏิบัติการในโรงเรี ยน 9.1 ทุกชั ้นเรี ยนได้ ใช้ สื่อกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบติกำรภำษำ ั ห้ องภำษำไทย ภำษำต่ำงประเทศ 9.2 ทุกชั ้นเรี ยนได้ ใช้ สื่อกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบติกำรวิ ทยำศำสตร์ ั ห้ องวิ ทยำศำสตร์ แหล่งเรี ยนรู้ 4
 • 5. บั นทึกการประเมิน ข้ อ เปาหมาย / ดัชนีชวัดสภาพความสาเร็ จ (KPI) ้ ี้ ผ่ าน ไม่ ผ่าน แหล่ งตรวจสอบ 9.3 ทุกชั ้นเรี ยนได้ ใช้ สื่อกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบติกำรคอมพิ วเตอร์ ั ห้ องคอมพิ วเตอร์ ห้ อง Tablet 9.4 ทุกชั ้นเรี ยนได้ ใช้ สื่อกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบติกำรคณิ ตศำสตร์ ั ห้ องคณิ ตศำสตร์ /ห้ องเรี ยนคณิ ต 9.5 ทุกชั ้นเรี ยนได้ ใช้ สื่อกำรเรี ยนรู้ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องคุณธรรม จริ ยธรรม ห้ องหรื อลำนกิจกรรม 9.6 มีกำรดูแล รักษำ ซ่อมแซมห้ องปฏิบติกำรทุกห้ องให้ พร้ อมใช้ งำน ั สภำพห้ องไม่ชำรุดทรุดโทรม 10 ใช้ ศูนย์ การเรี ยนรู้ งานอาชีพครบวงจร นั กเรี ยนมีรายได้ ระหว่ างเรี ยน กลุ่มการงานพื นฐานอาชีพ ้ 10.1 ปรับปรุงและใช้ ศูนย์กำรเรี ยนรู้งำนอำชี พอย่ำงครบวงจร สังเกตกำรใช้ ห้อง/ศูนย์อำชี พ 10.2 มีกิจกรรมสร้ ำงงำนสร้ ำงอำชี พให้ แก่นักเรี ยนตำมควำมถนัด ควำมสนใจ ผลงำนอำชี พนักเรี ยนรำยบุคคล 10.3 มีวิทยำกรท้ องถิ่นหรื อครูจัดกำรเรี ยนรู้งำนอำชี พสอดคล้ องกับวิ ถีชีวิตชุมชน สุมถำมนักเรี ยน ่ 10.4 มีผลิตภัณฑ์ที่พัฒนำต่อยอดจำกภูมิปัญญำท้ องถิ่นจนเป็ นที่ยอมรั บ ผลิตภัณฑ์นักเรี ยนดี เด่นรำยปี 10.5 มีแหล่งจำหน่ำยผลิตภัณฑ์นักเรี ยน ก่อให้ เกิดรำยได้ ระหว่ำงเรี ยน สุมถำมนักเรี ยน ่ 10.6 มีผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นสินค้ ำ OTOP ผลงำนโรงเรี ยน/กำรนำเสนอ 11 เป็ นศูนย์ กีฬาชุมชนแบบครบวงจร มีสนามกีฬา กิจกรรมดู แลรั กษา ศู นย์ /สนามกีฬาโรงเรี ยน 11.1 มีศูนย์กีฬำชุมชนหรื อสนำมกีฬำโรงเรี ยนพร้ อมใช้ งำน ควำมพร้ อม ร่องรอยกำรใช้ งำน 11.2 มีครูหรื อภูมิ ปัญญำท้ องถิ่นให้ ควำมรู้ด้ำนทักษะกีฬำอย่ำงถูกต้ อง สุมถำมนักเรี ยน ผู้ปกครอง ภำพ ่ 11.3 มีกำรให้ บริ กำรชุมชนในกำรใช้ งำนอย่ำงคุ้มค่ำ สุมถำมชุมชน ผู้ปกครอง ภำพถ่ำย ่ 11.4 มีกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำ กรี ฑำและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ภำพกิจกรรม 11.5 มีกำรดูแลรักษำศูนย์กีฬำชุมชน/สนำมกีฬำโดยนักเรี ยนที่มีจิตอำสำ สุมถำมนักเรี ยน ่ 11.6 มีมำตรกำรจูงใจให้ ท้องถิ่นร่วมพัฒนำเป็ นศูนย์กีฬำชุมชนหรื อสนำมกีฬำมำตรฐำน สอบถำมผู้บริ หำร ดูมำตรกำรจูงใจ 12 มีห้องสุขานั กเรี ยนที่ สะอาด เพี ยงพอ ปลอดภัย ถูกสุข ลักษณะ ห้ องสุขานั กเรี ยนทุ กห้ อง 12.1 มีห้องสุขำเพี ยงพอกับกำรใช้ งำน จำนวนห้ องสุขำหญิง ชำย 12.2 มีควำมสะอำดทั ้งภำยในและภำยนอกทุกห้ อง ควำมสะอำดภำยในภำยนอก 12.3 มีควำมปลอดภัยจำกคน พื ช สัตว์ สิ่งของที่เป็ นอันตรำย ไม่มีมมอับ ชื ้นแฉะ รกเรื ้อ มืดทึบ ุ 12.4 มีแสงสว่ำงเพี ยงพอ กำรระบำยอำกำศดี มีสิ่งอำนวยควำมสะดวก หลังคำโปร่ง ไฟฟำติ ด มีขันน ้ำ ้ 12.5 มีระบบ Recycle น ้ำเสีย ใช้ ผลิตภัณฑ์ทำควำมสะอำดที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ระบบกำรใช้ น ้ำ ไม่มีกำรใช้ สำรพิ ษ 12.6 มีมำตรกำรดูแลรักษำด้ วยจิ ตอำสำของนักเรี ยน มำตรกำรรักษำควำมสะอำด 13 ใช้ แหล่ งเรี ยนรู้ ภูมปัญญาท้ องถิ่น สื่อเทคโนโลยีทันสมัยในการเรี ยนรู้ ิ แหล่ งเรี ยนรู้ ของโรงเรี ยน 13.1 ใช้ แหล่งเรี ยนรู้ภำยนอกโรงเรี ยน เช่น วัด/มัสยิด อุทยำนแห่งชำติ สวนสัตว์ ภำพกำรเรี ยนรู้นอกโรงเรี ยน 13.2 ใช้ คอมพิ วเตอร์ แม่ข่ำย (server) สนับสนุนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ สังเกต/สอบถำมวิ ธีกำรสอนจริ ง 13.3 ใช้ คอมพิ วเตอร์ / Tablet เป็ นเครื่ องมือสืบค้ นและจัดกำรเรี ยนรู้ กำรสอนจริ งในห้ องเรี ยน 13.4 ใช้ สื่อ ICT ในกำรจัดกำรเรี ยนรู้อย่ำงน้ อย 4 กลุมสำระ ่ กลุมสำระใดบ้ ำง/ภำพถ่ำย ่ 13.5 ใช้ ภมิปัญญำท้ องถิ่น เช่น ตำรวจ ทหำร อบต.นำยกเทศมนตรี ผู้นำศำสนำ ู วิ ชำที่สอน/ภำพถ่ำย/สุมถำม นร. ่ 13.6 มีผลงำนนักเรี ยนที่เกิดจำกกำรเรี ยนรู้ครบทั ้ง 5 ข้ อ ดูผลงำนนักเรี ยน/โครงงำน นร. 14 ผู้บริหารเป็ นที่ ยอมรั บในการเป็ นนั กพั ฒนาและผู้นาการเปลี่ยนแปลง ผลงานผู้บริหารโรงเรี ยน 5
 • 6. บั นทึกการประเมิน ข้ อ เปาหมาย / ดัชนีชวัดสภาพความสาเร็ จ (KPI) ้ ี้ ผ่ าน ไม่ ผ่าน แหล่ งตรวจสอบ 14.1 ประพฤติ ตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดีจนได้ รับกำรยอมรั บ มีโล่ ประกำศฯ รำงวัล ฯลฯ 14.2 มีกำรกระจำยอำนำจเน้ นกำรบริ หำรแบบมีสวนร่วม “บวร”/ “บรม” ่ สอบถำมพระ อบต. ชุมชน 14.3 มีกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ ในกำรบริ หำรจัดกำร สื่อนวัตกรรมที่ใช้ ในกำรบริ หำร 14.4 มีกำรบริ หำรจัดกำรอย่ำงสร้ ำงสรรค์ โดยยึดหลักธรรมำภิ บำล มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ 14.5 มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั ้นพื ้นฐำนมีสวนร่วมในกำรทำงำนเชิ งรุก ่ ถำมประธำน/กรรมกำร รร. 14.6 มีผลงำนเชิ งประจักษ์ ได้ รับกำรยกย่องเชิ ดชูเกียรติ /มีผ้ มำศึกษำดูงำน ู มีผลงำนผู้บริ หำรแสดงให้ ดู 15-21 เปาหมายด้ านกระบวนการ (PROCESS) ปลูกฝั งนิสัยนั กเรี ยน ้ 15 ฝึ กความมีวนัย ิ ครู พระ/สามเณรดี ศรี ตาบล ฝึ กกำรควบคุมตนเองไม่ยงเกี่ยวกับอบำยมุข ุ่ กำรฝึ กนักเรี ยนให้ พ้นอบำยมุข 6 15.1 (บุหรี่ /เหล้ ำ/ยำเสพติ ด/เที่ยวกลำงคื น/กำรพนัน/คบคนพำล/ควำมเกียจคร้ ำน) กำรบรรพชำสำมเณรดี ศรี ตำบล 15.2 ฝึ กกำรรั กษำกฎระเบียบของบ้ ำน วัด/มัสยิด โรงเรี ยน วิ ธีกำรฝึ กรักษำกฎระเบี ยบ 15.3 ฝึ กควำมตรงต่อเวลำทั ้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ วิ ธีกำรฝึ กควำมตรงต่อเวลำ 15.4 ฝึ กควำมมีวินัยผ่ำนกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนำรี /ยุวกำชำด กิจกรรมและวิ ธีกำรฝึ ก 15.5 ฝึ กควำมมีวินัยผ่ำนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ บ้ำน วัด/มัสยิด โรงเรี ยน กิจกรรมและวิ ธีกำรฝึ ก ฝึ กควำมมีวินัยเรื่ องกำรดูแลรักษำควำมสะอำด กำรจัดอุปกรณ์ ของใช้ ท ั ้งส่วนตน กิจกรรมหน้ ำเสำธง กำรล้ ำงห้ อง และส่วนรวมให้ เป็ นระเบียบอย่ำงสม่ำเสมอ ผ่ำนกิจกรรม 5 ห้ องชี วิต คื อ ห้ องนอน สุขำ กำรสุมตรวจอำคำรสถำนที่ ่ 15.6 หรื อหน้ ำเสำธง ห้ องสุขำ ห้ องทำงำนหรื อห้ องเรี ยน ห้ องแต่งตัวหรื อดูที่ตัวเด็ก และบริ เวณโดยรอบที่ระบุไว้ ห้ องครัวหรื อโรงอำหำร เป็ นต้ น สุมตรวจนักเรี ยนรำยบุคคล ่ 16 ฝึ กการแสดงความเคารพ วิธีฝึกการแสดงความเคารพ ฝึ กแสดงควำมเคำรพบุคคลอย่ำงถูกวิ ธี ได้ แก่ พระภิกษุ นักบวช ผู้นำศำสนำ สุมเด็กแสดงควำมเคำรพบุคคล ่ 16.1 ผู้ใหญ่ เช่น กำรกรำบ กำรไหว้ กำรยืนตรง กำรสำรวมกิริยำ ฯลฯ อย่ำงถูกวิ ธี ฝึ กแสดงควำมเคำรพต่อวัตถุ เหตุกำรณ์ และศำสนสถำน สุมเด็กแสดงควำมเคำรพต่อ ่ 16.2 เช่น ธงชำติ พระพุทธรูป อนุสำวรี ย์ เพลงชำติ กำรประชุม กำรสวดมนต์ ศำสน- พระพุทธรูป พระสงฆ์ กำรทำวัตร สถำน โดยสำรวมระวังกริ ยำมำรยำท กำรแต่งกำย กำรรักษำควำมสะอำด ฯลฯ กำรแสดงตนพุทธมำมกะ ฯลฯ ฝึ กแสดงควำมเคำรพต่อกำรปฏิบติสมำธิ และกำรฟั งธรรม ั สุมเด็กนั่งสมำธิ บรรยำกำศกำรจัด ่ 16.3 ในท่ำที่ถกต้ อง เหมำะสมด้ วยควำมสงบ ไม่พูดคุย/เล่นระหว่ำงเวลำนั่งสมำธิ ู ห้ อง วิ ธีกำร ภำพถ่ำย สุมถำม ่ และฟั งธรรม ฝึ กแสดงควำมเคำรพต่อกำรศึกษำ ควำมเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ไม่มี 16.4 เช่น ไม่พูดคุย ไม่วิ่งเล่นในห้ องเรี ยน ไม่ขีดเขี ยนข้ อควำมในสถำนที่สวนรวม ่ ของชำรุด เช่น โต๊ ะ นร. หลอดไฟ รวมถึงกำรดูแลรักษำ จัดเก็บหนังสือสมุดเรี ยน ให้ สะอำดและเป็ นระเบียบ ขอสับหน้ ำต่ำง ลูกบิดประตูทกห้ อง ุ ฝึ กแสดงควำมเคำรพในกำรต้ อนรับปฏิสน ถำร ั สุมดูวิธีกำรแสดงควำมเคำรพ ่ 16.5 เช่น กำรยิ ้มไหว้ สวัสดี รู้จักใช้ คำพูดในกำรทักทำยทุกคนที่พบ รู้จักรั บรองแขก กำรต้ อนรับของนักเรี ยน ที่มำเยี่ยมโรงเรี ยน ฯลฯ 6
 • 7. บั นทึกการประเมิน ข้ อ เปาหมาย / ดัชนีชวัดสภาพความสาเร็ จ (KPI) ้ ี้ ผ่ าน ไม่ ผ่าน แหล่ งตรวจสอบ ฝึ กกำรใช้ คำพูดสุภำพนุ่มนวลและมำรยำทอ่อนน้ อมต่อผู้อื่น เช่น กำรใช้ สรรพนำม สังเกตมำรยำท ควำมสำรวมระวัง 16.6 เรี ยกพี่ เพื่ อน น้ องอย่ำงสุภำพ กำรกล่ำวคำขอโทษ ขอบคุณ สำรวมระวังกำรยืน กำรใช้ สรรพนำม/คำพูดที่เหมำะสม เดิ น นั่ง เมื่ออยูกบพระภิกษุ ผู้นำศำสนำ ผู้ใหญ่อย่ำงเหมำะสม ่ั ในสถำนกำรณ์ ต่ำง ๆ 17 ฝึ กความอดทน วิธีฝึกความอดทน ฝึ กควำมอดทนต่อควำมลำบำกตรำกตรำ สังเกตกริ ยำอำกำรเมื่อได้ รับควำม 17.1 เช่น ฝนตก อำกำศร้ อนจัด เมื่อยปวดเพรำะนั่งสมำธิ นำน ฯลฯ ลำบำกต่ำง ๆ ซักถำม ฝึ กควำมอดทนต่อควำมเจ็บไข้ ไม่สบำย 17.2 สุมถำมนักเรี ยนแต่ละระดับชั ้น ่ เช่น เจ็บไข้ เล็กน้ อยไม่โดดเรี ยน ฯลฯ ฝึ กควำมอดกลั ้นต่อควำมโกรธ ควำมเจ็บใจ 17.3 สุมถำมนักเรี ยนแต่ละระดับชั ้น ่ เช่น ให้ อภัยไม่โต้ ตอบกลับด้ วยวำจำไม่สภำพ หรื อ ด้ วยกำรชกต่อยใช้ กำลัง ฯลฯ ุ ฝึ กควำมอดทนต่อควำมเย้ ำยวนของสิ่งเร้ ำ 17.4 สุมถำมนักเรี ยนแต่ละระดับชั ้น ่ เช่น ไม่ติดเกมส์ ติ ดยำ ติดบุหรี่ ติ ดเพื่ อนที่พำออกนอกลูนอกทำง ฯลฯ ่ ฝึ กกำรมองคนอื่นในแง่ดี 17.5 สุมถำมนักเรี ยนแต่ละระดับชั ้น ่ เช่น ไม่จับผิด มองโลกแง่ดี ไม่วิพำกษ์ วิจำรณ์ ด้วยถ้ อยคำไม่สภำพ คิ ด ทำงบวก ุ ฝึ กควำมเพี ยรพยำยำม สุมถำมนักเรี ยน ผู้ปกครอง ่ 17.6 เช่น ทบทวนบทเรี ยน ทำกำรบ้ ำน ทำงำนที่ได้ รับมอบหมำยให้ สำเร็จ นั่งสมำธิ ครูประจำชั ้นแต่ละระดับชั ้น ท่องหนังสือ ฯลฯ 18 ฝึ กนิสัยผ่ านกิจกรรมชี วตจริง 6 มิติจากการมีส่วนร่ วมของ”บวร””บรม” ิ วิธีฝึกนิสัยผ่ านกิจกรรม 5 ห้ อง วิชาการ: ฝึ กกำรเรี ยนรู้ธรรมะผ่ำนกระบวนกำรพูด (ชัดถ้ อยคำ) ฟั งจำกเวทีกำรพูด กำรอ่ำน กำร 18.1 อ่ำน (เป็ นจังหวะวรรคตอน) และเขี ยนสรุปประเด็น เขี ยนของนักเรี ยน ศี ลธรรม/คุ ณธรรม: ฝึ กกำรรักษำศี ล 5 กำรฟั งธรรม กำรสวดมนต์ กำรนั่งสมำธิ วิ ธีกำรอำรำธนำศี ล กำรทำวัตรสวด 18.2 กำรฝึ กจิ ตใจให้ แจ่มใส อำรมณ์ ดี มีเป้ ำหมำยชี วิตที่ถกต้ อง ู มนต์ กำรนั่งสมำธิ ซักถำม สังคม: ฝึ กกำรรู้จักแยกแยะเพื่ อนที่ดีกบเพื่ อนที่ไม่ดี คบมิตรแท้ ั ซักถำมพูดคุยกับนักเรี ยน ครู 18.3 ฝึ กควำมเป็ นผู้นำ-ผู้ตำม กำรทำงำนเป็ นทีมและฝึ กควำมเป็ นกัลยำณมิตร ผู้ปกครอง ขอดูร่องรอยวิ ธีกำรฝึ ก ดารงชีวต : ฝึ กกำรดูแลรักษำควำมสะอำดร่ำงกำยตนเอง รักษำอุปกรณ์ ของใช้ ิ สังเกตควำมสะอำดร่ำงกำย 18.4 ปัจจัยสี่ ดูแลสถำนที่ท ั ้งส่วนตัวและส่วนรวม ที่บ้ำน ที่โรงเรี ยนให้ สะอำดและจัดให้ นักเรี ยน เสื ้อผ้ ำ หน้ ำ ผม สื่อ เป็ นระเบียบดูสวยงำม อุปกรณ์ กำรเรี ยน อำคำรสถำนที่ 18.5 อาชีพ: ฝึ กกำรทำงำนสุจริ ตให้ เกิดรำยได้ ใช้ เงิ นเป็ นและเก็บรักษำเงิ นเป็ น ถำมกำรหำรำยได้ กำรออม ภำพ นั นทนาการ: ฝึ กกิจกรรมยำมว่ำงให้ ร้ จักตนเอง ด้ วยกำรอ่ำนชี วประวัติบคคล ู ุ สุมถำมกำรใช้ เวลำว่ำง ประวัติ ่ 18.6 สำคัญ เพื่ อให้ มีเป้ ำหมำยชี วิตที่ถกต้ อง ฝึ กออกกำลังกำย ฝึ กยืน เดิ น นั่ง นอน ู บุคคลสำคัญ กำรวำงเป้ ำหมำย ด้ วยอิริยำบถที่ถกต้ อง ู ชี วิต ท่ำทำงอิริยำบถที่ถกต้ อง ู 19 ปลูกฝั งจิตสานึกอนุ รักษ์ ส่งแวดล้ อม (บ้ าน วัด /มัสยิด โรงเรี ยน) ิ วิธีการปลูกจิตสานึก 19.1 การใช้ ซ ้า (Reuse) เช่น ใช้ กระดำษสองหน้ ำ ใช้ ของที่มีอยูอย่ำงคุ้มค่ำ ฯลฯ ่ ขอดูวิธีกำรใช้ ซ ้ำ 7
 • 8. บั นทึกการประเมิน ข้ อ เปาหมาย / ดัชนีชวัดสภาพความสาเร็ จ (KPI) ้ ี้ ผ่ าน ไม่ ผ่าน แหล่ งตรวจสอบ การหมุนเวียนนากลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) เช่น นำน ้ำใช้ แล้ วไปรดต้ นไม้ ใช้ ขอดูวิธีกำรหมุนเวี ยนทรัพยำกรนำ 19.2 เศษอำหำร/เศษใบไม้ ทำปุ๋ ยหมัก/ปุ๋ ยอินทรี ย์ ทำกระดำษสำ ฯลฯ กลับมำใช้ ไหม่ 19.3 ลดการบริโภค (Reduce) ลดขยะ ตั ้งแต่ต้นทำง เช่น ขวด แก้ ว ถุงพลำสติค สังเกต/ขอดูวิธีกำรลดกำรบริ โภค เลิกบริโภค (Reject) เลิกใช้ โฟม ปุ๋ ยเคมี สำรเคมีทกชนิ ด อำหำรขยะ เช่น ขนม ุ สังเกต/ขอดูวตถุสิ่งของที่เลิกบริ โภค ั 19.4 ถุงกรอบแกรบ น ้ำอัดลม ขนมหวำนใส่สี อำหำรสำเร็จรูป ฯลฯ ในบ้ ำน วัด โรงเรี ยน ซ่ อมแซม (Repair) ปรั บปรุง บำรุงรั กษำ ซ่อมแซม วัสดุสิ่งของ เครื่ องใช้ เครื่ อง สังเกตกำรซ่อมแซม บำรุง รักษำ 19.5 นุ่มห่ม ให้ อยูในสภำพพร้ อมใช้ งำน ่ เครื่ องใช้ สอยที่มีอยู่ รณรงค์ /ประชาสั มพั นธ์ กิจกรรมลดโลกร้ อน เช่น ปลูกไม้ ยืนต้ น ปลูกป่ ำ แผ่นป้ ำย/รูปแบบกำร 19.6 ประหยัดพลังงำน ปิ ดไฟปิ ดน ้ำเมื่อเลิกใช้ งำน กำจัดขยะ เลิกใช้ ยำฆ่ำแมลง ประชำสัมพันธ์ เพื่ อลดโลกร้ อน 20 สร้ างแรงจู งใจให้ นักเรี ยนทาความดี ทุกวัน (กาย วาจา ใจ) วิธีการสร้ างแรงจู งใจ กิจกรรมสร้ างวินัย : ไม่นอนตื่ นสำย เก็บที่นอนทันที สมำทำนศี ลทุกวัน แต่งกำย ซักถำมกิจกรรม 5 ห้ องชี วิตเนรมิต 20.1 สุภำพ ออมทรัพย์ทกวัน ุ นิ สยจำกบ้ ำน วัด โรงเรี ยน ั กิจกรรมฝึ กความเคารพ: กรำบไหว้ พ่อแม่ญำติ ผ้ ใหญ่ สวดมนต์ กอนนอน เขี ยน ู ่ ซักถำมกิจวัตรประจำวัน 20.2 ควำมดีของตนและคนรอบข้ ำง ขอดูผลแห่งควำมดี ที่ภำคภูมิใจ 20.3 กิจกรรมฝึ กความอดทน : ช่วยทำงำนบ้ ำน หมันนั่งสมำธิ อ่ำนหนังสือดี ่ ซักถำมผลงำนจำกควำมอดทน 20.4 ร่วมกิจกรรมสร้ ำงสรรค์ สงคมตำมวันสำคัญและเทศกำลต่ำง ๆ ั ภำพ/กิจกรรมวันสำคัญ “บวร” 20.5 ยกย่องชมเชยประกำศเกียรติ คุณ ให้ รำงวัลเด็กทำควำมดี รำยวัน ภำพ/กิจกรรม/ประกำศ/รำงวัล 20.6 รำยงำนพร้ อมเสนอชื่ อเด็กดี ให้ เป็ นต้ นแบบเด็กดี ในระดับต่ำง ๆ รำยชื่ อต้ นแบบเด็กดี ปี กศ.2555 21 ผู้บริหารและครู ปฏิบัติตนเป็ นต้ นแบบที่ ดี (กาย วาจา ใจ) ต้ นแบบผู้บริหารดี ครู ดี 21.1 ผู้บริ หำรโรงเรี ยนรักษำศี ล 5 หรื อปฏิ บติตำมคำสอนศำสนำที่นับถือ ั สุมถำมครู ชุมชน นักเรี ยน ่ 21.2 ครูทกคนรักษำศี ล 5 หรื อปฏิ บติตำมคำสอนในศำสนำที่นับถือ ุ ั สุมถำมชุมชน นักเรี ยน ผู้บริ หำร ่ 21.3 ผู้บริ หำรและครูท ุกคนดูแลรักษำควำมสะอำดทั ้งที่บ้ำนและที่ทำงำน 5 ห้ องชี วิต ภำพถ่ำยที่บ้ำนและ รร. 21.4 ผู้บริ หำรและครูท ุกคนมีวินัยปฏิ บติตำมกฎระเบียบของโรงเรี ยน ั สุมถำมนักเรี ยนไม่ซ ้ำคนเดิ ม ่ 21.5 ผู้บริ หำรและครูท ุกคนปฏิ บติตนตรงต่อเวลำ ั สุมถำมนักเรี ยนไม่ซ ้ำคนเดิ ม ่ 21.6 ผู้บริ หำรและครูท ุกคนมีควำมสุภำพนุ่มนวลต่อนักเรี ยน สุมถำมนักเรี ยนไม่ซ ้ำคนเดิ ม ่ 22-27 เปาหมายด้ านผลผลิต (OUTPUT) ้ 22 ชื่อเสียงโรงเรี ยนดี ชื่อเสียงดี 22.1 จำนวนนักเรี ยนโดยรวมเท่ำเดิ มหรื อเพิ่ มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี กำรศึกษำที่ผำนมำ ่ เปรี ยบเทียบจำนวนนักเรี ยน 2 ปี 22.2 ผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรี ยน สุมถำมผู้ปกครองไม่ซ ้ำคนเดิ ม ่ 22.3 ครูมีควำมพึงพอใจสภำพแวดล้ อมในกำรทำงำน สุมถำมครูสวนใหญ่ ่ ่ 22.4 โรงเรี ยนมีแนวปฏิบติที่เป็ นเลิศ (Best Practices) ั ดูแนวปฏิบติที่เป็ นเลิศ ั 22.5 โรงเรี ยนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกต้ นสังกัดผ่ำนเกณฑ์ ผลกำรประเมินภำยใน 22.6 โรงเรี ยนมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ.ผ่ำนเกณฑ์รอบสุดท้ ำย ผลกำรประเมิน สมศ.2 รอบสุดท้ ำย 8
 • 9. บั นทึกการประเมิน ข้ อ เปาหมาย / ดัชนีชวัดสภาพความสาเร็ จ (KPI) ้ ี้ ผ่ าน ไม่ ผ่าน แหล่ งตรวจสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่ าเดิม หรื อเท่ ากับหรื อมากกว่ า 23 ใฝ่ เรี ยน ค่ าเฉลี่ย สพฐ.(ใฝ่ เรี ยน) 23.1 ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนชั ้นสูงสุดของโรงเรี ยนในกลุมสำระกำรเรี ยนรู้ภำษำไทย ่ เปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ย โดยภำพรวมสูงกว่ำปี กำรศึกษำที่ผำนมำ่ ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ 23.2 ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนชั ้นสูงสุดของโรงเรี ยนในกลุมสำระกำรเรี ยนรู้คณิ ตศำสตร์ ่ เปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ย โดยภำพรวมสูงกว่ำปี กำรศึกษำที่ผำนมำ ่ ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ 23.3 ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนชั ้นสูงสุดของโรงเรี ยนในกลุมสำระกำรเรี ยนรู้กำรงำน ่ เปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ย อำขี พและเทคโนโลยี โดยภำพรวมสูงกว่ำปี กำรศึกษำที่ผำนมำ ่ ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ 23.4 ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนชั ้นสูงสุดของโรงเรี ยนในกลุมสำระกำรเรี ยนรู้สงคมศึกษำ ่ ั เปรี ยบเทียบค่ำเฉลี่ย ศำสนำและวัฒนธรรม โดยภำพรวมสูงกว่ำปี กำรศึกษำที่ผำนมำ ่ ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ 23.5 เลือกตรวจสอบตำมบริ บทของ รร. คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนระดับชั ้นมัธ ยมศึกษำปี ที่ 3 จำกผลทดสอบ เปรี ยบเทียบผลกำรสอบ NT ระดับชำติ (O-Net) และ/หรื อ คะแนนผลสัม ฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนระดับชั ้น ชั ้นม.3 ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ ประถมศึกษำปี ที่ 6 ทุกกลุมสำระวิ ชำ โดยภำพรวมสูงกว่ำเดิ ม หรื อสูงกว่ำ ่ เปรี ยบเทียบคะแนนรวมทุกกลุม ่ ค่ำเฉลี่ย สพฐ.เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี กำรศึกษำที่ผำนมำ ่ สำระวิ ชำระดับชั ้น ป.6 23.6 คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยนระดับชั ้นประถมศึกษำปี ที่ 6 หรื อมัธยมศึกษำปี ที่ 6 เปรี ยบเทียบผลกำรสอบ O-net จำกผลทดสอบระดับชำติ (O-Net) โดยภำพรวมสูงกว่ำเดิ ม หรื อสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย ชั ้น ป.6 หรื อ ม.6 ของสพฐ.เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี กำรศึกษำที่ผำนมำ ่ ในรอบ 2 ปี กำรศึกษำ อ่ านเขียนคิดเลขคล่ องในชัน ป.2 และ / หรื อ ้ 24 ใฝ่ รู้ สื่อสารภาษาอาเซียนได้ ในชัน ม.3 (ใฝ่ รู้ ) ้ 24.1 นักเรี ยนสำมำรถอ่ำนคล่องชั ้น ป. 2/3 และ/หรื อ อ่ำนจับใจควำมได้ ดีชั ้น ม.3 สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี) ่ 24.2 นักเรี ยนสำมำรถเขี ยนคล่องชั ้น ป. 2/3 และ/หรื อเขี ยนเรี ยงควำมได้ ดีชั ้น ม.3 สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี) ่ 24.3 นักเรี ยนสำมำรถคิ ดเลขคล่องชั ้น ป. 2/3 และ/หรื อ คิ ดเลขเร็วได้ ดีชั ้น ม.3 สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี) ่ 24.4 นักเรี ยนปฏิ สนถำรได้ ดีชั ้น ป. 2/3 และ/หรื อกล่ำวแสดงควำมรู้สกได้ ดีชั ้น ม.3 ั ึ สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี) ่ 24.5 นักเรี ยนสำมำรถฟั ง/สรุปได้ ชั ้น ป. 2/3 และ/หรื อถ่ำยทอดข้ อมูลได้ ดีชั ้น ม.3 สุม นร.ป.2/ป.3 และ ม.3 (ถ้ ำมี) ่ 24.6 นักเรี ยนชั ้นสูงสุดสำมำรถใช้ ภำษำอังกฤษและ/หรื อ ภำษำอำเซี ยนสื่อสำรได้ สุมนักเรี ยนชั ้นสูงสุดของโรงเรี ยน ่ 25 มีวนัย มีความเคารพ มีความอดทน (ใฝ่ ดี ) ิ ใฝ่ ดี 25.1 นักเรี ยนแสดงออกถึงกำรรักษำควำมสะอำดจนติ ดเป็ นนิ สย ั กำรแต่งกำย สมุดแบบฝึ กหัด นักเรี ยนแสดงออกถึงพฤติ กรรมตรงต่อเวลำในกำรเรี ยน สังเกต กำรทำงำนเป็ นทีม 25.2 และกำรทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น กำรเข้ ำแถว กำรมำเรี ยน ฯลฯ 25.3 นักเรี ยนแสดงออกถึงกำรรักษำกฎระเบียบที่กำหนดของส่วนรวม สังเกต กำรรักษำกฎระเบียบ นักเรี ยนมีพฤติ กรรมอ่อนน้ อม นุ่มนวลในกำรแสดงควำมเคำรพ วำจำสุภำพ สังเกต มรรยำท กำรแสดงออก 25.4 ในกำรสนทนำ ในกำรพูด กำรกระทำต่อผู้อื่น 25.5 นักเรี ยนแสดงออกถึงกำรยิ ้ม ไหว้ ทักทำยผู้ใหญ่และเพื่ อนนักเรี ยนจนเป็ นนิ สย ั สังเกต กำรยิ ้มไหว้ ทกทำยกัน ั 9