Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5

42,353 views

Published on

คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5

Published in: Education
 • Be the first to comment

คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5

 1. 1. คําใหมในบทเรียนและคําที่นักเรียนควรรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๑ กฎหมาย ๒๖ กราบเรือ ๕๑ กันดาร ๗๖ แกละ๒ กตัญู ๒๗ กริ้ว ๕๒ กัลยา ๗๗ แกวง๓ กบในกะลา ๒๘ กรุงเทพฯ ๕๓ กายา ๗๘ แกวงไกว ครอบ๔ กบเลือกนาย ๒๙ กฤษณา ๕๔ การตูน ๗๙ แกวสารพัดนึก๕ กรณี ๓๐ กล ๕๕ กําดัด ๘๐ โกรน๖ กรรโชก ๓๑ กลมกลืน ๕๖ กํานัล ๘๑ ขนาด๗ กรรณ ๓๒ กลอง ๕๗ กําเนิด ๘๒ ขนานนาม๘ กรรม ๓๓ กลั่นแกลง ๕๘ กําบัง ๘๓ ขบขัน๙ กรรมสิทธิ์ ๓๔ กลา ๕๙ กําพรา ๘๔ ขบคิด๑๐ กรอน ๓๕ กลาแกรง ๖๐ กิ้งกาไดทอง ๘๕ ขมันขมี๑๑ กระจัดกระจาย ๓๖ กลาหาญ ๖๑ กิจจา ๘๖ ขมีขมัน๑๒ กระเชา ๓๗ กลาหาญชาญ ๖๒ กินนร ๘๗ ขโมย ชัย๑๓ กระโชก ๓๘ กวีพื้นบาน ๖๓ กิริยา ๘๘ ขยัน๑๔ กระเซอะกระเซิง ๓๙ กษัตริย ๖๔ กิโลเมตร ๘๙ ขยับ๑๕ กระดาษ ๔๐ กสิกรรม ๖๕ กุมาร ๙๐ ขยาย๑๖ กระโดน ๔๑ กสิกิจ ๖๖ กูณฑ ๙๑ ขรัวตา๑๗ กระตายตื่นตูม ๔๒ กองกูณฑ ๖๗ เกย ๙๒ ขรุขระ๑๘ กระตุก ๔๓ กอบ ๖๘ เกรอะ ๙๓ ขลาด๑๙ กระทั่ง ๔๔ กอสวะ ๖๙ เกศ ๙๔ ขลาดกลัว๒๐ กระทาย ๔๕ กะพริบ ๗๐ เกศา ๙๕ ขลุก๒๑ กระทิง ๔๖ กะรุงกะริ่ง ๗๑ เกษตร ๙๖ ขวักไขว๒๒ กระแทก ๔๗ กะเหรี่ยง ๗๒ เกษมศานต ๙๗ ขวัญ๒๓ กระเปาะ ๔๘ กะโหลก ๗๓ เกียรติ ๙๘ ของ๒๔ กระเพื่อม ๔๙ กังวล ๗๔ แกรง ๙๙ ขอโทษ๒๕ กระสวย ๕๐ กังหัน ๗๕ แกลม ๑๐๐ ขะมุกขะมอม
 2. 2. คําใหมในบทเรียนและคําที่นักเรียนควรรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๑๐๑ ขันชะเนาะ ๑๒๖ คนควา ๑๕๑ คันหัวคันหู ๑๗๖ งอกงาม๑๐๒ ขันธ ๕ ๑๒๗ คนพาล ๑๕๒ คา ๑๗๗ งอมแงม๑๐๓ ขับขาน ๑๒๘ คนละทิศคนละ ๑๕๓ คางคกขึ้นวอ ๑๗๘ งาสาร ทาง๑๐๔ ขับไส ๑๒๙ คนละไมคนละมือ ๑๕๔ คาดการณ ๑๗๙ เงินตรา๑๐๕ ขากรรไกร ๑๓๐ คบพาล ๑๕๕ คําประพันธ ๑๘๐ จมูก พาลพาไปหาผิด๑๐๖ ขาพระพุทธเจา ๑๓๑ คมคาย ๑๕๖ คุณคา ๑๘๑ จระเข๑๐๗ ขาวยาก ๑๓๒ ครอบครอง ๑๕๗ คุนเคย ๑๘๒ จอมปลวก หมากแพง๑๐๘ ขาวสาร ๑๓๓ ครอบคลุม ๑๕๘ คุมครอง ๑๘๓ จักรยาน๑๐๙ ขาวเหนียว ๑๓๔ คราน ๑๕๙ คุยเขี่ย ๑๘๔ จักรวาล๑๑๐ ขี้เกียจ ๑๓๕ คร่ําครา ๑๖๐ คุยเฟองเรื่องราว ๑๘๕ จังฑาล๑๑๑ ขี้ขลาด ๑๓๖ ครื้นเครง ๑๖๑ คูครอง ๑๘๖ จังหวะ๑๑๒ ขี้ขลาดตาขาว ๑๓๗ ครุฑ ๑๖๒ เครงขรึม ๑๘๗ จาบัลย๑๑๓ เข็ญ ๑๓๘ ครุนคิด ๑๖๓ เคราะห ๑๘๘ จาละหวั่น๑๑๔ เข็นครก ๑๓๙ คลองแคลว ๑๖๔ เครื่องบัตรพลี ๑๘๙ จํานรรจ ขึ้นภูเขา๑๑๕ เขมแข็ง ๑๔๐ คละคลุง ๑๖๕ เคลิบเคลิ้ม ๑๙๐ จิตวิญญาณ๑๑๖ เข็มแข็งอดทน ๑๔๑ คลาไคล ๑๖๖ เคลื่อนไหว ๑๙๑ จินตนาการ๑๑๗ เขมน ๑๔๒ คล่ํา ๑๖๗ เคลือบ ๑๙๒ จีรัง๑๑๘ เขฬะ ๑๔๓ ความเพียร ๑๖๘ เคหา ๑๙๓ จีวร๑๑๙ เขิน ๑๔๔ ควายหงาน ๑๖๙ เคอะเขิน ๑๙๔ จุติ๑๒๐ แข็งขัน ๑๔๕ คอมพิวเตอร ๑๗๐ เคารพ ๑๙๕ จุลินทรีย๑๒๑ แข็งแข็งแกรง ๑๔๖ คะนึง ๑๗๑ แคร ๑๙๖ เจตนา๑๒๒ แข็งแรง ๑๔๗ คัน ๑๗๒ โคลง ๑๙๗ เจรจา๑๒๓ โขดหิน ๑๔๘ คันคะเยอ ๑๗๓ ไคลคลา ๑๙๘ เจริญเติบโต๑๒๔ คงคา ๑๔๙ คันเบ็ด ๑๗๔ เฆี่ยน ๑๙๙ เจาบทเจากลอน
 3. 3. ๑๒๕ คณิตศาสตร ๑๕๐ คันไมคันมือ ๑๗๕ งดงาม ๒๐๐ คําใหมในบทเรียนและคําที่นักเรียนควรรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๒๐๑ เจาอาวาส ๒๒๖ ชนนี ๒๕๑ ชีพจร ๒๗๖ เทวดา๒๐๒ เจื้อยแจว ๒๒๗ ชนบท ๒๕๒ ชีวิต ๒๗๗ เนตร๒๐๓ ใจปลาซิว ๒๒๘ ชลาลัย ๒๕๓ ชีวิตจิตใจ ๒๗๘ เนรมิต๒๐๔ ใจพระ ๒๒๙ ชโลม ๒๕๔ ชีวิตชีวา ๒๗๙ เนา๒๐๕ ใจเพชร ๒๓๐ ชวยเหลือ ๒๕๕ ชุมชน ๒๘๐ เนิบชา๒๐๖ ใจไมไสระกํา ๒๓๑ ชวยเหลือเจือจาน ๒๕๖ ชุลมุน ๒๘๑ เนืองนิตย๒๐๗ ใจยักษใจมาร ๒๓๒ ชอลก ๒๕๗ เชิงตะกอน ๒๘๒ แถลงไข๒๐๘ ใจหิน ๒๓๓ ชอุม ๒๕๘ เชิญชวน ๒๘๓ แทรก๒๐๙ ใจเหล็ก ๒๓๔ ชะลาใจ ๒๕๙ เชี่ยวชาญ ๒๘๔ โทษ๒๑๐ ไจไหม ๒๓๕ ชัฏ ๒๖๐ ซอย ๒๘๕ ไตรตรอง๒๑๑ ฉงน ๒๓๖ ชา ๆ ไดพรา ๒๖๑ ซัง ๒๘๖ ไถล เลมงาม๒๑๒ ฉบับ ๒๓๗ ชาญฉลาด ๒๖๒ ซาก ๒๘๗ ฐานะ๒๑๓ ฉลาด ๒๓๘ ชาด ๒๖๓ ซี่โครง ๒๘๘ ณรงค๒๑๔ ฉลาม ๒๓๙ ชาติ ๒๖๔ เซนต ๒๘๙ ดวงจันทร๒๑๕ ฉวัดเฉวียน ๒๔๐ ชาติไกชน ๒๖๕ ไซร ๒๙๐ ดัดแปลง ขนหัวไมตองการ๒๑๖ ฉันมิตร ๒๔๑ ชาติพันธุ ๒๖๖ ฌาณ ๒๙๑ ดําเนิน๒๑๗ เฉก ๒๔๒ ชาติเสือจับเนื้อกิน ๒๖๗ ญาณ ๒๙๒ ดําผุดดําวาย เอง๒๑๘ เฉพาะ ๒๔๓ ชาติเสือตองไวลาย ๒๖๘ เดโช ๒๙๓ ดินทราย ชาติชายตองไวชื่อ๒๑๙ โฉงฉาง ๒๔๔ ชาติเสือไมทิ้งลาย ๒๖๙ เตลิด ๒๙๔ ดิรัจฉาน๒๒๐ โฉมงาม ๒๔๕ ชาย ๒๗๐ เถลิง ๒๙๕ ดึกดื่น๒๒๑ โฉมฉิน ๒๔๖ ชายทะเล ๒๗๑ เถาวัลย ๒๙๖ ดึกดื่นคอนคืน๒๒๒ โฉมตรู ๒๔๗ ชายหาด ๒๗๒ เทพไท ๒๙๗ ดุริยางค๒๒๓ โฉมตรู ๒๔๘ ชายไหวชายแครง ๒๗๓ เทพนิยาย ๒๙๘ ตนแบบ
 4. 4. ๒๒๔ โฉมยง ๒๔๙ ชําระ ๒๗๔ เทพบุตร ๒๙๙ ตนโพธิ์๒๒๕ โฉมศรี ๒๕๐ ชีพ ๒๗๕ เทพารักษ ๓๐๐ ตนกําเนิด คําใหมในบทเรียนและคําที่นักเรียนควรรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๓๐๑ ตนตอ ๓๒๖ ถวาย ๓๕๑ ทะนุถนอม ๓๗๖ นัยนตา๓๐๒ ตนสายปลาย ๓๒๗ ถวิล ๓๕๒ ทะนุถนอม ๓๗๗ นัวเนีย เหตุ กลอมเกลา๓๐๓ ตระหนก ๓๒๘ ถักทอ ๓๕๓ ทะมัดทะแมง ๓๗๘ นาคี๓๐๔ ตระหนัก ๓๒๙ ถักรอย ๓๕๔ ทะลาย ๓๗๙ นางเทวี๓๐๕ ตรัส ๓๓๐ ถาวร ๓๕๕ ทักษะ ๓๘๐ นางนวล๓๐๖ ตรึกตรอง ๓๓๑ ทบทวน ๓๕๖ ทั่ง ๓๘๑ นายงาน๓๐๗ ตรึกตรา ๓๓๒ ทยอย ๓๕๗ ทั้งปวง ๓๘๒ นาวา๓๐๘ ตลก ๓๓๓ ทรง ๓๕๘ ทันสมัย ๓๘๓ น้ําเนตร๓๐๙ ตวง ๓๓๔ ทรชน ๓๕๙ ทับ ๓๘๔ น้ําใจ๓๑๐ ตวาด ๓๓๕ ทรัพยากร ๓๖๐ ทัศนะ ๓๘๕ น้ําใสใจจริง ธรรมชาติ๓๑๑ ตอลอตอเถียง ๓๓๖ ทรมาน ๓๖๑ ทํานองเสนาะ ๓๘๖ น้ําพักน้ําแรง๓๑๒ ตะเกียกตะกาย ๓๓๗ ทระนง ๓๖๒ ทํานาย ๓๘๗ น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา๓๑๓ ตะโกน ๓๓๘ ทรามเชย ๓๖๓ ทุเลา ๓๘๘ นิทรา๓๑๔ ตะไคร ๓๓๙ ทรามวัย ๓๖๔ ทุรชน ๓๘๙ นิมิต๓๑๕ ตะกราม ๓๔๐ ทรุด ๓๖๕ ทูลลา ๓๙๐ นิยม๓๑๖ ตะกุกตะกัก ๓๔๑ ทวย ๓๖๖ ธรรมชาติ ๓๙๑ นิรันดร๓๑๗ ตั๊กแตน ๓๔๒ ทศกัณฐ ๓๖๗ ธรรมดา ๓๙๒ บ๓๑๘ ตั้งครรภ ๓๔๓ ทอง ๓๖๘ นกเขาชวา ๓๙๓ บท๓๑๙ ตัวออน ๓๔๔ ทองนา ๓๖๙ นงเยาว ๓๙๔ บทกวี๓๒๐ ตํานาน ๓๔๕ ทองนาทองไร ๓๗๐ นงคราญ ๓๙๕ บทบาท๓๒๑ ตําหนิ ๓๔๖ ทองฟา ๓๗๑ นงราม ๓๙๖ บทเพลง๓๒๒ ตุกตา ๓๔๗ ทองยุง ๓๗ นมัสการ ๓๙๗ บทเรียน พุงกระสอบ ๒
 5. 5. ๓๒๓ ถนอม ๓๔๘ ทองรอง ๓๗๓ นฤโทษ ๓๙๘ บทละคร๓๒๔ ถนัด ๓๔๙ ทะเลน ๓๗๔ นักธุรกิจ ๓๙๙ บม๓๒๕ ถลม ๓๕๐ ทะเลาะ ๓๗๕ นักปราชญ ๔๐๐ บมเพาะ คําใหมในบทเรียนและคําที่นักเรียนควรรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๔๐๑ บรรดา ๔๒๖ บุคคล ๔๕๑ ประสงค ๔๗๖ ปลายปลื้ม๔๐๒ บรรดาศักดิ์ ๔๒๗ บุญญาธิการ ๔๕๒ ประสงคราย ๔๗๗ ปลารา๔๐๓ บรรทัด ๔๒๘ บุรุษ ๔๕๓ ประสบการณ ๔๗๘ ปลาวาฬ๔๐๔ บรรยากาศ ๔๒๙ บุษบากร ๔๕๔ ประสา ๔๗๙ ปอย๔๐๕ บรรลัย ๔๓๐ บูรพาทิศ ๔๕๕ ประสาน ๔๘๐ ปจจุบัน๔๐๖ บรรลุ ๔๓๑ เบี้ย ๔๕๖ ประสูติ ๔๘๑ ปญญา๔๐๗ บริเวณ ๔๓๒ โบราณ ๔๕๗ ประเสริฐ ๔๘๒ ปญหา๔๐๘ บวงสรวง ๔๓๓ โบราณสถาน ๔๕๘ ประหลาด ๔๘๓ ปาโปรง๔๐๙ บอน ๔๓๔ ปกากญอ ๔๕๙ ประหวั่น ๔๘๔ เปรย๔๑๐ บังคมลา ๔๓๕ ปฏิกิริยา ๔๖๐ ปรัก ๔๘๕ เปรอะ๔๑๑ บั้งไฟ ๔๓๖ ปฏิบัติ ๔๖๑ ปรักหักพัง ๔๘๖ เปรียบเทียบ๔๑๒ บังอาจ ๔๓๗ ปฏิเสธ ๔๖๒ ปรับปรุง ๔๘๗ เปลวไฟ เปลี่ยนแปลง๔๑๓ บังเอิญ ๔๓๘ ปรบมือ ๔๖๓ ปรากฏ ๔๘๘ เปลี่ยนแปลง๔๑๔ บัณฑิต ๔๓๙ ประจักษ ๔๖๔ ปราชญ ๔๘๙ เปาะแปะ๔๑๕ บันดาล ๔๔๐ ประจิม ๔๖๕ ปรารถนา ๔๙๐ เปยมลนฤามี๔๑๖ บากบั่น ๔๔๑ ประชากร ๔๖๖ ปรารภ ๔๙๑ โปรด๔๑๗ บาดาล ๔๔๒ ประดาบ ๔๖๗ ปราศจาก ๔๙๒ โปรดปราน๔๑๘ บาท ๔๔๓ ประตูชัย ๔๖๘ ปราศรัย ๔๙๓ โปรยปราย๔๑๙ บานจัดสรร ๔๔๔ ประถม ๔๖๙ ปราสาท ๔๙๔ ผงก๔๒๐ บาป ๔๔๕ ประเปรียว ๔๗๐ ปริญญา ๔๙๕ ผจญภัย๔๒๑ บาย ๔๔๖ ประพันธ ๔๗๑ ปรีชา ๔๙๖ ผลัด๔๒๒ บายคลอย ๔๔๗ ประเพณี ๔๗๒ ปรีดา ๔๙๗ ผลัดกันรุก
 6. 6. ผลัดกันรับ๔๒๓ บําเพ็ญ ๔๔๘ ประเภท ๔๗๓ ปรึกษา ๔๙๘ ผลัดผา๔๒๔ บิณฑบาต ๔๔๙ ประโยชน ๔๗๔ ปรุโปรง ๔๙๙ ผลาญ๔๒๕ บิตุรงค ๔๕๐ ประวัติศาสตร ๔๗๕ ปลอม ๕๐๐ ผลิ คําใหมในบทเรียนและคําที่นักเรียนควรรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๕๐๑ ผลิดอก ๕๒๖ ฝนทั่งใหเปนเข็ม ๕๕๑ พระขรรค ๕๗๖ พลโยธา๕๐๒ ผักหวาน ๕๒๗ ฝนไมมีเคา ๕๕๒ พระดําริ ๕๗๗ พลาดพลั้ง๕๐๓ ผักหวานปา ๕๒๘ ฝนไลชาง ๕๕๓ พระทัย ๕๗๘ พลิ้ว๕๐๔ ผันผาย ๕๒๙ ฝนสั่งฟา ๕๕๔ พระธุดงค ๕๗๙ พลี๕๐๕ ผันผิน ๕๓๐ ฝนสั่งฟา ๕๕๕ พระบาท ๕๘๐ พอ ปลาสั่งหนอง๕๐๖ ผานเกลา ๕๓๑ พงศ ๕๕๖ พระพักตร ๕๘๑ พอครัว๕๐๗ ผายผัน ๕๓๒ พงศาวดาร ๕๕๗ พระมหากษัตริย ๕๘๒ พะเยิบ๕๐๘ ผายหนา ๕๓๓ พจนานุกรม ๕๕๘ พระยุคลบาท ๕๘๓ พะรุงพะรัง๕๐๙ ผาหยักรั้ง ๕๓๔ พญาอินทรี ๕๕๙ พระราชทาน ๕๘๔ พักตร๕๑๐ ผิดหวัง ๕๓๕ พณิชย ๕๖๐ พระราชนิพนธ ๕๘๕ พักผอน๕๑๑ ผิวพรรณ ๕๓๖ พณิชยการ ๕๖๑ พระราชวัง ๕๘๖ พักผอนหยอนใจ๕๑๒ ผีเรือน ๕๓๗ พนา ๕๖๒ พระราชา ๕๘๗ พักพิง๕๑๓ ผูกพัน ๕๓๘ พนาดร ๕๖๓ พระสลา ๕๘๘ พักฟน๕๑๔ ผูเยาว ๕๓๙ พนาลัย ๕๖๔ พระองค ๕๘๙ พันธุ๕๑๕ เผชิญ ๕๔๐ พนาวัลย ๕๖๕ พระอักษร ๕๙๐ พากเพียร๕๑๖ เผลอไผล ๕๔๑ พบปะสังสรรค ๕๖๖ พระอินทร ๕๙๑ พาล๕๑๗ เผาพันธุ ๕๔๒ พยนต ๕๖๗ พระโอรส ๕๙๒ พํานัก๕๑๘ แผนการ ๕๔๓ พยัก ๕๖๘ พระโอษฐ ๕๙๓ พิกล๕๑๙ แผนงาน ๕๔๔ พยักหนา ๕๖๙ พรัดพราก ๕๙๔ พิจารณ๕๒๐ แผนที่ ๕๔๕ พยางค ๕๗๐ พรายน้ํา ๕๙๕ พิจารณา๕๒๑ ไผท ๕๔๖ พยายาม ๕๗๑ พรายไม ๕๙๖ พิทักษ
 7. 7. ๕๒๒ ฝนชะชอ ๕๔๗ พรรณ ๕๗๒ พริ้งพราว ๕๙๗ พิธีการ มะมวง๕๒๓ ฝนตกก็แชง ๕๔๘ พรรณนา ๕๗๓ พฤกษา ๕๙๘ พินิจ ฝนแลงก็ดา๕๒๔ ฝนตกขี้หมู ๕๔๙ พรอง ๕๗๔ พลบค่ํา ๕๙๙ พิพัฒน ไหล๕๒๕ ฝนตกไมทั่ว ๕๕๐ พระกรุณาธิคุณ ๕๗๕ พลเมือง ๖๐๐ พิศ ฟา คําใหมในบทเรียนและคําที่นักเรียนควรรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๖๐๑ พิเศษ ๖๒๖ ฟนไข ๖๕๑ มหันต ๖๗๖ ไมจันทน๖๐๒ พิษ ๖๒๗ ฟนตัว ๖๕๒ มหัศจรรย ๖๗๗ ยศ๖๐๓ พิษฐาน ๖๒๘ ฟม ๖๕๓ มเหสี ๖๗๘ ยศถาบรรดาศักดิ์๖๐๔ พิสมัย ๖๒๙ ฟุงเฟอง ๖๕๔ มอญ ๖๗๙ ยาง๖๐๕ พิสูจน ๖๓๐ ภพไตร ๖๕๕ มะเกลือ ๖๘๐ ยาตรา๖๐๖ พึ่งพาอาศัย ๖๓๑ ภยันตราย ๖๕๖ มะพราว ๖๘๑ ยาเสพติด๖๐๗ พืชพันธุ ๖๓๒ ภรรยา ๖๕๗ มะเฟอง ๖๘๒ ย่ํายี ธัญญาหาร๖๐๘ พูกัน ๖๓๓ ภัตตาหาร ๖๕๘ มั่งคั่ง ๖๘๓ ยุค๖๐๙ พูระหง ๖๓๔ ภาคเรียน ๖๕๙ มังสา ๖๘๔ ยุบล๖๑๐ เพชร ๖๓๕ ภาพ ๖๖๐ มันสําปะหลัง ๖๘๕ ยุรยาตร๖๑๑ เพ็ญ ๖๓๖ ภาพลวงตา ๖๖๑ มั่นหมาย ๖๘๖ เย็บปกถักรอย๖๑๒ เพ็ดทูล ๖๓๗ ภารกิจ ๖๖๒ มัวหมอง ๖๘๗ เยอะแยะ๖๑๓ เพริศ ๖๓๘ ภาวนา ๖๖๓ มาตร ๖๘๘ เยาวมาลย๖๑๔ เพริศพราย ๖๓๙ ภาษาอังกฤษ ๖๖๔ มารดร ๖๘๙ เยาววัย๖๑๕ เพลิดเพลิน ๖๔๐ ภิรมย ๖๖๕ มารยา ๖๙๐ เยื่อใย๖๑๖ เพาะชํา ๖๔๑ ภุมรา ๖๖๖ มารศรี ๖๙๑ เยื่อใยไมตรี๖๑๗ เพาะปลูก ๖๔๒ ภูต ๖๖๗ มาศึก ๖๙๒ แยบคาย
 8. 8. ๖๑๘ เพียบ ๖๔๓ ภูมิใจ ๖๖๘ มาอารี ๖๙๓ แยบยล๖๑๙ เพียร ๖๔๔ ภูมิศาสตร ๖๖๙ มี่ ๖๙๔ โยชน๖๒๐ แพะรับบาป ๖๔๕ มง ๖๗๐ มีดพรา ๖๙๕ โยธา๖๒๑ โพลเพล ๖๔๖ มนต ๖๗๑ มืดทะมึน ๖๙๖ โยโส๖๒๒ ไพรพล ๖๔๗ มนุษย ๖๗๒ เมล็ด ๖๙๗ ใยไหม๖๒๓ ไพรวัลย ๖๔๘ มรณัง ๖๗๓ แมลง ๖๙๘ รกราง๖๒๔ ไพรสิณฑ ๖๔๙ มฤต ๖๗๔ แมลงเมา ๖๙๙ รณรงค๖๒๕ ไพรี ๖๕๐ มวยมรณ ๖๗๕ โมหันต ๗๐๐ รถยนต คําใหมในบทเรียนและคําที่นักเรียนควรรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๗๐๑ รมรื่น ๗๒๖ เรื่องกลวยๆ ๗๕๑ เลิศล้ํา ๗๗๖ เว็บไซต๗๐๒ รวมดวย ๗๒๗ เรื่องราว ๗๕๒ เลือกสรร ๗๗๗ เวี่ย ชวยกัน๗๐๓ รสชาติ ๗๒๘ เรือสําเภา ๗๕๓ โลงศพ ๗๗๘ เวียนหัว๗๐๔ รหัส ๗๒๙ แรง ๗๕๔ ไลเลี่ย ๗๗๙ ศรัทธา๗๐๕ รองรอย ๗๓๐ โรงชาง ๗๕๕ วงจรชีวิต ๗๘๐ ศักดานุภาพ๗๐๖ ระพึง ๗๓๑ ฤกษ ๗๕๖ วรรณคดี ๗๘๑ ศักดิ์ศรี๗๐๗ ระมัดระวัง ๗๓๒ ฤดู ๗๕๗ วัฒนธรรม ๗๘๒ ศัตรู๗๐๘ ระยาง ๗๓๓ ฤดูกาล ๗๕๘ วัดวาอาราม ๗๘๓ ศัสตรา๗๐๙ ระยิบ ๗๓๔ ฤทธี ๗๕๙ วัตถุ ๗๘๔ ศาสนสถาน๗๑๐ ระโยงระยาง ๗๓๕ ฤามวย ๗๖๐ วันทา ๗๘๕ ศิลปวัฒนธรรม๗๑๑ ระรวย ๗๓๖ ฤาษีแปลงสาร ๗๖๑ วันวาน ๗๘๖ ศิลปน๗๑๒ ระลอก ๗๓๗ ลอเลียน ๗๖๒ วัยเยาว ๗๘๗ เศรษฐกิจ พอเพียง๗๑๓ ระเหระหน ๗๓๘ ละเมียดละไม ๗๖๓ วางแผน ๗๘๘ เศรษฐี๗๑๔ รังเกียจ ๗๓๙ ละล่ําละลัก ๗๖๔ วาสนา ๗๘๙ เศรา๗๑๕ รับสั่ง ๗๔๐ ละหอย ๗๖๕ วิ่งผลัด ๗๙๐ เศราสรอย๗๑๖ รางวัล ๗๔๑ ละออน ๗๖๖ วิจัย ๗๙๑ เศษ
 9. 9. ๗๑๗ ราชมนเทียร ๗๔๒ ลักษณะ ๗๖๗ วิจารณ ๗๙๒ โศกศัลย ๗๑๘ ราชวัง ๗๔๓ ลาตา ๗๖๘ วิจิตร ๗๙๓ โศกเศรา ๗๑๙ รามัญ ๗๔๔ ลําธาร ๗๖๙ วิญญาณ ๗๙๔ โศกา ๗๒๐ ร่ําไร ๗๔๕ ลําน้ําเหมือง ๗๗๐ วิทยา ๗๙๕ สกล ๗๒๑ รื่นรมย ๗๔๖ ล้ําเลิศ ๗๗๑ วิบัติ ๗๙๖ สงกา ๗๒๒ รุงราง ๗๔๗ ลึกลับ ๗๗๒ วิพากษวิจารณ ๗๙๗ สงคราม ๗๒๓ รูปทรง ๗๔๘ ลูกจัน ๗๗๓ วิมาน ๗๙๘ สงบ ๗๒๔ รูปภาพ ๗๔๙ เลห ๗๗๔ วิริยะ ๗๙๙ สงสัย ๗๒๕ เรี่ยราย ๗๕๐ เลอะ ๗๗๕ เวทมนตร ๘๐๐ สงสาร คําใหมในบทเรียนและคําที่นักเรียนควรรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา๘๐๑ สดใส ๘๒๖ สมุนไพร ๘๕๑ สังเกต ๘๗๖ สําแดง๘๐๒ สดับ ๘๒๗ สยาม ๘๕ สังเกตการณ ๘๗๗ สําเนียง ๒๘๐๓ สนทนา ๘๒๘ สรง ๘๕๓ สังสรรค ๘๗๘ สําบัดสํานวน๘๐๔ สนธยา ๘๒๙ สรรคสราง ๘๕๔ สังหรณ ๘๗๙ สําเภา๘๐๕ สนาม ๘๓๐ สรรพ ๘๕๕ สัญญา ๘๘๐ สําราญ๘๐๖ สนามกอลฟ ๘๓๑ สรรเสริญ ๘๕๖ สัญญาณ ๘๘๑ สําเร็จ๘๐๗ สนามรบ ๘๓๒ สระ ๘๕๗ สันดาน ๘๘๒ สิ่งแวดลอม๘๐๘ สนิทสนม ๘๓๓ สรางสรรค ๘๕๘ สัปดาห ๘๘๓ สินทรัพย๘๐๙ สนิม ๘๓๔ สราญ ๘๕๙ สัมผัส ๘๘๔ สินบน๘๑๐ สนุกสนาน ๘๓๕ สรุป ๘๖๐ สัมพันธ ๘๘๕ สิ้นเยื่อขาดใย๘๑๑ สบง ๘๓๖ สลด ๘๖๑ สัมโมทนียกถา ๘๘๖ สีดา๘๑๒ สบาย ๘๓๗ สลับ ๘๖๒ สาคร ๘๘๗ สีสัน๘๑๓ สภาพ ๘๓๘ สลา ๘๖๓ สาธุชน ๘๘๘ สืบสันดาน๘๑๔ สมฐาน ๘๓๙ สวยสดงดงาม ๘๖๔ สานตอ ๘๘๙ สืบสาน๘๑๕ สมเด็จ ๘๔๐ สวรรค ๘๖๕ สาบสูญ ๘๙๐ สืบสาวราวเรื่อง๘๑๖ สมเด็จพระเทพ ๘๔๑ สวิง ๘๖๖ สาบเสือ ๘๙๑ สื่อสาร รัตนราชสุดาฯ สยาม
 10. 10. บรมราชกุมารี๘๑๗ สมบัติ ๘๔๒ สหาย ๘๖๗ สามารถ ๘๙๒ สุขเกษมศานต๘๑๘ สมอ ๘๔๓ สอดประสาน ๘๖๘ สาร ๘๙๓ สุขสันต๘๑๙ สมอง ๘๔๔ สะกดรอย ๘๖๙ สารคดี ๘๙๔ สุจริต๘๒๐ สมัคร ๘๔๕ สะดุง ๘๗๐ สารพัด ๘๙๕ สุดลูกหูลูกตา๘๒๑ สมัครสมานสามัคคี ๘๔๖ สะเทือนใจ ๘๗๑ สารพัน ๘๙๖ สุดสวาทดิ์๘๒ สมา ๘๔๗ สะบัด ๘๗ สารภาพ ๘๙๗ สุนัข๒ ๒๘๒ สมาคม ๘๔๘ สะอื้น ๘๗๓ สาละวน ๘๙๘ สุภาพ๓๘๒ สมาธิ ๘๔๙ สักการะ ๘๗๔ สาแหรก ๘๙๙ สุภาษิต๔๘๒ สมุทร ๘๕๐ สักครู ๘๗๕ สําคัญ ๙๐๐ สุริยา๕ คําใหมในบทเรียนและคําที่นักเรียนควรรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา คําที่ คํา ๙๐๑ สุริโย ๙๒๖ หยัน ๙๕๑ เหนื่อย ๙๗๖ อบรม ๙๐๒ สูญเสีย ๙๒๗ หยากไย ๙๕๒ เหนื่อยหอบ ๙๗๗ อบรมบมเพาะ ๙๐๓ เสด็จ ๙๒๘ หยาด ๙๕๓ เหมหงส ๙๗๘ อบอุน ๙๐๔ เสนห ๙๒๙ หยามเหยียด ๙๕๔ เหยี่ยว ๙๗๙ อภินิหาร ๙๐๕ เสนหา ๙๓๐ หรรษา ๙๕๕ เหยื่อ ๙๘๐ อภิปราย ๙๐๖ เสนาบดี ๙๓๑ หฤหันต ๙๕๖ เหยือกน้ํา ๙๘๑ อมนุษย ๙๐๗ เสนาะ ๙๓๒ หลงกล ๙๕๗ เหลือบ ๙๘๒ อยุธยา ๙๐๘ เสนี ๙๓๓ หลอกหลอน ๙๕๘ แหนงหนาย ๙๘๓ อรอย ๙๐๙ เสบียง ๙๓๔ หลักฐาน ๙๕๙ โหยไห ๙๘๔ อราม ๙๑๐ เสพ ๙๓๕ หลักแหลม ๙๖๐ โหรา ๙๘๕ อรุณ ๙๑๑ เสร็จ ๙๓๖ หลับใหล ๙๖๑ โหวกเหวก ๙๘๖ อวลไอ ๙๑๒ เสริม ๙๓๗ หลื้อ ๙๖๒ ไหวพริบ ๙๘๗ อวสาน ๙๑๓ เสริมแรง ๙๓๘ หวาดเสียว ๙๖๓ ไหวหวั่น ๙๘๘ อสนี ๙๑๔ เสี่ยงทาย ๙๓๙ หวุดหวิด ๙๖๔ องอาจ ๙๘๙ ออนใจ
 11. 11. ๙๑๕ เสื่อมโทรม ๙๔๐ หอน ๙๖๕ องอาจสามารถ ๙๙๐ ออนโยน๙๑๖ แสงอรุณ ๙๔๑ หอยสังข ๙๖๖ อดอยากปากแหง ๙๙๑ ออนหวาน๙๑๗ โสภา ๙๔๒ หัวปา ๙๖๗ อดีต ๙๙๒ ออนไหว๙๑๘ ไสยศาสตร ๙๔๓ หัวระแหง ๙๖๘ อธิบาย ๙๙๓ ออนอกออนใจ๙๑๙ หงส ๙๔๔ หัวเสีย ๙๖๙ อธิษฐาน ๙๙๔ ออนแอ๙๒๐ หงอย ๙๔๕ หางเสือ ๙๗๐ อนันต ๙๙๕ อัชฌาสัย๙๒๑ หงุดหงิด ๙๔๖ หุนยนต ๙๗๑ อนารยธรรม ๙๙๖ อันตราย๙๒๒ หมดไส ๙๔๗ หูทวนลม ๙๗๒ อนุเคราะห ๙๙๗ อัศจรรย หมดพุง๙๒๓ หมนหมอง ๙๔๘ เหตุการณ ๙๗๓ อนุญาต ๙๙๘ อาขยาน๙๒๔ หมอกควัน ๙๔๙ เหตุผล ๙๗๔ อนุทิน ๙๙๙ อาฆาต๙๒๕ หยวกกลวย ๙๕๐ เหนียมอาย ๙๗๕ อนุรักษ ๑,๐๐๐ อางขนาง คําใหมในบทเรียนและคําที่นักเรียนควรรู ชั้นประถมศึกษาปที่ ๕ คําที่ คํา คําที่ คํา๑,๐๐๑ อาจ ๑,๐๒๖ อุทก๑,๐๐๒ อาจิณ ๑,๐๒๗ อุทยาน๑,๐๐๓ อาเจียน ๑,๐๒๘ ประวัติศาสตร๑,๐๐๔ อาตมา ๑,๐๒๙ อุทร๑,๐๐๕ อารมณ ๑,๐๓๐ อุทิศ๑,๐๐๖ อารักขา ๑,๐๓๑ อุบัติเหตุ๑,๐๐๗ อาราธนา ๑,๐๓๒ อุบาย๑,๐๐๘ อาลัย ๑,๐๓๓ อุปทาน๑,๐๐๙ อาศัย ๑,๐๓๔ อุปสรรค๑,๐๑๐ อาสัญ ๑,๐๓๕ อุษา๑,๐๑๑ อาสา ๑,๐๓๖ เอกราช๑,๐๑๒ อาสาสมัคร ๑,๐๓๗ เอกสาร๑,๐๑๓ อาหาร ๑,๐๓๘ เอ็นดู
 12. 12. ๑,๐๑๔ อาหารเสริม ๑,๐๓๙ เอาเรื่อง๑,๐๑๕ อํานวย ๑,๐๔๐ เอาเรื่องเอาราว๑,๐๑๖ อิจฉา ๑,๐๔๑ เอื้อเฟอ๑,๐๑๗ อิฐ ๑,๐๔๒ โอกาส๑,๐๑๘ อินเทอรเน็ต ๑,๐๔๓ โอชา๑,๐๑๙ อิสระ ๑,๐๔๔ โอบเอื้ออารี๑,๐๒๐ อึกทึกครึกโครม ๑,๐๔๕ โอวาท๑,๐๒๑ อุดม ๑,๐๔๖ โอษฐ๑,๐๒๒ อุดมการณ ๑,๐๔๗ โอหัง๑,๐๒๓ อุดมสมบูรณ ๑,๐๔๘ เฮือก๑,๐๒๔ อุตสาหกรรม ๑,๐๔๙ แฮนด๑,๐๒๕ อุตสาหะ

×