Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56

18,213 views

Published on

Published in: Education

แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56

  1. 1. แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สามัญ เครือข่ายสถานศึกษาคลองหอยโข่งก้าวหน้า อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ สวนสยาม กทม.คาชี้แจง 1.แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ ซึ่งจะได้นาผลไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ประเมินตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงมากที่สุด2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่านว่าแต่ละรายการประเมินท่านมีความพึงพอใจระดับใดตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผู้ตอบเป็น ( ) ผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ( ) ลูกเสือ ( ) เนตรนารี ( ) ยุวกาชาดตอนที่ 2 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ความเหมาะสมของพาหนะเดินทาง(รถไฟ) มีความสะดวก ปลอดภัย ....... ....... ....... ....... ....... 2 ความเหมาะสมของการเดินทาง ....... ....... ....... ....... ....... 3 การสนับสนุนของผูปกครองให้ลูกเสือฯมาร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ้ ....... ....... ....... ....... ....... 4 การเตรียมการก่อนการเข้าค่ายในระดับโรงเรียน ....... ....... ....... ....... ....... 5 ความคาดหวังของลูกเสือต่อการมาอยู่ค่ายพักแรม ....... ....... ....... ....... .......
  2. 2. ตอนที่ 3 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ผู้กากับลูกเสือ มีวุฒ/และความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ ิ ่ ....... ....... ....... ....... ....... 2 สภาพแวดล้อมของค่ายเอื้อต่อการเรียนรู้ มีฐาน อาคารสถานที่เหมาะสม 3 ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน 4 ความเหมาะสม เพียงพอของที่พก ห้องน้า ห้องส้วม ั 5 ความเหมาะสมของระยะเวลาอยู่ค่าย 6 ความเหมาะสมของสมุดกิจกรรมตอนที่ 4 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ฐานการเรียนรูมีความเหมาะสมและน่าสนใจ ้ ....... ....... ....... ...... ....... 2 ลูกเสือฯมีการปฏิบัติตามกฎและคาปฏิญาณ ....... ....... ....... ....... ....... 3 ลูกเสือมีระเบียบวินัย เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ ....... ....... ....... ....... ....... 4 ลูกเสือมีจิตบริการ ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ....... ....... ....... ....... ....... 5 ลูกเสือได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวค่าย ....... ....... ....... ....... ....... 6 ลูกเสือได้ฝกฝนระเบียบวินัยและความสามัคคี ึ ....... ....... ....... ....... ....... 7 ลูกเสือได้รบการเอาใจใส่จากผูกากับประจาหมู่ ั ้ ....... ....... ....... ....... .......
  3. 3. ตอนที่ 5 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมฐานผจญภัย ....... ....... ....... ....... ....... 2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมรอบกองไฟ ....... ....... ....... ....... ....... 3 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมวิชาการ ...... ....... ....... ....... ....... 4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรม ....... ....... ....... ....... ....... 5 ความพึงพอใจต่อกิจกรรม ....... ....... ....... ....... ....... 6 ลูกเสือมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนรู้ ...... ....... ....... ....... ....... 7 ทักษะและประสบการณ์ทลูกเสือฯได้รับสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ี่ ....... ....... ....... ....... ....... 8 ความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมในภาพรวม ....... ....... ....... ....... .......ตอนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะปัญหา..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  4. 4. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×