SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สามัญ
        เครือข่ายสถานศึกษาคลองหอยโข่งก้าวหน้า อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
          ระหว่างวันที่ 9-12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ สวนสยาม กทม.
คาชี้แจง 1.แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ ซึ่งจะได้นาผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงการดาเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ประเมินตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง
มากที่สุด
2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่านว่าแต่ละรายการประเมิน
ท่านมีความพึงพอใจระดับใด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ผู้ตอบเป็น ( ) ผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ( ) ลูกเสือ   ( ) เนตรนารี ( ) ยุวกาชาด
ตอนที่ 2 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)

                                           ระดับความพึงพอใจ

 ข้อ               รายการประเมิน
                                       มาก    ปาน    น้อย
                                          มาก   น้อย
                                       ที่สุด   กลาง   ที่สุด

 1  ความเหมาะสมของพาหนะเดินทาง(รถไฟ) มีความสะดวก ปลอดภัย         ....... ....... .......  ....... .......
 2  ความเหมาะสมของการเดินทาง                       ....... ....... .......  ....... .......

 3  การสนับสนุนของผูปกครองให้ลูกเสือฯมาร่วมกิจกรรมนอกสถานที่
            ้                           ....... ....... .......  ....... .......

 4  การเตรียมการก่อนการเข้าค่ายในระดับโรงเรียน              ....... ....... .......  ....... .......

 5  ความคาดหวังของลูกเสือต่อการมาอยู่ค่ายพักแรม              ....... ....... .......  ....... .......
ตอนที่ 3 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)

                                         ระดับความพึงพอใจ

 ข้อ                 รายการประเมิน
                                     มาก    ปาน    น้อย
                                        มาก   น้อย
                                     ที่สุด   กลาง   ที่สุด

 1  ผู้กากับลูกเสือ มีวุฒ/และความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ
              ิ                ่      ....... ....... .......  ....... .......

 2  สภาพแวดล้อมของค่ายเอื้อต่อการเรียนรู้ มีฐาน อาคารสถานที่เหมาะสม

 3  ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน

 4  ความเหมาะสม เพียงพอของที่พก ห้องน้า ห้องส้วม
                 ั

 5  ความเหมาะสมของระยะเวลาอยู่ค่าย

 6  ความเหมาะสมของสมุดกิจกรรม
ตอนที่ 4 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation)

                                         ระดับความพึงพอใจ

 ข้อ                 รายการประเมิน
                                     มาก    ปาน    น้อย
                                        มาก   น้อย
                                     ที่สุด   กลาง   ที่สุด
 1  ฐานการเรียนรูมีความเหมาะสมและน่าสนใจ
          ้                          ....... ....... .......  ...... .......

 2  ลูกเสือฯมีการปฏิบัติตามกฎและคาปฏิญาณ               ....... ....... .......  ....... .......

 3  ลูกเสือมีระเบียบวินัย เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ         ....... ....... .......  ....... .......

 4  ลูกเสือมีจิตบริการ ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสิ่งแวดล้อม      ....... ....... .......  ....... .......

 5  ลูกเสือได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวค่าย                ....... ....... .......  ....... .......

 6  ลูกเสือได้ฝกฝนระเบียบวินัยและความสามัคคี
         ึ                           ....... ....... .......  ....... .......

 7  ลูกเสือได้รบการเอาใจใส่จากผูกากับประจาหมู่
         ั        ้                   ....... ....... .......  ....... .......
ตอนที่ 5 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)

                                                                         ระดับความพึงพอใจ

 ข้อ                           รายการประเมิน
                                                                   มาก    ปาน    น้อย
                                                                       มาก   น้อย
                                                                   ที่สุด   กลาง   ที่สุด

  1    ความพึงพอใจต่อกิจกรรมฐานผจญภัย                                              ....... ....... .......       ....... .......

  2    ความพึงพอใจต่อกิจกรรมรอบกองไฟ                                               ....... ....... .......       ....... .......

  3    ความพึงพอใจต่อกิจกรรมวิชาการ                                               ...... ....... .......        ....... .......

  4    ความพึงพอใจต่อกิจกรรม                                                   ....... ....... .......       ....... .......

  5    ความพึงพอใจต่อกิจกรรม                                                   ....... ....... .......       ....... .......

  6    ลูกเสือมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนรู้                                         ...... ....... .......        ....... .......

  7    ทักษะและประสบการณ์ทลูกเสือฯได้รับสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
                ี่                                                   ....... ....... .......       ....... .......

  8    ความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมในภาพรวม                                           ....... ....... .......       ....... .......
ตอนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ปัญหา
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

More Related Content

What's hot

กระดาษคำตอบ20ข้อ
กระดาษคำตอบ20ข้อกระดาษคำตอบ20ข้อ
กระดาษคำตอบ20ข้อwisheskerdsilp
 
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่website22556
 
แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)
แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)
แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)Petsa Petsa
 
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้เทวัญ ภูพานทอง
 
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียนชั้นม.2
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียนชั้นม.2วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียนชั้นม.2
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียนชั้นม.2sarawut chaicharoen
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตMam Chongruk
 
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3Mam Chongruk
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบssuserf8d051
 
7.แผนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรรมโครงงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.3
7.แผนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรรมโครงงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.37.แผนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรรมโครงงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.3
7.แผนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรรมโครงงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.3Wareerut Hunter
 
สำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสีสำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสีariga sara
 
ใบความรู้+โครงงานวิทยาศาสตร์2(บันทึกการเสนอโครงงาน)+ป.5+274+dltvscip5+54sc p0...
ใบความรู้+โครงงานวิทยาศาสตร์2(บันทึกการเสนอโครงงาน)+ป.5+274+dltvscip5+54sc p0...ใบความรู้+โครงงานวิทยาศาสตร์2(บันทึกการเสนอโครงงาน)+ป.5+274+dltvscip5+54sc p0...
ใบความรู้+โครงงานวิทยาศาสตร์2(บันทึกการเสนอโครงงาน)+ป.5+274+dltvscip5+54sc p0...Prachoom Rangkasikorn
 
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)Kruthai Kidsdee
 
142968777910465
142968777910465142968777910465
142968777910465YingZaa TK
 
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56Dhanee Chant
 
คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3
คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3
คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3Kansinee Kosirojhiran
 
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptxตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptxJessie SK
 
รายงานการประเมินค่ายบูรณาการ
รายงานการประเมินค่ายบูรณาการรายงานการประเมินค่ายบูรณาการ
รายงานการประเมินค่ายบูรณาการWichai Likitponrak
 
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)ครูเฒ่าบุรีรัมย์ ย่าแก่
 
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนวตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนวทับทิม เจริญตา
 
2ใบกิจกรรม
2ใบกิจกรรม2ใบกิจกรรม
2ใบกิจกรรมkrupornpana55
 

What's hot (20)

กระดาษคำตอบ20ข้อ
กระดาษคำตอบ20ข้อกระดาษคำตอบ20ข้อ
กระดาษคำตอบ20ข้อ
 
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
ใบงานที่ 4 ดิน หิน แร่
 
แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)
แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)
แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)
 
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
 
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียนชั้นม.2
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียนชั้นม.2วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียนชั้นม.2
วิจัยในชั้นเรียนวิจัยในชั้นเรียนชั้นม.2
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
 
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
โครงสร้างรายวิชาวิทยาศาสตร์ ป.3
 
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
 
7.แผนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรรมโครงงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.3
7.แผนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรรมโครงงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.37.แผนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรรมโครงงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.3
7.แผนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้กิจกรรรมโครงงานตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.3
 
สำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสีสำนวนไทย พร้อมระบายสี
สำนวนไทย พร้อมระบายสี
 
ใบความรู้+โครงงานวิทยาศาสตร์2(บันทึกการเสนอโครงงาน)+ป.5+274+dltvscip5+54sc p0...
ใบความรู้+โครงงานวิทยาศาสตร์2(บันทึกการเสนอโครงงาน)+ป.5+274+dltvscip5+54sc p0...ใบความรู้+โครงงานวิทยาศาสตร์2(บันทึกการเสนอโครงงาน)+ป.5+274+dltvscip5+54sc p0...
ใบความรู้+โครงงานวิทยาศาสตร์2(บันทึกการเสนอโครงงาน)+ป.5+274+dltvscip5+54sc p0...
 
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
 
142968777910465
142968777910465142968777910465
142968777910465
 
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
 
คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3
คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3
คำที่มีอักษรไม่ออกเสียง ป.3
 
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptxตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
ตัวอย่าง PPT นำเสนอประเมินการพัฒนางาน ว.PA (15 นา.pptx
 
รายงานการประเมินค่ายบูรณาการ
รายงานการประเมินค่ายบูรณาการรายงานการประเมินค่ายบูรณาการ
รายงานการประเมินค่ายบูรณาการ
 
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
1.แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
 
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนวตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว
ตัวอย่างแผนการสอนวิชาแนะแนว
 
2ใบกิจกรรม
2ใบกิจกรรม2ใบกิจกรรม
2ใบกิจกรรม
 

Viewers also liked

โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งโครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งDhanee Chant
 
Restaurant Incubators
Restaurant IncubatorsRestaurant Incubators
Restaurant IncubatorsMatt WuSta
 
รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555Dhanee Chant
 
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57Dhanee Chant
 
Dermatoglyphics of prostate cancer patients
Dermatoglyphics of prostate cancer patientsDermatoglyphics of prostate cancer patients
Dermatoglyphics of prostate cancer patientsCA. Sanjay Ruia
 
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56Dhanee Chant
 
Dermatoglyphics & schizophernia
Dermatoglyphics & schizopherniaDermatoglyphics & schizophernia
Dermatoglyphics & schizopherniaCA. Sanjay Ruia
 
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okรายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okDhanee Chant
 
การใช้O net
การใช้O netการใช้O net
การใช้O netDhanee Chant
 
ระเบียบวาระ 23 มค 56
ระเบียบวาระ 23 มค 56ระเบียบวาระ 23 มค 56
ระเบียบวาระ 23 มค 56Dhanee Chant
 
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งโครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งDhanee Chant
 
Dermatoglyphics in infantile autism
Dermatoglyphics in infantile autismDermatoglyphics in infantile autism
Dermatoglyphics in infantile autismCA. Sanjay Ruia
 
Dermatoglyphics in infantile autism
Dermatoglyphics in infantile autismDermatoglyphics in infantile autism
Dermatoglyphics in infantile autismCA. Sanjay Ruia
 
Dermatoglyphics with down
Dermatoglyphics with downDermatoglyphics with down
Dermatoglyphics with downCA. Sanjay Ruia
 
Fingerprints & intelligences
Fingerprints & intelligencesFingerprints & intelligences
Fingerprints & intelligencesCA. Sanjay Ruia
 
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบลแบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบลDhanee Chant
 

Viewers also liked (18)

โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งโครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
 
Restaurant Incubators
Restaurant IncubatorsRestaurant Incubators
Restaurant Incubators
 
รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
รายงานผลบัฯฑิตน้อย ปี 2555
 
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
แผนปฏิบัติการประจำปี คลองหอยโข่งก้าวหน้า ปีงบ 57
 
Dermatoglyphics of prostate cancer patients
Dermatoglyphics of prostate cancer patientsDermatoglyphics of prostate cancer patients
Dermatoglyphics of prostate cancer patients
 
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56
 
Dermatoglyphics & schizophernia
Dermatoglyphics & schizopherniaDermatoglyphics & schizophernia
Dermatoglyphics & schizophernia
 
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 okรายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok
 
การใช้O net
การใช้O netการใช้O net
การใช้O net
 
Biometric Futures
Biometric FuturesBiometric Futures
Biometric Futures
 
ระเบียบวาระ 23 มค 56
ระเบียบวาระ 23 มค 56ระเบียบวาระ 23 มค 56
ระเบียบวาระ 23 มค 56
 
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่งโครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
โครงการลูกเสือเครือข่ายหอยโข่ง
 
Dermatoglyphics in infantile autism
Dermatoglyphics in infantile autismDermatoglyphics in infantile autism
Dermatoglyphics in infantile autism
 
Dermatoglyphics in infantile autism
Dermatoglyphics in infantile autismDermatoglyphics in infantile autism
Dermatoglyphics in infantile autism
 
Dermatoglyphics with down
Dermatoglyphics with downDermatoglyphics with down
Dermatoglyphics with down
 
Brain explanation
Brain explanationBrain explanation
Brain explanation
 
Fingerprints & intelligences
Fingerprints & intelligencesFingerprints & intelligences
Fingerprints & intelligences
 
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบลแบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล
แบบประเมินโรงเรียนดี_ศรีตำบล
 

Similar to แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56

แผนปฐมนิเทศ 1
แผนปฐมนิเทศ 1แผนปฐมนิเทศ 1
แผนปฐมนิเทศ 1watdang
 
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการแบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการKittiphat Chitsawang
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11watdang
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11watdang
 
Sar ครู..
Sar ครู..Sar ครู..
Sar ครู..krunoony
 
แบบสังเกตุชั้นเรียน
แบบสังเกตุชั้นเรียนแบบสังเกตุชั้นเรียน
แบบสังเกตุชั้นเรียนIct Krutao
 
แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษแบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษสมใจ จันสุกสี
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9watdang
 
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนKrooIndy Csaru
 
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหาJoice Naka
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10watdang
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timssNirut Uthatip
 
Scireleaseditem pisa-timss
Scireleaseditem pisa-timssScireleaseditem pisa-timss
Scireleaseditem pisa-timssBiobiome
 
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSSตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSSkunkrooyim
 
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timssNaughtily NaRee
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timssNirut Uthatip
 
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนKrooIndy Csaru
 
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 

Similar to แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56 (20)

R24
R24R24
R24
 
แผนปฐมนิเทศ 1
แผนปฐมนิเทศ 1แผนปฐมนิเทศ 1
แผนปฐมนิเทศ 1
 
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการแบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มบันทึกการรายงานผลการดำเนินโครงการ
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
 
Sar ครู..
Sar ครู..Sar ครู..
Sar ครู..
 
แบบสังเกตุชั้นเรียน
แบบสังเกตุชั้นเรียนแบบสังเกตุชั้นเรียน
แบบสังเกตุชั้นเรียน
 
แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษแบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษ
แบบฟอร์มโครงงานภาษาอังกฤษ
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
 
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา
5 กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง 5.3 วิเคราะห์เนื้อหา
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
 
Pisa
PisaPisa
Pisa
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
 
Scireleaseditem pisa-timss
Scireleaseditem pisa-timssScireleaseditem pisa-timss
Scireleaseditem pisa-timss
 
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSSตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ PISA และ TIMSS
 
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
12.ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa และ timss
 
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
12 ตัวอย่างการประเมินผลวิทยาศาสตร์นานาชาติ pisa_timss
 
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 

แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56

 • 1. แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สามัญ เครือข่ายสถานศึกษาคลองหอยโข่งก้าวหน้า อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ สวนสยาม กทม. คาชี้แจง 1.แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ ซึ่งจะได้นาผลไปใช้ในการ ปรับปรุงการดาเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ประเมินตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง มากที่สุด 2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่านว่าแต่ละรายการประเมิน ท่านมีความพึงพอใจระดับใด ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน ผู้ตอบเป็น ( ) ผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ( ) ลูกเสือ ( ) เนตรนารี ( ) ยุวกาชาด ตอนที่ 2 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ความเหมาะสมของพาหนะเดินทาง(รถไฟ) มีความสะดวก ปลอดภัย ....... ....... ....... ....... ....... 2 ความเหมาะสมของการเดินทาง ....... ....... ....... ....... ....... 3 การสนับสนุนของผูปกครองให้ลูกเสือฯมาร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ้ ....... ....... ....... ....... ....... 4 การเตรียมการก่อนการเข้าค่ายในระดับโรงเรียน ....... ....... ....... ....... ....... 5 ความคาดหวังของลูกเสือต่อการมาอยู่ค่ายพักแรม ....... ....... ....... ....... .......
 • 2. ตอนที่ 3 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ผู้กากับลูกเสือ มีวุฒ/และความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ ิ ่ ....... ....... ....... ....... ....... 2 สภาพแวดล้อมของค่ายเอื้อต่อการเรียนรู้ มีฐาน อาคารสถานที่เหมาะสม 3 ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน 4 ความเหมาะสม เพียงพอของที่พก ห้องน้า ห้องส้วม ั 5 ความเหมาะสมของระยะเวลาอยู่ค่าย 6 ความเหมาะสมของสมุดกิจกรรม ตอนที่ 4 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ฐานการเรียนรูมีความเหมาะสมและน่าสนใจ ้ ....... ....... ....... ...... ....... 2 ลูกเสือฯมีการปฏิบัติตามกฎและคาปฏิญาณ ....... ....... ....... ....... ....... 3 ลูกเสือมีระเบียบวินัย เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ ....... ....... ....... ....... ....... 4 ลูกเสือมีจิตบริการ ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ....... ....... ....... ....... ....... 5 ลูกเสือได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวค่าย ....... ....... ....... ....... ....... 6 ลูกเสือได้ฝกฝนระเบียบวินัยและความสามัคคี ึ ....... ....... ....... ....... ....... 7 ลูกเสือได้รบการเอาใจใส่จากผูกากับประจาหมู่ ั ้ ....... ....... ....... ....... .......
 • 3. ตอนที่ 5 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมฐานผจญภัย ....... ....... ....... ....... ....... 2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมรอบกองไฟ ....... ....... ....... ....... ....... 3 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมวิชาการ ...... ....... ....... ....... ....... 4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรม ....... ....... ....... ....... ....... 5 ความพึงพอใจต่อกิจกรรม ....... ....... ....... ....... ....... 6 ลูกเสือมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนรู้ ...... ....... ....... ....... ....... 7 ทักษะและประสบการณ์ทลูกเสือฯได้รับสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ี่ ....... ....... ....... ....... ....... 8 ความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมในภาพรวม ....... ....... ....... ....... ....... ตอนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ปัญหา .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. ข้อเสนอแนะ .................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................