Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
โครงร่ างโครงงาน
โครงร่ างเพื่อเสนอขอทาโครงงานคอมพิวเตอร์
( Computer Project)

ชื่ อโครงงาน
Children’s Point of View
ชั้นม...
1. ชื่ อโครงงาน
Children’s point of view
2. ผู้รับผิดชอบ
2.1 นางสาวดวงหทัย ไทยกรรณ เลขที่ 3
2.2 นางสาวโยษิตา นองสมุทร เลขท...
จากข้อความข้างต้นทาให้กลุ่มของข้าพเจ้าตระหนักว่า บุหรี่ นอกจากจะมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของผู ้
่
สู บและผูคนที่อยูรอบข้างแล้ว ...
วัน เดือน ปี
14/11/56

การดาเนินการ
- จัดแบ่งกลุ่มในการทาโครงงานคอม
- ร่ วมกันคิดหัวข้อโครงงาน

15/11/56

- พูดคุยกันเรื่ ...
9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
่
9.1 มีความสามัคคีในหมู่คณะ
9.2 มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม
9.3 เยาวชนไทยใส่ ใจในสุ ขภ...
หลักฐานการดาเนินงาน
1. บันทึกการปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี

รายการปฏิบัติงาน

ลายมือชื่ อผู้บันทึก

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การ...
2. แบบประเมิน
ชื่อโครงงาน Children’s Point of View
คาชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว
ราย...
4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
้
5. ภาพกิจกรรมประกอบคาบรรยาย

กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาช...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Ignite slides
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

โครงร างโครงงาน

Download to read offline

  • Be the first to like this

โครงร างโครงงาน

  1. 1. โครงร่ างโครงงาน โครงร่ างเพื่อเสนอขอทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ( Computer Project) ชื่ อโครงงาน Children’s Point of View ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรียนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน สานักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  2. 2. 1. ชื่ อโครงงาน Children’s point of view 2. ผู้รับผิดชอบ 2.1 นางสาวดวงหทัย ไทยกรรณ เลขที่ 3 2.2 นางสาวโยษิตา นองสมุทร เลขที่ 5 2.3 นางสาวสุ ชานาถ สุ ตินกาศ เลขที่ 25 3. ครู ทปรึกษา ี่ อาจารย์ ทวีป แซ่ฉิน 4. ทีมาและความสาคัญ ่ ที่มาและความสาคัญ ่ นับแต่อดีตจนถึงปั จจุบน ยาเสพติดนับเป็ นภัยที่ร้ายแรงต่อประเทศชาติอย่างยิง ไม่วาจะเป็ นเรื่ องของ ั ่ คดียาเสพติดที่เป็ นภาระต่อรัฐบาลและผูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบตั้งแต่ ้ บุคคลากรระดับตารวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อภาระ ค่าใช้จ่ายของรัฐที่เพิ่มสู ง และทาให้การดาเนิ นคดีดานอื่นๆ เกิดความล่าช้า นอกจากนี้ ปัญหายาเสพติดยัง ้ ก่อให้เกิดปั ญหาการทุจริ ตคอรัปชัน โดยเฉพาะการทุจริ ตต่อหน้าที่ การรับสิ นบน การกลันแกล้งรี ดไถ การ ่ ่ แสวงหาผลประโยชน์จากผูกระทาความผิดซึ่งทาให้ประชาชนและสังคมเกิดความไม่ศรัทธาและเชื่อมันใน ้ ่ การทางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในปั จจุบนนี้มียาเสพติดที่เราพบเห็นได้ทวไปและไม่ผดกฎหมาย แต่นบเป็ นภัยที่อนตรายอย่างหนึ่ง ั ั่ ิ ั ั นันก็คือ บุหรี่ โทษของบุหรี่ ได้แก่ เสื่ อมสมรรถภาพทางเพศ ฟันเหลือง ตาแดง เล็บเขียว มีกลิ่นตัวและกลิ่น ่ ปากรุ นแรง เป็ นที่น่ารังเกียจของสังคม เสี ยเงินจานวนมากโดยใช่เหตุ ส่ งผลร้ายต่อคนรอบข้าง เป็ นมะเร็ งช่อง ปาก รวมถึงฟันและลิ้น (ปากเน่าเละเฟะ) เป็ นมะเร็ งหลอดลมและหลอดอาหาร เป็ นมะเร็ งกล่องเสี ยง เป็ น มะเร็ งปอด (มะเร็ ง ที่ทรมานมากที่สุด) มีโอกาสเป็ นโรคมากกว่าผูที่ไม่สูบถึง 20 เท่า ถุงลมโป่ งพองจนไม่ ้ สามารถหดตัวกลับได้ มีผลทาให้หายใจติดขัด หอบ จนถึงตายได้ โรคกระเพาะอาหารเป็ นแผล โรงตับแข็ง เช่นเดียวกับการดื่มสุ รา โรคปริ ทนต์ (ฟันเน่าเละ) โรคโพรงกระดูกอักเสบ โรคความดันโลหิ ตสู ง ประสาท ในการรับรสแย่ลง มีอาการไอเรื้ อรัง มีเสมหะมาก บางครั้งไอถี่มากจนไม่สามารถหลับนอนได้ นอกจากนี้ ควันของบุหรี่ ยงมีผลกระทบต่อคนรอบข้างโดยเฉพาะ ควันที่เกิดจากการจุดบุหรี่ ทิ้งไว้ เพราะความเข้มข้น ั ของสารพิษจะเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่า อาทิ นิ โคตินเพิ่มขึ้น 2 เท่า คาร์ บอนมอนอกไซด์เพิ่มขึ้น 5 เท่า ทาร์ เพิ่มขึ้น 2 เท่า และแอมโมเนี ยเพิ่มขึ้น 73 เท่า อาจเพิ่มโอกาสการเป็ นโรคมะเร็ งปอดได้ถึง 10-30 เท่า และ ผูหญิงทางานที่ได้รับควันบุหรี่ วนละ 3 ชัวโมงขึ้นไป มีโอกาสเสี่ ยงเป็ นโรคมะเร็ งที่ลาคอ 3 เท่า และเสี่ ยงต่อ ้ ั ่ การเป็ นมะเร็ งอื่นๆ มากกว่าคนปกติ 2 เท่า ในทารกและเด็กเล็กอาจทาให้เกิดการติดเชื้ อทางเดินหายใจ เช่น หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ หื ด การติดเชื้ อในช่องหู การเติบโตของปอดลดลง มีความเสี่ ยงที่จะเป็ นโรค ไหลตายมากขึ้น และยังเป็ นปั จจัยเสริ มที่จะทาให้เป็ นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจเมื่อโตเป็ นผูใหญ่ อีก ้ ทั้งอาจมีพฤติกรรมบกพร่ องเนื่องจากระบบประสาทที่ผดปกติอีกด้วย ิ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  3. 3. จากข้อความข้างต้นทาให้กลุ่มของข้าพเจ้าตระหนักว่า บุหรี่ นอกจากจะมีผลกระทบต่อสุ ขภาพของผู ้ ่ สู บและผูคนที่อยูรอบข้างแล้ว ยังส่ งผลถึงพฤติกรรมของเด็ก วัยรุ่ น ที่โดยทัวไปแล้วมักมีนิสัยอยากรู ้อยาก ้ ่ ลอง ชอบทาตามเพื่อนและแฟชัน การกระทาของผูปกครอง หรื อการชักชวนของเพื่อนจึงมีอิทธิ พลต่อ ้ ่ ความคิดของเด็กให้อยากลองสู บบุหรี่ ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้สร้างการ์ ตูนแอนิ เมชันเกี่ยวกับโทษของ ่ ั บุหรี่ เพื่อเป็ นสื่ อในการร่ วมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ให้กบเยาวชนที่จะเป็ นกาลังที่สาคัญของชาติ โดยเฉพาะ นักเรี ยนในโรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน 5. วัตถุประสงค์ 1. สร้างและเผยแพร่ การ์ ตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับบุหรี่ แก่ครู อาจารย์ และนักเรี ยนโรงเรี ยนส่ วนบุญ ่ โญปถัมภ์ ลาพูน ั 2. เป็ นสื่ อในการรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ให้กบเยาวชนที่จะเป็ นกาลังที่สาคัญของชาติ โดยเฉพาะ นักเรี ยนในโรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน 6. สมมติฐาน 7. ขอบเขตของการทาโครงงาน 7.1 ขอบเขตของกลุ่มประชากร/กลุ่มเป้ าหมาย ครู อาจารย์ และนักเรี ยนในโรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน 7.2 ขอบเขตของเนื้อหา - ความหมายของบุหรี่ - ประเภทของบุหรี่ - โทษของบุหรี่ ั - บุหรี่ กบชีวิตประจาวัน - ประชาชนกลุ่มที่เสี่ ยงต่อการสู บบุหรี่ 8. วิธีดาเนินการ 8.1 ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 8.2 ขั้นตอนการดาเนิ นการ ภาคเรี ยนที่ …2…. ปี การศึกษา …2556… กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  4. 4. วัน เดือน ปี 14/11/56 การดาเนินการ - จัดแบ่งกลุ่มในการทาโครงงานคอม - ร่ วมกันคิดหัวข้อโครงงาน 15/11/56 - พูดคุยกันเรื่ องโครงงานว่าควรจะทา ในรู ปแบบไหน - และคิดวัตถุประสงค์ของโครงงาน 20/11/56 ผลการดาเนินการ ปัญหาอุปสรรค ได้หวข้อในการทา คิดไม่ออกว่า ั โครงงาน ควรจะเลือก โครงงานหัวข้อ อะไร ได้รูปแบบในการ นาเสนอ คือการทา animation - รวบรวมข้อมูลและสรุ ปองค์ความรู ้ เรื่ องบุหรี่ นาเอาหัวข้อที่เป็ น ประเด็นสาคัญ - 25/11/56 - ร่ างโครงงานเป็ นรู ปเล่มขึ้น ได้ขอมูลที่ชดเจน ้ ั ขึ้น 27/11/56 - ตรวจดูรูปเล่มโครงงาน มีการแก้ไข้ คาผิด ได้รูปเล่มที่ สมบรู ณ์ - 9/11/56 - แบ่งหน้าที่แต่ละคนตามความถนัด เริ่ มลงมือทา 11/11/56 - พูดคุยกันถึงปั ญหาที่พบและช่วยกัน แก้ไข แก้ไขส่ วนที่ บกพร่ อง พบปัญหาใน การทา - 8.3 งบประมาณ ( ระบุรายละเอียดค่ าใช้ จ่าย ) ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รวมเงิน …0………บาท 8.4 สถานทีดาเนินการ ่ - โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภฺ ลาพูน 8.5 ผู้รับผิดชอบ 8.1 นางสาวดวงหทัย ไทยกรรณ เลขที่ 3 8.2 นางสาวโยษิตา นองสมุทร เลขที่ 5 8.3 นางสาวสุ ชานาถ สุ ตินกาศ เลขที่ 25 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  5. 5. 9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ ่ 9.1 มีความสามัคคีในหมู่คณะ 9.2 มีสานึกความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม 9.3 เยาวชนไทยใส่ ใจในสุ ขภาพ 9.4 เยาวชนไทยมีความรู ้และเข้าใจถึงโทษของบุหรี่ 10. ปัญหาและแนวทางแก้ไข - โปรแกรม flash 8 มีปัญหาในเรื่ องการเขียนโค้ด แก้ปัญหาโดยการ สอบถามครู ที่ปรึ กษาและผูรู้ ้ - การวาดรู ปอนิเมชัน วาดได้ไม่ถนัด เนื่องจากไม่มี pen mouse ในการวาดภาพอนิ เมชัน ่ ่ ลงชื่อ.......................................................ผูเ้ สนอโครงร่ าง (….…..…………………..…..…………..) ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมติโครงร่ าง ้ ั (….…..…………………..…..…………..) ครู ที่ปรึ กษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  6. 6. หลักฐานการดาเนินงาน 1. บันทึกการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี รายการปฏิบัติงาน ลายมือชื่ อผู้บันทึก กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  7. 7. 2. แบบประเมิน ชื่อโครงงาน Children’s Point of View คาชี้แจง: ให้ทาเครื่ องหมาย / ในช่องรายการประเมินเพียงตัวเลือกเดียว รายการประเมิน ดีมาก เกณฑ์ การประเมิน ดี ปาน พอใช้ กลาง ปรับปรุ ง 1. ผูเ้ รี ยนเลือกทาโครงงานตามความสนใจของตนเองและเป็ น ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 2. ผูเ้ รี ยนพบที่ปรึ กษาเพื่อหารื อเกี่ยวกับการทาโครงงาน 3. ผูเ้ รี ยนมีการวางแผน ดาเนิ นการตามแผน และแบ่งหน้าที่ กันรับผิดชอบ 4. ผูเ้ รี ยนบันทึกการจัดทาโครงงานเป็ นระยะ ๆ 5. สมาชิกทุกคนให้ความร่ วมมือในการทาโครงงาน 6. ผูเ้ รี ยนเขียนรายงานตามเค้าโครงการเขียนรายงานได้อย่าง ครอบคลุม ครบถ้วน สะท้อนให้เห็นแผนการดาเนินงาน ผล การดาเนินการเป็ นระยะๆ มีการบันทึกความคืบหน้าในการทา โครงงาน รายละเอียดการดาเนินการ วัน เดือน ปี ตลอดจน ปั ญหา อุปสรรคและการแก้ไขปั ญหาอุปสรรคนั้น ๆ 7. ผูเ้ รี ยนแสดงหลักฐานยืนยันผลของการดาเนินงาน ความสาเร็ จสอดคล้องกับผลการเรี ยนรู ้ 8. ผูเ้ รี ยนปฏิบติกิจกรรมตามปฏิทินที่กาหนดไว้ตามแผนการ ั ดาเนินการ รวม ข้อคิดเห็นเพิมเติม ่ ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ่ ผลการประเมิน ⃞ ผ่าน ⃞ ไม่ผาน ลงชื่อ ……………..……………….ครู ที่ปรึ กษา ( …………………………………………….) ผูประเมิน ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน
  8. 8. 4. ข้อคิดเห็นของผูรับบริ การหรื อเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ้ 5. ภาพกิจกรรมประกอบคาบรรยาย กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรี ยนส่ วนบุญโญปถัมภ์ ลาพูน

Views

Total views

483

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

109

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×