Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
รายงานการประชุมหัวหน้าแผนก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔                    วันอ...
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ     ๑.๑. ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป...
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง      ๓.๑ ประธานแจ้งให้ทราบ จากการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๔ รายงานผลการดําเนินการปีงบป...
-    ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา มอบหมายให้ทางฝ่ายผลิตสือ คือ นายธวัชชัย เรืองฉาย,                 ...
๔.๒ แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์      ๔.๒.๑ คุณสุจิตราแจ้งให้ทราบว่า วิชาภาษาอังกฤษเทคนิค ๑-๒ ยังไม่มีความคืบหน้ารวมทั้...
SAR กรรมการผู้ตรวจติงเรื่องแบบสอบถามว่ามีจํานวนน้อย        ๔.๕.๔. รายงานเงินนําส่งมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ปี...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานการประชุมครั้งที่ 7 54

656 views

Published on

รายงานการประชุมหัวหน้าแผนก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔
วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

รายงานการประชุมครั้งที่ 7 54

 1. 1. รายงานการประชุมหัวหน้าแผนก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑ อาคารวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผู้เข้าประชุม ๑. นายพงศ์พชญ์ ต่วนภูษา ิ ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ (ประธาน) ๒. นายนิติ วิทยาวิโรจน์ รองผูอํานวยการฯและหัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ ้ ๓. นางสุจตรา ิ ยอดเสน่หา หัวหน้าแผนกผลิตสืออิเล็กทรอนิกส์ ่ ๔. นางสาวจิรภา เขียวหวาน หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ๕. นางสมใจ วงศ์บุญรอด หัวหน้าแผนกบริการทรัพยากรสารนิเทศ ๖. นายธวัชชัย มัทนัง หัวหน้าแผนกเทคนิคและระบบเครือข่าย ๗. นายอาภรณ์ เวียงสงค์ หัวหน้าแผนกบริการและสนับสนุนด้านอิเล็กทรอนิกส์ ๘. นางสาวปิยนุช เจียงแจ่มจิต หัวหน้าแผนกฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ๙. นายโกวิท สดแสงจันทร์ หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่ ๑๐. นางสาวจตุพร ปานจ้อย หัวหน้าแผนกพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ๑๑. นางขัตติยาพร ลพสุนทร หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและบริการวิชาการ ๑๒. นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัวหน้าแผนกพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ๑๓. นายวันชัย แก้วดี หัวหน้าแผนกการศึกษาทางไกล ๑๔. นายธวัชชัย เรืองฉาย หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสื่อการศึกษา ๑๕. นางอัญชัญ เกตุทับทิม หัวหน้าแผนกธุรการสํานักงาน (เลขานุการ)ผู้เข้าร่วมประชุม ๑. นางสาวสุภาพร สุนทรเพราะ แผนกการเงิน (ผู้ช่วยเลขานุการ) ๒. นางสาวปลื้มจิต โสระเวช แผนกประชาสัมพันธ์เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น
 2. 2. ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ๑.๑. ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นศูนย์สอบให้กับทางโรงเรียน อาชีวะศึกษา โดยนํานักศึกษาเข้ามาสอบ เพื่อเป็นการวัดความสามารถของโรงเรียนอาชีวะฯ ๑.๒. ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาแนวทางการ ดําเนินการเกี่ยวกับภาระงานเกี่ยวข้องกับทางสํานักฯโดยตรง หลักๆ ๓ ประเด็น คือ ๑.๒.๑ ยูเนี่ยนแค๊ตตาล็อค ประธานแจ้งให้ทราบ เป็นรายการหนังสือทั้งหมด ซึ่งในที่ประชุมได้คาดหวังไว้ว่า ทํายังไงถึงจะทําให้ทุกคนรู้ว่าในห้องสมุดของอุดมศึกษา มีหนังสืออะไรอยู่บ้าง มีรายการอะไรอยู่บ้างประโยชน์ก็คือเราสามารถดึงรายการมาใช้กับระบบของเราได้ ข้อดีของสํานักฯคือปรับมาใช้ Walia เพราะ Waliaสามารถเชื่อมต่อบรรณานุกรมของสกอ.ได้ ๑.๒.๒ ฐานข้อมูลงานวิจัย ThaiLis แผนกที่เกี่ยวข้อง คือ แผนกวิเคราะห์ฯกับแผนกพัฒนา สารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวข้องกับการปรับเว็บไซต์ของห้องสมุด การประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ หน่วยงาน การใช้สื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์ ๑.๒.๓ ดิจิตอลคอลเลคชั่น ประธาน ให้ตั้งเป้าไว้ว่าปีหนึ่งจะเอางานวิจัยขึ้นได้เท่าไหร่ เรื่องนี้ท่าน ประธานจะเก็บไว้เป็นประเด็นขอเอาไปเข้าที่ประชุมกับกรรมการบริหารงานวิจัย คือให้กรรมการลงมติว่า ทั้ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย และ สวพ. ต้ อ งส่ง ให้ กับ ทางสํ านั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อีก เรื่ อ งหนึ่ ง คื อ บทความทางวิชาการ ขอให้ทําสถิตเป็นตารางไว้ ิ ประธานสรุปดังนี้ อยากทราบข้อมูล ยูเนี่ยนแค๊ตตาล็อคว่าความก้าวหน้าของเราไปถึงไหน ดูดิจิตอลคอล เลคชั่นของสถิติว่า ณ. ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้สถิติเป็นยังไง แล้วปีนี้เราได้ทําอะไรไปบ้าง ๑.๓. ประธานแจ้งว่า ให้แต่งตั้งกรรมการการบริหารสํานักฯ โดยประมาณ ๗ คน มีดังนี้ - ผู้อํานวยการสํานัก กรรมการโดยตําแหน่ง - ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ไม่เกิน ๕ คน โดยให้คัดเลือกกันเอง - โดยกรรมการประชุม ๓ เดือน/ครั้ง - ท่านอธิการเป็นผู้ลงนามในคําสั่ง โดยจะนัดประชุมในโอกาสต่อไป มติที่ประชุม รับทราบ ระเบียบวารที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ -
 3. 3. ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ ประธานแจ้งให้ทราบ จากการประชุมครั้งที่ ๖ / ๒๕๕๔ รายงานผลการดําเนินการปีงบประมาณ ๒๕๕๔ มีทม ๔ คน โดยมีคณสาลิตาเข้าร่วมด้วย ี ุ ๓.๒ โครงการที่จะดําเนินการปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จะจัดทําเป็นตารางใน Excel ตามที่เคยไปประชุมที่กาญจนบุรีกรอบแนวทางการดําเนินการเรื่องต่างๆ ๑. การจัดการความรู้ การแบ่งประเด็นเป็น ๓ ประเด็น IT ห้องสมุดและการทํางาน ๒. การจัดการความเสี่ยง จะเป็นแผนก IT ห้องสมุด ระบบสาธารณูปโภค เรื่องไฟดับ หนังสือหาย ๓. การจัดการข้อร้องเรียน ๔. การพัฒนาระบบการให้บริการ ๕. แผนงานประชาสัมพันธ์ ปรับสื่อวิธีการใหม่ตรงเคาน์เตอร์ ๔๐๐๔ และเรื่องของการโทรแจ้ง Wifi พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ๑. ห้องสมุด ๒. ICT ๓. ผลิตสือ คุณภาพของสือ ่ ่ ๔. การบริหารจัดการ มอบคุณอัญชัญดูว่าเรื่องอะไรที่สามารถนํากลับมาใช้ได้ ที่คดว่าทําแล้วตอบ ิโจทย์ได้ SAR และการทํางานได้ - ประธานแจ้งให้ทราบ ประชุมหัวหน้าแผนกสัปดาห์ที่ ๑ เป็นการรายงานการทํางานโดย ผอ. สัปดาห์ที่๓ เป็นหัวหน้าแผนกรายงาน การพัฒนาบุคลากร แบ่งงบออกเป็น ๔ ส่วน ๑. พัฒนาทั้งหมดในนามสํานัก ๒. พัฒนาด้าน IT ๓. พัฒนาด้านบรรณารักษ์ ๔. พัฒนาด้านผลิตสือ ่ การพัฒนาสมรรถนะ ประธานขอทดลองใช้ก่อนอยากดูสถิติของคําถามแต่ละชั้น ดูประเด็นคุณภาพของคําถาม ระหว่างคําถามของนักศึกษาป.ตรี และ ป.โท - เรื่องงานบริการห้องสมุดเก็บรวบรวมข้อมูลสถิตสรุปส่งที่ คุณสาลิตา ิ - ถ้ามีหัวข้องานประชุมเรือง SAR ให้คุนสาลิตา ศรีแสงอ่อน เข้าร่วมประชุมด้วย ่
 4. 4. - ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา มอบหมายให้ทางฝ่ายผลิตสือ คือ นายธวัชชัย เรืองฉาย, ่ นางสุจิตรา ยอดเสน่หา และ นายวันชัย แก้วดี ดําเนินการเปิดรับสมัครและสัมภาษณ์ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา/เรื่องเพื่อทราบ ๔.๑ แผนกบริการทรัพยากรสารนิเทศ ๔.๑.๑ คุณสมใจแจ้งให้ทราบ สถิตของงานบริการทั้งหมด เป็นรอบของเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ ิยอดผู้เข้ารับบริการลดน้อยลงกว่าปีที่แล้วทุกเดือน คือเริ่มจากเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ ผู้เข้าใช้บริการลดน้อยลงอาจเนื่องจาก หน้าฝน ๔.๑.๒ สถิติห้อง Discussion Room ผู้ใช้บริการลดน้อยลง แค่ช่วงเดือนสิงหาคมเดือนเดียวที่ลดน้อยลงซึ่งอาจเกิดจากฝนตก ๔.๑.๓ สถิติห้อง Edutainment Zone เก็บสถิติไม่ได้ ไม่สามารถทําตารางเทียบได้ เพราะคนละฐานกันข้อมูลผู้เข้าใช้บริการลดน้อยลง เนื่องจากห้องสมุดไม่ให้ยืมหนัง ๔.๑.๔ สถิตการยืม-คืนหนังสือ ิ คุณสมใจแจ้งให้ทราบปัญหา นักศึกษาสืบค้นหนังสือ ทราบหมวดหนังสือแต่ไม่ร้ว่าอยูชั้นไหน มีป้ายตาราง ู ่บอกหมวดชั้นหนังสือตามจุดสืบค้นทุกชั้น แต่นักศึกษาไม่อาน ่ คุณสมใจเสนอควรทําสื่อ VDO ในการบอกวิธีสืบค้น ประธานเห็นด้วย แต่ควรทําป้ายบอกขั้นตอนด้วยเพราะถ้าไม่มีเอกสารแนะนําขั้นตอนการใช้งานบริการก็ยังต้องใช้วิธีการตอบคําถาม และประเด็นสําคัญ หาหนังสือตามหมวดหมู่ไม่ค่อยพบ 1 ประธานแจ้งให้คุณสมใจสรุปปัญหาต่างๆ และ มอบคุณเยาวลักษณ์ ประสานกับ สกอ.เรื่องของ Walai ในการสืบค้น ส่วนของชั้นหนังสือ ประธานมอบคุณโกวิท ดูเรื่องโซนหนังสือแต่ละชั้นคุณสมใจเสนอ - โต๊ะกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิกใหม่ เห็นด้วย - เปิดช่องทางด่วน 1 ช่อง คือเคาน์เตอร์ 3 ตรงปาริชาตินั่งให้บริการยืม-คืน ประธานเห็นด้วย - ให้ทําเอกสารแนะนําการใช้งานบริการเป็นขั้นตอนสั้นๆ ในเว็บและสื่อVDO ด้วย มติที่ประชุม เห็นชอบ
 5. 5. ๔.๒ แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔.๒.๑ คุณสุจิตราแจ้งให้ทราบว่า วิชาภาษาอังกฤษเทคนิค ๑-๒ ยังไม่มีความคืบหน้ารวมทั้งสถิติวิจัย ๔.๒.๓ ขอความคิดเห็น วิชาแคลคูลัส จะดําเนินการทําใหม่ โดยตัดเป็นตอน ไม่เกิน ๑๕ นาที นําขึ้นของสํานักฯก่อน และค่อยนําขึ้น youtube แล้ว Link มาที่ moodle โดยเปิดห้องของ อาจารย์ศรัณย์ ว่องไว (ยังไม่ได้สอบถาม อ.ศรัณย์) ประธานฝากคุณสุจิตรา ยอดเสน่หา ดูเรือง e-Learning ทั้งหมดนํากลับมาใช้งานใหม่อีกครั้ง ทําเป็น ่Link คือ ๑ วิชา ๑ โพสต์ จะมีประมาณ ๒๐๐ วิชา ได้ประมาณ ๒๐๐ โพสต์ ในโพสต์ใช้ตัวเนือหาเป็นคําอธิบาย ้รายวิชาและบทเรียน มติทประชุม รับทราบ ี่ ๔.๓ แผนกพัฒนาสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ๔.๓.๑ คุณเยาวลักษณ์แจ้งให้ทราบ สถิตการใช้งานฐานข้อมูลประจําเดือน กรกฏาคม ิ ๔.๓.๒ นโยบายการยืมคืน ที่มีการปรับแก้ไขแต่ละประเภทบุคลากร ปกติข้าราชการพลเรือนข้าราชการสายสนับสนุน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราว และปริญญาโท ปรับให้ยืมหนังสือสูงสุด ๓๐ วัน/ครั้ง นอกจากสายวิชาการคืออาจารย์และอาจารย์อตราจ้างยืมได้ ๑๓๐ วัน และ ัข้าราชการเกษียณอายุสมัครสมาชิกฟรี เป็นสมาชิกกิตมศักดิ์ และมีสิทธิ์ในการยืมหนังสือได้ ๓๐ วัน/ครั้ง ิ ๔.๓.๓ หัวข้อเพิ่มเติม คือ แจ้งหยุดเพิ่มข้อมูลใน research ที่ ๙๗๕ เรือง ประธานให้ทางแผนกคุณ ่เยาวลักษณ์ดูวาเรื่องไหนสมบูรณ์และควรเก็บไว้ใน Repository และขอให้เป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพ ่มติท่ประชุม รับทราบ ี ๔.๔ แผนกธุรการสํานักงาน ๔.๔.๑ คุณอัญชัญแจ้งให้ทราบ ตําแหน่งอัตราว่าง (ลูกจ้างชัวคราว) รวม ๓ อัตรา ่ - บรรณารักษ์ว่าง ๑ อัตรา - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา - นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ๑ อัตรา ๔.๕.๒. เรือง SAR ขอให้หวหน้าแผนกดูและปรับแก้และถ้ามีการประชุมเรื่อง SAR ให้คุณสาลิตาเข้า ่ ัร่วมประชุมด้วย ๔.๕.๓ แบบสอบถามความพึงพอใจ ในส่วนของแบบประเมินความพึงพอใจของห้องสมุดงานบริการคุณสมใจเป็นผูเ้ ก็บตัวเลขส่วนภาพรวมของสํานักฯ มอบคุณสาลิตา ประธานขอเพิ่มว่าเวลานักศึกษาอยู่ในห้องสมุดใช้เวลาเท่าไหร่ โดยเพิ่มช่องเวลาอยู่ในห้องสมุดนานเท่าไหร่ และความถีที่เข้าห้องสมุด ประเด็นที่ประธานขอฝากเรื่อง ่
 6. 6. SAR กรรมการผู้ตรวจติงเรื่องแบบสอบถามว่ามีจํานวนน้อย ๔.๕.๔. รายงานเงินนําส่งมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ปี ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ั ๑,๐๓๐,๘๑๑.๓๙ .- บาท (หนึ่งล้านสามหมืนแปดร้อยสิบเอ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) เหลือโครงการเทศบาลรังสิต ่ และค่าปรับของศูนย์ CKC ที่ยังไม่ได้เก็บ มติที่ประชุม รับทราบระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอืนๆ ่ คุณจิรภาแจ้ง Server Ellis เข้าไม่ได้ ปริ้นไม่ได้ คุณโกวิทแจ้งเรือง แผนกประชาสัมพันธ์ควรมีคนสับเปลี่ยนกัน โดยเฉพาะในช่วงเช้าจะมีคนมาติดต่อ ่สอบถามอต่ไม่มีเจ้าหน้าทิ่อยูให้ข้อมูลงานบริการ ประธานแจ้งให้งานประชาสัมพันธ์สับเปลี่ยนกันอยู่ ่ คุณสุจตราแจ้งว่าซิ้งน้ําชั้น ๕ เกิดอาคารร้าวประธานมอบโกวิทแจ้งพัสดุดาเนินการ ิ ํ เรื่องฝ้า มีน้ําหยดลงมา ประธานมอบคุณโกวิทดําเนินการ มติที่ประชุม รับทราบประธานแจ้งให้ทราบว่าประชุมหัวหน้าแผนกครั้งต่อไปวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. นางอัญชัญ เกตุทับทิม นางสาวสุภาพร สุนทรเพราะ ผู้จดรายงานการประชุม นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

×