นิ่ง

231 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
231
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นิ่ง

  1. 1. โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพชื่ อโครงการ นิ่ง สบาย ใช้แรงแต่นอย มีสติ ้งบประมาณ 68 บาท ลักษณะโครงการ เป็ นโครงการ ใหม่ ต่อเนื่ องหลักการและเหตุผลโยคะถือกาเนิ ดในประเทศอินเดียเมื่อหลายพันปี ที่แล้วโดยในสมัยโบราณนั้นมนุษย์ได้คนคว้าเป็ นครั้งแรก ้เกี่ยวกับความเข้าใจในความเป็ นอยูของตนเองอดีตมีการจารึ กถ้อยคาด้วยตัวอักษรความรู้ที่สาคัญๆทั้งหมดถู ่กส่ งผ่านคนรุ่ นหนึ่งไปยังอีกรุ่ นหนึ่ งในรูปแบบของนิ ทานด้วยวิธีการเช่นนี้ ความรู้ต่างๆจึงได้สะสมขึ้นและวัฒนธรรมต่างๆได้พฒนาขึ้นมาและนี่ คือวิธีการที่การฝึ กโยคะได้ถ่ายทอดมาจนถึงปั จจุบนปั จจุบนศาสตร์ ั ั ัโยคะเป็ นที่รู้จกกันอย่างแพร่ หลายแต่มีเฉพาะบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นที่นาศาสตร์โยคะไปปฏิบติและเริ่ มฝึ ก ั ักันอย่างจริ งจังมากขึ้นซึ่ งการฝึ กโยคะสามารถทาได้ในทุกเพศทุกวัยใช้อุปกรณ์นอยไม่ตองใช้แรงมากและ ้ ้ยังได้บริ หารร่ างกายครบทุกส่ วนส่ งผลให้ร่างกายมีความแข็งแรงและความยืดหยุนของกระดูกสันหลังทาใ ่ห้เลือดและสารอาหารไปเลี้ ยงประสาทไขสันหลังเพิ่ม การฝึ กโยคะจะทาให้การทางานของต่อมต่างๆรวมทั้งต่อมไร้ท่อทางานดีข้ ึนท่าของการฝึ กโยคะเป็ นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อตามแบบของโยคะและมีการสอดคล้องกับการหายใจเป็ นการรวมกายและจิตร่ วมกัน การฝึ กท่าโยคะจะเป็ น ่การฝึ กประสาท ความยืดหยุน ความแข็งแรง การทรงตัว ลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อสุ ขภาพจิตและสุ ขภาพกายดีข้ ึน สังคมปั จจุบนเป็ นสังคมที่เร่ งรี บเน้นความสะดวกรวดเร็ วเป็ นหลัก ัทาให้มองข้ามและไม่ให้ความสาคัญกับการดูแลสุ ขภาพของตนเอง ่บางคนตกอยูในสภาวะที่มีความเครี ยดเนื่ องจาการทางาน ่ภาวะแรงกดดันจากสังคม และบุคคลที่อยูในวัยเรี ยนไม่เว้นแม้กระทังนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง ่ก็ประสบปั ญหาเหล่านี้เช่นกันโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 ที่ตองเรี ยนและทากิจกรรมการรับน้องไป ้พร้อมกัน จึงส่ งผลให้ร่างกายอ่อนแอจิตใจอ่อนล้าเพราะเหตุน้ ี โยคะจึงเป็ นศาสตร์ ที่สามารถช่วยฟื้ นฟูสภาพร่ างกายให้แข็งแรงขึ้นและมีจิตใจสงบนิ่งมีสมาธิ เตรี ยมพร้อมกับการเรี ยนและการใช้ชีวิตประจาวัน
  2. 2. ดังนั้นจึงได้จดทาโครงการ นิ่ งสบายใช้แรงแต่นอยมีสติ เพื่อช่วยให้นกศึกษาชั้นปี ที่ ั ้ ั1สาขาชีววิทยาได้ผ่อนคลายจากความเครี ยดที่มีอยูโดยการฝึ กโยคะ ่วัตถุประสงค์ ั 1. จัดกิจกรรมโยคะ ให้กบนักศึกษาชีววิทยา ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จานวน 37 คน 2. เพื่อฝึ กให้นกศึกษาชีววิทยา ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางมีสมาธิ และมีจิตใจที่สงบนิ่ง ัผลผลิต 1. นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มีสมาธิ และสติมากขึ้นและสามารถควบคุม อารมณ์ของตนเองได้ 2. ช่วยฟื้ นฟูระบบต่างๆในร่ างกายทางานได้ดีข้ ึน 3. นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ัสามารถฝึ กโยคะได้ดวยตนเองในชีวิตประจาวัน และเผยแพร่ ให้กบบุคคลอื่นได้ ้ตัวชี้วดความสาเร็จ ั 1.ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความรู ้เกี่ ยวกับโยคะไม่นอยกว่าร้อยละ 80 ้ 2.ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการมีความพึงพอใจไม่นอยกว่าร้อยละ 80 จากแบบสอบถาม ้เปาหมายเชิงปริมาณ ้ นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง จานวน 37 คน เป็ นหญิง 34 คน ชาย 3 คน เปาหมายเชิงคุณภาพ ้ นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องของศาสตร์ โยคะและสามารถนาไปปฏิบติและใช้ชีวิตประจาวันได้ ัวิธีดาเนินการ 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ นิ่ งสบายใช้แรงแต่นอย มีสติ ้ 2. ร่ างโครงการและวางแผนการดาเนินงาน 3. นำเสนอโครงการ 4. ดาเนิ นโครงการ 5. ประเมินผลและสรุ ปผลการดาเนินการ
  3. 3. แผนปฏิทินการดาเนินการกิจกรรม วัน/เดือน/ปี1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ ยวข้องกับโครงการ นิ่งสบายใช้ 16 สิ งหาคม 2555แรงแต่นอย มีสติ ้2. ร่ างโครงการและวางแผนการดาเนินงาน 17 สิ งหาคม 25553. นาเสนอโครงการ 20 สิ งหาคม 25554. ดาเนิ นโครงการ - ติดต่อสถานที่จดกิจกรรม ั - ประสานงานและแจ้งกาหนดการการเข้าร่ วม 23 - 29 สิ งหาคม 2555 โครงการ นิ่ งสบายใช้แรงแต่นอย มีสติ ้ ให้นกศึกษาชีววิทยา ชั้นปี ที่ 1 ั มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง - จัดนักศึกษาชั้นปี ที่ 1 เข้าร่ วมโครงการ นิ่ ง สบาย ใช้แรงแต่นอย มีสติ ้5. ประเมินผลและสรุ ปผลการดาเนินการ 14 กันยายน 2555งบประมาณทีใช้ ่ ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 68 บาทหน่ วยงานทีรับผิดชอบ ่ - นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปี ที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปางผลทีคาดว่ าจะได้ รับ ่ นักศึกษาชีววิทยา ชั้นปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง ได้รับความรู ้เกี่ยวกับโยคะวิธีติดตามผล 1.ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ 2.แบบบันทึกการสังเกต
  4. 4. แผนปฏิทินงานค่ าใช้ จ่ายกิจกรรม/หมวดเงิน/รายงาน งบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ 68 บาท - ค่าถ่ายเอกสาร 37 บาท 68 บาท - ค่ากระดาษฟูก(แผ่นละ 4 บาท)4 แผ่น 16 บาท - ค่าสี 15 บาทรวม 68 บาทลงชื่ อ…………………….ผูรับผิดชอบโครงการ ้(………………………………….)…………/……………../………… ลงชื่ อ………………………..ผูเ้ ห็นชอบโครงการ (……………………………………) …………/……………../……………ลงชื่ อ…………………………ผูอนุมติโครงการ ้ ั (……………………………………)…………/……………../…………….ผู้จัดทาโครงการ 1.) นางสาวกนกวรรณ คนฟู รหัส 53181520101 2.) นางสาวกัลปนา อินปั นใจ รหัส 53181520102 3.) นางสาวเกษศิรินทร์ อ่อนแก้ว รหัส 53181520103 4.) นางสาวขวัญฤทัย ผมจันทร์ รหัส 53181520106 5.) นางสาวจามจุรี สุ ริยะมณี รหัส 53181520109 6.) นางสาวณัฐพิมล กองเงิน รหัส 53181520113 7.) นายณัฐสิ ทธิ์ ชานาญการ รหัส53181520114 8.) นางสาวปราณฤทัย เสาร์ เทพ รหัส 53181520123
  5. 5. 9.) นางสาวพรรณนิดา สายมัน รหัส 5318152012710.) นางสาววิยะดา นามเมือง รหัส 53181520142 สาขาชีววิทยา ปี 3

×