Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ประวัติส่วนตัว

33,356 views

Published on

 • You might get some help from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Success and best regards!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If you’re looking for a great essay service then you should check out ⇒ www.HelpWriting.net ⇐. A friend of mine asked them to write a whole dissertation for him and he said it turned out great! Afterwards I also ordered an essay from them and I was very happy with the work I got too.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/39sFWPG ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

ประวัติส่วนตัว

 1. 1. 1 | P a g e ประวัติส่วนตัว ชื่อ – นามสกุล นาย ปฤษฎ์ พรหมวรานนท์ วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) สัญชาติ ไทย วัน-เดือน-ปีเกิด 2 มกราคม พ.ศ. 2536 ที่อยู่ 69/544 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 086-6619831 อีเมล parith_p@hotmail.com ประวัติโดยย่อ ข้าพเจ้า นายปฤษฎ์ พรหมวรานนท์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.96 จาก 4.00 การศึกษาที่ผ่านมาได้หล่อหลอมให้ข้าพเจ้ามีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะด้านการสื่อสาร การแปล หรือเทคโนโลยี ข้าพเจ้ายังมีความรู้ทางด้านการโรงแรมเนื่องจากได้ศึกษาเป็นวิชาโท นอกจากนี้แล้วข้าพเจ้ายังมีความถนัดในด้านของการใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งการพิมพ์สัมผัส เครื่องมือในสานักงาน อินเตอร์เน็ต อีเมล และการตัดต่อรูปภาพ สื่อต่างๆ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสออกสหกิจศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นเวลา 4 เดือนในแผนกรับเข้าและทุนการศึกษา ทาให้มีประสบการณ์ด้านงานธุรการอยู่บ้าง ความสามารถโดยรวม โปรแกรมสานักงาน Microsoft Office “MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ MS Access” โปรแกรมตัดต่อภาพ สร้างอนิเมชั่น เว็บไซต์ และกราฟฟิค Adobe “Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver และ After Effect” โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ Camtasia Studio 8 ความเป็นผู้นา การทางานเป็นทีม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความคิดสร้างสรรค์
 2. 2. 2 | P a g e การศึกษา อุดมศึกษา มิ.ย. 2554 – ธ.ค. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(ปทุมธานี) ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ค. 2551 – มี.ค. 2554 โรงเรียนธัญรัตน์ (ปทุมธานี) ศิลป์ – ภาษาอังกฤษ ความสามารถทางภาษา ภาษาถิ่น ภาษาไทย ภาษา การฟัง การอ่าน การพูด การเขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ตาแหน่งงานระหว่างการศึกษา มิ.ย. 2554 – ธ.ค. 2557 สมาชิกชมรมภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่ชมรมจัดขึ้น (กิจกรรมทั้งหมดดาเนินโดยการใช้ภาษาอังกฤษ) มิ.ย. 2556 – มิ.ย. 2557 รองประธานชมรมภาษาตะวันตก คณะศิลปศาสตร์  จัดโครงการ และกิจกรรมภายในชมรมตลอดวาระ 1 ปีที่ดารงตาแหน่ง ม.ค. 2557 – ม.ค. 2557 เจ้าหน้าที่งาน RMUTT ASEAN English Challenge 2014 มิ.ย. 2556 – มิ.ย. 2556 เจ้าหน้าที่งาน RMUTT ASEAN English Challenge 2013 ก.พ. 2556 – ก.พ. 2556 เข้าร่วมงานเทศกาลนักเล่านิทานนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 การวาดภาพจากนิทาน ม.ค. 2556 – ม.ค. 2556 เจ้าหน้าที่งาน RT ASEAN English Challenge at RMUTT
 3. 3. 3 | P a g e กิจกรรม/ โครงการที่เข้าร่วมระหว่างการศึกษา เม.ย. 2557 – ส.ค. 2557 ออกสหกิจศึกษา ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  สานักงานสภานักศึกษา - เรียนรู้ระบบควบคุมการจองห้องอเนกประสงค์ - เรียนรู้การติดต่อประสานงานผ่านโทรศัพท์ - เรียนรู้การเขียนจดหมายเชิญผู้บริหารระดับสูง  แผนกรับเข้าและทุนการศึกษา - เก็บข้อมูลนักศึกษาเข้าใหม่ทั้งหมด - ช่วยหัวหน้าจัดเตรียมเอกสารการประชุม - เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร การทางานในสานักงาน เม.ย. 2557 – เม.ย. 2557 คอร์สเรียนรู้ทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของ IC3 ก่อนรับการทดสอบเพื่อรับใบประกาศณียบัตร - คอมพิวเตอร์พื้นฐาน - การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office - อินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่าย บุคคลอ้างอิง ชื่อ-สกุล การติดต่อ ตาแหน่ง ผศ.ดร. พรพิมล ฮาตระวัง firstfourth@gmail.com อาจารย์สาขาภาษา 084-4020264 ตะวันตก คณะศิลป ศาสตร์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2558 ด้วยความเคารพ
 4. 4. 4 | P a g e นาย ปฤษฎ์ พรหมวรานนท์

×