SlideShare a Scribd company logo

як проводити уроки-тренінги

Уроки-тренінги як засіб активізації навчальної діяльності учнів. Вивчаємо досвід колег

1 of 36
Download to read offline
1
Методичний центр управління освіти та науки
Дніпропетровської міської ради
Н.М. Бігма
Уроки-тренінги
як засіб активізації
навчальної діяльності учнів
м. Дніпропетровськ 2013
2
Уроки-тренінги як засіб активізації навчальної діяльності
учнів
Посібник, 2013. - 36 стор.
Укладач: Бігма Наталія Миколаївна - вчитель початкових
класів КЗО «СЗШ № 54» ДМР
Рецензент: Дудко Т.А. - заступник директора з НВР КЗО
«СЗШ № 54» ДМР
Сучасні психологічні та дидактичні дослідження підтверджують
важливість питання активізації навчального процесу, де навчання
виступало б як спільна діяльність учителя та учнів.
Розв'язання поставленої задачі - завдання уроків-тренінгів, що
передбачають навчальний процес за умови активної взаємодії всіх
учнів у ході уроку в малих групах, де відбувається розподіл ролей,
чітке виконання обов'язків учасників.
В посібнику розкрито завдання, методологія, структура уроків-
тренінгів. Надані основні положення щодо проведення тренінгів,
алгоритм підготовки до них. Пропонуються орієнтовні розробки
уроків-тренінгів .
Матеріали підготовлені на допомогу вчителям початкових класів,
студентам педагогічних навчальних закладів.
3
ВСТУП
З утворенням незалежної Української держави стратегічним
завданням реформування освіти стало, як зазначається в Державній
програмі «Освіта (Україна XXI століття)», відродження й розбудова
національної системи освіти як найважливішої ланки виховання
свідомих громадян, формування освіченої творчої особистості,
зміцнення її фізичного і морального здоров’я.
Розвиток дитини є основною складовою її виховання. Кожна
дитина індивідуальна, талановита та особлива. Важливо лише
створити передумови та надати їй можливість проявити свої природні
задатки. Сприяти їх розвитку та вдосконаленню.
Вдосконалення особистості відбувається на основі набуття
практичного досвіду. Важливою складовою якого є розвиток навичок
інтеграції та взаємодії із зовнішнім середовищем.
Виховуючи особистість, велику увагу слід приділити вмінню
дитини приймати самостійні рішення, комунікувати з однолітками,
діяти в нестандартних ситуаціях, мислити креативно та швидко.
Одним з методів розвитку та підготовки дитини є її участь у
тренінгах. Під час тренінгів відбувається моделювання ситуацій,
надаються знання та розвиваються навички дитини.
Участь дитини у тренінгах дає змогу їй вільно почуватися в
життєвих ситуаціях, бути впевненою, досягати успіхів у житті.
4
У практичній діяльності загальноосвітньої школи проблема
активізації навчальної діяльності молодших школярів є однією з
найактуальніших, оскільки саме в процесі навчання відбувається
розвиток особистості. Вміле використання інноваційних технологій
для активізації навчальної діяльності значно збагачує навчально-
виховний процес, підвищує ефективність роботи кожного вчителя.
Інноваційні технології – це цілеспрямована система прийомів,
засобів організації навчальної діяльності, що охоплюють увесь процес
навчання від визначення мети до отримання результатів. Вони
спираються на потреби та інтереси учнів.
Отже, необхідним є введення в навчальний процес таких
моделей навчання, які органічно поєднуються із традиційними
формами та методами, легко застосовуються на різних етапах уроку.
Розв'язання поставленої задачі - завдання інтерактивних
технологій, що передбачають навчальний процес за умови активної
взаємодії всіх учнів у ході уроку в малих групах, де відбувається
розподіл ролей, чітке виконання обов'язків учасників. За такої
організації навчання вчитель керує роботою кожного учня
опосередковано, через завдання, якими спрямовує діяльність груп.
Звідси ідеї "активного навчання", "безпосереднього досвіду",
"персоналізації знань", "права учня на турботу та увагу", "необхідність
створення атмосфери відвертості та взаєморозуміння". Згідно з таким
підходом змінюється зміст навчання, програма складається
відповідно до потреб та інтересів учнів; навчальний процес
структурується на солідарній основі; вчитель виконує роль
консультанта та джерела знань, а не контролера; постійно існує вибір
пізнавальної альтернативи, а сутність навчання зводиться до
накопичення суб'єктивного досвіду.
Термін «інтерактивний» (з англійської inter - взаємний, akt - діяти)
означає здатний до взаємних дій, діалогу. Інтерактивне навчання - це
спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів, яка має на
меті створення комфортних умов навчання, за яких кожний учень
5
відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Це
співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними,
рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять,
рефлексують із приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють.
До інтерактивних методів навчання, які базуються на залученні і
співпраці, відносяться уроки-тренінги. Такі уроки проходять
енергійно, цікаво і продуктивно. Важливою умовою формування
знань, умінь і навичок учнів є зацікавленість, продуманість, добре
організоване дослідження, вивчення, повторення, закріплення та
узагальнення навчального матеріалу.
На уроках-тренінгах діти почувають себе впевнено, вільно
висловлюють свої думки і спокійно сприймають зауваження, адже
вони є активними учасниками навчального процесу. В атмосфері
довіри та взаємодопомоги легко робити відкриття, усвідомлювати
важливість здобутих знань.
Слово тренінг походить від англійського «to train» , що означає
«навчати, тренувати». Тренінг – це водночас і цікаве спілкування, і
захопливий процес пізнання себе та інших, і ефективна форма
опанування знань, розширення досвіду, і спосіб формування вмінь та
навичок.
Перші тренінгові заняття були організовані учнями К.Левіна в
середині 1940-х років. Учений стверджував, що більшість ефективних
змін у поведінці, настановах людей відбувається в групах. Щоб
виробити нові форми поведінки, свої певні настанови, людина
повинна навчитися бачити себе очима інших.
Сьогодні в літературі і практичній діяльності поняття «тренінг»
трактується набагато ширше, ніж кілька років тому. Розширення меж
використання терміна пов’язано зі збільшенням діапазону
цілей,більш широкого, ніж розвиток компетентності у спілкуванні.
Готуючись до проведення тренінгу, викладач-тренер має
здійснити велику підготовчу роботу:
1) визначити цілі та завдання тренінгу;
6
2) розробити план-сценарій тренінгу;
3)за потребою підготувати заздалегідь учнів до проведення
тренінгу (роздати питання, що будуть розглядатися на тренінгу,
проблеми, які будуть обговорюватися, літературу для попереднього
опрацювання тощо);
4)здійснити самопідготовку: продумати власні дії щодо
проведення інтерактивної
взаємодії, передбачити
план обговорення
проблеми та можливі
висновки, що зроблять учні,
спрогнозувати появу
суперечних точок зору та
кінцевий результат роботи,
обрати час і форми
узагальнення висновків,
продумати зворотний зв'язок та ін.;
5)розподілити ролі між учасниками, продумати активну участь
кожного;
6)підготувати приміщення до проведення тренінгу та необхідні
матеріали (медіапроектор, таблички, скотч, папір для індивідуальних
та групових вправ, маркери, роздруковані матеріали для вивчення
тощо). Якість навчання суттєво зростає, якщо учні мають хороші
роздаткові матеріали.
Важливим фактором є
підготовка матеріалів у тому
форматі, що легко читається, а
саме:
· небагато тексту;
· наявність чітких схем
замість деяких текстових
блоків;
7
· малюнки;
· можливість робити помітки у цих матеріалах
На уроках-тренінгах
відбувається співпраця -
спільна діяльність для
досягнення загальних цілей,
коли учні починають розуміти:
вони можуть досягти своїх
особистих цілей тільки за
умови, що їхні товариші з
групи також досягнуть успіху.
Успіх кожного - це успіх групи.
Педагогу слід усвідомлювати, що змістом такого уроку є
програмовий матеріал. Мета - реалізація навчальних цілей, загальний
розвиток учня, надання кожному з них оптимальної можливості в
особистісному становленні й розвитку, розширення можливостей
самовизначення. Результат - створення дидактичних умов для
ситуації успіху дитини у процесі навчальної діяльності, збагачення її
мотиваційної, інтелектуальної та інших сфер.
Отже, уроки-тренінги - така організація навчального процесу, за
якої неможлива неучасть у процесі пізнання: або кожен учень має
конкретне завдання, за виконання якого він повинен публічно
відзвітуватися, або від його діяльності залежить якість виконання
поставленого перед групою завдання.
8
Навчання молодшого школяра має бути цікавим, радісним, але
водночас повинно
забезпечувати глибоке
засвоєння навчального
матеріалу. Необхідно
створювати ігрові моменти,
що покликані не розважати,
а допомагати у навчанні. Їх
застосування залежить від
рівня засвоєння дітьми
знань, умінь і навичок, від
ступеня складності завдань.
Якщо ми правильно добираємо завдання, створюємо ситуацію
успіху, молодші школярі раптом роблять відкриття: «Мені
подобається думати, дайте мені таке завдання, щоб я поламав
голову», тобто зароджується інтерес до розумової праці.
Не кожна дитина активно включається в роботу, не завжди
навчальний матеріал буває цікавим, отже, не всі учні висловлюють
свою думку.
Щоб дати можливість кожному учню висловитись, я його
об'єдную в пару або групу з іншими учнями. Разом вони починають
працювати і розвивати свої творчі здібності.
9
Уроки-тренінги забеспечують підвищення комунікативного
аспекту навчання, абстрактне мислення, логічне мислення учнів.
Процес закріплення, повторення, узагальнення знань стає більш
творчим, обдуманим. Тому мова йде про оптимізацію навчання.
Оптимізація - максимум багатовимірний процес, відображений в
поступовій реалізації принципу, критеріїв, алгоритму та впливу на
результат.
Тренінги можуть використовуватися при вивченні нового
матеріалу, при закріпленні знань.
Сьогодні дуже важливо для людини діяти ініціативно, творчо в
будь-яких обставинах – цей соціальний запит відповідає потребам
дитини бути незалежним, щоб знати і мати можливість
використовувати свої можливості.
Важливість цієї теми є актуальною. Уроки-тренінги дозволяють
розвиватися учням у діяльності, навчають дітей прагнути здобувати
знання, порівнювати, класифікувати, вільно висловлювати думки.
На цих уроках я вчу дітей принципам
співпраці, робити самоаналіз своєї роботи та
аналіз роботи інших учасників, вчу слухати і
чути, тому що від уваги залежить результат
роботи групи.
Я розробила і провела тренінги на такі
теми:
10
 «Ти і твої друзі. Ставлення до самого себе і до оточуючих»
 «Ніхто не має права ображати людину. Права дитини.
Декларація прав дитини»
 «Чи складно бути добрим?»
 «Як знайти друга»
 «Знайомі та незнайомці»
 «Уникай небезпеки»
 «Як поводитися за столом»
 «Рослини. Будова рослин»
 «Харчування та здоров'я»
 «Корисний відпочинок»
 «Безпечне довкілля. Безпека
ігор та розваг»
 «Поведінка в громадських місцях»
 «Вогонь - друг. Вогонь - ворог. Дії під час пожежі»
На деяких уроках я використовую елементи уроку-тренінгу.
Готуючись до уроків, учитель має заздалегідь підготувати
необхідний дидактичний матеріал, продумувати послідовність
ігрових дій, організацію учнів, тривалість кожного етапу, контроль,
підведення підсумків і оцінювання.
Я при підготовці інтерактивного уроку дію за таким алгоритмом:
 визначення доцільності використання інтерактивних прийомів
саме на цьому уроці;
 ретельний відбір та аналіз навчального матеріалу, у тому числі й
додаткового (тести, приклади, ситуації, завдання для груп тощо);
 планування уроку - етапи, хронометраж, орієнтовний поділ на
групи, ролі учасників, запитання та можливі відповіді;
 вироблення критеріїв оцінювання ефективності роботи груп,
заняття;
 мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної
ситуації, наведення цікавих фактів тощо;
11
 забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності та
формування очікуваних результатів під час оголошення,
представлення теми;
 надання учням необхідної інформації для виконання практичних
завдань за мінімально короткий час;
 забезпечення засвоєння навчального матеріалу учнями шляхом
інтерактивної вправи (на вибір учителя);
 рефлексія (підбиття підсумків) у різних формах - індивідуальна
робота, робота в парах, групах, дискусія, у вигляді малюнків,
схем, графіків тощо.
Робочі місця для учасників у
приміщенні можуть бути
розташовані по-різному, але
доцільно уникати «аудиторного»
та «шкільного» стилів. Добре,
коли стільці для учасників
розташовуються півколом - це
сприяє створенню неформальної
атмосфери, забезпечує мож-
ливість кожному бачити всіх учасників тренінгу, підкреслює
рівнозначність позицій усіх учасників. Це сприяє створенню
атмосфери відкритості, розвитку довіри, уваги та інтересу учасників
одного до одного.
Головне, що забезпечує сприятливу атмосферу для навчання у
тренінговій групі, - це правила, яких має дотримуватися кожний
учасник. Основні з них: цінування часу; увічливість; позитивність;
розмова від свого імені; добровільна активність; конфіденційність;
«стоп»; «піднята рука»; зворотний зв'язок тощо. Правила
приймаються на початку тренінгу всіма учасниками групи і потрібні
для того, щоб кожний міг:
o працювати в комфортних умовах;
12
o отримувати інформацію самому й не заважати отримувати
інформацію іншим у зручний для кожного спосіб;
o відверто, без побоювань висловлювати свої думки;
o дозволити собі спонтанні, попередньо не зважені вислови, що
наближатиме тренінг до реального життя;
o бути впевненим, що надану ним інформацію використають тільки
в інтересах учасників.
Тренінг - це одночасно:
- цікавий процес пізнання
себе та інших;
- спілкування;
- ефективна форма опа-
нування знань;
- інструмент для формування
умінь і навичок;
- форма розширення досвіду.
Рухові вправи є обов'язковою частиною будь-якого тренінгу.
Окрім того, що вони активізують психофізіологічні процеси організму,
підвищують увагу учасників, сприяють створенню невимушеної
довірливої атмосфери тренінгу, певні рухавки демонструють людям
форми й методи фізичної активності, які варто застосовувати в житті
постійно.
Рухові вправи можуть
виконуватися в різних формах - у
парах; усіма учасниками групи, які
стоять колом; усіма учасниками
групи, які хаотично пересуваються
в приміщенні тощо. Основне
завдання тренера щодо рухавок -
дати учасникам чітку інструкцію
та стежити за дотриманням умов безпеки під час виконання вправ.
13
ІІ. Основна частина.
1.Теоретична
мінилекція бесіда диспут
презентація дебати
2.Практична
инсценіровка пантоміма мозковий
штурм
робота в парах, тести ігри
группах
І. Вступна частина.
1.Знайомство
(«мікрофон», мягка іграшка , гра «Бінго»... )
2. Очікування
( самооцінювання; краплинки гасять вогонь,
човники перепливають від берега Незнання
до берега Знання…)
3. Створення або повторення правил
роботи на уроці, роботи в групі.
Структура уроку – тренінгу
14
ІІІ. Заключна частина.
1.Рефлексія. Підведення
підсумків
(сподобалося – не сподобалося,
зрозумів – не зрозумів, дізнався
нове – не дізнався…)
Називається щось одне конкретне. Зворотній
звязок з очікуванням (краплі, берег Знань…)
2.Прощання
(компліменти, посмішки, побажання)
15
Розробки
уроків-тренінгів
16
УРОК-ТРЕНІНГ З КУРСУ «Я І УКРАЇНА»
3 КЛАС
Тема: Ніхто не має права ображати людину. Права дитини.
Декларація прав дитини.
Мета:формувати в учнів уявлення про Декларацію прав
людини; ознайомити з основними положеннями цього
документа; вчити дітей самостійно робити висновки,
аналізуючи різні ситуації; продовжувати розмову про добро і
милосердя; розвивати зв'язне мовлення; виховувати
позитивні почуття один до одного, вчити поважати інших
людей.
Хід уроку-тренінгу
І. Вступна частина.
1. Знайомство «Сердечні привітання»
Встаньте, діти, всі скоріше,
Посміхніться всім миліше.
Добрий день! Тепер сідайте.
Починаймо! Не зівайте!
- Передаємо сердечко і висловлюємо побажання один
одному. (Здоров'я, радості, успіхів, добра...)
2. Повторення правил
- На уроці буде багато цікавого, корисного, будемо плідно
працювати. Щоб все встигнути і получити якомога більше
корисної інформації, яких правил слід дотримуватися? ( Кожне
правило - смайлик на дошку )
-Чи можна ці правила назвати добрими?
- Які ще правила доброти допоможуть нам жити в мирі та
злагоді у
суспільстві?
( Допомагати, жаліти, радіти за когось, ділитися, вміти
пробачати...)
17
3. Повідомлення теми уроку
- Ви назвали багато правил доброти. А чи кожна людина має право
на
добре ставлення до себе? Чому?
- Всі люди рівні в правах. Сьогодні ми поговоримо про те, які права
мають
діти, ознайомимося з документом, який визначає ці права.
4. Очікування
- Добро, справедливість буде щирим, якщо воно іде від самого
серця. Я
хочу роздати кожному з вас сердечко. Зберігайте його весь урок.
Якщо урок буде для вас корисним, цікавим, якщо у вас з'являться
знання, якими ви зможете поділитися з іншими, а може і
допомогти комусь, то ви подаруєте своє сердечко своїм
однокласникам, друзям - приколете його на дошку. Таким чином
ми утворимо велике серце нашого класу.
II. Основна частина
1. Теоретична частина
а) Таємничо-чарівна хвилинка
- У мене в руках - чарівна скринька. В ній - найцінніший
скарб планети Земля. Хто з вас хоче його побачити, зможе
зазирнути, але поки що не розповідати, кого він там побачив,
аж доти, доки всі сміливі не зазирнуть на дно скриньки.
(Діти заглядають у скриньку і бачать своє відображення у
дзеркалі)
- То кого ви там побачили?
- Людина - найцінніший скарб. Кожен з вас - особистість, і саме
такої
людини, як ви, більше на землі немає і не буде.
18
б) Гра «Схоже - відмінне»
- Всі люди різні, але мають щось схоже, спільне між собою. Зараз
ми в цьому переконаємось.
- Поміняйтесь місцями ті,
* в кого світле волосся,
* хто любить малювати,
* смачно поїсти,
* допомагати батькам,
* грати у футбол,
*сірі очі;
*стрибати на скакалці,
*пити молоко,
*слухати музику,
*плескати у долоні
в) Міні-лекція
- Ми побачили, що у вас є і спільні риси, і відмінні і за
зовнішністю, і
за звичками, і за уподобаннями. Але
всі ви маєте однакові права.
- Що ж таке «право»?
Право - це певні можливості, які потрібні вам, дітям (до 18 років),
для того, щоб жити і дорослішати. Тобто те, що ви можете робити, і
в чому вам не можуть відмовити.
Раніше дітям було нелегко, не було законів, які оберігали б
їхнє життя. Аж у 1959 р. було прийнято Декларацію прав
дитини. У 1989 році всі прогресивні країни світу ( і Україна )
підписали Конвенцію прав дитини.
Декларація - це документ, у якому викладено важливі правила,
обов'язки для всіх людей.
Конвенція - латинське слово. Це угода, міжнародний договір з
певних питань.
19
Декларація - це просто оголошення всіх прав.
Є права в людей, звичайно, треба, щоб усяк їх знав. Знайте
ж, що усі ви - рівні від народження в правах,
і людина - змалку вільна, наче в небі синім птах... Знайте
ж, змалечку, всіх діток треба вчить, оберігати,
і ніхто у всьому світі їх не сміє ображати!
Треба діткам всього світу не сваритись, а дружить,
і по правилах хороших, по закону треба жить!
- Згідно Конвенції у дітей з'явилися права.
- Які ви знаєте права?
г) Гра «М'ячик»
Ти котись, веселий м'ячик, Швидше, швидше по руках. У
кого лишився м'ячик, Той розказує права. Доповнення
вчителя.
2. Практична частина
а) Сценка «Зайчик і Лисичка»
Зайчик.Раз, два,три, чотири,п 'ять, вийшов зайчик погулять! В
мене є смачна цукерка, є скакалка, є люстерко!
Лисиця. Йди сюди, малюк вухатий!
Мусиш все мені віддати!
Дай скакалку! Дай цукерку! Та й
нащо тобі люстерко? Це ж мені
воно згодиться, Я ж —
красунечка Лисиця!
Обговорення ситуації.
б) «Юридична консультація»
* Колективна робота.
- На адресу нашого класу прийшли листи від казкових героїв. Вони
просять допомоги.
20
Ось одне з них:
«Я - Зайчисько, я маленький, хатку мав собі гарненьку, та прийшла
Коза рогата, і немає в мене хати... Ой, хутчіш допоможіть, мої
права ви підкажіть!»
- З якої казки цей лист?
- Чиї та які права були порушені?
- Знайдіть позначку на плакаті.
* Робота в групах.
Тут є ще 5 листів. їх ви обговорите в групах - це ваше перше
завдання групової роботи.
Друге завдання: розглянути малюнок і визначити, які права дитини
порушені.
Третє завдання: знайти на плакаті відповідні позначки, і під час
презентації представник групи буде їх показувати.
Листи від казкових героїв
Привіт! Мене звати Попелюшка.
Мені дуже важко виконувати всю ту роботу, що дає мені мачуха.
А ще мені дуже хочеться хоч іноді відпочивати.
А як я мрію поїхати на бал, знайти там друзів, потанцювати з
принцем, але мачуха мені цього ніколи не дозволить....
Допоможіть, будь ласка, визначити мої права.
Привіт! Я - Буратіно!
Допоможіть мені, будь ласка, розібратися, хто мій друг, а хто ворог.
Тато Карло купив мені Абетку і відправив до школи.
Кіт і Лисиця забрали в мене гроші, а потім ще й прив'язали до
дерева.
Мальвіна та Артемон мене врятували і викликали лікаря.
Я зовсім заплутався, допоможіть!
21
Друзі, привіт!
Я - Зайчик. У мене було все гаразд, доки не прийшла Лисиця і не
вигнала мене з хатки. В неї була льодяна хатка, а в мене луб'яна.
Тепер я не маю де жити. А ще в мене булі друзі, але вона всіх
прогнала, налякала, і я залишився сам...
Які права я маю? Що мені робити?
Привіт! Ми - козенята. Нас семеро.
Ми живемо в гарній лісовій хатинці.
Наша мама ходить в ліс за молоком.
А тим часом до нас приходив Вовк і хотів нас з'їсти.
Ми дуже злякались.
Розкажіть нам, чи не порушує Вовк наші права?
Привіт! Я мишеня Джері.
Кіт Том постійно на мене полює:
то він забирає в мене їжу, то руйнує мою нірку, то хоче мене з'їсти.
Іноді мені від нього сильно достається.
Допоможіть мені, будь ласка, з'ясувати мої права, щоб я міг
йомупротистояти по закону.
* Презентації груп. Обговорення.
III. Заключна частина
1. Рефлексія
- Хто зрозумів, що значить бути добрим, що значить мати права і
не порушувати права інших, нехай поділиться частинкою своєї
душі -сердечком. Утворюємо велике серце з маленьких сердечок.
2. Прощання
Спалахнуло серденько ясним полум'ям!
Підійдіть погрітись, кому холодно...
Крихітку любові нашої візьміть, Добрі
слова наостанок скажіть!
22
Усім друзям посміхнись І три рази
повернись. В коло дружби ми
стаємо, Друзям серце віддаємо.
Щастя, радості бажаємо, Один
одного поважаємо!
Моя оцінка Оцінка групи Оцінка вчителя
Моя оцінка Оцінка групи Оцінка вчителя
Моя оцінка Оцінка групи Оцінка вчителя
Моя оцінка Оцінка групи Оцінка вчителя
23
УРОК-ТРЕНІНГ З КУРСУ «Я І УКРАЇНА»
Тема: Ти і твої друзі. Ставлення до самого себе і до
оточуючих
Мета: розкрити значення дружби в житті людини; вчити дітей
правильно обирати друзів, спілкуватися і товаришувати;
розвивати вміння співпрацювати, слухати, висловлювати думку;
виховувати потребу в друзях, доброзичливість.
Матеріали та обладнання: мікрофон, ромашки, малюнок
галявини, промені, картки для групової роботи, «чарівні»
окуляри.
Хід тренінгу
І. Вступна частина.
1. Знайомство.
Технологія «Мікрофон».
- Що не можна купити за гроші?
Повідомлення теми тренінгу.
2. Очікування.
- У кожного з вас є ромашка. Якщо під час тренінгу ви
дізнаєтеся щось нове, корисне для себе, то прикрасите
своєю квіткою галявину.
3. Повторення правил.
- На тренінгу буде багато цікавої інформації, буде робота
в групах. Яких правил слід дотримуватись, щоб ми все
встигли і дізналися більше корисного?
(кожне правило – промінь до сонечка)
ІІ. Основна частина.
1. Теоретична.
а) Бесіда.
- Поясніть значення слова «дружити».
- Кого ви вважаєте найкращим другом?
- Чи можна матусю назвати найкращим другом? Чому?
24
- Для чого потрібні друзі?
б) Робота над оповіданням «Друзі»
(читання і обговорення)
в) Міні-лекція.
Дружба – це близькі стосунки, засновані на взаємній
допомозі, прихильності, спільності інтересів, смаків, поглядів,
життєвих цілей. Це активна зацікавленість один в одному. Без
друзів у наш час важко жити на світі.
Наш народ споконвіку культивував лицарські традиції.
Століттями на лицарських традиціях формувалась еліта нації,
яка боролася за свободу і незалежність України. Товариство,
дружба і братерство, народжені не спорідненням крові, а
спорідненням думок, мети, справ – це велика сила. Дружба
ушляхетнювала життя. Вона надзвичайно високо цінувалася в
українській культурі. Оспівувалася дружба у багатьох творах
української літератури, про неї писали Леся Українка,
Г.Тютюнник, М.Вінграновський, І.Франко.
Справді, знайти і мати друга – це щастя. А як знати, що ця
людина – саме той друг, якого ти хочеш мати, що ця людина –
допоможе, зрозуміє, підтримає. Дружбу кожен розуміє по-
своєму.
Учні розповідають вірш С.Цап
Золотисте ніжне сонце
зазирає у віконце,
усміхнулось, привітало,
ніжно так залоскотало.
Розбудило, щоб не спала,
А скоренько одягалась,
вибігла у двір швиденько,
бо чекає вже давненько
моя подруга Галинка –
ніжна, гарна, мов билинка.
Віддана подруга щира
Дуже добра, дуже мила.
25
Дружим з нею ми давно,
Завжди з нею заодно.
І працюєм, і гуляєм,
і малюєм, і співаєм.
Дружбу ми свою цінуєм,
Дару цього не марнуєм.
Й вам бажаєм так дружити,
Один одного любити.
Допомагати, співчувати
І любов у серці мати.
То швиденько я спішу,
До подружки вже біжу.
Бо є щира дружба в нас.
Нехай буде така в вас.
- Розкажіть, яка ваша дружба?
(Розповіді учнів.)
2. Практична.
а)Об’єднання в групи за кольором серединок ромашок
(4 групи).
б)Робота в групах:
Група № 1.
Скласти асоціативний кущ «Друг».
Група № 2.
Скласти правила дружби.
Група № 3.
Скласти вимоги для себе, щоб з вами хотіли дружити.
Група № 4.
Підготувати гру «Відгадай, хто мій друг за розповіддю
про нього».
в)Презентації груп.
г)Гра «Ромашка».
- Всім приємно, коли до нас звертаються ласкаво,
пестливо. Нажаль, це не завжди можна почути.
26
Напишіть на кожному пелюстку своєї ромашки
варіанти власного імені, які вам подобаються.
Зачитування імен. Допомога тим, хто не справився із
завданням.
- Тепер ви зможете звертатися один до одного так, щоб
товаришу було приємно.
ІІІ. Заключна частина.
1. Рефлексія.
- Який у вас настрій?
- Давайте схематично позначимо свій настрій в
серединках ромашок.
- Чи корисним був для вас тренінг?
- Якщо так, то нехай ваша квітка прикрасить галявину.
2. Прощання.
Гра «Чарівні окуляри»
Через «чарівні» окуляри видно
лише добре. Передаючи окуляри з рук
в руки, діти розказують, що гарного
вони бачать в однокласникові, який
сидить поруч з ним.
27
Завдання для груп
Група № 1
Асоціативний кущ
Яким має бути справжній друг?
____________
_____________ ______________
_____________ ____________
_____________ ____________
_____________ ____________
______________ ______________
_____________
Довідка: добрий, сумний, розумний, кмітливий, порядний,
веселий, жадібний, вихований, надійний, швидкий, непосидючий,
злий, високий, чуйний.
Група № 2
+ чи - ?
Правила дружби:
 ___ радіти успіхам друга;
 ___ вимагати половину цукерки;
 ___ підтримувати, допомагати в біді;
 ___ поважати друга, його думку;
 ___ пояснювати другу, що він повинен дружити тільки з
тобою;
 ___ часто міняти друзів – буде веселіше;
 ___ ________________________________________________;
 ___ ________________________________________________.
ДРУГ
28
Група № 3
Якими ви повинні бути, щоб з вами хотіли дружити?
1. _Д_______________________ (бриойд, ивадилбий)
2. _Р_______________________ (озрумйни, адрсійни)
3. _У_______________________ ( вжуйаин )
4._Ж_______________________ ( итєжтаірдйнис )
5. _Б_______________________ ( аьбдйрио )
6. _А_______________________ ( ниакйурат )
Група № 4
Розповідь про друга
Опиши друга, не називаючи його імені
1. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Довідка: світлий, темний, синьоокий, карі очі, високий,
низький, шумний, тихий, скромний, веселий, активний,
добрий, сильний, жадібний, злий, балакучий, дбайливий,
дотепний, акуратний, неохайний, чуйний, вихований, уважний,
поступливий.
29
Додатки
30
Інтерактивні методи включають велику кількість новітніх ідей у
проведенні тематичних занять, що можна використовувати під час
проведення уроків-тренінгів. Ці заняття можуть включати в себе
кілька особистісно зорієнтованих підходів для фронтального та
групового втілення. Найвідомішими на сучасному етапі є такі:
«Коло ідей»
Метою технології є залучення всіх до обговорення проблеми.
Порядок проведення: учитель ставить дискусійне питання та
пропонує обговорити його в малих групах; після того як вичерпався
час на обговорення, кожна група представляє всього один аспект
проблеми, яку обговорювали; групи висловлюються по черзі, доки не
буде вичерпано всі відповіді; під час обговорення теми на дошці
складається список зазначених ідей; коли всі ідеї про вирішення
проблеми висловлені, можна звернутись до розгляду проблеми в
цілому. Потім підбиваються підсумки.
«Акваріум»
Такий вид діяльності на уроці допоможе вдосконалити навички
роботи в малих групах. Після того як учитель об'єднав учнів у дві-
чотири групи та запропонував завдання для виконання та необхідну
інформацію, одна з груп сідає в центр класу та утворює своє маленьке
коло. Учні цієї групи починають обговорювати запропоновану
вчителем проблему. Групі, що працює, для виконання завдання
необхідно прочитати вголос ситуацію та обговорити її у групі,
використовуючи метод дискусії. Усі інші учні класу мають тільки
слухати. Після закінчення 3-5-ти хвилин група займає свої місця, а
клас обговорює, чи була думка аргументованою.
Рольова гра, імітація
Мета розігрування ситуації в ролях - визначити власне ставлення
до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду поведінки в подібній
ситуації шляхом «гри»«Крісло автора»
31
Несе в собі реалізацію підвищення самооцінки учнів. Вона
виконується в такий спосіб: учитель поступається місцем педагога у
класі на користь учня, який іде виголошувати доповідь (реферат,
замітку та ін.). Учень, перебуваючи на місці педагога, відчуває себе
достойним високої посади. Це підвищує не тільки самооцінку, а й
бажання покращувати свої знання.
«Мозковий штурм» або атака
Метод полягає у вирішенні проблеми та виробленні певної ідеї за
обмежений час (10-15 хвилин).
Обрати керівників груп шляхом проведення бліцтурніру (5-6
запитань із теми уроку), решта учасників формується за вибором
учнів. 5-6 осіб (оптимальна кількість дітей у групах) розміщуються
навколо стола. Лідер групи отримує та оголошує тему для
обговорення та пропонує протягом хвилини по черзі висловити свої
думки. Секретар фіксує ідеї. Головне - кількість ідей. Мають право на
існування й абсурдні, на перший погляд, думки. Не допускати
критики. Можливе запозичення чужих ідей з метою їх
удосконалення. Важливо при обговоренні довести правильність своєї
думки, а також бажано дійти спільного висновку. Ідеї груп
записуються на дошці. У процесі обговорення обґрунтовується
остаточний вибір. Рефлексія: «Ця ідея допоможе нам...», «Ми дійшли
думки, що...», «У ході обговорення я зацікавився...».
Вид роботи активізує інтелектуальні здібності дітей, розвиває
фантазію, виробляє вміння толерантно ставитись до чужих думок. Ця
діяльність потребує певної підготовки класу. Доцільно
використовувати у 3-4-х класах.
«Навчаючи – учусь»
Суть прийому полягає в тому, що кожен учень може передати
свої знання іншим дітям та отримати від однокласників нову для себе
інформацію у процесі спілкування.
32
Кожна група має певний обсяг інформації, розділеної на частини
та записаної на окремих індивідуальних аркушах. За певний час діти
повинні засвоїти свою частину інформації та поділитися з іншим
учасником групи. Спілкуватись потрібно тільки з одним учасником.
Таким чином, усі діти у групі засвоюють певну суму знань. Потім
групи обмінюються делегатами, які навчають дітей іншої групи того,
що вивчили самі.
Прийом виявився дуже ефективним при узагальненні матеріалу з
обраної теми, закріпленні та повторенні вивченого. Стимулює в учнів
бажання до навчальної діяльності, створює ситуацію успіху.
Рефлексія: «Я дізнався багато нового завдяки тому, що...».
«Мікрофон»
Цей прийом може використовуватись як у груповій, так і у
фронтальній роботі з учнями, може стати частиною інших
інтерактивних прийомів («Мозкова атака», «Акваріум» тощо).
Полягає у вільному висловлюванні ідей, думок або відповідей на
запитання. Діти повинні дотримуватись певних правил:
висловлюватись по черзі й тільки в символічний (іграшковий)
мікрофон, не перебивати та не критикувати інших.
Даний вид роботи дозволяє виховувати в учнів уміння
вислуховувати інших, бажання ділитися своїми думками.
Рефлексія: «Коли я висловлювався в мікрофон, я ...».
«Кола на воді»
Привертає увагу учнів, зацікавлює дидактична гра "Кола на воді".
Діти вибирають довільне слово. Воно записується на дошці
стовпчиком. На ці букви добираються нові слова, до слів - речення.
На основі отриманих результатів складають оповідання, казку, веселу
історію, вірш.
С - сніжок - настав ранок, прокинулась сніжинка;
Т - танок - закружляла у веселому танку;
І - іній - іній вкрив усе навкруги;
33
Н - небо - небо посилало сонячне проміння;
А - акація - сніжинка сіла на акацію перепочити.
В - вечір. Непомітно надійшов вечір.
І - іскорка. На небі засяяла перша іскорка вечірньої зорі
Т - тиша. Навкруги стояла прозора тиша.
Е - екзотичні. Дерева виднілися екзотичними силуетами.
Р - річка. Красуня-річка несла свої води у далечінь.
Такі вправи розвивають мовлення, допомагають в написанні яскравих
оповідань про навколишній світ, вчать фантазувати, розвивають уяву.
«Мозаїка»
Ця технологія використовується для створення на уроці
ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої
кількості інформації за короткий проміжок часу.
Для виконання такої вправи учні поділяються на експертні
групи, які отримують завдання для експертизи. Працюючи з
додатковою літературою чи іншими джерелами інформації, члени
групи складають блок-схеми експертної оцінки. Після завершення
роботи утворюються консультаційні групи, до яких входять по кілька
учнів з кожної експертної групи. Діти обмінюються результатами
експертиз, аналізують матеріал у цілому, занотовують необхідну
інформацію, а після завершення роботи повертаються до своїх
експертних груп, де остаточно узагальнюють весь матеріал.
«Карусель»
Це варіант кооперативного навчання, при якому одночасно
залучаються в роботу всі учасники навчального процесу. При цьому
відбувається активне спілкування та обговорення проблеми між усіма
учнями класу. Цю технологію варто застосовувати для:
- Збирання інформації з будь-якої теми;
- Інтенсивної перевірки обсягу та глибини знань;
34
- Розвитку вміння аргументувати свою позицію.
Клас об’єднується у кілька бригад (залежить від кількості
проблем, що будуть вирішуватися). Кожна з них обирає бригадира,
який відповідає за збір інформації. Групи отримують завдання,
обговорюють його та занотовують на аркуші паперу основні тези (до
3 хв.). Після запису інформації аркуші передаються за годинниковою
стрілкою від однієї групи до іншої. Кожна команда знайомиться із
записаними фактами та при необхідності доповнює своїми. Коли
„карусель” робить один оберт, бригада узагальнює матеріали та
звітує з певної проблеми.
«Побажання на майбутнє»
Мета: передати учасникам заряд
позитивної енергії.
Учасники стають в коло і
по черзі передають один
одному приємні побажання на
майбутнє.
35
Джерела
1. Долбенко Т. Активізація пізнавальної діяльності підлітків: ігрові
технології // Рідна школа. 2004 - №10. – С.76-78.
2. Щербань П. М. Дидактичні ігри у навчально-виховному процесі. //
Початкова школа. – 1997 - №9 – С. 18-20.
3. Педагогические технологии / Под общей ред. В.С.Кукушкина. –
Ростов н/Д.,2002.3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні
технології. – К., 2004.
4. О.Пометун, Л.Пироженко. Сучасний урок. Інтерактивні технології
навчання. К.А.с.к., 2004.
5. Крамаренко С.Г . Інтерактивні техніки навчання. Д., 2006р.
7. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і
методика. - К.: Партнер, 1997. - 193 с.
8. Актуальні питання дошкільної та початкової ланок освіти: збірник
наукових і науково-методичних праць / редкол.: І.М.Шимко та ін..
– Вип. 2. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – 252с.
9.Кравцова І.А. Ігрова діяльність учнів в процесі навчання та
формування інноваційної особистості / Педагогіка вищої та
середньої школи. – Кривий Ріг. – 2007. – Вип.17.
10. Смолкин А. М. Методы активного обучения. — М.: Высшая
школа, 1991.
11. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу
життя молоді/ Г.М.Бевз, О.П.Главник.-К., 2005. – С.88 - 146
12. Макшанов С.И. Психология тренинга. - СПб., 1997. - 237 с.
13. Освітні технології. Навчально-методичний посібник / За заг. ред.
О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. - 348 с
14. http://tourlib.net/books_others/pedtehnol1.htm
15. http://www.your-job.org/index.php
16. http://www.c2n.info/registration/sections/page.php
36
Зміст
Вступ .................................................................................... 3
Опис педагогічного досвіду................................................ 4
Власні розробки ................................................................. 15
Додатки .............................................................................. 29
Джерела ............................................................................. 35

Recommended

особистісно орієнтоване навчаня презентація
особистісно орієнтоване навчаня презентаціяособистісно орієнтоване навчаня презентація
особистісно орієнтоване навчаня презентаціяСветлана Андрущенко
 
диференціація логачевська с п
диференціація логачевська с пдиференціація логачевська с п
диференціація логачевська с пЕлена Билюк
 
Діяльнісний підхід в НУШ .pdf
Діяльнісний підхід в НУШ .pdfДіяльнісний підхід в НУШ .pdf
Діяльнісний підхід в НУШ .pdfssuserbf3f8d
 
Портфоліо заступника дирекора з виховної роботи
Портфоліо заступника дирекора з виховної роботиПортфоліо заступника дирекора з виховної роботи
Портфоліо заступника дирекора з виховної роботиAndrey Gumeniuk
 
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребамиіндивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребамиСветлана Брюховецкая
 
Презентація. Сутність педагогічної діяльності вчителя
Презентація. Сутність педагогічної діяльності вчителяПрезентація. Сутність педагогічної діяльності вчителя
Презентація. Сутність педагогічної діяльності вчителяped_master
 
презентація досвіду роботи заступника з вр тромпак л.в.
презентація досвіду роботи заступника з вр тромпак л.в.презентація досвіду роботи заступника з вр тромпак л.в.
презентація досвіду роботи заступника з вр тромпак л.в.natasha-luke4a
 

More Related Content

What's hot

з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщиниз досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщиниMARO51
 
Взаємодія учня и вчителя
Взаємодія учня и вчителяВзаємодія учня и вчителя
Взаємодія учня и вчителяAlexander Marchenko
 
План роботи команди супроводу.doc
План роботи команди супроводу.docПлан роботи команди супроводу.doc
План роботи команди супроводу.docssuser58a979
 
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи вихованняМодуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи вихованняstecenko_nm
 
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиПедагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиMarina Radchenko
 
1.5 моніторинг мистецтво 20-21.pdf
1.5 моніторинг мистецтво  20-21.pdf1.5 моніторинг мистецтво  20-21.pdf
1.5 моніторинг мистецтво 20-21.pdfolha1koval
 
Павлюк С. С. Роль і завдання занять з художньої літератури у ДНЗ
Павлюк С. С. Роль і завдання занять з художньої літератури у ДНЗПавлюк С. С. Роль і завдання занять з художньої літератури у ДНЗ
Павлюк С. С. Роль і завдання занять з художньої літератури у ДНЗЕлектронні книги Ранок
 
презентація заступника директора з виховної роботи
презентація заступника директора з виховної роботипрезентація заступника директора з виховної роботи
презентація заступника директора з виховної роботиТетяна Ткач
 
Формування природничих понять
Формування природничих понятьФормування природничих понять
Формування природничих понятьlarra47
 
УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)
УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)
УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)ErudytNet
 
3 Стилі педагогічного спілкування
3 Стилі педагогічного спілкування3 Стилі педагогічного спілкування
3 Стилі педагогічного спілкуванняMarina Radchenko
 
презентація досвіду роботи вчителя основ здоров’я зеленоярської загальноосвіт...
презентація досвіду роботи вчителя основ здоров’я зеленоярської загальноосвіт...презентація досвіду роботи вчителя основ здоров’я зеленоярської загальноосвіт...
презентація досвіду роботи вчителя основ здоров’я зеленоярської загальноосвіт...Виктор Чёмов
 
«Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання»
«Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання» «Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання»
«Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання» sasha884
 
Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.
Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.
Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.Галина Сызько
 
Cучасний урок. (доповідь на педраду).
Cучасний урок. (доповідь на педраду).Cучасний урок. (доповідь на педраду).
Cучасний урок. (доповідь на педраду).StAlKeRoV
 
презентація досвіду роботи. сорока о.с.
презентація досвіду роботи. сорока о.с.презентація досвіду роботи. сорока о.с.
презентація досвіду роботи. сорока о.с.nelya3001
 
Розвиток професійної компетенції
Розвиток професійної компетенціїРозвиток професійної компетенції
Розвиток професійної компетенціїvally197304
 
портфоліо вихователя
портфоліо вихователяпортфоліо вихователя
портфоліо вихователяberizka7
 

What's hot (20)

з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщиниз досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
 
Взаємодія учня и вчителя
Взаємодія учня и вчителяВзаємодія учня и вчителя
Взаємодія учня и вчителя
 
План роботи команди супроводу.doc
План роботи команди супроводу.docПлан роботи команди супроводу.doc
План роботи команди супроводу.doc
 
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи вихованняМодуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
Модуль2. Тема 2. Закономірності та принципи виховання
 
Dijalnisnyj
DijalnisnyjDijalnisnyj
Dijalnisnyj
 
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. МетодиПедагогічне дослідження. Структура. Методи
Педагогічне дослідження. Структура. Методи
 
1.5 моніторинг мистецтво 20-21.pdf
1.5 моніторинг мистецтво  20-21.pdf1.5 моніторинг мистецтво  20-21.pdf
1.5 моніторинг мистецтво 20-21.pdf
 
Павлюк С. С. Роль і завдання занять з художньої літератури у ДНЗ
Павлюк С. С. Роль і завдання занять з художньої літератури у ДНЗПавлюк С. С. Роль і завдання занять з художньої літератури у ДНЗ
Павлюк С. С. Роль і завдання занять з художньої літератури у ДНЗ
 
презентація заступника директора з виховної роботи
презентація заступника директора з виховної роботипрезентація заступника директора з виховної роботи
презентація заступника директора з виховної роботи
 
Формування природничих понять
Формування природничих понятьФормування природничих понять
Формування природничих понять
 
УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)
УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)
УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ! (квест для учнів 10-11 класів)
 
3 Стилі педагогічного спілкування
3 Стилі педагогічного спілкування3 Стилі педагогічного спілкування
3 Стилі педагогічного спілкування
 
презентація досвіду роботи вчителя основ здоров’я зеленоярської загальноосвіт...
презентація досвіду роботи вчителя основ здоров’я зеленоярської загальноосвіт...презентація досвіду роботи вчителя основ здоров’я зеленоярської загальноосвіт...
презентація досвіду роботи вчителя основ здоров’я зеленоярської загальноосвіт...
 
«Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання»
«Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання» «Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання»
«Причини невисокої якості знань учнів і шляхи їх подолання»
 
метод проектів
метод проектівметод проектів
метод проектів
 
Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.
Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.
Презентація досвіду роботи вчителя початкових класів Білик С.В.
 
Cучасний урок. (доповідь на педраду).
Cучасний урок. (доповідь на педраду).Cучасний урок. (доповідь на педраду).
Cучасний урок. (доповідь на педраду).
 
презентація досвіду роботи. сорока о.с.
презентація досвіду роботи. сорока о.с.презентація досвіду роботи. сорока о.с.
презентація досвіду роботи. сорока о.с.
 
Розвиток професійної компетенції
Розвиток професійної компетенціїРозвиток професійної компетенції
Розвиток професійної компетенції
 
портфоліо вихователя
портфоліо вихователяпортфоліо вихователя
портфоліо вихователя
 

Similar to як проводити уроки-тренінги

Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життяФормування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життяЗШ №10 м.Світловодська
 
докурсове інформ
докурсове інформдокурсове інформ
докурсове інформnazarko-nmv
 
Впровадження інтерактивних технологій
Впровадження інтерактивних технологійВпровадження інтерактивних технологій
Впровадження інтерактивних технологійАлександр Перфилов
 
21888 презентация педсовета
21888 презентация педсовета21888 презентация педсовета
21888 презентация педсоветаdolyshka
 
досвід
досвіддосвід
досвідmikosiz
 
формування комун¦кативно¬ компетенц¦¬ на уроках укра¬нсько¬ мови та л¦тератур...
формування комун¦кативно¬ компетенц¦¬ на уроках укра¬нсько¬ мови та л¦тератур...формування комун¦кативно¬ компетенц¦¬ на уроках укра¬нсько¬ мови та л¦тератур...
формування комун¦кативно¬ компетенц¦¬ на уроках укра¬нсько¬ мови та л¦тератур...Юля Лещишина
 
розвиток і формування пізнавального інтересу учнів шляхом використання
розвиток і формування пізнавального інтересу учнів шляхом використаннярозвиток і формування пізнавального інтересу учнів шляхом використання
розвиток і формування пізнавального інтересу учнів шляхом використанняTamara Emec
 
інтерактивне навчання
інтерактивне навчанняінтерактивне навчання
інтерактивне навчанняserdj phil
 
Реферат На тему: « Використання інтерактивних технологій на уроках в початков...
Реферат На тему: « Використання інтерактивних технологій на уроках в початков...Реферат На тему: « Використання інтерактивних технологій на уроках в початков...
Реферат На тему: « Використання інтерактивних технологій на уроках в початков...270479
 
формування комунікативної компетенції на уроках української мови та літератур...
формування комунікативної компетенції на уроках української мови та літератур...формування комунікативної компетенції на уроках української мови та літератур...
формування комунікативної компетенції на уроках української мови та літератур...Юля Лещишина
 
майстер-клас
майстер-класмайстер-клас
майстер-класmargo0223
 
Sutsasni pedtehnologii
Sutsasni pedtehnologiiSutsasni pedtehnologii
Sutsasni pedtehnologiinata_bond
 
випускна творча робота
випускна творча роботавипускна творча робота
випускна творча роботаpupilsShostka
 
Інтерактивні технології у методичній роботі як засіб підвищення професійного ...
Інтерактивні технології у методичній роботі як засіб підвищення професійного ...Інтерактивні технології у методичній роботі як засіб підвищення професійного ...
Інтерактивні технології у методичній роботі як засіб підвищення професійного ...Наталья Качковская
 
департамент освіти і науки
департамент освіти і наукидепартамент освіти і науки
департамент освіти і наукиlelipusik
 

Similar to як проводити уроки-тренінги (20)

Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життяФормування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
Формування в учнів позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
 
докурсове інформ
докурсове інформдокурсове інформ
докурсове інформ
 
інноваційні технології на уроках інформатики
інноваційні технології на уроках інформатикиінноваційні технології на уроках інформатики
інноваційні технології на уроках інформатики
 
Interaktivni tekhnologiyi
Interaktivni tekhnologiyiInteraktivni tekhnologiyi
Interaktivni tekhnologiyi
 
Впровадження інтерактивних технологій
Впровадження інтерактивних технологійВпровадження інтерактивних технологій
Впровадження інтерактивних технологій
 
21888 презентация педсовета
21888 презентация педсовета21888 презентация педсовета
21888 презентация педсовета
 
Interakt_metody
Interakt_metodyInterakt_metody
Interakt_metody
 
досвід
досвіддосвід
досвід
 
389,23.docx
389,23.docx389,23.docx
389,23.docx
 
формування комун¦кативно¬ компетенц¦¬ на уроках укра¬нсько¬ мови та л¦тератур...
формування комун¦кативно¬ компетенц¦¬ на уроках укра¬нсько¬ мови та л¦тератур...формування комун¦кативно¬ компетенц¦¬ на уроках укра¬нсько¬ мови та л¦тератур...
формування комун¦кативно¬ компетенц¦¬ на уроках укра¬нсько¬ мови та л¦тератур...
 
розвиток і формування пізнавального інтересу учнів шляхом використання
розвиток і формування пізнавального інтересу учнів шляхом використаннярозвиток і формування пізнавального інтересу учнів шляхом використання
розвиток і формування пізнавального інтересу учнів шляхом використання
 
інтерактивне навчання
інтерактивне навчанняінтерактивне навчання
інтерактивне навчання
 
Реферат На тему: « Використання інтерактивних технологій на уроках в початков...
Реферат На тему: « Використання інтерактивних технологій на уроках в початков...Реферат На тему: « Використання інтерактивних технологій на уроках в початков...
Реферат На тему: « Використання інтерактивних технологій на уроках в початков...
 
формування комунікативної компетенції на уроках української мови та літератур...
формування комунікативної компетенції на уроках української мови та літератур...формування комунікативної компетенції на уроках української мови та літератур...
формування комунікативної компетенції на уроках української мови та літератур...
 
майстер-клас
майстер-класмайстер-клас
майстер-клас
 
Sutsasni pedtehnologii
Sutsasni pedtehnologiiSutsasni pedtehnologii
Sutsasni pedtehnologii
 
448,23.docx
448,23.docx448,23.docx
448,23.docx
 
випускна творча робота
випускна творча роботавипускна творча робота
випускна творча робота
 
Інтерактивні технології у методичній роботі як засіб підвищення професійного ...
Інтерактивні технології у методичній роботі як засіб підвищення професійного ...Інтерактивні технології у методичній роботі як засіб підвищення професійного ...
Інтерактивні технології у методичній роботі як засіб підвищення професійного ...
 
департамент освіти і науки
департамент освіти і наукидепартамент освіти і науки
департамент освіти і науки
 

Recently uploaded

Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfssuser46127c
 
Portfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana Volodymyrivna
Portfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana VolodymyrivnaPortfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana Volodymyrivna
Portfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana VolodymyrivnaVladimirVoroniuk
 
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”ssuser5da4be
 
Курс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненому
Курс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненомуКурс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненому
Курс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненомуssuser5136e4
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумПроєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумНБУ для дітей
 
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxАтестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxznzposnan
 
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Natali Rafalska
 
Портфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptx
Портфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptxПортфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptx
Портфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptxВіктор Пилип
 
Portfolio 2023-2024 Grushkova Mariya Viktorivna
Portfolio 2023-2024 Grushkova Mariya ViktorivnaPortfolio 2023-2024 Grushkova Mariya Viktorivna
Portfolio 2023-2024 Grushkova Mariya ViktorivnaVladimirVoroniuk
 
Portfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya Yaroslavivna
Portfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya YaroslavivnaPortfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya Yaroslavivna
Portfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya YaroslavivnaVladimirVoroniuk
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиНБУ для дітей
 
Portfolio 2023-2024 Soroka Nataliya Josypivna
Portfolio 2023-2024 Soroka Nataliya JosypivnaPortfolio 2023-2024 Soroka Nataliya Josypivna
Portfolio 2023-2024 Soroka Nataliya JosypivnaVladimirVoroniuk
 

Recently uploaded (13)

Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
 
Portfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana Volodymyrivna
Portfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana VolodymyrivnaPortfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana Volodymyrivna
Portfolio 2023-2024 Nedrya Tetyana Volodymyrivna
 
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
Віртуальна виставка нових надходжень 1_2024
 
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
Підсумки міського конкурсу “Учитель року – 2024”
 
Курс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненому
Курс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненомуКурс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненому
Курс для самостійного вивчення процедцр надання медичної допомоги пораненому
 
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян КумПроєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
Проєкт «ІТ.UA: народжені в Україні». Ян Кум
 
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptxАтестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
Атестація педагогічних працівників Познанського ліцею.pptx
 
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
Презентація проєкту “Український національний одяг – частина душі народу”. Хм...
 
Портфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptx
Портфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptxПортфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptx
Портфоліо вихователя гуртожитку Василинець С.М..pptx
 
Portfolio 2023-2024 Grushkova Mariya Viktorivna
Portfolio 2023-2024 Grushkova Mariya ViktorivnaPortfolio 2023-2024 Grushkova Mariya Viktorivna
Portfolio 2023-2024 Grushkova Mariya Viktorivna
 
Portfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya Yaroslavivna
Portfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya YaroslavivnaPortfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya Yaroslavivna
Portfolio 2023-2024 Danchuk Nataliya Yaroslavivna
 
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графікиМикола Погрібняк: майстер книжкової графіки
Микола Погрібняк: майстер книжкової графіки
 
Portfolio 2023-2024 Soroka Nataliya Josypivna
Portfolio 2023-2024 Soroka Nataliya JosypivnaPortfolio 2023-2024 Soroka Nataliya Josypivna
Portfolio 2023-2024 Soroka Nataliya Josypivna
 

як проводити уроки-тренінги

 • 1. 1 Методичний центр управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради Н.М. Бігма Уроки-тренінги як засіб активізації навчальної діяльності учнів м. Дніпропетровськ 2013
 • 2. 2 Уроки-тренінги як засіб активізації навчальної діяльності учнів Посібник, 2013. - 36 стор. Укладач: Бігма Наталія Миколаївна - вчитель початкових класів КЗО «СЗШ № 54» ДМР Рецензент: Дудко Т.А. - заступник директора з НВР КЗО «СЗШ № 54» ДМР Сучасні психологічні та дидактичні дослідження підтверджують важливість питання активізації навчального процесу, де навчання виступало б як спільна діяльність учителя та учнів. Розв'язання поставленої задачі - завдання уроків-тренінгів, що передбачають навчальний процес за умови активної взаємодії всіх учнів у ході уроку в малих групах, де відбувається розподіл ролей, чітке виконання обов'язків учасників. В посібнику розкрито завдання, методологія, структура уроків- тренінгів. Надані основні положення щодо проведення тренінгів, алгоритм підготовки до них. Пропонуються орієнтовні розробки уроків-тренінгів . Матеріали підготовлені на допомогу вчителям початкових класів, студентам педагогічних навчальних закладів.
 • 3. 3 ВСТУП З утворенням незалежної Української держави стратегічним завданням реформування освіти стало, як зазначається в Державній програмі «Освіта (Україна XXI століття)», відродження й розбудова національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян, формування освіченої творчої особистості, зміцнення її фізичного і морального здоров’я. Розвиток дитини є основною складовою її виховання. Кожна дитина індивідуальна, талановита та особлива. Важливо лише створити передумови та надати їй можливість проявити свої природні задатки. Сприяти їх розвитку та вдосконаленню. Вдосконалення особистості відбувається на основі набуття практичного досвіду. Важливою складовою якого є розвиток навичок інтеграції та взаємодії із зовнішнім середовищем. Виховуючи особистість, велику увагу слід приділити вмінню дитини приймати самостійні рішення, комунікувати з однолітками, діяти в нестандартних ситуаціях, мислити креативно та швидко. Одним з методів розвитку та підготовки дитини є її участь у тренінгах. Під час тренінгів відбувається моделювання ситуацій, надаються знання та розвиваються навички дитини. Участь дитини у тренінгах дає змогу їй вільно почуватися в життєвих ситуаціях, бути впевненою, досягати успіхів у житті.
 • 4. 4 У практичній діяльності загальноосвітньої школи проблема активізації навчальної діяльності молодших школярів є однією з найактуальніших, оскільки саме в процесі навчання відбувається розвиток особистості. Вміле використання інноваційних технологій для активізації навчальної діяльності значно збагачує навчально- виховний процес, підвищує ефективність роботи кожного вчителя. Інноваційні технології – це цілеспрямована система прийомів, засобів організації навчальної діяльності, що охоплюють увесь процес навчання від визначення мети до отримання результатів. Вони спираються на потреби та інтереси учнів. Отже, необхідним є введення в навчальний процес таких моделей навчання, які органічно поєднуються із традиційними формами та методами, легко застосовуються на різних етапах уроку. Розв'язання поставленої задачі - завдання інтерактивних технологій, що передбачають навчальний процес за умови активної взаємодії всіх учнів у ході уроку в малих групах, де відбувається розподіл ролей, чітке виконання обов'язків учасників. За такої організації навчання вчитель керує роботою кожного учня опосередковано, через завдання, якими спрямовує діяльність груп. Звідси ідеї "активного навчання", "безпосереднього досвіду", "персоналізації знань", "права учня на турботу та увагу", "необхідність створення атмосфери відвертості та взаєморозуміння". Згідно з таким підходом змінюється зміст навчання, програма складається відповідно до потреб та інтересів учнів; навчальний процес структурується на солідарній основі; вчитель виконує роль консультанта та джерела знань, а не контролера; постійно існує вибір пізнавальної альтернативи, а сутність навчання зводиться до накопичення суб'єктивного досвіду. Термін «інтерактивний» (з англійської inter - взаємний, akt - діяти) означає здатний до взаємних дій, діалогу. Інтерактивне навчання - це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності учнів, яка має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожний учень
 • 5. 5 відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують із приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють. До інтерактивних методів навчання, які базуються на залученні і співпраці, відносяться уроки-тренінги. Такі уроки проходять енергійно, цікаво і продуктивно. Важливою умовою формування знань, умінь і навичок учнів є зацікавленість, продуманість, добре організоване дослідження, вивчення, повторення, закріплення та узагальнення навчального матеріалу. На уроках-тренінгах діти почувають себе впевнено, вільно висловлюють свої думки і спокійно сприймають зауваження, адже вони є активними учасниками навчального процесу. В атмосфері довіри та взаємодопомоги легко робити відкриття, усвідомлювати важливість здобутих знань. Слово тренінг походить від англійського «to train» , що означає «навчати, тренувати». Тренінг – це водночас і цікаве спілкування, і захопливий процес пізнання себе та інших, і ефективна форма опанування знань, розширення досвіду, і спосіб формування вмінь та навичок. Перші тренінгові заняття були організовані учнями К.Левіна в середині 1940-х років. Учений стверджував, що більшість ефективних змін у поведінці, настановах людей відбувається в групах. Щоб виробити нові форми поведінки, свої певні настанови, людина повинна навчитися бачити себе очима інших. Сьогодні в літературі і практичній діяльності поняття «тренінг» трактується набагато ширше, ніж кілька років тому. Розширення меж використання терміна пов’язано зі збільшенням діапазону цілей,більш широкого, ніж розвиток компетентності у спілкуванні. Готуючись до проведення тренінгу, викладач-тренер має здійснити велику підготовчу роботу: 1) визначити цілі та завдання тренінгу;
 • 6. 6 2) розробити план-сценарій тренінгу; 3)за потребою підготувати заздалегідь учнів до проведення тренінгу (роздати питання, що будуть розглядатися на тренінгу, проблеми, які будуть обговорюватися, літературу для попереднього опрацювання тощо); 4)здійснити самопідготовку: продумати власні дії щодо проведення інтерактивної взаємодії, передбачити план обговорення проблеми та можливі висновки, що зроблять учні, спрогнозувати появу суперечних точок зору та кінцевий результат роботи, обрати час і форми узагальнення висновків, продумати зворотний зв'язок та ін.; 5)розподілити ролі між учасниками, продумати активну участь кожного; 6)підготувати приміщення до проведення тренінгу та необхідні матеріали (медіапроектор, таблички, скотч, папір для індивідуальних та групових вправ, маркери, роздруковані матеріали для вивчення тощо). Якість навчання суттєво зростає, якщо учні мають хороші роздаткові матеріали. Важливим фактором є підготовка матеріалів у тому форматі, що легко читається, а саме: · небагато тексту; · наявність чітких схем замість деяких текстових блоків;
 • 7. 7 · малюнки; · можливість робити помітки у цих матеріалах На уроках-тренінгах відбувається співпраця - спільна діяльність для досягнення загальних цілей, коли учні починають розуміти: вони можуть досягти своїх особистих цілей тільки за умови, що їхні товариші з групи також досягнуть успіху. Успіх кожного - це успіх групи. Педагогу слід усвідомлювати, що змістом такого уроку є програмовий матеріал. Мета - реалізація навчальних цілей, загальний розвиток учня, надання кожному з них оптимальної можливості в особистісному становленні й розвитку, розширення можливостей самовизначення. Результат - створення дидактичних умов для ситуації успіху дитини у процесі навчальної діяльності, збагачення її мотиваційної, інтелектуальної та інших сфер. Отже, уроки-тренінги - така організація навчального процесу, за якої неможлива неучасть у процесі пізнання: або кожен учень має конкретне завдання, за виконання якого він повинен публічно відзвітуватися, або від його діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою завдання.
 • 8. 8 Навчання молодшого школяра має бути цікавим, радісним, але водночас повинно забезпечувати глибоке засвоєння навчального матеріалу. Необхідно створювати ігрові моменти, що покликані не розважати, а допомагати у навчанні. Їх застосування залежить від рівня засвоєння дітьми знань, умінь і навичок, від ступеня складності завдань. Якщо ми правильно добираємо завдання, створюємо ситуацію успіху, молодші школярі раптом роблять відкриття: «Мені подобається думати, дайте мені таке завдання, щоб я поламав голову», тобто зароджується інтерес до розумової праці. Не кожна дитина активно включається в роботу, не завжди навчальний матеріал буває цікавим, отже, не всі учні висловлюють свою думку. Щоб дати можливість кожному учню висловитись, я його об'єдную в пару або групу з іншими учнями. Разом вони починають працювати і розвивати свої творчі здібності.
 • 9. 9 Уроки-тренінги забеспечують підвищення комунікативного аспекту навчання, абстрактне мислення, логічне мислення учнів. Процес закріплення, повторення, узагальнення знань стає більш творчим, обдуманим. Тому мова йде про оптимізацію навчання. Оптимізація - максимум багатовимірний процес, відображений в поступовій реалізації принципу, критеріїв, алгоритму та впливу на результат. Тренінги можуть використовуватися при вивченні нового матеріалу, при закріпленні знань. Сьогодні дуже важливо для людини діяти ініціативно, творчо в будь-яких обставинах – цей соціальний запит відповідає потребам дитини бути незалежним, щоб знати і мати можливість використовувати свої можливості. Важливість цієї теми є актуальною. Уроки-тренінги дозволяють розвиватися учням у діяльності, навчають дітей прагнути здобувати знання, порівнювати, класифікувати, вільно висловлювати думки. На цих уроках я вчу дітей принципам співпраці, робити самоаналіз своєї роботи та аналіз роботи інших учасників, вчу слухати і чути, тому що від уваги залежить результат роботи групи. Я розробила і провела тренінги на такі теми:
 • 10. 10  «Ти і твої друзі. Ставлення до самого себе і до оточуючих»  «Ніхто не має права ображати людину. Права дитини. Декларація прав дитини»  «Чи складно бути добрим?»  «Як знайти друга»  «Знайомі та незнайомці»  «Уникай небезпеки»  «Як поводитися за столом»  «Рослини. Будова рослин»  «Харчування та здоров'я»  «Корисний відпочинок»  «Безпечне довкілля. Безпека ігор та розваг»  «Поведінка в громадських місцях»  «Вогонь - друг. Вогонь - ворог. Дії під час пожежі» На деяких уроках я використовую елементи уроку-тренінгу. Готуючись до уроків, учитель має заздалегідь підготувати необхідний дидактичний матеріал, продумувати послідовність ігрових дій, організацію учнів, тривалість кожного етапу, контроль, підведення підсумків і оцінювання. Я при підготовці інтерактивного уроку дію за таким алгоритмом:  визначення доцільності використання інтерактивних прийомів саме на цьому уроці;  ретельний відбір та аналіз навчального матеріалу, у тому числі й додаткового (тести, приклади, ситуації, завдання для груп тощо);  планування уроку - етапи, хронометраж, орієнтовний поділ на групи, ролі учасників, запитання та можливі відповіді;  вироблення критеріїв оцінювання ефективності роботи груп, заняття;  мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної ситуації, наведення цікавих фактів тощо;
 • 11. 11  забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності та формування очікуваних результатів під час оголошення, представлення теми;  надання учням необхідної інформації для виконання практичних завдань за мінімально короткий час;  забезпечення засвоєння навчального матеріалу учнями шляхом інтерактивної вправи (на вибір учителя);  рефлексія (підбиття підсумків) у різних формах - індивідуальна робота, робота в парах, групах, дискусія, у вигляді малюнків, схем, графіків тощо. Робочі місця для учасників у приміщенні можуть бути розташовані по-різному, але доцільно уникати «аудиторного» та «шкільного» стилів. Добре, коли стільці для учасників розташовуються півколом - це сприяє створенню неформальної атмосфери, забезпечує мож- ливість кожному бачити всіх учасників тренінгу, підкреслює рівнозначність позицій усіх учасників. Це сприяє створенню атмосфери відкритості, розвитку довіри, уваги та інтересу учасників одного до одного. Головне, що забезпечує сприятливу атмосферу для навчання у тренінговій групі, - це правила, яких має дотримуватися кожний учасник. Основні з них: цінування часу; увічливість; позитивність; розмова від свого імені; добровільна активність; конфіденційність; «стоп»; «піднята рука»; зворотний зв'язок тощо. Правила приймаються на початку тренінгу всіма учасниками групи і потрібні для того, щоб кожний міг: o працювати в комфортних умовах;
 • 12. 12 o отримувати інформацію самому й не заважати отримувати інформацію іншим у зручний для кожного спосіб; o відверто, без побоювань висловлювати свої думки; o дозволити собі спонтанні, попередньо не зважені вислови, що наближатиме тренінг до реального життя; o бути впевненим, що надану ним інформацію використають тільки в інтересах учасників. Тренінг - це одночасно: - цікавий процес пізнання себе та інших; - спілкування; - ефективна форма опа- нування знань; - інструмент для формування умінь і навичок; - форма розширення досвіду. Рухові вправи є обов'язковою частиною будь-якого тренінгу. Окрім того, що вони активізують психофізіологічні процеси організму, підвищують увагу учасників, сприяють створенню невимушеної довірливої атмосфери тренінгу, певні рухавки демонструють людям форми й методи фізичної активності, які варто застосовувати в житті постійно. Рухові вправи можуть виконуватися в різних формах - у парах; усіма учасниками групи, які стоять колом; усіма учасниками групи, які хаотично пересуваються в приміщенні тощо. Основне завдання тренера щодо рухавок - дати учасникам чітку інструкцію та стежити за дотриманням умов безпеки під час виконання вправ.
 • 13. 13 ІІ. Основна частина. 1.Теоретична мінилекція бесіда диспут презентація дебати 2.Практична инсценіровка пантоміма мозковий штурм робота в парах, тести ігри группах І. Вступна частина. 1.Знайомство («мікрофон», мягка іграшка , гра «Бінго»... ) 2. Очікування ( самооцінювання; краплинки гасять вогонь, човники перепливають від берега Незнання до берега Знання…) 3. Створення або повторення правил роботи на уроці, роботи в групі. Структура уроку – тренінгу
 • 14. 14 ІІІ. Заключна частина. 1.Рефлексія. Підведення підсумків (сподобалося – не сподобалося, зрозумів – не зрозумів, дізнався нове – не дізнався…) Називається щось одне конкретне. Зворотній звязок з очікуванням (краплі, берег Знань…) 2.Прощання (компліменти, посмішки, побажання)
 • 16. 16 УРОК-ТРЕНІНГ З КУРСУ «Я І УКРАЇНА» 3 КЛАС Тема: Ніхто не має права ображати людину. Права дитини. Декларація прав дитини. Мета:формувати в учнів уявлення про Декларацію прав людини; ознайомити з основними положеннями цього документа; вчити дітей самостійно робити висновки, аналізуючи різні ситуації; продовжувати розмову про добро і милосердя; розвивати зв'язне мовлення; виховувати позитивні почуття один до одного, вчити поважати інших людей. Хід уроку-тренінгу І. Вступна частина. 1. Знайомство «Сердечні привітання» Встаньте, діти, всі скоріше, Посміхніться всім миліше. Добрий день! Тепер сідайте. Починаймо! Не зівайте! - Передаємо сердечко і висловлюємо побажання один одному. (Здоров'я, радості, успіхів, добра...) 2. Повторення правил - На уроці буде багато цікавого, корисного, будемо плідно працювати. Щоб все встигнути і получити якомога більше корисної інформації, яких правил слід дотримуватися? ( Кожне правило - смайлик на дошку ) -Чи можна ці правила назвати добрими? - Які ще правила доброти допоможуть нам жити в мирі та злагоді у суспільстві? ( Допомагати, жаліти, радіти за когось, ділитися, вміти пробачати...)
 • 17. 17 3. Повідомлення теми уроку - Ви назвали багато правил доброти. А чи кожна людина має право на добре ставлення до себе? Чому? - Всі люди рівні в правах. Сьогодні ми поговоримо про те, які права мають діти, ознайомимося з документом, який визначає ці права. 4. Очікування - Добро, справедливість буде щирим, якщо воно іде від самого серця. Я хочу роздати кожному з вас сердечко. Зберігайте його весь урок. Якщо урок буде для вас корисним, цікавим, якщо у вас з'являться знання, якими ви зможете поділитися з іншими, а може і допомогти комусь, то ви подаруєте своє сердечко своїм однокласникам, друзям - приколете його на дошку. Таким чином ми утворимо велике серце нашого класу. II. Основна частина 1. Теоретична частина а) Таємничо-чарівна хвилинка - У мене в руках - чарівна скринька. В ній - найцінніший скарб планети Земля. Хто з вас хоче його побачити, зможе зазирнути, але поки що не розповідати, кого він там побачив, аж доти, доки всі сміливі не зазирнуть на дно скриньки. (Діти заглядають у скриньку і бачать своє відображення у дзеркалі) - То кого ви там побачили? - Людина - найцінніший скарб. Кожен з вас - особистість, і саме такої людини, як ви, більше на землі немає і не буде.
 • 18. 18 б) Гра «Схоже - відмінне» - Всі люди різні, але мають щось схоже, спільне між собою. Зараз ми в цьому переконаємось. - Поміняйтесь місцями ті, * в кого світле волосся, * хто любить малювати, * смачно поїсти, * допомагати батькам, * грати у футбол, *сірі очі; *стрибати на скакалці, *пити молоко, *слухати музику, *плескати у долоні в) Міні-лекція - Ми побачили, що у вас є і спільні риси, і відмінні і за зовнішністю, і за звичками, і за уподобаннями. Але всі ви маєте однакові права. - Що ж таке «право»? Право - це певні можливості, які потрібні вам, дітям (до 18 років), для того, щоб жити і дорослішати. Тобто те, що ви можете робити, і в чому вам не можуть відмовити. Раніше дітям було нелегко, не було законів, які оберігали б їхнє життя. Аж у 1959 р. було прийнято Декларацію прав дитини. У 1989 році всі прогресивні країни світу ( і Україна ) підписали Конвенцію прав дитини. Декларація - це документ, у якому викладено важливі правила, обов'язки для всіх людей. Конвенція - латинське слово. Це угода, міжнародний договір з певних питань.
 • 19. 19 Декларація - це просто оголошення всіх прав. Є права в людей, звичайно, треба, щоб усяк їх знав. Знайте ж, що усі ви - рівні від народження в правах, і людина - змалку вільна, наче в небі синім птах... Знайте ж, змалечку, всіх діток треба вчить, оберігати, і ніхто у всьому світі їх не сміє ображати! Треба діткам всього світу не сваритись, а дружить, і по правилах хороших, по закону треба жить! - Згідно Конвенції у дітей з'явилися права. - Які ви знаєте права? г) Гра «М'ячик» Ти котись, веселий м'ячик, Швидше, швидше по руках. У кого лишився м'ячик, Той розказує права. Доповнення вчителя. 2. Практична частина а) Сценка «Зайчик і Лисичка» Зайчик.Раз, два,три, чотири,п 'ять, вийшов зайчик погулять! В мене є смачна цукерка, є скакалка, є люстерко! Лисиця. Йди сюди, малюк вухатий! Мусиш все мені віддати! Дай скакалку! Дай цукерку! Та й нащо тобі люстерко? Це ж мені воно згодиться, Я ж — красунечка Лисиця! Обговорення ситуації. б) «Юридична консультація» * Колективна робота. - На адресу нашого класу прийшли листи від казкових героїв. Вони просять допомоги.
 • 20. 20 Ось одне з них: «Я - Зайчисько, я маленький, хатку мав собі гарненьку, та прийшла Коза рогата, і немає в мене хати... Ой, хутчіш допоможіть, мої права ви підкажіть!» - З якої казки цей лист? - Чиї та які права були порушені? - Знайдіть позначку на плакаті. * Робота в групах. Тут є ще 5 листів. їх ви обговорите в групах - це ваше перше завдання групової роботи. Друге завдання: розглянути малюнок і визначити, які права дитини порушені. Третє завдання: знайти на плакаті відповідні позначки, і під час презентації представник групи буде їх показувати. Листи від казкових героїв Привіт! Мене звати Попелюшка. Мені дуже важко виконувати всю ту роботу, що дає мені мачуха. А ще мені дуже хочеться хоч іноді відпочивати. А як я мрію поїхати на бал, знайти там друзів, потанцювати з принцем, але мачуха мені цього ніколи не дозволить.... Допоможіть, будь ласка, визначити мої права. Привіт! Я - Буратіно! Допоможіть мені, будь ласка, розібратися, хто мій друг, а хто ворог. Тато Карло купив мені Абетку і відправив до школи. Кіт і Лисиця забрали в мене гроші, а потім ще й прив'язали до дерева. Мальвіна та Артемон мене врятували і викликали лікаря. Я зовсім заплутався, допоможіть!
 • 21. 21 Друзі, привіт! Я - Зайчик. У мене було все гаразд, доки не прийшла Лисиця і не вигнала мене з хатки. В неї була льодяна хатка, а в мене луб'яна. Тепер я не маю де жити. А ще в мене булі друзі, але вона всіх прогнала, налякала, і я залишився сам... Які права я маю? Що мені робити? Привіт! Ми - козенята. Нас семеро. Ми живемо в гарній лісовій хатинці. Наша мама ходить в ліс за молоком. А тим часом до нас приходив Вовк і хотів нас з'їсти. Ми дуже злякались. Розкажіть нам, чи не порушує Вовк наші права? Привіт! Я мишеня Джері. Кіт Том постійно на мене полює: то він забирає в мене їжу, то руйнує мою нірку, то хоче мене з'їсти. Іноді мені від нього сильно достається. Допоможіть мені, будь ласка, з'ясувати мої права, щоб я міг йомупротистояти по закону. * Презентації груп. Обговорення. III. Заключна частина 1. Рефлексія - Хто зрозумів, що значить бути добрим, що значить мати права і не порушувати права інших, нехай поділиться частинкою своєї душі -сердечком. Утворюємо велике серце з маленьких сердечок. 2. Прощання Спалахнуло серденько ясним полум'ям! Підійдіть погрітись, кому холодно... Крихітку любові нашої візьміть, Добрі слова наостанок скажіть!
 • 22. 22 Усім друзям посміхнись І три рази повернись. В коло дружби ми стаємо, Друзям серце віддаємо. Щастя, радості бажаємо, Один одного поважаємо! Моя оцінка Оцінка групи Оцінка вчителя Моя оцінка Оцінка групи Оцінка вчителя Моя оцінка Оцінка групи Оцінка вчителя Моя оцінка Оцінка групи Оцінка вчителя
 • 23. 23 УРОК-ТРЕНІНГ З КУРСУ «Я І УКРАЇНА» Тема: Ти і твої друзі. Ставлення до самого себе і до оточуючих Мета: розкрити значення дружби в житті людини; вчити дітей правильно обирати друзів, спілкуватися і товаришувати; розвивати вміння співпрацювати, слухати, висловлювати думку; виховувати потребу в друзях, доброзичливість. Матеріали та обладнання: мікрофон, ромашки, малюнок галявини, промені, картки для групової роботи, «чарівні» окуляри. Хід тренінгу І. Вступна частина. 1. Знайомство. Технологія «Мікрофон». - Що не можна купити за гроші? Повідомлення теми тренінгу. 2. Очікування. - У кожного з вас є ромашка. Якщо під час тренінгу ви дізнаєтеся щось нове, корисне для себе, то прикрасите своєю квіткою галявину. 3. Повторення правил. - На тренінгу буде багато цікавої інформації, буде робота в групах. Яких правил слід дотримуватись, щоб ми все встигли і дізналися більше корисного? (кожне правило – промінь до сонечка) ІІ. Основна частина. 1. Теоретична. а) Бесіда. - Поясніть значення слова «дружити». - Кого ви вважаєте найкращим другом? - Чи можна матусю назвати найкращим другом? Чому?
 • 24. 24 - Для чого потрібні друзі? б) Робота над оповіданням «Друзі» (читання і обговорення) в) Міні-лекція. Дружба – це близькі стосунки, засновані на взаємній допомозі, прихильності, спільності інтересів, смаків, поглядів, життєвих цілей. Це активна зацікавленість один в одному. Без друзів у наш час важко жити на світі. Наш народ споконвіку культивував лицарські традиції. Століттями на лицарських традиціях формувалась еліта нації, яка боролася за свободу і незалежність України. Товариство, дружба і братерство, народжені не спорідненням крові, а спорідненням думок, мети, справ – це велика сила. Дружба ушляхетнювала життя. Вона надзвичайно високо цінувалася в українській культурі. Оспівувалася дружба у багатьох творах української літератури, про неї писали Леся Українка, Г.Тютюнник, М.Вінграновський, І.Франко. Справді, знайти і мати друга – це щастя. А як знати, що ця людина – саме той друг, якого ти хочеш мати, що ця людина – допоможе, зрозуміє, підтримає. Дружбу кожен розуміє по- своєму. Учні розповідають вірш С.Цап Золотисте ніжне сонце зазирає у віконце, усміхнулось, привітало, ніжно так залоскотало. Розбудило, щоб не спала, А скоренько одягалась, вибігла у двір швиденько, бо чекає вже давненько моя подруга Галинка – ніжна, гарна, мов билинка. Віддана подруга щира Дуже добра, дуже мила.
 • 25. 25 Дружим з нею ми давно, Завжди з нею заодно. І працюєм, і гуляєм, і малюєм, і співаєм. Дружбу ми свою цінуєм, Дару цього не марнуєм. Й вам бажаєм так дружити, Один одного любити. Допомагати, співчувати І любов у серці мати. То швиденько я спішу, До подружки вже біжу. Бо є щира дружба в нас. Нехай буде така в вас. - Розкажіть, яка ваша дружба? (Розповіді учнів.) 2. Практична. а)Об’єднання в групи за кольором серединок ромашок (4 групи). б)Робота в групах: Група № 1. Скласти асоціативний кущ «Друг». Група № 2. Скласти правила дружби. Група № 3. Скласти вимоги для себе, щоб з вами хотіли дружити. Група № 4. Підготувати гру «Відгадай, хто мій друг за розповіддю про нього». в)Презентації груп. г)Гра «Ромашка». - Всім приємно, коли до нас звертаються ласкаво, пестливо. Нажаль, це не завжди можна почути.
 • 26. 26 Напишіть на кожному пелюстку своєї ромашки варіанти власного імені, які вам подобаються. Зачитування імен. Допомога тим, хто не справився із завданням. - Тепер ви зможете звертатися один до одного так, щоб товаришу було приємно. ІІІ. Заключна частина. 1. Рефлексія. - Який у вас настрій? - Давайте схематично позначимо свій настрій в серединках ромашок. - Чи корисним був для вас тренінг? - Якщо так, то нехай ваша квітка прикрасить галявину. 2. Прощання. Гра «Чарівні окуляри» Через «чарівні» окуляри видно лише добре. Передаючи окуляри з рук в руки, діти розказують, що гарного вони бачать в однокласникові, який сидить поруч з ним.
 • 27. 27 Завдання для груп Група № 1 Асоціативний кущ Яким має бути справжній друг? ____________ _____________ ______________ _____________ ____________ _____________ ____________ _____________ ____________ ______________ ______________ _____________ Довідка: добрий, сумний, розумний, кмітливий, порядний, веселий, жадібний, вихований, надійний, швидкий, непосидючий, злий, високий, чуйний. Група № 2 + чи - ? Правила дружби:  ___ радіти успіхам друга;  ___ вимагати половину цукерки;  ___ підтримувати, допомагати в біді;  ___ поважати друга, його думку;  ___ пояснювати другу, що він повинен дружити тільки з тобою;  ___ часто міняти друзів – буде веселіше;  ___ ________________________________________________;  ___ ________________________________________________. ДРУГ
 • 28. 28 Група № 3 Якими ви повинні бути, щоб з вами хотіли дружити? 1. _Д_______________________ (бриойд, ивадилбий) 2. _Р_______________________ (озрумйни, адрсійни) 3. _У_______________________ ( вжуйаин ) 4._Ж_______________________ ( итєжтаірдйнис ) 5. _Б_______________________ ( аьбдйрио ) 6. _А_______________________ ( ниакйурат ) Група № 4 Розповідь про друга Опиши друга, не називаючи його імені 1. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 2. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 3. ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Довідка: світлий, темний, синьоокий, карі очі, високий, низький, шумний, тихий, скромний, веселий, активний, добрий, сильний, жадібний, злий, балакучий, дбайливий, дотепний, акуратний, неохайний, чуйний, вихований, уважний, поступливий.
 • 30. 30 Інтерактивні методи включають велику кількість новітніх ідей у проведенні тематичних занять, що можна використовувати під час проведення уроків-тренінгів. Ці заняття можуть включати в себе кілька особистісно зорієнтованих підходів для фронтального та групового втілення. Найвідомішими на сучасному етапі є такі: «Коло ідей» Метою технології є залучення всіх до обговорення проблеми. Порядок проведення: учитель ставить дискусійне питання та пропонує обговорити його в малих групах; після того як вичерпався час на обговорення, кожна група представляє всього один аспект проблеми, яку обговорювали; групи висловлюються по черзі, доки не буде вичерпано всі відповіді; під час обговорення теми на дошці складається список зазначених ідей; коли всі ідеї про вирішення проблеми висловлені, можна звернутись до розгляду проблеми в цілому. Потім підбиваються підсумки. «Акваріум» Такий вид діяльності на уроці допоможе вдосконалити навички роботи в малих групах. Після того як учитель об'єднав учнів у дві- чотири групи та запропонував завдання для виконання та необхідну інформацію, одна з груп сідає в центр класу та утворює своє маленьке коло. Учні цієї групи починають обговорювати запропоновану вчителем проблему. Групі, що працює, для виконання завдання необхідно прочитати вголос ситуацію та обговорити її у групі, використовуючи метод дискусії. Усі інші учні класу мають тільки слухати. Після закінчення 3-5-ти хвилин група займає свої місця, а клас обговорює, чи була думка аргументованою. Рольова гра, імітація Мета розігрування ситуації в ролях - визначити власне ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду поведінки в подібній ситуації шляхом «гри»«Крісло автора»
 • 31. 31 Несе в собі реалізацію підвищення самооцінки учнів. Вона виконується в такий спосіб: учитель поступається місцем педагога у класі на користь учня, який іде виголошувати доповідь (реферат, замітку та ін.). Учень, перебуваючи на місці педагога, відчуває себе достойним високої посади. Це підвищує не тільки самооцінку, а й бажання покращувати свої знання. «Мозковий штурм» або атака Метод полягає у вирішенні проблеми та виробленні певної ідеї за обмежений час (10-15 хвилин). Обрати керівників груп шляхом проведення бліцтурніру (5-6 запитань із теми уроку), решта учасників формується за вибором учнів. 5-6 осіб (оптимальна кількість дітей у групах) розміщуються навколо стола. Лідер групи отримує та оголошує тему для обговорення та пропонує протягом хвилини по черзі висловити свої думки. Секретар фіксує ідеї. Головне - кількість ідей. Мають право на існування й абсурдні, на перший погляд, думки. Не допускати критики. Можливе запозичення чужих ідей з метою їх удосконалення. Важливо при обговоренні довести правильність своєї думки, а також бажано дійти спільного висновку. Ідеї груп записуються на дошці. У процесі обговорення обґрунтовується остаточний вибір. Рефлексія: «Ця ідея допоможе нам...», «Ми дійшли думки, що...», «У ході обговорення я зацікавився...». Вид роботи активізує інтелектуальні здібності дітей, розвиває фантазію, виробляє вміння толерантно ставитись до чужих думок. Ця діяльність потребує певної підготовки класу. Доцільно використовувати у 3-4-х класах. «Навчаючи – учусь» Суть прийому полягає в тому, що кожен учень може передати свої знання іншим дітям та отримати від однокласників нову для себе інформацію у процесі спілкування.
 • 32. 32 Кожна група має певний обсяг інформації, розділеної на частини та записаної на окремих індивідуальних аркушах. За певний час діти повинні засвоїти свою частину інформації та поділитися з іншим учасником групи. Спілкуватись потрібно тільки з одним учасником. Таким чином, усі діти у групі засвоюють певну суму знань. Потім групи обмінюються делегатами, які навчають дітей іншої групи того, що вивчили самі. Прийом виявився дуже ефективним при узагальненні матеріалу з обраної теми, закріпленні та повторенні вивченого. Стимулює в учнів бажання до навчальної діяльності, створює ситуацію успіху. Рефлексія: «Я дізнався багато нового завдяки тому, що...». «Мікрофон» Цей прийом може використовуватись як у груповій, так і у фронтальній роботі з учнями, може стати частиною інших інтерактивних прийомів («Мозкова атака», «Акваріум» тощо). Полягає у вільному висловлюванні ідей, думок або відповідей на запитання. Діти повинні дотримуватись певних правил: висловлюватись по черзі й тільки в символічний (іграшковий) мікрофон, не перебивати та не критикувати інших. Даний вид роботи дозволяє виховувати в учнів уміння вислуховувати інших, бажання ділитися своїми думками. Рефлексія: «Коли я висловлювався в мікрофон, я ...». «Кола на воді» Привертає увагу учнів, зацікавлює дидактична гра "Кола на воді". Діти вибирають довільне слово. Воно записується на дошці стовпчиком. На ці букви добираються нові слова, до слів - речення. На основі отриманих результатів складають оповідання, казку, веселу історію, вірш. С - сніжок - настав ранок, прокинулась сніжинка; Т - танок - закружляла у веселому танку; І - іній - іній вкрив усе навкруги;
 • 33. 33 Н - небо - небо посилало сонячне проміння; А - акація - сніжинка сіла на акацію перепочити. В - вечір. Непомітно надійшов вечір. І - іскорка. На небі засяяла перша іскорка вечірньої зорі Т - тиша. Навкруги стояла прозора тиша. Е - екзотичні. Дерева виднілися екзотичними силуетами. Р - річка. Красуня-річка несла свої води у далечінь. Такі вправи розвивають мовлення, допомагають в написанні яскравих оповідань про навколишній світ, вчать фантазувати, розвивають уяву. «Мозаїка» Ця технологія використовується для створення на уроці ситуації, яка дає змогу учням працювати разом для засвоєння великої кількості інформації за короткий проміжок часу. Для виконання такої вправи учні поділяються на експертні групи, які отримують завдання для експертизи. Працюючи з додатковою літературою чи іншими джерелами інформації, члени групи складають блок-схеми експертної оцінки. Після завершення роботи утворюються консультаційні групи, до яких входять по кілька учнів з кожної експертної групи. Діти обмінюються результатами експертиз, аналізують матеріал у цілому, занотовують необхідну інформацію, а після завершення роботи повертаються до своїх експертних груп, де остаточно узагальнюють весь матеріал. «Карусель» Це варіант кооперативного навчання, при якому одночасно залучаються в роботу всі учасники навчального процесу. При цьому відбувається активне спілкування та обговорення проблеми між усіма учнями класу. Цю технологію варто застосовувати для: - Збирання інформації з будь-якої теми; - Інтенсивної перевірки обсягу та глибини знань;
 • 34. 34 - Розвитку вміння аргументувати свою позицію. Клас об’єднується у кілька бригад (залежить від кількості проблем, що будуть вирішуватися). Кожна з них обирає бригадира, який відповідає за збір інформації. Групи отримують завдання, обговорюють його та занотовують на аркуші паперу основні тези (до 3 хв.). Після запису інформації аркуші передаються за годинниковою стрілкою від однієї групи до іншої. Кожна команда знайомиться із записаними фактами та при необхідності доповнює своїми. Коли „карусель” робить один оберт, бригада узагальнює матеріали та звітує з певної проблеми. «Побажання на майбутнє» Мета: передати учасникам заряд позитивної енергії. Учасники стають в коло і по черзі передають один одному приємні побажання на майбутнє.
 • 35. 35 Джерела 1. Долбенко Т. Активізація пізнавальної діяльності підлітків: ігрові технології // Рідна школа. 2004 - №10. – С.76-78. 2. Щербань П. М. Дидактичні ігри у навчально-виховному процесі. // Початкова школа. – 1997 - №9 – С. 18-20. 3. Педагогические технологии / Под общей ред. В.С.Кукушкина. – Ростов н/Д.,2002.3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К., 2004. 4. О.Пометун, Л.Пироженко. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. К.А.с.к., 2004. 5. Крамаренко С.Г . Інтерактивні техніки навчання. Д., 2006р. 7. Ярошенко О.Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. - К.: Партнер, 1997. - 193 с. 8. Актуальні питання дошкільної та початкової ланок освіти: збірник наукових і науково-методичних праць / редкол.: І.М.Шимко та ін.. – Вип. 2. – Кривий Ріг: КДПУ, 2009. – 252с. 9.Кравцова І.А. Ігрова діяльність учнів в процесі навчання та формування інноваційної особистості / Педагогіка вищої та середньої школи. – Кривий Ріг. – 2007. – Вип.17. 10. Смолкин А. М. Методы активного обучения. — М.: Высшая школа, 1991. 11. Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді/ Г.М.Бевз, О.П.Главник.-К., 2005. – С.88 - 146 12. Макшанов С.И. Психология тренинга. - СПб., 1997. - 237 с. 13. Освітні технології. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М. Пєхоти. - К.: А.С.К., 2001. - 348 с 14. http://tourlib.net/books_others/pedtehnol1.htm 15. http://www.your-job.org/index.php 16. http://www.c2n.info/registration/sections/page.php
 • 36. 36 Зміст Вступ .................................................................................... 3 Опис педагогічного досвіду................................................ 4 Власні розробки ................................................................. 15 Додатки .............................................................................. 29 Джерела ............................................................................. 35