SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
UNIVERSITETI
“ALEKSANDER MOISIU”
 Fakulteti i Shkencave te Edukimit
Departamenti i Edukimit
DETYRE KURSI
Lenda:Edukim Special
TEMA:
INTEGRIMI I FEMIJEVE ME PRAPAMBETJE
MENDORE NE SHKOLLEN FILLORE
PERMBAJTJA:
1.HYRJA
1.1 Prapambetja mendore
1.2 Karakteristikat
1.3 Strategji per mesuesit dhe edukatoret
2.EDUKIMI I FEMIJEVE ME PRAPAMBETJE DHE
CRREGULLIM TE TE FOLURIT
2.1 Integrimi i tyre ne shkollen fillore
2.2 Integrimi ne procesin mesimor
2.3 Perfitimi nga integrimi i femijeve normale nga
integrimi me femijet qe kane nevoja
2.4 Perfitimi i mesuesve
2.5 Perfitimi i nxenesve me aftesi te kufizuara
3.REKOMANDIME
4.BIBLIOGRAFI
HYRJA
 Prapambetja mendore eshte nje nga problemet e
shpeshta qe haset ne pervojat tona shkollore me
grupin e femijeve me aftesi te kufizuara.Ajo kerkon
nje trajtim te vecante dhe te zgjatur,te mbushur me
veshtiresi,suksese dhe mos suksese.Ne kete detyre
do te synohet te sqarohet teorikisht prapambetja
mendore,karakteristikat e saj,problemet qe sjell ne
shkollat me femije normale si dhe mundesite dhe
veshtiresite e integrimit te ketyre femijeve ne jeten e
perditshme shkollore.Gjithashtu do te behet nje
studim rasti konkret i nje femije me prapambetje
mendore te moderuar ne fund do te jepen disa
rekomandime per palet e interesit.
Prapambetja mendore
 Prapambetja mendore eshte mosfunksionimi i
konsiderueshem intelektual i pergjithshem,nen
mesataren,qe ekziston njekohesisht me deficite ne
sjelljen e pershtatshme dhe qe manifestohet gjate
periudhes se zhvillimit,e cila ndikon shume
negativisht ne performancen edukative te
femijes.Prapambetja quhet prapambetje mendore per
tre arsye:
1.Niveli i funksionimit intelektual nen 70 deri ne 75 IQ
2.Kufizime te dukshme qe ekzistojne ne dy a me
shume fusha te aftesise per tu pershtatur
3.Prezenca e ketyre kushteve qe nga femijeria
KARAKTERISTIKAT
 Prapambetja mendore mund te ndodhe ne cdo
familje,pavaresisht races,edukimit apo prejardhjes
shoqerore/sociale.Prapambetja mendore mund te jete e
lehte,mesatare,e rende dhe shume e rende.Shoqata Amerikane
e prapambetjes mendore nuk i sheh me femijet/njerezit sipas
ketyre kategorive,por i shikon ata sipas interesit dhe shkalle te
ndryshimit te nevojave per tu mbeshtetur nga individet e tjere
gjate jetes se perditshme te individit ne fjale.89% e personave
me prapambetje mendore kane prapambetje te lehte mendore
dhe jane me pak te ngadalshem sesa mesatarja per te mesuar
e per te marre informacion te ri,ndersa 13% kane kufizime
serioze ne funksionimin mendor.Ne disa raste te
lehta,prapambetja mendore mund te mos vihet re,deri sa femija
te hyje ne shkolle.Ndersa ne raste te tjera,prapambetja
mendore mund te jete shume e dukshme para se femija te jete
ne moshen e shkolles.Meqenese ritmi i zhvillimit mund te jete
shume i ngadalte per femijet me prapambetje mendore eshte
shume e rendesishme te fillojne sherbimet edukative te
pershtatshme qe ne foshnjeri dhe te vazhdojne gjate gjithe
periudhes se zhvillimit.
STRATEGJI PER MESUESIT DHE
EDUKATORET
 Shume klasa te rregullta kane nxenes me prapambetje
mendore,zakonisht ata me prapambetje te lehte ose disi te
lehte.Mesuesit duhet te percaktojne qellime/objektiva realiste
per nxenesit me prapambetje mendore sepse eshte e
domosdoshme qe ata te ndjehen te suksesshem ne perpjekjet e
tyre.Detyrat qe shume njerez mesojne te kryejne vete pa
udhezime perkatese jane te veshtira per t’u kryer nga femijet me
prapambetje mendore.Perdorimi i objekteve konkrete eshte i
domosdoshem.Nxenesi me prapambetje eshte ne gjendje te
kuptoje me mire,te preke dhe te luaje me materiale te
ndryshme.Numeratoret mund te perdoren per te mesuar
veprimet baze matematikore dhe keto shkathtesi te perforcohen
me lojra te ndryshme mesimore.Mesuesi,gjithmone duhet te
pershtase detyren me aftesite e nxenesit qe ka prapambetje te
lehte mendore.Kur testojme nxenesit ne nje klase te zakonshme
eshte e nevojshme qe te modifikojme testin per femijet me
prapambetje te lehte mendore.
EDUKIMI I FEMIJEVE ME
PRAPAMBETJE DHE CRREGULLIM TE
TE FOLURIT
 Nga shkencetaret,dhe nga opinioni i gjere deri para pak
dekadash mendohej se disa crregullime te zhvillimit te femijes,si
prapambetja e rende dhe crregullimet ne komunikim etj ,jane te
pandryshueshme dhe se pavaresisht nga qasjet e natyres
mjekesore e psikopedagogjike,eshte e pamundur te arrihen
rezultate pozitive.Problemi i edukimit dhe zhvillimit te femijeve
me prapambetje mendore deri me vone shikohej si nje dukuri qe
eshte mjaft e parendesishme per popullacionin shkollor.Ky
trajtim i ketyre femijeve mbeshtetej ne pikepamjen se kjo
kategori femijesj ne popullsi, nuk paraqet ndonje problem te
vecante,sepse na paraqitet ne nje perqindje te vogel,qe eshte e
parendesishme.Sot qendrimet kane ndryshuar,sepse ky
problem shikohet krejt ndryshe,”Ky nuk eshte me vetem
problem i prinderve qe kane femije te kesaj kategorie,por eshte
nje problem qe ka rendesi te gjere socio-pedagogjike,problem
qe shoqeria sot duhet ti kushtoje kujdes te miratuar.”
INTEGRIMI I TYRE NE
SHKOLLEN FILLORE
 Integrimi eshte nje proces perfshirjeje si nga ana
edukative dhe ajo shoqerore e psikologjike.Ky proces
nuk eshte i lehte apo i veshtire,por eshe nje proces i
vazhdueshem i pershtatjes se femijes me nevoja te
vecanta me femijet e tjere normale.Ka pasur shume
diskutime rreth ceshtjes se perfshirjes se ketyre
femijeve ne shkollat normale dhe kjo eshte e
kuptueshme.Se pari eshte ceshtja e pershtatjes me
ambientin e klases me grupin e bashkemoshatareve
dhe me mesuesin,si figure kryesore qe do te luaje nje
rol kyc ne kete proces.Se dyti eshte ceshtja e
pershtatjes se programeve dhe pershtatjes dhe
planeve mesimore per femijet me nevoja te
vecanta.Se treti eshte ceshtja e infrastruktures
shkollore dhe mungesa e mjeteve te vecanta per keta
femije.Megjithate,duke marre parasysh keto
probleme perseri votohet ne dobi te ketij integrimi.
INTEGRIMI NE PROCESIN
MESIMOR
 Integrimi ose perfshirja e sukseshme e
femijeve me nevoja te vecanta e shkollat e
rregullta,nuk eshte ndonje ideologji a nje
forme e re,por integrimi eshte nje projekt
individual ekzistence,ne te cilin secili duhet ta
gjeje vendin e vet ne shoqeri.Te integrosh”do
te thote ti lesh vend te drejtes per te qene i
ndryshem,te kesh besim ne cdo femije,te
tregosh dinjitetin e tij,te tregosh se shkolla
eshte bere per te dhe kete t’ua demonstosh
te gjitheve.Le ti bejme keta femije jese e nje
realiteti te ri,ku ata te gjejne veten te pranuar.
PERFITIMI NGA INTEGRIMI I FEMIJEVE
NORMALE NGA INTEGRIMI ME FEMIJET
QE KANE NEVOJE
 Perparesite qe vijne nga integrimi i femijeve te kesaj
kategorie me femijet normale – jane:
 1.se femijet duhet te mesohen me ndryshimet midis
njeri-tjetrit
 2.qe te ndiejne keqardhje per personin tjeter me
paaftesi
 3.qe ti respektojne dhe vleresojne dallimet midis tyre
sepse personat e ketille nuk mund ti zhvillojne
plotesisht potencialet e tyre
 4.se integrimi u mundeson nxenesve normale qe te
punojne dhe luajne bashke me femijet qe kane natyra
te ndryshme dhe ritme zhvillime me ta se marrin nje
edukim te plote dhe te perbashket.
PERFITIMI I MESUESVE
 1.Ne kete pune mesuesve u jepet rasti te
ngriten profesionalisht
 2.ata krijojne pervoja me interesante dhe me
te vlefshme gjate gjithe karrieres se tyre
 3.nga keto pervoja ato e ndiejne te
nevojshme te punojne me nxenes te
ndryshem
 4.behen burim informacioni dhe partnere ne
trajtimin dhe pranimin e ketyre femijeve dhe u
japin shembull konkrete kolegeve dhe
prinderve
PERFITIMI I NXENESVE ME
AFTESI TE KUFIZUARA
 1.per kete kategori femijesh,do te sillnin nje
dem te madh,si ne aspektin edukativ,ashtu
edhe ne ate social,neqoftese do ti trajtonim te
vecuar,duke i perjashtuar rastet kur ky veprim
eshte i nevojshem
 2.nxenesit e kesaj kategorie kane mundesi te
zhvillojne potencialet e tyre dhe te
kontribuojne per shoqerine
 3.edukimi i tyre i perbashket ne shkolla te
zakonshme
REKOMANDIME
 Rasti ne fjale eshte i rekomanduar dhe kompleks sepse permban ne
vetvete disa probleme te natyrave te ndryshme.Per kete arsye
rekomandimet jane te grupuara ne target grupe.Target grupi jane
familjaret.Duke marre parasysh edhe nivelin e tyre arsimor e intelektual
mund te them se fillimisht atyre iu nevojitet nje kurs i plote trajnimi me
nje psikolog apo edhe nje specialist logopedist qe tu flase per
rendesine dhe vemendjen e madhe qe duhet ti kushtoje femijes.Target
grupi tjeter jane mesuesit.Ata kane nje rol kyc ne
diagnostikimin,trajtimin dhe integrimin e tyre.Fillimisht do te duheshin
kurse trajnimi,per njohjen dhe mbeshtetjen,kujdesin dhe pranimin e tyre
ne klasa.Qellimi kryesor i edukatoreve ose i mesuesve per nxenesit qe
jane me prapambetje mendore eshte qe te ndihmojne aftesite e tyre per
tu kujdesur per nevojat e veta personale dhe te punojne ne nje vend
pune te mbuluar ose ne mjedis shtepie.Target grupi tjeter eshte teper i
madh.Aty futet opinioni i gjere publik,shteti dhe institucionet
mbeshtetese,koleget e bashkemoshataret te cilet duhet te mbeshtesin
fuqimsht dhe financiarisht integrimin e tyre ne shoqeri.
BIBLIOGRAFI
 Health National Institute of Mental(2012).
www.nimh.nih.gov. Retrieved Feb
14,2012,from
http//www.nimh.nih.gov/health/publications/tre
atment-of-children-with-mental-illness-fact-
sheet/index.shtml
 -http://www.ucl.ac.uk/news/news-
articles/March2012/26032012-Targeted-
mental-health-support-in schools-Wolpert
 http://www.apa.org/pi/families/children
/mental-health.aspx

More Related Content

What's hot

Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreArti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreAlush Kryeziu
 
Crregullimet e te nxenit
Crregullimet e te nxenitCrregullimet e te nxenit
Crregullimet e te nxenitValbona Imeraj
 
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen DownEfektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen DownAnida Ago
 
Paaftesia ne nxene si problem social
Paaftesia ne nxene si problem socialPaaftesia ne nxene si problem social
Paaftesia ne nxene si problem socialbilal muha
 
Shkaqet e ndotjes akustike
Shkaqet e ndotjes akustikeShkaqet e ndotjes akustike
Shkaqet e ndotjes akustikeolinuhi
 
Detyre kursi metodologji
Detyre kursi metodologjiDetyre kursi metodologji
Detyre kursi metodologjiAnida Rroshi
 
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONEEdlira Ekmekciu
 
Ligjet e Mendelit
Ligjet e MendelitLigjet e Mendelit
Ligjet e MendelitAldo Keçi
 
gjenet dhe semundjet gjenetike
gjenet dhe semundjet gjenetikegjenet dhe semundjet gjenetike
gjenet dhe semundjet gjenetikeDajana Gjini
 
Siguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internetSiguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internetenis vladi
 
Kshillim ne karrier
Kshillim ne karrierKshillim ne karrier
Kshillim ne karrieravniv
 
Statistike dhe probabilitet
Statistike dhe probabilitetStatistike dhe probabilitet
Statistike dhe probabilitetMelissa Cani
 
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriutNdikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriutmelissa cani
 
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneJugerta Poçi
 
Burimet historike
Burimet historikeBurimet historike
Burimet historikeGencRashiti
 
Crregullimet kromozomike
Crregullimet kromozomike Crregullimet kromozomike
Crregullimet kromozomike businessforlife
 
Sëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeXhuLia Muca
 

What's hot (20)

Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimoreArti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
Arti i të komunikuarit me nxënës gjatë orës mësimore
 
Crregullimet e te nxenit
Crregullimet e te nxenitCrregullimet e te nxenit
Crregullimet e te nxenit
 
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen DownEfektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
Efektiviteti i nderhyrjes se hershme te femijet me Sindromen Down
 
Paaftesia ne nxene si problem social
Paaftesia ne nxene si problem socialPaaftesia ne nxene si problem social
Paaftesia ne nxene si problem social
 
Shkaqet e ndotjes akustike
Shkaqet e ndotjes akustikeShkaqet e ndotjes akustike
Shkaqet e ndotjes akustike
 
Detyre kursi metodologji
Detyre kursi metodologjiDetyre kursi metodologji
Detyre kursi metodologji
 
Ora edukative Te drejtat e femijeve
Ora edukative    Te drejtat e femijeve Ora edukative    Te drejtat e femijeve
Ora edukative Te drejtat e femijeve
 
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONERENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
RENDESIA E UJIT NE JETEN TONE
 
Ligjet e Mendelit
Ligjet e MendelitLigjet e Mendelit
Ligjet e Mendelit
 
gjenet dhe semundjet gjenetike
gjenet dhe semundjet gjenetikegjenet dhe semundjet gjenetike
gjenet dhe semundjet gjenetike
 
Siguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internetSiguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internet
 
Kshillim ne karrier
Kshillim ne karrierKshillim ne karrier
Kshillim ne karrier
 
Statistike dhe probabilitet
Statistike dhe probabilitetStatistike dhe probabilitet
Statistike dhe probabilitet
 
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriutNdikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
Ndikimi i mjedisit ne trupin e njeriut
 
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
 
Ushtrimet fizike mbi shendetin
Ushtrimet fizike mbi shendetinUshtrimet fizike mbi shendetin
Ushtrimet fizike mbi shendetin
 
Adoleshenca
AdoleshencaAdoleshenca
Adoleshenca
 
Burimet historike
Burimet historikeBurimet historike
Burimet historike
 
Crregullimet kromozomike
Crregullimet kromozomike Crregullimet kromozomike
Crregullimet kromozomike
 
Sëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetikeSëmundjet gjenetike
Sëmundjet gjenetike
 

Similar to Integrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen fillore

METODOLOGJI PER NX ME AFTESI NDRYSHE. .ppt
METODOLOGJI PER NX ME AFTESI NDRYSHE. .pptMETODOLOGJI PER NX ME AFTESI NDRYSHE. .ppt
METODOLOGJI PER NX ME AFTESI NDRYSHE. .pptornela9
 
Psikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liberPsikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liberLeonard Carcani
 
Psikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liberPsikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liberLeonard Carcani
 
Roli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollorRoli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollorAnida Ago
 
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02Arsela Vata
 
Verbëria dhe problemet e shikimit
Verbëria dhe problemet e shikimitVerbëria dhe problemet e shikimit
Verbëria dhe problemet e shikimitAda Mehmeti
 
punimi seminarik h.k.docx
punimi seminarik h.k.docxpunimi seminarik h.k.docx
punimi seminarik h.k.docxhylikadriu
 
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari XAdoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari XGersa_a
 
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko Hysen Doko
 
Komunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteveKomunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteveSelf employed
 
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIGazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIMirsad
 
Portfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit KastratiPortfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit KastratiGentrit Kastrati
 

Similar to Integrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen fillore (20)

ESE
ESEESE
ESE
 
METODOLOGJI PER NX ME AFTESI NDRYSHE. .ppt
METODOLOGJI PER NX ME AFTESI NDRYSHE. .pptMETODOLOGJI PER NX ME AFTESI NDRYSHE. .ppt
METODOLOGJI PER NX ME AFTESI NDRYSHE. .ppt
 
Psikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liberPsikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liber
 
Psikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liberPsikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liber
 
Roli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollorRoli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollor
 
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
 
Gazeta e shkolles
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
 
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“
 
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“
 
Margjinalizimi
MargjinalizimiMargjinalizimi
Margjinalizimi
 
Tik
TikTik
Tik
 
Verbëria dhe problemet e shikimit
Verbëria dhe problemet e shikimitVerbëria dhe problemet e shikimit
Verbëria dhe problemet e shikimit
 
punimi seminarik h.k.docx
punimi seminarik h.k.docxpunimi seminarik h.k.docx
punimi seminarik h.k.docx
 
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari XAdoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X
 
LEARNING AT HOME !!!
LEARNING AT HOME !!!LEARNING AT HOME !!!
LEARNING AT HOME !!!
 
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
 
Komunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteveKomunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteve
 
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIGazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
 
Ese
EseEse
Ese
 
Portfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit KastratiPortfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit Kastrati
 

More from proudtobealbanian1 (11)

Rihanna (The queen)
Rihanna (The queen)Rihanna (The queen)
Rihanna (The queen)
 
Leopard (An animal in danger)
Leopard (An animal in danger)Leopard (An animal in danger)
Leopard (An animal in danger)
 
SPORTS (Basketball)
SPORTS (Basketball)SPORTS (Basketball)
SPORTS (Basketball)
 
Il cinema italiana
Il cinema italiana Il cinema italiana
Il cinema italiana
 
Projekt Kruja
Projekt KrujaProjekt Kruja
Projekt Kruja
 
NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME
NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHMENDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME
NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME
 
FASHION
FASHIONFASHION
FASHION
 
VULLKANET
VULLKANETVULLKANET
VULLKANET
 
Projekt VULLKANET
Projekt VULLKANETProjekt VULLKANET
Projekt VULLKANET
 
LA PITTURA ITALIANA
LA PITTURA ITALIANALA PITTURA ITALIANA
LA PITTURA ITALIANA
 
SPORTS
SPORTSSPORTS
SPORTS
 

Integrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen fillore

 • 1. UNIVERSITETI “ALEKSANDER MOISIU”  Fakulteti i Shkencave te Edukimit Departamenti i Edukimit DETYRE KURSI Lenda:Edukim Special
 • 2. TEMA: INTEGRIMI I FEMIJEVE ME PRAPAMBETJE MENDORE NE SHKOLLEN FILLORE
 • 3. PERMBAJTJA: 1.HYRJA 1.1 Prapambetja mendore 1.2 Karakteristikat 1.3 Strategji per mesuesit dhe edukatoret 2.EDUKIMI I FEMIJEVE ME PRAPAMBETJE DHE CRREGULLIM TE TE FOLURIT 2.1 Integrimi i tyre ne shkollen fillore 2.2 Integrimi ne procesin mesimor 2.3 Perfitimi nga integrimi i femijeve normale nga integrimi me femijet qe kane nevoja 2.4 Perfitimi i mesuesve 2.5 Perfitimi i nxenesve me aftesi te kufizuara 3.REKOMANDIME 4.BIBLIOGRAFI
 • 4. HYRJA  Prapambetja mendore eshte nje nga problemet e shpeshta qe haset ne pervojat tona shkollore me grupin e femijeve me aftesi te kufizuara.Ajo kerkon nje trajtim te vecante dhe te zgjatur,te mbushur me veshtiresi,suksese dhe mos suksese.Ne kete detyre do te synohet te sqarohet teorikisht prapambetja mendore,karakteristikat e saj,problemet qe sjell ne shkollat me femije normale si dhe mundesite dhe veshtiresite e integrimit te ketyre femijeve ne jeten e perditshme shkollore.Gjithashtu do te behet nje studim rasti konkret i nje femije me prapambetje mendore te moderuar ne fund do te jepen disa rekomandime per palet e interesit.
 • 5. Prapambetja mendore  Prapambetja mendore eshte mosfunksionimi i konsiderueshem intelektual i pergjithshem,nen mesataren,qe ekziston njekohesisht me deficite ne sjelljen e pershtatshme dhe qe manifestohet gjate periudhes se zhvillimit,e cila ndikon shume negativisht ne performancen edukative te femijes.Prapambetja quhet prapambetje mendore per tre arsye: 1.Niveli i funksionimit intelektual nen 70 deri ne 75 IQ 2.Kufizime te dukshme qe ekzistojne ne dy a me shume fusha te aftesise per tu pershtatur 3.Prezenca e ketyre kushteve qe nga femijeria
 • 6. KARAKTERISTIKAT  Prapambetja mendore mund te ndodhe ne cdo familje,pavaresisht races,edukimit apo prejardhjes shoqerore/sociale.Prapambetja mendore mund te jete e lehte,mesatare,e rende dhe shume e rende.Shoqata Amerikane e prapambetjes mendore nuk i sheh me femijet/njerezit sipas ketyre kategorive,por i shikon ata sipas interesit dhe shkalle te ndryshimit te nevojave per tu mbeshtetur nga individet e tjere gjate jetes se perditshme te individit ne fjale.89% e personave me prapambetje mendore kane prapambetje te lehte mendore dhe jane me pak te ngadalshem sesa mesatarja per te mesuar e per te marre informacion te ri,ndersa 13% kane kufizime serioze ne funksionimin mendor.Ne disa raste te lehta,prapambetja mendore mund te mos vihet re,deri sa femija te hyje ne shkolle.Ndersa ne raste te tjera,prapambetja mendore mund te jete shume e dukshme para se femija te jete ne moshen e shkolles.Meqenese ritmi i zhvillimit mund te jete shume i ngadalte per femijet me prapambetje mendore eshte shume e rendesishme te fillojne sherbimet edukative te pershtatshme qe ne foshnjeri dhe te vazhdojne gjate gjithe periudhes se zhvillimit.
 • 7. STRATEGJI PER MESUESIT DHE EDUKATORET  Shume klasa te rregullta kane nxenes me prapambetje mendore,zakonisht ata me prapambetje te lehte ose disi te lehte.Mesuesit duhet te percaktojne qellime/objektiva realiste per nxenesit me prapambetje mendore sepse eshte e domosdoshme qe ata te ndjehen te suksesshem ne perpjekjet e tyre.Detyrat qe shume njerez mesojne te kryejne vete pa udhezime perkatese jane te veshtira per t’u kryer nga femijet me prapambetje mendore.Perdorimi i objekteve konkrete eshte i domosdoshem.Nxenesi me prapambetje eshte ne gjendje te kuptoje me mire,te preke dhe te luaje me materiale te ndryshme.Numeratoret mund te perdoren per te mesuar veprimet baze matematikore dhe keto shkathtesi te perforcohen me lojra te ndryshme mesimore.Mesuesi,gjithmone duhet te pershtase detyren me aftesite e nxenesit qe ka prapambetje te lehte mendore.Kur testojme nxenesit ne nje klase te zakonshme eshte e nevojshme qe te modifikojme testin per femijet me prapambetje te lehte mendore.
 • 8. EDUKIMI I FEMIJEVE ME PRAPAMBETJE DHE CRREGULLIM TE TE FOLURIT  Nga shkencetaret,dhe nga opinioni i gjere deri para pak dekadash mendohej se disa crregullime te zhvillimit te femijes,si prapambetja e rende dhe crregullimet ne komunikim etj ,jane te pandryshueshme dhe se pavaresisht nga qasjet e natyres mjekesore e psikopedagogjike,eshte e pamundur te arrihen rezultate pozitive.Problemi i edukimit dhe zhvillimit te femijeve me prapambetje mendore deri me vone shikohej si nje dukuri qe eshte mjaft e parendesishme per popullacionin shkollor.Ky trajtim i ketyre femijeve mbeshtetej ne pikepamjen se kjo kategori femijesj ne popullsi, nuk paraqet ndonje problem te vecante,sepse na paraqitet ne nje perqindje te vogel,qe eshte e parendesishme.Sot qendrimet kane ndryshuar,sepse ky problem shikohet krejt ndryshe,”Ky nuk eshte me vetem problem i prinderve qe kane femije te kesaj kategorie,por eshte nje problem qe ka rendesi te gjere socio-pedagogjike,problem qe shoqeria sot duhet ti kushtoje kujdes te miratuar.”
 • 9. INTEGRIMI I TYRE NE SHKOLLEN FILLORE  Integrimi eshte nje proces perfshirjeje si nga ana edukative dhe ajo shoqerore e psikologjike.Ky proces nuk eshte i lehte apo i veshtire,por eshe nje proces i vazhdueshem i pershtatjes se femijes me nevoja te vecanta me femijet e tjere normale.Ka pasur shume diskutime rreth ceshtjes se perfshirjes se ketyre femijeve ne shkollat normale dhe kjo eshte e kuptueshme.Se pari eshte ceshtja e pershtatjes me ambientin e klases me grupin e bashkemoshatareve dhe me mesuesin,si figure kryesore qe do te luaje nje rol kyc ne kete proces.Se dyti eshte ceshtja e pershtatjes se programeve dhe pershtatjes dhe planeve mesimore per femijet me nevoja te vecanta.Se treti eshte ceshtja e infrastruktures shkollore dhe mungesa e mjeteve te vecanta per keta femije.Megjithate,duke marre parasysh keto probleme perseri votohet ne dobi te ketij integrimi.
 • 10. INTEGRIMI NE PROCESIN MESIMOR  Integrimi ose perfshirja e sukseshme e femijeve me nevoja te vecanta e shkollat e rregullta,nuk eshte ndonje ideologji a nje forme e re,por integrimi eshte nje projekt individual ekzistence,ne te cilin secili duhet ta gjeje vendin e vet ne shoqeri.Te integrosh”do te thote ti lesh vend te drejtes per te qene i ndryshem,te kesh besim ne cdo femije,te tregosh dinjitetin e tij,te tregosh se shkolla eshte bere per te dhe kete t’ua demonstosh te gjitheve.Le ti bejme keta femije jese e nje realiteti te ri,ku ata te gjejne veten te pranuar.
 • 11. PERFITIMI NGA INTEGRIMI I FEMIJEVE NORMALE NGA INTEGRIMI ME FEMIJET QE KANE NEVOJE  Perparesite qe vijne nga integrimi i femijeve te kesaj kategorie me femijet normale – jane:  1.se femijet duhet te mesohen me ndryshimet midis njeri-tjetrit  2.qe te ndiejne keqardhje per personin tjeter me paaftesi  3.qe ti respektojne dhe vleresojne dallimet midis tyre sepse personat e ketille nuk mund ti zhvillojne plotesisht potencialet e tyre  4.se integrimi u mundeson nxenesve normale qe te punojne dhe luajne bashke me femijet qe kane natyra te ndryshme dhe ritme zhvillime me ta se marrin nje edukim te plote dhe te perbashket.
 • 12. PERFITIMI I MESUESVE  1.Ne kete pune mesuesve u jepet rasti te ngriten profesionalisht  2.ata krijojne pervoja me interesante dhe me te vlefshme gjate gjithe karrieres se tyre  3.nga keto pervoja ato e ndiejne te nevojshme te punojne me nxenes te ndryshem  4.behen burim informacioni dhe partnere ne trajtimin dhe pranimin e ketyre femijeve dhe u japin shembull konkrete kolegeve dhe prinderve
 • 13. PERFITIMI I NXENESVE ME AFTESI TE KUFIZUARA  1.per kete kategori femijesh,do te sillnin nje dem te madh,si ne aspektin edukativ,ashtu edhe ne ate social,neqoftese do ti trajtonim te vecuar,duke i perjashtuar rastet kur ky veprim eshte i nevojshem  2.nxenesit e kesaj kategorie kane mundesi te zhvillojne potencialet e tyre dhe te kontribuojne per shoqerine  3.edukimi i tyre i perbashket ne shkolla te zakonshme
 • 14. REKOMANDIME  Rasti ne fjale eshte i rekomanduar dhe kompleks sepse permban ne vetvete disa probleme te natyrave te ndryshme.Per kete arsye rekomandimet jane te grupuara ne target grupe.Target grupi jane familjaret.Duke marre parasysh edhe nivelin e tyre arsimor e intelektual mund te them se fillimisht atyre iu nevojitet nje kurs i plote trajnimi me nje psikolog apo edhe nje specialist logopedist qe tu flase per rendesine dhe vemendjen e madhe qe duhet ti kushtoje femijes.Target grupi tjeter jane mesuesit.Ata kane nje rol kyc ne diagnostikimin,trajtimin dhe integrimin e tyre.Fillimisht do te duheshin kurse trajnimi,per njohjen dhe mbeshtetjen,kujdesin dhe pranimin e tyre ne klasa.Qellimi kryesor i edukatoreve ose i mesuesve per nxenesit qe jane me prapambetje mendore eshte qe te ndihmojne aftesite e tyre per tu kujdesur per nevojat e veta personale dhe te punojne ne nje vend pune te mbuluar ose ne mjedis shtepie.Target grupi tjeter eshte teper i madh.Aty futet opinioni i gjere publik,shteti dhe institucionet mbeshtetese,koleget e bashkemoshataret te cilet duhet te mbeshtesin fuqimsht dhe financiarisht integrimin e tyre ne shoqeri.
 • 15. BIBLIOGRAFI  Health National Institute of Mental(2012). www.nimh.nih.gov. Retrieved Feb 14,2012,from http//www.nimh.nih.gov/health/publications/tre atment-of-children-with-mental-illness-fact- sheet/index.shtml  -http://www.ucl.ac.uk/news/news- articles/March2012/26032012-Targeted- mental-health-support-in schools-Wolpert  http://www.apa.org/pi/families/children /mental-health.aspx