SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
ProjektProjekt
Tema:Ndikimet eTema:Ndikimet e
profesionit ne organizimin eprofesionit ne organizimin e
jetes tone te perditshmejetes tone te perditshme
ProfesioniProfesioni
 ProfesioniProfesioni është një zanat i themeluar mbi është një zanat i themeluar mbi
një trajnim arsimor të specializuar, qëllimi injë trajnim arsimor të specializuar, qëllimi i
të cilit është furnizimi me këshilla patë cilit është furnizimi me këshilla pa
interes dhe në shërbim të tjerëve, për njëinteres dhe në shërbim të tjerëve, për një
kompensim të drejtpërdrejtë dhe tëkompensim të drejtpërdrejtë dhe të
caktuar, tërësisht larg nga pritjet e tjera tëcaktuar, tërësisht larg nga pritjet e tjera të
fitimeve të biznesit.fitimeve të biznesit.
Objektivat kryesoreObjektivat kryesore
Objektivat kryesore që bëjnë një profesion të identifikohetObjektivat kryesore që bëjnë një profesion të identifikohet
si një profesion janë:si një profesion janë:
 Bëhet një profesion me kohë të plotëBëhet një profesion me kohë të plotë
 Themelohet shkolla e parë e trajnimitThemelohet shkolla e parë e trajnimit
 Themelohet shkolla, universiteti i parëThemelohet shkolla, universiteti i parë
 Themelohet Shoqata e parë lokaleThemelohet Shoqata e parë lokale
 Themelohet Shoqata Kombëtare e parëThemelohet Shoqata Kombëtare e parë
 U futën kodet e etikës profesionaleU futën kodet e etikës profesionale
 Shteti themeloi ligjet e licensimitShteti themeloi ligjet e licensimit
..............................................................................................................
Me rritjen e teknologjisë dhe specializimitMe rritjen e teknologjisë dhe specializimit
profesional në shekullin e 19-të, organet e tjeraprofesional në shekullin e 19-të, organet e tjera
filluan të kërkojnë statusinfilluan të kërkojnë statusin
profesional:farmaci, mjekësineveterinare, infermiprofesional:farmaci, mjekësineveterinare, infermi
erinë, mësimdhënie,optometri dhe punës sociale,erinë, mësimdhënie,optometri dhe punës sociale,
të cilat mund të pretendojnë, duke përdorur këtotë cilat mund të pretendojnë, duke përdorur këto
objektiva, të jenë të profesione qe ngaobjektiva, të jenë të profesione qe nga
1900.Ashtu si disa profesione që rriten në status1900.Ashtu si disa profesione që rriten në status
dhe pushtet nëpër faza të ndryshme, edhe tëdhe pushtet nëpër faza të ndryshme, edhe të
tjerët mund të zvogëlohen ose humbin pushtet.tjerët mund të zvogëlohen ose humbin pushtet.
Aftesite dhe profesioniAftesite dhe profesioni
 Perpara se te zgjedhim nje profesion,eshte ePerpara se te zgjedhim nje profesion,eshte e
rendesishme qe te kemi parasysh jo vetemrendesishme qe te kemi parasysh jo vetem
interesat,por edhe aftesite tona.Aftesite mund teinteresat,por edhe aftesite tona.Aftesite mund te
jene te mesuara ose te lindura,si dhe te lindura ejene te mesuara ose te lindura,si dhe te lindura e
te mesuara njekohesisht.Secili prej nesh kate mesuara njekohesisht.Secili prej nesh ka
dhunti dhe talente te lindura.Gjithashtu fitojmedhunti dhe talente te lindura.Gjithashtu fitojme
shprehi nepermjet te mesuarit,trajnimit dheshprehi nepermjet te mesuarit,trajnimit dhe
pervojes.Shumica e aftesive fitohen si rezultat ipervojes.Shumica e aftesive fitohen si rezultat i
ushtrimit te vazhduar.Njerezit qendrojne gjateushtrimit te vazhduar.Njerezit qendrojne gjate
ne nje pune,ne rast se nevojat dhe aftesite e tyrene nje pune,ne rast se nevojat dhe aftesite e tyre
perputhen me kerkesat e punes.perputhen me kerkesat e punes.
Interesat ne lidhje me profesioninInteresat ne lidhje me profesionin
 Persona te ndryshem kane interesa te nderyshmePersona te ndryshem kane interesa te nderyshme
ne jete.Interesat perfaqesojne gjera qene jete.Interesat perfaqesojne gjera qe
pelqejme.qe na motivojne,na leverdisin dhe napelqejme.qe na motivojne,na leverdisin dhe na
terheqin.Menyra sesi jemi rritur,si jemiiterheqin.Menyra sesi jemi rritur,si jemii
shoqerizuar dhe gjerat qe kemi mesuar neshoqerizuar dhe gjerat qe kemi mesuar ne
mjedisin ku jetojme,ndikojne ne interesat dhemjedisin ku jetojme,ndikojne ne interesat dhe
parapelqimet qe ne kemi.Gjithashtu nje ndikimparapelqimet qe ne kemi.Gjithashtu nje ndikim
shume te fuqishem ne percaktimin e gjerave qeshume te fuqishem ne percaktimin e gjerave qe
na pelqejne ose jo ka edhe ndikimi gjenetik.na pelqejne ose jo ka edhe ndikimi gjenetik.
Klasifikimi i profesioneveKlasifikimi i profesioneve
 Sot njerezit perballen me nje numer teSot njerezit perballen me nje numer te
madh mundesish zgjedhjeje profesionalemadh mundesish zgjedhjeje profesionale
dhe edukimi.Industrite e reja e shpejta nedhe edukimi.Industrite e reja e shpejta ne
teknologji dhe globalizimi i ekonomise,janeteknologji dhe globalizimi i ekonomise,jane
disa ndryshime qe e kane bere me tedisa ndryshime qe e kane bere me te
komplikuar zgjedhjen e karrieres.Per ketekomplikuar zgjedhjen e karrieres.Per kete
arsye informimi i mire rreth vetes dhearsye informimi i mire rreth vetes dhe
botes se punes eshte thelbesor ne zgjedhjenbotes se punes eshte thelbesor ne zgjedhjen
e profesionit.e profesionit.
..........................................................................................................
 Eshte shume e veshtire dhe pothuajse eEshte shume e veshtire dhe pothuajse e
pamundur qe cdokush te shqyrtoje nga aferpamundur qe cdokush te shqyrtoje nga afer
secilin profesionperpara se te beje nje zgjedhje.secilin profesionperpara se te beje nje zgjedhje.
Per kete arsye klasifikimi i profesioneve eshtePer kete arsye klasifikimi i profesioneve eshte
shume i rendesishem.Ky klasifikim na lejon teshume i rendesishem.Ky klasifikim na lejon te
shqyrtojme ose pershkruajme ngjashmerite dheshqyrtojme ose pershkruajme ngjashmerite dhe
ndryshimetnga njeri grup profesionesh tendryshimetnga njeri grup profesionesh te
tjetri.Per te klasifikuar profesionet ekzistojnetjetri.Per te klasifikuar profesionet ekzistojne
disa sisteme klasifikimi.disa sisteme klasifikimi.

More Related Content

What's hot

Projekti me instrumente muzike
Projekti me instrumente muzikeProjekti me instrumente muzike
Projekti me instrumente muzikeS Gashi
 
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipeDrejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipeolinuhi
 
Familja rendesia e saj ne jeten tone
Familja rendesia e saj ne jeten toneFamilja rendesia e saj ne jeten tone
Familja rendesia e saj ne jeten toneInternet VloraAlb
 
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneJugerta Poçi
 
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton SylqaStruktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton SylqaValdet Shala
 
TESTE LETËRSIA 12.docx
TESTE LETËRSIA 12.docxTESTE LETËRSIA 12.docx
TESTE LETËRSIA 12.docxdaskakamakak
 
Fjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e sajFjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e sajBlerinaMuobega
 
Visual basic leksionet e mia
Visual basic leksionet e miaVisual basic leksionet e mia
Visual basic leksionet e miaMarkelian Laho
 
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJESilda Silda
 
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)CleaInanis24
 
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"Joana Eltjona Ymeraj
 
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIGazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIMirsad
 
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalëKundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalëAlush Kryeziu
 
Projekt matematike papunesia ne shqiperi
Projekt matematike papunesia ne shqiperi Projekt matematike papunesia ne shqiperi
Projekt matematike papunesia ne shqiperi Tina Shemaj
 
Kshillim ne karrier
Kshillim ne karrierKshillim ne karrier
Kshillim ne karrieravniv
 
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoAldrin Pashku
 

What's hot (20)

Projekti me instrumente muzike
Projekti me instrumente muzikeProjekti me instrumente muzike
Projekti me instrumente muzike
 
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipeDrejtshkrimi i gjuhes shqipe
Drejtshkrimi i gjuhes shqipe
 
Familja rendesia e saj ne jeten tone
Familja rendesia e saj ne jeten toneFamilja rendesia e saj ne jeten tone
Familja rendesia e saj ne jeten tone
 
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten toneTeknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
Teknologjia, ndikimi i saj ne jeten tone
 
plani i orinetimt ne karriere.doc
plani i orinetimt ne karriere.docplani i orinetimt ne karriere.doc
plani i orinetimt ne karriere.doc
 
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton SylqaStruktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
Struktura organizative e ndermarrjes - ligj 4 Mr.Driton Sylqa
 
TESTE LETËRSIA 12.docx
TESTE LETËRSIA 12.docxTESTE LETËRSIA 12.docx
TESTE LETËRSIA 12.docx
 
Fjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e sajFjala dhe perberesit e saj
Fjala dhe perberesit e saj
 
FILOZOFIA
FILOZOFIA FILOZOFIA
FILOZOFIA
 
Visual basic leksionet e mia
Visual basic leksionet e miaVisual basic leksionet e mia
Visual basic leksionet e mia
 
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
 
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
Mrojtja nga ndotja e planetit Tokë (Shkenca 10)
 
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"
Fizike "Energja dhe perdorimet e saj"
 
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPIGazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI
 
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalëKundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
Kundrinori i zhdrejtë pa parafjalë
 
Projekt matematike papunesia ne shqiperi
Projekt matematike papunesia ne shqiperi Projekt matematike papunesia ne shqiperi
Projekt matematike papunesia ne shqiperi
 
Kshillim ne karrier
Kshillim ne karrierKshillim ne karrier
Kshillim ne karrier
 
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor HygoProjekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
Projekt "Letersi": Katedralja e Parisit - Viktor Hygo
 
Ngrohja globale
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
 
Lakimi emrit
Lakimi emrit Lakimi emrit
Lakimi emrit
 

Viewers also liked

Etika e biznesit punim
Etika e biznesit punimEtika e biznesit punim
Etika e biznesit punimVeton Sopjani
 
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)fatonbajrami1
 
Biznesi i vogël dhe i mesëm
Biznesi i vogël dhe i mesëmBiznesi i vogël dhe i mesëm
Biznesi i vogël dhe i mesëmVeton Sopjani
 
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjjeVendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjjeValmir Nuredini
 
Shëndeti dhe stresi në punë
Shëndeti dhe stresi në punëShëndeti dhe stresi në punë
Shëndeti dhe stresi në punëAnida Ago
 
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashiGlobalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashiTarget
 
Globalizimi 1
Globalizimi 1Globalizimi 1
Globalizimi 1ha 15753
 
Integrime ekonomike evropiane seminar
Integrime ekonomike evropiane seminarIntegrime ekonomike evropiane seminar
Integrime ekonomike evropiane seminarVeton Sopjani
 
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...Target
 
Kompanitë e sigurimeve.pptx 1
Kompanitë e sigurimeve.pptx 1Kompanitë e sigurimeve.pptx 1
Kompanitë e sigurimeve.pptx 1redonnabajrami19
 
Variablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etik
Variablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etikVariablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etik
Variablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etikajsli
 
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastore
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastorePinot: Realtime Distributed OLAP datastore
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastoreKishore Gopalakrishna
 

Viewers also liked (18)

Globalizimi
GlobalizimiGlobalizimi
Globalizimi
 
Etika e biznesit punim
Etika e biznesit punimEtika e biznesit punim
Etika e biznesit punim
 
Icip workshop defining & assesing bis_os
Icip workshop defining & assesing bis_osIcip workshop defining & assesing bis_os
Icip workshop defining & assesing bis_os
 
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
ETIKA NË BIZNES - Dr. Ejup Fejza (Sllajdet e ligjëratave)
 
Biznesi i vogël dhe i mesëm
Biznesi i vogël dhe i mesëmBiznesi i vogël dhe i mesëm
Biznesi i vogël dhe i mesëm
 
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjjeVendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
Vendimmarrja Menaxheriale- pyetje dhe pergjegjje
 
Shëndeti dhe stresi në punë
Shëndeti dhe stresi në punëShëndeti dhe stresi në punë
Shëndeti dhe stresi në punë
 
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashiGlobalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
Globalizimi dhe papunësia ne-Kosove-Nehar Islami, shpetim kabashi
 
Globalizimi 1
Globalizimi 1Globalizimi 1
Globalizimi 1
 
Integrime ekonomike evropiane seminar
Integrime ekonomike evropiane seminarIntegrime ekonomike evropiane seminar
Integrime ekonomike evropiane seminar
 
bazz
bazzbazz
bazz
 
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...
Problemet e menaxhimit dhe te rritjes se bizneseve - Nehar islami dhe Dafina ...
 
Kompanitë e sigurimeve.pptx 1
Kompanitë e sigurimeve.pptx 1Kompanitë e sigurimeve.pptx 1
Kompanitë e sigurimeve.pptx 1
 
Variablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etik
Variablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etikVariablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etik
Variablat qe ndikojne procesin e vendimarrjes etik
 
Projekt karrier
Projekt karrierProjekt karrier
Projekt karrier
 
Globalizimi
GlobalizimiGlobalizimi
Globalizimi
 
Pyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimetPyetjet nga provimet
Pyetjet nga provimet
 
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastore
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastorePinot: Realtime Distributed OLAP datastore
Pinot: Realtime Distributed OLAP datastore
 

Similar to NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME

Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur ShehuDoracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur ShehuFlamurShehu
 
Si të jeni të suksesshëm?
Si të jeni të suksesshëm?Si të jeni të suksesshëm?
Si të jeni të suksesshëm?Eron Gashi
 
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...fakete duraku
 
Gazeta e shkolles
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkollesIsmail Dama
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)fatonbajrami1
 
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)fatonbajrami1
 
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...Shpejtim Rudi
 
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdfliber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdfcvffees
 
Tema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
Tema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesmeTema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
Tema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesmeAlbijon Pirku
 
Biznesi familjar
Biznesi familjarBiznesi familjar
Biznesi familjarZana Agushi
 
Reklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitReklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitkoralda
 

Similar to NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME (16)

Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur ShehuDoracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu
Doracaku Menaxherial rreth MOTIVIMIT - Flamur Shehu
 
Si të jeni të suksesshëm?
Si të jeni të suksesshëm?Si të jeni të suksesshëm?
Si të jeni të suksesshëm?
 
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...Lidhur Me Menaxhmentin   Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
Lidhur Me Menaxhmentin Në NdëRmarrje (NdëRmarrëSia, E Drejta Tregtare, In...
 
KARRIERA IME
KARRIERA IMEKARRIERA IME
KARRIERA IME
 
Gazeta e shkolles
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
 
Ndermarresia
NdermarresiaNdermarresia
Ndermarresia
 
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
NDËRMARRËSIA - Dr. Safet Merovci (Pyetje dhe përgjigje)
 
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
SJELLJA ORGANIZATIVE - Dr. Berim Ramosaj (Pyetjet e provimeve)
 
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
Punim seminarik efektiviteti i menaxherëve në fazat e planifikimit operativ n...
 
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdfliber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
liber_per_karrier_per_klasa_te_6_dhe_te_7 (1).pdf
 
5 so motivimi
5 so motivimi5 so motivimi
5 so motivimi
 
Tema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
Tema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesmeTema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
Tema e diplomes Përgjegjësia shoqërore e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme
 
Startup
StartupStartup
Startup
 
sipermarres.docx
sipermarres.docxsipermarres.docx
sipermarres.docx
 
Biznesi familjar
Biznesi familjarBiznesi familjar
Biznesi familjar
 
Reklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesitReklamimi i bisnesit
Reklamimi i bisnesit
 

More from proudtobealbanian1 (11)

Rihanna (The queen)
Rihanna (The queen)Rihanna (The queen)
Rihanna (The queen)
 
Leopard (An animal in danger)
Leopard (An animal in danger)Leopard (An animal in danger)
Leopard (An animal in danger)
 
SPORTS (Basketball)
SPORTS (Basketball)SPORTS (Basketball)
SPORTS (Basketball)
 
Il cinema italiana
Il cinema italiana Il cinema italiana
Il cinema italiana
 
Integrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen fillore
Integrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen filloreIntegrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen fillore
Integrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen fillore
 
Projekt Kruja
Projekt KrujaProjekt Kruja
Projekt Kruja
 
FASHION
FASHIONFASHION
FASHION
 
VULLKANET
VULLKANETVULLKANET
VULLKANET
 
Projekt VULLKANET
Projekt VULLKANETProjekt VULLKANET
Projekt VULLKANET
 
LA PITTURA ITALIANA
LA PITTURA ITALIANALA PITTURA ITALIANA
LA PITTURA ITALIANA
 
SPORTS
SPORTSSPORTS
SPORTS
 

NDIKIMET E PROFESIONIT NE ORGANIZIMIN E JETES SE PERDITSHME

 • 1. ProjektProjekt Tema:Ndikimet eTema:Ndikimet e profesionit ne organizimin eprofesionit ne organizimin e jetes tone te perditshmejetes tone te perditshme
 • 2. ProfesioniProfesioni  ProfesioniProfesioni është një zanat i themeluar mbi është një zanat i themeluar mbi një trajnim arsimor të specializuar, qëllimi injë trajnim arsimor të specializuar, qëllimi i të cilit është furnizimi me këshilla patë cilit është furnizimi me këshilla pa interes dhe në shërbim të tjerëve, për njëinteres dhe në shërbim të tjerëve, për një kompensim të drejtpërdrejtë dhe tëkompensim të drejtpërdrejtë dhe të caktuar, tërësisht larg nga pritjet e tjera tëcaktuar, tërësisht larg nga pritjet e tjera të fitimeve të biznesit.fitimeve të biznesit.
 • 3. Objektivat kryesoreObjektivat kryesore Objektivat kryesore që bëjnë një profesion të identifikohetObjektivat kryesore që bëjnë një profesion të identifikohet si një profesion janë:si një profesion janë:  Bëhet një profesion me kohë të plotëBëhet një profesion me kohë të plotë  Themelohet shkolla e parë e trajnimitThemelohet shkolla e parë e trajnimit  Themelohet shkolla, universiteti i parëThemelohet shkolla, universiteti i parë  Themelohet Shoqata e parë lokaleThemelohet Shoqata e parë lokale  Themelohet Shoqata Kombëtare e parëThemelohet Shoqata Kombëtare e parë  U futën kodet e etikës profesionaleU futën kodet e etikës profesionale  Shteti themeloi ligjet e licensimitShteti themeloi ligjet e licensimit
 • 4. .............................................................................................................. Me rritjen e teknologjisë dhe specializimitMe rritjen e teknologjisë dhe specializimit profesional në shekullin e 19-të, organet e tjeraprofesional në shekullin e 19-të, organet e tjera filluan të kërkojnë statusinfilluan të kërkojnë statusin profesional:farmaci, mjekësineveterinare, infermiprofesional:farmaci, mjekësineveterinare, infermi erinë, mësimdhënie,optometri dhe punës sociale,erinë, mësimdhënie,optometri dhe punës sociale, të cilat mund të pretendojnë, duke përdorur këtotë cilat mund të pretendojnë, duke përdorur këto objektiva, të jenë të profesione qe ngaobjektiva, të jenë të profesione qe nga 1900.Ashtu si disa profesione që rriten në status1900.Ashtu si disa profesione që rriten në status dhe pushtet nëpër faza të ndryshme, edhe tëdhe pushtet nëpër faza të ndryshme, edhe të tjerët mund të zvogëlohen ose humbin pushtet.tjerët mund të zvogëlohen ose humbin pushtet.
 • 5. Aftesite dhe profesioniAftesite dhe profesioni  Perpara se te zgjedhim nje profesion,eshte ePerpara se te zgjedhim nje profesion,eshte e rendesishme qe te kemi parasysh jo vetemrendesishme qe te kemi parasysh jo vetem interesat,por edhe aftesite tona.Aftesite mund teinteresat,por edhe aftesite tona.Aftesite mund te jene te mesuara ose te lindura,si dhe te lindura ejene te mesuara ose te lindura,si dhe te lindura e te mesuara njekohesisht.Secili prej nesh kate mesuara njekohesisht.Secili prej nesh ka dhunti dhe talente te lindura.Gjithashtu fitojmedhunti dhe talente te lindura.Gjithashtu fitojme shprehi nepermjet te mesuarit,trajnimit dheshprehi nepermjet te mesuarit,trajnimit dhe pervojes.Shumica e aftesive fitohen si rezultat ipervojes.Shumica e aftesive fitohen si rezultat i ushtrimit te vazhduar.Njerezit qendrojne gjateushtrimit te vazhduar.Njerezit qendrojne gjate ne nje pune,ne rast se nevojat dhe aftesite e tyrene nje pune,ne rast se nevojat dhe aftesite e tyre perputhen me kerkesat e punes.perputhen me kerkesat e punes.
 • 6. Interesat ne lidhje me profesioninInteresat ne lidhje me profesionin  Persona te ndryshem kane interesa te nderyshmePersona te ndryshem kane interesa te nderyshme ne jete.Interesat perfaqesojne gjera qene jete.Interesat perfaqesojne gjera qe pelqejme.qe na motivojne,na leverdisin dhe napelqejme.qe na motivojne,na leverdisin dhe na terheqin.Menyra sesi jemi rritur,si jemiiterheqin.Menyra sesi jemi rritur,si jemii shoqerizuar dhe gjerat qe kemi mesuar neshoqerizuar dhe gjerat qe kemi mesuar ne mjedisin ku jetojme,ndikojne ne interesat dhemjedisin ku jetojme,ndikojne ne interesat dhe parapelqimet qe ne kemi.Gjithashtu nje ndikimparapelqimet qe ne kemi.Gjithashtu nje ndikim shume te fuqishem ne percaktimin e gjerave qeshume te fuqishem ne percaktimin e gjerave qe na pelqejne ose jo ka edhe ndikimi gjenetik.na pelqejne ose jo ka edhe ndikimi gjenetik.
 • 7. Klasifikimi i profesioneveKlasifikimi i profesioneve  Sot njerezit perballen me nje numer teSot njerezit perballen me nje numer te madh mundesish zgjedhjeje profesionalemadh mundesish zgjedhjeje profesionale dhe edukimi.Industrite e reja e shpejta nedhe edukimi.Industrite e reja e shpejta ne teknologji dhe globalizimi i ekonomise,janeteknologji dhe globalizimi i ekonomise,jane disa ndryshime qe e kane bere me tedisa ndryshime qe e kane bere me te komplikuar zgjedhjen e karrieres.Per ketekomplikuar zgjedhjen e karrieres.Per kete arsye informimi i mire rreth vetes dhearsye informimi i mire rreth vetes dhe botes se punes eshte thelbesor ne zgjedhjenbotes se punes eshte thelbesor ne zgjedhjen e profesionit.e profesionit.
 • 8. ..........................................................................................................  Eshte shume e veshtire dhe pothuajse eEshte shume e veshtire dhe pothuajse e pamundur qe cdokush te shqyrtoje nga aferpamundur qe cdokush te shqyrtoje nga afer secilin profesionperpara se te beje nje zgjedhje.secilin profesionperpara se te beje nje zgjedhje. Per kete arsye klasifikimi i profesioneve eshtePer kete arsye klasifikimi i profesioneve eshte shume i rendesishem.Ky klasifikim na lejon teshume i rendesishem.Ky klasifikim na lejon te shqyrtojme ose pershkruajme ngjashmerite dheshqyrtojme ose pershkruajme ngjashmerite dhe ndryshimetnga njeri grup profesionesh tendryshimetnga njeri grup profesionesh te tjetri.Per te klasifikuar profesionet ekzistojnetjetri.Per te klasifikuar profesionet ekzistojne disa sisteme klasifikimi.disa sisteme klasifikimi.