SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
A.Z.Cajupi Cmimi: 50 L Nr.1 Viti:2015
FACEBOOK
Nje problem
shqetesues.
Alarmi: Varësia
nga droga
tani nis që në
shkollë
MATURA SHTETËRORE 2015,
NXËNËSIT DO JAPIN 5
PROVIME
BRAKTISJA E SHKOLLES
Mardheniet
mesues -
nxenes
MUNGON NGROHJA
NE SHKOLLA
Miratohet udhëzimi i Maturës
Shtetërore 2015. Matura këtë vit do të
ndahet në dy pjesë, pasi edhe në
udhëzimin e Ministrisë së Arsimit, i
cili mban datën 12 janar 2015,
përcaktohet se ky udhëzim është
vetëm për shkollat e mesme joprofe-
sionale. Me ndryshimet e fundit që i
janë bërë ligjit të arsimit dhe
formimit profesional, shkollat profe-
sionale do të kenë një maturë më
vete. Në udhëzim nr. 169 të MAS
përcaktohet se maturantët do të japin
5 provime në Maturën Shtetërore, si
vitin e shkuar. Po ashtu, edhe këtë vit
gjuha e huaj me detyrim nuk do të
llogaritet në formulën e Maturës Sht-
etërore, por nota me të cilën do të
vlerësohen maturantët do të jetë vetëm për dëftesën e maturës. Maturantët do japin dy provime me zgjedhje, kreditet e
të cilave nuk duhet të jenë më pak se 8. Ata kanë mundësi t’i zgjedhin mes 21 lëndëve me zgjedhje. Ndërsa maturantët e
shkollave artistike, veç se një lëndë mund ta zgjedhin mes 21 lëndëve që janë për të gjithë maturantët e shkollave të tje-
ra, një prej lëndëve që do japin si provim me zgjedhje mund të jetë Histori Arti, Histori Muzike dhe Histori Baleti.
GJUHA E HUAJ
Ministria e Arsimit publikon udhëzimin për Maturën Shtetërore 2015. Nëpërmjet këtij udhëzimi, ky dikaster informon
të gjithë maturantët se edhe këtë vit Matura Shtetërore do të ketë në total 5 provime, tri me detyrim dhe dy me zgjedhje.
“Testi i gjuhës së huaj (D3) të hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm të lartë tra-
jtohet si gjuhë e huaj e detyruar në nivelin gjuhësor B1. Lista e gjuhëve të huaja, që do të jepen si provim i detyruar D3
është: Anglisht, Italisht, Frëngjisht dhe Gjermanisht. Gjuha e huaj që do të jepet provim do të pasqyrohet në Formularin
A1/A1Z. Kandidatët e vitit të kaluar, që rezultuan mbetës në D3 janë të detyruar ta rijapin këtë provim. Kandidatët e
tjerë, që aplikojnë me AlZ nuk do ta rijapin provimin e detyruar D3″, – përcaktohet në udhëzimin e MAS. Sipas
udhëzimit, testi i gjuhës së huaj si provim me detyrim do të hartohet nga AKP dhe provimi do të administrohet nga
DAR/ZA-të përkatëse. Vlerësimi i gjuhës së huaj (D3), si provim i detyruar, do të pasqyrohet në certifikatën e maturës,
por nuk do të ndikoj te pikët, sepse nuk përfshihet në formulë”, – shkruhet në udhëzimin e MAS. Pra, pikët që do të
marrë maturanti në provimin e gjuhës së huaj nuk do të ndikojnë në pikët që ata do grumbullojnë për garën në universi-
tet.
Lëndët me zgjedhje
Udhëzimi i Ministrisë së Arsimit pasqyron edhe ndryshimet që do të kenë lëndët me zgjedhje në provimet e Maturës
Shtetërore 2015.
Sipas këtij udhëzimi, numri i provimeve me zgjedhje mbetet dy, por lista e lëndëve ku mund të përzgjedhin maturantët
reduktohet në 24, nga 25 që ishin vitin e shkuar, pasi është hequr “Teoria Profesionale”, duke qenë se maturantët e
shkollave profesionale do kenë një maturë më vete.
JA PROVIMET E MATURES
SHTETERORE
Shkolla eshte nje institucion dinamik qe po ndryshon shume ne parametrat e saj te se kaluares. Mund te themi se
marredheniet mesues-nxenes jane permiresuar me kalimin e kohes, por ka edhe disa vende ku keto marredhenie lene
vertet per te deshiruar. Mesuesi dhe nxenesi jane dy ‘identitete njerezore’, ‘identitete sociale’ te ndryshme. Kjo do te
thote se ata jane dy figura te ndryshme, qe kane mendimin e tyre per njeri-tjetrin, natyrisht nga relacionet sociale te
jetes se sotme ne vendin tone, ne kontestin e se ciles ‘bashkejetojne’ mesuesi dhe nxenesi. Ata ne kushtet e shkolles
‘moderne’ nuk duhet te jene rivale apo ‘armik’, perkundrazi bashkepunues, partner, qe kane nje mision te
perbashket. Ne cdo kuptim qe ne do ta shikojme shkollen ajo eshte dhe do te jete nje institucion jo vetem
pedagogjik, por edhe I marredhenieve te demokratizuara midis mesuesit dhe nxenesit. Mesuesi dhe nxenesi jane te
lire te ndertojne marredhenie
produktive duke u nisur nga
parimi pedagogjik,sipas te
cilit ne shkolle ‘liria e
nxenesit’ mbaron aty ku fillon
‘e drejta e mesuesit’ dhe
anasjelltas.
Normalisht, liria pedagogjike
dhe demokratizimi I
marredhenieve mesues-
nxenes nuk mund te
realizohen duke nderhyre
padrejtesisht ne hapesirat e
njeri- tjetrit, duke krijuar
keshtu marredhenie kaotike,
te paqarta. Principet e
ndryshuara dhe të
demokratizuara të shkollës shpesh sjellin konflikte, ashpërsi, brutalitet, vrazhdësi. Jeta e përditshme shkollore,
krahas konflikteve nxënës - nxënës, përmban edhe konfliktet nxënës- mësues.
Konfliktet mësues-nxënës janë nga më delikatet në shkollë dhe është e pamundur të mos ekzistojnë. Ato kërkojnë
shumë vëmendje, kujdes, ndjeshmëri e profesionalizëm. Pjesa më e madhe e tyre janë konflikte: për nevoja ose për
vlera, rrallë herë ato janë konflikte për shkaqe të tjera, konfliktet për nevoja lidhen drejtpërdrejt me realizimin ose
mosrealizimin e interesave të ndryshëm të nxënësve ose të mësuesve, ndërsa konfliktet për vlera lidhen me figurën
ose personalitetin e mësuesit ose të nxënësit. Kur të dyja palët nuk ndihen të respektuara nga njëra- tjetra, kur ndihen
të fyera nga fjalë të thëna ose nga veprime të kryera, ato, menjëherë, pozicionohen kundër njëra-tjetrës. Jo pak
mësues, nuk mund të përditësohen me ndryshimet e përshpejtuara në formimin psikokulturor të nxënësve
adoleshentë, gjë që ndikon në nxitjen e konflikteve. Por, duke u nisur nga ajo se shkolla kërkon paqe, stabilitet,
qetësin e vërtet e jo të rreme por edhe shumë punë e përkushtim, në vetvete ajo nënkupton parandalimin e
konflikteve, nënkupton zgjidhjen. Fëmijët duhet të mësojnë të punojnë së bashku, të besojnë, të ndihmojnë dhe të
ndajnë gjithçka me njëri-tjetrin. Fëmijët duhet të mësojnë të vëzhgojnë me kujdes, të komunikojnë me korrektësi dhe
të dëgjojnë me vëmendje. Komunikimi i dobët mund të krijojë konflikt, kur nxënësit nuk dinë të shprehin nevojat
dhe dëshirat e tyre; nuk kanë ku t’i shprehin emocionet dhe nevojat e tyre ose druhen t’i shprehin ato. Shumë
konflikte e kanë burimin te keqkuptimi i qëllimeve, ndjenjave, nevojave ose i veprimeve të të tjerëve.
Asnjehere shkolla nuk eshte normale, nese nuk ka te kristalizuar misionin, qellimin, funksionin si dhe natyrisht
statusin dinamik te dy figurave te perjetshme te saj; mesuesit dhe nxenesit.
MARRDHENIET MESUES –
NXENES
BRAKTISJA E SHKOLLES
Ka shumë arsye pse nxënësit lënë shkollën herët. Problemet familjare janë një shkak. Nëse
prindërit janë të divorcuar, askush nuk mban pergjegjesi per femijen. Faktorët financiare janë
gjithashtu të rëndësishme. Disa studentë duan të punojnë në mënyrë për të mbështetur familjet
e tyre. Në të kundërt, të tjerët mund të kenë biznese familjare dhe nuk shohin ndonjë dobi në
marrjen e një të certifikate të shkolles se mesme. Ndoshta arsyeja kryesore pse nxënësit
braktisin është për arsye personale. Për shumë nxënës, shkolla është e mërzitshme. Të tjerë
kanë vështirësi ne te mesuarit dhe kanë nevojë për ndihmë nga specialistët. Problemi i
braktisjes së shkollës mund të reduktohet duke përdorur disa strategji. Së pari, autoritetet
arsimore duhet të punojnë ngushtë me prindërit për të monitoruar frekuentimin. Ata kanë
nevojë për të ndjekur dhe për të përcaktuar arsyet për mungesën e studentit. Në disa vende,
prindërit gjobiten nëse
fëmijët nuk janë duke marrë
pjesë ne shkolle. Shkollat
gjithashtu duhet te
permbajne nje punonjës
social i cili mund të
përgjigjen për problemet
familjare. Një qasje e dytë
është për të zbatuar
ndryshimet në kurrikulën në
mënyrë që shkolla te jete
më interesante për nxënësit
në rrezik të braktisjes. Kjo
mund të realizohet me ane te metodave të reja të mësimdhënies ose të lëndëve të reja dhe të
objekteve në shkollë. Së treti, disa ndihma financiare mund të ndihmojne shume për të
inkurajuar studentët me probleme financiare për të qëndruar në shkollë. Siç mund të shihet,
nuk ka një zgjidhje për problemin e braktisjes se shkolles. Autoritetet arsimore, prindërit dhe
shkollat duhet të punojnë ngushtë së bashku për të gjetur arsyen për vendimin e secilit nxënës
për të lënë shkollën, dhe të përpiqen të bëjne sa më shumë të jetë e mundur për të inkurajuar
nxenesit që të qëndrojnë në shkolle.
DHUNA NE SHKOLLE
Dhuna në shkollë është një problem i madh në mbarë botën. Efektet e dhunës në shkollë
mund të çojne në ndarje dhe trauma të rënda mendore dhe fizike për të dy autoret e krimit
dhe viktimave gjithashtu.Shkaku kryesor i dhunës në shkollë është një kombinim i
marrëdhënieve të dobëta të komunitetit.
Fillimet e dhunës në shkollë shpesh burojnë
nga dallimet në mes të rinjve. Fëmijët
shoqerohen me njerëz që janë të ngjashem
me ata,nga mentaliteti, dhe interesat. Grupet
e tjera shihen si armiq, dhe ktu është ku fillon
konflikti. Mungesa e arsimit është një nga
shkaqet kryesore të dhunës në shkollë. Nëse
të rinjtë nuk janë mësuar nga një moshë të re
në lidhje me pasojat dhe gabimet e dhunës
atehere ata do te kenaqen duke e perdorur
ate. Edukimi duhet të ndodhin në shtëpi, së
bashku me prindërit, dhe në klasë bashke me
mesuesit e tyre. Për më tepër, kur dhuna ndodhë, mungesa e vullnetit për të ndëshkuar
autorët e krimit i inkurajon ata që të marrin pjesë në të përsëri më vonë. Mësuesit dhe
oficerët e zbatimit të ligjit duhet parandalojne
dhunën. Duke i lejuar nxenesit që të largohen
pa denuar, atehere ata mendojne se nuk kanë
bërë asgjë të gabuar dhe vazhdojne ta
perserisin dhunen.Marrëdhëniet e dobëta të
komunitetit fillojnë dhunën e shkollës. Shkollat
ndër-racore ku nxënësit vijnë nga prejardhje të
ndryshme mbjellin farën e konfliktit. Shumë
studentë nuk kanë ardhur në kontakt me njerëz
nga prejardhje tjeter, dhe kjo krijon dyshime
dhe kujdes. Udhëzimet e prindërve në shtëpi
kane një efekt shume të madh mbi dhunën e
shkollës. Nëse prindërit e një nxënësi janë të dhunshëm dhe paragjykues, ata kanë gjasa për
të zhvilluar të njëjtat karakteristika agresive. Edhe nëse ka vetëm një njeri si ky në një
shkollë, ajo mund të çojë në dhunë nje klasë te tere. Në përgjithësi, nuk jane faktorët e
rrezikut të dhunës të cilet bëhen problem. Është mungesa e vullnetit për të vepruar
mbi të kur ajo ndodh. Është e pamundur për të shuar të gjitha llojet e dhunës.
Fëmijët bëjnë gabime dhe kjo do të ndodhë,por për ta ndaluar atë të ndodhë
përsëri, shkollat dhe oficerë të komunitetit duhet të veprojnë.
AKTIVITET PAS-SHKOLLORE
DHE PUNA
Ne shkollen e mesme eshte e nevojshme te jemi te perfshire ne aktivitete jashteshkol-
lore, por cfare lloji aktiviteti i pershatet nje nxenesi te shkolles se mesme? Sigurisht
aktivitet sportiv por ekziston edhe puna. Shume adoleshente ne ditet e sotme punojne
ne dyqane te ndryshme ushqimore,ne kinema,etj. Si student te shkolles se mesme
eshte me mire te jemi te perfshire ne nje aktivitet pas-shkollor se sa te kemi nje pune,
por te dyja keto gjera na lejojne te praktikojme aftesite tona.Perfshirja ne nje aktivitet
pas-shkollor na jep liri per te lehtesuar stresin menderisht dhe fizikisht. Per shembull
kur ne jemi duke luajtur futboll ne jo
vetem mesojme artin por edhe kena-
qemi duke luajtur. Po keshtu, kur
shkruajme vet nje artikull ne nje
gazete, neve na jepet mundesia per te
perdorur imagjinaten tone, dhe kjo
mund te quhet nje proces shume i
lumtur. Por ndryshe nga puna e cila
duhet te merret seriozisht sepse me
gabimin me te thjeshte ne mund te
humbasim punen tone.Pra puna
ndryshe nga aktiviteti nuk eshte gjith-
mone nje ceshtje e bukur dhe nuk na
lejon gjithmone te jemi krijues as te
shfrytezojme imagjinatet
tone.Perfshirja ne nje aktivitet pas-
shkollor gjithashtu ka perfitime me te
mira per nje nxenes te shkolles se
mesme sesa nje pune ka per te ofruar.
Kjo per faktin se aktivitet pas-
shkollore na ofrojne shume informacione te vlefshme per tu njohur ne mbare boten
dhe per te regjistruar ne nje universitet me te mire. Puna nga ana tjeter na ndihmon
per gjendjen financiare por nuk na jep mundesi ne jete.Duke marr pjese ne nje
aktivitet pas-shkollor jo vetëm na jep mundesi per te mësuar artin e diçkaje,por edhe
për të vënë ato aftësi në veprim. Përvoja është tepër e çmuar dhe përpjekja dhe koha
Drejtori i qendrës “Aksion Plus”,
Genc Muçollari shprehet se mosha e
fillimit të përdorimit të drogës është
13-14 vjeç dhe kryesisht kjo moshë
fillon të përdorë droga të ash-
tuquajtura “të lehta” dhe është më
tepër e predispozuar për të kaluar në
përdorimin e drogave “të rënda”, si
kanabis apo heroina. Z. Muçollari
vëren se kohët e fundit ka një rritje
të numrit të përdoruesve të drogës
dhe kjo sipas tij, vjen si rezultat
krizës ekonomike, ku shumë njerëz
kanë ngelur pa punë ose janë të
stresuar. Ai pohon se edhe numri i
përdoruesve që i përkasin
komunitetit Rom është rritur dhe si-
pas statistikave 7-8% e përdoruesve
i përkasin këtij komuniteti. “Mosha
mesatare e romëve që kanë përdorur
për herë të parë lëndë narkotike
është rreth 15 vjeç. Marrja e drogës
prej tyre bëhet në shtëpi apo zona të
braktisura në lagje, poshtë urave apo
në zonën e Bregut të Lumit në Tira-
në”- tregon Muçollari. Sipas tij,
mosha dominante e përdoruesve
është ajo nga 20-33 vjeç, një moshë
relativisht e re krahasuar me vende
të tjera të botës.
Muçollari tregon se meshkujt janë përdorues
më të mëdhenj të substancave narkotike kra-
hasuar me femrat, por nga ana tjetër, nuk ka
dallime përsa i përket shtresave sociale që i
përkasin përdoruesit. I pyetur rreth adolesh-
entëve dhe praktikave që duhet të zbatohen
që kjo kategori të jetë e mbrojtur drejtori i
“Aksion Plus” shprehet se, duhet një bash-
këpunim sa më i gjerë, ku të përfshihet
familja, shkolla, organizatat fetare, shoqëria
civile, media dhe shteti. “Gjithashtu, ne si in-
stitucion muajin tjetër do të ndërmarrim një
aksion sensibilizues në të gjitha gjimnazet e
Tiranës. Ky është një aksion që do ndërmer-
ret për të dytin vit rradhazi dhe do të
mbështetet nga AMSHC, UNFPA, OSFA, me
qëllimin e vetëm për t’u bashkuar të gjithë
kundër drogës”,- përfundon Muçollari.
JAVA / DITA OLIMPIKE DHE EDUKIMI OLIMPIK NE SHKOLLE
EDUKIMI OLIMPIK NE SHKOLLE NJE MODEL PER TU ZBATUAR NE
PRAKTIKE
OLIMIPIZMI
Qëllimi i Olimpizmit është që të kontribuojë në ndërtimin e një bote më të
mirë duke edukuar të rinjtë nëpërmjet të ushtruarit me aktivitete sportive pa
asnjë lloj forme diskriminimi dhe me shpirtin Olimpik, i cili kërkon mirëkup-
tim të ndërsjelltë me shpirt miqësise, solidaritetit dhe fair play.
Edukimi i të rinjëve Ndërtimi i një bote më të mire. Duke u nisur nga ky pa-
rim themelor i Kartës Olimpike, tashmë i provuar, na lind natyrshëm nxitja se
duhet të kontribuojmë në rininë tonë Shqiptare për të transmetuar tek ata disa
parime themelore që e gjithë bota, të gjithë fëmijët e botës, të gjithë spor-
tistët, të gjithë njerëzit dëshirojnë që ti kenë dhe të udhëhiqen nga to. Parime
të tilla si: Toleranca, bujaria, uniteti, miqësia, mos diskriminimi, respekti për
të tjerët, paqja, etj
Si të organizosh një Ditë Olimpike në Shkollë
Para se të vijohet me mënyrën se si të organizohet Dita Olimpike në shkollë
duhet të shtrojmë dy pyetje: 1. Pse duhet të organizohet Dita Olimpike? 2.
Çfarë përfiton shkolla nga Dita Olimpike?
Pse duhet të organizohet Dita Olimpike?
Për të përqëndruar vëmëndjen në suksesin e arritjeve personale për të gjithë
nxënësit Për të ofruar një mundësi kulminative për integrimin e aktiviteteve
kroskurrikulare Për të organizuar një aktivitet mbarë- shkollor, bazuar në
temë Olimpike, duke theksuar bashkëpunimin, pjesëmarrjen dhe fair play.
Facebook
Rrjetet sociale jane bere pjese e
jetes se perditshme per 60% te
shqiptareve. Statistikat flasin per
nje perdorim te gjere kryesisht te
facebook por edhe te Twitter, my
space, blogger, netlog etj
Perdoruesit jane te moshave te
ndryshme duke filluar qe nga
adoleshentet e deri tek personat
mbi 50-vjec.
Por a perben problem perdorimi i
ketyre rrjeteve?
A duhet te shqetesohen prinderit
per femijet e tyre?
Me poshte po ju japim disa fakte
mbi efektet qe kane rrjetet
sociale per shendetin tuaj
Efektet negative
1.Shkakton depresion
Kjo ndodh kur ka nje perdorim te
pakontrolluar dhe te pakufizuar
te facebook, vecanerisht nga
adoleshentet, te cilet mund te
shfaqin edhe sjellje agresive.
Megjithese ky fenomen ende nuk
eshte
2.Crregullon menyren e ushqyerjes
Sa me shume te rrine adoleshentet ne facebook
apo rrjete te tjera sociale, aq me shume jane te
prirur per crregullime ne menyren e te ngrenit,
duke degraduar deri ne anoreksi, bulimi apo
dieta ekstreme. Informacionet dhe lajmet e
shumta ne lidhje me muziken, moden, gossip, i
shtyjne adoleshentet drejt crregullimeve ne
menyren e te ushqyerit.
Por jo domosdoshmerisht per kete eshte fajtor
facebook. Ndoshta eshte e kunderta, qe
personat me keto crregullime shpenzojne me
shume kohe online. Duhet te tregohet nje
kujdes i vecante nga ana e prinderve qe te
kufizojne efektet negative jo vetem te facebook
-ut por te medias ne pergjithesi, tek femijet e
tyre.
Edhe pse sistemi arsimor është pëfshirë nga projektet, strategjitë e reja, apo metod-
ologjinë, nxënësit në këto ditë dimri kanë një problem edhe më shqetësues , atë të
mungesës së ngrohjes në klasa. Nxensit cdo dite përballen me të ftohtin e acartë. Ata
na tregojnë se në çfarë kushtesh e ndjekin mësimin, ndërkojë që nuk ngurrojnë ti
bëjnë thirrje e strukturave drejtuese si të komunës por edhe të qeverisë që të vënë dorë
për të zgjidhur këtë situatë.
"Nxënësit kur vijnë dridhen nga i ftohti. Gjithshtu mësuesit na kanë thënë që duhet të
vishemi më trashë dhe mundohen të na mbajnë ngrohtë me fjalët e tyre. vetëm kur
jemi në fiskulturë ne ngrohemi sepse lëvizjet të ngrohin trupin, ndërsa ë klasë në tre
orët e para të gjithë nxënësit dridhen. Ka shumë raste kur nxënësit mungojnë shumë
shpesh në shkolla për shkakë të ftohtit.
Duke hyrë nëpër klasa sheh nxënës të veshur trashë, të cilët zhvillojnë mësimin me
shalle e kapucë. Diku, në ndonjë rast, të zë syri ndonjë mjet ngrohës, por në të
shumtën e rasteve, ai nuk vihet në punë.
Viti i ri shkollor i gjen shkollat në
vend në kushte të vështira infra-
strukturore. Një pjesë e tyre kanë
mungesa bazike, ndërkohë që të
tjera kanë probleme më sipërfa-
qësore. Ajo që vërehet në
përgjithësi është mungesa e bash-
këpunimit mes qeverisë qendrore
dhe asaj vendore për përmirësimin
e gjendjes, por pavarësisht kësaj,
edhe pse jemi në vitin 2015, në
shkollat shqiptare vështirë të gjesh
laboratorë fizike apo kimie të një
niveli të kënaqshëm dhe nxënësit,
edhe sot, vijojnë të mësojnë për
reaksionet nëpërmjet imagjinatës,
apo përshkrimit që u bën mësuesja.
Në më të mirën e rasteve e shohin
në internet.
Po ashtu, pavarësisht sloganeve të
Shqipërisë në moshën e internetit,
në vendin tonë vijon të ketë
probleme bazike me laboratorët e
informatikës.
Në konkluzionet e raportit janë vënë
në dukje mospajisja e shkollave me
klasa laboratorë për lëndët shkencore,
mungesa e ambienteve për edukimin
fizik e deri tek mungesa e bibli-
otekave apo librave që u vijnë në
ndihmë nxënësve për të studiuar.
Shkollat e inspektuara, në 72% të
rasteve, disponojnë mjete laboratorike
të lëndëve fizikë, kimi, biologji dhe
gjeografi por mungojnë klasat labora-
torë. Për këtë arsye, punët laboratori-
ke jo gjithmonë realizohen në labora-
torë. Mësuesit zhvendosin mjetet në
mjediset e klasave për demonstrimin
e detyrave praktike. Kjo ndodh
pergjithesisht ne te gjitha shkollat e
mesme perfshire ktu edhe gjimnazin
BDK.
Disa shkolla i obligojnë nxënësit e tyre t’i bartin uniformat, por ka edhe vatra arsi-
more në të cilat nxënësit veshin atë që duan dhe u pëlqen. Zgjedhjet e të rinjëve
shpesh janë të zhdrejta. Shumë fëmijë dhe adoloshentë nuk arrijnë t‘i përmbahen
thënjes së vjeter “siç është vendi bëhet kuvendi”, duke tejkaluar kështu disa norma e
kode.
Pse duhet të duken si yje?
Shumë prindër të ashtuquajtur "cool" janë vetë-iniciatorë të kombinimeve që ngjajnë
me ato të klipeve muzikore e sfilatave të modës.
Ndonëse fëmijët e tyre nisen për në institucionin më serioz, disa tentojnë që fëmijët e
tyre, që nga ata të shkollës fillore e deri tek ata të të mesmes, të duken tejet modernë,
unikë dhe të pakrahasueshëm. Pra, edukimi duhet të nisë që nga shtëpia, prindërit
duhet të jenë ata që një farë forme e
diktojnë paraqitjen (e duhur) në
shkollë.
Fëmijët nuk duhet të rriten me
idenë “duhet të jesh më i (e)
veçantë se të gjithë dhe se imazhi e
rrobat janë gjithçka. Fëmijët duhet
të mësohen që të jenë “të thjeshtë”
dhe të mos bëhen asesi prototipe,
siç ndodh zakonisht.
Pse duhet që një fëmijë apo
adoloshent të duket gjithsesi si
Justin Biber, Selena Gomez, Justin
Timberlake, Rita Ora...? Industria e
bukurisë shpesh e pengon krijimin e stilit personal, andaj kujdes dhe mos lejoni që
fëmiju juaj të duket si dikush që në fakt nuk është dhe nuk mund të jetë, sepse secili
njeri është një – për vete.
Shkollat si pista mode
Fatkeqësisht, në shoqërinë tonë “liria në dukje” është pa diapazon, aq sa shumë veta
këtë liri e kane shijuar më tepër se ç’duhet dhe kjo duket që nga mënyra se si vishemi.
Mirëpo, gjjithçka ka një limit. Duhet të krijohet më në fund një edukatë se si të
vishemi në shkollë, në mënyrë që të mos lëmë pikpyetje në kokat e atyre që janë
thjesht “shikues”.
Mos të harrojme që shkolla është djep dije, diturie dhe mësimi, andaj veshja për në
këtë adresë me rëndësi të veçantë për të ardhemn e secilit duhet të jetë në harmoni me
Veshja ne shkolleVeshja ne shkolleVeshja ne shkolle
Ta kemi parasysh këtë thënje dhe ta tejkalojmë këtë tendencë të thkesuar drejt ek-
staravaganëcës. Pse duhet që nxënësit kosovarë të duken kaq “modernë”? Pse edhe pa-
rashkollorët duhet të vishen me firmë, të kenë aksesuar dhe ti lyejnë flokët më xhel? A
nuk mjafton të jenë thjeshtë të pastër? Edhe rinia jonë shkollorë ka prirje të theksuara
drejt ekstravagances. Është gjë fatkeqe që adoloshentët tanë me iden "e bukur" kup-
tojnë "ekstravaganten". Veshjet e shkollarëve tanë janë vërtet të çuditshme. Shumë
ngjyra, prerje, aksesuar...
Do të duhej që të krijohej një “kod”, siç ekziston dhe respektohet në të gjithë boten:
veshje të thjeshta, të pastërta, pa shumë detaje...veshje që nuk i lënë të tjerët të ndalen
tek dukja, por tek personaliteti dhe intelegjenca. Shkolla është institucion serioz ndaj
dhe veshja duhet të jetë serioze. Ndoshta, uniforma është zgjedhje idele, edhe për të
mos u bërë diferencimet, por edhe për të mos i shëndërruar shkollat në “pista mode”,
joshjeje e ngacmimi.
Me këtë “trend” (“shkollorë”)në lëvizje, idea e të mësuarit duket e largët. Veshjet e tilla
le të vishen në mbrëmje apo kudo, por jo në shkollë. Gjithashtu, përdorimi i takave të
larta është bërë mani. A bën që të vishen taka të larta 6-8 centimetra edhe në shkollë?
Kjo, është e tepërt, e pa lejueshme dhe
krejt jashtë rregullave. Në botë qarkullonj
vrullshëm idea që “veshja tregon kush
je”. A janë nxënësit tanë ata që duken?
Nëse kjo është e vërtët, atëherë vijm në
përfundime të pa dëshirueshme.
Megjithatë, le të themi që gjithçka që
ndodh është një “infeksion” i marr nga
televizioni. Fatkeqësisht, mas-media
ndikon keq tek adoloshentët tanë, të cilët
para trupit të tyre duhet ta stërvisin
fuqishëm mendjen dhe mënyrën e percep-
timit. Mos harroni: jo çdo gjë që shohim
në tv mund ta veshim në jetë.
Nëse doni që ta ktheni faqen, të visheni
siç u ka hije, atëherë fillimisht duhet ta
evitoni idenë “unë duhet të dukem
bukur...provokues...”e nxehtë”...Zgjidhni
gjëra të kohës, por jo ekstravagante.
Tejkaloni këtë shabllon të keq, sepse nuk
bën për në shkollë.
Dallimet mes nxënësve që mësojnë në periferi dhe atyre në qendër nuk do të ekzistojnë më në
arsimin shqiptar. Konfirmimi vjen nga kreu i Qeverisë Edi Rama, sipas të cilit ky hendek i
krijuar prej vitesh, shpesh herë edhe në nivele problematike do të ndalet falë mjeteve të
teknologjisë, përdorimi i të cilave do të ndikojë në cilësinë e mësimdhënies në të gjitha
shkollat e arsimit parauniversitar, pavarësisht zonës në të cilën ndodhen këto shkolla. Duke
marrë pjesë në promovimin e projektit ”Smart classroom”, në shkollën ”Andon Zako Çajupi
‘, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se kjo nismë synon që të arrijë zhvillimin e lëndëve të
ndryshme apo shkëmbimin e informacioneve mes nxënësve dhe mësuesve nëpërmjet tab-
letave elektronike. Nëpërmjet këtij projekti të ri që do të zbatohet në të gjitha shkollat shqip-
tare po bëhet e mundur që çdo
notë apo mungesë që merret në
shkollë të hidhet online.
Ndërkohë që më tej është
sqaruar se digjitalizimi i sis-
temit të vendosjes së notave
apo mungesa do të bëjë që
nxënësit të jenë më të monito-
ruar jo vetëm nga mësuesit, por
edhe prindërit. Kjo pasi
familjarët tashmë do të kenë
akses për të marrë informacion
për fëmijët e tyre
nëpërmjet faqeve online që do
krijohen në shkollë. Mësuesit do të jenë të pajisur edhe me regjistrin elektronik, i cili është
programuar që çdo informacion mbi nxënësit ta ketë mësuesi, por edhe prindi. “Sigurisht që
ju mund të mos iu vijë fort mirë, që falë këtij sistemi dhe programeve që do të përfshihen
brenda këtij sistemi, mami me babin do ta marrin vesh në kohë reale, a jeni në mësim, apo
s’jeni në mësim, në momentin kur mësuesja do shënojë notën në regjistrin e saj elektronik,
nota do t’i dali mamit ose babit në celular. Këto janë gjëra që, me thënë të drejtën, janë të
këqijat e teknologjisë. Nuk keni çfarë të bëni. Se nuk mund t’i ketë teknologjia, të gjitha të
mira. Por, pa dyshim, për ju do të jetë një ndihmë e jashtëzakonshme që përmes këtyre instru-
menteve, por dhe përmes kësaj marrëdhënieje së re që do të krijohet mes shkollës e familjes,
ju të mund të nxirrni përfitimet më të mëdha dhe të bëni një investim, shumë herë më efikas,
për të ardhmen tuaj.Kostoja që do paguani, e di që nuk është e vogël, sepse do jeni të
kontrolluar si asnjëherë tjetër dhe praktikisht nuk do gënjeni dot, duke thënë që isha në mësim
po zysha nuk më vuri re, se kur u bë apeli, nuk më doli emri apo, jo nuk më pyetën sot,
ndërkohë që ke marrë një notë që prindërit i bën të palumtur”, ka deklaruar kryeministri Ra-
ma. Aktualisht ka nisur reforma për sistemin e arsimit, futja e teknologjisë së informacionit
sjell më afër mësuesit me nxënësit dhe prindërit, por dhe i jep fund diferencimeve mes
nxënësve për shkak të gjendjes sociale
Projekti ”Smart classroom”, nis
në shkollën ”Andon Zako Çajupi
Grupi 1
1. Mirsad Shabani
2. Agli Mema
3. Shkelzen Celaj
4. Ygerta Neziri
5. Rigers Loka
6. Leonardo Tare
7. Orjeld Tarja
8. Olgert Leka
9. Kevin Lala
10. Migena Qazimi
Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI

More Related Content

What's hot

Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Xhesiana Muka
 
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiFlavioHabilaj
 
Kequshqyerja dhe semundjet
Kequshqyerja dhe semundjetKequshqyerja dhe semundjet
Kequshqyerja dhe semundjetSindi_haka
 
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreXheni Marku
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve22062002
 
Historia e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesXhuliana Haxhiu
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKlarisa Klara
 
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Denisa Caushi
 
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshmeZbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshmeErhan Luma
 
Fizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshmeAn An
 
Komunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne ShqiperiDenis Lezo
 
Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Orven Bregu
 
SI TE KRIJOJME GAZETEN E SHKOLLES ?!
SI TE KRIJOJME GAZETEN E SHKOLLES ?!SI TE KRIJOJME GAZETEN E SHKOLLES ?!
SI TE KRIJOJME GAZETEN E SHKOLLES ?!#MesueseAurela Elezaj
 
Trashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperisemelissa cani
 
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseEkonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseAron Neli
 
Projekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistikeProjekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistikeAnisa 19
 

What's hot (20)

Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
 
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne ShqiperiNdikimi i kultures osmane ne Shqiperi
Ndikimi i kultures osmane ne Shqiperi
 
Kequshqyerja dhe semundjet
Kequshqyerja dhe semundjetKequshqyerja dhe semundjet
Kequshqyerja dhe semundjet
 
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
 
Mjedisi
MjedisiMjedisi
Mjedisi
 
Te drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeveTe drejtat e femijeve
Te drejtat e femijeve
 
Historia e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikesHistoria e zhvillimit te matematikes
Historia e zhvillimit te matematikes
 
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisit
 
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
 
Djemtë e rrugës Pal
Djemtë e rrugës PalDjemtë e rrugës Pal
Djemtë e rrugës Pal
 
Iris
IrisIris
Iris
 
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshmeZbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
Zbatimet e valeve ne teknik dhe ne jeten e perditshme
 
Letersia dhe Folklori !!!!
Letersia dhe Folklori !!!!Letersia dhe Folklori !!!!
Letersia dhe Folklori !!!!
 
Fizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshmeFizika ne jeten e perditshme
Fizika ne jeten e perditshme
 
Komunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne Shqiperi
 
Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme Kimia ne jeten e perditshme
Kimia ne jeten e perditshme
 
SI TE KRIJOJME GAZETEN E SHKOLLES ?!
SI TE KRIJOJME GAZETEN E SHKOLLES ?!SI TE KRIJOJME GAZETEN E SHKOLLES ?!
SI TE KRIJOJME GAZETEN E SHKOLLES ?!
 
Trashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperise
 
Ekonomia e Shqiperise
Ekonomia e ShqiperiseEkonomia e Shqiperise
Ekonomia e Shqiperise
 
Projekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistikeProjekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistike
 

Similar to Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI

Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02Arsela Vata
 
Portfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit KastratiPortfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit KastratiGentrit Kastrati
 
Portfolio nga gentrit kastrati
Portfolio nga gentrit kastratiPortfolio nga gentrit kastrati
Portfolio nga gentrit kastratiGentrit Kastrati
 
Roli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollorRoli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollorAnida Ago
 
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko Hysen Doko
 
Integrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen fillore
Integrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen filloreIntegrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen fillore
Integrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen filloreproudtobealbanian1
 
Integrimi ne shkolle i femijeve me prapambetje mendore
Integrimi ne shkolle i femijeve me prapambetje mendoreIntegrimi ne shkolle i femijeve me prapambetje mendore
Integrimi ne shkolle i femijeve me prapambetje mendoreproudtobealbanian11
 
Detyrat zhvillimore te adoleshentit - Hysen Doko
Detyrat zhvillimore te adoleshentit - Hysen DokoDetyrat zhvillimore te adoleshentit - Hysen Doko
Detyrat zhvillimore te adoleshentit - Hysen DokoHysen Doko
 
Struktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ#MesueseAurela Elezaj
 
Psikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liberPsikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liberLeonard Carcani
 
Psikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liberPsikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liberLeonard Carcani
 
Komunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteveKomunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteveSelf employed
 
Policy brief al._pdf
Policy brief al._pdfPolicy brief al._pdf
Policy brief al._pdfBetim Ismajli
 
Projekti per qytetari
Projekti per qytetariProjekti per qytetari
Projekti per qytetariDaniel Kola
 
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari XAdoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari XGersa_a
 
Komunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteveKomunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteveSelf employed
 

Similar to Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI (20)

Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
Gazetaeshkolles 140620062158-phpapp02
 
Portfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit KastratiPortfolio nga Gentrit Kastrati
Portfolio nga Gentrit Kastrati
 
Portfolio nga gentrit kastrati
Portfolio nga gentrit kastratiPortfolio nga gentrit kastrati
Portfolio nga gentrit kastrati
 
Punim seminarik
Punim seminarikPunim seminarik
Punim seminarik
 
Roli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollorRoli i psikologut shkollor
Roli i psikologut shkollor
 
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
Faktoret ndikues ne edukimin e adoleshenteve Hysen Doko
 
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“
 
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“
Udhëzues për prindër „Fuqia e prindërve“
 
ESE
ESEESE
ESE
 
Integrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen fillore
Integrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen filloreIntegrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen fillore
Integrimi i femijeve me prapambetje mendore ne shkollen fillore
 
Integrimi ne shkolle i femijeve me prapambetje mendore
Integrimi ne shkolle i femijeve me prapambetje mendoreIntegrimi ne shkolle i femijeve me prapambetje mendore
Integrimi ne shkolle i femijeve me prapambetje mendore
 
Detyrat zhvillimore te adoleshentit - Hysen Doko
Detyrat zhvillimore te adoleshentit - Hysen DokoDetyrat zhvillimore te adoleshentit - Hysen Doko
Detyrat zhvillimore te adoleshentit - Hysen Doko
 
Struktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ
 
Psikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liberPsikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liber
 
Psikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liberPsikologji shkollore liber
Psikologji shkollore liber
 
Komunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteveKomunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteve
 
Policy brief al._pdf
Policy brief al._pdfPolicy brief al._pdf
Policy brief al._pdf
 
Projekti per qytetari
Projekti per qytetariProjekti per qytetari
Projekti per qytetari
 
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari XAdoleshentet ne shkolle - Qytetari X
Adoleshentet ne shkolle - Qytetari X
 
Komunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteveKomunikimi ne mardheniet e studenteve
Komunikimi ne mardheniet e studenteve
 

Gazeta e shkolles A.Z.CAJUPI

 • 1. A.Z.Cajupi Cmimi: 50 L Nr.1 Viti:2015 FACEBOOK Nje problem shqetesues. Alarmi: Varësia nga droga tani nis që në shkollë MATURA SHTETËRORE 2015, NXËNËSIT DO JAPIN 5 PROVIME BRAKTISJA E SHKOLLES Mardheniet mesues - nxenes MUNGON NGROHJA NE SHKOLLA
 • 2. Miratohet udhëzimi i Maturës Shtetërore 2015. Matura këtë vit do të ndahet në dy pjesë, pasi edhe në udhëzimin e Ministrisë së Arsimit, i cili mban datën 12 janar 2015, përcaktohet se ky udhëzim është vetëm për shkollat e mesme joprofe- sionale. Me ndryshimet e fundit që i janë bërë ligjit të arsimit dhe formimit profesional, shkollat profe- sionale do të kenë një maturë më vete. Në udhëzim nr. 169 të MAS përcaktohet se maturantët do të japin 5 provime në Maturën Shtetërore, si vitin e shkuar. Po ashtu, edhe këtë vit gjuha e huaj me detyrim nuk do të llogaritet në formulën e Maturës Sht- etërore, por nota me të cilën do të vlerësohen maturantët do të jetë vetëm për dëftesën e maturës. Maturantët do japin dy provime me zgjedhje, kreditet e të cilave nuk duhet të jenë më pak se 8. Ata kanë mundësi t’i zgjedhin mes 21 lëndëve me zgjedhje. Ndërsa maturantët e shkollave artistike, veç se një lëndë mund ta zgjedhin mes 21 lëndëve që janë për të gjithë maturantët e shkollave të tje- ra, një prej lëndëve që do japin si provim me zgjedhje mund të jetë Histori Arti, Histori Muzike dhe Histori Baleti. GJUHA E HUAJ Ministria e Arsimit publikon udhëzimin për Maturën Shtetërore 2015. Nëpërmjet këtij udhëzimi, ky dikaster informon të gjithë maturantët se edhe këtë vit Matura Shtetërore do të ketë në total 5 provime, tri me detyrim dhe dy me zgjedhje. “Testi i gjuhës së huaj (D3) të hartohet në përputhje me gjuhën, e cila në planin mësimor të arsimit të mesëm të lartë tra- jtohet si gjuhë e huaj e detyruar në nivelin gjuhësor B1. Lista e gjuhëve të huaja, që do të jepen si provim i detyruar D3 është: Anglisht, Italisht, Frëngjisht dhe Gjermanisht. Gjuha e huaj që do të jepet provim do të pasqyrohet në Formularin A1/A1Z. Kandidatët e vitit të kaluar, që rezultuan mbetës në D3 janë të detyruar ta rijapin këtë provim. Kandidatët e tjerë, që aplikojnë me AlZ nuk do ta rijapin provimin e detyruar D3″, – përcaktohet në udhëzimin e MAS. Sipas udhëzimit, testi i gjuhës së huaj si provim me detyrim do të hartohet nga AKP dhe provimi do të administrohet nga DAR/ZA-të përkatëse. Vlerësimi i gjuhës së huaj (D3), si provim i detyruar, do të pasqyrohet në certifikatën e maturës, por nuk do të ndikoj te pikët, sepse nuk përfshihet në formulë”, – shkruhet në udhëzimin e MAS. Pra, pikët që do të marrë maturanti në provimin e gjuhës së huaj nuk do të ndikojnë në pikët që ata do grumbullojnë për garën në universi- tet. Lëndët me zgjedhje Udhëzimi i Ministrisë së Arsimit pasqyron edhe ndryshimet që do të kenë lëndët me zgjedhje në provimet e Maturës Shtetërore 2015. Sipas këtij udhëzimi, numri i provimeve me zgjedhje mbetet dy, por lista e lëndëve ku mund të përzgjedhin maturantët reduktohet në 24, nga 25 që ishin vitin e shkuar, pasi është hequr “Teoria Profesionale”, duke qenë se maturantët e shkollave profesionale do kenë një maturë më vete. JA PROVIMET E MATURES SHTETERORE
 • 3. Shkolla eshte nje institucion dinamik qe po ndryshon shume ne parametrat e saj te se kaluares. Mund te themi se marredheniet mesues-nxenes jane permiresuar me kalimin e kohes, por ka edhe disa vende ku keto marredhenie lene vertet per te deshiruar. Mesuesi dhe nxenesi jane dy ‘identitete njerezore’, ‘identitete sociale’ te ndryshme. Kjo do te thote se ata jane dy figura te ndryshme, qe kane mendimin e tyre per njeri-tjetrin, natyrisht nga relacionet sociale te jetes se sotme ne vendin tone, ne kontestin e se ciles ‘bashkejetojne’ mesuesi dhe nxenesi. Ata ne kushtet e shkolles ‘moderne’ nuk duhet te jene rivale apo ‘armik’, perkundrazi bashkepunues, partner, qe kane nje mision te perbashket. Ne cdo kuptim qe ne do ta shikojme shkollen ajo eshte dhe do te jete nje institucion jo vetem pedagogjik, por edhe I marredhenieve te demokratizuara midis mesuesit dhe nxenesit. Mesuesi dhe nxenesi jane te lire te ndertojne marredhenie produktive duke u nisur nga parimi pedagogjik,sipas te cilit ne shkolle ‘liria e nxenesit’ mbaron aty ku fillon ‘e drejta e mesuesit’ dhe anasjelltas. Normalisht, liria pedagogjike dhe demokratizimi I marredhenieve mesues- nxenes nuk mund te realizohen duke nderhyre padrejtesisht ne hapesirat e njeri- tjetrit, duke krijuar keshtu marredhenie kaotike, te paqarta. Principet e ndryshuara dhe të demokratizuara të shkollës shpesh sjellin konflikte, ashpërsi, brutalitet, vrazhdësi. Jeta e përditshme shkollore, krahas konflikteve nxënës - nxënës, përmban edhe konfliktet nxënës- mësues. Konfliktet mësues-nxënës janë nga më delikatet në shkollë dhe është e pamundur të mos ekzistojnë. Ato kërkojnë shumë vëmendje, kujdes, ndjeshmëri e profesionalizëm. Pjesa më e madhe e tyre janë konflikte: për nevoja ose për vlera, rrallë herë ato janë konflikte për shkaqe të tjera, konfliktet për nevoja lidhen drejtpërdrejt me realizimin ose mosrealizimin e interesave të ndryshëm të nxënësve ose të mësuesve, ndërsa konfliktet për vlera lidhen me figurën ose personalitetin e mësuesit ose të nxënësit. Kur të dyja palët nuk ndihen të respektuara nga njëra- tjetra, kur ndihen të fyera nga fjalë të thëna ose nga veprime të kryera, ato, menjëherë, pozicionohen kundër njëra-tjetrës. Jo pak mësues, nuk mund të përditësohen me ndryshimet e përshpejtuara në formimin psikokulturor të nxënësve adoleshentë, gjë që ndikon në nxitjen e konflikteve. Por, duke u nisur nga ajo se shkolla kërkon paqe, stabilitet, qetësin e vërtet e jo të rreme por edhe shumë punë e përkushtim, në vetvete ajo nënkupton parandalimin e konflikteve, nënkupton zgjidhjen. Fëmijët duhet të mësojnë të punojnë së bashku, të besojnë, të ndihmojnë dhe të ndajnë gjithçka me njëri-tjetrin. Fëmijët duhet të mësojnë të vëzhgojnë me kujdes, të komunikojnë me korrektësi dhe të dëgjojnë me vëmendje. Komunikimi i dobët mund të krijojë konflikt, kur nxënësit nuk dinë të shprehin nevojat dhe dëshirat e tyre; nuk kanë ku t’i shprehin emocionet dhe nevojat e tyre ose druhen t’i shprehin ato. Shumë konflikte e kanë burimin te keqkuptimi i qëllimeve, ndjenjave, nevojave ose i veprimeve të të tjerëve. Asnjehere shkolla nuk eshte normale, nese nuk ka te kristalizuar misionin, qellimin, funksionin si dhe natyrisht statusin dinamik te dy figurave te perjetshme te saj; mesuesit dhe nxenesit. MARRDHENIET MESUES – NXENES
 • 4. BRAKTISJA E SHKOLLES Ka shumë arsye pse nxënësit lënë shkollën herët. Problemet familjare janë një shkak. Nëse prindërit janë të divorcuar, askush nuk mban pergjegjesi per femijen. Faktorët financiare janë gjithashtu të rëndësishme. Disa studentë duan të punojnë në mënyrë për të mbështetur familjet e tyre. Në të kundërt, të tjerët mund të kenë biznese familjare dhe nuk shohin ndonjë dobi në marrjen e një të certifikate të shkolles se mesme. Ndoshta arsyeja kryesore pse nxënësit braktisin është për arsye personale. Për shumë nxënës, shkolla është e mërzitshme. Të tjerë kanë vështirësi ne te mesuarit dhe kanë nevojë për ndihmë nga specialistët. Problemi i braktisjes së shkollës mund të reduktohet duke përdorur disa strategji. Së pari, autoritetet arsimore duhet të punojnë ngushtë me prindërit për të monitoruar frekuentimin. Ata kanë nevojë për të ndjekur dhe për të përcaktuar arsyet për mungesën e studentit. Në disa vende, prindërit gjobiten nëse fëmijët nuk janë duke marrë pjesë ne shkolle. Shkollat gjithashtu duhet te permbajne nje punonjës social i cili mund të përgjigjen për problemet familjare. Një qasje e dytë është për të zbatuar ndryshimet në kurrikulën në mënyrë që shkolla te jete më interesante për nxënësit në rrezik të braktisjes. Kjo mund të realizohet me ane te metodave të reja të mësimdhënies ose të lëndëve të reja dhe të objekteve në shkollë. Së treti, disa ndihma financiare mund të ndihmojne shume për të inkurajuar studentët me probleme financiare për të qëndruar në shkollë. Siç mund të shihet, nuk ka një zgjidhje për problemin e braktisjes se shkolles. Autoritetet arsimore, prindërit dhe shkollat duhet të punojnë ngushtë së bashku për të gjetur arsyen për vendimin e secilit nxënës për të lënë shkollën, dhe të përpiqen të bëjne sa më shumë të jetë e mundur për të inkurajuar nxenesit që të qëndrojnë në shkolle.
 • 5. DHUNA NE SHKOLLE Dhuna në shkollë është një problem i madh në mbarë botën. Efektet e dhunës në shkollë mund të çojne në ndarje dhe trauma të rënda mendore dhe fizike për të dy autoret e krimit dhe viktimave gjithashtu.Shkaku kryesor i dhunës në shkollë është një kombinim i marrëdhënieve të dobëta të komunitetit. Fillimet e dhunës në shkollë shpesh burojnë nga dallimet në mes të rinjve. Fëmijët shoqerohen me njerëz që janë të ngjashem me ata,nga mentaliteti, dhe interesat. Grupet e tjera shihen si armiq, dhe ktu është ku fillon konflikti. Mungesa e arsimit është një nga shkaqet kryesore të dhunës në shkollë. Nëse të rinjtë nuk janë mësuar nga një moshë të re në lidhje me pasojat dhe gabimet e dhunës atehere ata do te kenaqen duke e perdorur ate. Edukimi duhet të ndodhin në shtëpi, së bashku me prindërit, dhe në klasë bashke me mesuesit e tyre. Për më tepër, kur dhuna ndodhë, mungesa e vullnetit për të ndëshkuar autorët e krimit i inkurajon ata që të marrin pjesë në të përsëri më vonë. Mësuesit dhe oficerët e zbatimit të ligjit duhet parandalojne dhunën. Duke i lejuar nxenesit që të largohen pa denuar, atehere ata mendojne se nuk kanë bërë asgjë të gabuar dhe vazhdojne ta perserisin dhunen.Marrëdhëniet e dobëta të komunitetit fillojnë dhunën e shkollës. Shkollat ndër-racore ku nxënësit vijnë nga prejardhje të ndryshme mbjellin farën e konfliktit. Shumë studentë nuk kanë ardhur në kontakt me njerëz nga prejardhje tjeter, dhe kjo krijon dyshime dhe kujdes. Udhëzimet e prindërve në shtëpi kane një efekt shume të madh mbi dhunën e shkollës. Nëse prindërit e një nxënësi janë të dhunshëm dhe paragjykues, ata kanë gjasa për të zhvilluar të njëjtat karakteristika agresive. Edhe nëse ka vetëm një njeri si ky në një shkollë, ajo mund të çojë në dhunë nje klasë te tere. Në përgjithësi, nuk jane faktorët e rrezikut të dhunës të cilet bëhen problem. Është mungesa e vullnetit për të vepruar mbi të kur ajo ndodh. Është e pamundur për të shuar të gjitha llojet e dhunës. Fëmijët bëjnë gabime dhe kjo do të ndodhë,por për ta ndaluar atë të ndodhë përsëri, shkollat dhe oficerë të komunitetit duhet të veprojnë.
 • 6. AKTIVITET PAS-SHKOLLORE DHE PUNA Ne shkollen e mesme eshte e nevojshme te jemi te perfshire ne aktivitete jashteshkol- lore, por cfare lloji aktiviteti i pershatet nje nxenesi te shkolles se mesme? Sigurisht aktivitet sportiv por ekziston edhe puna. Shume adoleshente ne ditet e sotme punojne ne dyqane te ndryshme ushqimore,ne kinema,etj. Si student te shkolles se mesme eshte me mire te jemi te perfshire ne nje aktivitet pas-shkollor se sa te kemi nje pune, por te dyja keto gjera na lejojne te praktikojme aftesite tona.Perfshirja ne nje aktivitet pas-shkollor na jep liri per te lehtesuar stresin menderisht dhe fizikisht. Per shembull kur ne jemi duke luajtur futboll ne jo vetem mesojme artin por edhe kena- qemi duke luajtur. Po keshtu, kur shkruajme vet nje artikull ne nje gazete, neve na jepet mundesia per te perdorur imagjinaten tone, dhe kjo mund te quhet nje proces shume i lumtur. Por ndryshe nga puna e cila duhet te merret seriozisht sepse me gabimin me te thjeshte ne mund te humbasim punen tone.Pra puna ndryshe nga aktiviteti nuk eshte gjith- mone nje ceshtje e bukur dhe nuk na lejon gjithmone te jemi krijues as te shfrytezojme imagjinatet tone.Perfshirja ne nje aktivitet pas- shkollor gjithashtu ka perfitime me te mira per nje nxenes te shkolles se mesme sesa nje pune ka per te ofruar. Kjo per faktin se aktivitet pas- shkollore na ofrojne shume informacione te vlefshme per tu njohur ne mbare boten dhe per te regjistruar ne nje universitet me te mire. Puna nga ana tjeter na ndihmon per gjendjen financiare por nuk na jep mundesi ne jete.Duke marr pjese ne nje aktivitet pas-shkollor jo vetëm na jep mundesi per te mësuar artin e diçkaje,por edhe për të vënë ato aftësi në veprim. Përvoja është tepër e çmuar dhe përpjekja dhe koha
 • 7. Drejtori i qendrës “Aksion Plus”, Genc Muçollari shprehet se mosha e fillimit të përdorimit të drogës është 13-14 vjeç dhe kryesisht kjo moshë fillon të përdorë droga të ash- tuquajtura “të lehta” dhe është më tepër e predispozuar për të kaluar në përdorimin e drogave “të rënda”, si kanabis apo heroina. Z. Muçollari vëren se kohët e fundit ka një rritje të numrit të përdoruesve të drogës dhe kjo sipas tij, vjen si rezultat krizës ekonomike, ku shumë njerëz kanë ngelur pa punë ose janë të stresuar. Ai pohon se edhe numri i përdoruesve që i përkasin komunitetit Rom është rritur dhe si- pas statistikave 7-8% e përdoruesve i përkasin këtij komuniteti. “Mosha mesatare e romëve që kanë përdorur për herë të parë lëndë narkotike është rreth 15 vjeç. Marrja e drogës prej tyre bëhet në shtëpi apo zona të braktisura në lagje, poshtë urave apo në zonën e Bregut të Lumit në Tira- në”- tregon Muçollari. Sipas tij, mosha dominante e përdoruesve është ajo nga 20-33 vjeç, një moshë relativisht e re krahasuar me vende të tjera të botës. Muçollari tregon se meshkujt janë përdorues më të mëdhenj të substancave narkotike kra- hasuar me femrat, por nga ana tjetër, nuk ka dallime përsa i përket shtresave sociale që i përkasin përdoruesit. I pyetur rreth adolesh- entëve dhe praktikave që duhet të zbatohen që kjo kategori të jetë e mbrojtur drejtori i “Aksion Plus” shprehet se, duhet një bash- këpunim sa më i gjerë, ku të përfshihet familja, shkolla, organizatat fetare, shoqëria civile, media dhe shteti. “Gjithashtu, ne si in- stitucion muajin tjetër do të ndërmarrim një aksion sensibilizues në të gjitha gjimnazet e Tiranës. Ky është një aksion që do ndërmer- ret për të dytin vit rradhazi dhe do të mbështetet nga AMSHC, UNFPA, OSFA, me qëllimin e vetëm për t’u bashkuar të gjithë kundër drogës”,- përfundon Muçollari.
 • 8. JAVA / DITA OLIMPIKE DHE EDUKIMI OLIMPIK NE SHKOLLE EDUKIMI OLIMPIK NE SHKOLLE NJE MODEL PER TU ZBATUAR NE PRAKTIKE OLIMIPIZMI Qëllimi i Olimpizmit është që të kontribuojë në ndërtimin e një bote më të mirë duke edukuar të rinjtë nëpërmjet të ushtruarit me aktivitete sportive pa asnjë lloj forme diskriminimi dhe me shpirtin Olimpik, i cili kërkon mirëkup- tim të ndërsjelltë me shpirt miqësise, solidaritetit dhe fair play. Edukimi i të rinjëve Ndërtimi i një bote më të mire. Duke u nisur nga ky pa- rim themelor i Kartës Olimpike, tashmë i provuar, na lind natyrshëm nxitja se duhet të kontribuojmë në rininë tonë Shqiptare për të transmetuar tek ata disa parime themelore që e gjithë bota, të gjithë fëmijët e botës, të gjithë spor- tistët, të gjithë njerëzit dëshirojnë që ti kenë dhe të udhëhiqen nga to. Parime të tilla si: Toleranca, bujaria, uniteti, miqësia, mos diskriminimi, respekti për të tjerët, paqja, etj Si të organizosh një Ditë Olimpike në Shkollë Para se të vijohet me mënyrën se si të organizohet Dita Olimpike në shkollë duhet të shtrojmë dy pyetje: 1. Pse duhet të organizohet Dita Olimpike? 2. Çfarë përfiton shkolla nga Dita Olimpike? Pse duhet të organizohet Dita Olimpike? Për të përqëndruar vëmëndjen në suksesin e arritjeve personale për të gjithë nxënësit Për të ofruar një mundësi kulminative për integrimin e aktiviteteve kroskurrikulare Për të organizuar një aktivitet mbarë- shkollor, bazuar në temë Olimpike, duke theksuar bashkëpunimin, pjesëmarrjen dhe fair play.
 • 9. Facebook Rrjetet sociale jane bere pjese e jetes se perditshme per 60% te shqiptareve. Statistikat flasin per nje perdorim te gjere kryesisht te facebook por edhe te Twitter, my space, blogger, netlog etj Perdoruesit jane te moshave te ndryshme duke filluar qe nga adoleshentet e deri tek personat mbi 50-vjec. Por a perben problem perdorimi i ketyre rrjeteve? A duhet te shqetesohen prinderit per femijet e tyre? Me poshte po ju japim disa fakte mbi efektet qe kane rrjetet sociale per shendetin tuaj Efektet negative 1.Shkakton depresion Kjo ndodh kur ka nje perdorim te pakontrolluar dhe te pakufizuar te facebook, vecanerisht nga adoleshentet, te cilet mund te shfaqin edhe sjellje agresive. Megjithese ky fenomen ende nuk eshte 2.Crregullon menyren e ushqyerjes Sa me shume te rrine adoleshentet ne facebook apo rrjete te tjera sociale, aq me shume jane te prirur per crregullime ne menyren e te ngrenit, duke degraduar deri ne anoreksi, bulimi apo dieta ekstreme. Informacionet dhe lajmet e shumta ne lidhje me muziken, moden, gossip, i shtyjne adoleshentet drejt crregullimeve ne menyren e te ushqyerit. Por jo domosdoshmerisht per kete eshte fajtor facebook. Ndoshta eshte e kunderta, qe personat me keto crregullime shpenzojne me shume kohe online. Duhet te tregohet nje kujdes i vecante nga ana e prinderve qe te kufizojne efektet negative jo vetem te facebook -ut por te medias ne pergjithesi, tek femijet e tyre.
 • 10. Edhe pse sistemi arsimor është pëfshirë nga projektet, strategjitë e reja, apo metod- ologjinë, nxënësit në këto ditë dimri kanë një problem edhe më shqetësues , atë të mungesës së ngrohjes në klasa. Nxensit cdo dite përballen me të ftohtin e acartë. Ata na tregojnë se në çfarë kushtesh e ndjekin mësimin, ndërkojë që nuk ngurrojnë ti bëjnë thirrje e strukturave drejtuese si të komunës por edhe të qeverisë që të vënë dorë për të zgjidhur këtë situatë. "Nxënësit kur vijnë dridhen nga i ftohti. Gjithshtu mësuesit na kanë thënë që duhet të vishemi më trashë dhe mundohen të na mbajnë ngrohtë me fjalët e tyre. vetëm kur jemi në fiskulturë ne ngrohemi sepse lëvizjet të ngrohin trupin, ndërsa ë klasë në tre orët e para të gjithë nxënësit dridhen. Ka shumë raste kur nxënësit mungojnë shumë shpesh në shkolla për shkakë të ftohtit. Duke hyrë nëpër klasa sheh nxënës të veshur trashë, të cilët zhvillojnë mësimin me shalle e kapucë. Diku, në ndonjë rast, të zë syri ndonjë mjet ngrohës, por në të shumtën e rasteve, ai nuk vihet në punë.
 • 11. Viti i ri shkollor i gjen shkollat në vend në kushte të vështira infra- strukturore. Një pjesë e tyre kanë mungesa bazike, ndërkohë që të tjera kanë probleme më sipërfa- qësore. Ajo që vërehet në përgjithësi është mungesa e bash- këpunimit mes qeverisë qendrore dhe asaj vendore për përmirësimin e gjendjes, por pavarësisht kësaj, edhe pse jemi në vitin 2015, në shkollat shqiptare vështirë të gjesh laboratorë fizike apo kimie të një niveli të kënaqshëm dhe nxënësit, edhe sot, vijojnë të mësojnë për reaksionet nëpërmjet imagjinatës, apo përshkrimit që u bën mësuesja. Në më të mirën e rasteve e shohin në internet. Po ashtu, pavarësisht sloganeve të Shqipërisë në moshën e internetit, në vendin tonë vijon të ketë probleme bazike me laboratorët e informatikës. Në konkluzionet e raportit janë vënë në dukje mospajisja e shkollave me klasa laboratorë për lëndët shkencore, mungesa e ambienteve për edukimin fizik e deri tek mungesa e bibli- otekave apo librave që u vijnë në ndihmë nxënësve për të studiuar. Shkollat e inspektuara, në 72% të rasteve, disponojnë mjete laboratorike të lëndëve fizikë, kimi, biologji dhe gjeografi por mungojnë klasat labora- torë. Për këtë arsye, punët laboratori- ke jo gjithmonë realizohen në labora- torë. Mësuesit zhvendosin mjetet në mjediset e klasave për demonstrimin e detyrave praktike. Kjo ndodh pergjithesisht ne te gjitha shkollat e mesme perfshire ktu edhe gjimnazin BDK.
 • 12. Disa shkolla i obligojnë nxënësit e tyre t’i bartin uniformat, por ka edhe vatra arsi- more në të cilat nxënësit veshin atë që duan dhe u pëlqen. Zgjedhjet e të rinjëve shpesh janë të zhdrejta. Shumë fëmijë dhe adoloshentë nuk arrijnë t‘i përmbahen thënjes së vjeter “siç është vendi bëhet kuvendi”, duke tejkaluar kështu disa norma e kode. Pse duhet të duken si yje? Shumë prindër të ashtuquajtur "cool" janë vetë-iniciatorë të kombinimeve që ngjajnë me ato të klipeve muzikore e sfilatave të modës. Ndonëse fëmijët e tyre nisen për në institucionin më serioz, disa tentojnë që fëmijët e tyre, që nga ata të shkollës fillore e deri tek ata të të mesmes, të duken tejet modernë, unikë dhe të pakrahasueshëm. Pra, edukimi duhet të nisë që nga shtëpia, prindërit duhet të jenë ata që një farë forme e diktojnë paraqitjen (e duhur) në shkollë. Fëmijët nuk duhet të rriten me idenë “duhet të jesh më i (e) veçantë se të gjithë dhe se imazhi e rrobat janë gjithçka. Fëmijët duhet të mësohen që të jenë “të thjeshtë” dhe të mos bëhen asesi prototipe, siç ndodh zakonisht. Pse duhet që një fëmijë apo adoloshent të duket gjithsesi si Justin Biber, Selena Gomez, Justin Timberlake, Rita Ora...? Industria e bukurisë shpesh e pengon krijimin e stilit personal, andaj kujdes dhe mos lejoni që fëmiju juaj të duket si dikush që në fakt nuk është dhe nuk mund të jetë, sepse secili njeri është një – për vete. Shkollat si pista mode Fatkeqësisht, në shoqërinë tonë “liria në dukje” është pa diapazon, aq sa shumë veta këtë liri e kane shijuar më tepër se ç’duhet dhe kjo duket që nga mënyra se si vishemi. Mirëpo, gjjithçka ka një limit. Duhet të krijohet më në fund një edukatë se si të vishemi në shkollë, në mënyrë që të mos lëmë pikpyetje në kokat e atyre që janë thjesht “shikues”. Mos të harrojme që shkolla është djep dije, diturie dhe mësimi, andaj veshja për në këtë adresë me rëndësi të veçantë për të ardhemn e secilit duhet të jetë në harmoni me Veshja ne shkolleVeshja ne shkolleVeshja ne shkolle
 • 13. Ta kemi parasysh këtë thënje dhe ta tejkalojmë këtë tendencë të thkesuar drejt ek- staravaganëcës. Pse duhet që nxënësit kosovarë të duken kaq “modernë”? Pse edhe pa- rashkollorët duhet të vishen me firmë, të kenë aksesuar dhe ti lyejnë flokët më xhel? A nuk mjafton të jenë thjeshtë të pastër? Edhe rinia jonë shkollorë ka prirje të theksuara drejt ekstravagances. Është gjë fatkeqe që adoloshentët tanë me iden "e bukur" kup- tojnë "ekstravaganten". Veshjet e shkollarëve tanë janë vërtet të çuditshme. Shumë ngjyra, prerje, aksesuar... Do të duhej që të krijohej një “kod”, siç ekziston dhe respektohet në të gjithë boten: veshje të thjeshta, të pastërta, pa shumë detaje...veshje që nuk i lënë të tjerët të ndalen tek dukja, por tek personaliteti dhe intelegjenca. Shkolla është institucion serioz ndaj dhe veshja duhet të jetë serioze. Ndoshta, uniforma është zgjedhje idele, edhe për të mos u bërë diferencimet, por edhe për të mos i shëndërruar shkollat në “pista mode”, joshjeje e ngacmimi. Me këtë “trend” (“shkollorë”)në lëvizje, idea e të mësuarit duket e largët. Veshjet e tilla le të vishen në mbrëmje apo kudo, por jo në shkollë. Gjithashtu, përdorimi i takave të larta është bërë mani. A bën që të vishen taka të larta 6-8 centimetra edhe në shkollë? Kjo, është e tepërt, e pa lejueshme dhe krejt jashtë rregullave. Në botë qarkullonj vrullshëm idea që “veshja tregon kush je”. A janë nxënësit tanë ata që duken? Nëse kjo është e vërtët, atëherë vijm në përfundime të pa dëshirueshme. Megjithatë, le të themi që gjithçka që ndodh është një “infeksion” i marr nga televizioni. Fatkeqësisht, mas-media ndikon keq tek adoloshentët tanë, të cilët para trupit të tyre duhet ta stërvisin fuqishëm mendjen dhe mënyrën e percep- timit. Mos harroni: jo çdo gjë që shohim në tv mund ta veshim në jetë. Nëse doni që ta ktheni faqen, të visheni siç u ka hije, atëherë fillimisht duhet ta evitoni idenë “unë duhet të dukem bukur...provokues...”e nxehtë”...Zgjidhni gjëra të kohës, por jo ekstravagante. Tejkaloni këtë shabllon të keq, sepse nuk bën për në shkollë.
 • 14. Dallimet mes nxënësve që mësojnë në periferi dhe atyre në qendër nuk do të ekzistojnë më në arsimin shqiptar. Konfirmimi vjen nga kreu i Qeverisë Edi Rama, sipas të cilit ky hendek i krijuar prej vitesh, shpesh herë edhe në nivele problematike do të ndalet falë mjeteve të teknologjisë, përdorimi i të cilave do të ndikojë në cilësinë e mësimdhënies në të gjitha shkollat e arsimit parauniversitar, pavarësisht zonës në të cilën ndodhen këto shkolla. Duke marrë pjesë në promovimin e projektit ”Smart classroom”, në shkollën ”Andon Zako Çajupi ‘, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se kjo nismë synon që të arrijë zhvillimin e lëndëve të ndryshme apo shkëmbimin e informacioneve mes nxënësve dhe mësuesve nëpërmjet tab- letave elektronike. Nëpërmjet këtij projekti të ri që do të zbatohet në të gjitha shkollat shqip- tare po bëhet e mundur që çdo notë apo mungesë që merret në shkollë të hidhet online. Ndërkohë që më tej është sqaruar se digjitalizimi i sis- temit të vendosjes së notave apo mungesa do të bëjë që nxënësit të jenë më të monito- ruar jo vetëm nga mësuesit, por edhe prindërit. Kjo pasi familjarët tashmë do të kenë akses për të marrë informacion për fëmijët e tyre nëpërmjet faqeve online që do krijohen në shkollë. Mësuesit do të jenë të pajisur edhe me regjistrin elektronik, i cili është programuar që çdo informacion mbi nxënësit ta ketë mësuesi, por edhe prindi. “Sigurisht që ju mund të mos iu vijë fort mirë, që falë këtij sistemi dhe programeve që do të përfshihen brenda këtij sistemi, mami me babin do ta marrin vesh në kohë reale, a jeni në mësim, apo s’jeni në mësim, në momentin kur mësuesja do shënojë notën në regjistrin e saj elektronik, nota do t’i dali mamit ose babit në celular. Këto janë gjëra që, me thënë të drejtën, janë të këqijat e teknologjisë. Nuk keni çfarë të bëni. Se nuk mund t’i ketë teknologjia, të gjitha të mira. Por, pa dyshim, për ju do të jetë një ndihmë e jashtëzakonshme që përmes këtyre instru- menteve, por dhe përmes kësaj marrëdhënieje së re që do të krijohet mes shkollës e familjes, ju të mund të nxirrni përfitimet më të mëdha dhe të bëni një investim, shumë herë më efikas, për të ardhmen tuaj.Kostoja që do paguani, e di që nuk është e vogël, sepse do jeni të kontrolluar si asnjëherë tjetër dhe praktikisht nuk do gënjeni dot, duke thënë që isha në mësim po zysha nuk më vuri re, se kur u bë apeli, nuk më doli emri apo, jo nuk më pyetën sot, ndërkohë që ke marrë një notë që prindërit i bën të palumtur”, ka deklaruar kryeministri Ra- ma. Aktualisht ka nisur reforma për sistemin e arsimit, futja e teknologjisë së informacionit sjell më afër mësuesit me nxënësit dhe prindërit, por dhe i jep fund diferencimeve mes nxënësve për shkak të gjendjes sociale Projekti ”Smart classroom”, nis në shkollën ”Andon Zako Çajupi
 • 15. Grupi 1 1. Mirsad Shabani 2. Agli Mema 3. Shkelzen Celaj 4. Ygerta Neziri 5. Rigers Loka 6. Leonardo Tare 7. Orjeld Tarja 8. Olgert Leka 9. Kevin Lala 10. Migena Qazimi