Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teoritë e të nxënit studim rasti

Studim rasti

 • Login to see the comments

Teoritë e të nxënit studim rasti

 1. 1. Teoritë e të nxënit Studim rasti PUNOI: Valbona Imeraj
 2. 2. Qëllimi i studimit Propozimi i aplikimit të teorisë konjitive mbi proçesimin e informacionit si një mundësi për të formuar tek nxënësit dije të qëndrueshme në kohë.
 3. 3. Objektivat Të zbulojë faktorët e kontekstit kurrikular, të cilët janë pengesë për formimin e dijeve të qëndrueshme tek nxënësit. Të paraqesë një strategji të sukseshme të nxënëi, nëpërmjet së cilës formohen dije të qëndrueshme tek ata.
 4. 4. Metodologjia Studim i bazuar mbi të dhëna sasiore. Mbledhja e të dhënave do të bëhet nga: statistikat e notave të nxënësve, gjatë sem. të parë dhe asaj të testimit të fund-sem të parë, të dhënat numerike të programit lëndor “Gjuhë shqipe 3”, të dhënat e programit të vlerësimit sem-I, analizë e përmbajtjes së tekstit.
 5. 5. Konteksti Elementet e kontekstit Nxënësit Programi lëndor Përmbajtja/ilustrimet Programi i vlerësimit
 6. 6. Nxënësit  Klasa e tretë , arsimi fillor  Mosha 8-9 vjeçNOTA E NX. PARA NOTA E NXËNËSIT NË Nota mesatareTESTIMIT TË FUND- TESTIMIN E FUND-SEMESTRIT SEMESTRITNOTA NR. I NXËNËSVE NOTA NR. I Para T Pas T NXËNËSVE4 - 4 -5 4 5 46 1 6 57 4 7 78 11 8 109 10 9 810 5 10 1Gjithse 35 35 8 7.5
 7. 7. Programi lëndor (gjuha shqipe 3) Orë gjithsej: 210 Orë përsëritje gjithsej: 8 Testime gjithsej: 2 210:8≈26 1orë përsëritje, në 26 orë mësimore 1 orë testim në sem. e parë:18 javë x 6 orë në javë=102 orë
 8. 8. Përmbajtja/ilustrimetNJË FIGURË VLEN SA NJËMIJË FJALË!A e përmban këtë parim, tema e mësimit? Jo sepse, figurat nuk kanë lidhje të qartë dhe të kuptueshme me përmbajtjen ose kemi vetëm fjalë të pashoqëruara me figura për t’i ilustruar ato. Kështu nuk krijohet mundësia e të nxënit gjenerativ (ofrimi i informacionit në fjalë në të njëjtën kohë me atë figurativ, për të krijuar një sistem kompleks të të kuptuarit). Ushtrimet nuk ndihmojnë të nxënët. Ato janë ndërtuar vetëm me fjalë.
 9. 9. Programi i vlerësimit për sem. I Të dhënat për notën mblidhen nga: vlerësimet me shkrim të d.sh., d.kl., përgjigjet me gojë, leximi, vlerësimi i dosjes së punëve të nxënësit. Linja Orë gjithsej Nr. I vlerësimeve Gjuhë e folur 8 1 Lexim 45 2 Gjuhë e shkruar 13 1 Njohuri rreth 30 2 gjuhës Testime 1 1 Vlerësime gjithsej 7
 10. 10. Problemi Nxënësit shfaqin harresë, të njohurive të trajtuara gjatë semestrit, në testin përmbledhës të fund-semestrit.
 11. 11. Pikëpamja konjitive mbi kujtesënafatgjatë …strategjitë e të nxënit që nxisin përfshirjen e nxënësve dhe çojnë në nivele më të larta atë që mësohet në fillim ( përmes përsëritjeve, testeve, vlerësimeve, kontrollit të dijeve dhe përfshirjes aktive në projekte të ndryshme të të nxënit), bëjnë të mundur që njohuritë të mbahen mend për një kohë të gjatë.
 12. 12. Analiza SWOT• 1. Vlerësime të • 2. Orë të pakta shpeshta dhe përsëritjesh dhe gjithpërfshirëse shumë të pakta testimesh Pikat e Pikat e forta dobëta• 3. Tekste me Kërcënimet Mundësitë • 4. Aplikimi i përmbajtje që nuk strategjive të të ndihmojnë në nxënit që ndërtimin e dijeve ndihmojnë në të qëndrueshme ndërtimin e dijevetë qëndrueshme
 13. 13. TEMA/ OBJEKTIVAT E ORËS SËMËSIMIT Tema : ZBULOJMË ELEMENTET E PËRRALLAVE OBJEKTIVAT:1. Të emërtojnë elementet e përrallave, duke u nisur nga përvoja e tyre me përrallat;2. Të identifikojnë elementet e përrallave në një tekst të dhënë duke u bazuar në modelin e dhënë;3. Të krijojnë një përrallë, nga fantazia e tyre, duke u bazuar në elementet e përrallave.
 14. 14. STRATEGJIA/Metodat dhe teknikat TË NXËNËT BASHKËVEPRUES/Formimi i dijeve deklarative dhe proçeduriale. Stuhi mendimesh, analogji, punim sipas modelit, kërkim në burime të ndryshme informacioni, krijim. ORGANIZIMI I KLASËS Punë me grupe të mëdha nxnësish.
 15. 15. Pikëpamjet konjitiviste rreth kujtesës ( ruajtja e informacionit në 5 faza) Kujtesa afatgjatë = K.D +K.P.= TË NXËNËT K.Proçeduriale K.Deklarative SI? PSE? 1.Përdorinformacionin e 2. Përdor 3. Puno sipas 4. Puno në vende vjetër për të shembuj ose udhëzimeve (faza dhe kohë të 5. Puno i pavarurbërë lidhjen me analogji konjitive) ndryshme(faza (faza autonome) të riun asociative)
 16. 16. 1.Përdor informacionin e vjetër përtë bërë lidhje me informacionin e ri. Çfarë dini ju për përrallat?
 17. 17. 2.Përdor shembuj apo analogji për tëkrijuar konceptin e ri. A mund t’a besoni që përralla ngjan me një kek? Po, sepse një kek gatuhet duke bashkuar përbërësit e tij ndërsa një përrallë duke bashkuar elementet e saj. Përbërës=Element
 18. 18. 3. Puno sipas udhëzimeve të dhëna Duke parë listën me elementet e përrallës, i gjeni ato në përrallën e dhënë në libër.
 19. 19. 4. Puno në vende dhe faza tëndryshme Gjeni elementet e përrallës në librat me përralla të shokëve të klasës, apo të bibliotekës.
 20. 20. 5. Puno i pavarur Krijoni një përrallë nga fantazia juaj.
 21. 21. Rezultatet e të nxënit Një javë pas zhvillimit të këtij mësimi nxënësit bënë një testim me 3 kërkesa: 1. Emërtoni elementet e përrallave 2. Në përrallën”Borëbardha dhe 7 xhuxhat gjeni dhe shkruani elementet e kësaj përralle. 3. Shkruani një përrallë ku të keni përfshirë shtatë elementet përbërës të saj. Notat Nr. I nxënësve Rezultatet 4 1 5 2 6 2 7 3 8 5 9 2 10 20 N.mesatare 8.7
 22. 22. Konkluzione Disa elementë të kurikulës si: programi lëndor apo teksti shkollor, krijojnë pengesa për të nxënin e qëndrueshëm në kohë. Aplikimi i strategjive që bazohen në krijimin e lidhjeve midis koncepteve të reja dhe të atyre që zotëron fëmija dhe më pas aplikimin e tyre në fillim sipas modelit e më pas në mënyrë të pavarur, kombinuar këto edhe me të nxënit bashkëveprues, bëjnë që nxënësi të formojë dije të qëndrueshme në kohë.
 23. 23. FALEMINDERIT!

×