SlideShare a Scribd company logo
HERÈNCIA I GENÈTICAHERÈNCIA I GENÈTICA
SILVIA LEIVA
GARCIA
4 ESO A
BIOLOGIA
ÍNDEXÍNDEX
1. Gregori Mendel1. Gregori Mendel
●
Qui és? Què va fer ?
●
Les tres lleis
2. Exeriments de Mendel2. Exeriments de Mendel
●
El clàssic
●
El segon
●
I tercer
3. Conceptes de genètica3. Conceptes de genètica
4. Genètica humana4. Genètica humana
· Herència poligènica
· Al·lelisme múltiple
5. Dominància incompleta i5. Dominància incompleta i
codominànciacodominància
6. La teoria cromosomòtica6. La teoria cromosomòtica
de l'ehrènciade l'ehrència
7. Determinació del sexe7. Determinació del sexe
· Hemofília
ÍNDEXÍNDEX
8. Daltonisme:8. Daltonisme:
·· Què és?
· Tipus
9. Monosomies9. Monosomies
10. Trisomies10. Trisomies
·· Síndrome de Down
11. Prevenció de diagnòstic de transtorns genètics11. Prevenció de diagnòstic de transtorns genètics
12. Competència científica : arbre genealògic12. Competència científica : arbre genealògic
GREGOR MENDELGREGOR MENDEL
●
Gregor Mendel va ser un monjo
austríac que va descobrir els principis
bàsics de l'herència a través
d'experiments al seu jardí.
observacions de Mendel es va
convertir en el fonament de la
genètica moderna i l'estudi de
l'herència, i és àmpliament considerat
com un pioner en el camp de la
genètica.
LES TRES LLEISLES TRES LLEIS
Va establir tres lleis
- Primera llei : Principi de la
uniformitat quan es creuen dos→
individus de raça pura, els híbrids
resultants són tots iguals.
- Segona llei : Principi de la
segregació certs individus són→
capaços de transmetre un tret
encara que en ells no es manifesti
- Tercera llei : Principi de la
segregació independent que es fa→
a l'encreuament Polihíbrid.
EXPERIMENTS DE MENDELEXPERIMENTS DE MENDEL
- En el seu primer experiment Mendel va
creuar una varietat pura de pèsols amb
llavors grogues amb una altra varietat
pura de pèsols amb llavors verds.
Recollides totes les llavors de
l'encreuament, va observar que totes
elles eren grogues.
Com a conclusió va anomenar a les
llavors grogues, que eren les que
aparèixien, dominants i les que no
apareixien, les verdes, recessiu.
EXPERIMENTS DE MENDELEXPERIMENTS DE MENDEL
- Va consistir en plantar pèsols híbrids de
l'experiment anterior. Volien veure com el
caràcter recessiu anterior, llavors verdes,
sortien en aquesta segona generació.
Va observar que la descendència obtinguda
no era uniforme, sino que, de cada 4
plantes, 3 representaven el caràcter
dominant, llavors de color groc i 1 el
caràcter recessiu, llavors de color verd.
Com a conclusió va dir que, el que s'hereta
no són els caràcters, sino els factors
hereditaris que els determinen i que es
poden manifestar en la descendència o no.
EXPERIMENTS DE MENDELEXPERIMENTS DE MENDEL
- En aquest Mendel va estudiar els
encreuaments entre plantes que es
diferèncien en dos caràcters independents. Va
seleccionar una varietat pura de pèsols que
tenien color groc i la superfície llisa, i els va
creuar amb una altra varietat de pèsols de
color verd amb una superfície rugosa.
El resultat va ser que tota la descendència de
F1 van ser grogues i llises, com el primer
experiment.
F2 va obtenir que de cada 16 eixemplars hi
havia 9 llavors que eren grocs i llises, 3
grogues i rugoses, 3 verdes llises i una verda
rugosa.
CONCEPTES DE GENÈTICACONCEPTES DE GENÈTICA
●
Cromosoma,Cromosoma,
●
GenGen
●
al·lelal·lel
●
GenomaGenoma
●
locuslocus
●
dominantdominant
●
RecessiuRecessiu
●
CodominantCodominant
●
HeterozigotHeterozigot
●
HomozigotHomozigot
●
genotipgenotip
●
fenotipfenotip
CromosomaCromosoma
●
Els cromosomes són les
estructures portadores dels
factors hereditaris de tots els
éssers vius.
●
La molècula bàsica present
en els cromosomes per a la
transmissió de l'herència dels
caràcters és l'àcid
desoxirribonucléico, conegut
àmpliament com l'ADN.
GENGEN
●
Els gens són les unitats
d'emmagatzematge d'informació
genètica, segments d'ADN que
contenen la informació sobre com han
de funcionar les cèl·lules de
l'organisme.
●
Es troben en els cromosomes, en el
nucli de les cèl·lules. Tenim 23 parells
de cromosomes (per formar cada parell
heretem un cromosoma del pare i un
altre de la mare), i d'ells, 22 parells són
autosomoas i 1 parell són cromosomes
sexuals (XX en el cas de les dones i XY
en el dels homes).
AL·LELAL·LEL
●
L'al·lel són les diferents
possibilitats que pot tenir un
gen.
●
Ex: en el gen color d'ulls, els
possibles al·lels poden ser:
marró, blau, verd, negre i
color mel.
GENOMAGENOMA
●
El genoma és el conjunt del
material hereditari d'un
organisme, la seqüència de
nucleòtids que especifiquen
les instruccions genètiques
per al desenvolupament i
funcionament del mateix i que
són transmeses de generació
en generació, de pares a fills.
LOCUSLOCUS
●
Locus és la localització
precisa d'un gen sobre un
cromosoma.
●
S'utilitza per identificar
posicions d'interès sobre
determinades seqüències. Una
variant de la seqüència de
l'ADN en un determinat locus
es diu al·lel.
DOMINANTDOMINANT
●
El dominant són aquells al·lels
que es manifesten sempre.
●
Ex: malaltia de Huntington
RECESSIURECESSIU
●
El recessiu són aquells al·lels
que només es manifesten en
estat homozigot.
●
Ex: albinisme.
CODOMINANTCODOMINANT
●
Es denomina codominancia a
la situació en la qual dos
al·lels diferents estan presents
en un genotip i tots dos són
expressats.
HETEROZIGOTHETEROZIGOT
●
Heterozigot vol dir un individu
que té els al·lels que
determinen un caràcter
diferents.
●
Ex: en el cas del grup
sanguini en els humans, quan
una persona hereta els dos
al·lels: A i O
HOMOZIGOTHOMOZIGOT
●
Homozigot és un individu que
té els al·lels que determinen
un caràcter iguals.
●
Ex: en el cas del grup
sanguini en els humans, quan
una persona hereta els dos
al·lels: A i A
GENOTIPGENOTIP
●
El genotip es el conjunt de gens que formen un organisme.
L'ésser humà en té prop d'uns 33.000.
●
La classe de la qual s'és membre segons l'estat dels factors
hereditaris interns d'un organisme, els seus gens i per extensió el
seu genoma. El contingut genètic d'un organisme.
FENOTIPFENOTIP
●
És el conjunt de caràcters visibles que un individu presenta
com a resultat de la interacció entre el seu genotip.
●
La classe de la qual s'és membre segons les qualitats
físiques observables en un organisme, incloent la seva
morfologia, fisiologia i conducta a tots els nivells de
descripció. Les propietats observables d'un organisme.
●
Bé determinada pel genotip i els factors ambientals,
l'alimentació, el clima...
GENÈTICA HUMANAGENÈTICA HUMANA
●
És la disciplina biològica que es preocupa de la manera com es
transmeten els caràcters de pares a fills al llarg de les generacions, i
de les semblances i diferències entre pares i fills, que són
determinades per l'herència i l'ambient.
És divideix en:
· Herència poligènica
· Al·lelisme múltiple
GENÈTICA HUMANAGENÈTICA HUMANA
HERÈNCIA POLIGÈNICAHERÈNCIA POLIGÈNICA
●
Es dóna quan algun caràcter degut a l'acció de més d'un gen que
poden tenir a més més de dos al·lels, la qual cosa origina
nombroses combinacions que són la causa que existeixi una
gradació en els fenotips. Es deu a aquest tipus d'herència el color
de la pell en la nostra espècie, per això existeixen tantes possibilitats
i tanta variació del color de la pell entre blancs i negres.
AL·LELISME MÚLTIPLEAL·LELISME MÚLTIPLE
●
Aquests son els gens que en lloc de tenir dos al·lels en
tenen diversos.
●
El caràcter del grup sanguini de les persones està
determinat per aquest tipus d'herència.
DOMINÀNCIA INCOMPLETADOMINÀNCIA INCOMPLETA
●
En creuar individus homocigóticos de la mateixa espècie amb un
caràcter contrastant, la seva descendència heterocigótica presenta un
fenotip intermedi o es manifesten fenotips de tots dos progenitors, en
altres casos, com els grups sanguinis per exemple, algun descendent
manifesta un fenotip diferent al dels seus progenitors.
CODOMINÀNCIACODOMINÀNCIA
●
Quan l'acció dels dos al·lels presents en el heterocigot es
manifesta simultàniament es diu que existeix codominancia.
LA TEORIA CROMOSÒMOTICALA TEORIA CROMOSÒMOTICA
DE L'HERÈNCIADE L'HERÈNCIA
●
La teoria cromosòmica de l'herència harmonitza els
coneixements de citologia amb els resultats dels
experiments de Mendel.
DETERMINACIÓ DEL SEXEDETERMINACIÓ DEL SEXE
●
És el resultat d'una sèrie
de mecanismes que
afavoreixen que un
determinat individu sigui
i es comporti com a
mascle o femella.
HEMOFÍLIAHEMOFÍLIA
Alteracions dels gens lligats al cromosoma X
●
És una malaltia hereditària lligada al cromosoma X, és a dir, està
lligada al sexe, la qual cosa significa que en el cas concret de
l'Hemofília la transmeten les dones (portadores) i la pateixen els
homes, a causa de la dotació de dos cromosomes X (XX) de la
dona i una dotació (XY) en l'home.
●
És una malaltia que no es contagia i que afecta a 1 de cada
10.000 nascuts.
HEMOFÍLIAHEMOFÍLIA
DALDALTONTONISMEISME
Alteracions dels gens lligats al
cromosoma X
●
El daltonisme o ceguesa de
color, ocorre quan els colors
no poden ser vists de manera
normal. Comunament, el
daltonisme ocorre quan algú
no pot distingir entre certs
colors, en general entre verds i
vermells, i ocasionalment blaus.
TIPUS DETIPUS DE DALTONISMEDALTONISME
●
La disfunció més freqüent és,la ceguesa per al vermell o el verd. Aquesta es
dóna en el 8% dels homes i el 1% de les dones afecta als cons responsables
del vermell i als del verd.
TIPUSTIPUS DEDE DALTONISMEDALTONISME
●
Menys freqüent és la ceguesa per al blau, en la qual falten els cons
responsables d'aquest color i el pacient no és capaç de distingir
entre els tons blaus i els grocs.
TIPUS DETIPUS DE DALTONISMEDALTONISME
●
També pot succeir que, presentant-se els tres tipus de receptors,
algun d'ells (freqüentment els de el vermell o el verd) sigui anòmal.
En aquest cas el que passa es que el pacient podrà distingir els
colors dins d'un espectre més restringit, podent identificar com a
iguals aquells tons que per a una persona normal resulten bastant
semblats.
TIPUSTIPUS DEDE DALTONISMEDALTONISME
●
Un últim cas, molt més excepcional és el monocromatismo, en el
qual tots els colors s'aprecien com a diferents tonalitats d'un mateix
color.
MONOSOMIESMONOSOMIES
●
Alteracions en el nombre de cromosomes.
És la falta d'un membre d'un parell
de cromosomes es coneix com
monosomia o com síndrome de
Turner. Per tant hi ha 45
cromosomes en cada cèl·lula del
cos en lloc dels 46 habituals.
Es dóna en un de cada 2.500
nascuts amb fenotip femení.
Aquesta incidència pot ser més
gran si es té en compte que el 5 % 
d'avortaments espontanis tenen
aquest cariotip.
MONOSOMIESMONOSOMIES
Les dones qui desenvolupen baixa alçada, dobleces característics en el
coll i retard mental moderat. En la pubertat no menstrúan ni desenvolupen
caràcters sexuals secundaris. No presenten cos de Barr com les dones
normals, doncs l'únic cromosoma X que presenten està activat.
TRISOMIESTRISOMIES
●
És la presència d'un cromosoma extra. Per
exemple la trisomia 21 o la síndrome de Down
ocorre quan un beu neix amb tres
cromosomes.
Síndrome de DownSíndrome de Down
●
Els afectats tenen retard mental en diferent grau, cor defectuós,
baixa alçada, parpelles esquinçades, boca petita, llengua
sortida, crani ample i marxa lenta. Les dones són fèrtils i els
transmeten al 50% del seu progenie; els homes són estèrils.
PREVENCIÓ DE DIAGNÒSTIC DEPREVENCIÓ DE DIAGNÒSTIC DE
TRANSTORNS GENÈTICSTRANSTORNS GENÈTICS
●
Gràcies a l'extensa
informació que tenim
actualment sobre la
genètica i l'ADN
coneixem més de 7000
transtorns genètics. La
prevenció d'aquests pot
ser :
●
Primària
●
Secundària
PREVENCIÓ PRIMÀRIAPREVENCIÓ PRIMÀRIA
●
Es fa abans de la concepció.
●
Es fa a través del consell genetic,
el qual consisteix a donar
informació sobre el perill que
l'individu o els seus descendents
puguin estar afectats per alguna
malaltia genètica i mirar si hi ha cap
manera de prevenir-la.
●
Es mes habitual en parelles les
quals un dels pares té antecedents
de malalties herèditaries familiars.
●
Es fa a partir d'una histoa clínica i
un arbre genealògic.
PREVENCIÓ SECUNDÀRIAPREVENCIÓ SECUNDÀRIA
●
Es fa després de la
fecundació i serveix per
detectar anomalíes en
fetus i embrions.
●
Es pot fer:
- Diagnòstic prenatal
- Diagnòstic postnatal
DIAGNÒSTIC PRENATALDIAGNÒSTIC PRENATAL
●
Es fa al fetus, dins l'úter i abans del naixement.
●
També es pot fer preimplantacional només en els
cassos de fecundació in vitro.
●
Esta format per una serie de tècniques que permeten
conèixer l'existència d'anomalies al fetus.
DIAGNÒSTIC POSTNATALDIAGNÒSTIC POSTNATAL
●
Es fa després del
naixement, durant els
primers dies de vida,
anàlisis d'orina o de
sang.
●
Prova del talo, la qual
consisteix a treure sang
del nadó per detectar
posibles transtorns.
TÈCNIQUES DETÈCNIQUES DE
DIAGNÒSTIC PRENATALDIAGNÒSTIC PRENATAL
●
Permeten comprovar que el
fetus es desenvolupa
adequadament, sense cap
anomalía morfològica,
estructural, funcional o
molecular que es presenti
en néixer.
●
A més a més ajuden a
diagnosticar factors de risc
per la mare.
●
Aquestes tècniques es poden
dividir en dos grups:
- No invasives
- Invasives
NO INVASIVESNO INVASIVES
●
Són les analítiques, test de l'ADN fetal en sang
materna, història clínica i l'ecografia, que es fan com a
mínim una per trimestre.
INVASIVESINVASIVES
· Confirmen i completen el diagnòstic d'anomalies fetals.
Aquestes proves només es fan en els casos que suposen
risc de pèrdue de l'embaràs.
COMPETÈNCIA CIENTÍFICA :COMPETÈNCIA CIENTÍFICA :
ARBRE GENEALÒGICARBRE GENEALÒGIC
L'arbre genealògic és el diagrama que s'elabora amb els membres d'una
família indicant el sexe, la relació amb el propòsit i si estan afectats o
no.
COMPETÈNCIA CIENTÍFICA :COMPETÈNCIA CIENTÍFICA :
ARBRE GENEALÒGICARBRE GENEALÒGIC
Per a això s'utilitzen símbols convencionals que permeten resumir
aquesta informació i presentar-la en forma clara, i és especialment
útil quan la família és gran.
COMPETÈNCIA CIENTÍFICA :COMPETÈNCIA CIENTÍFICA :
ARBRE GENEALÒGICARBRE GENEALÒGIC
La confecció adequada d'un arbre genealògic, incorporant tots
els antecedents i la seva posterior actualització en el temps amb
nous estudis, resulta crític per a l'assessorament genètic. L'objecte
d'estudi de la genètica metgessa és l'individu i la seva família, per la
qual cosa és d'interès el registre tant dels individus afectats com els
sans, vius o morts.
Tema 2 biologia

More Related Content

What's hot

Genètica ppt
Genètica pptGenètica ppt
Genètica ppt
Núria Guixa Boixereu
 
MENDEL I LA GENÈTICA
MENDEL I LA GENÈTICAMENDEL I LA GENÈTICA
MENDEL I LA GENÈTICA
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
Míriam Redondo Díaz (Naturalsom)
 
Herència i transmissió de caràcters
Herència i transmissió de caràctersHerència i transmissió de caràcters
Herència i transmissió de caràcters
Laura Gantiva Polo
 
Genètica mendeliana
Genètica mendelianaGenètica mendeliana
Genètica mendeliana
Jordi Bas
 
Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2
Jordi Bas
 
4 t3c4
4 t3c44 t3c4
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Oriol Baradad
 
Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)tiotavio
 
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoB6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
Xavier Cubells Martínez
 
69. Les mutacions genòmiques
69. Les mutacions genòmiques69. Les mutacions genòmiques
69. Les mutacions genòmiques
Dani Ribo
 
Genetica de poblacions
Genetica de poblacionsGenetica de poblacions
Genetica de poblacions
montsejaen
 
Genetica i Evolucioó
Genetica i EvolucioóGenetica i Evolucioó
Genetica i Evolucioó
Núria Guixa Boixereu
 
Biología
BiologíaBiología
Biología
emma_cq
 

What's hot (20)

Genetica
GeneticaGenetica
Genetica
 
Genètica ppt
Genètica pptGenètica ppt
Genètica ppt
 
MENDEL I LA GENÈTICA
MENDEL I LA GENÈTICAMENDEL I LA GENÈTICA
MENDEL I LA GENÈTICA
 
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
MÉS ENLLÀ DE MENDEL (Biologia. 1r Batx)
 
Herència genètica
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
 
Herència i transmissió de caràcters
Herència i transmissió de caràctersHerència i transmissió de caràcters
Herència i transmissió de caràcters
 
Genètica mendeliana
Genètica mendelianaGenètica mendeliana
Genètica mendeliana
 
Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2Genètica mendeliana 2
Genètica mendeliana 2
 
Genetica
GeneticaGenetica
Genetica
 
Herència genètica
Herència genèticaHerència genètica
Herència genètica
 
4 t3c4
4 t3c44 t3c4
4 t3c4
 
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
Biologia 2n Batxillerat. U13. Genètica mendeliana.
 
Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)Genètica Mendeliana (2)
Genètica Mendeliana (2)
 
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t esoB6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
B6 bases estructurals de l'herència sm-4t eso
 
Exàmen final genètica
Exàmen final genèticaExàmen final genètica
Exàmen final genètica
 
69. Les mutacions genòmiques
69. Les mutacions genòmiques69. Les mutacions genòmiques
69. Les mutacions genòmiques
 
Ud7
Ud7Ud7
Ud7
 
Genetica de poblacions
Genetica de poblacionsGenetica de poblacions
Genetica de poblacions
 
Genetica i Evolucioó
Genetica i EvolucioóGenetica i Evolucioó
Genetica i Evolucioó
 
Biología
BiologíaBiología
Biología
 

Viewers also liked

Sin noticas de Gurb
Sin noticas de GurbSin noticas de Gurb
Sin noticas de Gurb
DanielSeGo
 
Dónde termina el arcoiris pdf
Dónde termina el arcoiris pdfDónde termina el arcoiris pdf
Dónde termina el arcoiris pdf
Nerejmk
 
La dona del alba
La dona del albaLa dona del alba
La dona del alba
Danielseegoo
 
EDUARDO MENDICUTTI
EDUARDO MENDICUTTIEDUARDO MENDICUTTI
EDUARDO MENDICUTTI
Sandra Lopez Bometón
 
Presentci'on libro de lectura castellano
Presentci'on libro de lectura castellanoPresentci'on libro de lectura castellano
Presentci'on libro de lectura castellano
Alex Sanchez de Paco
 
Hernández, itziar 3 esob
Hernández, itziar 3 esobHernández, itziar 3 esob
Hernández, itziar 3 esob
Misaki Usagi
 
Historia castellano
Historia castellanoHistoria castellano
Historia castellano
Misaki Usagi
 
Presentació crédit de síntesi
Presentació crédit de síntesiPresentació crédit de síntesi
Presentació crédit de síntesi
Misaki Usagi
 
Presentació treball estadística
Presentació treball estadísticaPresentació treball estadística
Presentació treball estadística
albawp11
 
Castellano j. d salinger
Castellano j. d salingerCastellano j. d salinger
Castellano j. d salinger
Misaki Usagi
 
Palmapaula3 acat15
Palmapaula3 acat15Palmapaula3 acat15
Palmapaula3 acat15
Paula Palma Perez
 
Itziar hernández. qué leo2
Itziar hernández. qué leo2Itziar hernández. qué leo2
Itziar hernández. qué leo2
Misaki Usagi
 
Genetica humana
Genetica humanaGenetica humana
Genetica humana
Monica Rodriguez Gonzalez
 
La dama del alba
La dama del albaLa dama del alba
La dama del alba
Gerard Diestre Castro
 
Fernando Iwasaki
Fernando Iwasaki Fernando Iwasaki
Fernando Iwasaki
Nereajmk
 
El guardián entre el centeno Capitulo 14
El guardián entre el centeno Capitulo 14El guardián entre el centeno Capitulo 14
El guardián entre el centeno Capitulo 14
Iker Soto Picon
 
Genetica humana
Genetica humanaGenetica humana
Genetica humana
Brigitte Castro Prieto
 
Treball estadistica
Treball estadisticaTreball estadistica
Treball estadistica
Misaki Usagi
 
Eduardo mendoza
Eduardo mendozaEduardo mendoza
Eduardo mendoza
Laiafe fernandezeg
 

Viewers also liked (20)

Sin noticas de Gurb
Sin noticas de GurbSin noticas de Gurb
Sin noticas de Gurb
 
Dónde termina el arcoiris pdf
Dónde termina el arcoiris pdfDónde termina el arcoiris pdf
Dónde termina el arcoiris pdf
 
La dona del alba
La dona del albaLa dona del alba
La dona del alba
 
EDUARDO MENDICUTTI
EDUARDO MENDICUTTIEDUARDO MENDICUTTI
EDUARDO MENDICUTTI
 
Presentci'on libro de lectura castellano
Presentci'on libro de lectura castellanoPresentci'on libro de lectura castellano
Presentci'on libro de lectura castellano
 
Hernández, itziar 3 esob
Hernández, itziar 3 esobHernández, itziar 3 esob
Hernández, itziar 3 esob
 
Historia castellano
Historia castellanoHistoria castellano
Historia castellano
 
Presentació crédit de síntesi
Presentació crédit de síntesiPresentació crédit de síntesi
Presentació crédit de síntesi
 
Presentació treball estadística
Presentació treball estadísticaPresentació treball estadística
Presentació treball estadística
 
Presentació del TDS
Presentació del TDSPresentació del TDS
Presentació del TDS
 
Castellano j. d salinger
Castellano j. d salingerCastellano j. d salinger
Castellano j. d salinger
 
Palmapaula3 acat15
Palmapaula3 acat15Palmapaula3 acat15
Palmapaula3 acat15
 
Itziar hernández. qué leo2
Itziar hernández. qué leo2Itziar hernández. qué leo2
Itziar hernández. qué leo2
 
Genetica humana
Genetica humanaGenetica humana
Genetica humana
 
La dama del alba
La dama del albaLa dama del alba
La dama del alba
 
Fernando Iwasaki
Fernando Iwasaki Fernando Iwasaki
Fernando Iwasaki
 
El guardián entre el centeno Capitulo 14
El guardián entre el centeno Capitulo 14El guardián entre el centeno Capitulo 14
El guardián entre el centeno Capitulo 14
 
Genetica humana
Genetica humanaGenetica humana
Genetica humana
 
Treball estadistica
Treball estadisticaTreball estadistica
Treball estadistica
 
Eduardo mendoza
Eduardo mendozaEduardo mendoza
Eduardo mendoza
 

Similar to Tema 2 biologia

MALALTIES GENÈTIQUES
MALALTIES GENÈTIQUESMALALTIES GENÈTIQUES
MALALTIES GENÈTIQUESmariiiona
 
Mutacions(final)
Mutacions(final)Mutacions(final)
Mutacions(final)
conchi
 
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)tiotavio
 
Les bases de la genètica 1 CMC
Les bases de la genètica 1 CMCLes bases de la genètica 1 CMC
Les bases de la genètica 1 CMC
jusescola
 
Malalties genètiques
Malalties genètiquesMalalties genètiques
Malalties genètiques7Charly7
 
Malalties genètiques
Malalties genètiquesMalalties genètiques
Malalties genètiques7Charly7
 
BI - Evolució.ppt
BI - Evolució.pptBI - Evolució.ppt
BI - Evolució.ppt
MARIAMARLAGOGARCIA
 
Bloc 2. Biotecnologia I
Bloc 2. Biotecnologia IBloc 2. Biotecnologia I
Bloc 2. Biotecnologia Ibendinat2esoc
 
La revolució genètica
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
lboliva2
 
La genètica
La genèticaLa genètica
La genètica
vikitoria90
 
Genètica (teoria)
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)
CC NN
 
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)Anna Giro
 
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)tiotavio
 
2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana
bertachico
 
El sistema nerviós i endocrí
El sistema nerviós i endocríEl sistema nerviós i endocrí
El sistema nerviós i endocríRicard Orgaz
 

Similar to Tema 2 biologia (20)

Unitat 10
Unitat 10Unitat 10
Unitat 10
 
MALALTIES GENÈTIQUES
MALALTIES GENÈTIQUESMALALTIES GENÈTIQUES
MALALTIES GENÈTIQUES
 
Mutacions(final)
Mutacions(final)Mutacions(final)
Mutacions(final)
 
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
Tema 10 Bio1 2009 10(HerèNcia1 Mendel)
 
Les bases de la genètica 1 CMC
Les bases de la genètica 1 CMCLes bases de la genètica 1 CMC
Les bases de la genètica 1 CMC
 
Malalties genètiques
Malalties genètiquesMalalties genètiques
Malalties genètiques
 
Malalties genètiques
Malalties genètiquesMalalties genètiques
Malalties genètiques
 
BI - Evolució.ppt
BI - Evolució.pptBI - Evolució.ppt
BI - Evolució.ppt
 
Tema Salut 3ª Part
Tema Salut 3ª PartTema Salut 3ª Part
Tema Salut 3ª Part
 
Bloc 2. Biotecnologia I
Bloc 2. Biotecnologia IBloc 2. Biotecnologia I
Bloc 2. Biotecnologia I
 
GENÈTICA
GENÈTICAGENÈTICA
GENÈTICA
 
La revolució genètica
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
 
La revolució genètica
La revolució genèticaLa revolució genètica
La revolució genètica
 
La genètica
La genèticaLa genètica
La genètica
 
Genètica (teoria)
Genètica (teoria)Genètica (teoria)
Genètica (teoria)
 
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)
Reproducció assistida i bioètica (tema 8 CMC)
 
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)
Pp 2009 10 EvolucióIi(Unitat6b)
 
2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana2 gentica mendeliana
2 gentica mendeliana
 
3 cromosomes
3 cromosomes3 cromosomes
3 cromosomes
 
El sistema nerviós i endocrí
El sistema nerviós i endocríEl sistema nerviós i endocrí
El sistema nerviós i endocrí
 

More from silvialeivagarcia

Airport project
Airport projectAirport project
Airport project
silvialeivagarcia
 
Treball la maternitat d elna
Treball la maternitat d elnaTreball la maternitat d elna
Treball la maternitat d elna
silvialeivagarcia
 
Cap d´ocell
Cap d´ocellCap d´ocell
Cap d´ocell
silvialeivagarcia
 
EDUCACIÓ FISICA ESCALFAMENT
EDUCACIÓ FISICA ESCALFAMENTEDUCACIÓ FISICA ESCALFAMENT
EDUCACIÓ FISICA ESCALFAMENT
silvialeivagarcia
 
Relato gemelas :0
Relato gemelas :0Relato gemelas :0
Relato gemelas :0
silvialeivagarcia
 
Independence day
Independence dayIndependence day
Independence day
silvialeivagarcia
 
Naturals planetes
Naturals planetesNaturals planetes
Naturals planetes
silvialeivagarcia
 
Javier marías
Javier maríasJavier marías
Javier marías
silvialeivagarcia
 
Malalties egipte 4
Malalties egipte 4Malalties egipte 4
Malalties egipte 4
silvialeivagarcia
 
La dona a_egipte 3
La dona a_egipte 3La dona a_egipte 3
La dona a_egipte 3
silvialeivagarcia
 
Island for sale
Island for saleIsland for sale
Island for sale
silvialeivagarcia
 
Amor de los quince años, marilyn
Amor de los quince años, marilynAmor de los quince años, marilyn
Amor de los quince años, marilyn
silvialeivagarcia
 
La dama del alba
La dama del albaLa dama del alba
La dama del alba
silvialeivagarcia
 
Javier marías
Javier maríasJavier marías
Javier marías
silvialeivagarcia
 

More from silvialeivagarcia (14)

Airport project
Airport projectAirport project
Airport project
 
Treball la maternitat d elna
Treball la maternitat d elnaTreball la maternitat d elna
Treball la maternitat d elna
 
Cap d´ocell
Cap d´ocellCap d´ocell
Cap d´ocell
 
EDUCACIÓ FISICA ESCALFAMENT
EDUCACIÓ FISICA ESCALFAMENTEDUCACIÓ FISICA ESCALFAMENT
EDUCACIÓ FISICA ESCALFAMENT
 
Relato gemelas :0
Relato gemelas :0Relato gemelas :0
Relato gemelas :0
 
Independence day
Independence dayIndependence day
Independence day
 
Naturals planetes
Naturals planetesNaturals planetes
Naturals planetes
 
Javier marías
Javier maríasJavier marías
Javier marías
 
Malalties egipte 4
Malalties egipte 4Malalties egipte 4
Malalties egipte 4
 
La dona a_egipte 3
La dona a_egipte 3La dona a_egipte 3
La dona a_egipte 3
 
Island for sale
Island for saleIsland for sale
Island for sale
 
Amor de los quince años, marilyn
Amor de los quince años, marilynAmor de los quince años, marilyn
Amor de los quince años, marilyn
 
La dama del alba
La dama del albaLa dama del alba
La dama del alba
 
Javier marías
Javier maríasJavier marías
Javier marías
 

Tema 2 biologia

 • 1. HERÈNCIA I GENÈTICAHERÈNCIA I GENÈTICA SILVIA LEIVA GARCIA 4 ESO A BIOLOGIA
 • 2. ÍNDEXÍNDEX 1. Gregori Mendel1. Gregori Mendel ● Qui és? Què va fer ? ● Les tres lleis 2. Exeriments de Mendel2. Exeriments de Mendel ● El clàssic ● El segon ● I tercer 3. Conceptes de genètica3. Conceptes de genètica 4. Genètica humana4. Genètica humana · Herència poligènica · Al·lelisme múltiple 5. Dominància incompleta i5. Dominància incompleta i codominànciacodominància 6. La teoria cromosomòtica6. La teoria cromosomòtica de l'ehrènciade l'ehrència 7. Determinació del sexe7. Determinació del sexe · Hemofília
 • 3. ÍNDEXÍNDEX 8. Daltonisme:8. Daltonisme: ·· Què és? · Tipus 9. Monosomies9. Monosomies 10. Trisomies10. Trisomies ·· Síndrome de Down 11. Prevenció de diagnòstic de transtorns genètics11. Prevenció de diagnòstic de transtorns genètics 12. Competència científica : arbre genealògic12. Competència científica : arbre genealògic
 • 4. GREGOR MENDELGREGOR MENDEL ● Gregor Mendel va ser un monjo austríac que va descobrir els principis bàsics de l'herència a través d'experiments al seu jardí. observacions de Mendel es va convertir en el fonament de la genètica moderna i l'estudi de l'herència, i és àmpliament considerat com un pioner en el camp de la genètica.
 • 5. LES TRES LLEISLES TRES LLEIS Va establir tres lleis - Primera llei : Principi de la uniformitat quan es creuen dos→ individus de raça pura, els híbrids resultants són tots iguals. - Segona llei : Principi de la segregació certs individus són→ capaços de transmetre un tret encara que en ells no es manifesti - Tercera llei : Principi de la segregació independent que es fa→ a l'encreuament Polihíbrid.
 • 6. EXPERIMENTS DE MENDELEXPERIMENTS DE MENDEL - En el seu primer experiment Mendel va creuar una varietat pura de pèsols amb llavors grogues amb una altra varietat pura de pèsols amb llavors verds. Recollides totes les llavors de l'encreuament, va observar que totes elles eren grogues. Com a conclusió va anomenar a les llavors grogues, que eren les que aparèixien, dominants i les que no apareixien, les verdes, recessiu.
 • 7. EXPERIMENTS DE MENDELEXPERIMENTS DE MENDEL - Va consistir en plantar pèsols híbrids de l'experiment anterior. Volien veure com el caràcter recessiu anterior, llavors verdes, sortien en aquesta segona generació. Va observar que la descendència obtinguda no era uniforme, sino que, de cada 4 plantes, 3 representaven el caràcter dominant, llavors de color groc i 1 el caràcter recessiu, llavors de color verd. Com a conclusió va dir que, el que s'hereta no són els caràcters, sino els factors hereditaris que els determinen i que es poden manifestar en la descendència o no.
 • 8. EXPERIMENTS DE MENDELEXPERIMENTS DE MENDEL - En aquest Mendel va estudiar els encreuaments entre plantes que es diferèncien en dos caràcters independents. Va seleccionar una varietat pura de pèsols que tenien color groc i la superfície llisa, i els va creuar amb una altra varietat de pèsols de color verd amb una superfície rugosa. El resultat va ser que tota la descendència de F1 van ser grogues i llises, com el primer experiment. F2 va obtenir que de cada 16 eixemplars hi havia 9 llavors que eren grocs i llises, 3 grogues i rugoses, 3 verdes llises i una verda rugosa.
 • 9. CONCEPTES DE GENÈTICACONCEPTES DE GENÈTICA ● Cromosoma,Cromosoma, ● GenGen ● al·lelal·lel ● GenomaGenoma ● locuslocus ● dominantdominant ● RecessiuRecessiu ● CodominantCodominant ● HeterozigotHeterozigot ● HomozigotHomozigot ● genotipgenotip ● fenotipfenotip
 • 10. CromosomaCromosoma ● Els cromosomes són les estructures portadores dels factors hereditaris de tots els éssers vius. ● La molècula bàsica present en els cromosomes per a la transmissió de l'herència dels caràcters és l'àcid desoxirribonucléico, conegut àmpliament com l'ADN.
 • 11. GENGEN ● Els gens són les unitats d'emmagatzematge d'informació genètica, segments d'ADN que contenen la informació sobre com han de funcionar les cèl·lules de l'organisme. ● Es troben en els cromosomes, en el nucli de les cèl·lules. Tenim 23 parells de cromosomes (per formar cada parell heretem un cromosoma del pare i un altre de la mare), i d'ells, 22 parells són autosomoas i 1 parell són cromosomes sexuals (XX en el cas de les dones i XY en el dels homes).
 • 12. AL·LELAL·LEL ● L'al·lel són les diferents possibilitats que pot tenir un gen. ● Ex: en el gen color d'ulls, els possibles al·lels poden ser: marró, blau, verd, negre i color mel.
 • 13. GENOMAGENOMA ● El genoma és el conjunt del material hereditari d'un organisme, la seqüència de nucleòtids que especifiquen les instruccions genètiques per al desenvolupament i funcionament del mateix i que són transmeses de generació en generació, de pares a fills.
 • 14. LOCUSLOCUS ● Locus és la localització precisa d'un gen sobre un cromosoma. ● S'utilitza per identificar posicions d'interès sobre determinades seqüències. Una variant de la seqüència de l'ADN en un determinat locus es diu al·lel.
 • 15. DOMINANTDOMINANT ● El dominant són aquells al·lels que es manifesten sempre. ● Ex: malaltia de Huntington
 • 16. RECESSIURECESSIU ● El recessiu són aquells al·lels que només es manifesten en estat homozigot. ● Ex: albinisme.
 • 17. CODOMINANTCODOMINANT ● Es denomina codominancia a la situació en la qual dos al·lels diferents estan presents en un genotip i tots dos són expressats.
 • 18. HETEROZIGOTHETEROZIGOT ● Heterozigot vol dir un individu que té els al·lels que determinen un caràcter diferents. ● Ex: en el cas del grup sanguini en els humans, quan una persona hereta els dos al·lels: A i O
 • 19. HOMOZIGOTHOMOZIGOT ● Homozigot és un individu que té els al·lels que determinen un caràcter iguals. ● Ex: en el cas del grup sanguini en els humans, quan una persona hereta els dos al·lels: A i A
 • 20. GENOTIPGENOTIP ● El genotip es el conjunt de gens que formen un organisme. L'ésser humà en té prop d'uns 33.000. ● La classe de la qual s'és membre segons l'estat dels factors hereditaris interns d'un organisme, els seus gens i per extensió el seu genoma. El contingut genètic d'un organisme.
 • 21. FENOTIPFENOTIP ● És el conjunt de caràcters visibles que un individu presenta com a resultat de la interacció entre el seu genotip. ● La classe de la qual s'és membre segons les qualitats físiques observables en un organisme, incloent la seva morfologia, fisiologia i conducta a tots els nivells de descripció. Les propietats observables d'un organisme. ● Bé determinada pel genotip i els factors ambientals, l'alimentació, el clima...
 • 22. GENÈTICA HUMANAGENÈTICA HUMANA ● És la disciplina biològica que es preocupa de la manera com es transmeten els caràcters de pares a fills al llarg de les generacions, i de les semblances i diferències entre pares i fills, que són determinades per l'herència i l'ambient. És divideix en: · Herència poligènica · Al·lelisme múltiple
 • 24. HERÈNCIA POLIGÈNICAHERÈNCIA POLIGÈNICA ● Es dóna quan algun caràcter degut a l'acció de més d'un gen que poden tenir a més més de dos al·lels, la qual cosa origina nombroses combinacions que són la causa que existeixi una gradació en els fenotips. Es deu a aquest tipus d'herència el color de la pell en la nostra espècie, per això existeixen tantes possibilitats i tanta variació del color de la pell entre blancs i negres.
 • 25.
 • 26. AL·LELISME MÚLTIPLEAL·LELISME MÚLTIPLE ● Aquests son els gens que en lloc de tenir dos al·lels en tenen diversos. ● El caràcter del grup sanguini de les persones està determinat per aquest tipus d'herència.
 • 27. DOMINÀNCIA INCOMPLETADOMINÀNCIA INCOMPLETA ● En creuar individus homocigóticos de la mateixa espècie amb un caràcter contrastant, la seva descendència heterocigótica presenta un fenotip intermedi o es manifesten fenotips de tots dos progenitors, en altres casos, com els grups sanguinis per exemple, algun descendent manifesta un fenotip diferent al dels seus progenitors.
 • 28. CODOMINÀNCIACODOMINÀNCIA ● Quan l'acció dels dos al·lels presents en el heterocigot es manifesta simultàniament es diu que existeix codominancia.
 • 29. LA TEORIA CROMOSÒMOTICALA TEORIA CROMOSÒMOTICA DE L'HERÈNCIADE L'HERÈNCIA ● La teoria cromosòmica de l'herència harmonitza els coneixements de citologia amb els resultats dels experiments de Mendel.
 • 30. DETERMINACIÓ DEL SEXEDETERMINACIÓ DEL SEXE ● És el resultat d'una sèrie de mecanismes que afavoreixen que un determinat individu sigui i es comporti com a mascle o femella.
 • 31. HEMOFÍLIAHEMOFÍLIA Alteracions dels gens lligats al cromosoma X ● És una malaltia hereditària lligada al cromosoma X, és a dir, està lligada al sexe, la qual cosa significa que en el cas concret de l'Hemofília la transmeten les dones (portadores) i la pateixen els homes, a causa de la dotació de dos cromosomes X (XX) de la dona i una dotació (XY) en l'home. ● És una malaltia que no es contagia i que afecta a 1 de cada 10.000 nascuts.
 • 33. DALDALTONTONISMEISME Alteracions dels gens lligats al cromosoma X ● El daltonisme o ceguesa de color, ocorre quan els colors no poden ser vists de manera normal. Comunament, el daltonisme ocorre quan algú no pot distingir entre certs colors, en general entre verds i vermells, i ocasionalment blaus.
 • 34. TIPUS DETIPUS DE DALTONISMEDALTONISME ● La disfunció més freqüent és,la ceguesa per al vermell o el verd. Aquesta es dóna en el 8% dels homes i el 1% de les dones afecta als cons responsables del vermell i als del verd.
 • 35. TIPUSTIPUS DEDE DALTONISMEDALTONISME ● Menys freqüent és la ceguesa per al blau, en la qual falten els cons responsables d'aquest color i el pacient no és capaç de distingir entre els tons blaus i els grocs.
 • 36. TIPUS DETIPUS DE DALTONISMEDALTONISME ● També pot succeir que, presentant-se els tres tipus de receptors, algun d'ells (freqüentment els de el vermell o el verd) sigui anòmal. En aquest cas el que passa es que el pacient podrà distingir els colors dins d'un espectre més restringit, podent identificar com a iguals aquells tons que per a una persona normal resulten bastant semblats.
 • 37. TIPUSTIPUS DEDE DALTONISMEDALTONISME ● Un últim cas, molt més excepcional és el monocromatismo, en el qual tots els colors s'aprecien com a diferents tonalitats d'un mateix color.
 • 38. MONOSOMIESMONOSOMIES ● Alteracions en el nombre de cromosomes. És la falta d'un membre d'un parell de cromosomes es coneix com monosomia o com síndrome de Turner. Per tant hi ha 45 cromosomes en cada cèl·lula del cos en lloc dels 46 habituals. Es dóna en un de cada 2.500 nascuts amb fenotip femení. Aquesta incidència pot ser més gran si es té en compte que el 5 %  d'avortaments espontanis tenen aquest cariotip.
 • 39. MONOSOMIESMONOSOMIES Les dones qui desenvolupen baixa alçada, dobleces característics en el coll i retard mental moderat. En la pubertat no menstrúan ni desenvolupen caràcters sexuals secundaris. No presenten cos de Barr com les dones normals, doncs l'únic cromosoma X que presenten està activat.
 • 40. TRISOMIESTRISOMIES ● És la presència d'un cromosoma extra. Per exemple la trisomia 21 o la síndrome de Down ocorre quan un beu neix amb tres cromosomes.
 • 41. Síndrome de DownSíndrome de Down ● Els afectats tenen retard mental en diferent grau, cor defectuós, baixa alçada, parpelles esquinçades, boca petita, llengua sortida, crani ample i marxa lenta. Les dones són fèrtils i els transmeten al 50% del seu progenie; els homes són estèrils.
 • 42. PREVENCIÓ DE DIAGNÒSTIC DEPREVENCIÓ DE DIAGNÒSTIC DE TRANSTORNS GENÈTICSTRANSTORNS GENÈTICS ● Gràcies a l'extensa informació que tenim actualment sobre la genètica i l'ADN coneixem més de 7000 transtorns genètics. La prevenció d'aquests pot ser : ● Primària ● Secundària
 • 43. PREVENCIÓ PRIMÀRIAPREVENCIÓ PRIMÀRIA ● Es fa abans de la concepció. ● Es fa a través del consell genetic, el qual consisteix a donar informació sobre el perill que l'individu o els seus descendents puguin estar afectats per alguna malaltia genètica i mirar si hi ha cap manera de prevenir-la. ● Es mes habitual en parelles les quals un dels pares té antecedents de malalties herèditaries familiars. ● Es fa a partir d'una histoa clínica i un arbre genealògic.
 • 44. PREVENCIÓ SECUNDÀRIAPREVENCIÓ SECUNDÀRIA ● Es fa després de la fecundació i serveix per detectar anomalíes en fetus i embrions. ● Es pot fer: - Diagnòstic prenatal - Diagnòstic postnatal
 • 45. DIAGNÒSTIC PRENATALDIAGNÒSTIC PRENATAL ● Es fa al fetus, dins l'úter i abans del naixement. ● També es pot fer preimplantacional només en els cassos de fecundació in vitro. ● Esta format per una serie de tècniques que permeten conèixer l'existència d'anomalies al fetus.
 • 46. DIAGNÒSTIC POSTNATALDIAGNÒSTIC POSTNATAL ● Es fa després del naixement, durant els primers dies de vida, anàlisis d'orina o de sang. ● Prova del talo, la qual consisteix a treure sang del nadó per detectar posibles transtorns.
 • 47. TÈCNIQUES DETÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC PRENATALDIAGNÒSTIC PRENATAL ● Permeten comprovar que el fetus es desenvolupa adequadament, sense cap anomalía morfològica, estructural, funcional o molecular que es presenti en néixer. ● A més a més ajuden a diagnosticar factors de risc per la mare. ● Aquestes tècniques es poden dividir en dos grups: - No invasives - Invasives
 • 48. NO INVASIVESNO INVASIVES ● Són les analítiques, test de l'ADN fetal en sang materna, història clínica i l'ecografia, que es fan com a mínim una per trimestre.
 • 49. INVASIVESINVASIVES · Confirmen i completen el diagnòstic d'anomalies fetals. Aquestes proves només es fan en els casos que suposen risc de pèrdue de l'embaràs.
 • 50. COMPETÈNCIA CIENTÍFICA :COMPETÈNCIA CIENTÍFICA : ARBRE GENEALÒGICARBRE GENEALÒGIC L'arbre genealògic és el diagrama que s'elabora amb els membres d'una família indicant el sexe, la relació amb el propòsit i si estan afectats o no.
 • 51. COMPETÈNCIA CIENTÍFICA :COMPETÈNCIA CIENTÍFICA : ARBRE GENEALÒGICARBRE GENEALÒGIC Per a això s'utilitzen símbols convencionals que permeten resumir aquesta informació i presentar-la en forma clara, i és especialment útil quan la família és gran.
 • 52. COMPETÈNCIA CIENTÍFICA :COMPETÈNCIA CIENTÍFICA : ARBRE GENEALÒGICARBRE GENEALÒGIC La confecció adequada d'un arbre genealògic, incorporant tots els antecedents i la seva posterior actualització en el temps amb nous estudis, resulta crític per a l'assessorament genètic. L'objecte d'estudi de la genètica metgessa és l'individu i la seva família, per la qual cosa és d'interès el registre tant dels individus afectats com els sans, vius o morts.