SlideShare a Scribd company logo
บทเรียนการ์ตูน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง วันมาฆบูชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จัดทาโดย
นางทองสวรรค์ สีหา
โรงเรียนบ้านหนองญาติ
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
คานา
บทเรียนการ์ตูนประกอบการเรียนการสอนชุดนี้ ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการจัดการเรียนการรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เรื่อง วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา โดยพยายามเขียนให้นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ตาม
ความสามารถของนักเรียน เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และได้เพิ่มเติมเนื้อหา
บางตอนเพื่อช่วยเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน
เอกสารเล่มนี้ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วันมาฆบูชา เป็นการวัดผล
ด้านความรู้ ความจา ความเข้าใจ ในเอกสารมีความรู้ที่ต้องการให้ทราบและแนวทาง
ขั้นตอนในการใช้บทเรียนเพื่อให้นักเรียนทราบบทบาทของตัวเองในการที่จะศึกษาเนื้อหา
ต่อไป
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเอื้ออานวยให้เกิดประโยชน์แก่
นักเรียนและผู้สนใจเป็นอย่างดี
ทองสวรรค์ สีหา
สารบัญ
หน้า
คานา........................................................................................ ก
สารบัญ.................................................................................... ข
คาแนะนาการใช้บทเรียนสาเร็จรูป.......................................... ค
แนวปฏิบัติ............................................................................... ง
มาตรฐานการเรียนรู้................................................................. 1
เนื้อหา...................................................................................... 2
แบบทดสอบหลังเรียน.............................................................. 19
เฉลยแบบทดสอบ..................................................................... 22
บรรณานุกรม............................................................................ 23
สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ ก่อนเราจะเรียน
บทเรียนการ์ตูน อย่าลืมอ่านคาแนะนาการใช้
บทเรียนการ์ตูน คาชี้แจง และแนวปฏิบัติ
ให้เข้าใจก่อนนะคะ
คาแนะนาการใช้บทเรียนการ์ตูน
คาชี้แจง
เอกสารเล่มนี้จัดทาขึ้นประกอบการ
เรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วันมาฆบูชา
โดยนักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง หรืออาจ
ศึกษาเป็นกลุ่มเล็กก็ได้
แนวปฏิบัติ
1. บทเรียนการ์ตูนมีองค์ประกอบสาคัญ ดังนี้
- คาแนะนาการใช้
- จุดประสงค์การเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้
- แบบทดสอบหลังเรียน
2. ดาเนินการทากิจกรรมการเรียนรู้ โดยอ่านบทเรียน
การ์ตูนทีละหน้าตามลาดับ หากไม่เข้าใจให้ถามครูผู้สอน และเมื่อ
เข้าใจดีแล้ว จึงทาการศึกษาเนื้อหาต่อไป
3. ทาแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ และตรวจคาตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน จากเฉลยท้ายเล่ม
4. เกณฑ์การผ่านการเรียนบทนี้ ต้องทาแบบทดสอบหลัง
เรียนได้ 7 ข้อ หรือร้อยละ 70
มาตรฐานการเรียนรู้
ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด
ส 1.2 ป.5/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสาคัญทางศาสนา
ตามที่กาหนด และอภิปราย ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
สาระสาคัญ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดี เมื่อถึงวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อน้อมราลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย
จุดประสงค์
1. บอกประวัติ และความสาคัญของวันมาฆบูชาได้
2. บอกหลักธรรม และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
วันมาฆบูชาได้
1
กราบนมัสการพระอาจารย์ นี่ใกล้จะถึง
วันมาฆบูชาแล้ว พวกเราอยากทราบเรื่องราว
เกี่ยวกับ วันมาฆบูชา มีประวัติความเป็นมา
ความหมาย และมีความสาคัญอย่างไรครับ
2
อยากรู้จริง ๆ หรือ เดี๋ยวพระอาจารย์จะเล่าให้ฟัง
เตรียมจดดี ๆ แล้วไปเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังนะ
3
ความหมาย
วันมาฆบูชา คาว่า “มาฆะ” นั้น เป็นชื่อ
ของเดือน 3 ย่อมาจากคาว่า “มาฆบุรณมี”
หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือน
มาฆะตามปฏิทินของอินเดีย หรือ เดือน 3
หากปีใด เป็นอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน
จะเลื่อนไปตรงกับวันเพ็ญ เดือน4
4
“วันมาฆบูชา” มีความสาคัญอย่างไรครับ
5
ความสาคัญของวันมาฆบูชา คือเป็น
วันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง
“โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก
หลังจากตรัสรู้มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน
6
วันมาฆบูชา มีประวัติความเป็นมา
อย่างไรครับ
7
หลังจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ 9 เดือน
ขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจก็เสด็จมาประทับที่
วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศ
อินเดียในปัจจุบัน วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือน
มาฆะ หรือ เดือน 3 ในเวลาบ่ายพระอรหันต์
สาวกของพระพุทธเจ้า มาประชุม พร้อมกัน
ณ ที่ประทับของพระพุทธเจ้า นับเป็นเหตุ
อัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสาคัญ 4 ประการ คือ
8
1. วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่า
เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
9
2. พระสงฆ์จานวน 1,250 รูป มาประชุม
พร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน
เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
10
3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนเป็น
พระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
11
4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรง
จากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
12
เพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการ ข้างต้น
ทาให้วันมาฆบูชา เรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า
“วันจาตุรงคสันนิบาต” ซึ่งคาว่า “จาตุรงค -
สันนิบาต” นี้ มีความหมายตามการแยกศัพท์คือ
จาตุร แปลว่า 4
องค์ แปลว่า ส่วน
สันนิบาต แปลว่า ประชุม
ดังนั้น “จาตุรงคสันนิบาต” จึงหมายความว่า
“การประชุมด้วยองค์ 4” นั่นเอง ดังนั้นจึงถือว่า
วันมาฆบูชา เป็นวันพระธรรม
13
“โอวาทปาติโมกข์” ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
แก่เหล่าพระสงฆ์ ถือเป็นหัวใจสาคัญของ
พระพุทธศาสนา สรุปใจความสาคัญ ดังนี้
“ทาความดี ละเว้นความชั่ว ทาจิตใจให้บริสุทธิ์”
14
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลากหลายหน่วยงาน ทั้ง
ทางราชการ และเอกชน ทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ร่วมกันจัด
งานอันยิ่งใหญ่ สร้างความศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนบาเพ็ญกุศล
มีการทาบุญตักบาตร ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม สนทนาธรรม
เวียนเทียน
แล้วพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตัว
อย่างไรครับในวันมาฆบูชา
15
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ
ในวันวิสาขบูชา ทาบุญตักบาตร ให้ทาน
รักษาศีล ฟังธรรม ปล่อยนก ปล่อยปลา
สนทนาธรรม เวียนเทียนในตอนเย็น
16
เด็ก ๆ จาไว้ให้ดี ๆ นะ วันมาฆบูชา
เป็นวันสาคัญของพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่ง
เป็นที่รู้กันว่า เป็นวัน พระธรรม ถือว่าเป็นวันที่
พระพุทธเจ้า ได้ประกาศ หลักธรรม คาสั่งสอน
ของพระองค์เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย ที่มา
ประชุมกันในวันนั้น นาไปเผยแผ่แล้วอย่าลืม
ไปเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังด้วยนะ
17
ขอบคุณมากครับพระอาจารย์ พวกกระผม
จะไปเล่าให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ฟังครับ
18
แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง วันมาฆบูชา
********************************************************************************************
คาสั่ง ให้นักเรียนเลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว นาไปกาเครื่องหมาย
 ลงในกระดาษคาตอบ
1. วันมาฆบูชา ตรงกับข้อใด
ก. วันขึ้น 15 ค่า เดือน 2
ข. วันขึ้น 15 ค่า เดือน 3
ค. วันขึ้น 15 ค่า เดือน 4
ง. วันขึ้น 15 ค่า เดือน 5
2. วันมาฆบูชา มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่มีองค์ประกอบสาคัญกี่อย่าง
ก. 2 อย่าง
ข. 3 อย่าง
ค. 4 อย่าง
ค. 5 อย่าง
3. วันมาฆบูชา มีพระสงฆ์จานวนกี่รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย
ก. 3,250 รูป
ข. 2,250 รูป
ค. 1,250 รูป
ง. 1,200 รูป
4. พระสงฆ์ที่มาประชุมนั้นมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร
ก. พระพุทธเจ้าทรงบวชให้
ข. เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด
ค. เป็นพระสงฆ์ที่อยู่ทั่วไป
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข
19
5. พระอรหันต์ หมายความว่าอย่างไร
ก. พระสงฆ์ทั่วไป
ข. ผู้สาเร็จธรรมพิเศษสูงสุด
ค. คาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
ง. พระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้
6. เราถือวันมาฆบูชาเป็นวันที่เกี่ยวข้องกับอะไร
ก. พระพุทธเจ้าประสูติ
ข. พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ค. พระพุทธเจ้าปรินิพพาน
ง. พระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรก
7. ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระสงฆ์ในวันมาฆบูชา คืออะไร
ก. ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร
ข. พระเวสสันดรชาดก
ค. โอวาทปาฏิโมกข์
ง. ทศชาติ
8. ธรรมะที่แสดงในวันมาฆบูชามีใจความสาคัญอย่างไร
ก. การทาความดี ละเว้นความชั่ว ทาจิตใจให้ผ่องใส
ข. การอดทน อดกลั้นต่อความทุกข์ยาก
ค. การรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน
ง. การรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
9. ข้อใดควรปฏิบัติในวันมาฆบูชา
ก. ชวนพ่อแม่ไปทาบุญที่วัด
ข. ชวนเพื่อนไปเที่ยวสวนสัตว์
ค. ชวนเพื่อนไปจับปลา
ง. ชวนเพื่อนไปวิ่งเล่น
20
10. กิจกรรมที่ชาวพุทธปฏิบัติร่วมกันในวันมาฆบูชา คือข้อใด
ก. ทาบุญตักบาตร
ข. ฟังธรรม รักษาศีล
ค. เวียนเทียน
ง. ถูกทุกข้อ
โชคดีนะคะ
21
เฉลยแบบทดสอบ
เรื่อง วันมาฆบูชา
เฉลยแบบทดสอบ
1. ข
2. ก
3. ข
4. ข
5. ง
6. ข
7. ก
8. ค
9. ง
10. ข
22
บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
. (2552). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
. (2552). แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ :
คุรุสภา, 2545 ง.
. คู่มือการวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544. กรุงเทพฯ
: คุรุสภา, 2545 .
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และ คณะ. สื่อการเรียนรู้แม่บทมาตรฐานสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ป. 6 กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ , 2545
. สื่อการเรียนรู้แม่บทมาตรฐานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 5
กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ , 2545
23

More Related Content

What's hot

วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาThongsawan Seeha
 
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
sripayom
 
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...
Suphot Chaichana
 
แบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน
แบบฟอร์มเค้าโครงโครงงานแบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน
แบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน
pongtum
 
โครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมwangasom
 
วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2วิทย์ ป.2
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทchaipalat
 
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
Thanawut Rattanadon
 
แบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
แบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติแบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
แบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติKantiya Dornkanha
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
Thongsawan Seeha
 
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
Pawit Chamruang
 
หลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏีหลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏีsukanya5729
 
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยาPrincess Chulabhon's College Chonburi
 
โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1
Jutarat Bussadee
 
โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2
LeoBlack1017
 
หัวใจชายหนุ่ม
หัวใจชายหนุ่มหัวใจชายหนุ่ม
หัวใจชายหนุ่ม
kkrunuch
 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
เพ็ญลักษณ์ สุวรรณาโชติ
 
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
koorimkhong
 

What's hot (20)

เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
 
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1]
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1]คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1]
คัมภีร์ฉันทศาสตร์ Ppt[1]
 
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความแบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ
 
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...
คำนำ สารบัญ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่มที่...
 
แบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน
แบบฟอร์มเค้าโครงโครงงานแบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน
แบบฟอร์มเค้าโครงโครงงาน
 
โครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถม
 
วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2วิทย์ ป.2
วิทย์ ป.2
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
 
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
 
แบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
แบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติแบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
แบบประเมินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
 
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
 
หลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏีหลักการและทฤฏี
หลักการและทฤฏี
 
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
 
โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1
 
โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2โครงงานวิชา Is2
โครงงานวิชา Is2
 
หัวใจชายหนุ่ม
หัวใจชายหนุ่มหัวใจชายหนุ่ม
หัวใจชายหนุ่ม
 
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
 
ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์
ภูมิศาสตร์
 

Similar to วันมาฆบูชา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai
 
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
Jintananicha
 
พุทธประวัติ 56540117
พุทธประวัติ 56540117พุทธประวัติ 56540117
พุทธประวัติ 56540117
Cake Kingkan
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาThongsawan Seeha
 
หน้าที่ของชาวพุทธ
หน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธ
หน้าที่ของชาวพุทธprimpatcha
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
Prachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
Prachoom Rangkasikorn
 
Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554Net'Net Zii
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55Kwandjit Boonmak
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
Kwandjit Boonmak
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
Prachoom Rangkasikorn
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
Prachoom Rangkasikorn
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาprimpatcha
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาprimpatcha
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาprimpatcha
 

Similar to วันมาฆบูชา (20)

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
 
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
 
พุทธประวัติ 56540117
พุทธประวัติ 56540117พุทธประวัติ 56540117
พุทธประวัติ 56540117
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
 
หน้าที่ของชาวพุทธ
หน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธ
หน้าที่ของชาวพุทธ
 
งาน
งานงาน
งาน
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
 
Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554
 
Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
 
San
SanSan
San
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์  ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
 

Recently uploaded

bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docxส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ArnonTonsaipet
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
Pattie Pattie
 
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
Faculty of BuddhismMahachulalongkornrajavidyalaya Roi Et Buddhist College
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Prachyanun Nilsook
 
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdfเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
ssuser0ffe4b
 

Recently uploaded (6)

bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docxส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
ส่วนหน้า สมฐ. วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1.docx
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
 
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
ภาษาอังกฤษ สำหรับนักวิปัสสนา เพื่อฝึกปฎิบัติ
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
 
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdfเรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
เรียนภาษาจีนด้วยตนเอง ฟรี ๒๔ ชั่วโมง.pdf
 

วันมาฆบูชา