SlideShare a Scribd company logo
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จัดทาโดย นางทองสวรรค์ สีหา
โรงเรียนบ้านหนองญาติ อาเภอเมืองนครพนม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
ก
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ทุกคนปฏิบัติ
ตนเป็นคนดี เมื่อถึงวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อน้อมราลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย
ข
1. บอกประวัติ และความสาคัญของวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาได้
2. อธิบายธรรมะเกี่ยวกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
3. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญ
ทาง พระพุทธศาสนาได้
สาระสาคัญ ก
จุดประสงค์การเรียนรู้ ข
แบบทดสอบก่อนเรียน ง
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 1
วันวิสาขบูชา 2
วันมาฆบูชา 4
วันอาสาฬหบูชา 8
คาศัพท์ใหม่ 11
ฝึกสมองลองปัญญา 19
หนังสืออ้างอิง 25
ประวัติผู้จัดทา 26
ค
ง
1. วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด
ที่ชาวพุทธทั่วโลกถือว่าสาคัญที่สุด
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฏฐมีบูชา
จ
2. วันวิสาขบูชา มีเหตุการณ์สาคัญใดเกิดขึ้น
ก. พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ข. พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ค. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. เป็นวันที่มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้น
ฉ
3. ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่
พระสงฆ์ในวันมาฆบูชา คืออะไร
ก. ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
ข. พระเวสสันดรชาดก
ค. โอวาทปาฏิโมกข์
ง. ทศชาติ
ช
4. ธรรมะที่แสดงในวันมาฆบูชามีใจความสาคัญอย่างไร
ก. การทาความดี ละเว้นความชั่ว ทาจิตใจให้บริสุทธิ์
ข. การอดทน อดกลั้นต่อความทุกข์ยาก
ค. การรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน
ง. การรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ซ
5. วันที่พระรัตนตรัยมีครบองค์ประกอบ 3
ประการ เรียกว่าวันอะไร
ก. วันวิสาขบูชา
ข. วันมาฆบูชา
ค. วันอัฏฐมีบูชา
ง. วันอาสาฬหบูชา
ฌ
6. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ใคร
ก. สุภัททะ
ข. ปัญจวัคคีย์
ค. ราหุล
ง. นางสุชาดา
ญ
7. ปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงใน
วันอาสาฬหบูชามีใจความสาคัญเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. อริยสัจ 4
ข. โอวาท 3
ค. พรหมวิหาร 4
ง. ขันธ์ 5
ฎ
8. นักเรียนควรปฏิบัติตัวอย่างไรใน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ก. ชวนพ่อแม่ไปทาบุญที่วัด
ข. ชวนเพื่อนไปเที่ยวสวนสัตว์
ค. ชวนเพื่อนไปจับปลา
ง. ชวนเพื่อนไปวิ่งเล่น
ฏ
9. กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติร่วมกัน
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คือข้อใด
ก. ทาบุญตักบาตร
ข. ฟังธรรม รักษาศีล
ค. เวียนเทียน
ง. ถูกทุกข้อ
ฐ
10. ประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คือข้อใด
ก. ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า
ข. ได้ถวายอาหารพระสงฆ์
ค. ได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี
ง. ได้พูดคุยกับเพื่อน
1
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สาคัญ
ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า ได้แก่
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนควร
ปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อน้อมราลึกถึงพระคุณของ
พระรัตนตรัย
2
วันวิสาขบูชา ความหมาย ของ
คาว่า “วิสาขบูชา” หมายถึง การ
บูชาในวันเพ็ญเดือน 6 วิสาขบูชา
ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา”
แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือน
วิสาขะ” ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ
มีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปเป็น
กลางเดือน 7
3
วันวิสาขบูชา เป็นวันสาคัญ
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรง
ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดขึ้นใน
วันเพ็ญขึ้น 15 ค่า เดือน 6 คือ
ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
นับว่าเป็นวัน พระพุทธ
4
วันมาฆบูชา คาว่า “มาฆะ”
นั้นเป็นชื่อของเดือน 3 ย่อมา
จาก คาว่า “มาฆบุรณมี”
หมายถึง การบูชาพระในวัน
เพ็ญกลางเดือนมาฆะ เดือน 3
5
วันมาฆบูชา เป็นวันที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดง
พระธรรมแก่พระสงฆ์
เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้
มาแล้วเป็นเวลา 9 เดือน
ธรรมะ ที่แสดงเรียกว่า
“โอวาทปาติโมกข์”
6
“โอวาทปาติโมกข์” ที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงแก่เหล่าพระสงฆ์ ถือเป็น
หัวใจสาคัญของพระพุทธศาสนา
สรุปใจความสาคัญ ดังนี้
“ทาความดี ละเว้นความชั่ว
ทาจิตใจให้บริสุทธิ์”
7
วันมาฆบูชา จึงนับว่า เป็นวัน
พระธรรม
8
วันอาสาฬหบูชา คือวันที่
พระพุทธเจ้าได้ประกาศ
พระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก
หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน
โดยแสดงปฐมเทศนาโปรด
ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5
9
พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง
เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
โกณฑัญญะ เกิดดวงตาเห็นธรรม
สาเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขอ
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ นับว่าเป็น
พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
10
วันอาสาฬหบูชา จึงนับว่า
เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ
องค์ประกอบ 3 ประการ
คือ พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ และยังนับว่าเป็น
วัน พระสงฆ์
11
พระพุทธ อ่านว่า
พระ-พุด
12
พระธรรม อ่านว่า
พระ-ทา
13
พระสงฆ์ อ่านว่า
พระ-สง
14
วิสาขบูชา อ่านว่า
วิ-สา-ขะ-บู-ชา
15
อาสาฬหบูชา อ่านว่า
อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ
อา-สา-ละ-หะ-บู-ชา
16
มาฆบูชา อ่านว่า
มา-คะ-บู-ชา
17
โอวาทปาติโมกข์ อ่านว่า
โอ-วา-ทะ-ปา-ติ-โมก
18
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อ่านว่า
ทา-มะ-จัก-กับ-ปะ-วัด-ตะ-นะ-สูด
19
ภาพใดเป็นภาพเกี่ยวกับ
วันวิสาขบูชา
20
ภาพใดเป็นภาพที่เกี่ยวกับ
วันมาฆบูชา
21
ภาพใดเป็นภาพเกี่ยวกับ
วันอาสาฬหบูชา
22
ภาพนี้เกี่ยวข้องกับวันสาคัญ
ทางพระพุทธศาสนาคือข้อใด
23
วันใดที่นับว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้น
เป็นรูปแรกในพระพุทธศาสนา
24
เมื่อถึงวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติอย่างไร
25
26
27

More Related Content

What's hot

กลางภาค ส43101 ม.6
กลางภาค ส43101 ม.6กลางภาค ส43101 ม.6
กลางภาค ส43101 ม.6thnaporn999
 
เล่มที่ 5 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
เล่มที่ 5 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)เล่มที่ 5 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
เล่มที่ 5 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
Choengchai Rattanachai
 
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดคำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดA-NKR Ning
 
วรรณคดีและวรรณกรรม ความหมาย
วรรณคดีและวรรณกรรม ความหมายวรรณคดีและวรรณกรรม ความหมาย
วรรณคดีและวรรณกรรม ความหมายchontee55
 
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้เทวัญ ภูพานทอง
 
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
Thanawut Rattanadon
 
แบบทดสอบเสียงในภาษา
แบบทดสอบเสียงในภาษาแบบทดสอบเสียงในภาษา
แบบทดสอบเสียงในภาษา
Piyarerk Bunkoson
 
9.หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9.หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน9.หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9.หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนnang_phy29
 
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยาPrincess Chulabhon's College Chonburi
 
ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์
Padvee Academy
 
ใบงานกฎหมาย
ใบงานกฎหมายใบงานกฎหมาย
ใบงานกฎหมาย
พจีกานต์ หว่านพืช
 
ใบความรู้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ม.2
ใบความรู้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ม.2ใบความรู้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ม.2
ใบความรู้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ม.2
Ploykarn Lamdual
 
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4
Sasiprapha Srisaeng
 
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยพัน พัน
 
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
Suwannaphum Charoensiri
 
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
Thongsawan Seeha
 
ศาสนาชินโต
ศาสนาชินโตศาสนาชินโต
ศาสนาชินโต
Padvee Academy
 
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1Sivagon Soontong
 

What's hot (20)

กลางภาค ส43101 ม.6
กลางภาค ส43101 ม.6กลางภาค ส43101 ม.6
กลางภาค ส43101 ม.6
 
เล่มที่ 5 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
เล่มที่ 5 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)เล่มที่ 5 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
เล่มที่ 5 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)
 
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิดคำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
คำกล่าวอวยพรวันคล้ายวันเกิด
 
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
 
วรรณคดีและวรรณกรรม ความหมาย
วรรณคดีและวรรณกรรม ความหมายวรรณคดีและวรรณกรรม ความหมาย
วรรณคดีและวรรณกรรม ความหมาย
 
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
 
อินธนูครู
อินธนูครูอินธนูครู
อินธนูครู
 
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
 
แบบทดสอบเสียงในภาษา
แบบทดสอบเสียงในภาษาแบบทดสอบเสียงในภาษา
แบบทดสอบเสียงในภาษา
 
9.หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9.หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน9.หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9.หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยาใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
ใบความรู้ที่ 3 เรื่อง พัฒนาการทางเศรษฐกิจสมัยอยุธยา
 
ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์ศาสนาซิกข์
ศาสนาซิกข์
 
ใบงานกฎหมาย
ใบงานกฎหมายใบงานกฎหมาย
ใบงานกฎหมาย
 
ใบความรู้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ม.2
ใบความรู้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ม.2ใบความรู้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ม.2
ใบความรู้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ม.2
 
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4
แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด มาตราตัวสะกด ป.4
 
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
 
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศบทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ
 
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
ศาสนาชินโต
ศาสนาชินโตศาสนาชินโต
ศาสนาชินโต
 
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1
ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ภาษาไทย_ม.1
 

Similar to วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai
 
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
Thongsawan Seeha
 
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
Jintananicha
 
พุทธประวัติ 56540117
พุทธประวัติ 56540117พุทธประวัติ 56540117
พุทธประวัติ 56540117
Cake Kingkan
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาprimpatcha
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาprimpatcha
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาprimpatcha
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
Prachoom Rangkasikorn
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
Prachoom Rangkasikorn
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1suchinmam
 
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
Thanawut Rattanadon
 
หน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docxหน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docx
pinglada1
 
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธ
leemeanshun minzstar
 
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งบทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งpentanino
 
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6
Thanawut Rattanadon
 
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาPrincess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
 
กิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคมกิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคมkruarada
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
Prachoom Rangkasikorn
 

Similar to วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (20)

348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
 
วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
 
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
ความสำคัญของแหล่งการเรียนรู้ พุทธประวัติ 423213
 
พุทธประวัติ 56540117
พุทธประวัติ 56540117พุทธประวัติ 56540117
พุทธประวัติ 56540117
 
San
SanSan
San
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
 
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
สไลด์ ความรู้เบื้องต้นและความสำคัญของศาสนพิธี ป.4+466+dltvsocp4+55t2soc p04 ...
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
พุทธสาวก : พระราธะ ส16101 ป.6
 
หน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docxหน้าที่ชาวพุทธ.docx
หน้าที่ชาวพุทธ.docx
 
หน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธหน้าที่ชาวพุทธ
หน้าที่ชาวพุทธ
 
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งบทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
 
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6
พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง ส16101 สังคม ป.6
 
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
 
กิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคมกิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคม
 
Buddhajayanti2,600
Buddhajayanti2,600Buddhajayanti2,600
Buddhajayanti2,600
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
 

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา