SlideShare a Scribd company logo
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เวลา 4 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เวลา 2 ชั่วโมง
สอนวันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2558 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด ป.5/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดและอภิปราย
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
สาระการเรียนรู้
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
1. วันวิสาขบูชา
2. วันมาฆบูชา
3. วันอาสาฬหบูชา
สาระสาคัญ
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดี เมื่อถึงวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน้อมราลึกถึงพระคุณของ
พระรัตนตรัย
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประวัติ และความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
2. อธิบายธรรมะเกี่ยวกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้
3. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง พระพุทธศาสนาได้
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
1. ความสามรถในการคิด
2. ความสามรถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. มีความซื่อสัตย์
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. มุ่งมั่นในการทางาน
ชิ้นงาน/ภาระงาน
นักเรียนทาสมุดเล่มเล็กโดยเลือกวาดภาพประกอบวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คนละ 1 วัน
พร้อมเขียนบรรยายประกอบภาพ
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการ
1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียน
1.2 ประเมินการนาเสนอผลงาน
1.3 ทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
2. เครื่องมือ
2.1 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน
2.2 แบบประเมินการนาเสนอผลงาน
2.3 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
3.2 ประเมินการผลการนาเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
3.3 การตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ขั้นเตรียม ( 10 นาที)
1. ครูแนะนานักเรียนว่า วันนี้เราจะเรียนเรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คือ
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา
2. ครูอธิบายหลักการแบ่งกลุ่มของนักเรียน กลุ่มละ 3 - 4 คน แบบคละความสามารถมี
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ประกอบด้วยคนเก่ง 1 คน คนปานกลาง 2 คน และคนอ่อน 1 คน
3. ครูอธิบาย วิธีการ ขั้นตอนการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ นักเรียนร่วมกันศึกษา บทบาทของสมาชิกในการทางานกลุ่มด้วยกลุ่ม
ร่วมมือ เช่น นักเรียนทุกคนต้องทางานร่วมกัน ช่วยเลือกซึ่งกันและกัน ผลงานกลุ่มคือผลงานของทุก
คน หลังจากเรียนรู้แล้วครูสามารถเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งของกลุ่มออกมาอธิบาย นาเสนอความรู้
และตอบคาถามได้ และการทดสอบนักเรียนจะต้องต่างคนต่างทาไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ แต่
คะแนนของทุกคนจะนามารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่มเพื่อนาไปเทียบกับเกณฑ์
คะแนนรางวัล
ขั้นสอน (20 นาที)
1. ครูนาภาพเกี่ยวกับวันสาคัญพระพุทธศาสนา มาให้นักเรียนดู แล้วสนทนาซักถามว่า
ภาพแต่ละภาพเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร มีความสาคัญอย่างไร
2. ครูนาภาพเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาให้นักเรียนดู ตอนพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และ
ปรินิพพาน แล้วสนทนาซักถามว่าภาพแต่ละภาพมีความสาคัญอย่างไร แล้วซักถามนักเรียนว่า
นักเรียนเคยไปวัดหรือไม่ ไปแล้วไปทาอะไร ทากิจกรรมอะไรบ้าง
2. ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนทา
ขั้นทากิจกรรมกลุ่ม (60 นาที)
1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน โดยคละกันระหว่างนักเรียนเก่ง
ปานกลาง อ่อน ให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม เลือกประธาน เลขานุการกลุ่ม
2. ตัวแทนกลุ่มรับบทเรียนการ์ตูน เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา จากครู เท่ากับ
จานวนนักเรียนในกลุ่ม
3. แต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนการ์ตูน ในขณะที่นักเรียนศึกษาครูเดินดู นักเรียน
แต่ละกลุ่มว่าปฏิบัติกันอย่างไร พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ตอบคาถามข้อสงสัยของนักเรียนในแต่ละ
กลุ่ม นักเรียนที่เก่งหรือเข้าใจดีจะต้องช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มอธิบายจนสมาชิกเข้าใจดีทุกคน
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมเขียนสรุปลงใน
กระดาษวาดภาพตามหัวข้อดังนี้
4.1 ประวัติและความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา
วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
4.2 ตรงกับวันใด
4.3 หลักธรรมที่เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
4.4 กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
5. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนที่หน้าชั้นเรียน
6. ครูสังเกตการนาเสนอผลงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม แล้วนา
ผลงานแต่ละกลุ่มจัดนิทรรศการหน้าชั้นเรียน
7. ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
และวันอาสาฬหบูชา
ขั้นทดสอบ (20 นาที)
1. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ที่อยู่ท้ายเล่ม
บทเรียนการ์ตูนโดยทาเป็นรายบุคคล ในขั้นนี้ครูไม่อนุญาตให้นักเรียนช่วยเหลือกันหรือปรึกษากัน
ในการทาแบบทดสอบ
2. นักเรียนนาแบบทดสอบมารวมกับกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ โดยครู
และนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบ แล้วนาคะแนนของทุกคนในกลุ่มมารวมกันหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน
ของกลุ่ม
3. ให้คาชมเชยนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด และนาผลงานของกลุ่มติดไว้ที่ป้ายนิเทศ
หน้าห้องเรียน
5. นาคะแนนของนักเรียนแต่ละคนในการทดสอบหลังเรียนมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย ไว้
เป็นคะแนนเก็บระหว่างเรียนของนักเรียนในกลุ่ม
ขั้นสรุปบทเรียน (10 นาที)
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ถึงความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็น
ความสาคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2. ให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยววันสาคัญทางพระพุทธศาสนาทางอินเตอร์เน็ต
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
1. ภาพวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา
2. ภาพกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ
3. บทเรียนการ์ตูน เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
4. วีดีทัศน์ เกี่ยวกับ เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
5. โทรทัศน์
6. กระดาษวาดภาพ
7. ดินสอสี
8. ห้องสมุด
9. ห้องคอมพิวเตอร์
10. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา / หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................
(นายประสิทธิ์ โคตรภู)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองญาติ
วันที่..........เดือน........................พ.ศ...........
บันทึกผลหลังสอน
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................ผู้สอน
(นางทองสวรรค์ สีหา)
วันที่..........เดือน........................พ.ศ...........
ภาคผนวก
วันวิสาขบูชา
ประสูติ
ตรัสรู้
ปรินิพพาน
วันมาฆบูชา
พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์”
ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่า เดือน 3
วันอาสาฬหบูชา
พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา แก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5
พระธรรมที่แสดง เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”
ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่า เดือน 8
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ
ในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
แบบสังเกตประเมินพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่ม
คาชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต
กลุ่มที่ ชื่อ - สกุล
รายการสังเกต
รวม15คะแนน
15
สรุป
การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม
การรู้จักแสดงความคิดเห็น
การทางานตามขั้นตอน
ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา
สาระถูกต้องเป็นระเบียบ
และสะอาด
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน
1
1.
2.
3.
4.
2
1.
2.
3.
4.
3
1.
2.
3.
4.
4
1.
2.
3.
4.
ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ผู้ประเมิน  ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ......................
เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่ม
รายการประเมิน 3 2 1
การแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่ม
มีการแบ่งหน้าที่
ภายในกลุ่มอย่าง
ชัดเจน มีความ
รับผิดชอบงานตาม
บทบาทหน้าที่
มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มชัดเจน แต่ไม่
ทางานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
มีการแบ่งหน้าที่ภายใน
กลุ่มชัดเจน แต่ไม่
ทางานตามบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
การรู้จักแสดงความ
คิดเห็น
รู้จักแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่มดีมาก
รู้จักแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่ม
ไม่แสดงความคิดเห็น
ในกลุ่มเลย
การทางานตามขั้นตอน มีการทางานตาม
ขั้นตอนดีมาก
มีการทางานตาม
ขั้นตอน
ทางานไม่ตามขั้นตอน
ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลา
ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลาตามกาหนด
เรียบร้อยดีมาก
ปฏิบัติงานเสร็จ
ทันเวลาตามกาหนด
ไม่เสร็จทันเวลาตามที่
กาหนด
สาระถูกต้องเป็น
ระเบียบและสะอาด
ชิ้นงานโดยภาพรวม
ตัวอักษรอ่านง่าย
สะอาดและเป็น
ระเบียบสวยงาม
ชิ้นงานโดยภาพรวม
ตัวอักษรอ่านง่าย
ชิ้นงานโดยภาพรวม
อ่านยากสกปรกมากไม่
เป็นระเบียบ
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมระหว่างร่วมกิจกรรมกลุ่ม กาหนดไว้ดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้
1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม
คาชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต
กลุ่มที่ ชื่อ - สกุล
รายการสังเกต
รวม15คะแนน
15
สรุป
กลวิธีการนาเสนอ
การใช้ภาษา
ความคิดสร้างสรรค์
การตอบคาถาม
เวลา
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน
1
1.
2.
3.
4.
2
1.
2.
3.
4.
3
1.
2.
3.
4.
4
1.
2.
3.
4.
ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ผู้ประเมิน  ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ......................
เกณฑ์ประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม
รายการประเมิน 3 2 1
กลวิธีการนาเสนอ มีวิธีการและรูปแบบ
การนาเสนอน่าสนใจ
แต่ผลงานที่นาเสนอ
ถูกต้อง
มีวิธีการและรูปแบบ
การนาเสนอน่าสนใจ
แต่ผลงานที่นาเสนอ
ถูกต้องบางส่วน
มีวิธีการและรูปแบบ
การนาเสนอไม่
น่าสนใจผลงานที่
นาเสนอถูกต้อง
บางส่วน
การใช้ภาษา ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ตามหลักการใช้ภาษา
ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้ถูกต้อง เหมาะสม
ตามหลักการใช้ภาษา
บางส่วน
ใช้ภาษาในการสื่อสาร
ไม่ถูกต้องตามหลักการ
ใช้ภาษา แต่สื่อ
ความหมายได้พอเข้าใจ
ความคิดสร้างสรรค์ มีการแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
และสร้างสรรค์
มีการแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตุผล
และแต่ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์
เหตุผลในการแสดง
ความคิดเห็นไม่ถูกต้อง
และไม่สร้างสรรค์
การตอบคาถาม ตอบคาถามได้ถูกต้อง
ตรงประเด็นทุกคาถาม
ตอบคาถามได้ถูกต้อง
และตรงประเด็น 3
คาถาม
ตอบคาถามไม่ถูกต้อง
และตรงประเด็น
คาถามตั้งแต่ 2 ข้อขึ้น
ไป
เวลา เสร็จทันเวลาที่กาหนด
ผลงานมีคุณภาพ
ใช้เวลามากหรือน้อย
กว่าที่กาหนด 5 นาที
แต่ผลงานมีคุณภาพ
ใช้เวลามากหรือน้อย
กว่าที่กาหนด 5 นาที
แต่ผลงานไม่มีคุณภาพ
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลงานของนักเรียน กาหนดไว้ดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้
1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
คาชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต
กลุ่มที่ ชื่อ - สกุล
รายการสังเกต
รวม15คะแนน
15
สรุป
รักชาติศาสน์กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
มุ่งมั่นในการทางาน
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน
1
1.
2.
3.
4.
2
1.
2.
3.
4.
3
1.
2.
3.
4.
4
1.
2.
3.
4.
ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน
(...................................................................)
ผู้ประเมิน  ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ......................
เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายการประเมิน 3 2 1
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่าเสมอ
เป็นตัวอย่างที่ดีของ
ศาสนิกชน
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาอย่างสม่าเสมอ
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ทางศาสนาที่ตนนับถือ
ปฏิบัติตนตามหลักของ
ศาสนาตามโอกาส
ซื่อสัตย์สุจริต ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง ละอายและ
เกรงกลัวที่จะทา
ความผิด ทาตามสัญญา
ที่ตนให้กับพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง และครู เป็น
แบบอย่างที่ดีด้านความ
ซื่อสัตย์
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้อง ละอายและ
เกรงกลัวที่จะทา
ความผิด ทาตามสัญญา
ที่ตนให้กับพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง และครู
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
เป็นจริง ปฏิบัติในสิ่งที่
ถูกต้องทาตามสัญญาที่
ตนให้กับพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครอง และครู
มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวันและ
รับผิดชอบในการ
ทางานได้ด้วยตนเอง
ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวันแต่
ต้องมีการเตือนเป็น
บางครั้ง
ปฏิบัติตามข้อตกลง
กฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับของ
ครอบครัวและโรงเรียน
ตรงต่อเวลาในการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
ในชีวิตประจาวันแต่
ต้องมีการเตือนเป็น
ส่วนใหญ่
ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้
เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ เป็นประจา
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้
เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ บ่อยครั้ง
ตั้งใจเรียน เอาใจใส่
และมีความเพียร
พยายามในการเรียนรู้
เข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนรู้ต่างๆ บางครั้ง
รายการประเมิน 3 2 1
มุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ มีการปรับปรุง
การทางานให้ดีขึ้นด้วย
ตนเอง
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ มีการปรับปรุง
การทางานให้ดีขึ้น
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายให้
สาเร็จ
เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลงานของนักเรียน กาหนดไว้ดังนี้
3 หมายถึง ดี
2 หมายถึง พอใช้
1 หมายถึง ปรับปรุง
คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ดีมาก
คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ดี
คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง

More Related Content

What's hot

คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
niralai
 
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
prayut2516
 
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4Sivagon Soontong
 
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิแบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
Surapong Klamboot
 
หลักการเขียนแนะนำตนเอง
หลักการเขียนแนะนำตนเองหลักการเขียนแนะนำตนเอง
หลักการเขียนแนะนำตนเอง
Rung Kru
 
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาPrincess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
 
เอกสารประกอบการเรียน อาณาจักรธนบุรี
เอกสารประกอบการเรียน อาณาจักรธนบุรีเอกสารประกอบการเรียน อาณาจักรธนบุรี
เอกสารประกอบการเรียน อาณาจักรธนบุรีพัน พัน
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
Ch Khankluay
 
พยางค์และคำ 2
พยางค์และคำ 2พยางค์และคำ 2
พยางค์และคำ 2
Aunop Nop
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5 ใหม่1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5  ใหม่1ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5  ใหม่1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5 ใหม่1
sripayom
 
การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยการเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยBenjapron Seesukong
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯศิริพัฒน์ ธงยศ
 
กระดาษเส้น
กระดาษเส้นกระดาษเส้น
กระดาษเส้นTik Msr
 
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และวิจารณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธ...
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และวิจารณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธ...แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และวิจารณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธ...
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และวิจารณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธ...
คำเมย มุ่งเงินทอง
 
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะบทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะอุษณีษ์ ศรีสม
 
สุขฯ ม.2 หน่วย 9
สุขฯ ม.2 หน่วย 9สุขฯ ม.2 หน่วย 9
สุขฯ ม.2 หน่วย 9supap6259
 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี
ครูพัฒวิทย์ ครูพัฒวิทย์
 

What's hot (20)

คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรมคำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
คำกล่าวเปิดค่ายจริยธรรม
 
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
ใบงาน วิชา เศรษฐศาสตร์ ม.1
 
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4
 
หน่วย 2
หน่วย 2หน่วย 2
หน่วย 2
 
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิแบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
แบบฝึกทักษะเรื่องคำสมาสสนธิ
 
หลักการเขียนแนะนำตนเอง
หลักการเขียนแนะนำตนเองหลักการเขียนแนะนำตนเอง
หลักการเขียนแนะนำตนเอง
 
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ หน้าที่พลเมือง ม.1
 
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
แผนการจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
 
เอกสารประกอบการเรียน อาณาจักรธนบุรี
เอกสารประกอบการเรียน อาณาจักรธนบุรีเอกสารประกอบการเรียน อาณาจักรธนบุรี
เอกสารประกอบการเรียน อาณาจักรธนบุรี
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
พยางค์และคำ 2
พยางค์และคำ 2พยางค์และคำ 2
พยางค์และคำ 2
 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5 ใหม่1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5  ใหม่1ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5  ใหม่1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาษาไทย ป.5 ใหม่1
 
การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยการเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ
 
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม3
 
กระดาษเส้น
กระดาษเส้นกระดาษเส้น
กระดาษเส้น
 
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และวิจารณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธ...
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และวิจารณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธ...แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และวิจารณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธ...
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ และวิจารณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธ...
 
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะบทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ
บทสวดมนต์แปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 7 บทสำหรับแข่งทักษะ
 
สุขฯ ม.2 หน่วย 9
สุขฯ ม.2 หน่วย 9สุขฯ ม.2 หน่วย 9
สุขฯ ม.2 หน่วย 9
 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรีประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี
 

Viewers also liked

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
Ch Khankluay
 
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1)
แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง-  กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1)แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง-  กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1)
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1)krutitirut
 
กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1
กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1
กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1
krutitirut
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5
แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5krutitirut
 
วันลอยกระทง12 16
วันลอยกระทง12 16วันลอยกระทง12 16
วันลอยกระทง12 16krutitirut
 
แผนการจัดประสบการณ์(ต่าง)
แผนการจัดประสบการณ์(ต่าง)แผนการจัดประสบการณ์(ต่าง)
แผนการจัดประสบการณ์(ต่าง)Slitip Pimkad
 
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาsuchinmam
 
สื่อใบงาน
สื่อใบงานสื่อใบงาน
สื่อใบงานkrutitirut
 
แผนการจัดประสบการณ์ ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
แผนการจัดประสบการณ์  ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์แผนการจัดประสบการณ์  ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
แผนการจัดประสบการณ์ ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์krutitirut
 
กำหนดการสอนอนุบาล1
กำหนดการสอนอนุบาล1กำหนดการสอนอนุบาล1
กำหนดการสอนอนุบาล1kruuni
 
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
krutitirut
 
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
Chalita Jommoon
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
utumporn charoensuk
 
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4pageใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
Prachoom Rangkasikorn
 
แผนที่1
แผนที่1แผนที่1
แผนที่1
Ch Khankluay
 
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ป.1+414+dltvsocp1+54soc...
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ป.1+414+dltvsocp1+54soc...ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ป.1+414+dltvsocp1+54soc...
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ป.1+414+dltvsocp1+54soc...
Prachoom Rangkasikorn
 
แผ่นพับวันมาฆบูชา
แผ่นพับวันมาฆบูชาแผ่นพับวันมาฆบูชา
แผ่นพับวันมาฆบูชา
thanaetch
 
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
niralai
 

Viewers also liked (20)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1)
แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง-  กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1)แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง-  กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1)
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเคลื่อนไหวแล (1)
 
กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1
กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1
กำหดการจัดประสบการณ์อนุบาล1
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5
แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5แผนการจัดประสบการณ์  วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5
แผนการจัดประสบการณ์ วันลอยกระทง- กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5
 
วันลอยกระทง12 16
วันลอยกระทง12 16วันลอยกระทง12 16
วันลอยกระทง12 16
 
แผนการจัดประสบการณ์(ต่าง)
แผนการจัดประสบการณ์(ต่าง)แผนการจัดประสบการณ์(ต่าง)
แผนการจัดประสบการณ์(ต่าง)
 
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
 
สื่อใบงาน
สื่อใบงานสื่อใบงาน
สื่อใบงาน
 
แผนการจัดประสบการณ์ ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
แผนการจัดประสบการณ์  ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์แผนการจัดประสบการณ์  ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
แผนการจัดประสบการณ์ ฉันรักฤดูหนาว- กิจกรรมเสริมประสบการณ์
 
กำหนดการสอนอนุบาล1
กำหนดการสอนอนุบาล1กำหนดการสอนอนุบาล1
กำหนดการสอนอนุบาล1
 
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัยแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย
 
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
 
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4pageใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา ป.1+414+dltvsocp1+55t2soc p01 f02-4page
 
แผนที่1
แผนที่1แผนที่1
แผนที่1
 
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ป.1+414+dltvsocp1+54soc...
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ป.1+414+dltvsocp1+54soc...ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ป.1+414+dltvsocp1+54soc...
ใบความรู้ วันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ป.1+414+dltvsocp1+54soc...
 
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
 
แผ่นพับวันมาฆบูชา
แผ่นพับวันมาฆบูชาแผ่นพับวันมาฆบูชา
แผ่นพับวันมาฆบูชา
 
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
ความรู้เรื่องศาสนาแผ่นพับ
 

Similar to แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1suchinmam
 
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 213. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2hadradchai7515
 
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 213. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2hadradchai
 
หลักสูตร51สู่ห้องเรียน
หลักสูตร51สู่ห้องเรียนหลักสูตร51สู่ห้องเรียน
หลักสูตร51สู่ห้องเรียนPitima Boonprasit
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยNetchanOk Maneechai
 
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์supanyasaengpet
 
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdfแผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
ssuser6a0d4f
 
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวลงานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวลWichai Likitponrak
 
กิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคมกิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคมkruarada
 
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาแผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
tassanee chaicharoen
 
แผน GPAS 5 STEP แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 วัฒนธรรมไทย PA 66 PLC.pdf
แผน GPAS 5 STEP แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 วัฒนธรรมไทย PA 66 PLC.pdfแผน GPAS 5 STEP แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 วัฒนธรรมไทย PA 66 PLC.pdf
แผน GPAS 5 STEP แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 วัฒนธรรมไทย PA 66 PLC.pdf
ssuser6a0d4f
 
13101602_1_20230311-211610.pdf
13101602_1_20230311-211610.pdf13101602_1_20230311-211610.pdf
13101602_1_20230311-211610.pdf
ssuser49d450
 

Similar to แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (20)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยที่๙
หน่วยที่๙หน่วยที่๙
หน่วยที่๙
 
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 213. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
 
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 213. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
 
หลักสูตร51สู่ห้องเรียน
หลักสูตร51สู่ห้องเรียนหลักสูตร51สู่ห้องเรียน
หลักสูตร51สู่ห้องเรียน
 
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
 
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
 
หน่วยที่๗
หน่วยที่๗หน่วยที่๗
หน่วยที่๗
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๘
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๘แผนการจัดการเรียนรู้ที่๘
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๘
 
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
 
บทที่ 3.ใหม่
บทที่ 3.ใหม่บทที่ 3.ใหม่
บทที่ 3.ใหม่
 
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdfแผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
แผนGPAS 5 STEPส่งโรงเรียน มารยาทชาวพุทธพระพุทธม. 5 เทอม1 ปี65.pdf
 
มคอ.3 สารสนเทศ
มคอ.3 สารสนเทศมคอ.3 สารสนเทศ
มคอ.3 สารสนเทศ
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๕แผนการจัดการเรียนรู้ที่๕
แผนการจัดการเรียนรู้ที่๕
 
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวลงานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
งานวิจัยในชั้นเรียนวิตกกังวล
 
กิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคมกิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคม
 
หน่วยที่๘
หน่วยที่๘หน่วยที่๘
หน่วยที่๘
 
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาแผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
 
แผน GPAS 5 STEP แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 วัฒนธรรมไทย PA 66 PLC.pdf
แผน GPAS 5 STEP แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 วัฒนธรรมไทย PA 66 PLC.pdfแผน GPAS 5 STEP แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 วัฒนธรรมไทย PA 66 PLC.pdf
แผน GPAS 5 STEP แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 วัฒนธรรมไทย PA 66 PLC.pdf
 
13101602_1_20230311-211610.pdf
13101602_1_20230311-211610.pdf13101602_1_20230311-211610.pdf
13101602_1_20230311-211610.pdf
 

More from Thongsawan Seeha

วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
Thongsawan Seeha
 
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
Thongsawan Seeha
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
Thongsawan Seeha
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาThongsawan Seeha
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาThongsawan Seeha
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์
Thongsawan Seeha
 

More from Thongsawan Seeha (7)

วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชาวันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา
 
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์
 

Recently uploaded

โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
SweetdelMelon
 
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
Postharvest Technology Innovation Center
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
Pattie Pattie
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
NuttavutThongjor1
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
CholapruekSangkamane1
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
pakpoomounhalekjit
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
NuttavutThongjor1
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Prachyanun Nilsook
 

Recently uploaded (8)

โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
โครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิตโครงงานคณิต...
 
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
กำหนดการ การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 21
 
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdfความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
ความสุจริตทางวิชาการ “เชื่อมไทยเชื่อมโลก”.pdf
 
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdfRecap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
Recap JavaScript and TypeScript.pdf Recap JavaScript and TypeScript.pdf
 
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกันbio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
bio62สอวน.ชีววิทยา-ชีววิทยาปี62-ข้อสอบแข่งกัน
 
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.pptโรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
โรคทางพันธุกรรมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม.ppt
 
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
Fullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack Nest.js and Next.js.pdfFullstack N...
 
Artificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdfArtificial Intelligence in Education2.pdf
Artificial Intelligence in Education2.pdf
 

แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

 • 1. แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เวลา 4 ชั่วโมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เวลา 2 ชั่วโมง สอนวันที่.........เดือน.......................พ.ศ. 2558 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม มาตรฐาน ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธารงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ตัวชี้วัด ป.5/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสาคัญทางศาสนาตามที่กาหนดและอภิปราย ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม สาระการเรียนรู้ วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 1. วันวิสาขบูชา 2. วันมาฆบูชา 3. วันอาสาฬหบูชา สาระสาคัญ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้ทุกคนปฏิบัติตนเป็นคนดี เมื่อถึงวันสาคัญทาง พระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน้อมราลึกถึงพระคุณของ พระรัตนตรัย จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกประวัติ และความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้ 2. อธิบายธรรมะเกี่ยวกับวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาได้ 3. บอกประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทาง พระพุทธศาสนาได้ สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน 1. ความสามรถในการคิด 2. ความสามรถในการใช้เทคโนโลยี
 • 2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. มีความซื่อสัตย์ 3. มีวินัย 4. ใฝ่เรียนรู้ 5. มุ่งมั่นในการทางาน ชิ้นงาน/ภาระงาน นักเรียนทาสมุดเล่มเล็กโดยเลือกวาดภาพประกอบวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คนละ 1 วัน พร้อมเขียนบรรยายประกอบภาพ การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการ 1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียน 1.2 ประเมินการนาเสนอผลงาน 1.3 ทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 2. เครื่องมือ 2.1 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน 2.2 แบบประเมินการนาเสนอผลงาน 2.3 แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน 3. เกณฑ์การประเมิน 3.1 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 3.2 ประเมินการผลการนาเสนอผลงาน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 3.3 การตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 กระบวนการจัดการเรียนรู้ ขั้นเตรียม ( 10 นาที) 1. ครูแนะนานักเรียนว่า วันนี้เราจะเรียนเรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา 2. ครูอธิบายหลักการแบ่งกลุ่มของนักเรียน กลุ่มละ 3 - 4 คน แบบคละความสามารถมี ทั้งเพศชายและเพศหญิง ประกอบด้วยคนเก่ง 1 คน คนปานกลาง 2 คน และคนอ่อน 1 คน 3. ครูอธิบาย วิธีการ ขั้นตอนการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ด้วย การจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมมือ นักเรียนร่วมกันศึกษา บทบาทของสมาชิกในการทางานกลุ่มด้วยกลุ่ม
 • 3. ร่วมมือ เช่น นักเรียนทุกคนต้องทางานร่วมกัน ช่วยเลือกซึ่งกันและกัน ผลงานกลุ่มคือผลงานของทุก คน หลังจากเรียนรู้แล้วครูสามารถเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งของกลุ่มออกมาอธิบาย นาเสนอความรู้ และตอบคาถามได้ และการทดสอบนักเรียนจะต้องต่างคนต่างทาไม่สามารถช่วยเหลือกันได้ แต่ คะแนนของทุกคนจะนามารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่มเพื่อนาไปเทียบกับเกณฑ์ คะแนนรางวัล ขั้นสอน (20 นาที) 1. ครูนาภาพเกี่ยวกับวันสาคัญพระพุทธศาสนา มาให้นักเรียนดู แล้วสนทนาซักถามว่า ภาพแต่ละภาพเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร มีความสาคัญอย่างไร 2. ครูนาภาพเกี่ยวกับวันวิสาขบูชาให้นักเรียนดู ตอนพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และ ปรินิพพาน แล้วสนทนาซักถามว่าภาพแต่ละภาพมีความสาคัญอย่างไร แล้วซักถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยไปวัดหรือไม่ ไปแล้วไปทาอะไร ทากิจกรรมอะไรบ้าง 2. ครูแจกแบบทดสอบก่อนเรียนให้นักเรียนทา ขั้นทากิจกรรมกลุ่ม (60 นาที) 1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 - 4 คน โดยคละกันระหว่างนักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน ให้นักเรียนตั้งชื่อกลุ่ม เลือกประธาน เลขานุการกลุ่ม 2. ตัวแทนกลุ่มรับบทเรียนการ์ตูน เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา จากครู เท่ากับ จานวนนักเรียนในกลุ่ม 3. แต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนการ์ตูน ในขณะที่นักเรียนศึกษาครูเดินดู นักเรียน แต่ละกลุ่มว่าปฏิบัติกันอย่างไร พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ตอบคาถามข้อสงสัยของนักเรียนในแต่ละ กลุ่ม นักเรียนที่เก่งหรือเข้าใจดีจะต้องช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มอธิบายจนสมาชิกเข้าใจดีทุกคน 4. นักเรียนแต่ละกลุ่มวาดภาพวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา พร้อมเขียนสรุปลงใน กระดาษวาดภาพตามหัวข้อดังนี้ 4.1 ประวัติและความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 4.2 ตรงกับวันใด 4.3 หลักธรรมที่เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 4.4 กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 5. ส่งตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนที่หน้าชั้นเรียน 6. ครูสังเกตการนาเสนอผลงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและอธิบายเพิ่มเติม แล้วนา ผลงานแต่ละกลุ่มจัดนิทรรศการหน้าชั้นเรียน 7. ให้นักเรียนดูวีดีทัศน์ เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา
 • 4. ขั้นทดสอบ (20 นาที) 1. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ที่อยู่ท้ายเล่ม บทเรียนการ์ตูนโดยทาเป็นรายบุคคล ในขั้นนี้ครูไม่อนุญาตให้นักเรียนช่วยเหลือกันหรือปรึกษากัน ในการทาแบบทดสอบ 2. นักเรียนนาแบบทดสอบมารวมกับกลุ่ม ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปลี่ยนกันตรวจ โดยครู และนักเรียนร่วมกันเฉลยคาตอบ แล้วนาคะแนนของทุกคนในกลุ่มมารวมกันหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน ของกลุ่ม 3. ให้คาชมเชยนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด และนาผลงานของกลุ่มติดไว้ที่ป้ายนิเทศ หน้าห้องเรียน 5. นาคะแนนของนักเรียนแต่ละคนในการทดสอบหลังเรียนมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ย ไว้ เป็นคะแนนเก็บระหว่างเรียนของนักเรียนในกลุ่ม ขั้นสรุปบทเรียน (10 นาที) 1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ถึงความสาคัญของวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็น ความสาคัญและประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน 2. ให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยววันสาคัญทางพระพุทธศาสนาทางอินเตอร์เน็ต สื่อ / แหล่งการเรียนรู้ 1. ภาพวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา เช่นวันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา 2. ภาพกิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ 3. บทเรียนการ์ตูน เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 4. วีดีทัศน์ เกี่ยวกับ เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา 5. โทรทัศน์ 6. กระดาษวาดภาพ 7. ดินสอสี 8. ห้องสมุด 9. ห้องคอมพิวเตอร์ 10. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องวันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
 • 5. ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา / หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ลงชื่อ............................................................. (นายประสิทธิ์ โคตรภู) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองญาติ วันที่..........เดือน........................พ.ศ........... บันทึกผลหลังสอน ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ลงชื่อ..........................................................ผู้สอน (นางทองสวรรค์ สีหา) วันที่..........เดือน........................พ.ศ...........
 • 9. วันอาสาฬหบูชา พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา แก่ปัญจวัคคีย์ ทั้ง 5 พระธรรมที่แสดง เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่า เดือน 8
 • 11. แบบสังเกตประเมินพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่ม คาชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต กลุ่มที่ ชื่อ - สกุล รายการสังเกต รวม15คะแนน 15 สรุป การแบ่งหน้าที่ภายในกลุ่ม การรู้จักแสดงความคิดเห็น การทางานตามขั้นตอน ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา สาระถูกต้องเป็นระเบียบ และสะอาด 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 1 1. 2. 3. 4. 2 1. 2. 3. 4. 3 1. 2. 3. 4. 4 1. 2. 3. 4. ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน (...................................................................) ผู้ประเมิน  ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ......................
 • 12. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมกิจกรรมกลุ่ม รายการประเมิน 3 2 1 การแบ่งหน้าที่ภายใน กลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ ภายในกลุ่มอย่าง ชัดเจน มีความ รับผิดชอบงานตาม บทบาทหน้าที่ มีการแบ่งหน้าที่ภายใน กลุ่มชัดเจน แต่ไม่ ทางานตามบทบาท หน้าที่ของตนเอง มีการแบ่งหน้าที่ภายใน กลุ่มชัดเจน แต่ไม่ ทางานตามบทบาท หน้าที่ของตนเอง การรู้จักแสดงความ คิดเห็น รู้จักแสดงความคิดเห็น ในกลุ่มดีมาก รู้จักแสดงความคิดเห็น ในกลุ่ม ไม่แสดงความคิดเห็น ในกลุ่มเลย การทางานตามขั้นตอน มีการทางานตาม ขั้นตอนดีมาก มีการทางานตาม ขั้นตอน ทางานไม่ตามขั้นตอน ปฏิบัติงานเสร็จ ทันเวลา ปฏิบัติงานเสร็จ ทันเวลาตามกาหนด เรียบร้อยดีมาก ปฏิบัติงานเสร็จ ทันเวลาตามกาหนด ไม่เสร็จทันเวลาตามที่ กาหนด สาระถูกต้องเป็น ระเบียบและสะอาด ชิ้นงานโดยภาพรวม ตัวอักษรอ่านง่าย สะอาดและเป็น ระเบียบสวยงาม ชิ้นงานโดยภาพรวม ตัวอักษรอ่านง่าย ชิ้นงานโดยภาพรวม อ่านยากสกปรกมากไม่ เป็นระเบียบ เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินพฤติกรรมระหว่างร่วมกิจกรรมกลุ่ม กาหนดไว้ดังนี้ 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ปรับปรุง คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ดี คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
 • 13. แบบประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม คาชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต กลุ่มที่ ชื่อ - สกุล รายการสังเกต รวม15คะแนน 15 สรุป กลวิธีการนาเสนอ การใช้ภาษา ความคิดสร้างสรรค์ การตอบคาถาม เวลา 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 1 1. 2. 3. 4. 2 1. 2. 3. 4. 3 1. 2. 3. 4. 4 1. 2. 3. 4. ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน (...................................................................) ผู้ประเมิน  ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ......................
 • 14. เกณฑ์ประเมินการนาเสนอผลงานกลุ่ม รายการประเมิน 3 2 1 กลวิธีการนาเสนอ มีวิธีการและรูปแบบ การนาเสนอน่าสนใจ แต่ผลงานที่นาเสนอ ถูกต้อง มีวิธีการและรูปแบบ การนาเสนอน่าสนใจ แต่ผลงานที่นาเสนอ ถูกต้องบางส่วน มีวิธีการและรูปแบบ การนาเสนอไม่ น่าสนใจผลงานที่ นาเสนอถูกต้อง บางส่วน การใช้ภาษา ใช้ภาษาในการสื่อสาร ได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักการใช้ภาษา ใช้ภาษาในการสื่อสาร ได้ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักการใช้ภาษา บางส่วน ใช้ภาษาในการสื่อสาร ไม่ถูกต้องตามหลักการ ใช้ภาษา แต่สื่อ ความหมายได้พอเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ มีการแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผล และสร้างสรรค์ มีการแสดงความ คิดเห็นอย่างมีเหตุผล และแต่ไม่มีความคิด สร้างสรรค์ เหตุผลในการแสดง ความคิดเห็นไม่ถูกต้อง และไม่สร้างสรรค์ การตอบคาถาม ตอบคาถามได้ถูกต้อง ตรงประเด็นทุกคาถาม ตอบคาถามได้ถูกต้อง และตรงประเด็น 3 คาถาม ตอบคาถามไม่ถูกต้อง และตรงประเด็น คาถามตั้งแต่ 2 ข้อขึ้น ไป เวลา เสร็จทันเวลาที่กาหนด ผลงานมีคุณภาพ ใช้เวลามากหรือน้อย กว่าที่กาหนด 5 นาที แต่ผลงานมีคุณภาพ ใช้เวลามากหรือน้อย กว่าที่กาหนด 5 นาที แต่ผลงานไม่มีคุณภาพ เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลงานของนักเรียน กาหนดไว้ดังนี้ 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ปรับปรุง คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ดี คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง
 • 15. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คาชี้แจง ให้เขียนเครื่องหมาย  (เครื่องหมายถูก) ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมตามรายการสังเกต กลุ่มที่ ชื่อ - สกุล รายการสังเกต รวม15คะแนน 15 สรุป รักชาติศาสน์กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทางาน 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 ผ่าน ไม่ผ่าน 1 1. 2. 3. 4. 2 1. 2. 3. 4. 3 1. 2. 3. 4. 4 1. 2. 3. 4. ลงชื่อ....................................................................ผู้ประเมิน (...................................................................) ผู้ประเมิน  ตนเอง  เพื่อน  ผู้สอน วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ. ......................
 • 16. เกณฑ์ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รายการประเมิน 3 2 1 รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมทาง ทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ ศาสนาอย่างสม่าเสมอ เป็นตัวอย่างที่ดีของ ศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมทาง ทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ ศาสนาอย่างสม่าเสมอ เข้าร่วมกิจกรรมทาง ทางศาสนาที่ตนนับถือ ปฏิบัติตนตามหลักของ ศาสนาตามโอกาส ซื่อสัตย์สุจริต ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ เป็นจริง ปฏิบัติในสิ่งที่ ถูกต้อง ละอายและ เกรงกลัวที่จะทา ความผิด ทาตามสัญญา ที่ตนให้กับพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง และครู เป็น แบบอย่างที่ดีด้านความ ซื่อสัตย์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ เป็นจริง ปฏิบัติในสิ่งที่ ถูกต้อง ละอายและ เกรงกลัวที่จะทา ความผิด ทาตามสัญญา ที่ตนให้กับพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง และครู ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ เป็นจริง ปฏิบัติในสิ่งที่ ถูกต้องทาตามสัญญาที่ ตนให้กับพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง และครู มีวินัย ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ ครอบครัวและโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันและ รับผิดชอบในการ ทางานได้ด้วยตนเอง ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ ครอบครัวและโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันแต่ ต้องมีการเตือนเป็น บางครั้ง ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของ ครอบครัวและโรงเรียน ตรงต่อเวลาในการ ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันแต่ ต้องมีการเตือนเป็น ส่วนใหญ่ ใฝ่เรียนรู้ ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ และมีความเพียร พยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ เรียนรู้ต่างๆ เป็นประจา ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ และมีความเพียร พยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ เรียนรู้ต่างๆ บ่อยครั้ง ตั้งใจเรียน เอาใจใส่ และมีความเพียร พยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการ เรียนรู้ต่างๆ บางครั้ง
 • 17. รายการประเมิน 3 2 1 มุ่งมั่นในการทางาน ตั้งใจและรับผิดชอบใน การปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ สาเร็จ มีการปรับปรุง การทางานให้ดีขึ้นด้วย ตนเอง ตั้งใจและรับผิดชอบใน การปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ สาเร็จ มีการปรับปรุง การทางานให้ดีขึ้น ตั้งใจและรับผิดชอบใน การปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายให้ สาเร็จ เกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลงานของนักเรียน กาหนดไว้ดังนี้ 3 หมายถึง ดี 2 หมายถึง พอใช้ 1 หมายถึง ปรับปรุง คะแนน 13-15 คะแนน หมายถึง ดีมาก คะแนน 10-12 คะแนน หมายถึง ดี คะแนน 1-9 คะแนน หมายถึง ปรับปรุง