SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Download to read offline
บทเรียนการ์ตูน
วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา
เรื่อง วันวิสาขบูชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จัดทาโดย
นางทองสวรรค์ สีหา
โรงเรียนบ้านหนองญาติ
อาเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
คานา
บทเรียนการ์ตูนประกอบการเรียนการสอนชุดนี้ ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้
ประกอบการจัดการเรียนการรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม เรื่อง วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา โดยพยายามเขียนให้นักเรียนอ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถเรียนรู้ตาม
ความสามารถของนักเรียน เพื่อสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และได้เพิ่มเติม
เนื้อหาบางตอนเพื่อช่วยเสริมความรู้ให้แก่นักเรียน
เอกสารเล่มนี้ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง วันวิสาขบูชา เป็นการ
วัดผลด้านความรู้ ความจํา ความเข้าใจ ในเอกสารมีความรู้ที่ต้องการให้ทราบและ
แนวทางขั้นตอนในการใช้บทเรียนเพื่อให้นักเรียนทราบบทบาทของตัวเองในการที่จะ
ศึกษาเนื้อหาต่อไป
ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเอื้ออํานวยให้เกิดประโยชน์แก่
นักเรียนและผู้สนใจเป็นอย่างดี
ทองสวรรค์ สีหา
สารบัญ
หน้า
คํานํา........................................................................................ ก
สารบัญ.................................................................................... ข
คําแนะนําการใช้บทเรียนสําเร็จรูป.......................................... ค
แนวปฏิบัติ............................................................................... ง
มาตรฐานการเรียนรู้................................................................. 1
เนื้อหา...................................................................................... 2
แบบทดสอบหลังเรียน.............................................................. 21
เฉลยแบบทดสอบ..................................................................... 24
บรรณานุกรม............................................................................ 25
คาแนะนาการใช้บทเรียนการ์ตูน
คาชี้แจง
เอกสารเล่มนี้จัดทําขึ้นประกอบการ
เรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วันวิสาขบูชา
โดยนักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเอง หรืออาจ
ศึกษาเป็นกลุ่มเล็กก็ได้
สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ ก่อนเราจะเรียน
บทเรียนการ์ตูน อย่าลืมอ่านคําแนะนําการใช้
บทเรียนการ์ตูน คําชี้แจง และแนวปฏิบัติ
ให้เข้าใจก่อนนะคะ
แนวปฏิบัติ
1. บทเรียนการ์ตูนมีองค์ประกอบสําคัญ ดังนี้
- คําแนะนําการใช้
- จุดประสงค์การเรียนรู้
- กิจกรรมการเรียนรู้
- แบบทดสอบหลังเรียน
2. ดําเนินการทํากิจกรรมการเรียนรู้ โดยอ่านบทเรียน
การ์ตูนทีละหน้าตามลําดับ หากไม่เข้าใจให้ถามครูผู้สอน และเมื่อ
เข้าใจดีแล้ว จึงทําการศึกษาเนื้อหาต่อไป
3. ทําแบบทดสอบหลังเรียน 10 ข้อ และตรวจคําตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน จากเฉลยท้ายเล่ม
4. เกณฑ์การผ่านการเรียนบทนี้ ต้องทําแบบทดสอบหลัง
เรียนได้ 7 ข้อ หรือร้อยละ 70
มาตรฐานการเรียนรู้
ส 1.2 เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี และธํารง
รักษาพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ
ตัวชี้วัด
ส 1.2 ป.5/2 ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสําคัญทาง
ศาสนาตามที่กําหนดและอภิปราย ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม
สาระสาคัญ
พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติ พุทธศาสนิกชนทุกคนต้องเรียนรู้
และปฏิบัติตนใน ศาสนพิธี พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เมื่อถึงวันสําคัญ
ทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อแสดงความนับถือ ศรัทธา และธํารงรักษาพระพุทธศาสนา
จุดประสงค์
1. บอกประวัติ และความสําคัญของวันวิสาขบูชาได้
2. อธิบายหลักธรรม ประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติตน
และเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาบูชาได้
1
กราบนมัสการพระอาจารย์ นี่ใกล้จะถึง
วันวิสาขบูชาแล้ว พวกเราอยากทราบเรื่องราว
เกี่ยวกับ วันวิสาขบูชา ว่ามีประวัติความเป็นมา
ความหมาย และมีความสําคัญอย่างไรครับ
2
อยากรู้จริง ๆ หรือ เดี๋ยวพระอาจารย์จะเล่าให้ฟัง
เตรียมจดดี ๆ แล้วไปเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังนะ
3
วันวิสาขบูชา ความหมาย ของคําว่า
“วิสาขบูชา” หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน 6
วิสาขบูชา ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา”
แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ถ้าปี
ใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหนก็เลื่อนไป
เป็นกลางเดือน 7
4
“วันวิสาขบูชา” มีความสําคัญอย่างไรครับ
5
วันวิสาขบูชา เป็นวันสําคัญยิ่งทาง
พระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้า
ประสูติ คือ เกิด ตรัสรู้ คือ สาเร็จ และ
ปรินิพพาน คือ ดับ เกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 คราว
6
ประสูติ
พระนางสิริมหามายา มเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ ได้
ประสูติพระโอรส ในวันศุกร์ ขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 ตอนเที่ยง
วัน ใต้ต้นสาละ ณ สวนลุมพินีวัน (ปัจจุบันอยู่ในประเทศ
เนปาลซึ่งเป็นตําบลระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์ และเมืองเทวทหะ
ขณะเสด็จไปเฝ้าพระราชบิดา และพระราชมารดา
7
ประสูติได้ 5 วัน พราหมณ์ 8 คน เข้าเฝ้าทํานายลักษณะ
พระกุมาร และขนานพระนามว่า “สิทธัตถะ” แปลว่า “ผู้มีความ
ต้องการสาเร็จ” และทํานายว่า ถ้าอยู่ครองฆราวาส จักได้เป็น
“พระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่” ถ้าออกบรรพชา จักได้ตรัสรู้เป็น
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
8
เจ้าชายสิทธัตถะ ครองเพศฆราวาสจนพระชนมายุได้
29 พรรษา วันหนึ่งได้เสด็จออกประพาสนอกเมือง ได้
ทอดพระเนตรเห็น “เทวฑูต 4” ได้แก่ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย
และ สมณะ ก็เกิดความทุกข์
9
เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงตัดสินพระทัยออกผนวช เพื่อการค้นพบ
หนทางดับทุกข์ พระองค์ได้บําเพ็ญ “ทุกรกิริยา” ทรงขบพระทน
ด้วยพระทน กลั้นลมหายใจเข้าออก อดอาหาร จนพระวรกาย
ฝ่ายผอม ก็ยังไม่พบหนทางพ้นทุกข์
10
เจ้าชายสิทธัตถะ ทรงเลิกวิธีทรมานร่างกาย กลับมาเสวย
อาหารเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง แล้วบําเพ็ญเพียรเพียรด้วยการ
นั่งสมาธิ ทําจิตให้เกิดสมาธิแน่วแน่จนเกิดความรู้แจ้ง ตรัสรู้ใน
อริยสัจ 4 ซึ่งถือเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์
11
ตรัสรู้
เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ 35
พรรษา ณ ใต้ร่มไม้ศรีมหาโพธิ์ ฝั่งแม่นํ้าเนรัญชรา ตําบลอุรุเวลา
เสนานิคม ในตอนเช้ามืดวันพุธ ขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 ปีระกา
หลังจากออกผนวชได้ 6 ปี และได้รับการขนานพระนามใหม่ว่า
“พระพุทธเจ้า”
12
พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลานานถึง
45 ปี ก็ได้เสด็จไปเมืองกุสินารา พระองค์ทรงรู้สึกว่าพระองค์
ไม่สามารถจะทรงดําเนินได้อีกต่อไปแล้ว เพราะทรงพระประชวร
13
ปรินิพพาน
ก่อนที่พระองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานได้แสดงโอวาท
ครั้งสุดท้ายแก่สาวกทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เราขอเตือน
พวกเธอทั้งหลาย สังขารทั้งปวงมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดา
พวกเธอจงทํากิจของตน และกิจของผู้อื่นให้พร้อมด้วยความ
ไม่ประมาทเถิด”
14
หลังจากนั้น ก็เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน เมื่อวันอังคาร
ขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 ปีมะเส็ง ณ สาลวโนทยาน ของเหล่า
มัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ รวมพระชนมายุได้
80 พรรษา
15
หลังจากเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน
เมื่อวันอังคาร ขึ้น 15 คํ่า เดือน 6
ก่อนพุทธศักราช 1 ปี (พุทธศักราชเริ่ม
นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพาน)
16
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลากหลายหน่วยงาน ทั้ง
ทางราชการ และเอกชน ทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ร่วมกันจัด
งานอันยิ่งใหญ่ สร้างความศรัทธาให้แก่พุทธศาสนิกชนบําเพ็ญกุศล
มีการทําบุญตักบาตร ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม สนทนาธรรม
เวียนเทียน
แล้วพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตัว
ในวันวิสาขบูชาอย่างไรครับ
17
กิจกรรมที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ
ในวันวิสาขบูชา ทําบุญตักบาตร ให้ทาน
รักษาศีล ฟังธรรม ปล่อยนก ปล่อยปลา
สนทนาธรรม เวียนเทียนในตอนเย็น
18
เด็ก ๆ จําไว้ให้ดี ๆ นะวันวิสาขบูชา เป็นวันสําคัญ
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยตรงซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์ เกิดขึ้นใน
วันเพ็ญขึ้น 15 คํ่า เดือน 6 คือ ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน
แล้วอย่าลืมไปเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังด้วยนะ
19
ขอบคุณพระอาจารย์มากครับ พวกกระผม
จะไปเล่าให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ ฟังครับ
20
แบบทดสอบหลังเรียน
เรื่อง วันวิสาขบูชา
********************************************************************************************
คาสั่ง ให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว นําไปกาเครื่องหมาย

ในแบบฝึกปฏิบัติกิจกรรม
1. วันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวันใดที่ชาวพุทธถือว่าสําคัญที่สุด
ก. วันมาฆบูชา
ข. วันวิสาขบูชา
ค. วันอาสาฬหบูชา
ง. วันอัฏฐมีบูชา
2. พระพุทธเจ้าทรงผนวชอยู่นานเท่าไรจึงได้ตรัสรู้
ก. 6 ปี
ข. 16 ปี
ค. 35 ปี
ง. 45 ปี
3. เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงออกผนวช
ก. เพื่อครอบครัว
ข. เพื่อหาหนทางดับทุกข์
ค. ศึกษาหลักธรรม
ง. ไม่ต้องการเป็นกษัตริย์
21
4. พระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าอะไร
ก. ราหุล
ข. สิทธัตถะ
ค. ศากยกุมาร
ง. สุทโธทนะ
5. พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติตัวอย่างไรในวันวิสาขบูชา
ก. ทําบุญตักบาตร
ข. รักษาศีล
ค. ปล่อยนก ปล่อยปลา
ง. ถูกทุกข้อ
6. วันวิสาขบูชา มีเหตุการณ์สําคัญใดเกิดขึ้น
ก. พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์
ข. พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ค. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ง. เป็นวันที่มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้น
7. ข้อใดคือการบําเพ็ญประโยชน์ในวันวิสาขบูชา
ก. หมิวและมิ้งช่วยกันปลูกต้นไม้และทําความสะอาดบริเวณวัด
ข. เมล์ช่วยแม่ตกปลาไปขาย
ค. ต้นกับเตยไปเที่ยวสวนสัตว์
ง. เจมนั่งเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์
22
8. ในการบําเพ็ญทุกรกิริยา พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติอย่างไร
ก. ทรมานร่างกายด้วยวิธีต่าง ๆ
ข. ทํางานหนักมากขึ้นกว่าเดิม
ค. ทรมานร่างกาย อดอาหาร และกลั้นลมหายใจ
ง. นั่งบําเพ็ญเพียรทั้งวันทั้งคืน
9. พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลากี่ปี
ก. 6 ปี
ข. 16 ปี
ค. 35 ปี
ง. 45 ปี
10. พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยวิธีการใด
ก. อดอาหาร
ข. ทําจิตใจให้สงบ
ค. ขบฟันด้วยฟัน
ง. กลั้นลมหายใจ
โชคดีนะคะ
23
เฉลยแบบทดสอบ
เรื่อง วันวิสาขบูชา
เฉลยแบบทดสอบ
1. ข
2. ก
3. ข
4. ข
5. ง
6. ข
7. ก
8. ค
9. ง
10. ข
24
บรรณานุกรม
กระทรวงศึกษาธิการ. (2552) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย.
. (2552). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
. (2552). แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย.
เอกรินทร์ สี่มหาศาล และ คณะ. สื่อการเรียนรู้แม่บทมาตรฐานสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ป. 6 กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ , 2545
. สื่อการเรียนรู้แม่บทมาตรฐานสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ป. 5 กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์ , 2545
25

More Related Content

What's hot

แผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
แผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผนแผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
แผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผนChittraporn Phalao
 
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจPawit Chamruang
 
สารพันเลือกสรรตีความ
สารพันเลือกสรรตีความสารพันเลือกสรรตีความ
สารพันเลือกสรรตีความพัน พัน
 
ตัวอย่างโครงงานคอม
ตัวอย่างโครงงานคอมตัวอย่างโครงงานคอม
ตัวอย่างโครงงานคอมปยล วชย.
 
แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑
แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑
แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑bangonchin
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาThongsawan Seeha
 
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)Pongpan Pairojana
 
แบบทดสอบมัทนะพาธา
แบบทดสอบมัทนะพาธาแบบทดสอบมัทนะพาธา
แบบทดสอบมัทนะพาธาkrudow14
 
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัน พัน
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทchaipalat
 
ใบความรู้วิชาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 1
ใบความรู้วิชาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 1ใบความรู้วิชาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 1
ใบความรู้วิชาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 1Ploykarn Lamdual
 
แบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงานแบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงานkrunueng1
 
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานPhongsak Kongkham
 
โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1Jutarat Bussadee
 
ภัยพิบัติ
ภัยพิบัติภัยพิบัติ
ภัยพิบัติnaleesaetor
 

What's hot (20)

โครงงานสังคม ม.ปลาย
โครงงานสังคม ม.ปลายโครงงานสังคม ม.ปลาย
โครงงานสังคม ม.ปลาย
 
แผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
แผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผนแผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
แผนผังความสัมพันธ์ของตัวละครเรื่อง ขุนช้างขุนแผน
 
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
 
สารพันเลือกสรรตีความ
สารพันเลือกสรรตีความสารพันเลือกสรรตีความ
สารพันเลือกสรรตีความ
 
ตัวอย่างโครงงานคอม
ตัวอย่างโครงงานคอมตัวอย่างโครงงานคอม
ตัวอย่างโครงงานคอม
 
ใบงานกฎหมาย
ใบงานกฎหมายใบงานกฎหมาย
ใบงานกฎหมาย
 
แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑
แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑
แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ๑
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
 
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
 
แบบทดสอบมัทนะพาธา
แบบทดสอบมัทนะพาธาแบบทดสอบมัทนะพาธา
แบบทดสอบมัทนะพาธา
 
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
ใบงานกฎหมาย
ใบงานกฎหมายใบงานกฎหมาย
ใบงานกฎหมาย
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
 
ใบความรู้วิชาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 1
ใบความรู้วิชาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 1ใบความรู้วิชาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 1
ใบความรู้วิชาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 1
 
แบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงานแบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงาน
 
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
 
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิดโครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
โครงงานภาษาไทย เรื่อง คำไทยที่มักเขียนผิด
 
เอกสารเสนอ Best practice ครูเต้
เอกสารเสนอ Best practice ครูเต้เอกสารเสนอ Best practice ครูเต้
เอกสารเสนอ Best practice ครูเต้
 
โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1โครงงานคณิตบทที่ 1
โครงงานคณิตบทที่ 1
 
ภัยพิบัติ
ภัยพิบัติภัยพิบัติ
ภัยพิบัติ
 

Viewers also liked

วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาsuchinmam
 
รายงานโครงการกฐิน ๒๕๕๖
รายงานโครงการกฐิน ๒๕๕๖รายงานโครงการกฐิน ๒๕๕๖
รายงานโครงการกฐิน ๒๕๕๖Manoonpong Srivirat
 
เรื่อง เปลือกผลไม้พื้นบ้านกับน้ำยาลบคำผิด
เรื่อง  เปลือกผลไม้พื้นบ้านกับน้ำยาลบคำผิด เรื่อง  เปลือกผลไม้พื้นบ้านกับน้ำยาลบคำผิด
เรื่อง เปลือกผลไม้พื้นบ้านกับน้ำยาลบคำผิด O-SOT Kanesuna POTATO
 
ชุดการสอนอเมริกาใต้.
ชุดการสอนอเมริกาใต้.ชุดการสอนอเมริกาใต้.
ชุดการสอนอเมริกาใต้.suchinmam
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาchanaporn sornnuwat
 
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 

Viewers also liked (11)

วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
 
รายงานโครงการกฐิน ๒๕๕๖
รายงานโครงการกฐิน ๒๕๕๖รายงานโครงการกฐิน ๒๕๕๖
รายงานโครงการกฐิน ๒๕๕๖
 
วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชาวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา
 
เรื่อง เปลือกผลไม้พื้นบ้านกับน้ำยาลบคำผิด
เรื่อง  เปลือกผลไม้พื้นบ้านกับน้ำยาลบคำผิด เรื่อง  เปลือกผลไม้พื้นบ้านกับน้ำยาลบคำผิด
เรื่อง เปลือกผลไม้พื้นบ้านกับน้ำยาลบคำผิด
 
ชุดการสอนอเมริกาใต้.
ชุดการสอนอเมริกาใต้.ชุดการสอนอเมริกาใต้.
ชุดการสอนอเมริกาใต้.
 
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
เอกสารประกอบการเรียนเล่ม1
 
วันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญทางศาสนา
วันสำคัญทางศาสนา
 
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2556
วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2556วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2556
วันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2556
 
คค
 
ชุดการสอน
ชุดการสอนชุดการสอน
ชุดการสอน
 

Similar to วันวิสาขบูชา

ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pagePrachoom Rangkasikorn
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4pagePrachoom Rangkasikorn
 
ดับ ว่าง สงบ เย็น (Pdf)
ดับ ว่าง สงบ เย็น (Pdf)ดับ ว่าง สงบ เย็น (Pdf)
ดับ ว่าง สงบ เย็น (Pdf)hotgunhot
 
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโตประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโตTaweedham Dhamtawee
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาThongsawan Seeha
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาThongsawan Seeha
 
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒dentyomaraj
 
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6Thanawut Rattanadon
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
 
เมตตาของหลวงปู่
เมตตาของหลวงปู่เมตตาของหลวงปู่
เมตตาของหลวงปู่Samthor Dee
 
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555Panda Jing
 
Thanwarat M.5/10 No.11 Portfolio
Thanwarat M.5/10 No.11 PortfolioThanwarat M.5/10 No.11 Portfolio
Thanwarat M.5/10 No.11 PortfolioThan-wa
 
ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับด้าน
ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับด้านครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับด้าน
ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับด้านkrupornpana55
 
Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554Net'Net Zii
 
๐๑ เกริ่นนำ นะโมฯ.pdf
๐๑ เกริ่นนำ นะโมฯ.pdf๐๑ เกริ่นนำ นะโมฯ.pdf
๐๑ เกริ่นนำ นะโมฯ.pdfmaruay songtanin
 
ประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทติโต
ประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทติโตประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทติโต
ประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทติโตspk-2551
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55Kwandjit Boonmak
 

Similar to วันวิสาขบูชา (20)

ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-1page
 
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4pageใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
ใบความรู้ พุทธศาสนสุภาษิต ป.1+415+dltvsocp1+54soc p01f 10-4page
 
ดับ ว่าง สงบ เย็น (Pdf)
ดับ ว่าง สงบ เย็น (Pdf)ดับ ว่าง สงบ เย็น (Pdf)
ดับ ว่าง สงบ เย็น (Pdf)
 
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโตประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
ประวัติและปฏิปทา หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
 
วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา
 
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
จุลสารชมรมจริยธรรมฉบับที่๒
 
Seangdhamma Vol. 37 No. 439 November 2011
Seangdhamma Vol. 37 No. 439 November 2011Seangdhamma Vol. 37 No. 439 November 2011
Seangdhamma Vol. 37 No. 439 November 2011
 
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6พุทธประวัติ ส16101 ป.6
พุทธประวัติ ส16101 ป.6
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
 
เมตตาของหลวงปู่
เมตตาของหลวงปู่เมตตาของหลวงปู่
เมตตาของหลวงปู่
 
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555
โพธิยาลัย เดือน กุมภาพันธ์ 2555
 
Thanwarat M.5/10 No.11 Portfolio
Thanwarat M.5/10 No.11 PortfolioThanwarat M.5/10 No.11 Portfolio
Thanwarat M.5/10 No.11 Portfolio
 
ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับด้าน
ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับด้านครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับด้าน
ครูเพื่อศิษย์สร้างห้องเรียนกลับด้าน
 
Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554
 
Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554Projectm6 2-2554
Projectm6 2-2554
 
๐๑ เกริ่นนำ นะโมฯ.pdf
๐๑ เกริ่นนำ นะโมฯ.pdf๐๑ เกริ่นนำ นะโมฯ.pdf
๐๑ เกริ่นนำ นะโมฯ.pdf
 
ประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทติโต
ประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทติโตประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทติโต
ประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทติโต
 
ติวศาสนา55
ติวศาสนา55ติวศาสนา55
ติวศาสนา55
 

วันวิสาขบูชา