SlideShare a Scribd company logo
[Type text]


                          ΢ύγκπιζη ηων βαζικών ΜΜΕ

     ΣΤΠΟ΢               ΣΗΛΕΟΡΑ΢Η              ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ            ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ         ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ               ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ         ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ
Aπνπζηάδεη ν θηελόο      Εμαζθαιίδεη ζπλερή, άκεζε θαη έγθαηξε   Πξνζθέξεη επθνιία σο πξνο   Η γλώζε θπθινθνξεί
εληππσζηαζκόο θαζώο      ελεκέξσζε.                 ηνλ ηόπν θαη ρξόλν      ειεύζεξε θαη νη πιεξνθνξίεο
ζηεξίδεηαη πεξηζζόηεξν     • Γίλεηαη ρξήζε απινύ θαη εύιεπηνπ ιόγνπ  ελεκέξσζεο θαζώο       είλαη
ζην ιόγν παξά ζηελ εηθόλα.   πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηα παξαγισζζηθά    βξίζθεηαη παληνύ ( ζπίηη,   πξνζβάζηκεο ζηνλ θάζε
• Υπεξέρεη ζε         θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία, ηε ρξήζε     εξγαζία, απηνθίλεην…).    ρξήζηε.
αληηθεηκεληθόηεηα πνπ     εηθόλσλ θαη βίληεν θάλεη ην κήλπκα     • Επηηξέπεη ηελ παξάιιειε   • Είλαη δηαδξαζηηθό κέζν θαη
εμαζθαιίδεηαη από ηελ     εύιεπην θαη ‘δσληαλό’.           ελαζρόιεζε κε άιιε      επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία θαη
επαξθή αλάιπζε, ηελ      • Η ελεκέξσζε γίλεηαη ζε ζύληνκν ρξόλν   δξαζηεξηόηεηα π.ρ.      ηελ
πνιπθσλία, ην ζρόιην, ηελ   θαη ρσξίο θόπν.              νηθεηαθέο εξγαζίεο.      αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη
ηεθκεξίσζε ησλ απόςεσλ     • Με ηηο"δσληαλέο" ζπλδέζεηο κε όιν ηνλ  • Ελεκεξώλεη κε ζπληνκία   απόςεσλ(άκεζε δεκνζίεπζε
αιιά θαη ηε ρξνληθή      θόζκν επλνείηαη ε             θαη ακεζόηεηα         ζρνιίσλ chats, fora...]).
απόζηαζε από ην γεγνλόο-    δηαπνιηηηζκηθόηεηα             • Καζώο θπξηαξρεί ν ιόγνο   • Πξνζθέξεηαη πιεζώξα
είδεζε πνπ θαηαγξάθεηαη.    • Καζώο βξίζθεηαη ζε όια ηα λνηθνθπξηά   επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο  επηινγώλ ελεκέξσζεο θαη
• Φξεζηκνπνηείηαη       απνηειεί κέζν ελεκέξσζεο αιιά θαη     θξίζεο θαη ηεο θαληαζίαο.   πνηθηιία ζεκάησλ.
πξνζεγκέλε ζύληαμε θαη     θζελήο ςπραγσγίαο πξνζηηό ζε όια ηα    • Ελζαξξύλεη ην δηάινγν θαη  • Έγθεηηαη ζηελ επηινγή ηνπ
πινύζην ιεμηιόγην πνπ     θνηλσληθά ζηξώκαηα.            έηζη θάλεη ην δέθηε πην    ρξήζηε ε ώξα ηεο
ππεξεηεί ηελ αθξίβεηα θαη ηε                       ζπκκεηνρηθό.         ελεκέξσζεο.
ζαθήλεηα θαη βνεζά ζηε                          • Έρεη έληνλα ςπραγσγηθό   • Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα γηα
γισζζηθή επαηζζεηνπνίεζε                         ραξαθηήξα πξνζθέξνληαο    "δσληαλέο" ζπλδέζεηο κε όιν
ηνπ αλαγλώζηε .        ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ               παξάιιεια πνηθηιία      ηνλ
• Πεξηιακβάλεη πνηθηιία    Καηαθεύγεη ζπρλά ζηνλ εληππσζηαζκό     επηινγώλ πνπ θαιύπηνπλ    θόζκν (ηαρύηεηα θαη
ζεκάησλ πνπ          ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εηθόλα         όιεο ηηο πξνηηκήζεηο     ακεζόηεηα ελεκέξσζεο).
αληαπνθξίλνληαη ζε       πνπ θαζειώλεη.               ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ         • Η ιεηηνπξγία ηνπ επί 24ώξνπ
δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα    • Απνηειεί κνλόδξνκε επηθνηλσλία αθνύ                  βάζεσο επηηξέπεη ηε ρξήζε
επλνώληαο έηζη ηελ                            Απνπζηάδεη ε εηθόλα θαη    ζην ρξόλν επηινγήο ηνπ
                δελ επηηξέπεη ην δηάινγν θαη        επνκέλσο πζηεξεί ζηε
επηκόξθσζε θαη ηελ       επνκέλσο παζεηηθνπνηεί ην δέθηε.                     ρξήζηε.
ελεκέξσζε ζε επηζηεκνληθά                         βησκαηηθόηεηα ησλ       • Σπλδπάδεη εηθόλα, ήρν θαη
                • Είλαη δύζθνιν ην θηιηξάξηζκα, ε     γεγνλόησλ.
ζέκαηα.            δηαζηαύξσζε ησλ εηδήζεσλ ζε δσληαλέο                   γξαπηό ιόγν, γεγνλόο πνπ ην
• Παξέρεηαη ζηνλ                             • Ο ιόγνο πνπ         θάλεη ειθπζηηθό.
                θαιύςεηο γεγνλόησλ, επνκέλσο ειινρεύεη   ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ζπρλά
αλαγλώζηε δπλαηόηεηα      ν θίλδπλνο                                • Έρεη έληνλα ςπραγσγηθό
επηινγήο ζηνλ ηόπν θαη ην                         απξνζρεδίαζηνο, ραιαξόο,   ραξαθηήξα (παηρλίδηα,
                ππεξβνιήο ή παξαπιεξνθόξεζεο.       πξόρεηξνο θαη αλαθξηβήο.
ρξόλν ελεκέξσζεο θαζώο     • Καζώο είλαη έληνλνο ν αληαγσληζκόο                   κνπζηθή, βίληεν).
θαη επρέξεηα πνιιαπιώλ                          • Σπρλά πξνζθέξεη
                κεηαμύ ησλ θαλαιηώλ , είλαη αηζζεηόο ν   ππεξπιεξνθόξεζε θαη ν
αλαγλώζεσλ θαη         εκπνξηθόο ραξαθηήξαο ηνπ κέζνπ πνπ                    ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ
κεγαιύηεξεο εκβάζπλζεο.                          δέθηεο αδπλαηεί λα
                ζπρλά                                  Σπρλά νδεγεί ην ρξήζηε ζηελ
• Απαηηείηαη ε ελεξγεηηθή                         επαλειέγμεη ή λα
                ππαγνξεύεη κε ζεκηηνύο ηξόπνπο                      απνκόλσζε θαη ηελ
ζηάζε ηνπ δέθηε πνπ                            θαηαλνήζεη ηελ πιεξνθνξία.
                πξνζέιθπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ                    απνμέλσζή ηνπ
επεμεξγάδεηαη δπλακηθά ηελ   ηειεζεαηή.                                από ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ.
πιεξνθνξία, θξίλεη,      • Είλαη ζπρλά ππεξβνιηθή ε δηείζδπζε ηνπ                 • Ειινρεύεη ν θίλδπλνο ηεο
απνξξίπηεη θαη δηακνξθώλεη   κέζνπ ζηνλ ςπρηθό θόζκν ηνπ δέθηε, ζηελ                 αιινηξίσζεο αιιά θαη ηνπ
άπνςε.             θνηλή γλώκε ίζσο θαη ζηελ πνιηηηθή δσή.                 εζηζκνύ ηδηαίηεξα ζε παηδηά
ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ         • Φξεζηκνπνηεί απξνζρεδίαζην ,ζπρλά                   θαη εθήβνπο.
Καζπζηεξεί ηε κεηάδνζε ηεο   πξόρεηξν ιόγν κε απνηέιεζκα                       • Οη πιεξνθνξίεο πνπ
είδεζεο θαη επνκέλσο      λα επεξεάδεη γισζζηθά ην δέθηε.                     πξνβάιινληαη δελ ππόθεηληαη
πζηεξεί ζε ακεζόηεηα.     • Λόγσ ηνπ θαηαηγηζηηθνύ ξπζκνύ                     πάληα ζε έιεγρν θαη είλαη
• Η αλάγλσζε απαηηεί ρξόλν   κεηάδνζεο ησλ κελπκάησλ αδπλαηεί ν                    ζπρλά αλαμηόπηζηεο.
θαη πξνζήισζε ηα νπνία δε   δέθηεο λα ηα επεμεξγαζηεί ινγηθά.                    • Οη θίλδπλνη (ηνί, θινπέο,
δηαζέηεη ν ζύγρξνλνο      • Πξνζθέξεη ζπρλά επηειή ζεάκαηα πνπ                   απάηεο) πνπ ζπλεπάγεηαη ε
άλζξσπνο.           πξνζβάιινπλ ηελ αηζζεηηθή θαη                      ρξήζε ηνπ δεκηνπξγνύλ
• Απνπζηάδεη ε εηθόλα πνπ   ππνβηβάδνπλ ην πλεπκαηηθό επίπεδν ηνπ                  επηθπιάμεηο.
είλαη ειθπζηηθή θαη θάλεη   δέθηε.                                  • Dελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα
βησκαηηθή ηελ είδεζε      • Με ηελ θπξηαξρία ηεο εηθόλαο επζύλεηαη                 πξόζβαζεο ζε όινπο θαζώο
                ζε θάπνην βαζκό γηα ηελ απνκάθξπλζε                   είλαη αθξηβό κέζν θαη απαηηεί
                ηνπ κέζνπ αλζξώπνπ από ην βηβιίν θαη                   εηδηθέο γλώζεηο θαη
                ηελ επαθή ηνπ κε ην γξαπηό ιόγν                     εμνηθείσζε.
                γεληθόηεξα.
[Type text]
Δώζε ηίηινπο ζηηο παξαπάλσ εηθόλεο
[Type text]Τηλεόραση και βιβλίο
Γιαηί η ηηλεόπαζη εςθύνεηαι για ηον παπαγκωνιζμό ηος βιβλίος
          θπξηαξρεί ε εηθόλα, θαη παξαγθσλίδεηαη ν ιόγνο.
Η εηθόλα έρεη θαζεισηηθή ηζρύ εληππσζηάδεη - δεζκεύεη θαη
απνδπλακώλεη ηε θαληαζία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάγλσζε
βηβιίσλ.
          απιό θαη ιηηό ιόγν - πξνζθέξεη άθνπα ηελ
αίζζεζε ηεο επαθήο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα - δελ απαηηεί ηίπνηε
από ηνλ ηειεζεαηή ζε αληίζεζε κε ην βηβιίν.
                          πξνηηκά ηε
ραιαξσηηθή απνραύλσζε κπξνζηά ζηε γπάιηλε νζόλε από ηελ
«θνπξαζηηθή» αλάγλσζε βηβιίσλ, πνπ απαηηεί ρξόλν θαη
πλεπκαηηθή εγξήγνξζε.
  ηειενπηηθή νζόλε εθπέκπεη κηα ιάκςε πνπ αηρκαισηίδεη θαη
θαζειώλεη ηνλ ηειεζεαηή, εζίδεη ζηελ παξαθνινύζεζή ηεο θαη
απνθόπηεη από άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ειεύζεξό ηνπ ρξόλν,
όπσο ε αλάγλσζε βηβιίσλ.
     νη λένη βιέπνπλ ζηελ ηειεόξαζε κηα δηαθπγή από ηνλ
πηεζηηθό θόζκν ησλ βηβιίσλ πνπ βηώλνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δσή
ηνπο.
          δελ πξνβάιιεηαη ηδηαίηεξα ην βηβιίν.
 Η ηειεόξαζε δηαρέεη ηε κεηξηόηεηα ζηε γιώζζα θαη ηνλ πνιηηηζκό
εζίδεη ζην ρακειήο πνηόηεηαο ζέακα.
        θελόηεηα πνπ εθπέκπεηαη από ηελ ηειεόξαζε ζήκεξα
δελ ζπλάδεη κε ηνλ θόζκν ηνπ βηβιίνπ, ηνλ θόζκν ηνπ πλεύκαηνο,
ηνπ βάζνπο, ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ.

Πώρ η ηηλεόπαζη πποωθεί ηο βιβλίο
 Δηαθεκίζεηο βηβιίσλ, βηβιηνπαξνπζηάζεηο, βηβιηνθξηηηθέο.


              , ηελ ηζηνξία θαη άιια πεδία πνπ
θαινύλ ην θνηλό ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ.

θάηη πνπ κπνξεί λα παξαθηλήζεη θάπνηνλ λα ηα δηαβάζεη θαηόπηλ.
[Type text]
Ακοςζηικέρ εκδόζειρ
Οπιζμόρ
Πξόθεηηαη γηα καγλεηνθσλήζεηο ινγνηερληθώλ έξγσλ πνπ θπθινθνξνύλ
ζε ςεθηαθή (πηα) κνξθή.

«Τπέπ»
 Δηεπθνιύλνπλ ηνλ άλζξσπν ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ, κηα θαη
παξάιιεια κε ην δηάβαζκα κπνξεί λα δηεθπεξαηώλεη άιιεο
ππνρξεώζεηο ηνπ. Μπνξεί π.ρ. λα «αθνύεη» ην βηβιίν θαηά ηε
δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεώλ ηνπ ή ησλ νηθηαθώλ ηνπ εξγαζηώλ.
 Τν βηβιίν γίλεηαη πξνζηηό ζε αλαιθάβεηνπο (θαη ηδίσο κεηαλάζηεο),
ηπθινύο, ειηθησκέλνπο κε πξνβιήκαηα όξαζεο, θαηάθνηηνπο
αζζελείο, θαη κηθξά παηδηά πνπ αθόκα δελ έρνπλ αλαπηύμεη ηελ
ηθαλόηεηα ηεο αλάγλσζεο.
    πην νηθνλνκηθέο από ηηο έληππεο εθδόζεηο.

βηβιίσλ.

«Καηά»
 Φάλεηαη ν πξνζσπηθόο «δηάινγνο» κε ην βηβιίν θαη ε «κπζηαγσγία»
ηεο αλάγλσζεο.
 Ο αθξναηήο είλαη θαηά θαλόλα πην παζεηηθόο από ηνλ αλαγλώζηε
θαη δελ είλαη ηδηαίηεξα πξνζεισκέλνο.
          πξνβιήκαηα νξζνγξαθίαο ησλ κηθξώλ παηδηώλ.
          αηνλήζεη ν γξαπηόο ιόγνο θαη ε ηζηνξηθή
νξζνγξαθία.
        θίλδπλνο επέθηαζεο ηεο δηαδηθηπαθήο-ειεθηξνληθήο
πεηξαηείαο θαη ζηνλ ρώξν ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ εθδόζεσλ, θάηη πνπ
ζα απνηειέζεη πιήγκα θαη ζην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ζηελ
πλεπκαηηθή δεκηνπξγία-ηδηνθηεζία.
[Type text]Σηλεόπαζη και βία
Πποζδιοπιζμόρ ηηρ ζσέζηρ «ηηλεόπαζηρ» και «βίαρ»

Σηλεόπαζη: Η ιέμε πξνέξρεηαη από ην αξραίν ειιεληθό πξόζεκα
"τηλε-" (="καθξηά") θαη ηελ ιέμε "όραση".
Aπνηειεί ην θπξηόηεξν θαη δεκνθηιέζηεξν Μέζν Μαδηθήο
Επηθνηλσλίαο θαη κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πεγέο θνηλσληθήο
κάζεζεο
Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ ζην ζύγρξνλν θόζκν,
ελεκεξώλεηαη, πιεξνθνξείηαη, ςπραγσγείηαη, εθπαηδεύεηαη κέζα
από ηηο εηθόλεο.

Η επιθεηικόηηηα και η βία ζύκθσλα κε επίζεκεο έξεπλεο,
καζαίλεηαη σο ζπκπεξηθνξά θαη γίλεηαη ηξόπνο δσήο, κέζσ ηεο
παξαηήξεζεο ηέηνησλ ζπκπεξηθνξώλ από πνιύ κηθξή ειηθία, θαη
ηδηαίηεξα κέζσ ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ηειεόξαζεο.
Η ηειεόξαζε επεηδή απεπζύλεηαη ζε πιαηηέο κάδεο ζε νιόθιεξν
ηνλ θόζκν, νδεγεί ζηελ εμάπισζε ηεο επηζεηηθόηεηαο, πνπ παίξλεη
ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο

Μοπθέρ και πποβολή ηηλεοπηικήρ βίαρ
Λεκηική
Ψςσολογική
΢ωμαηική

Τε ζπλαληάκε ζε:
 παηδηθά πξνγξάκκαηα, θόκηθο, κε ηνπο παηδηθνύο ήξσεο λα
αλαιακβάλνπλ ξόινπο κε βίαην θαη επηζεηηθό ραξαθηήξα, έληαζε,
εθδηθεηηθόηεηα, πλεύκα αληαγσληζκνύ θαη άζθεζεο εμνπζίαο
 ηαηλίεο θαη ηειενπηηθέο ζεηξέο θνηλσληθνύ θαη αζηπλνκηθνύ
πεξηερνκέλνπ
 αζιεηηθέο εθπνκπέο
 ξηάιηηη ηειεπαηρλίδηα
 δειηία εηδήζεσλ
 πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο (ιεθηηθή βία, όηαλ ηα πλεύκαηα νμπλζνύλ)

Πώρ πποβάλλεηαι η βία ζηην ηηλεόπαζη
    δελ πξνβάιιεηαη πάληνηε κε απερζή ηξόπν ζηελ ηειεόξαζε,
αθνύ ζπρλά κπζνπνηείηαη ζην πξόζσπν εξσηθώλ ή λόκηκσλ
ρξεζηώλ ηεο, όπσο είλαη νη αζηπλνκηθνί, ελώ άιινηε
θσκηθνπνηείηαη, αξθεί λα ζπκεζεί θάπνηνο ηηο θσκηθέο ηαηλίεο
πνιεκηθώλ ηερλώλ, θαη άιια πξνγξάκκαηα δηαζθεδαζηηθνύ
ραξαθηήξα. Η νπζία είλαη όηη πάξα πνιύ ζπρλά παξνπζηάδεηαη λα
αζθείηαη ρσξίο ζπλέπεηεο.
 Τα θηλνύκελα ζρέδηα πεξηβάιινληαη από κία επθνιία
αλαπαξαγσγήο, ππό ηελ έλλνηα όηη δελ απνηεινύλ αθξηβέο
παξαγσγέο. Η ζπρλόηεηα πξνβνιήο ηνπο σζηόζν ελδέρεηαη λα
[Type text]


αλαπαξάγεη ηε βία κε κεγαιύηεξε ππθλόηεηα. Η θύζε ηνπο πνπ
ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο από θαηαηγηζκό δξάζεο θαη ήρνπ,
ππνβάζκηζε ηνπ δηαιόγνπ, ηερληθή ηεο πξόθιεζεο πξνζήισζεο
ησλ κηθξώλ ηειεζεαηώλ ζε ζπγθεθξηκέλα ππεξβνιηθά θαη βίαηα
ζηηγκηόηππα, πξνβνιή ηξνκαθηηθώλ κνξθώλ, ηεξάησλ θαη
επηζεηηθώλ ραξαθηήξσλ, θ.ιπ., έρεη πνηθίια δπζκελή απνηειέζκαηα
ζηελ παηδηθή ςπρνζύλζεζε
  ζπρλή επίζεο παξνπζία ησλ όπισλ επηθέξεη ηελ εμνηθείσζε κε
απηά, αθνινύζσο θαη δπζηπρώο θαη κε ηε ρξήζε ηνπο
               ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή βία κεηαμύ ησλ
παηθηώλ πξνθαιεί πιήξε αλαηξνπή ηεο επράξηζηεο αηκόζθαηξαο.
Σπρλά θαηαζηξέθνληαη γήπεδα θαη ηξαπκαηίδνληαη παίθηεο θαη
θίιαζινη.
  ώξα πξνβνιήο ησλ βίαησλ πξνγξακκάησλ θαη ε ζπλνιηθή
ππνβιεηηθόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο παίδνπλ ηδηαίηεξν ξόιν ζηελ
επίδξαζε ησλ βίαησλ ζθελώλ. Οη ίδηεο ζθελέο είλαη πεξηζζόηεξν
έληνλεο θαη ζαθώο πην ηξνκαθηηθέο όηαλ πξνβάιινληαη ζηε
δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη όρη ππό ην θσο ηεο εκέξαο.

Αίηια πποβολήρ ηηρ ηηλεοπηικήρ βίαρ
                            ζθελέο,
έρνπλ ρακειό θόζηνο παξαγσγήο, αθνύ δελ εζηηάδνπλ ζηελ
πνηόηεηα ησλ δηαιόγσλ, ην ζελάξην θαη ηνπο ζπληειεζηέο, αιιά
κόλν ζηελ θαηαγξαθή ζθελώλ βίαο, ηξόκνπ, επηβνιήο δύλακεο, ηα
νπνία ραξαθηεξίδνληαη από πξνρεηξόηεηα θαη ρακειή πνηόηεηα.
      δνπλ πςειά πνζνζηά ηειεζέαζεο, αθνύ απεπζύλνληαη
ζηα έλζηηθηα θαη θαζειώλνπλ.
                           εύπεπηεο,
γξήγνξεο παξαγσγέο, ζέινπλ λα εληππσζηάζνπλ, λα
πξνζειθύζνπλ ην ελδηαθέξνλ αιιά θαη λα απμήζνπλ ηελ ηειεζέαζε
αληαγσληζκό.
              αληαγσληζκόο ησλ ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ
πξνθαιεί ηελ ππεξβνιή, ηελ ηάζε γηα δξακαηνπνίεζε ησλ
θαηαζηάζεσλ, ηελ έληαζε θαη όμπλζε ησλ πλεπκάησλ,
αληηθαζηζηώληαο ην δηάινγν, ηε ζύλεζε, ην ζεβαζκό ζην
ζπλάλζξσπν
           ο βίαο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο από
εηδεζενγξαθηθέο εθπνκπέο πξνθαιεί αλαζθάιεηα. Οη θνβηζκέλνη
πνιίηεο είλαη πιένλ πξόζπκνη λα απνδερζνύλ ηε ζπζία αηνκηθώλ
ειεπζεξηώλ ζηνλ βσκό ηεο πξνζηαζίαο ηνπο. Απηό όκσο ελέρεη
έλαλ ζνβαξό θίλδπλν: ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο
από έλα αδηαθαλέο νηθνλνκηθνπνιηηηθό ζύζηεκα γηα ηε
ρεηξαγώγεζε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο ιατθήο δύλακεο
 Αδπλακία ηεο πνιηηείαο λα ειέγμεη απνηειεζκαηηθά ηα ΜΜΕ θαη λα
εθαξκόζεη πηζηά θαη ρσξίο παξεθθιίζεηο ηνλ θώδηθα ηειενπηηθήο
δενληνινγίαο πνπ αθνξά ζηε βία.
[Type text]


΢ςνέπειερ
Αηομικό επίπεδο:

ώξα ηεο ηειενπηηθήο αλαπαξαγσγήο ηεο. Τα απνηειέζκαηά ηεο
κπνξνύλ λα είλαη καθξνρξόληα θαη κπνξνύλ λα εηζρσξήζνπλ ζην
ππνζπλείδεην ηνπ παηδηνύ κε δπλαηόηεηα λα εθδεισζνύλ
αξγόηεξα. Η κειινληηθή απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά έρεη ζπρλή
πεγή ηνπο ηελ ηειεόξαζε.
  κίκεζε θαη επαλάιεςε επηθίλδπλσλ ζθελώλ, πνπ έρεη ζπρλά
πξνθαιέζεη ζαλάηνπο κηθξώλ παηδηώλ.
             θόβν, αλαζθάιεηα γηα ηελ πηζαλόηεηα λα
ππνζηεί βίαηε ζπκπεξηθνξά αλά πάζα ζηηγκή (ζύκαηα ιεζηεηώλ,
βηαζκώλ θ.ά.), έιιεηςε εκπηζηνζύλεο ζηνπο γύξσ ηνπ, αιιά θαη
ζην θξάηνο.
      δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαρσξίζνπλ ηελ
πξαγκαηηθόηεηα από ηηο θαληαζηηθέο εηθόλεο, πξνζιακβάλνπλ
παξαζηάζεηο νη νπνίεο κπνξνύλ εύθνια λα κεηαηξαπνύλ ζε
δηεμνδηθά θνηλσληθά ζελάξηα επίιπζεο δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ θαη
πξνβιεκάησλ

εηδεζενγξαθηθέο εθπνκπέο πξνθαιεί αλαζθάιεηα. Οη θνβηζκέλνη
πνιίηεο είλαη πιένλ πξόζπκνη λα απνδερζνύλ ηε ζπζία αηνκηθώλ
ειεπζεξηώλ ζηνλ βσκό ηεο πξνζηαζίαο ηνπο.
                      εμνηθείσζε κ’ απηή, θαη
κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληηθνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα, ηόζν επηζεηηθά
όζν θαη ακπληηθά.
                   απνπζία απέρζεηαο ή απνζηξνθήο
γηα ηα θαηλόκελα ηεο βίαο, θαη ε απνδνρή ζε ζεκείν ηθαλνπνίεζεο
ηεο πεξηέξγεηαο αηκαηεξώλ ζθελώλ ή ζηηγκηόηππσλ πνπ πεξηέρνπλ
βσκνινρίεο θαη ιεθηηθή βία, όρη κόλν ζε ηειενπηηθό πεξηβάιινλ
αιιά πνιιέο θνξέο θαη ζηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν.
       επηζεηηθόηεηα θαη ε έληαζε ησλ παηδηώλ, γίλνληαη πην
θπληθά, επηξξεπή ζηα πάζε, κέζα από ηελ εξσνπνίεζε βίαησλ,
επηζεηηθώλ θαη εγθιεκαηηθώλ πξνηύπσλ.
                    δηαζηξεβιώλνληαη αμίεο,
ηδεώδε, ηδαληθά, αιινηξηώλεηαη ε αλζξώπηλε ζπλείδεζε.


Όια ηα παξαπάλσ δελ ζπλεπάγνληαη όηη οπωζδήποηε ην παηδί πνπ
αληηκεησπίδεη βίαηεο ζθελέο ζα αθνινπζήζεη αλάινγε βίαηε ή
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά

Η επίδξαζε ηεο ηειεόξαζεο ζην παηδί εμαξηάηαη:
    Από ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ παηδηνύ
    ηελ ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε αλάινγα κε ηηο νηθνγελεηαθέο
ζπλζήθεο
    ηελ παξεκβαηηθόηεηα ησλ γνληώλ ηνπ ζε ζρέζε κε όζα εξεζίζκαηα επηδέρεηαη ν
    ραξαθηήξαο θαη ε λνεκνζύλε ηνπ
    ην είδνο ηεο βίαο πνπ παξαθνινπζεί λα αζθείηαη
    ην ρξόλν θαη ηε δηάξθεηα πνπ παξαθνινπζεί
    ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν αζθείηαη ε βία θ.ά
[Type text]


    Ανηιζηάζειρ
    Γονείρ
    • Να δώζνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηε ζσζηή δηαπαηδαγώγεζε ησλ
    παηδηώλ, κε ηελ πξνώζεζε ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ
    αλαδεηθλύνπλ θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε ζύλεζε, ε θηιία, ε
    ζπλεξγαζία
    • Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ θνπιηνύξα, δίλνληαο πξώηα νη ίδηνη ην
    παξάδεηγκα, πσο ε ηειεόξαζε απνηειεί ςπραγσγηθό θαη
    ελεκεξσηηθό κέζν, ώζηε λα επηιέγνπλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα
   • Να δηδάζθνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο βίαηεο
    ζπκπεξηθνξάο θαη λα πξνσζνύλ θαη κέζα από ηελ ζπκπεξηθνξά
    ηνπο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ελαιιαθηηθέο ιύζεηο αληηκεηώπηζεο ησλ
    πξνβιεκάησλ
    • Αλαγθαία ε νηθνγελεηαθή εξεκία θαη ε ςπρηθή πγεία ζην ζπίηη, πνπ
    επηηξέπνπλ ηελ πγηή θαζνδήγεζε ησλ πξώησλ παηδηθώλ βεκάησλ
    από ηνπο γνλείο, αιιά θαη ηελ από θνηλνύ ηειεζέαζε, ώζηε λα
    απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπο, λα δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο, λα
    αλαπηύζζεηαη πγηήο αιιειεπίδξαζε
    • Να ελεκεξώλνληαη γηα ην ηη παξαθνινπζνύλ ηα παηδηά ηνπο, θπξίσο ζε ώξεο
    αθαηάιιειεο
    • Να κελ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηειεόξαζε σο κέζν επηβξάβεπζεο ή
    ηηκσξίαο, θάηη πνπ ηελ θαζηζηά αθόκα πην αλαγθαία γηα ηα παηδηά
    ΜΜΕ
    • Αθνύ ηα κέζα απηά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηεπζύλνπλ ηνλ
    ηειεζεαηή, νθείινπλ λα ζέβνληαη ηηο δώλεο παηδηθήο αθξνακαηηθόηεηαο, αιιά
    θαη λα κεηξηάδνπλ ηα πνζνζηά βηαηόηεηαο
    θαη ζηηο άιιεο δώλεο ηειεζέαζεο, θαζώο νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα
    επεξεαζηεί θαη λα κηκεζεί ηα δξώκελα πνπ ηνλ θαηαθιύδνπλ
    θαζεκεξηλά ππό ηε κνξθή εληππσζηαθώλ νπηηθναθνπζηηθώλ
    εηθόλσλ
    • Οη ππεύζπλνη ησλ δηαθόξσλ ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα
    αηζζάλνληαη ηελ επζύλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ςπρηθνύ,
    ζπλαηζζεκαηηθνύ, πλεπκαηηθνύ θόζκνπ ησλ λέσλ
    Πολιηεία:
    • Να ζεζπίζεη λόκνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ πνηνηηθά ηειενπηηθά
    πξνγξάκκαηα πνπ ζέβνληαη ηα παηδηά θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο.
    • Να ζπληαρζεί έλαο θώδηθαο δενληνινγίαο πνπ λα δεζκεύεη ηνπο
    δεκνζηνγξάθνπο γηα ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηεο είδεζεο θαη ησλ
    ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ.
    • Έιεγρνο ησλ ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ, ώζηε λα δηαρεηξίδνληαη ηα
    ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ησλ
    δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηώλ θαη εθήβσλ
[Type text]
    Σχολιάστε την παπαπάνω εικόνα σε μια παπάγπαυο 100
    πεπίπου λέξεων
[Type text]                Ίνηεπνεη
Πλεονεκηήμαηα από ηην ανάπηςξη ηηρ πληποθοπικήρ και ηηρ
σπήζηρ ηος Ίνηεπνεη
• Σύλδεζε κε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο – βηβιηνπσιεία θαη βάζεηο
δεδνκέλσλ από όινλ ηνλ θόζκν.
• Ειεύζεξε θπθινθνξία ηεο γλώζεο (επνκέλσο ν ρξήζηεο έρεη ηελ
δπλαηόηεηα λα εκπινπηίζεη ηηο γλώζεηο ηνπ θαη λα δηεπξύλεη ηνπο
πλεπκαηηθνύο ηνπ νξίδνληεο).
• Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη επηζηεκνληθώλ ζπκπεξαζκάησλ.
• Η επηζηεκνληθή γλώζε είλαη πξνζβάζηκε από όινπο θαη ε έξεπλα
δηεπθνιύλεηαη.
• Αμηνπνίεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, εμνηθείσζε ησλ
καζεηώλ κε ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο ζε θάζε επηζηεκνληθό θιάδν.
• Η εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηώλ ζηελ εθπαίδεπζε εμαζθαιίδεη γλώζε
πνπ πξνθύπηεη κεηά από έξεπλα ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ,
απνκαθξύλεη ην δάζθαιν από ηνλ κνλνδηάζηαην ξόιν ηνπαλακεηαδόηε
ηππνπνηεκέλσλ γλώζεσλ θαη ηνλ θαζηζηά θαζνδεγεηή ηεο κάζεζεο.
• Η επηθνηλσλία κε θίινπο θαη γλσζηνύο αλά ηνλ θόζκν ή ε
ζπκκεηνρή ζε νκάδεο ζπδήηεζεο ζπάεη ην θξάγκα ηεο απόζηαζεο,
εληζρύεη ηελ θνηλσληθή επαθή θαη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ θαη
επνκέλσο επξύλεη ην πεδίν επηθνηλσλίαο.
• Η επαθή ηνπ ρξήζηε κε ζηνηρεία από δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο ηνλ
θαζηζηά πην αλεθηηθό θαη θαηαπνιεκά πξνθαηαιήςεηο θαη
ξαηζηζηηθέο λννηξνπίεο.
• Εθζπγρξνληζκόο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο κέζα από ηελ
απηνκαηνπνίεζε ζπλαιιαγώλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
γξαθεηνθξαηίαο, ηελ επηηάρπλζε πνηθίισλ ιεηηνπξγηώλ θαη ηελ
ελίζρπζε ηεο επειημίαο ησλ ππεξεζηώλ.
• Δπλαηόηεηα λέσλ πξννπηηθώλ ζην εξγαζηαθό πεδίν ηόζν κε ηε
βειηίσζε ζπλζεθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αλζξώπηλν κόρζν όζν
θαη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθώλ εξγαζηαθήο δξαζηεξηόηεηαο
όπσο ε ηειεξγαζία.
• Δηεπθόιπλζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ηε δπλαηόηεηα
δηάζεζεο αγαζώλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή (e-bay, e-shop).
• Ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηα δεκόζηα πξάγκαηα
θαζώο νη πνιηηηθέο απνθάζεηο, νη ζπδεηήζεηο πνιηηηθώλ πξνζώπσλ
θαη λόκνη γλσζηνπνηνύληαη άκεζα κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη
επνκέλσο ελεκεξώλεηαη θαη ελεξγνπνηείηαη.
• Χπραγσγία θαη δηαζθέδαζε: πξόζβαζε ζηελ ηέρλε αιιά θαη παηρλίδηα.
[Type text]
Μειονεκηήμαηα από ηη σπήζη ηος Ίνηεπνεη
• Όμπλζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ αλάκεζα ζηνπο
πξνλνκηνύρνπο πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζηε λέα ηερλνινγία θαη ζηνπο
κε πξνλνκηνύρνπο πνπ απνθιείνληαη από ηελ θνηλσλία ηεο
πιεξνθνξίαο, αδπλαηνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε λέα ηερλνινγία
θαη θαζίζηαληαη έλα λέν είδνο αλαιθάβεησλ.
• Κίλδπλνο λα παξαζπξζνύλ ηδηαίηεξα νη λεαξνί ρξήζηεο από ην
ακθίβνιεο ζπρλά πνηόηεηαο πιηθό πνπ δηαθηλείηαη ζην δηαδίθηπν.
• Απνκόλσζε θαη απνμέλσζε ηνπ ρξήζηε από ην ζηελό θαη ην
επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα νη αλζξώπηλεο
ζρέζεηο λα γίλνληαη ηππηθέο.
• Αδπλακία πξνζηαζίαο πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ: Η απνπζία
επαξθνύο λνκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία νδεγεί
ηνπο ρξήζηεο ζε παξεκβάζεηο ή αλαπαξαγσγέο έξγσλ, γεγνλόο πνπ
αθήλεη ηνλ πλεπκαηηθό δεκηνπξγό αλππεξάζπηζην.
• Η γιώζζα θσδηθνπνηείηαη θαη αιινηώλεηαη θαζώο πηνζεηείηαη άθξηηα
ην μέλν ιεμηιόγην.
• Κίλδπλνο λα ραζνύλ παξαδνζηαθέο αμίεο θαη λα καδνπνηεζνύλ θαη
λα ρεηξαγσγεζνύλ αλαπηπζζόκελνη ιανί.
• Αλεμέιεγθηε πιεξνθόξεζε - ειάρηζηνο ν έιεγρνο ησλ
κεηαδηδόκελσλ πιεξνθνξηώλ ⇒ αλεμαθξίβσηεο – θαηαζθεπαζκέλεο
πιεξνθνξίεο
• Πνξλνγξαθηθό πιηθό, ηζηνζειίδεο εγθιεκαηηθώλ νκάδσλ, αθξαίεο
    πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νξγαλώζεηο

More Related Content

What's hot

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ssuserf86bc9
 
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
ntinakatirtzi
 
Τα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλος
Τα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλοςΤα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλος
Τα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλος
Georgia Dimitropoulou
 
Ραψωδία Π 684- 867 ΣΧΟΛΙΑ
Ραψωδία Π 684- 867 ΣΧΟΛΙΑΡαψωδία Π 684- 867 ΣΧΟΛΙΑ
Ραψωδία Π 684- 867 ΣΧΟΛΙΑ
varalig
 
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, ΑυτοβιογραφίαEλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
Georgia Dimitropoulou
 
Αγησίλαος
ΑγησίλαοςΑγησίλαος
Αγησίλαος
elenadamo
 
ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ,"Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ",ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ,"Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ",ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ,"Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ",ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ,"Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ",ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΥΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ
 
"O παππούς και το εγγονάκι" ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΙ
"O παππούς και το εγγονάκι" ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΙ"O παππούς και το εγγονάκι" ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΙ
"O παππούς και το εγγονάκι" ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΙ
4ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων/ Ρούσση Μαρία πε02
 
Ερωτόκριτος
ΕρωτόκριτοςΕρωτόκριτος
Ερωτόκριτος
Stella Stath
 
Εμμανουήλ Ροΐδης, Τα υαλοπωλεία. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
Εμμανουήλ Ροΐδης, Τα υαλοπωλεία. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου Εμμανουήλ Ροΐδης, Τα υαλοπωλεία. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
Εμμανουήλ Ροΐδης, Τα υαλοπωλεία. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
Τσατσούρης Χρήστος, Γυμνάσιο Μαγούλας Δυτικής Αττικής
 
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςαρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
Antonis Stergiou
 
"Του γιοφυριού της Άρτας"
"Του γιοφυριού της Άρτας""Του γιοφυριού της Άρτας"
"Του γιοφυριού της Άρτας"
2ο Γυμνάσιο Αλεξ/πολης
 
επιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυση
επιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυσηεπιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυση
επιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυση
Ria Papamanoli
 
Γ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
Γ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίαςΓ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
Γ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
vserdaki
 
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικουσχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικουΑ Χ
 
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟlabr0s
 
αντωνης σαμαρακης ζητειται ελπις
αντωνης σαμαρακης ζητειται ελπιςαντωνης σαμαρακης ζητειται ελπις
αντωνης σαμαρακης ζητειται ελπις
Zeta Stavropoulou
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ)ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
Νίκος Θεοτοκάτος
 

What's hot (20)

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
Σενάριο, Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 3η
 
Τα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλος
Τα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλοςΤα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλος
Τα είδη των αντωνυμιών και ο συντακτικός τους ρόλος
 
Ινδιάνος Σιάτλ, Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο.
Ινδιάνος Σιάτλ, Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο. Ινδιάνος Σιάτλ, Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο.
Ινδιάνος Σιάτλ, Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο.
 
Ραψωδία Π 684- 867 ΣΧΟΛΙΑ
Ραψωδία Π 684- 867 ΣΧΟΛΙΑΡαψωδία Π 684- 867 ΣΧΟΛΙΑ
Ραψωδία Π 684- 867 ΣΧΟΛΙΑ
 
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, ΑυτοβιογραφίαEλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
Eλισάβετ Mουτζάν Μαρτινέγκου, Αυτοβιογραφία
 
Αγησίλαος
ΑγησίλαοςΑγησίλαος
Αγησίλαος
 
ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ,"Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ",ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ,"Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ",ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ,"Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ",ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,ΕΝΟΤΗΤΑ 9 ,"Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ",ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
"O παππούς και το εγγονάκι" ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΙ
"O παππούς και το εγγονάκι" ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΙ"O παππούς και το εγγονάκι" ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΙ
"O παππούς και το εγγονάκι" ΛΕΩΝ ΤΟΛΣΤΟΙ
 
Ερωτόκριτος
ΕρωτόκριτοςΕρωτόκριτος
Ερωτόκριτος
 
Εμμανουήλ Ροΐδης, Τα υαλοπωλεία. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
Εμμανουήλ Ροΐδης, Τα υαλοπωλεία. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου Εμμανουήλ Ροΐδης, Τα υαλοπωλεία. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
Εμμανουήλ Ροΐδης, Τα υαλοπωλεία. Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου
 
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικηςαρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
αρχικοι χρονοι αρχαιας ελληνικης
 
"Του γιοφυριού της Άρτας"
"Του γιοφυριού της Άρτας""Του γιοφυριού της Άρτας"
"Του γιοφυριού της Άρτας"
 
επιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυση
επιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυσηεπιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυση
επιστατης των εθνικων οικοδομων επι ι ανάλυση
 
Γ. Iωάννου νασαι καλά δάσκαλε
Γ. Iωάννου νασαι καλά δάσκαλεΓ. Iωάννου νασαι καλά δάσκαλε
Γ. Iωάννου νασαι καλά δάσκαλε
 
Γ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
Γ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίαςΓ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
Γ. Ιωάννου,Να σαι καλά, δάσκαλε! Σχέδιο μαθήματος-Φύλλο εργασίας
 
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικουσχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου
σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου
 
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
ΠΩΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΕΝΑ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
 
αντωνης σαμαρακης ζητειται ελπις
αντωνης σαμαρακης ζητειται ελπιςαντωνης σαμαρακης ζητειται ελπις
αντωνης σαμαρακης ζητειται ελπις
 
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ)ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
ΚΠΑ Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 (ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ - ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
 

Similar to σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια

Τύφος-Ανεμοβλογιά-G4
Τύφος-Ανεμοβλογιά-G4Τύφος-Ανεμοβλογιά-G4
Τύφος-Ανεμοβλογιά-G4denaxa
 
Τι είναι πολιτική
Τι είναι πολιτικήΤι είναι πολιτική
Τι είναι πολιτικήThanassis Tsakiris
 
κυκλοφοριακη αγωγη
κυκλοφοριακη αγωγηκυκλοφοριακη αγωγη
κυκλοφοριακη αγωγη
Fotini Pog
 
01 Introduction Into Design Language
01 Introduction Into Design Language01 Introduction Into Design Language
01 Introduction Into Design Languageeretrianews
 
Tπε και λογοτεχνια
Tπε και λογοτεχνιαTπε και λογοτεχνια
Tπε και λογοτεχνιαXyla Eleni
 
Eleftheros xronos
Eleftheros xronosEleftheros xronos
Eleftheros xronosmarimiva
 
ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα
ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδαανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα
ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδαAnna Sakellaropoulou
 
₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότητα
₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότητα₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότητα
₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότηταEva Krokidi
 
Όλα τα περιστατικά.pdf
Όλα τα περιστατικά.pdfΌλα τα περιστατικά.pdf
Όλα τα περιστατικά.pdf
natasa915284
 
Γενικός Διευθυντής
Γενικός ΔιευθυντήςΓενικός Διευθυντής
Γενικός Διευθυντής
guest300fb8
 
07.συνταγες παρουσιαση
07.συνταγες παρουσιαση07.συνταγες παρουσιαση
07.συνταγες παρουσιασηSocratis Vasiopoulos
 
Theories mathishs kai_ypologistes2
Theories mathishs kai_ypologistes2Theories mathishs kai_ypologistes2
Theories mathishs kai_ypologistes2adk3676
 
Theories mathishs kai_ypologistes2
Theories mathishs kai_ypologistes2Theories mathishs kai_ypologistes2
Theories mathishs kai_ypologistes2adk3676
 
Αριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότητα
Αριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότηταΑριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότητα
Αριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότητα
2dhmgal
 
διατροφή και τρίτη ηλικία
διατροφή και τρίτη ηλικίαδιατροφή και τρίτη ηλικία
διατροφή και τρίτη ηλικίαakoutelida
 
οικιακη οικονομια 2012 2013 ΅4 (2)
οικιακη οικονομια 2012 2013 ΅4 (2)οικιακη οικονομια 2012 2013 ΅4 (2)
οικιακη οικονομια 2012 2013 ΅4 (2)Eva Krokidi
 

Similar to σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια (20)

Τύφος-Ανεμοβλογιά-G4
Τύφος-Ανεμοβλογιά-G4Τύφος-Ανεμοβλογιά-G4
Τύφος-Ανεμοβλογιά-G4
 
Προίκα
ΠροίκαΠροίκα
Προίκα
 
Τι είναι πολιτική
Τι είναι πολιτικήΤι είναι πολιτική
Τι είναι πολιτική
 
κυκλοφοριακη αγωγη
κυκλοφοριακη αγωγηκυκλοφοριακη αγωγη
κυκλοφοριακη αγωγη
 
01 Introduction Into Design Language
01 Introduction Into Design Language01 Introduction Into Design Language
01 Introduction Into Design Language
 
Tπε και λογοτεχνια
Tπε και λογοτεχνιαTπε και λογοτεχνια
Tπε και λογοτεχνια
 
Eleftheros xronos
Eleftheros xronosEleftheros xronos
Eleftheros xronos
 
Eleftheros xronos
Eleftheros xronosEleftheros xronos
Eleftheros xronos
 
ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα
ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδαανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα
ανανεωσιμες και μη ανανεωσιμες πηγες ενεργειας ιστοσελιδα
 
₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότητα
₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότητα₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότητα
₯ελιξρξταχ τθξ ωποτινθνϋ νη έως χθες ενότητα
 
Όλα τα περιστατικά.pdf
Όλα τα περιστατικά.pdfΌλα τα περιστατικά.pdf
Όλα τα περιστατικά.pdf
 
Γενικός Διευθυντής
Γενικός ΔιευθυντήςΓενικός Διευθυντής
Γενικός Διευθυντής
 
07.συνταγες παρουσιαση
07.συνταγες παρουσιαση07.συνταγες παρουσιαση
07.συνταγες παρουσιαση
 
προίκα
προίκαπροίκα
προίκα
 
Theories mathishs kai_ypologistes2
Theories mathishs kai_ypologistes2Theories mathishs kai_ypologistes2
Theories mathishs kai_ypologistes2
 
Theories mathishs kai_ypologistes2
Theories mathishs kai_ypologistes2Theories mathishs kai_ypologistes2
Theories mathishs kai_ypologistes2
 
Αριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότητα
Αριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότηταΑριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότητα
Αριστεροχειρία - Μύθος ή πραγματικότητα
 
διατροφή και τρίτη ηλικία
διατροφή και τρίτη ηλικίαδιατροφή και τρίτη ηλικία
διατροφή και τρίτη ηλικία
 
Ηγεσία
ΗγεσίαΗγεσία
Ηγεσία
 
οικιακη οικονομια 2012 2013 ΅4 (2)
οικιακη οικονομια 2012 2013 ΅4 (2)οικιακη οικονομια 2012 2013 ΅4 (2)
οικιακη οικονομια 2012 2013 ΅4 (2)
 

More from marimiva

γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιογλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιοmarimiva
 
5ο αρχείο πειθω!!
5ο αρχείο πειθω!!5ο αρχείο πειθω!!
5ο αρχείο πειθω!!marimiva
 
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής ΕπικοινωνίαςΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίαςmarimiva
 
μ.καραγατσης
μ.καραγατσηςμ.καραγατσης
μ.καραγατσηςmarimiva
 
αλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpαλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpmarimiva
 
ελενη
ελενηελενη
ελενηmarimiva
 
αλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpαλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpmarimiva
 
επι ασπαλαθων
επι ασπαλαθωνεπι ασπαλαθων
επι ασπαλαθωνmarimiva
 

More from marimiva (8)

γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιογλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
 
5ο αρχείο πειθω!!
5ο αρχείο πειθω!!5ο αρχείο πειθω!!
5ο αρχείο πειθω!!
 
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής ΕπικοινωνίαςΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 
μ.καραγατσης
μ.καραγατσηςμ.καραγατσης
μ.καραγατσης
 
αλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpαλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Http
 
ελενη
ελενηελενη
ελενη
 
αλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpαλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Http
 
επι ασπαλαθων
επι ασπαλαθωνεπι ασπαλαθων
επι ασπαλαθων
 

Recently uploaded

Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
nikzoit
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
oureilidouan
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
Fotini Razakou
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
earkouli
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Newsroom8
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
nikzoit
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
marscord
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
nikzoit
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
oureilidouan
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
konstantinantountoum1
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ssuser503807
 
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
MariaAlexiou13
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
nikzoit
 
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptxΘεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
ssuser978255
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
nikzoit
 

Recently uploaded (20)

Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.ppt
 
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdfBeige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
Beige Aesthetic Neutral Thesis Defense Presentation (1).pdf
 
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
6.1_6.2_Γεωργικοί_λογαριασμοί_Απογραφή.pptx
 
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
 
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία ΠροσανατολισμούΟι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
Οι απαντήσεις στην Ιστορία Προσανατολισμού
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΥΡΤΩ.ppt
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ-11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
 
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdfthem_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
them_istoria_gel_240612.PANELLINIES 2024 ISTORIApdf
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdfyear-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
year-2023-school-9290107-form-16-synopsis (1).pdf
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
 
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptxΘεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
Θεμιστοκλής Ρίγγας Ευεργέτης Παραμυθιάς.pptx
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Τάσος Βανέσα).ppt
 

σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια

 • 1. [Type text] ΢ύγκπιζη ηων βαζικών ΜΜΕ ΣΤΠΟ΢ ΣΗΛΕΟΡΑ΢Η ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ Aπνπζηάδεη ν θηελόο Εμαζθαιίδεη ζπλερή, άκεζε θαη έγθαηξε Πξνζθέξεη επθνιία σο πξνο Η γλώζε θπθινθνξεί εληππσζηαζκόο θαζώο ελεκέξσζε. ηνλ ηόπν θαη ρξόλν ειεύζεξε θαη νη πιεξνθνξίεο ζηεξίδεηαη πεξηζζόηεξν • Γίλεηαη ρξήζε απινύ θαη εύιεπηνπ ιόγνπ ελεκέξσζεο θαζώο είλαη ζην ιόγν παξά ζηελ εηθόλα. πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηα παξαγισζζηθά βξίζθεηαη παληνύ ( ζπίηη, πξνζβάζηκεο ζηνλ θάζε • Υπεξέρεη ζε θαη εμσγισζζηθά ζηνηρεία, ηε ρξήζε εξγαζία, απηνθίλεην…). ρξήζηε. αληηθεηκεληθόηεηα πνπ εηθόλσλ θαη βίληεν θάλεη ην κήλπκα • Επηηξέπεη ηελ παξάιιειε • Είλαη δηαδξαζηηθό κέζν θαη εμαζθαιίδεηαη από ηελ εύιεπην θαη ‘δσληαλό’. ελαζρόιεζε κε άιιε επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία θαη επαξθή αλάιπζε, ηελ • Η ελεκέξσζε γίλεηαη ζε ζύληνκν ρξόλν δξαζηεξηόηεηα π.ρ. ηελ πνιπθσλία, ην ζρόιην, ηελ θαη ρσξίο θόπν. νηθεηαθέο εξγαζίεο. αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη ηεθκεξίσζε ησλ απόςεσλ • Με ηηο"δσληαλέο" ζπλδέζεηο κε όιν ηνλ • Ελεκεξώλεη κε ζπληνκία απόςεσλ(άκεζε δεκνζίεπζε αιιά θαη ηε ρξνληθή θόζκν επλνείηαη ε θαη ακεζόηεηα ζρνιίσλ chats, fora...]). απόζηαζε από ην γεγνλόο- δηαπνιηηηζκηθόηεηα • Καζώο θπξηαξρεί ν ιόγνο • Πξνζθέξεηαη πιεζώξα είδεζε πνπ θαηαγξάθεηαη. • Καζώο βξίζθεηαη ζε όια ηα λνηθνθπξηά επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ηεο επηινγώλ ελεκέξσζεο θαη • Φξεζηκνπνηείηαη απνηειεί κέζν ελεκέξσζεο αιιά θαη θξίζεο θαη ηεο θαληαζίαο. πνηθηιία ζεκάησλ. πξνζεγκέλε ζύληαμε θαη θζελήο ςπραγσγίαο πξνζηηό ζε όια ηα • Ελζαξξύλεη ην δηάινγν θαη • Έγθεηηαη ζηελ επηινγή ηνπ πινύζην ιεμηιόγην πνπ θνηλσληθά ζηξώκαηα. έηζη θάλεη ην δέθηε πην ρξήζηε ε ώξα ηεο ππεξεηεί ηελ αθξίβεηα θαη ηε ζπκκεηνρηθό. ελεκέξσζεο. ζαθήλεηα θαη βνεζά ζηε • Έρεη έληνλα ςπραγσγηθό • Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα γηα γισζζηθή επαηζζεηνπνίεζε ραξαθηήξα πξνζθέξνληαο "δσληαλέο" ζπλδέζεηο κε όιν ηνπ αλαγλώζηε . ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ παξάιιεια πνηθηιία ηνλ • Πεξηιακβάλεη πνηθηιία Καηαθεύγεη ζπρλά ζηνλ εληππσζηαζκό επηινγώλ πνπ θαιύπηνπλ θόζκν (ηαρύηεηα θαη ζεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εηθόλα όιεο ηηο πξνηηκήζεηο ακεζόηεηα ελεκέξσζεο). αληαπνθξίλνληαη ζε πνπ θαζειώλεη. ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ • Η ιεηηνπξγία ηνπ επί 24ώξνπ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα • Απνηειεί κνλόδξνκε επηθνηλσλία αθνύ βάζεσο επηηξέπεη ηε ρξήζε επλνώληαο έηζη ηελ Απνπζηάδεη ε εηθόλα θαη ζην ρξόλν επηινγήο ηνπ δελ επηηξέπεη ην δηάινγν θαη επνκέλσο πζηεξεί ζηε επηκόξθσζε θαη ηελ επνκέλσο παζεηηθνπνηεί ην δέθηε. ρξήζηε. ελεκέξσζε ζε επηζηεκνληθά βησκαηηθόηεηα ησλ • Σπλδπάδεη εηθόλα, ήρν θαη • Είλαη δύζθνιν ην θηιηξάξηζκα, ε γεγνλόησλ. ζέκαηα. δηαζηαύξσζε ησλ εηδήζεσλ ζε δσληαλέο γξαπηό ιόγν, γεγνλόο πνπ ην • Παξέρεηαη ζηνλ • Ο ιόγνο πνπ θάλεη ειθπζηηθό. θαιύςεηο γεγνλόησλ, επνκέλσο ειινρεύεη ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ζπρλά αλαγλώζηε δπλαηόηεηα ν θίλδπλνο • Έρεη έληνλα ςπραγσγηθό επηινγήο ζηνλ ηόπν θαη ην απξνζρεδίαζηνο, ραιαξόο, ραξαθηήξα (παηρλίδηα, ππεξβνιήο ή παξαπιεξνθόξεζεο. πξόρεηξνο θαη αλαθξηβήο. ρξόλν ελεκέξσζεο θαζώο • Καζώο είλαη έληνλνο ν αληαγσληζκόο κνπζηθή, βίληεν). θαη επρέξεηα πνιιαπιώλ • Σπρλά πξνζθέξεη κεηαμύ ησλ θαλαιηώλ , είλαη αηζζεηόο ν ππεξπιεξνθόξεζε θαη ν αλαγλώζεσλ θαη εκπνξηθόο ραξαθηήξαο ηνπ κέζνπ πνπ ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ κεγαιύηεξεο εκβάζπλζεο. δέθηεο αδπλαηεί λα ζπρλά Σπρλά νδεγεί ην ρξήζηε ζηελ • Απαηηείηαη ε ελεξγεηηθή επαλειέγμεη ή λα ππαγνξεύεη κε ζεκηηνύο ηξόπνπο απνκόλσζε θαη ηελ ζηάζε ηνπ δέθηε πνπ θαηαλνήζεη ηελ πιεξνθνξία. πξνζέιθπζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ απνμέλσζή ηνπ επεμεξγάδεηαη δπλακηθά ηελ ηειεζεαηή. από ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ. πιεξνθνξία, θξίλεη, • Είλαη ζπρλά ππεξβνιηθή ε δηείζδπζε ηνπ • Ειινρεύεη ν θίλδπλνο ηεο απνξξίπηεη θαη δηακνξθώλεη κέζνπ ζηνλ ςπρηθό θόζκν ηνπ δέθηε, ζηελ αιινηξίσζεο αιιά θαη ηνπ άπνςε. θνηλή γλώκε ίζσο θαη ζηελ πνιηηηθή δσή. εζηζκνύ ηδηαίηεξα ζε παηδηά ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ • Φξεζηκνπνηεί απξνζρεδίαζην ,ζπρλά θαη εθήβνπο. Καζπζηεξεί ηε κεηάδνζε ηεο πξόρεηξν ιόγν κε απνηέιεζκα • Οη πιεξνθνξίεο πνπ είδεζεο θαη επνκέλσο λα επεξεάδεη γισζζηθά ην δέθηε. πξνβάιινληαη δελ ππόθεηληαη πζηεξεί ζε ακεζόηεηα. • Λόγσ ηνπ θαηαηγηζηηθνύ ξπζκνύ πάληα ζε έιεγρν θαη είλαη • Η αλάγλσζε απαηηεί ρξόλν κεηάδνζεο ησλ κελπκάησλ αδπλαηεί ν ζπρλά αλαμηόπηζηεο. θαη πξνζήισζε ηα νπνία δε δέθηεο λα ηα επεμεξγαζηεί ινγηθά. • Οη θίλδπλνη (ηνί, θινπέο, δηαζέηεη ν ζύγρξνλνο • Πξνζθέξεη ζπρλά επηειή ζεάκαηα πνπ απάηεο) πνπ ζπλεπάγεηαη ε άλζξσπνο. πξνζβάιινπλ ηελ αηζζεηηθή θαη ρξήζε ηνπ δεκηνπξγνύλ • Απνπζηάδεη ε εηθόλα πνπ ππνβηβάδνπλ ην πλεπκαηηθό επίπεδν ηνπ επηθπιάμεηο. είλαη ειθπζηηθή θαη θάλεη δέθηε. • Dελ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα βησκαηηθή ηελ είδεζε • Με ηελ θπξηαξρία ηεο εηθόλαο επζύλεηαη πξόζβαζεο ζε όινπο θαζώο ζε θάπνην βαζκό γηα ηελ απνκάθξπλζε είλαη αθξηβό κέζν θαη απαηηεί ηνπ κέζνπ αλζξώπνπ από ην βηβιίν θαη εηδηθέο γλώζεηο θαη ηελ επαθή ηνπ κε ην γξαπηό ιόγν εμνηθείσζε. γεληθόηεξα.
 • 2. [Type text] Δώζε ηίηινπο ζηηο παξαπάλσ εηθόλεο
 • 3. [Type text] Τηλεόραση και βιβλίο Γιαηί η ηηλεόπαζη εςθύνεηαι για ηον παπαγκωνιζμό ηος βιβλίος θπξηαξρεί ε εηθόλα, θαη παξαγθσλίδεηαη ν ιόγνο. Η εηθόλα έρεη θαζεισηηθή ηζρύ εληππσζηάδεη - δεζκεύεη θαη απνδπλακώλεη ηε θαληαζία πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ. απιό θαη ιηηό ιόγν - πξνζθέξεη άθνπα ηελ αίζζεζε ηεο επαθήο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα - δελ απαηηεί ηίπνηε από ηνλ ηειεζεαηή ζε αληίζεζε κε ην βηβιίν. πξνηηκά ηε ραιαξσηηθή απνραύλσζε κπξνζηά ζηε γπάιηλε νζόλε από ηελ «θνπξαζηηθή» αλάγλσζε βηβιίσλ, πνπ απαηηεί ρξόλν θαη πλεπκαηηθή εγξήγνξζε. ηειενπηηθή νζόλε εθπέκπεη κηα ιάκςε πνπ αηρκαισηίδεη θαη θαζειώλεη ηνλ ηειεζεαηή, εζίδεη ζηελ παξαθνινύζεζή ηεο θαη απνθόπηεη από άιιεο δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ειεύζεξό ηνπ ρξόλν, όπσο ε αλάγλσζε βηβιίσλ. νη λένη βιέπνπλ ζηελ ηειεόξαζε κηα δηαθπγή από ηνλ πηεζηηθό θόζκν ησλ βηβιίσλ πνπ βηώλνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δσή ηνπο. δελ πξνβάιιεηαη ηδηαίηεξα ην βηβιίν. Η ηειεόξαζε δηαρέεη ηε κεηξηόηεηα ζηε γιώζζα θαη ηνλ πνιηηηζκό εζίδεη ζην ρακειήο πνηόηεηαο ζέακα. θελόηεηα πνπ εθπέκπεηαη από ηελ ηειεόξαζε ζήκεξα δελ ζπλάδεη κε ηνλ θόζκν ηνπ βηβιίνπ, ηνλ θόζκν ηνπ πλεύκαηνο, ηνπ βάζνπο, ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ. Πώρ η ηηλεόπαζη πποωθεί ηο βιβλίο Δηαθεκίζεηο βηβιίσλ, βηβιηνπαξνπζηάζεηο, βηβιηνθξηηηθέο. , ηελ ηζηνξία θαη άιια πεδία πνπ θαινύλ ην θνηλό ζηελ αλάγλσζε βηβιίσλ. θάηη πνπ κπνξεί λα παξαθηλήζεη θάπνηνλ λα ηα δηαβάζεη θαηόπηλ.
 • 4. [Type text] Ακοςζηικέρ εκδόζειρ Οπιζμόρ Πξόθεηηαη γηα καγλεηνθσλήζεηο ινγνηερληθώλ έξγσλ πνπ θπθινθνξνύλ ζε ςεθηαθή (πηα) κνξθή. «Τπέπ» Δηεπθνιύλνπλ ηνλ άλζξσπν ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπ, κηα θαη παξάιιεια κε ην δηάβαζκα κπνξεί λα δηεθπεξαηώλεη άιιεο ππνρξεώζεηο ηνπ. Μπνξεί π.ρ. λα «αθνύεη» ην βηβιίν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηαθηλήζεώλ ηνπ ή ησλ νηθηαθώλ ηνπ εξγαζηώλ. Τν βηβιίν γίλεηαη πξνζηηό ζε αλαιθάβεηνπο (θαη ηδίσο κεηαλάζηεο), ηπθινύο, ειηθησκέλνπο κε πξνβιήκαηα όξαζεο, θαηάθνηηνπο αζζελείο, θαη κηθξά παηδηά πνπ αθόκα δελ έρνπλ αλαπηύμεη ηελ ηθαλόηεηα ηεο αλάγλσζεο. πην νηθνλνκηθέο από ηηο έληππεο εθδόζεηο. βηβιίσλ. «Καηά» Φάλεηαη ν πξνζσπηθόο «δηάινγνο» κε ην βηβιίν θαη ε «κπζηαγσγία» ηεο αλάγλσζεο. Ο αθξναηήο είλαη θαηά θαλόλα πην παζεηηθόο από ηνλ αλαγλώζηε θαη δελ είλαη ηδηαίηεξα πξνζεισκέλνο. πξνβιήκαηα νξζνγξαθίαο ησλ κηθξώλ παηδηώλ. αηνλήζεη ν γξαπηόο ιόγνο θαη ε ηζηνξηθή νξζνγξαθία. θίλδπλνο επέθηαζεο ηεο δηαδηθηπαθήο-ειεθηξνληθήο πεηξαηείαο θαη ζηνλ ρώξν ηνπ βηβιίνπ θαη ησλ εθδόζεσλ, θάηη πνπ ζα απνηειέζεη πιήγκα θαη ζην ζέκα ησλ δηθαησκάησλ ζηελ πλεπκαηηθή δεκηνπξγία-ηδηνθηεζία.
 • 5. [Type text] Σηλεόπαζη και βία Πποζδιοπιζμόρ ηηρ ζσέζηρ «ηηλεόπαζηρ» και «βίαρ» Σηλεόπαζη: Η ιέμε πξνέξρεηαη από ην αξραίν ειιεληθό πξόζεκα "τηλε-" (="καθξηά") θαη ηελ ιέμε "όραση". Aπνηειεί ην θπξηόηεξν θαη δεκνθηιέζηεξν Μέζν Μαδηθήο Επηθνηλσλίαο θαη κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο πεγέο θνηλσληθήο κάζεζεο Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλζξώπσλ ζην ζύγρξνλν θόζκν, ελεκεξώλεηαη, πιεξνθνξείηαη, ςπραγσγείηαη, εθπαηδεύεηαη κέζα από ηηο εηθόλεο. Η επιθεηικόηηηα και η βία ζύκθσλα κε επίζεκεο έξεπλεο, καζαίλεηαη σο ζπκπεξηθνξά θαη γίλεηαη ηξόπνο δσήο, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο ηέηνησλ ζπκπεξηθνξώλ από πνιύ κηθξή ειηθία, θαη ηδηαίηεξα κέζσ ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο ηειεόξαζεο. Η ηειεόξαζε επεηδή απεπζύλεηαη ζε πιαηηέο κάδεο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν, νδεγεί ζηελ εμάπισζε ηεο επηζεηηθόηεηαο, πνπ παίξλεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο Μοπθέρ και πποβολή ηηλεοπηικήρ βίαρ Λεκηική Ψςσολογική ΢ωμαηική Τε ζπλαληάκε ζε: παηδηθά πξνγξάκκαηα, θόκηθο, κε ηνπο παηδηθνύο ήξσεο λα αλαιακβάλνπλ ξόινπο κε βίαην θαη επηζεηηθό ραξαθηήξα, έληαζε, εθδηθεηηθόηεηα, πλεύκα αληαγσληζκνύ θαη άζθεζεο εμνπζίαο ηαηλίεο θαη ηειενπηηθέο ζεηξέο θνηλσληθνύ θαη αζηπλνκηθνύ πεξηερνκέλνπ αζιεηηθέο εθπνκπέο ξηάιηηη ηειεπαηρλίδηα δειηία εηδήζεσλ πνιηηηθέο ζπδεηήζεηο (ιεθηηθή βία, όηαλ ηα πλεύκαηα νμπλζνύλ) Πώρ πποβάλλεηαι η βία ζηην ηηλεόπαζη δελ πξνβάιιεηαη πάληνηε κε απερζή ηξόπν ζηελ ηειεόξαζε, αθνύ ζπρλά κπζνπνηείηαη ζην πξόζσπν εξσηθώλ ή λόκηκσλ ρξεζηώλ ηεο, όπσο είλαη νη αζηπλνκηθνί, ελώ άιινηε θσκηθνπνηείηαη, αξθεί λα ζπκεζεί θάπνηνο ηηο θσκηθέο ηαηλίεο πνιεκηθώλ ηερλώλ, θαη άιια πξνγξάκκαηα δηαζθεδαζηηθνύ ραξαθηήξα. Η νπζία είλαη όηη πάξα πνιύ ζπρλά παξνπζηάδεηαη λα αζθείηαη ρσξίο ζπλέπεηεο. Τα θηλνύκελα ζρέδηα πεξηβάιινληαη από κία επθνιία αλαπαξαγσγήο, ππό ηελ έλλνηα όηη δελ απνηεινύλ αθξηβέο παξαγσγέο. Η ζπρλόηεηα πξνβνιήο ηνπο σζηόζν ελδέρεηαη λα
 • 6. [Type text] αλαπαξάγεη ηε βία κε κεγαιύηεξε ππθλόηεηα. Η θύζε ηνπο πνπ ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο από θαηαηγηζκό δξάζεο θαη ήρνπ, ππνβάζκηζε ηνπ δηαιόγνπ, ηερληθή ηεο πξόθιεζεο πξνζήισζεο ησλ κηθξώλ ηειεζεαηώλ ζε ζπγθεθξηκέλα ππεξβνιηθά θαη βίαηα ζηηγκηόηππα, πξνβνιή ηξνκαθηηθώλ κνξθώλ, ηεξάησλ θαη επηζεηηθώλ ραξαθηήξσλ, θ.ιπ., έρεη πνηθίια δπζκελή απνηειέζκαηα ζηελ παηδηθή ςπρνζύλζεζε ζπρλή επίζεο παξνπζία ησλ όπισλ επηθέξεη ηελ εμνηθείσζε κε απηά, αθνινύζσο θαη δπζηπρώο θαη κε ηε ρξήζε ηνπο ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή βία κεηαμύ ησλ παηθηώλ πξνθαιεί πιήξε αλαηξνπή ηεο επράξηζηεο αηκόζθαηξαο. Σπρλά θαηαζηξέθνληαη γήπεδα θαη ηξαπκαηίδνληαη παίθηεο θαη θίιαζινη. ώξα πξνβνιήο ησλ βίαησλ πξνγξακκάησλ θαη ε ζπλνιηθή ππνβιεηηθόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο παίδνπλ ηδηαίηεξν ξόιν ζηελ επίδξαζε ησλ βίαησλ ζθελώλ. Οη ίδηεο ζθελέο είλαη πεξηζζόηεξν έληνλεο θαη ζαθώο πην ηξνκαθηηθέο όηαλ πξνβάιινληαη ζηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαη όρη ππό ην θσο ηεο εκέξαο. Αίηια πποβολήρ ηηρ ηηλεοπηικήρ βίαρ ζθελέο, έρνπλ ρακειό θόζηνο παξαγσγήο, αθνύ δελ εζηηάδνπλ ζηελ πνηόηεηα ησλ δηαιόγσλ, ην ζελάξην θαη ηνπο ζπληειεζηέο, αιιά κόλν ζηελ θαηαγξαθή ζθελώλ βίαο, ηξόκνπ, επηβνιήο δύλακεο, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη από πξνρεηξόηεηα θαη ρακειή πνηόηεηα. δνπλ πςειά πνζνζηά ηειεζέαζεο, αθνύ απεπζύλνληαη ζηα έλζηηθηα θαη θαζειώλνπλ. εύπεπηεο, γξήγνξεο παξαγσγέο, ζέινπλ λα εληππσζηάζνπλ, λα πξνζειθύζνπλ ην ελδηαθέξνλ αιιά θαη λα απμήζνπλ ηελ ηειεζέαζε αληαγσληζκό. αληαγσληζκόο ησλ ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ πξνθαιεί ηελ ππεξβνιή, ηελ ηάζε γηα δξακαηνπνίεζε ησλ θαηαζηάζεσλ, ηελ έληαζε θαη όμπλζε ησλ πλεπκάησλ, αληηθαζηζηώληαο ην δηάινγν, ηε ζύλεζε, ην ζεβαζκό ζην ζπλάλζξσπν ο βίαο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο από εηδεζενγξαθηθέο εθπνκπέο πξνθαιεί αλαζθάιεηα. Οη θνβηζκέλνη πνιίηεο είλαη πιένλ πξόζπκνη λα απνδερζνύλ ηε ζπζία αηνκηθώλ ειεπζεξηώλ ζηνλ βσκό ηεο πξνζηαζίαο ηνπο. Απηό όκσο ελέρεη έλαλ ζνβαξό θίλδπλν: ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο από έλα αδηαθαλέο νηθνλνκηθνπνιηηηθό ζύζηεκα γηα ηε ρεηξαγώγεζε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο ιατθήο δύλακεο Αδπλακία ηεο πνιηηείαο λα ειέγμεη απνηειεζκαηηθά ηα ΜΜΕ θαη λα εθαξκόζεη πηζηά θαη ρσξίο παξεθθιίζεηο ηνλ θώδηθα ηειενπηηθήο δενληνινγίαο πνπ αθνξά ζηε βία.
 • 7. [Type text] ΢ςνέπειερ Αηομικό επίπεδο: ώξα ηεο ηειενπηηθήο αλαπαξαγσγήο ηεο. Τα απνηειέζκαηά ηεο κπνξνύλ λα είλαη καθξνρξόληα θαη κπνξνύλ λα εηζρσξήζνπλ ζην ππνζπλείδεην ηνπ παηδηνύ κε δπλαηόηεηα λα εθδεισζνύλ αξγόηεξα. Η κειινληηθή απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά έρεη ζπρλή πεγή ηνπο ηελ ηειεόξαζε. κίκεζε θαη επαλάιεςε επηθίλδπλσλ ζθελώλ, πνπ έρεη ζπρλά πξνθαιέζεη ζαλάηνπο κηθξώλ παηδηώλ. θόβν, αλαζθάιεηα γηα ηελ πηζαλόηεηα λα ππνζηεί βίαηε ζπκπεξηθνξά αλά πάζα ζηηγκή (ζύκαηα ιεζηεηώλ, βηαζκώλ θ.ά.), έιιεηςε εκπηζηνζύλεο ζηνπο γύξσ ηνπ, αιιά θαη ζην θξάηνο. δελ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δηαρσξίζνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα από ηηο θαληαζηηθέο εηθόλεο, πξνζιακβάλνπλ παξαζηάζεηο νη νπνίεο κπνξνύλ εύθνια λα κεηαηξαπνύλ ζε δηεμνδηθά θνηλσληθά ζελάξηα επίιπζεο δύζθνισλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνβιεκάησλ εηδεζενγξαθηθέο εθπνκπέο πξνθαιεί αλαζθάιεηα. Οη θνβηζκέλνη πνιίηεο είλαη πιένλ πξόζπκνη λα απνδερζνύλ ηε ζπζία αηνκηθώλ ειεπζεξηώλ ζηνλ βσκό ηεο πξνζηαζίαο ηνπο. εμνηθείσζε κ’ απηή, θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληηθνηλσληθά ζπλαηζζήκαηα, ηόζν επηζεηηθά όζν θαη ακπληηθά. απνπζία απέρζεηαο ή απνζηξνθήο γηα ηα θαηλόκελα ηεο βίαο, θαη ε απνδνρή ζε ζεκείν ηθαλνπνίεζεο ηεο πεξηέξγεηαο αηκαηεξώλ ζθελώλ ή ζηηγκηόηππσλ πνπ πεξηέρνπλ βσκνινρίεο θαη ιεθηηθή βία, όρη κόλν ζε ηειενπηηθό πεξηβάιινλ αιιά πνιιέο θνξέο θαη ζηνλ θνηλσληθό πεξίγπξν. επηζεηηθόηεηα θαη ε έληαζε ησλ παηδηώλ, γίλνληαη πην θπληθά, επηξξεπή ζηα πάζε, κέζα από ηελ εξσνπνίεζε βίαησλ, επηζεηηθώλ θαη εγθιεκαηηθώλ πξνηύπσλ. δηαζηξεβιώλνληαη αμίεο, ηδεώδε, ηδαληθά, αιινηξηώλεηαη ε αλζξώπηλε ζπλείδεζε. Όια ηα παξαπάλσ δελ ζπλεπάγνληαη όηη οπωζδήποηε ην παηδί πνπ αληηκεησπίδεη βίαηεο ζθελέο ζα αθνινπζήζεη αλάινγε βίαηε ή παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά Η επίδξαζε ηεο ηειεόξαζεο ζην παηδί εμαξηάηαη: Από ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ παηδηνύ ηελ ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε αλάινγα κε ηηο νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο ηελ παξεκβαηηθόηεηα ησλ γνληώλ ηνπ ζε ζρέζε κε όζα εξεζίζκαηα επηδέρεηαη ν ραξαθηήξαο θαη ε λνεκνζύλε ηνπ ην είδνο ηεο βίαο πνπ παξαθνινπζεί λα αζθείηαη ην ρξόλν θαη ηε δηάξθεηα πνπ παξαθνινπζεί ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν αζθείηαη ε βία θ.ά
 • 8. [Type text] Ανηιζηάζειρ Γονείρ • Να δώζνπλ πξνηεξαηόηεηα ζηε ζσζηή δηαπαηδαγώγεζε ησλ παηδηώλ, κε ηελ πξνώζεζε ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ αλαδεηθλύνπλ θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά όπσο ε ζύλεζε, ε θηιία, ε ζπλεξγαζία • Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ θνπιηνύξα, δίλνληαο πξώηα νη ίδηνη ην παξάδεηγκα, πσο ε ηειεόξαζε απνηειεί ςπραγσγηθό θαη ελεκεξσηηθό κέζν, ώζηε λα επηιέγνπλ αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα • Να δηδάζθνπλ ζηα παηδηά ηνπο ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο βίαηεο ζπκπεξηθνξάο θαη λα πξνσζνύλ θαη κέζα από ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ελαιιαθηηθέο ιύζεηο αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ • Αλαγθαία ε νηθνγελεηαθή εξεκία θαη ε ςπρηθή πγεία ζην ζπίηη, πνπ επηηξέπνπλ ηελ πγηή θαζνδήγεζε ησλ πξώησλ παηδηθώλ βεκάησλ από ηνπο γνλείο, αιιά θαη ηελ από θνηλνύ ηειεζέαζε, ώζηε λα απαληνύλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπο, λα δίλνληαη δηεπθξηλήζεηο, λα αλαπηύζζεηαη πγηήο αιιειεπίδξαζε • Να ελεκεξώλνληαη γηα ην ηη παξαθνινπζνύλ ηα παηδηά ηνπο, θπξίσο ζε ώξεο αθαηάιιειεο • Να κελ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηειεόξαζε σο κέζν επηβξάβεπζεο ή ηηκσξίαο, θάηη πνπ ηελ θαζηζηά αθόκα πην αλαγθαία γηα ηα παηδηά ΜΜΕ • Αθνύ ηα κέζα απηά έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηεπζύλνπλ ηνλ ηειεζεαηή, νθείινπλ λα ζέβνληαη ηηο δώλεο παηδηθήο αθξνακαηηθόηεηαο, αιιά θαη λα κεηξηάδνπλ ηα πνζνζηά βηαηόηεηαο θαη ζηηο άιιεο δώλεο ηειεζέαζεο, θαζώο νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα επεξεαζηεί θαη λα κηκεζεί ηα δξώκελα πνπ ηνλ θαηαθιύδνπλ θαζεκεξηλά ππό ηε κνξθή εληππσζηαθώλ νπηηθναθνπζηηθώλ εηθόλσλ • Οη ππεύζπλνη ησλ δηαθόξσλ ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα αηζζάλνληαη ηελ επζύλε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ςπρηθνύ, ζπλαηζζεκαηηθνύ, πλεπκαηηθνύ θόζκνπ ησλ λέσλ Πολιηεία: • Να ζεζπίζεη λόκνπο πνπ εμαζθαιίδνπλ πνηνηηθά ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζέβνληαη ηα παηδηά θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο. • Να ζπληαρζεί έλαο θώδηθαο δενληνινγίαο πνπ λα δεζκεύεη ηνπο δεκνζηνγξάθνπο γηα ηνλ ηξόπν δηαρείξηζεο ηεο είδεζεο θαη ησλ ηειενπηηθώλ πξνγξακκάησλ. • Έιεγρνο ησλ ηειενπηηθώλ θαλαιηώλ, ώζηε λα δηαρεηξίδνληαη ηα ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα κε γλώκνλα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ παηδηώλ θαη εθήβσλ
 • 9. [Type text] Σχολιάστε την παπαπάνω εικόνα σε μια παπάγπαυο 100 πεπίπου λέξεων
 • 10. [Type text] Ίνηεπνεη Πλεονεκηήμαηα από ηην ανάπηςξη ηηρ πληποθοπικήρ και ηηρ σπήζηρ ηος Ίνηεπνεη • Σύλδεζε κε ειεθηξνληθέο βηβιηνζήθεο – βηβιηνπσιεία θαη βάζεηο δεδνκέλσλ από όινλ ηνλ θόζκν. • Ειεύζεξε θπθινθνξία ηεο γλώζεο (επνκέλσο ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εκπινπηίζεη ηηο γλώζεηο ηνπ θαη λα δηεπξύλεη ηνπο πλεπκαηηθνύο ηνπ νξίδνληεο). • Αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη επηζηεκνληθώλ ζπκπεξαζκάησλ. • Η επηζηεκνληθή γλώζε είλαη πξνζβάζηκε από όινπο θαη ε έξεπλα δηεπθνιύλεηαη. • Αμηνπνίεζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο ζηελ εθπαίδεπζε, εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ηηο πξόζθαηεο εμειίμεηο ζε θάζε επηζηεκνληθό θιάδν. • Η εηζαγσγή ησλ ππνινγηζηώλ ζηελ εθπαίδεπζε εμαζθαιίδεη γλώζε πνπ πξνθύπηεη κεηά από έξεπλα ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ, απνκαθξύλεη ην δάζθαιν από ηνλ κνλνδηάζηαην ξόιν ηνπαλακεηαδόηε ηππνπνηεκέλσλ γλώζεσλ θαη ηνλ θαζηζηά θαζνδεγεηή ηεο κάζεζεο. • Η επηθνηλσλία κε θίινπο θαη γλσζηνύο αλά ηνλ θόζκν ή ε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο ζπδήηεζεο ζπάεη ην θξάγκα ηεο απόζηαζεο, εληζρύεη ηελ θνηλσληθή επαθή θαη ηελ αληαιιαγή απόςεσλ θαη επνκέλσο επξύλεη ην πεδίν επηθνηλσλίαο. • Η επαθή ηνπ ρξήζηε κε ζηνηρεία από δηαθνξεηηθέο θνπιηνύξεο ηνλ θαζηζηά πην αλεθηηθό θαη θαηαπνιεκά πξνθαηαιήςεηο θαη ξαηζηζηηθέο λννηξνπίεο. • Εθζπγρξνληζκόο ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο κέζα από ηελ απηνκαηνπνίεζε ζπλαιιαγώλ, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ηελ επηηάρπλζε πνηθίισλ ιεηηνπξγηώλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο επειημίαο ησλ ππεξεζηώλ. • Δπλαηόηεηα λέσλ πξννπηηθώλ ζην εξγαζηαθό πεδίν ηόζν κε ηε βειηίσζε ζπλζεθώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αλζξώπηλν κόρζν όζν θαη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ κνξθώλ εξγαζηαθήο δξαζηεξηόηεηαο όπσο ε ηειεξγαζία. • Δηεπθόιπλζε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ηε δπλαηόηεηα δηάζεζεο αγαζώλ κέζσ ηνπ ππνινγηζηή (e-bay, e-shop). • Ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηα δεκόζηα πξάγκαηα θαζώο νη πνιηηηθέο απνθάζεηο, νη ζπδεηήζεηο πνιηηηθώλ πξνζώπσλ θαη λόκνη γλσζηνπνηνύληαη άκεζα κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ θαη επνκέλσο ελεκεξώλεηαη θαη ελεξγνπνηείηαη. • Χπραγσγία θαη δηαζθέδαζε: πξόζβαζε ζηελ ηέρλε αιιά θαη παηρλίδηα.
 • 11. [Type text] Μειονεκηήμαηα από ηη σπήζη ηος Ίνηεπνεη • Όμπλζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ αλάκεζα ζηνπο πξνλνκηνύρνπο πνπ έρνπλ πξόζβαζε ζηε λέα ηερλνινγία θαη ζηνπο κε πξνλνκηνύρνπο πνπ απνθιείνληαη από ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο, αδπλαηνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε λέα ηερλνινγία θαη θαζίζηαληαη έλα λέν είδνο αλαιθάβεησλ. • Κίλδπλνο λα παξαζπξζνύλ ηδηαίηεξα νη λεαξνί ρξήζηεο από ην ακθίβνιεο ζπρλά πνηόηεηαο πιηθό πνπ δηαθηλείηαη ζην δηαδίθηπν. • Απνκόλσζε θαη απνμέλσζε ηνπ ρξήζηε από ην ζηελό θαη ην επξύηεξν θνηλσληθό πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα νη αλζξώπηλεο ζρέζεηο λα γίλνληαη ηππηθέο. • Αδπλακία πξνζηαζίαο πλεπκαηηθώλ δηθαησκάησλ: Η απνπζία επαξθνύο λνκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία νδεγεί ηνπο ρξήζηεο ζε παξεκβάζεηο ή αλαπαξαγσγέο έξγσλ, γεγνλόο πνπ αθήλεη ηνλ πλεπκαηηθό δεκηνπξγό αλππεξάζπηζην. • Η γιώζζα θσδηθνπνηείηαη θαη αιινηώλεηαη θαζώο πηνζεηείηαη άθξηηα ην μέλν ιεμηιόγην. • Κίλδπλνο λα ραζνύλ παξαδνζηαθέο αμίεο θαη λα καδνπνηεζνύλ θαη λα ρεηξαγσγεζνύλ αλαπηπζζόκελνη ιανί. • Αλεμέιεγθηε πιεξνθόξεζε - ειάρηζηνο ν έιεγρνο ησλ κεηαδηδόκελσλ πιεξνθνξηώλ ⇒ αλεμαθξίβσηεο – θαηαζθεπαζκέλεο πιεξνθνξίεο • Πνξλνγξαθηθό πιηθό, ηζηνζειίδεο εγθιεκαηηθώλ νκάδσλ, αθξαίεο πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο νξγαλώζεηο