SlideShare a Scribd company logo
Μ. Καξαγάηζεο, Σα ρηαπνδάθηα (νιόθιεξν ην δηήγεκα)
http://www.youtube.com/watch?v=j8QUI3d5Xw4
                  Οη λνηηάδεο θέξλαλ ζύγλεθα εθείλν ην ρεηκώλα,
 κα όρη ην ’λα πίζσ από η’ άιιν. Άθελαλ θαη ώξεο, ηελ θάζε κέξα, πνπ μαζηέξσλε
 ιηγάθη ν νπξαλόο. Απηό γηλόηαλ πεξί ην δεηιηλό. Κη ήηαλ ν ήιηνο όζν δελ παίξλεη
 ρξπζαθήο, θάηη ζα κέιη θσηεηλό μερπλόηαλ ζην κηθξό ιηκάλη, ζη’ αξγνζάιεπηα
 θαΐθηα ηνπ, ζηηο κπαηαξηζκέλεο βάξθεο, ζηα δίρηπα ησλ ςαξάδσλ πνπ ζηέγλσλαλ
 απισκέλα, ζηε ζάιαζζα πνπ ζηγαλάζαηλε, ζηνπο αλζξώπνπο πνπ ηξηγπξλνύζαλ πέξα
 δώζε, άγλσζην γηαηί. Πεξί ηε λύρηα ζα ράιαγε πάιη ν θαηξόο. Απηό ην θαηαιάβαηλεο
 από ηνπο γιάξνπο πνπ πεηνύζαλ ρακειά, έμπλαλ ηε ζάιαζζα κε ηηο θηεξoύγεο ηνπο,
 θιαγγάδνληαο θάπνηαλ αθαηάιεπηε αλεζπρία. Καη ην όληηο, ζε ιίγν έθηαλαλ μαλά
 ηα ζύγλεθα, αβγαηίδνληαο πνιύ ην βξαδηλό ζθνηάδη, έηζη πνπ ’ζθηγγε ε ςπρή ηνπ
 αλζξώπνπ.
   Έηζη ινηπόλ, ηελ ώξα πνπ ν Αζηέξαο πάιεπε κε ηα ζύγλεθα, κπήθε ν ιεγάκελνο
 ζην καγαδάθη, κπνηδάξνληαο δώζε θείζε, ζαλ ηξακπάθνπιν ζε ζνξνθάδα. Κνληόο
 ήηαλ, θαθνζνύζνπκνο, αξθνύλησο γεξαιένο, όρη θαινληπκέλνο νύηε θαζαξόο, κ’ έλα
 καληίιη καησκέλν γύξσ ζην θεθάιη - ζίγνπξα θξεζθνζπαζκέλν ήηαλ. Η κύηε ηνπ
 κάιηζηα, είρε κεγάια ράιηα, γδαξκέλε, πξεζκέλε, ζθεπαζκέλε θνκκάηηα αίκα
 περηό. Ή θνπηξνπβάια είρε πάξεη ν εξίθεο, ή μύιν γεξό είρε πέζεη, κπεξληάρη κε
 ζύζηεκα, πάλσ ρέξη - θάησ ρέξη, ηνπ αιαηηνύ ηνλ είραλ θαλσκέλν. Τώξα, γηλσκέλνο
ήηαλ όηαλ ηηο έθαγε, ή ηα θνπάλεζε θαηόπη, λα πλίμεη ζην θξαζί ην κεξάθη ηνύ
θαβγά; Απηό δελ ην μέξνπκε. Τν βέβαην είλαη, ιίαλ ζνπξσκέλνο ήηαλ όηαλ κπήθε
ζην καγαδί, θξαηνύζε κάιηζηα ζην ρέξη θαηηηίο ηπιηγκέλν ζε ραξηί, θαγώζηκν πξέπεη
λα ήηαλ. Πξνρώξεζε, ην ινηπόλ, θαηά ηνλ κπεδαρηά, ραηξεηώληαο πνιύ εγθάξδηα ηηο
δύν παξέεο πνπ βξίζθνληαλ ηελ ώξα εθείλε ζην καγαδί. Μα δελ πήξε
αληηραηξέηηζκα, έλεθα πνπ νη κελ -δπν καληξάραινη- ήζαλ πνιύ απαζρνιεκέλνη κε
ηηο θνπέιεο ηνπο θαη δελ είραλ θαηξό γηα θνπβέληεο άρξεζηεο. ΋ζν γηα ηνπο δε, απηνί
πίλαλ ην θξαζί ηνπο ιίαλ βαξύζπκνη θαη ζέξηηθνη, είραλ θαίλεηαη ηηο ζηελαρώξηεο
ηνπο. Τη λα θάλεη, ινηπόλ, θη απηόο; Παξάγγεηιε νύδν θαξαθάθη, θη έπηαζε θνπβέληα
κε ην καγαδάηνξα, έλεθα πνπ ν Θεόο ηνλ έθαλε άλζξσπν θνηλσληθό, πνιύ
ζπζρεηηθό, ε κνπγθακάξα θη ε πεξηζπιινγή πνζώο δελ ηνπ επήγαηλαλ. Είπε κάιηζηα
ηε γλώκε ηνπ δπλαηά, λα ηελ αθνύζεη όινο ν θόζκνο:
   -- ΋πνηνο δε κηιάεη, πεζακέλνο είλαη θαη ζάβνπλ ηνλ!
  Αθνύκπεζε ην ζηξάηζν ζηνλ κπεδαρηά θη άξρηζε λ’ αδεηάδεη ην θαξαθάθη ζε
δπν λεξνπόηεξα, πξνζέρνληαο θνβεξά ζηε κνηξαζηά, κήπσο ηπρόλ θαη ζηάμεη
θόκπνο ζην ’λα πηόηεξν από η’ άιιν. Αθνύ ηέιεησζε ηε δίθαηε απηή θαηαλνκή, πήξε
ην πξώην πνηήξη θαη ην ήπηε, ήπηε θαη ην δεύηεξν, ζαξαπάεθαλ ηα ζσζηθά ηνπ θη
άξρηζε κεγάιν ιαθξηληί κε ην καγαδάηνξα. Έλεθα όκσο πνπ ε παξέα καο βξηζθόηαλ
θάκπνζν καθξηά, δελ έδσζε θαλείο καο πξνζνρή, εμάιινπ είρακε δηθέο καο
θνπβέληεο λα πνύκε, πνιύ ζνβαξέο θαη δηόινπ επηξάπειεο. Πεο πσο ηνλ
αιεζκνλήζακε θη απηόλ, θαη ηα ζπαζκέλα κνύηξα ηνπ, θαη ην ζηξάηζν θαη ην κεζύζη
ηνπ θαη ην ιαθξηληί ηνπ. ΋ηαλ, έμαθλα, θνπβέληεο ζε ύθνο έληνλν ηξάβεμαλ ηελ
πξνζνρή καο:
  - ΋ρη, θύξηνο, δε ζέινπκε ην θέξαζκά ζνπ!
  - Καη γηαηί, δειαδήο; Εγώ εθηλήζελ από ηελ επγελήο πξόζεζηο...
  - Κόβε ιόγηα θαη ζηξη! Πνιύ ςείξα κάο γίλεθεο!
  Η παξεμήγεζε ζπλέβαηλε κε ηελ άιιε παξέα πνπ ν εξίθεο ζέιεζε λα ηελ
θεξάζεη, άγλσζην γηαηί. Ίζσο πνπ ην θξαζί ηνλ έθαλε πνιύ θνηλσληθό, πξόζπκν λα
πηάζεη ζρέζεηο εύθνιεο θαη γθαξδηαθέο κε ηνλ πάζα ηπρώλ. Ίζσο πάιη θαη λα ηνπ
γπάιηζαλ ηα θνξίηζηα, ήζειε λα θάλεη ην θνκκάηη ηνπ. Οη καληξάραινη όκσο πήξαλ
αιιηώο ην πξάκα, εμ νπ θη ν θαβγάο –«πεξηθαιώ, θύξηνο!» θαη «κε ην κπαξδόλ, δελ
είζαζηε ελ ηάμεη ελ πάζε πεξηπηώζεη!». Ο έλαο κάιηζηα από ηνπο δπν -άλζξσπνο
επεξέζηζηνο- ζεθώζεθε κηα ζηηγκή, θη είπε ιόγηα βαξηά πνπ πξνδίθαδαλ ρεηξνδηθία.
Τζίξημαλ ηα θνξίηζηα: «Mαλώιε! Γηα η' όλνκα ηεο Παλαγηάο!», κπήθε ζηε κέζε θη ν
άιινο, ν πιένλ ςύρξαηκνο, θαη ην επεηζόδην ζεσξείηαη ιήμαλ. Ο εξίθεο ππνρώξεζε
θαλνληθά θαηά ηνλ κπεδαρηά, όπνπ ηνλ ηξαβνύζε από ην καλίθη ν ηαβεξληάξεο
απηαξρηθόηαηα:
  -- Ήπηεο ην νύδν ζνπ, Παλαγησηάθε; Πιέξσλε θαη ζηξίβε! ΋ρη ηζηνξίεο ζην
καγαδί κνπ!
  Σαλ λ' απνθάζηζε λα εζπράζεη ν Παλαγησηάθεο, αιιά γηα λα θύγεη, νύηε ιόγνο!
Ήζειε, ζώλεη θαη θαιά, λ’ αλνίμεη ηελ θαξδηά ηνπ, λα πεη ηνλ πόλν ηνπ, λα κηιήζεη
κε άλζξσπν. Καλείο λα κελ ηνλ ζέιεη, θαλείο λα κελ θαηαιαβαίλεη, όινη λα ηνλ
δηώρλνπλ - ηη θαθό πάιη απηό! Σαλ ηνπο Χίηεο, ζηνλ `Αε-Λεπηέξε, πνπ παξαμήγεζαλ
ηα ιεγόκελά ηνπ θαη ηνλ θάλαλ ζώζπαζην ζην μύιν. Μα ην μύιν δελ ηνλ έλνηαδε
ηόζν, όζν ε παξεμήγεζε.
  -- Δελ είκαη θνπθνπέο, εγώ! Είκαη θαζώο πξέπεη! Πνιύ πνιύ θαζώο πξέπεη...
  Οη καληξάραινη ηεο άιιεο παξέαο, πνπ ην επεηζόδην ιήμαλ δελ αζρνινύληαλ πηα
καδί ηνπ, ηνπ ’ξημαλ ζθνηεηλέο καηηέο. Έθιηλαλ πξνο η’ αξηζηεξά, σο θαίλεηαη, θη ν
ιόγνο ηνπ ιεγάκελνπ ηνπο μηλνθάλεθε. Γίλεθε πξόρεηξν δηαβνύιην -λα ηνλ δείξνπλ,
λα κελ ηνλ δείξνπλ- κα δελ πήξαλ απόθαζε, έλεθα πνπ κόιηο μπινδαξκέλνο από
ηνπο Χίηεο ήηαλε, έζησ θαη ιόγσ παξεμήγεζεο, δε ζηέθεηαη λα ηηο θάεη θη από ηνπο
θνπθνπέδεο. Εμάιινπ, ν άλζξσπνο είρε πηα ηα πην θηιεηξεληθά αηζζήκαηα:
Ξεδίπισζε ην ζηξάηζν, ηξάβεμε δπν ρηαπνδάθηα πνπ ήηαλ κέζα, ηα θακάξσζε θη
εδήισζε πσο έρεη θάζε δηθαίσκα λα ηα καγεηξέςεη θαη λα ηα θάεη πνηίδνληάο ηα κε
κπόιηθνλ θξάζν, έλεθα πνπ ην ρηαπόδη ρσξίο έλα πξώην θξαζί δε καγεηξεύεηαη, θαη
δίρσο έλα δεύηεξν δε ρσλεύεηαη.
Άξρηζε, ινηπόλ, κεγάιεο ζπλελλνήζεηο κε ην καγαδάηνξα, λα ηνπ ςήζεη ηα ρηαπόδηα,
λα ηα θάεη εδώ πνπ βξίζθεηαη, δειαδή λα ηα θάλε παξέα, έλεθα πνπ ε κνλαμηά θη
απηόο δελ ζπληαηξηάδνπλ, αλέθαζελ ληεξκπεληέξεο άλζξσπνο ήηαλ. Ο καγαδάηνξαο
όκσο είρε κεγάιεο αληηξξήζεηο. Τσλ αδπλάησλ αδύλαην! Η θνπβoύ ήηαλ πηαζκέλε
κε ηηο γόπεο, θαηόπη ζα ηεγάληδε παηάηεο, ύζηεξα ζα έξρνληαλ ε πειαηεία θαη ζα
παξάγγειλε ηεο ώξαο πξάκαηα, ζπθσηάθηα, κπαξκπνπλάθηα, ζαγαλάθηα.
   -- ΋,ηη άιιν, Παλαγησηάθε κνπ, απηό όκσο κε κνπ ην δεηάο!
   -- Δελ έρσ, δειαδήο, ην δηθαίσκα λα θάσ θη εγώ έλα κεδέ ζαλ άλζξσπνο -λα, ηα
ρηαπνδάθηα κνπ- θαη λα πησ ην θξαζί κνπ, ζα θηιήζπρνο πνιίηεο; Εκέλα πνπ κε
βιέπεηο, άδηθα κ'έδεηξαλ νη Χίηεο ζηνλ Άε-Λεπηέξε. Δελ είκαη θνπθνπέο!
   Είρε αξπάμεη ην καγαδάηνξα από ην γηαθά θαη ηνπ μεγνύζε πεξί δηά καθξώλ ην
πώο γίλεθε ε παξεμήγεζε κε ηνπο Χίηεο. Κη επέκελε -ςείξα ζσζηή- πσο δελ ήηαλ
εληάμεη, ν καγαδάηνξαο, λα κελ ηνπ καγεηξεύεη ηα ρηαπνδάθηα, λα θάεη έλα κεδέ, λα
πηεη έλα θξαζί, θαη δνο ηνπ επηρεηξεκαηνινγία, θιπαξία θαη ινγνδηάξξνηα -γηα
ςείξα, λαη, ήηαλ ςείξα θαη πεξίθεκε!
   -- Δε γίλεηαη, Παλαγησηάθε κνπ! ηνπ είπε ν άιινο θoθηά. Να παο ζηελ Επηαιία
λα ζηα καγεηξέςεη. Κη άληε ηζακπνύθ ηζακπνύθ, άδεηαδέ κνπ ην καγαδί θη έρσ
δνπιεηά! Πιαθώλεη ε πειαηεία.
   Ο εξίθεο ζώπαζε, ζα λα είδε πσο ηίπνηα πηα δε γίλεηαη, πσο έπξεπε λα ην πάξεη
απόθαζε. Τύιημε ηα ρηαπνδάθηα ζην ζηξάηζν, ηα έβαιε ππό κάιεο θαη ηξάβεμε θαηά
ηελ πόξηα. Μα ε αγαλάρηεζε ηνλ έπλημε. Γύξηζε, ην ινηπόλ, θη άξρηζε θαηλνύξηα
δεκεγνξία:
   - Σηελ Επηαιία... Άηληε ζπ λα πεηο ζηελ Επηαιία λα ζηα καγεηξέςεη! Σπ, πνπ δελ
είζαη άληξαο ηεο... Εγώ, δειαδή, δελ έρσ δηθαίσκα λα θάσ έλα κεδέ, λα πησ έλα
θξαζί;
   Αξγά θαηάιαβε πσο κηινύζε ζηα θνύθηα, έλεθα πνπ ν καγαδάηνξαο είρε
απνηξαβερηεί ζηελ θνπδίλα. Σήθσζε, ην ινηπόλ, ηνπο ώκνπο θαη ηξάβεμε πάιη θαηά
ηελ πόξηα. Φαίλεηαη όκσο πσο δε βνινύζε ε ςπρή ηνπ λα μεθνιιήζεη εύθνι' απ’ ην
καγαδί. Πεξλώληαο κπξνζηά ζηελ παξέα καο θνληνζηάζεθε. Ήζειε θνπβέληα.
   -- Έρεη ηζηγάξν;
   Απόθξηζε θακηά. Είδακε ηη θνιιηηζίδα ήηαλ, αλ ηνπ κηινύζακε μεθνιιεκό δε ζα
’ρε. Απηόο όκσο εθεί!
   -- Θέισ ηζηγάξν.
   -- Δελ έρεη! ηνπ ιέεη ν Αγιένπξαο.
   -- Πώο δελ έρεη, αθνύ θαπλίδεηε!
   Ήηαλ θη αλαηδήο.
   -- Άηληε ζην θαιό! ηνπ ιέεη ν ππνπινίαξρνο, θη άζε καο ήζπρνπο. Αθνύο;
   Απηό δελ ηνπ άξεζε, ηνπ θίινπ. Πήξε ακέζσο ύθνο θνπηζαβάθηθν, πξνθιεηηθό,
κπεριηβάληθν. Κη ακόιεζε ηελ πξόζηπρε θνπβέληα:
   - Επεηδή, δειαδήο, έρεηο δπόκηζη γαιόληα ζην καλίθη, καο θάλεηο θαη ηνλ θάξγα;
   Φσο θαλάξη πσο νη Χίηεο ηνπ `Αε Λεπηέξε δελ είραλ θαη ηόζν άδηθν.
Μαξηπξήζεθε κνλαρόο ηνπ. Ο ππνπινίαξρνο ρακνγέιαζε θάησ από ηα κνπζηάθηα
ηνπ. Μα ν Αγιένπξαο ζεθώζεθε, άξπαμε ηνλ Παλαγησηάθε από ηηο πιάηεο θαη απιά,
απζηεξά, ζεηηθά ηνλ έβγαι’ έμσ από ην καγαδί. Τνλ έβγαιε, δελ ηνλ πέηαμε. ΋ια
γίλεθαλ κ’ επγέλεηα θαη θαηαλόεζε, σο αξκόδεη λα θέξεηαη θαλείο ζ' έλαλ
κεζπζκέλν, έλαλ αθαηαιόγηζην. Κη απηόο δελ έθεξε θακηάλ αληίζηαζε, ςνθνδεήο
ήηαλ, κόλν ιόγηα θαη ηίπνηεο άιιν. Αλζξσπάθνο, πνπ ην θξαζί ηνλ ερηππνύζε
παξάμελα, ηνλ έθαλε λα ιέεη κπνύξδεο δίρσο λα ηηο ζπιινγηζηεί.
   Ο Αγιένπξαο εγύξηζε θαη μαλαθάζηζε ζηε ζέζε ηνπ. Κέθη δελ είρακ’ εμαξρήο,
ηώξα ην ιίγν πνπ είρε απνκείλεη μαλεκίζηεθε θη απηό. Δελ ήηαλ λα ‘ξζεη θη απηό η’
απηνθίλεην, λα πάκε ζηηο δνπιεηέο καο! Η λύρηα είρε πέζεη πηα, ήξζαλ πάιη ηα
ζύγλεθα, καύξηζε ν νπξαλόο δηπιό ζθνηάδη, ην ίδην θη ε ζάιαζζα. Μόιηο έβιεπεο ηα
θαηάξηηα ησλ θατθηώλ λ’ αξγνζαιεύνπλ πέξα δώζε πάλσ ζην κνπληό ζηεξέσκα, ζα
κεηξνλόκηα πνπ θξάηαγαλ ζηνλ άλεκν ην ξπζκό ησλ λεξώλ. Πξέπεη θαη λα
ςηιόβξερε, εκείο δελ ην βιέπακε, έηζη ζην βάζνο πνπ θαζόκαζηε. Μα έξρνληαλ από
ην πέιαγν νζκή πγξνύ λνηηά, κύξηδε θαη ην ρώκα, κνπιηαζκέλν σο ήηαλ.
   Καη λα, δελ πέξαζαλ νύηε ηξία ιεθηά, θαη μαλαπαξνπζηάζηεθε ζηελ πόξηα.
Έθαλε λα κπεη πάιη ζην καγαδί, έλεθα πνπ είρε κεζύζη πεηζκαηάξηθν, επίκνλν,
ηίπνηα δελ ηνλ έθαλε λ’ αιιάμεη ην θέθη ηνπ. Μεκηάο όκσο όινη ζεθσζήθακε, ε
παξέα καο, ε άιιε παξέα, ν καγαδάηνξαο:
   - Πάιη εδώ είζαη; Έμσ! Έμσ! Φεύγ' από δσ! Πήγαηλε ζην ζπίηη ζνπ!
Μπεθξνύιηαθα! Πξνζηπρόκνπηξν! Κνιιηηζίδα! Ψείξα! Ψείξα!
Απηό γίλεθε ηίκηα θη απζόξκεηα, καο είρε θέξεη σο εδώ, ν αιηηήξηνο! ΋ζν εκείο
μαθληαζηήθακε από ην θέξζηκό καο, άιιν ηόζν θη απηόο. Η θαηαθξαπγή ρίκεμε
απάλσ ηνπ, ηόλε βάξεζε ζην ζηήζνο, ηνλ ζηακάηεζε, ηνλ πηζσπιάηηζε. Απόκεηλε
αζάιεπηνο, θξαηώληαο ηα ηπιηγκέλα ρηαπόδηα ζην ρέξη ην δεξβί, θη έξημε καηηά
γεκάηε δένο νινηξόγπξα. Πξέπεη ηα κνύηξα καο λα ήζαλ ηόζν άγξηα, πνπ θνβήζεθε.
  - Καιά... κνπξκνύξηζε... Καιά! Θα θύγσ... Αθνύ δε κε ζέιεηε... Μα πνύ λα
πάσ; Πνύ; Σηελ Επηαιία; Έλαο ιόγνο είλαη απηόο. Ούηε θη απηή κε ζέιεη, όπσο θη
εζείο. Καλείο! Καλείο...
  Τνλ έπηαζε θάηη ζαλ παξάπνλν, θη άπισζε ην ρέξη όπνπ θξαηνύζε ηα ρηαπόδηα:
  - Να! Απηά ηα ρηαπόδηα. Σηε ρόβνιε... ΋ινη καδί ζα ηα ηξώγακε. Έλα κεδέ θη
έλα θξαζί. Σαλ άλζξσπνο θη εγώ. Σαλ άλζξσπνο...
  Μαο θνίηαγε θαη πξόζκελε θαηαλόεζε, ζαλ άλζξσπνο από ηνπο αλζξώπνπο. Μα
κόλν θάηζεο παγσκέλεο αληίθξηζε, κάηηα γεκάηα ζθιεξάδα θαη θαθία. Καθία
αλζξώπηλε.
  Τόηε, θαηάιαβε. Κάηη ζαλ απνθαξδίσζε ηνλ έπηαζε, όια έζπαζαλ εληόο ηνπ.
Έπεζε αδύλακν ην ρέξη πνπ θξαηνύζε ηα δπν ρηαπόδηα ζην ζηξάηζν ην ραξηί, κάηαηε
πξνζθνξά ζηελ θαηαλόεζε ησλ αλζξώπσλ. Πήξε αξγή ζηξνθή, βγήθε πάιη από ην
καγαδί, έπεζε βαξύο ζην ζθαινπάηη θη απόκεηλε αζάιεπηνο, κε ην ηζαθηζκέλν ηνπ
θεθάιη κεο ζηηο δπν παιάκεο. Δελ εκίιεζε πηα, ηίπνηα δελ είπε, κα έζκημε ηελ ςπρή
ηνπ κε ηε λύρηα ηνπ λνηηά, ηε ζθέπαζε κε ζύγλεθα, ηελ ηύιημε κε πλνέο όζηξηαο
ρεηκσληάηηθεο. ΋ζν γηα καο, μαλαζθύςακε ζηα πνηήξηα, ζηηο εθεκεξίδεο, ζηηο
θνπβέληεο καο, κελ θαηαιαβαίλνληαο, κε ζέινληαο λα θαηαιάβνπκε. Πέξαζε έηζη
ώξα αξθεηή, ίζσο θαη δέθα ιεθηά, ίζσο θαη ηέηαξην νιόθιεξν. Κη όηαλ αλαζήθσζα
ηα κάηηα θαη θνίηαμα ηελ πόξηα, εθεί πνπ είρε θαζίζεη, δελ ηνλ είδα πηα. Είρε θύγεη,
ηξάβεμε κέζα ζηε λύρηα, πνηνο μέξεη γηα πνύ, λα καγεηξέςεη ηα ρηαπόδηα ηνπ, λα πηεη
έλα θξαζί, ζαλ άλζξσπνο. Σαλ άλζξσπνο, αθξηβώο...
  Ήξζε η’ απηνθίλεην –θαηξόο ήηαλ, επί ηέινπο! ΢εθσζήθακε όινη κε
αλαθνύθηζε θαη ηξαβήμακε θαηά ηελ πόξηα. Όρη κόλν πνπ βηαδόκαζηε, αιιά θαη
θάηη κάο ζηελνρώξαγε, κάο έπληγε. Σν θέθη καο είρε ραιάζεη. Όπσο δξαζθέιαγα
ην θαηώθιη ηεο πόξηαο, πάηεζα ζ’ έλα πξάκα καιαθό, γιπζηεξό, πνπ παξά
ηξίρα λα πέζσ, λα ηζαθηζηώ. Πξόθηαζα όκσο θαη θξαηήζεθ’ από ην κάληαιν
ηνπ ζπξόθπιινπ, έζθπςα βιαζηεκώληαο, θη είδα πσο απηό πνπ πάηεζα ήηαλ ην
ζηξάηζν κε ηα δπν ρηαπόδηα.
-- Ρε παηδηά! είπα, ν εξίθεο παξάηεζε ηα ρηαπνδάθηα ηνπ...
  Όινη απνκείλακε ζησπεινί, θάπνηνο ζηνραζκόο αλάδεπε εληόο καο, ήηαλ
θαλεξό απηό.
  -Μήπσο θαη ηνλ πξνθηάμνπκε... κνπξκνύξηζε ν ππνπινίαξρνο.
  Κνηηάμακε πέξα δώζε, ςάμακε ηε λύρηα, κε ηνπο πξνβνιείο ηεο θνξλη.
Σίπνηα. Η αθξνγηαιηά μαπισλόηαλ σο πέξα ζθνηεηλή θη εξεκηθή, κόλν θάπνηνο
γάηνο ηξηγπξλνύζε θάησ από ηε βξνρή, έλεθα πνπ θόληεπε Γελάξεο. Καη πάιη
απνκείλακε δίβνπινη, ζπιινγηζκέλνη.
  - Σί ζα γίλεη κε ηα ρηαπόδηα; ξώηεζα
  Ο Αγιένπξαο ζήθσζε ηνπο ώκνπο.
  - Θα ηα πάξσ λα ηα θάσ εγώ! είπε. Κξίκα λα παλ ρακέλα...
  Χακέλα... Με ηη πξνζνρή ηα θνπβαινύζε ν θαθόκνηξνο, κε ηη ιαρηάξα
πξόζκελε λα ηα καγεξέςεη λα ηα θάεη, λα ηα πνηίζεη κε θαλαδπό πνηήξηα! Ναη,
λα ηα γιεληήζεη «ζαλ άλζξσπνο», παξέα κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο, πνπ ζα ληώζαλ
ηνλ θαεκό ηεο ςπρήο ηνπ... Μα νη άλζξσπνη -ηα ζεξηά- δελ έλησζαλ, νύηε ήηαλ
βνιεηό λα ληώζνπλ. Άρξεζηα ηα ρηαπνδάθηα πηα, άρζνο θαη βάξνο γηα ηελ
απειπηζία ηνπ. Σα παξάηεζε ζην θαηώθιη θη έθπγε θαη ηξάβεμε, θαη πήγε...
  Ω, Θεέ κνπ! Πώο έπιαζεο ηόζν άραξε ηε δσή, ζε ηνύηνλα ηνλ θόζκν;…

   ***
   Σελ άιιε κέξα –πάιη κε ην ζνύξνππν– ζην ίδην καγαδί είκαζηε καδσκέλνη,
πάιη νη ίδηνη άλζξσπνη θαη πάιη η’ απηνθίλεην πεξηκέλακε λα’ ξζεη λα καο πάξεη.
Ούηε θσλή νύηε θνπβέληα. Βαξύζπκεο ήζαλ νη ςπρέο καο, πηόηεξν θη από ηνλ
νπξαλό. Ο Αγιένπξαο κάιηζηα θαηλόηαλ δαβιαθσκέλνο.
   -- Ση έρεηο; ηνλ ξώηεζα.
   -- Εθείλα ηα ρηαπόδηα… Εδώ κνύ έρνπλ ζηαζεί.
   -- Σα ρηαπόδηα ηνπ Παλαγησηάθε; είπε ν καγαδάηνξαο πνπ ζθνύπηδε ην
ηξαπέδη κε κηα παηζαβνύξα. Θεόο ζρσξέζ’ ηνλ! Σόλε βξήθαλ ζήκεξα ην πξσί,
ζηα βξάρηα ηνπ θάβνπ. Όπσο ήηαλ ηύθια ρηεο ην βξάδπ, παξαπάηεζε, θαίλεηαη,
θη έπεζε από ςειά. Σν θεθάιη ηνπ γίλεθε ιηώκα…
   Καλείο καο δελ εκίιεζε. Μόλνλ ν Αγιένπξαο ζεθώζεθε από ηελ θαξέθια.
   -- Πνύ παο; ηνλ ξώηεζα.
   -- Πάσ λα θάλσ εκεηό… είπε.
   Ήηαλ θαηαθίηξηλνο.


  Από ηη ζσλλογή διηγημάηων «Το νερό ηης βροτής».
  .

   Λέξεις:
   Ο Αζηέναξ = ημ βναδηκό αζηένη, μ Απμζπενίηεξ,
   μπμηδάνμκηαξ = γένκμκηαξ πόηε από ηε μηα θαη πόηε από ηεκ άιιε μενηά, όπςξ ημ
ζθάθμξ,
   ηναμπάθμοιμ = μηθνό, πιαηύ ηζηημθόνμ,
   ζμνμθάδα = θομαηηζμόξ ηεξ ζάιαζζαξ πμο πνμθαιείηαη από ακέμμοξ κόηημοξ έςξ
δοηηθμύξ,
   ενίθεξ = άκζνςπμξ,
   μπενκηάπη = λοιμδανμόξ,
   γηκςμέκμξ = μεζοζμέκμξ,
   ζένηηθμξ = αρύξ, κεονηθόξ,
πμζώξ = θαζόιμο,
   ζαναπάεθακ = αγάιηαζακ, εοπανηζηήζεθακ,
   ιαθηνκηί = ζοκμμηιία,
   θόβε ιόγηα θαη ζηνη = ζηαμάηεζε ηε ζοδήηεζε θαη θύγε,
   ημκ πάζα ηοπώκ = ημκ ηοπόκηα, ημκ θαζέκα,
   πνμδηθάδς = πνμελμθιώ,
   κηενμπεκηένεξ = αιήηεξ,
   θμοβμύ = θμοθμύ, είδμξ ρεζηανηάξ,
   ηζαμπμύθ = γνήγμνα,
   θμοηζαβάθηθμ = μάγθηθμ,
   μπεπιηβάκηθμ = πμο ηαηνηάδεη ζε μπεπιηβάκε (παιαηζηή),
   θάκς ημκ θάνγα = πανηζηάκς ημκ ζπμοδαίμ,
   ρμθμδεήξ = δεηιόξ, θαθμμμίνεξ,
   μεηνμκόμημ = όνγακμ πμο πνεζημμπμηείηαη γηα κα δίκεη ημ πνόκμ εκόξ μμοζηθμύ
 θμμμαηημύ,
   όζηνηα = κόηημξ άκεμμξ.
http://www.youtube.com/watch?v=GL3V1-SUAjk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=pcDrSday2Ac&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=xGNUNqYSvRw
              ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1ε: Να πξνζδηνξίζεηε
α) ην θνηλωληθό πεξηβάιινλ ηνπ δηεγήκαηνο θαη
β) ηα κέζα κε ηα νπνία ν ζπγγξαθέαο ην απνδίδεη.
Απάληεζε:
α) Τν θνηλωληθό πεξηβάιινλ:
Τν δηήγεκα εθηπιίζζεηαη ζε πεξηβάιινλ ιατθό. Η ηαβέξλα είλαη κηα ηπραία ιατθή
ηαβέξλα θαη νη ζακώλεο είλαη απινί άλζξσπνη «ηνπ ιανύ».
β) Τα κέζα:
Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί γιώζζα ιατθή θαη εθθξάζεηο από ηελ αξγθό, ηέηνηεο
πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ παξόκνηα άηνκα ζηηο ηαβέξλεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ
πεξηγξαθή ηνπ πξσηαγσληζηή θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ρξεζηκνπνηνύληαη ιέμεηο
όπσο «ν ιεγάκελνο», «ν εξίθεο», «θαθνζνύζνπκνο», «θνπηξνπβάια», «κπεξληάρη»,
«ηνπ αιαηηνύ ηνλ είραλ θακσκέλν».
2ε: Γηαηί ν ήξωαο ηνπ δηεγήκαηνο πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ιόγηεο
εθθξάζεηο (ηηο νπνίεο, επεηδή δελ ηηο μέξεη, ηηο παξαθζείξεη);
Απάληεζε:
Ο Παλαγησηάθεο ρξεζηκνπνηεί εθθξάζεηο ιόγηεο, όπσο: «εγώ εθηλήζελ από ηελ
επγελήο πξόζεζηο», «πεξηθαιώ θύξηνο» θ.ά. Όκσο, επεηδή δελ ηηο γλσξίδεη θαιά, ηηο
παξαθζείξεη.
Η ζπκπεξηθνξά ηνπ εξκελεύεηαη εύθνια: πξνζπαζεί λα δείμεη ζηνπο άιινπο
αλζξώπνπο όηη δελ είλαη θαλέλαο αιήηεο ή θαθνπνηόο. Αληίζεηα, είλαη επγεληθόο,
θαιόο, θαζσζπξέπεη. Μ’ απηόλ ηνλ ηξόπν πηζηεύεη όηη, παξά ην κεζύζη ηνπ, νη άιινη
ζακώλεο ηεο ηαβέξλαο ζα ηνλ δερηνύλ ζηελ παξέα ηνπο. Η εθηίκεζε θαη ε παξέα
ηνπο είλαη ην κόλν πνπ ζέιεη λα πεηύρεη.

3ε: Πνην είλαη ην θύξην ζπλαίζζεκα πνπ δηαθαηέρεη ηνλ ήξωα θαη θαζνξίδεη
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ;
Απάληεζε:
Ο Παλαγησηάθεο είλαη κέζπζνο θαη πεξηζσξηαθόο. Καλείο δελ επηζπκεί ηελ παξέα
ηνπ, νύηε θαλ ε γπλαίθα ηνπ, ε Δπηαιία. Τν απνηέιεζκα είλαη όηη δελ έρεη νύηε έλαλ
άλζξσπν λα κηιήζεη, λα πεη ηνλ πόλν ηνπ, λα αληαιιάμεη δπν θηιηθέο θνπβέληεο. Η
ζθιεξόηεηα πνπ δείρλεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ηνλ γεκίδεη κνλαμηά θαη απνγνήηεπζε. Η
κνλαμηά είλαη ην θύξην ζπλαίζζεκα πνπ δηαθαηέρεη ηνλ ήξσα θαη θαζνξίδεη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ.

4ε: Πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ ζπγγξαθέα απέλαληη ζηνλ ήξωά ηνπ; Πνύ θπξίωο
εθθξάδεηαη απηή;
Απάληεζε:
Ο ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ηα γεγνλόηα από θάπνηα απόζηαζε,
αληηθεηκεληθά.
Όκσο είλαη θαλεξή ε ζπκπάζεηά ηνπ πξνο ηνλ ήξσα, ηνλ Παλαγησηάθε, όπσο
θαηαιαβαίλνπκε από ηνλ ηξόπν πνπ ηνλ πεξηγξάθεη:
Λέεη όηη ραηξεηάεη πνιύ εγθάξδηα. Κη αθόκε, είλαη άλζξσπνο θνηλσληθόο, πνιύ
ζπζρεηηθόο, ε κνπγθακάξα θαη ε πεξηζπιινγή πνζώο δελ ηνπ επήγαηλαλ», «θεξλάεη
ηελ άιιε παξέα, ήζειε λα ςήζνπλ ηα ρηαπνδάθηα θαη λα ηα θάλε» όινη καδί. Η
«κνλαμηά θη απηόο δελ ζπληαηξηάδνπλ», ν Παλαγησηάθεο είλαη γεκάηνο από
«θηιεηξεληθά αηζζήκαηα».

Βέβαηα, κεξηθέο θνξέο ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί εθθξάζεηο θαη ραξαθηεξηζκνύο
αξλεηηθνύο. Χαξαθηεξίδεη ηνλ Παλαγησηάθε «αλαηδή» θαη «αιηηήξην», όκσο απηέο
νη εθθξάζεηο απνδίδνπλ πεξηζζόηεξν ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ Παλαγησηάθε από
ηνπο άιινπο ζακώλεο ηεο ηαβέξλαο, ηνπο «θαζσζπξέπεη» αλζξώπνπο. Απηνί
πεξηθξνλνύζαλ ηειείσο ηνλ κεζπζκέλν θαη θαθόκνηξν ζπλάλζξσπό ηνπο.
5ε: Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηεγήκαηνο πνπ ην θαηαηάζζνπλ ζηελ
ηερλνηξνπία ηνπ λαηνπξαιηζκνύ;(SOS)
Απάληεζε:
Τν δηήγεκα παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ λαηνπξαιηζκνύ.
α) Τν πεξηβάιινλ θαη νη άλζξσπνη έρνπλ πξνέιεπζε ιατθή θαη παξνπζηάδνληαη
ρσξίο εμσξατζκνύο, όπσο αθξηβώο είλαη. Η ζπκπεξηθνξά ηνπο θαζνξίδεηαη θαη
δηακνξθώλεηαη από ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ.
β) Η γιώζζα είλαη ιατθή κε ζηνηρεία αξγθό. Δίλαη δειαδή ε γιώζζα πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη από ιατθνύο αλζξώπνπο ζηηο ηαβέξλεο. Δπίζεο, ε θαηαγξαθή ησλ
γεγνλόησλ είλαη αθξηβήο θαη ιεπηνκεξεηαθή.
γ) Μέζα από ηελ πεξηγξαθή ησλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ρσξίο
εμσξατζκνύο, αλαπηύζζεηαη θνηλσληθόο πξνβιεκαηηζκόο.
δ) Τνλίδεηαη ε αξλεηηθή πιεπξά ηεο δσήο, ε ζθιεξόηεηα θαη ε κνλαμηά, ε θαθία θαη
ε ερζξόηεηα.

6ε: Να ζεκεηώζεηε πνηεο από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη πνηεο
ιάζνο (Σ γηα ην ζωζηό, Λ γηα ην ιάζνο).
α. Τα ρηαπνδάθηα αθνινπζνύλ ηελ ηερλνηξνπία ηνπ λαηνπξαιηζκνύ.
β. Γελ αλαθέξεηαη ν ηόπνο θαη ν ρξόλνο.

7ε: Να ζεκεηώζεηε πνηα από ηηο ηέζζεξηο επηινγέο είλαη ζωζηή.
Ο Παλαγησηάθεο ήηαλ άλζξσπνο:
α. θνηλσληθόο θαη κε θηιηθή δηάζεζε.
β. εθθεληξηθόο.
γ. απαηηεηηθόο.
δ. ηζρπξνγλώκσλ.

8ε: Να αληηζηνηρίζεηε ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζρήκαηα ιόγνπ ηεο
ζηήιεο Β.
          Α                             Β
1. «έπεζε βαξύο ζην ζθαινπάηη θαη                 α. κεηαθνξά
απόκεηλε αζάιεπηνο»
 2. «Μπεθξνύιηαθα!»                      β. παξνκνίσζε
3. «Κνιιεηζίδα! Ψείξα»                         γ. εηθόλα
4. «ε θαηαθξαπγή ρίκεμε απάλσ ηνπ»                δ. θπξηνιεμία
5. «θάηη ζαλ απνθαξδίσζε ηνπ έπηαζε»                ε. κεηαθνξά


http://www.slideboom.com/presentations/139305/%CE%9F-
%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%84%CF%83%CE
%B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82-
%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82-
%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF
%82

http://perilogotexnias.blogspot.com/2010/04/blog-post_24.html
            Μ. Καραγάτσης

More Related Content

What's hot

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ pemptoussia
 
Paramuthi xwris synora
Paramuthi xwris synoraParamuthi xwris synora
Paramuthi xwris synora
alexadra71
 
Τα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μαςΤα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μας
Antonis Stergiou
 
Μπρούσκο
ΜπρούσκοΜπρούσκο
Μπρούσκο
Thodoris Kartsiotis
 
Πολιτικό Βιογραφικό Τάσος Παναγιώτογλου
Πολιτικό Βιογραφικό Τάσος ΠαναγιώτογλουΠολιτικό Βιογραφικό Τάσος Παναγιώτογλου
Πολιτικό Βιογραφικό Τάσος Παναγιώτογλου
Panagiotoglou Tasos
 
Eισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμόEισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμόStathis Mitropoulos
 
Iaponiki thriskia
Iaponiki thriskiaIaponiki thriskia
Iaponiki thriskia1lykagdim
 
γράμμα από έναν άνεργο
γράμμα από έναν άνεργογράμμα από έναν άνεργο
γράμμα από έναν άνεργο
Education Connection. ethiki asfalistiki
 
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα sintos65
 
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμεπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
Antonis Stergiou
 
σύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχήσύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχήnikosas
 
παρουσιαση περιβαλλοντικησ
παρουσιαση περιβαλλοντικησπαρουσιαση περιβαλλοντικησ
παρουσιαση περιβαλλοντικησiodinou
 
Εισηγήσεις Σεφέρη
Εισηγήσεις ΣεφέρηΕισηγήσεις Σεφέρη
Εισηγήσεις ΣεφέρηTheSoFGr
 
πασχαλινή ιστορία
πασχαλινή ιστορίαπασχαλινή ιστορία
πασχαλινή ιστορία
stefilias
 
παιδικά βιώματα
παιδικά βιώματαπαιδικά βιώματα
παιδικά βιώματαjohn fox
 
Psychophil
PsychophilPsychophil
Psychophil
Dimitrios Kuloglu
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣdakekavalas
 

What's hot (20)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 
Paramuthi xwris synora
Paramuthi xwris synoraParamuthi xwris synora
Paramuthi xwris synora
 
Τα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μαςΤα παιχνίδια των χωριών μας
Τα παιχνίδια των χωριών μας
 
Μπρούσκο
ΜπρούσκοΜπρούσκο
Μπρούσκο
 
Πολιτικό Βιογραφικό Τάσος Παναγιώτογλου
Πολιτικό Βιογραφικό Τάσος ΠαναγιώτογλουΠολιτικό Βιογραφικό Τάσος Παναγιώτογλου
Πολιτικό Βιογραφικό Τάσος Παναγιώτογλου
 
Eισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμόEισαγωγή στον προγραμματισμό
Eισαγωγή στον προγραμματισμό
 
Iaponiki thriskia
Iaponiki thriskiaIaponiki thriskia
Iaponiki thriskia
 
γράμμα από έναν άνεργο
γράμμα από έναν άνεργογράμμα από έναν άνεργο
γράμμα από έναν άνεργο
 
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
ειδικη θεματικη ΣΧ έτος 2012-2013 Η γεωργίαχτες και σήμερα
 
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμεπροσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
προσεχώς εμείς μεγαλώνουμε
 
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
 
Roberto succo
Roberto succoRoberto succo
Roberto succo
 
σύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχήσύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχή
 
παρουσιαση περιβαλλοντικησ
παρουσιαση περιβαλλοντικησπαρουσιαση περιβαλλοντικησ
παρουσιαση περιβαλλοντικησ
 
Εισηγήσεις Σεφέρη
Εισηγήσεις ΣεφέρηΕισηγήσεις Σεφέρη
Εισηγήσεις Σεφέρη
 
πασχαλινή ιστορία
πασχαλινή ιστορίαπασχαλινή ιστορία
πασχαλινή ιστορία
 
τα μυστηρια
τα μυστηρια τα μυστηρια
τα μυστηρια
 
παιδικά βιώματα
παιδικά βιώματαπαιδικά βιώματα
παιδικά βιώματα
 
Psychophil
PsychophilPsychophil
Psychophil
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

Viewers also liked

ελενη
ελενηελενη
ελενηmarimiva
 
Eleftheros xronos
Eleftheros xronosEleftheros xronos
Eleftheros xronosmarimiva
 
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιογλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιοmarimiva
 
αλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpαλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpmarimiva
 
5ο αρχείο πειθω!!
5ο αρχείο πειθω!!5ο αρχείο πειθω!!
5ο αρχείο πειθω!!marimiva
 
Workforce Survey 2013 results
Workforce Survey 2013 resultsWorkforce Survey 2013 results
Workforce Survey 2013 results
columbusgachamber
 
BusinessFirst Phase I Recap
BusinessFirst Phase I RecapBusinessFirst Phase I Recap
BusinessFirst Phase I Recap
columbusgachamber
 
Georgia Department of Transportation T-SPLOST Update
Georgia Department of Transportation T-SPLOST UpdateGeorgia Department of Transportation T-SPLOST Update
Georgia Department of Transportation T-SPLOST Update
columbusgachamber
 
Certificationsasa strategy presentation
Certificationsasa strategy presentationCertificationsasa strategy presentation
Certificationsasa strategy presentation
columbusgachamber
 
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής ΕπικοινωνίαςΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίαςmarimiva
 
Practice Lesson Plan
Practice Lesson PlanPractice Lesson Plan
Practice Lesson Plan
Gary Sullivan
 
Governors Healthcare Listening Session
Governors Healthcare Listening SessionGovernors Healthcare Listening Session
Governors Healthcare Listening Session
columbusgachamber
 
Teaching Visual resume
Teaching Visual resumeTeaching Visual resume
Teaching Visual resume
Gary Sullivan
 
Georgia Transportation Alliance Update
Georgia Transportation Alliance UpdateGeorgia Transportation Alliance Update
Georgia Transportation Alliance Update
columbusgachamber
 
επι ασπαλαθων
επι ασπαλαθωνεπι ασπαλαθων
επι ασπαλαθωνmarimiva
 
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βιασύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βιαmarimiva
 

Viewers also liked (16)

ελενη
ελενηελενη
ελενη
 
Eleftheros xronos
Eleftheros xronosEleftheros xronos
Eleftheros xronos
 
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιογλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
 
αλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpαλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Http
 
5ο αρχείο πειθω!!
5ο αρχείο πειθω!!5ο αρχείο πειθω!!
5ο αρχείο πειθω!!
 
Workforce Survey 2013 results
Workforce Survey 2013 resultsWorkforce Survey 2013 results
Workforce Survey 2013 results
 
BusinessFirst Phase I Recap
BusinessFirst Phase I RecapBusinessFirst Phase I Recap
BusinessFirst Phase I Recap
 
Georgia Department of Transportation T-SPLOST Update
Georgia Department of Transportation T-SPLOST UpdateGeorgia Department of Transportation T-SPLOST Update
Georgia Department of Transportation T-SPLOST Update
 
Certificationsasa strategy presentation
Certificationsasa strategy presentationCertificationsasa strategy presentation
Certificationsasa strategy presentation
 
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής ΕπικοινωνίαςΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 
Practice Lesson Plan
Practice Lesson PlanPractice Lesson Plan
Practice Lesson Plan
 
Governors Healthcare Listening Session
Governors Healthcare Listening SessionGovernors Healthcare Listening Session
Governors Healthcare Listening Session
 
Teaching Visual resume
Teaching Visual resumeTeaching Visual resume
Teaching Visual resume
 
Georgia Transportation Alliance Update
Georgia Transportation Alliance UpdateGeorgia Transportation Alliance Update
Georgia Transportation Alliance Update
 
επι ασπαλαθων
επι ασπαλαθωνεπι ασπαλαθων
επι ασπαλαθων
 
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βιασύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια
 

Similar to μ.καραγατσης

ΤΟ ΛΙΟΝΤΆΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΊΚΙ
ΤΟ ΛΙΟΝΤΆΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΊΚΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΆΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΊΚΙ
ΤΟ ΛΙΟΝΤΆΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΊΚΙ prokovaso
 
ο παππούς και η γιαγιά
ο παππούς και η γιαγιάο παππούς και η γιαγιά
ο παππούς και η γιαγιά
teacher88
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
marylanopoulou
 
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
Ελεύθεροι ΠολιορκημένοιΕλεύθεροι Πολιορκημένοι
Ελεύθεροι Πολιορκημένοιntinakatirtzi
 
σονάτα
σονάτασονάτα
σονάταlykdrymou
 
Προλήψεις - COMENIUS PROJECT
Προλήψεις - COMENIUS PROJECTΠρολήψεις - COMENIUS PROJECT
Προλήψεις - COMENIUS PROJECTD K
 
Ο Κύκλωπας Πολύφημος
Ο Κύκλωπας ΠολύφημοςΟ Κύκλωπας Πολύφημος
Ο Κύκλωπας ΠολύφημοςPreciousM
 
καποδιστριακια
καποδιστριακιακαποδιστριακια
καποδιστριακια
ntsagkaris
 
H μελωδία της φιλίας
H μελωδία της φιλίαςH μελωδία της φιλίας
H μελωδία της φιλίας
Goldfish8
 
Το μυρμήγκι........... Ένα παραμύθι… ή όχι…
 Το μυρμήγκι........... Ένα παραμύθι… ή όχι… Το μυρμήγκι........... Ένα παραμύθι… ή όχι…
Το μυρμήγκι........... Ένα παραμύθι… ή όχι…
Vassilis (BIll) Panopoulos M.B.A., M.H.R.M., M.M.M.
 
παρουσίαση νηπιαγωγείο βιβλία σε ρόδες
παρουσίαση  νηπιαγωγείο βιβλία σε ρόδεςπαρουσίαση  νηπιαγωγείο βιβλία σε ρόδες
παρουσίαση νηπιαγωγείο βιβλία σε ρόδες
Βασιλική Μιχαηλίδου
 
3rd tale of kamatero athens
3rd tale of kamatero athens3rd tale of kamatero athens
3rd tale of kamatero athens
Stavrula Lada
 
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
loukia Krassa
 
Sxoleio
SxoleioSxoleio
Sxoleio
Ειρήνη
 
Tantpa[1].of.nepal
Tantpa[1].of.nepalTantpa[1].of.nepal
Tantpa[1].of.nepaldpat
 
Θυμός
ΘυμόςΘυμός
Θυμός
athntanta
 
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρουμουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρουfrosini
 
Η Μάσκα και το Φεγγάρι
Η Μάσκα και το ΦεγγάριΗ Μάσκα και το Φεγγάρι
Η Μάσκα και το Φεγγάρι
glass000
 

Similar to μ.καραγατσης (20)

ΤΟ ΛΙΟΝΤΆΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΊΚΙ
ΤΟ ΛΙΟΝΤΆΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΊΚΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΆΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΊΚΙ
ΤΟ ΛΙΟΝΤΆΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΝΤΊΚΙ
 
ο παππούς και η γιαγιά
ο παππούς και η γιαγιάο παππούς και η γιαγιά
ο παππούς και η γιαγιά
 
Μια εντύπωσις - Μυρτιώτισσα
Μια εντύπωσις - ΜυρτιώτισσαΜια εντύπωσις - Μυρτιώτισσα
Μια εντύπωσις - Μυρτιώτισσα
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
 
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
Ελεύθεροι ΠολιορκημένοιΕλεύθεροι Πολιορκημένοι
Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
 
σονάτα
σονάτασονάτα
σονάτα
 
Προλήψεις - COMENIUS PROJECT
Προλήψεις - COMENIUS PROJECTΠρολήψεις - COMENIUS PROJECT
Προλήψεις - COMENIUS PROJECT
 
Ο Κύκλωπας Πολύφημος
Ο Κύκλωπας ΠολύφημοςΟ Κύκλωπας Πολύφημος
Ο Κύκλωπας Πολύφημος
 
καποδιστριακια
καποδιστριακιακαποδιστριακια
καποδιστριακια
 
H μελωδία της φιλίας
H μελωδία της φιλίαςH μελωδία της φιλίας
H μελωδία της φιλίας
 
Το μυρμήγκι........... Ένα παραμύθι… ή όχι…
 Το μυρμήγκι........... Ένα παραμύθι… ή όχι… Το μυρμήγκι........... Ένα παραμύθι… ή όχι…
Το μυρμήγκι........... Ένα παραμύθι… ή όχι…
 
παρουσίαση νηπιαγωγείο βιβλία σε ρόδες
παρουσίαση  νηπιαγωγείο βιβλία σε ρόδεςπαρουσίαση  νηπιαγωγείο βιβλία σε ρόδες
παρουσίαση νηπιαγωγείο βιβλία σε ρόδες
 
3rd tale of kamatero athens
3rd tale of kamatero athens3rd tale of kamatero athens
3rd tale of kamatero athens
 
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
3.tαξίδι στον κόσμο της φύσης
 
ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΕΘΙΜΑ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
 
Sxoleio
SxoleioSxoleio
Sxoleio
 
Tantpa[1].of.nepal
Tantpa[1].of.nepalTantpa[1].of.nepal
Tantpa[1].of.nepal
 
Θυμός
ΘυμόςΘυμός
Θυμός
 
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρουμουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
 
Η Μάσκα και το Φεγγάρι
Η Μάσκα και το ΦεγγάριΗ Μάσκα και το Φεγγάρι
Η Μάσκα και το Φεγγάρι
 

Recently uploaded

2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
konstantinantountoum1
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
nikzoit
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
nikzoit
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
konstantinantountoum1
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
oureilidouan
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
nikzoit
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΟΛΓΑ ΤΣΕΧΕΛΙΔΟΥ
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
nikzoit
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ssuser503807
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
nikzoit
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
oureilidouan
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
nikzoit
 

Recently uploaded (20)

2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
 
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdfthem_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
them_fysiki_gel_240612.Panellinies 2024 fysikipdf
 
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdfGreen Minimalist Case Studies Presentation.pdf
Green Minimalist Case Studies Presentation.pdf
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΗ.ppt
 
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ.pdfφυλλα εργασιων για τη γηκαι το περιβάλλον για Ε και ΣΤ ΤΆΞΗ
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΕΙΡΕΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ.ppt
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
 
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
How to Utilize Technology in Learning Presentation in Green and Brown Cartoon...
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΛΙΝΑ Π.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΑ.ppt
 

μ.καραγατσης

 • 1. Μ. Καξαγάηζεο, Σα ρηαπνδάθηα (νιόθιεξν ην δηήγεκα) http://www.youtube.com/watch?v=j8QUI3d5Xw4 Οη λνηηάδεο θέξλαλ ζύγλεθα εθείλν ην ρεηκώλα, κα όρη ην ’λα πίζσ από η’ άιιν. Άθελαλ θαη ώξεο, ηελ θάζε κέξα, πνπ μαζηέξσλε ιηγάθη ν νπξαλόο. Απηό γηλόηαλ πεξί ην δεηιηλό. Κη ήηαλ ν ήιηνο όζν δελ παίξλεη ρξπζαθήο, θάηη ζα κέιη θσηεηλό μερπλόηαλ ζην κηθξό ιηκάλη, ζη’ αξγνζάιεπηα θαΐθηα ηνπ, ζηηο κπαηαξηζκέλεο βάξθεο, ζηα δίρηπα ησλ ςαξάδσλ πνπ ζηέγλσλαλ απισκέλα, ζηε ζάιαζζα πνπ ζηγαλάζαηλε, ζηνπο αλζξώπνπο πνπ ηξηγπξλνύζαλ πέξα δώζε, άγλσζην γηαηί. Πεξί ηε λύρηα ζα ράιαγε πάιη ν θαηξόο. Απηό ην θαηαιάβαηλεο από ηνπο γιάξνπο πνπ πεηνύζαλ ρακειά, έμπλαλ ηε ζάιαζζα κε ηηο θηεξoύγεο ηνπο, θιαγγάδνληαο θάπνηαλ αθαηάιεπηε αλεζπρία. Καη ην όληηο, ζε ιίγν έθηαλαλ μαλά ηα ζύγλεθα, αβγαηίδνληαο πνιύ ην βξαδηλό ζθνηάδη, έηζη πνπ ’ζθηγγε ε ςπρή ηνπ αλζξώπνπ. Έηζη ινηπόλ, ηελ ώξα πνπ ν Αζηέξαο πάιεπε κε ηα ζύγλεθα, κπήθε ν ιεγάκελνο ζην καγαδάθη, κπνηδάξνληαο δώζε θείζε, ζαλ ηξακπάθνπιν ζε ζνξνθάδα. Κνληόο ήηαλ, θαθνζνύζνπκνο, αξθνύλησο γεξαιένο, όρη θαινληπκέλνο νύηε θαζαξόο, κ’ έλα καληίιη καησκέλν γύξσ ζην θεθάιη - ζίγνπξα θξεζθνζπαζκέλν ήηαλ. Η κύηε ηνπ κάιηζηα, είρε κεγάια ράιηα, γδαξκέλε, πξεζκέλε, ζθεπαζκέλε θνκκάηηα αίκα περηό. Ή θνπηξνπβάια είρε πάξεη ν εξίθεο, ή μύιν γεξό είρε πέζεη, κπεξληάρη κε ζύζηεκα, πάλσ ρέξη - θάησ ρέξη, ηνπ αιαηηνύ ηνλ είραλ θαλσκέλν. Τώξα, γηλσκέλνο
 • 2. ήηαλ όηαλ ηηο έθαγε, ή ηα θνπάλεζε θαηόπη, λα πλίμεη ζην θξαζί ην κεξάθη ηνύ θαβγά; Απηό δελ ην μέξνπκε. Τν βέβαην είλαη, ιίαλ ζνπξσκέλνο ήηαλ όηαλ κπήθε ζην καγαδί, θξαηνύζε κάιηζηα ζην ρέξη θαηηηίο ηπιηγκέλν ζε ραξηί, θαγώζηκν πξέπεη λα ήηαλ. Πξνρώξεζε, ην ινηπόλ, θαηά ηνλ κπεδαρηά, ραηξεηώληαο πνιύ εγθάξδηα ηηο δύν παξέεο πνπ βξίζθνληαλ ηελ ώξα εθείλε ζην καγαδί. Μα δελ πήξε αληηραηξέηηζκα, έλεθα πνπ νη κελ -δπν καληξάραινη- ήζαλ πνιύ απαζρνιεκέλνη κε ηηο θνπέιεο ηνπο θαη δελ είραλ θαηξό γηα θνπβέληεο άρξεζηεο. ΋ζν γηα ηνπο δε, απηνί πίλαλ ην θξαζί ηνπο ιίαλ βαξύζπκνη θαη ζέξηηθνη, είραλ θαίλεηαη ηηο ζηελαρώξηεο ηνπο. Τη λα θάλεη, ινηπόλ, θη απηόο; Παξάγγεηιε νύδν θαξαθάθη, θη έπηαζε θνπβέληα κε ην καγαδάηνξα, έλεθα πνπ ν Θεόο ηνλ έθαλε άλζξσπν θνηλσληθό, πνιύ ζπζρεηηθό, ε κνπγθακάξα θη ε πεξηζπιινγή πνζώο δελ ηνπ επήγαηλαλ. Είπε κάιηζηα ηε γλώκε ηνπ δπλαηά, λα ηελ αθνύζεη όινο ν θόζκνο: -- ΋πνηνο δε κηιάεη, πεζακέλνο είλαη θαη ζάβνπλ ηνλ! Αθνύκπεζε ην ζηξάηζν ζηνλ κπεδαρηά θη άξρηζε λ’ αδεηάδεη ην θαξαθάθη ζε δπν λεξνπόηεξα, πξνζέρνληαο θνβεξά ζηε κνηξαζηά, κήπσο ηπρόλ θαη ζηάμεη θόκπνο ζην ’λα πηόηεξν από η’ άιιν. Αθνύ ηέιεησζε ηε δίθαηε απηή θαηαλνκή, πήξε ην πξώην πνηήξη θαη ην ήπηε, ήπηε θαη ην δεύηεξν, ζαξαπάεθαλ ηα ζσζηθά ηνπ θη άξρηζε κεγάιν ιαθξηληί κε ην καγαδάηνξα. Έλεθα όκσο πνπ ε παξέα καο βξηζθόηαλ θάκπνζν καθξηά, δελ έδσζε θαλείο καο πξνζνρή, εμάιινπ είρακε δηθέο καο θνπβέληεο λα πνύκε, πνιύ ζνβαξέο θαη δηόινπ επηξάπειεο. Πεο πσο ηνλ αιεζκνλήζακε θη απηόλ, θαη ηα ζπαζκέλα κνύηξα ηνπ, θαη ην ζηξάηζν θαη ην κεζύζη ηνπ θαη ην ιαθξηληί ηνπ. ΋ηαλ, έμαθλα, θνπβέληεο ζε ύθνο έληνλν ηξάβεμαλ ηελ πξνζνρή καο: - ΋ρη, θύξηνο, δε ζέινπκε ην θέξαζκά ζνπ! - Καη γηαηί, δειαδήο; Εγώ εθηλήζελ από ηελ επγελήο πξόζεζηο... - Κόβε ιόγηα θαη ζηξη! Πνιύ ςείξα κάο γίλεθεο! Η παξεμήγεζε ζπλέβαηλε κε ηελ άιιε παξέα πνπ ν εξίθεο ζέιεζε λα ηελ θεξάζεη, άγλσζην γηαηί. Ίζσο πνπ ην θξαζί ηνλ έθαλε πνιύ θνηλσληθό, πξόζπκν λα πηάζεη ζρέζεηο εύθνιεο θαη γθαξδηαθέο κε ηνλ πάζα ηπρώλ. Ίζσο πάιη θαη λα ηνπ γπάιηζαλ ηα θνξίηζηα, ήζειε λα θάλεη ην θνκκάηη ηνπ. Οη καληξάραινη όκσο πήξαλ αιιηώο ην πξάκα, εμ νπ θη ν θαβγάο –«πεξηθαιώ, θύξηνο!» θαη «κε ην κπαξδόλ, δελ είζαζηε ελ ηάμεη ελ πάζε πεξηπηώζεη!». Ο έλαο κάιηζηα από ηνπο δπν -άλζξσπνο
 • 3. επεξέζηζηνο- ζεθώζεθε κηα ζηηγκή, θη είπε ιόγηα βαξηά πνπ πξνδίθαδαλ ρεηξνδηθία. Τζίξημαλ ηα θνξίηζηα: «Mαλώιε! Γηα η' όλνκα ηεο Παλαγηάο!», κπήθε ζηε κέζε θη ν άιινο, ν πιένλ ςύρξαηκνο, θαη ην επεηζόδην ζεσξείηαη ιήμαλ. Ο εξίθεο ππνρώξεζε θαλνληθά θαηά ηνλ κπεδαρηά, όπνπ ηνλ ηξαβνύζε από ην καλίθη ν ηαβεξληάξεο απηαξρηθόηαηα: -- Ήπηεο ην νύδν ζνπ, Παλαγησηάθε; Πιέξσλε θαη ζηξίβε! ΋ρη ηζηνξίεο ζην καγαδί κνπ! Σαλ λ' απνθάζηζε λα εζπράζεη ν Παλαγησηάθεο, αιιά γηα λα θύγεη, νύηε ιόγνο! Ήζειε, ζώλεη θαη θαιά, λ’ αλνίμεη ηελ θαξδηά ηνπ, λα πεη ηνλ πόλν ηνπ, λα κηιήζεη κε άλζξσπν. Καλείο λα κελ ηνλ ζέιεη, θαλείο λα κελ θαηαιαβαίλεη, όινη λα ηνλ δηώρλνπλ - ηη θαθό πάιη απηό! Σαλ ηνπο Χίηεο, ζηνλ `Αε-Λεπηέξε, πνπ παξαμήγεζαλ ηα ιεγόκελά ηνπ θαη ηνλ θάλαλ ζώζπαζην ζην μύιν. Μα ην μύιν δελ ηνλ έλνηαδε ηόζν, όζν ε παξεμήγεζε. -- Δελ είκαη θνπθνπέο, εγώ! Είκαη θαζώο πξέπεη! Πνιύ πνιύ θαζώο πξέπεη... Οη καληξάραινη ηεο άιιεο παξέαο, πνπ ην επεηζόδην ιήμαλ δελ αζρνινύληαλ πηα καδί ηνπ, ηνπ ’ξημαλ ζθνηεηλέο καηηέο. Έθιηλαλ πξνο η’ αξηζηεξά, σο θαίλεηαη, θη ν ιόγνο ηνπ ιεγάκελνπ ηνπο μηλνθάλεθε. Γίλεθε πξόρεηξν δηαβνύιην -λα ηνλ δείξνπλ, λα κελ ηνλ δείξνπλ- κα δελ πήξαλ απόθαζε, έλεθα πνπ κόιηο μπινδαξκέλνο από ηνπο Χίηεο ήηαλε, έζησ θαη ιόγσ παξεμήγεζεο, δε ζηέθεηαη λα ηηο θάεη θη από ηνπο θνπθνπέδεο. Εμάιινπ, ν άλζξσπνο είρε πηα ηα πην θηιεηξεληθά αηζζήκαηα: Ξεδίπισζε ην ζηξάηζν, ηξάβεμε δπν ρηαπνδάθηα πνπ ήηαλ κέζα, ηα θακάξσζε θη εδήισζε πσο έρεη θάζε δηθαίσκα λα ηα καγεηξέςεη θαη λα ηα θάεη πνηίδνληάο ηα κε κπόιηθνλ θξάζν, έλεθα πνπ ην ρηαπόδη ρσξίο έλα πξώην θξαζί δε καγεηξεύεηαη, θαη δίρσο έλα δεύηεξν δε ρσλεύεηαη. Άξρηζε, ινηπόλ, κεγάιεο ζπλελλνήζεηο κε ην καγαδάηνξα, λα ηνπ ςήζεη ηα ρηαπόδηα, λα ηα θάεη εδώ πνπ βξίζθεηαη, δειαδή λα ηα θάλε παξέα, έλεθα πνπ ε κνλαμηά θη απηόο δελ ζπληαηξηάδνπλ, αλέθαζελ ληεξκπεληέξεο άλζξσπνο ήηαλ. Ο καγαδάηνξαο όκσο είρε κεγάιεο αληηξξήζεηο. Τσλ αδπλάησλ αδύλαην! Η θνπβoύ ήηαλ πηαζκέλε κε ηηο γόπεο, θαηόπη ζα ηεγάληδε παηάηεο, ύζηεξα ζα έξρνληαλ ε πειαηεία θαη ζα παξάγγειλε ηεο ώξαο πξάκαηα, ζπθσηάθηα, κπαξκπνπλάθηα, ζαγαλάθηα. -- ΋,ηη άιιν, Παλαγησηάθε κνπ, απηό όκσο κε κνπ ην δεηάο! -- Δελ έρσ, δειαδήο, ην δηθαίσκα λα θάσ θη εγώ έλα κεδέ ζαλ άλζξσπνο -λα, ηα ρηαπνδάθηα κνπ- θαη λα πησ ην θξαζί κνπ, ζα θηιήζπρνο πνιίηεο; Εκέλα πνπ κε βιέπεηο, άδηθα κ'έδεηξαλ νη Χίηεο ζηνλ Άε-Λεπηέξε. Δελ είκαη θνπθνπέο! Είρε αξπάμεη ην καγαδάηνξα από ην γηαθά θαη ηνπ μεγνύζε πεξί δηά καθξώλ ην πώο γίλεθε ε παξεμήγεζε κε ηνπο Χίηεο. Κη επέκελε -ςείξα ζσζηή- πσο δελ ήηαλ εληάμεη, ν καγαδάηνξαο, λα κελ ηνπ καγεηξεύεη ηα ρηαπνδάθηα, λα θάεη έλα κεδέ, λα
 • 4. πηεη έλα θξαζί, θαη δνο ηνπ επηρεηξεκαηνινγία, θιπαξία θαη ινγνδηάξξνηα -γηα ςείξα, λαη, ήηαλ ςείξα θαη πεξίθεκε! -- Δε γίλεηαη, Παλαγησηάθε κνπ! ηνπ είπε ν άιινο θoθηά. Να παο ζηελ Επηαιία λα ζηα καγεηξέςεη. Κη άληε ηζακπνύθ ηζακπνύθ, άδεηαδέ κνπ ην καγαδί θη έρσ δνπιεηά! Πιαθώλεη ε πειαηεία. Ο εξίθεο ζώπαζε, ζα λα είδε πσο ηίπνηα πηα δε γίλεηαη, πσο έπξεπε λα ην πάξεη απόθαζε. Τύιημε ηα ρηαπνδάθηα ζην ζηξάηζν, ηα έβαιε ππό κάιεο θαη ηξάβεμε θαηά ηελ πόξηα. Μα ε αγαλάρηεζε ηνλ έπλημε. Γύξηζε, ην ινηπόλ, θη άξρηζε θαηλνύξηα δεκεγνξία: - Σηελ Επηαιία... Άηληε ζπ λα πεηο ζηελ Επηαιία λα ζηα καγεηξέςεη! Σπ, πνπ δελ είζαη άληξαο ηεο... Εγώ, δειαδή, δελ έρσ δηθαίσκα λα θάσ έλα κεδέ, λα πησ έλα θξαζί; Αξγά θαηάιαβε πσο κηινύζε ζηα θνύθηα, έλεθα πνπ ν καγαδάηνξαο είρε απνηξαβερηεί ζηελ θνπδίλα. Σήθσζε, ην ινηπόλ, ηνπο ώκνπο θαη ηξάβεμε πάιη θαηά ηελ πόξηα. Φαίλεηαη όκσο πσο δε βνινύζε ε ςπρή ηνπ λα μεθνιιήζεη εύθνι' απ’ ην καγαδί. Πεξλώληαο κπξνζηά ζηελ παξέα καο θνληνζηάζεθε. Ήζειε θνπβέληα. -- Έρεη ηζηγάξν; Απόθξηζε θακηά. Είδακε ηη θνιιηηζίδα ήηαλ, αλ ηνπ κηινύζακε μεθνιιεκό δε ζα ’ρε. Απηόο όκσο εθεί! -- Θέισ ηζηγάξν. -- Δελ έρεη! ηνπ ιέεη ν Αγιένπξαο. -- Πώο δελ έρεη, αθνύ θαπλίδεηε! Ήηαλ θη αλαηδήο. -- Άηληε ζην θαιό! ηνπ ιέεη ν ππνπινίαξρνο, θη άζε καο ήζπρνπο. Αθνύο; Απηό δελ ηνπ άξεζε, ηνπ θίινπ. Πήξε ακέζσο ύθνο θνπηζαβάθηθν, πξνθιεηηθό, κπεριηβάληθν. Κη ακόιεζε ηελ πξόζηπρε θνπβέληα: - Επεηδή, δειαδήο, έρεηο δπόκηζη γαιόληα ζην καλίθη, καο θάλεηο θαη ηνλ θάξγα; Φσο θαλάξη πσο νη Χίηεο ηνπ `Αε Λεπηέξε δελ είραλ θαη ηόζν άδηθν. Μαξηπξήζεθε κνλαρόο ηνπ. Ο ππνπινίαξρνο ρακνγέιαζε θάησ από ηα κνπζηάθηα ηνπ. Μα ν Αγιένπξαο ζεθώζεθε, άξπαμε ηνλ Παλαγησηάθε από ηηο πιάηεο θαη απιά, απζηεξά, ζεηηθά ηνλ έβγαι’ έμσ από ην καγαδί. Τνλ έβγαιε, δελ ηνλ πέηαμε. ΋ια γίλεθαλ κ’ επγέλεηα θαη θαηαλόεζε, σο αξκόδεη λα θέξεηαη θαλείο ζ' έλαλ κεζπζκέλν, έλαλ αθαηαιόγηζην. Κη απηόο δελ έθεξε θακηάλ αληίζηαζε, ςνθνδεήο ήηαλ, κόλν ιόγηα θαη ηίπνηεο άιιν. Αλζξσπάθνο, πνπ ην θξαζί ηνλ ερηππνύζε παξάμελα, ηνλ έθαλε λα ιέεη κπνύξδεο δίρσο λα ηηο ζπιινγηζηεί. Ο Αγιένπξαο εγύξηζε θαη μαλαθάζηζε ζηε ζέζε ηνπ. Κέθη δελ είρακ’ εμαξρήο, ηώξα ην ιίγν πνπ είρε απνκείλεη μαλεκίζηεθε θη απηό. Δελ ήηαλ λα ‘ξζεη θη απηό η’ απηνθίλεην, λα πάκε ζηηο δνπιεηέο καο! Η λύρηα είρε πέζεη πηα, ήξζαλ πάιη ηα ζύγλεθα, καύξηζε ν νπξαλόο δηπιό ζθνηάδη, ην ίδην θη ε ζάιαζζα. Μόιηο έβιεπεο ηα θαηάξηηα ησλ θατθηώλ λ’ αξγνζαιεύνπλ πέξα δώζε πάλσ ζην κνπληό ζηεξέσκα, ζα κεηξνλόκηα πνπ θξάηαγαλ ζηνλ άλεκν ην ξπζκό ησλ λεξώλ. Πξέπεη θαη λα ςηιόβξερε, εκείο δελ ην βιέπακε, έηζη ζην βάζνο πνπ θαζόκαζηε. Μα έξρνληαλ από ην πέιαγν νζκή πγξνύ λνηηά, κύξηδε θαη ην ρώκα, κνπιηαζκέλν σο ήηαλ. Καη λα, δελ πέξαζαλ νύηε ηξία ιεθηά, θαη μαλαπαξνπζηάζηεθε ζηελ πόξηα. Έθαλε λα κπεη πάιη ζην καγαδί, έλεθα πνπ είρε κεζύζη πεηζκαηάξηθν, επίκνλν, ηίπνηα δελ ηνλ έθαλε λ’ αιιάμεη ην θέθη ηνπ. Μεκηάο όκσο όινη ζεθσζήθακε, ε παξέα καο, ε άιιε παξέα, ν καγαδάηνξαο: - Πάιη εδώ είζαη; Έμσ! Έμσ! Φεύγ' από δσ! Πήγαηλε ζην ζπίηη ζνπ! Μπεθξνύιηαθα! Πξνζηπρόκνπηξν! Κνιιηηζίδα! Ψείξα! Ψείξα!
 • 5. Απηό γίλεθε ηίκηα θη απζόξκεηα, καο είρε θέξεη σο εδώ, ν αιηηήξηνο! ΋ζν εκείο μαθληαζηήθακε από ην θέξζηκό καο, άιιν ηόζν θη απηόο. Η θαηαθξαπγή ρίκεμε απάλσ ηνπ, ηόλε βάξεζε ζην ζηήζνο, ηνλ ζηακάηεζε, ηνλ πηζσπιάηηζε. Απόκεηλε αζάιεπηνο, θξαηώληαο ηα ηπιηγκέλα ρηαπόδηα ζην ρέξη ην δεξβί, θη έξημε καηηά γεκάηε δένο νινηξόγπξα. Πξέπεη ηα κνύηξα καο λα ήζαλ ηόζν άγξηα, πνπ θνβήζεθε. - Καιά... κνπξκνύξηζε... Καιά! Θα θύγσ... Αθνύ δε κε ζέιεηε... Μα πνύ λα πάσ; Πνύ; Σηελ Επηαιία; Έλαο ιόγνο είλαη απηόο. Ούηε θη απηή κε ζέιεη, όπσο θη εζείο. Καλείο! Καλείο... Τνλ έπηαζε θάηη ζαλ παξάπνλν, θη άπισζε ην ρέξη όπνπ θξαηνύζε ηα ρηαπόδηα: - Να! Απηά ηα ρηαπόδηα. Σηε ρόβνιε... ΋ινη καδί ζα ηα ηξώγακε. Έλα κεδέ θη έλα θξαζί. Σαλ άλζξσπνο θη εγώ. Σαλ άλζξσπνο... Μαο θνίηαγε θαη πξόζκελε θαηαλόεζε, ζαλ άλζξσπνο από ηνπο αλζξώπνπο. Μα κόλν θάηζεο παγσκέλεο αληίθξηζε, κάηηα γεκάηα ζθιεξάδα θαη θαθία. Καθία αλζξώπηλε. Τόηε, θαηάιαβε. Κάηη ζαλ απνθαξδίσζε ηνλ έπηαζε, όια έζπαζαλ εληόο ηνπ. Έπεζε αδύλακν ην ρέξη πνπ θξαηνύζε ηα δπν ρηαπόδηα ζην ζηξάηζν ην ραξηί, κάηαηε πξνζθνξά ζηελ θαηαλόεζε ησλ αλζξώπσλ. Πήξε αξγή ζηξνθή, βγήθε πάιη από ην καγαδί, έπεζε βαξύο ζην ζθαινπάηη θη απόκεηλε αζάιεπηνο, κε ην ηζαθηζκέλν ηνπ θεθάιη κεο ζηηο δπν παιάκεο. Δελ εκίιεζε πηα, ηίπνηα δελ είπε, κα έζκημε ηελ ςπρή ηνπ κε ηε λύρηα ηνπ λνηηά, ηε ζθέπαζε κε ζύγλεθα, ηελ ηύιημε κε πλνέο όζηξηαο ρεηκσληάηηθεο. ΋ζν γηα καο, μαλαζθύςακε ζηα πνηήξηα, ζηηο εθεκεξίδεο, ζηηο θνπβέληεο καο, κελ θαηαιαβαίλνληαο, κε ζέινληαο λα θαηαιάβνπκε. Πέξαζε έηζη ώξα αξθεηή, ίζσο θαη δέθα ιεθηά, ίζσο θαη ηέηαξην νιόθιεξν. Κη όηαλ αλαζήθσζα ηα κάηηα θαη θνίηαμα ηελ πόξηα, εθεί πνπ είρε θαζίζεη, δελ ηνλ είδα πηα. Είρε θύγεη, ηξάβεμε κέζα ζηε λύρηα, πνηνο μέξεη γηα πνύ, λα καγεηξέςεη ηα ρηαπόδηα ηνπ, λα πηεη έλα θξαζί, ζαλ άλζξσπνο. Σαλ άλζξσπνο, αθξηβώο... Ήξζε η’ απηνθίλεην –θαηξόο ήηαλ, επί ηέινπο! ΢εθσζήθακε όινη κε αλαθνύθηζε θαη ηξαβήμακε θαηά ηελ πόξηα. Όρη κόλν πνπ βηαδόκαζηε, αιιά θαη θάηη κάο ζηελνρώξαγε, κάο έπληγε. Σν θέθη καο είρε ραιάζεη. Όπσο δξαζθέιαγα ην θαηώθιη ηεο πόξηαο, πάηεζα ζ’ έλα πξάκα καιαθό, γιπζηεξό, πνπ παξά ηξίρα λα πέζσ, λα ηζαθηζηώ. Πξόθηαζα όκσο θαη θξαηήζεθ’ από ην κάληαιν ηνπ ζπξόθπιινπ, έζθπςα βιαζηεκώληαο, θη είδα πσο απηό πνπ πάηεζα ήηαλ ην ζηξάηζν κε ηα δπν ρηαπόδηα.
 • 6. -- Ρε παηδηά! είπα, ν εξίθεο παξάηεζε ηα ρηαπνδάθηα ηνπ... Όινη απνκείλακε ζησπεινί, θάπνηνο ζηνραζκόο αλάδεπε εληόο καο, ήηαλ θαλεξό απηό. -Μήπσο θαη ηνλ πξνθηάμνπκε... κνπξκνύξηζε ν ππνπινίαξρνο. Κνηηάμακε πέξα δώζε, ςάμακε ηε λύρηα, κε ηνπο πξνβνιείο ηεο θνξλη. Σίπνηα. Η αθξνγηαιηά μαπισλόηαλ σο πέξα ζθνηεηλή θη εξεκηθή, κόλν θάπνηνο γάηνο ηξηγπξλνύζε θάησ από ηε βξνρή, έλεθα πνπ θόληεπε Γελάξεο. Καη πάιη απνκείλακε δίβνπινη, ζπιινγηζκέλνη. - Σί ζα γίλεη κε ηα ρηαπόδηα; ξώηεζα Ο Αγιένπξαο ζήθσζε ηνπο ώκνπο. - Θα ηα πάξσ λα ηα θάσ εγώ! είπε. Κξίκα λα παλ ρακέλα... Χακέλα... Με ηη πξνζνρή ηα θνπβαινύζε ν θαθόκνηξνο, κε ηη ιαρηάξα πξόζκελε λα ηα καγεξέςεη λα ηα θάεη, λα ηα πνηίζεη κε θαλαδπό πνηήξηα! Ναη, λα ηα γιεληήζεη «ζαλ άλζξσπνο», παξέα κε ηνπο ζπλαλζξώπνπο, πνπ ζα ληώζαλ ηνλ θαεκό ηεο ςπρήο ηνπ... Μα νη άλζξσπνη -ηα ζεξηά- δελ έλησζαλ, νύηε ήηαλ βνιεηό λα ληώζνπλ. Άρξεζηα ηα ρηαπνδάθηα πηα, άρζνο θαη βάξνο γηα ηελ απειπηζία ηνπ. Σα παξάηεζε ζην θαηώθιη θη έθπγε θαη ηξάβεμε, θαη πήγε... Ω, Θεέ κνπ! Πώο έπιαζεο ηόζν άραξε ηε δσή, ζε ηνύηνλα ηνλ θόζκν;… *** Σελ άιιε κέξα –πάιη κε ην ζνύξνππν– ζην ίδην καγαδί είκαζηε καδσκέλνη, πάιη νη ίδηνη άλζξσπνη θαη πάιη η’ απηνθίλεην πεξηκέλακε λα’ ξζεη λα καο πάξεη. Ούηε θσλή νύηε θνπβέληα. Βαξύζπκεο ήζαλ νη ςπρέο καο, πηόηεξν θη από ηνλ νπξαλό. Ο Αγιένπξαο κάιηζηα θαηλόηαλ δαβιαθσκέλνο. -- Ση έρεηο; ηνλ ξώηεζα. -- Εθείλα ηα ρηαπόδηα… Εδώ κνύ έρνπλ ζηαζεί. -- Σα ρηαπόδηα ηνπ Παλαγησηάθε; είπε ν καγαδάηνξαο πνπ ζθνύπηδε ην ηξαπέδη κε κηα παηζαβνύξα. Θεόο ζρσξέζ’ ηνλ! Σόλε βξήθαλ ζήκεξα ην πξσί, ζηα βξάρηα ηνπ θάβνπ. Όπσο ήηαλ ηύθια ρηεο ην βξάδπ, παξαπάηεζε, θαίλεηαη, θη έπεζε από ςειά. Σν θεθάιη ηνπ γίλεθε ιηώκα… Καλείο καο δελ εκίιεζε. Μόλνλ ν Αγιένπξαο ζεθώζεθε από ηελ θαξέθια. -- Πνύ παο; ηνλ ξώηεζα. -- Πάσ λα θάλσ εκεηό… είπε. Ήηαλ θαηαθίηξηλνο. Από ηη ζσλλογή διηγημάηων «Το νερό ηης βροτής». . Λέξεις: Ο Αζηέναξ = ημ βναδηκό αζηένη, μ Απμζπενίηεξ, μπμηδάνμκηαξ = γένκμκηαξ πόηε από ηε μηα θαη πόηε από ηεκ άιιε μενηά, όπςξ ημ ζθάθμξ, ηναμπάθμοιμ = μηθνό, πιαηύ ηζηημθόνμ, ζμνμθάδα = θομαηηζμόξ ηεξ ζάιαζζαξ πμο πνμθαιείηαη από ακέμμοξ κόηημοξ έςξ δοηηθμύξ, ενίθεξ = άκζνςπμξ, μπενκηάπη = λοιμδανμόξ, γηκςμέκμξ = μεζοζμέκμξ, ζένηηθμξ = αρύξ, κεονηθόξ,
 • 7. πμζώξ = θαζόιμο, ζαναπάεθακ = αγάιηαζακ, εοπανηζηήζεθακ, ιαθηνκηί = ζοκμμηιία, θόβε ιόγηα θαη ζηνη = ζηαμάηεζε ηε ζοδήηεζε θαη θύγε, ημκ πάζα ηοπώκ = ημκ ηοπόκηα, ημκ θαζέκα, πνμδηθάδς = πνμελμθιώ, κηενμπεκηένεξ = αιήηεξ, θμοβμύ = θμοθμύ, είδμξ ρεζηανηάξ, ηζαμπμύθ = γνήγμνα, θμοηζαβάθηθμ = μάγθηθμ, μπεπιηβάκηθμ = πμο ηαηνηάδεη ζε μπεπιηβάκε (παιαηζηή), θάκς ημκ θάνγα = πανηζηάκς ημκ ζπμοδαίμ, ρμθμδεήξ = δεηιόξ, θαθμμμίνεξ, μεηνμκόμημ = όνγακμ πμο πνεζημμπμηείηαη γηα κα δίκεη ημ πνόκμ εκόξ μμοζηθμύ θμμμαηημύ, όζηνηα = κόηημξ άκεμμξ. http://www.youtube.com/watch?v=GL3V1-SUAjk&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=pcDrSday2Ac&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=xGNUNqYSvRw ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1ε: Να πξνζδηνξίζεηε α) ην θνηλωληθό πεξηβάιινλ ηνπ δηεγήκαηνο θαη β) ηα κέζα κε ηα νπνία ν ζπγγξαθέαο ην απνδίδεη. Απάληεζε: α) Τν θνηλωληθό πεξηβάιινλ: Τν δηήγεκα εθηπιίζζεηαη ζε πεξηβάιινλ ιατθό. Η ηαβέξλα είλαη κηα ηπραία ιατθή ηαβέξλα θαη νη ζακώλεο είλαη απινί άλζξσπνη «ηνπ ιανύ». β) Τα κέζα: Ο ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί γιώζζα ιατθή θαη εθθξάζεηο από ηελ αξγθό, ηέηνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ παξόκνηα άηνκα ζηηο ηαβέξλεο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ πξσηαγσληζηή θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ, ρξεζηκνπνηνύληαη ιέμεηο όπσο «ν ιεγάκελνο», «ν εξίθεο», «θαθνζνύζνπκνο», «θνπηξνπβάια», «κπεξληάρη», «ηνπ αιαηηνύ ηνλ είραλ θακσκέλν».
 • 8. 2ε: Γηαηί ν ήξωαο ηνπ δηεγήκαηνο πξνζπαζεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ιόγηεο εθθξάζεηο (ηηο νπνίεο, επεηδή δελ ηηο μέξεη, ηηο παξαθζείξεη); Απάληεζε: Ο Παλαγησηάθεο ρξεζηκνπνηεί εθθξάζεηο ιόγηεο, όπσο: «εγώ εθηλήζελ από ηελ επγελήο πξόζεζηο», «πεξηθαιώ θύξηνο» θ.ά. Όκσο, επεηδή δελ ηηο γλσξίδεη θαιά, ηηο παξαθζείξεη. Η ζπκπεξηθνξά ηνπ εξκελεύεηαη εύθνια: πξνζπαζεί λα δείμεη ζηνπο άιινπο αλζξώπνπο όηη δελ είλαη θαλέλαο αιήηεο ή θαθνπνηόο. Αληίζεηα, είλαη επγεληθόο, θαιόο, θαζσζπξέπεη. Μ’ απηόλ ηνλ ηξόπν πηζηεύεη όηη, παξά ην κεζύζη ηνπ, νη άιινη ζακώλεο ηεο ηαβέξλαο ζα ηνλ δερηνύλ ζηελ παξέα ηνπο. Η εθηίκεζε θαη ε παξέα ηνπο είλαη ην κόλν πνπ ζέιεη λα πεηύρεη. 3ε: Πνην είλαη ην θύξην ζπλαίζζεκα πνπ δηαθαηέρεη ηνλ ήξωα θαη θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ; Απάληεζε: Ο Παλαγησηάθεο είλαη κέζπζνο θαη πεξηζσξηαθόο. Καλείο δελ επηζπκεί ηελ παξέα ηνπ, νύηε θαλ ε γπλαίθα ηνπ, ε Δπηαιία. Τν απνηέιεζκα είλαη όηη δελ έρεη νύηε έλαλ άλζξσπν λα κηιήζεη, λα πεη ηνλ πόλν ηνπ, λα αληαιιάμεη δπν θηιηθέο θνπβέληεο. Η ζθιεξόηεηα πνπ δείρλεη ην πεξηβάιινλ ηνπ ηνλ γεκίδεη κνλαμηά θαη απνγνήηεπζε. Η κνλαμηά είλαη ην θύξην ζπλαίζζεκα πνπ δηαθαηέρεη ηνλ ήξσα θαη θαζνξίδεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 4ε: Πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπ ζπγγξαθέα απέλαληη ζηνλ ήξωά ηνπ; Πνύ θπξίωο εθθξάδεηαη απηή; Απάληεζε: Ο ζπγγξαθέαο πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ηα γεγνλόηα από θάπνηα απόζηαζε, αληηθεηκεληθά. Όκσο είλαη θαλεξή ε ζπκπάζεηά ηνπ πξνο ηνλ ήξσα, ηνλ Παλαγησηάθε, όπσο θαηαιαβαίλνπκε από ηνλ ηξόπν πνπ ηνλ πεξηγξάθεη: Λέεη όηη ραηξεηάεη πνιύ εγθάξδηα. Κη αθόκε, είλαη άλζξσπνο θνηλσληθόο, πνιύ ζπζρεηηθόο, ε κνπγθακάξα θαη ε πεξηζπιινγή πνζώο δελ ηνπ επήγαηλαλ», «θεξλάεη ηελ άιιε παξέα, ήζειε λα ςήζνπλ ηα ρηαπνδάθηα θαη λα ηα θάλε» όινη καδί. Η «κνλαμηά θη απηόο δελ ζπληαηξηάδνπλ», ν Παλαγησηάθεο είλαη γεκάηνο από «θηιεηξεληθά αηζζήκαηα». Βέβαηα, κεξηθέο θνξέο ν ζπγγξαθέαο ρξεζηκνπνηεί εθθξάζεηο θαη ραξαθηεξηζκνύο αξλεηηθνύο. Χαξαθηεξίδεη ηνλ Παλαγησηάθε «αλαηδή» θαη «αιηηήξην», όκσο απηέο νη εθθξάζεηο απνδίδνπλ πεξηζζόηεξν ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ Παλαγησηάθε από ηνπο άιινπο ζακώλεο ηεο ηαβέξλαο, ηνπο «θαζσζπξέπεη» αλζξώπνπο. Απηνί πεξηθξνλνύζαλ ηειείσο ηνλ κεζπζκέλν θαη θαθόκνηξν ζπλάλζξσπό ηνπο. 5ε: Πνηα είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηεγήκαηνο πνπ ην θαηαηάζζνπλ ζηελ ηερλνηξνπία ηνπ λαηνπξαιηζκνύ;(SOS) Απάληεζε: Τν δηήγεκα παξνπζηάδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ λαηνπξαιηζκνύ. α) Τν πεξηβάιινλ θαη νη άλζξσπνη έρνπλ πξνέιεπζε ιατθή θαη παξνπζηάδνληαη ρσξίο εμσξατζκνύο, όπσο αθξηβώο είλαη. Η ζπκπεξηθνξά ηνπο θαζνξίδεηαη θαη δηακνξθώλεηαη από ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ.
 • 9. β) Η γιώζζα είλαη ιατθή κε ζηνηρεία αξγθό. Δίλαη δειαδή ε γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από ιατθνύο αλζξώπνπο ζηηο ηαβέξλεο. Δπίζεο, ε θαηαγξαθή ησλ γεγνλόησλ είλαη αθξηβήο θαη ιεπηνκεξεηαθή. γ) Μέζα από ηελ πεξηγξαθή ησλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη ρσξίο εμσξατζκνύο, αλαπηύζζεηαη θνηλσληθόο πξνβιεκαηηζκόο. δ) Τνλίδεηαη ε αξλεηηθή πιεπξά ηεο δσήο, ε ζθιεξόηεηα θαη ε κνλαμηά, ε θαθία θαη ε ερζξόηεηα. 6ε: Να ζεκεηώζεηε πνηεο από ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο είλαη ζωζηέο θαη πνηεο ιάζνο (Σ γηα ην ζωζηό, Λ γηα ην ιάζνο). α. Τα ρηαπνδάθηα αθνινπζνύλ ηελ ηερλνηξνπία ηνπ λαηνπξαιηζκνύ. β. Γελ αλαθέξεηαη ν ηόπνο θαη ν ρξόλνο. 7ε: Να ζεκεηώζεηε πνηα από ηηο ηέζζεξηο επηινγέο είλαη ζωζηή. Ο Παλαγησηάθεο ήηαλ άλζξσπνο: α. θνηλσληθόο θαη κε θηιηθή δηάζεζε. β. εθθεληξηθόο. γ. απαηηεηηθόο. δ. ηζρπξνγλώκσλ. 8ε: Να αληηζηνηρίζεηε ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο Α κε ηα ζρήκαηα ιόγνπ ηεο ζηήιεο Β. Α Β 1. «έπεζε βαξύο ζην ζθαινπάηη θαη α. κεηαθνξά απόκεηλε αζάιεπηνο» 2. «Μπεθξνύιηαθα!» β. παξνκνίσζε 3. «Κνιιεηζίδα! Ψείξα» γ. εηθόλα 4. «ε θαηαθξαπγή ρίκεμε απάλσ ηνπ» δ. θπξηνιεμία 5. «θάηη ζαλ απνθαξδίσζε ηνπ έπηαζε» ε. κεηαθνξά http://www.slideboom.com/presentations/139305/%CE%9F- %CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%84%CF%83%CE %B7%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82- %CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%B1%CF%82- %CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CE%B7%CF%82- %CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF %82 http://perilogotexnias.blogspot.com/2010/04/blog-post_24.html Μ. Καραγάτσης