SlideShare a Scribd company logo
ΔΛΔΝΗ
                   Γηώξγνο ΢εθέξεοΣν πνίεκα απηό γξάθηεθε ην 1953 ζηελ Κύπξν, όηαλ απηή αλήθε αθόκε ζηνπο Άγγινπο.΢’
απηό πεξηπιέθνληαη, από ηε κηα κεξηά, νη κύζνη ηνπ Σεύθξνπ θαη ηεο Διέλεο, θαη ππό ηελ
άιιε, ην δξάκα ηνπ ζύγρξνλνπ Διιεληζκνύ, νη πόιεκνη θαη ε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή.
΢ύκθσλα κε θάπνηνπο κύζνπο, ν Σεύθξνο, αδειθόο ηνπ Αίαληα θαη γηνο ηνπ Σειακώλα, όηαλ
γύξηζε από ηελ Σξνία ζηε ΢αιακίλα, εθδηώρζεθε από ηνλ παηέξα ηνπ, επεηδή δε
ζπκπαξαζηάζεθε ζηνλ αδειθό ηνπ Αίαληα. (Θπκίδνπκε όηη ν Αίαληαο είρε απηνθηνλήζεη,
γηαηί δελ θαηάθεξε λα πάξεη ηα όπια ηνπ λεθξνύ Αρηιιέα). Σόηε ν Σεύθξνο θαηέθπγε ζηελ
Κύπξν, όπνπ ίδξπζε πόιε κε ην όλνκα ΢αιακίλα. Πεγαίλνληαο όκσο ζηελ Κύπξν, πέξαζε
από ηελ Αίγππην, όπνπ ηπραία ζπλάληεζε ηελ Διέλε, ηελ όκνξθε γπλαίθα ηνπ Μελέιανπ, γηα
ηελ νπνία έγηλε ν πόιεκνο ηεο Σξνίαο. Έηζη απνδείρζεθε όηη ν πόιεκνο απηόο δελ έγηλε γηα
ηελ πξαγκαηηθή Διέλε, αιιά γηα έλα νκνίσκα πνπ έδσζε ε Αθξνδίηε ζηνλ Πάξε. Όινη νη
ζθνησκνί έγηλαλ άδηθα...

Ννεκαηηθή απόδνζε
Ο πνηεηήο, πνπ ηαπηίδεηαη κε ην κπζηθό Σεύθξν, βξίζθεηαη ζηελ Κύπξν, ζηηο Πιάηξεο.
Σ’ αεδόληα δελ ηνλ αθήλνπλ λα θνηκεζεί. Μνλνινγώληαο δειώλεη όηη έδεζε ηε
δσή ηνπ αθνύγνληαο πξσηάθνπζηα νλόκαηα, βιέπνληαο θαηλνύξηνπο ηόπνπο θαη θαηλνύξηεο
ηξέιεο αλζξώπσλ θαη ζεώλ. Σειηθά ε κνίξα ηνπ ηνλ νδήγεζε ζηελ Κύπξν.
Βιέπνληαο ην θεγγάξη λα αιιάδεη ηελ εηθόλα ηνπ έλαζηξνπ νπξαλνύ, ν πνηεηήο αλαξσηηέηαη
γηα ηελ αιήζεηα. Σα αεδόληα ηνπ ζπκίδνπλ κηαλ άιιε βξαδηά, όηαλ ζηελ Αίγππην θάπνηεο
ζθιάβεο ΢παξηηάηηζζεο άξρηζαλ λα ζξελνύλ, θη αλάκεζά ηνπο αλαγλώξηζε ηελ Διέλε.
Φώλαδε απηή πσο πνηέ δελ πάηεζε ζηελ Σξνία. Σόηε ν Σεύθξνοδηαπίζησζε όηη ε όκνξθε
γπλαίθα ήηαλ πξάγκαηη εθεί θη όηη ζηελ Σξνία πήγε έλα είδσιό ηεο. Με έλαλ ίζθην πιάγηαδε ν
Πάξεο, γηα έλαλ ίζθην ζθάδνληαλ νη Αραηνί. Σόζνο πόλνο, ηόζνη λεθξνί γηα έλα πνπθάκηζν
αδεηαλό, γηα κηαλ νπηαζία... Γηα έλα παξακύζη ράζεθαλ ηόζεο δσέο... Σν εξώηεκα όκσο είλαη
αλ ήηαλ πξάγκαηη παξακύζη απηόο ν πόιεκνο ή αλ θάπνηε νη άλζξσπνη μαλαπέζνπλ ζύκαηα
ηνπ παιηνύ δόινπ ησλ ζεώλ. Ίζσο ύζηεξα από πνιιά ρξόληα, θάπνηνο πνπ είδε ρηιηάδεο
θνξκηά λα ράλνληαη, ίζσο μαλαθνύζεη πσο ηόζνο πόλνο, ηόζεο δσέο ράζεθαλ άδηθα, γηα έλα
πνπθάκηζν αδεηαλό, γηα κηαλ Διέλε.
Πλάτρες, Κύπρος

΢ρόιηα
  1. «Σ’ αεδόληα δε ζ’ αθήλνπλε λα θνηκεζείο ζηηο Πιάηξεο
Μ’ απηά ηα ιόγηα ν πνηεηήο δειώλεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ εγξήγνξζε
θαη αλεζπρία. Γηαθαηέρεηαη από ζπλαηζζήκαηα αγσλίαο θαη αλεζπρίαο
γηα ην κέιινλ ηνπ ειιεληζκνύ θαη εηδηθόηεξα ηνπ θππξηαθνύ.
  2. Πνύ είλ’ ε αιήζεηα;
Η εηθόλα ηνπ θεγγαξηνύ πνπ αιιάδεη ηελ όςε ηνπ έλαζηξνπ
νπξαλνύ, αθνύ θξύβεη ην θσο ησλ αζηεξηώλ, θάλεη ηνλ πνηεηή λα αλαξσηηέηαη
πνύ βξίζθεηαη ε αιήζεηα. Δίλαη άξαγε νη άλζξσπνη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηελ
αιήζεηα ή κήπσο απηό πνπ ζεσξνύλ αιήζεηα δελ είλαη ηίπνηε άιια από έλα σξαίν
ςέκα; Αθξηβώο όπσο ην θεγγάξη δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε όηη εμαθαλίδνληαη
ηα άζηξα...
  3. «ηόζνο πόλνο... γηα κηαλ Διέλε» (ζη. 66-68):
 Ο πνηεηήο μεθεύγεη από ηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε ηνπ ηξσηθνύ πνιέκνπ. Γεληθεύνληαο ην ζέκα ηνπ αλαξσηηέηαη
κήπσο ηειηθά νη αιήζεηεο ζηηο νπνίεο πηζηεύνπλ νη άλζξσπνη θαη γη’ απηέο
ζπζηάδνπλ ηηο δσέο ηνπο, κήπσο νη αιήζεηεο απηέο είλαη έλα κεγάιν ςέκα.
Ίζσο ζην κέιινλ ε εκπεηξία ηνπ Σεύθξνπ επαλαιεθζεί μαλά. Ίζσο θάπνηνο
άιινο πνπ πίζηεςε ζε κηαλ ηδέα, ζε έλα ηδαληθό θαη αγσλίζηεθε γη’ απηό, ίζσο
κάζεη θάπνηε όηη αγσλίζηεθε γηα θάηη ςεύηηθν, γηα κηα θαηλνύξηα απάηε ησλ ζεώλ.
Έηζη ην πνίεκα θαη ην ζέκα ηνπ απνθηνύλ ραξαθηήξα παλαλζξώπηλν. Ο
πνηεηήο πξνβιεκαηίδεηαη πάλσ ζηε κνίξα ηνπ αλζξώπνπ θαη ζην πεξηερόκελό
ηεο «αιήζεηαο» ηνπ.
Αλ ζπλδέζνπκε ην πνίεκα κε ηελ επνρή πνπ γξάθηεθε - ιίγν πξηλ μεζπάζεη ν
θππξηαθόο αγώλαο γηα ηελ απειεπζέξσζε από ηνπο Άγγινπο - βξίζθνπκε όηη νη
πξνβιεκαηηζκνί απηνί αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ αγώλα ησλ Κππξίσλ γηα
ειεπζεξία.

Οη ελόηεηεο ηνπ θεηκέλνπ είλαη νη εμήο:
1ε ελόηεηα (ζη. 1-9): «Σ’ αεδόληα... Πιάηξεο»: Ο πνηεηήο-Σεύθξνο δελ κπνξεί λα θνηκεζεί,
ιόγσ ησλ αεδνληώλ.
2ε ελόηεηα (ζη. 10-22): «Πνηεο είλαη... μαζηόρεζε»: Η κνίξα ηνπ πνηεηή-Σεύθξνπ θαη ην
θεγγάξη, πνπ όια η’ αιιάδεη, ηνλ θάλνπλ λα αλαξσηηέηαη πνηα είλαη ε αιήζεηα.
3ε ελόηεηα (ζη. 23-31): «Αεδόλη.. Σξνία»: Ο ζξήλνο ησλ ΢παξηηαηηζζώλ θαη ε ζπλάληεζε κε
ηελ Διέλε.
4ε ελόηεηα (ζη. 32-41): «Με ην βαζύ... δέθα ρξόληα»: Η πεξηγξαθή ηεο Διέλεο θαη ε
απνθάιπςε ηεο απάηεο.
5ε ελόηεηα (ζη. 42-53): «Μεγάινο πόλνο... Πιάηξεο»: Ο αλζξώπηλνο πόλνο ήηαλ κεγάινο.
6ε ελόηεηα (ζη. 54-68): «Γαθξπζκέλν πνπιί... Διέλε»: Η κνίξα ησλ αλζξώπσλ ζηνπο
πνιέκνπο.

ΣΔΧΝΟΣΡΟΠΙΑ
΢πλεηξκνί: Σελ ηερληθή ησλ ζπλεηξκώλ ηελ ρξεζηκνπνηεί ζ πνηεηήο πνιύ ζπρλά
θαη ζ’ απηό ην πνίεκα. Έηζη ηα αεδόληα ζπκίδνπλ ζηνλ πνηεηή-Σεύθξν κηαλ άιιε
βξαδηά, όηαλ ην είρε μαλαθνύζεη λα θειαεδνύλ θάπνπ ζηελ Αίγππην. Μ’ απηόλ ηνλ
ηξόπν ν πνηεηήο, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ηπραίν άθνπζκα, κηα εηθόλα ή κηα ζθέςε,
πεξλά ζε θάηη άιια, δίλνληαο έηζη ώζεζε ζηελ εμέιημε ηεο αθήγεζεο.
΢πκβνιηζκνί: Ο ΢εθέξεο ρξεζηκνπνηεί πνιιά ζύκβνια, νλόκαηα θαη ζέκαηα, όπσο
ε Διέλε, ε Σξνία θαη ν ηξσηθόο πόιεκνο, γηα λα ππνδειώζεη άιιεο θαηαζηάζεηο,
ηέηνηεο πνπ λα αθνξνύλ ηελ Διιάδα θαη ηνλ άλζξσπν γεληθόηεξα. Έηζη,
ελώ κηιά γηα ηνλ ηξσηθό πόιεκν, αλαθέξεηαη ζηνπο πνιέκνπο γεληθά. Η κνίξα ηνπ
Σεύθξνπ είλαη ε κνίξα νπνηνπδήπνηε αλζξώπνπ.
 Μεηαθνξέο: «ζηνλ αλαζαζκό ησλ θύιισλ», «ηε κνπζηθή δξνζηά ηνπ δάζνπο»,
«κέζα ζηε λπρησκέλε κλήκε», «ην πηθξό ηξηθύκηζκα», «ηνλ ήιην ζηα καιιηά», «ίζθηνη
θαη ρακόγεια παληνύ», «ζηα ζαγόληα ηεο ζάιαζζαο», «δαθξπζκέλν πνπιί».
Παξνκνηώζεηο: «ζαλ Αθξνδίηε», «ζαλ ην ζηηάξη».
ΔΡΩΣΗ΢ΔΙ΢ ηνπ ΢ρ. Βηβιίνπ
1η: Ποιο μέζο σπηζιμοποιεί ο ποιηηήρ για να θέζει ζε κίνηζη ηη μνήμη και
ηιρ ζκέτειρ ηος Τεύκπος;
Σν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο είλαη ην θειάεδεκα ηνπ αεδνληνύ. Απηό θξαηάεη
άγξππλν ηνλ Σεύθξν θαη αλήζπρν ηνλ πνηεηή.

2η: Ποια είναι η αθοπμή πος γεννά ζηον Τεύκπο ηην αμθιβολία για ηην αλήθεια
ζηο ζηίσο 20;
Η αθνξκή, πνπ θάλεη ηνλ Σεύθξν λα αλαξσηηέηαη πνηα είλαη ε αιήζεηα, είλαη ην θεγγάξη πνπ
αλεβαίλεη ζηνλ νπξαλό ζαλ Αθξνδίηε θαη αιιάδεη ηελ όςε ηνπ ζηεξεώκαηνο, θξύβνληαο
θάπνηα άζηξα. Σν θεγγάξη δεκηνπξγεί ςεπδαηζζήζεηο θαη ν Σεύθξνο αλαξσηηέηαη κήπσο θαη
νη «αιήζεηεο» ησλ αλζξώπσλ είλαη θαη απηέο ςεπδαηζζήζεηο.

3η: Γιαηί ο ποιηηήρ δίνει έκηαζη ζηην πεπιγπαθή ηηρ Ελένηρ ζηοςρ ζηίσοςρ
32-36; Να κάνεηε ζύγκπιζη με ηο ζηίσο 40, ηι παπαηηπείηε;
΢ηνπο ζηίρνπο απηνύο ππάξρεη κηα αληίζεζε. Από ηε κηα κεξηά βιέπνπκε ηελ πξαγκαηηθή
Διέλε, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ Αίγππην, ελώ από ηελ άιιε, ν Πάξεο θαη νη Αραηνί
πνιεκνύζαλ γηα έλαλ ίζθην. Αιινύ βξίζθεηαη ε αιήζεηα θαη αιινύ νη ςεπδαηζζήζεηο ησλ
αλζξώπσλ. Τα ιδανικά, οι ιδέερ και οι αξίερ αποδείσνονηαι πολύ εύκολα τεύηικα
οπάμαηα. Οι πόλεμοι γίνονηαι άδικα, αθού η αλήθεια βπίζκεηαι αλλού.

4η: Ποιο είναι ηο επιμύθιο ζηο οποίο καηαλήγει ο Τεύκπορ με αθοπμή ηο μύθο
ηος ηπυικού πολέμος;
Ο Σεύθξνο θαηάιαβε πόζν άδηθνο ήηαλ ν ηξσηθόο πόιεκνο, αθνύ θαη νη δύν πιεπξέο
Αραηνί θαη Σξώεο, ζθνηώζεθαλ γηα κηα Διέλε-νπηαζία. Αλαξσηηέηαη ινηπόλ κήπσο
όινη νη πόιεκνη γίλνληαη γηα ηδαληθά απαηειά, ςεύηηθα. Έηζη ην πνίεκα απνθηά αληηπνιεκηθό
πεξηερόκελν.

5η: Μποπείηε να πποζδιοπίζεηε ζημεία ηος ποιήμαηορ, όπος πίζυ από ηα λόγια ηος
Τεύκπος ακούηε εςκπινέζηεπα ηη θυνή ηος Σεθέπη;
Οη εκπεηξίεο ηνπ ΢εθέξε ζπκπίπηνπλ ζε πνιιά ζεκεία κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ Σεύθξνπ.
Καη ν πνηεηήο έδεζε ηνλ πόλν ηνπ μεξηδσκνύ από ηελ παηξίδα ηνπ, ηε Μηθξαζία.
Καη ν πνηεηήο έδεζε αξγόηεξα ζηελ Κύπξν. Έηζη, ηαύηηζε ηνπ πνηεηή κε ηνλ Σεύθξν
παξαηεξείηαη ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο.
α) «Σ’ αεδόληα δε ζ’ αθήλνπλε λα θνηκεζείο ζηηο Πιάηξεο».
β) «Έδεζα ηε δσή κνπ... ή ησλ ζεώλ».
γ) «Σν ξηδηθό κνπ, ελόο αλζξώπνπ πνπ μαζηόρεζε».
δ) «Μεγάινο πόλνο είρε πέζεη ζηελ Διιάδα».
ε) «Πσο θάπνηνο άιινο Σεύθξνο, ύζηεξα από ρξόληα, γηα έλα πνπθάκηζν αδεηαλό,
γηα κηαλ Διέλε».
Η Ειέλε ηες Τροίας, Ε.Μόργθαλ


              ΕΛΕΝΗ


ΣΕΤΚΡΟ΢ ... εο γελ ελαιίαλ Κύπξνλ νπ κ' εζέζπηζελ
     νηθείλ Απόιισλ, όλνκα λεζησηηθόλ
   ΢αιακίλα ζέκελνλ ηεο εθεί ράξηλ πάηξαο.
   ..............................................................
ΕΛΕΝΗ: Οπθ ήιζνλ εο γελ Σξσάδ' , αιι' είδσινλ ήλ.
    .............................................................
           ΑΓΓΕΛΟ΢: Ση θήο;
   Νεθέιεο άξ' άιισο είρνκελ πόλνπο πέξη;
           ΕΤΡΙΠΙΔΗ΢, ΕΛΕΝΗ
"Σ' αεδόληα δε ζ' αθήλνπλε λα θνηκεζείο ζηηο Πιάηξεο''.
 Αεδόλη ληξνπαιό, κεο ζηνλ αλαζαζκό ησλ θύιισλ,

  ζύ πνπ δσξίδεηο ηε κνπζηθή δξνζηά ηνπ δάζνπο

    ζηα ρσξηζκέλα ζώκαηα θαη ζηηο ςπρέο

    απηώλ πνπ μέξνπλ πσο δε ζα γπξίζνπλ.

Σπθιή θσλή, πνπ ςειαθείο κέζα ζηε λπρησκέλε κλήκε

βήκαηα θαη ρεηξνλνκίεο. δε ζα ηνικνύζα λα πσ θηιήκαηα.

  θαη ην πηθξό ηξηθύκηζκα ηεο μαγξηεκέλεο ζθιάβαο.
"Σ' αεδόληα δε ζ' αθήλνπλε λα θνηκεζείο ζηηο Πιάηξεο".
Πνηεο είλαη νη Πιάηξεο; Πνηνο ην γλσξίδεη ηνύην ην λεζί;

Έδεζα ηε δσή κνπ αθνύγνληαο νλόκαηα πξσηάθνπζηα:

θαηλνύξγηνπο ηόπνπο, θαηλνύξγηεο ηξέιεο ησλ αλζξώπσλ

           ή ησλ ζεώλ.

        ε κνίξα κνπ πνπ θπκαηίδεη

    αλάκεζα ζην ζηεξλό ζπαζί ελόο Αίαληα

        θαη κηαλ άιιε ΢αιακίλα

      κ' έθεξε εδώ ζ' απηό ην γπξνγηάιη.

           Σν θεγγάξη

     βγήθε απ' ην πέιαγν ζαλ Αθξνδίηε.
ζθέπαζε η' άζηξα ηνπ Σνμόηε, ηώξα πάεη λα 'βξεη

    ηελ θαξδηά ηνπ ΢θνξπηνύ, θη όια η' αιιάδεη.

         Πνύ είλαη ε αιήζεηα;

     Ήκνπλ θη εγώ ζηνλ πόιεκν ηνμόηεο.

   ην ξηδηθό κνπ, ελόο αλζξώπνπ πνπ μαζηόρεζε*.
          Αεδόλη πνηεηάξε,

 ζαλ θαη κηα ηέηνηα λύρηα ζη' αθξνζαιάζζη ηνπ Πξσηέα

ζ' άθνπζαλ νη ζθιάβεο ΢παξηηάηηζζεο θη έζπξαλ ην ζξήλν,

    θη αλάκεζό ηνπο-πνηνο ζα ην 'ιεγε-ε Ειέλε!

   Απηή πνπ θπλεγνύζακε ρξόληα ζην ΢θάκαληξν.

Ήηαλ εθεί, ζηα ρείιηα ηεο εξήκνπ. ηελ άγγημα, κνπ κίιεζε:

   "Δελ είλ' αιήζεηα, δελ είλ' αιήζεηα" θώλαδε.

     "Δελ κπήθα ζην γαιαδόπισξν θαξάβη.

    Πνηέ δελ πάηεζα ηελ αληξεησκέλε Σξνία".
 Με ην βαζύ ζηεζόδεζκν, ηνλ ήιην ζηα καιιηά, θη απηό

           ην αλάζηεκα

       ίζθηνη θαη ρακόγεια παληνύ

     ζηνπο ώκνπο ζηνπο κεξνύο ζηα γόλαηα.

       δσληαλό δέξκα, θαη ηα κάηηα

         κε ηα κεγάια βιέθαξα,
ήηαλ εθεί, ζηελ όρζε ελόο Δέιηα.

          Καη ζηελ Σξνία;

      Σίπνηε ζηελ Σξνία-έλα είδσιν.

         Έηζη ην ζέιαλ νη ζενί.

Κη ν Πάξεο, κ' έλαλ ίζθην πιάγηαδε ζα λα ήηαλ πιάζκα

             αηόθην.

 θη εκείο ζθαδόκαζηαλ γηα ηελ Ειέλε δέθα ρξόληα .
    Μεγάινο πόλνο είρε πέζεη ζηελ Ειιάδα.

         Σόζα θνξκηά ξηγκέλα

  ζηα ζαγόληα ηεο ζάιαζζαο ζηα ζαγόληα ηεο γεο.

           ηόζεο ςπρέο

    δνζκέλεο ζηηο κπιόπεηξεο, ζαλ ην ζηηάξη.

  Κη νη πνηακνί θνπζθώλαλ κεο ζηε ιάζπε ην αίκα

    γηα έλα ιηλό θπκάηηζκα γηα κηα λεθέιε

 κηαο πεηαινύδαο ηίλαγκα ην πνύπνπιν ελόο θύθλνπ

   γηα έλα πνπθάκηζν αδεηαλό, γηα κηαλ Ειέλε.

          Κη ν αδεξθόο κνπ;

         Αεδόλη αεδόλη αεδόλη,

  η' είλαη ζεόο; ηη κε ζεόο; θαη ηη η' αλάκεζό ηνπο;
"Σ' αεδόληα δε ζ' αθήλνπλε λα θνηκεζείο ζηηο Πιάηξεο".
Δαθξπζκέλν πνπιί,

     ζηελ Κύπξν ηε ζαιαζζνθίιεηε

  πνπ έηαμαλ γηα λα κνπ ζπκίδεη ηελ παηξίδα,

    άξαμα κνλαρόο κ' απηό ην παξακύζη,

   αλ είλαη αιήζεηα πσο απηό είλαη παξακύζη,

αλ είλαη αιήζεηα πσο νη άλζξσπνη Δε ζα μαλαπηάζνπλ

       ηνλ παιηό δόιν ησλ ζεώλ.

         αλ είλαη αιήζεηα

 πσο θάπνηνο άιινο Σεύθξνο, ύζηεξα από ρξόληα,

    ή θάπνηνο Αίαληαο ή Πξίακνο ή Εθάβε

  ή θάπνηνο άγλσζηνο, αλώλπκνο πνπ σζηόζν

  είδε έλα ΢θάκαληξν λα μερεηιάεη θνπθάξηα,

   δελ ην 'ρεη κεο ζηε κνίξα ηνπ λ' αθνύζεη

   καληαηνθόξνπο πνπ έξρνπληαη λα πνύλε

      πσο ηόζνο πόλνο ηόζε δσή

        πήγαλ ζηελ άβπζζν

  γηα έλα πνπθάκηζν αδεηαλό γηα κηαλ Ειέλε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  *Σνμόηεο πνπ μαζηόρεζε: έραζε ην ζηόρν ηνπ, απέηπρε: Ο Σεύθξνο
απέηπρε λα ζθνηώζεη ηνλ Έθηνξα, απέηπρε λα απνηξέςεη ηνλ αδειθό ηνπ από
ηελ απηνθηνλία, απέηπρε λα πείζεη ηνλ παηέξα ηνπ γηα ηελ ηηκηόηεηα ησλ
πξνζέζεσλ ηνπ.Αλαινγηθά ν πνηεηήο αηζζάλεηαη ζπρλά ζε όηη μαζηνρεί ζε
ό,ηη αθνξά ηε δσή ηνπ, ην έξγν ηνπ ή ηηο πξνζέζεηο ηνπ.

Το ποίεκα βαζίδεηαη ζηελ παραιιαγή ηοσ κύζοσ ηες Ειέλες όπως ηελ
παροσζίαζε ο Εσρηπίδες ζηελ οκώλσκε ηραγωδία ηοσ, ποσ παροσζηάζηεθε
ζηελ Αζήλα ηο 412 π.Χ. κεηά ηε Σηθειηθή θαηαζηροθή. Σύκθωλα κ' ασηόλ, ο
Τρωηθός Πόιεκος έγηλε γηα έλα θάληαζκα ηες βαζίιηζζας Ειέλες, αθού ε
πραγκαηηθή είτε θσγαδεσηεί ζηελ Αίγσπηο. Όιε εθείλε ε περηπέηεηα γηα ηο
ηίποηε!
       Ελένη και Πάρης (Jacques-Louis David-1788- Louvre, Παρίσι
Η "Ελένη" με τη ματιά του Ν.Καζαντζάκη


  Αναυορά στον Γκρέκο  Ο Ν.Καδαληάθεο ζηνλ Σαΰγεην θαη ζηε ΢πάξηε ζηνράδεηαη γηα ηνλ
άλζξσπν θαη ηνλ ηόπν...
  Είλαη άξαγε ε πεδηάδα εηνύηε ηεο ΢πάξηεο ηόζν ηξπθεξή θαη θηιήδνλε,
ηόζν κεζπζηηθά κπξίδνπλ νη ξνδνδάθλεο ηεο, ή κήπσο όιε εηνύηε ε γνεηεία
αλαβξύδεη από ην πνιπθίιεην, ην πνιππιάλεην ζώκα ηεο Ειέλεο; ΢ίγνπξα ν
Επξώηαο δε ζα 'ρε ηε ζεκεξηλή απνπιαλεηηθή ράξε ηνπ αλ δελ έζκηγε ζαλ
παξαπόηακνο κε ηνλ αζάλαην κύζν ηεο Ειέλεο. Γηαηί θαιά ην μέξνπκε:
ρώκαηα, ζάιαζζεο, πνηάκηα ζκίγνπλ κε αγαπεκέλα κεγάια νλόκαηα θαη
ρύλνπληαη, αρώξηζηα πηα, κέζα ζηελ θαξδηά καο. Πεξπαηάο ζηνπο ηαπεηλνύο
όρηνπο ηνπ Επξώηα θαη ληώζεηο ηα ρέξηα ζνπ, ηα καιιηά ζνπ, νη ζηνραζκνί ζνπ
λα κπιέθνπληαη κέζα ζην άξσκα κηαο γπλαίθαο θαληαζηηθήο, πνιύ πην
αιεζηλήο, πνιύ πην ρεξνπηαζηήο από ηε γπλαίθα πνπ αγαπάο θη αγγίδεηο.
Πλίγεηαη ζήκεξα ν θόζκνο αηό αίκα, ηα πάζε μεζπνύλ κέζα ζηελ Κόιαζε ηεο
ζύγρξνλεο αλαξρίαο, θη ε Ειέλε ζηέθεηαη αζάλαηε, αλέγγηρηε, κέζα ζηνλ
αέξα ησλ εμαίζησλ ζηίρσλ, αζάιεπηε, θαη κπξνζηά ηεο ξέεη ν ρξόλνο..


  Σν ρώκα κύξηδε, θη από ηνπο ιεκνλαλζνύο θξέκνπληαλ ζηάιεο δξνζνύια
θαη παηρλίδηδαλ ζηνλ ήιην. Άμαθλα αλάιαθξν αγεξάθη θύζεμε, θη έλαο αλζόο
ρηύπεζε ην κέησπν κνπ θαη κε ξάληηζε- αλαηξίρηαζα ζα λα κε άγγημε αόξαην
ρέξη, θη όιε ε γεο κνπ θάληαμε ζαλ ηελ Ειέλε, γεινθιακέλε, ληόινπζηε.
Αλαζήθσλε ηα θεληεκέλα κε ιεκνλαλζνύο πέπια θαη κε ηελ απαιάκε ζην
ζηόκα, νινέλα αλαλενύκελε παξζέλα, αθνινπζνύζε έλαλ άληξα, ηνλ πην
δπλαηό, θη σο ζήθσλε ην ρηνλαζηξάγαιν πόδη, έιακπε ε ζηξνγγπιή παηνύζα
ηεο αηκαησκέλε.


    Ση ζα 'ηαλ ε Ειέλε εηνύηε αλ δελ πεξλνύζε απνπάλσ ηεο ε πλνή ηνπ
Οκήξνπ; Μηα σξαία γπλαίθα, όπσο αλαξίζκεηεο άιιεο, πνπ πέξαζαλ από ηε
γεο θαη ράζεθαλ. Θα ηελ έθιεςαλ, όπσο θιεθηνύλ αθόκα ζπρλά ηηο όκνξθεο
θνπέιεο ζηα βνπλίζηα ρσξηά καο. Κη αλ αθόκα ε αξπαγή απηή άλαςε πόιεκν,
όια, θαη πόιεκνο θαη γπλαίθα θαη ζθαγή, ζα ράλνπληαλ αλ δελ άπισλε ην ρέξη
ηνπ λα ηα ζώζεη ν Πνηεηήο. ΢ηνλ πνηεηή ρξσζηάεη ηε ζσηεξία ηεο ε Ειέλε·
ζηνλ Όκεξν ρξσζηάεη θη ε κηθξή ηνύηε ξεκαηηά ηνπ Επξώηα ηελ αζαλαζία
ηεο.
Οπτικοακουστικό υλικό:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AVafJdg
qkU4


Ελδηαθέξνπζα θαη ε παξαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεόξαζεο γηα ηελ
"Ειέλε".

Σξεηο θίινη θηάλνπλ ζηε ΢πάξηε γηα λα δνπλ ην Μελέιαν. ΢πλαληνύλ έλα
θνξίηζη, ηελ Ειέλε. Με ηε ζπληξνθηά ηεο θαη ηελ πεξηήγεζε ζην ρώξν,
αλαθαιύπηνπλ ηα πξόζσπα ηεο Ειέλεο ηεο ΢πάξηεο, όπσο απηά
δηαγξάθνληαη ζηνλ Όκεξν, ζην ΢ηεζίρνξν, ζηνλ Ηξόδνην, ζηνλ Αηζρύιν, ζηνλ
Επξηπίδε, ζηνπο λενέιιελεο πνηεηέο. Σν απξνζδόθεην ηέινο ηεο πεξηήγεζεο
αθήλεη αλνηρηό ην κύζν ηεο Ειέλεο γηα θαηλνύξγηεο πξνζεγγίζεηο.
Δείηε ηελ εδώ
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=429&
Itemid=150
ελενη

More Related Content

What's hot

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣ
Eleni Papadopoulou
 
χριστούγεννα
χριστούγενναχριστούγεννα
χριστούγεννα
Γεώργιος Ρούκαλης
 
Η Σκύλλα και η Χάρυβδη
Η Σκύλλα και η ΧάρυβδηΗ Σκύλλα και η Χάρυβδη
Η Σκύλλα και η ΧάρυβδηPreciousM
 
12 θεοί του ολύμπου
12 θεοί του ολύμπου12 θεοί του ολύμπου
12 θεοί του ολύμπουEleni Athanasiou
 
Καλάβρυτα - Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Καλάβρυτα - Ιστορία Γ΄ ΓυμνασίουΚαλάβρυτα - Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Καλάβρυτα - Ιστορία Γ΄ ΓυμνασίουΕύα Ζαρκογιάννη
 
η ελενη-της-παραδοσης-η-ελενη-στον-ευριπιδη (1)
η ελενη-της-παραδοσης-η-ελενη-στον-ευριπιδη (1)η ελενη-της-παραδοσης-η-ελενη-στον-ευριπιδη (1)
η ελενη-της-παραδοσης-η-ελενη-στον-ευριπιδη (1)mpoumpo
 
Μέγας Αλέξανδρος Πορεία προς την αποθέωση
Μέγας Αλέξανδρος Πορεία προς την αποθέωσηΜέγας Αλέξανδρος Πορεία προς την αποθέωση
Μέγας Αλέξανδρος Πορεία προς την αποθέωση
ssuserc13fb9
 
H Κίρκη
H ΚίρκηH Κίρκη
H ΚίρκηPreciousM
 
Μπρούσκο
ΜπρούσκοΜπρούσκο
Μπρούσκο
Thodoris Kartsiotis
 
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.)
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.) Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.)
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.)
ssuserc13fb9
 
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την ΕπανάστασηΗ διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Evangelia Patera
 
Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΄40
Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΄40Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΄40
Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΄40
ΠΑΖΛ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
 
καποδιστριακια
καποδιστριακιακαποδιστριακια
καποδιστριακια
ntsagkaris
 
αξιοθέατα
αξιοθέατααξιοθέατα
αξιοθέατα
Elli Gratsia
 
Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
Τα πρώτα ελληνικά κόμματαΤα πρώτα ελληνικά κόμματα
Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
Evangelia Patera
 
Ο Κύκλωπας Πολύφημος
Ο Κύκλωπας ΠολύφημοςΟ Κύκλωπας Πολύφημος
Ο Κύκλωπας ΠολύφημοςPreciousM
 
συζυγική πίστη και τιμή
συζυγική πίστη και τιμήσυζυγική πίστη και τιμή
συζυγική πίστη και τιμήepi08
 

What's hot (20)

ιουδαισμοσ
ιουδαισμοσιουδαισμοσ
ιουδαισμοσ
 
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΖΟΥΡΓΟΣ
 
χριστούγεννα
χριστούγενναχριστούγεννα
χριστούγεννα
 
Η Σκύλλα και η Χάρυβδη
Η Σκύλλα και η ΧάρυβδηΗ Σκύλλα και η Χάρυβδη
Η Σκύλλα και η Χάρυβδη
 
12 θεοί του ολύμπου
12 θεοί του ολύμπου12 θεοί του ολύμπου
12 θεοί του ολύμπου
 
Καλάβρυτα - Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Καλάβρυτα - Ιστορία Γ΄ ΓυμνασίουΚαλάβρυτα - Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
Καλάβρυτα - Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου
 
η ελενη-της-παραδοσης-η-ελενη-στον-ευριπιδη (1)
η ελενη-της-παραδοσης-η-ελενη-στον-ευριπιδη (1)η ελενη-της-παραδοσης-η-ελενη-στον-ευριπιδη (1)
η ελενη-της-παραδοσης-η-ελενη-στον-ευριπιδη (1)
 
Μέγας Αλέξανδρος Πορεία προς την αποθέωση
Μέγας Αλέξανδρος Πορεία προς την αποθέωσηΜέγας Αλέξανδρος Πορεία προς την αποθέωση
Μέγας Αλέξανδρος Πορεία προς την αποθέωση
 
H Κίρκη
H ΚίρκηH Κίρκη
H Κίρκη
 
Μπρούσκο
ΜπρούσκοΜπρούσκο
Μπρούσκο
 
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.)
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.) Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.)
Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 480 π.Χ.)
 
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την ΕπανάστασηΗ διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση
 
Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΄40
Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΄40Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΄40
Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΄40
 
Ελύτης "Τα ρω του έρωτα"
Ελύτης "Τα ρω του έρωτα"Ελύτης "Τα ρω του έρωτα"
Ελύτης "Τα ρω του έρωτα"
 
καποδιστριακια
καποδιστριακιακαποδιστριακια
καποδιστριακια
 
αξιοθέατα
αξιοθέατααξιοθέατα
αξιοθέατα
 
Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
Τα πρώτα ελληνικά κόμματαΤα πρώτα ελληνικά κόμματα
Τα πρώτα ελληνικά κόμματα
 
Ο Κύκλωπας Πολύφημος
Ο Κύκλωπας ΠολύφημοςΟ Κύκλωπας Πολύφημος
Ο Κύκλωπας Πολύφημος
 
Ερημίτες
ΕρημίτεςΕρημίτες
Ερημίτες
 
συζυγική πίστη και τιμή
συζυγική πίστη και τιμήσυζυγική πίστη και τιμή
συζυγική πίστη και τιμή
 

Similar to ελενη

Proika
ProikaProika
Αγιοι Θεοδωροι Ορεστιαδας
Αγιοι Θεοδωροι ΟρεστιαδαςΑγιοι Θεοδωροι Ορεστιαδας
Αγιοι Θεοδωροι Ορεστιαδας
sidiropo
 
ραψωδια η,θ, βασικά σημεία
ραψωδια η,θ, βασικά σημείαραψωδια η,θ, βασικά σημεία
ραψωδια η,θ, βασικά σημεία
Matoula Mk
 
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρουμουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρουfrosini
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
anny1976
 
σύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχήσύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχήnikosas
 
αρχαία διατροφή
αρχαία διατροφήαρχαία διατροφή
αρχαία διατροφήaaastathor
 
Alithini istoria (2)
Alithini istoria (2)Alithini istoria (2)
Alithini istoria (2)Nek Far
 
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
Yannis Kotsanis
 
6. Tί απέγιναν οι αγωνιστές του 1821
6. Tί απέγιναν οι αγωνιστές του 18216. Tί απέγιναν οι αγωνιστές του 1821
6. Tί απέγιναν οι αγωνιστές του 1821
lykkarea
 
Το λιοντάρι της Νεμέας
Το λιοντάρι της ΝεμέαςΤο λιοντάρι της Νεμέας
Το λιοντάρι της ΝεμέαςPreciousM
 
Eudoxos
EudoxosEudoxos
Eudoxossofia
 
ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΕΠΙΤΟΜΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΒατάτζης .
 
οι αγιεσ εικονες, εκφραση της πιστης
οι αγιεσ εικονες, εκφραση της πιστηςοι αγιεσ εικονες, εκφραση της πιστης
οι αγιεσ εικονες, εκφραση της πιστης
Καπετανάκης Γεώργιος
 
απόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημα
απόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημααπόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημα
απόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημαfilipposh
 
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Markos Kalafatsis
 

Similar to ελενη (20)

Proika
ProikaProika
Proika
 
ερωτοκριτοσ Power point
ερωτοκριτοσ Power pointερωτοκριτοσ Power point
ερωτοκριτοσ Power point
 
Αγιοι Θεοδωροι Ορεστιαδας
Αγιοι Θεοδωροι ΟρεστιαδαςΑγιοι Θεοδωροι Ορεστιαδας
Αγιοι Θεοδωροι Ορεστιαδας
 
ραψωδια η,θ, βασικά σημεία
ραψωδια η,θ, βασικά σημείαραψωδια η,θ, βασικά σημεία
ραψωδια η,θ, βασικά σημεία
 
Μια εντύπωσις - Μυρτιώτισσα
Μια εντύπωσις - ΜυρτιώτισσαΜια εντύπωσις - Μυρτιώτισσα
Μια εντύπωσις - Μυρτιώτισσα
 
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρουμουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
μουσικη λαογραφικη παραδοση τησ ηπειρου
 
το κρυφο σχολειο
το κρυφο σχολειοτο κρυφο σχολειο
το κρυφο σχολειο
 
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΣΚΗΣΙΟΛΟΓΙΟ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
 
σύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχήσύγχρονη εποχή
σύγχρονη εποχή
 
Ek8.b.lyk.ellinismos
Ek8.b.lyk.ellinismosEk8.b.lyk.ellinismos
Ek8.b.lyk.ellinismos
 
αρχαία διατροφή
αρχαία διατροφήαρχαία διατροφή
αρχαία διατροφή
 
Alithini istoria (2)
Alithini istoria (2)Alithini istoria (2)
Alithini istoria (2)
 
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
21 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης
 
6. Tί απέγιναν οι αγωνιστές του 1821
6. Tί απέγιναν οι αγωνιστές του 18216. Tί απέγιναν οι αγωνιστές του 1821
6. Tί απέγιναν οι αγωνιστές του 1821
 
Το λιοντάρι της Νεμέας
Το λιοντάρι της ΝεμέαςΤο λιοντάρι της Νεμέας
Το λιοντάρι της Νεμέας
 
Eudoxos
EudoxosEudoxos
Eudoxos
 
ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΕΠΙΤΟΜΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ
 
οι αγιεσ εικονες, εκφραση της πιστης
οι αγιεσ εικονες, εκφραση της πιστηςοι αγιεσ εικονες, εκφραση της πιστης
οι αγιεσ εικονες, εκφραση της πιστης
 
απόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημα
απόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημααπόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημα
απόψεις θρησκειών για οικολογικό πρόβλημα
 
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
Bιολογία A’Γυμνασίου(α)
 

More from marimiva

Eleftheros xronos
Eleftheros xronosEleftheros xronos
Eleftheros xronosmarimiva
 
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιογλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιοmarimiva
 
5ο αρχείο πειθω!!
5ο αρχείο πειθω!!5ο αρχείο πειθω!!
5ο αρχείο πειθω!!marimiva
 
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βιασύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βιαmarimiva
 
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής ΕπικοινωνίαςΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίαςmarimiva
 
μ.καραγατσης
μ.καραγατσηςμ.καραγατσης
μ.καραγατσηςmarimiva
 
αλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpαλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpmarimiva
 
αλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpαλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpmarimiva
 
επι ασπαλαθων
επι ασπαλαθωνεπι ασπαλαθων
επι ασπαλαθωνmarimiva
 

More from marimiva (9)

Eleftheros xronos
Eleftheros xronosEleftheros xronos
Eleftheros xronos
 
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιογλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
γλώσσα γ' λυκείου- θεωρία: πειθώ - δοκίμιο
 
5ο αρχείο πειθω!!
5ο αρχείο πειθω!!5ο αρχείο πειθω!!
5ο αρχείο πειθω!!
 
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βιασύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια
σύγκριση των βασικών μμε,τηλεόραση βιβλιο,ακουστικά βιβλία,μμε+βια
 
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής ΕπικοινωνίαςΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
ΜΜΕ ή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
 
μ.καραγατσης
μ.καραγατσηςμ.καραγατσης
μ.καραγατσης
 
αλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpαλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Http
 
αλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Httpαλεξης ζορμπας Http
αλεξης ζορμπας Http
 
επι ασπαλαθων
επι ασπαλαθωνεπι ασπαλαθων
επι ασπαλαθων
 

Recently uploaded

Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
nikzoit
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
konstantinantountoum1
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ).ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
nikzoit
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
nikzoit
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Eugenia Kosmatou
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Newsroom8
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
nikzoit
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
nikzoit
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
nikzoit
 

Recently uploaded (20)

Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Νίκη Γιάννης).ppt
 
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
2024Istoriapanellinies2024apantiseisistoria.pdf
 
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στην Ιστορία Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΚΑΛΥΨΩ ΜΥΡΤΩ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΝΕΦΕΛΗ ΕΛΕΟΝΩΡΑ).ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΕΒΕΛΙΝΑ ΕΜΙΛΥ).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).pptΕργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
Εργασία ΤΠΕ Οι 4 εποχές (ΜΑΝΩΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΡΗΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΑΝΝΑ ΜΕΛΙΝΑ Μ.ppt
 
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).pptΕργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
Εργασία ΤΠΕ Μέσα μεταφοράς (Μελίνα Νικόλας).ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΧΑΡΗΣ.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ.ppt
 
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
Εργασίες Οδύσσειας Α1, Κοργιαλένειο 1ο Γυμνάσιο Αργοστολίου, σχ. έτος 2023-24...
 
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
Τα θέματα στη Φυσική Προσανατολισμού για τις Πανελλήνιες 2024
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ.ppt
 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.pptΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ 12.ppt
 
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.pptΟι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
Οι περιπέτειες του Ηρακλή ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝ.ppt
 

ελενη

 • 1. ΔΛΔΝΗ Γηώξγνο ΢εθέξεο Σν πνίεκα απηό γξάθηεθε ην 1953 ζηελ Κύπξν, όηαλ απηή αλήθε αθόκε ζηνπο Άγγινπο.΢’ απηό πεξηπιέθνληαη, από ηε κηα κεξηά, νη κύζνη ηνπ Σεύθξνπ θαη ηεο Διέλεο, θαη ππό ηελ άιιε, ην δξάκα ηνπ ζύγρξνλνπ Διιεληζκνύ, νη πόιεκνη θαη ε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. ΢ύκθσλα κε θάπνηνπο κύζνπο, ν Σεύθξνο, αδειθόο ηνπ Αίαληα θαη γηνο ηνπ Σειακώλα, όηαλ γύξηζε από ηελ Σξνία ζηε ΢αιακίλα, εθδηώρζεθε από ηνλ παηέξα ηνπ, επεηδή δε ζπκπαξαζηάζεθε ζηνλ αδειθό ηνπ Αίαληα. (Θπκίδνπκε όηη ν Αίαληαο είρε απηνθηνλήζεη, γηαηί δελ θαηάθεξε λα πάξεη ηα όπια ηνπ λεθξνύ Αρηιιέα). Σόηε ν Σεύθξνο θαηέθπγε ζηελ Κύπξν, όπνπ ίδξπζε πόιε κε ην όλνκα ΢αιακίλα. Πεγαίλνληαο όκσο ζηελ Κύπξν, πέξαζε από ηελ Αίγππην, όπνπ ηπραία ζπλάληεζε ηελ Διέλε, ηελ όκνξθε γπλαίθα ηνπ Μελέιανπ, γηα ηελ νπνία έγηλε ν πόιεκνο ηεο Σξνίαο. Έηζη απνδείρζεθε όηη ν πόιεκνο απηόο δελ έγηλε γηα ηελ πξαγκαηηθή Διέλε, αιιά γηα έλα νκνίσκα πνπ έδσζε ε Αθξνδίηε ζηνλ Πάξε. Όινη νη ζθνησκνί έγηλαλ άδηθα... Ννεκαηηθή απόδνζε Ο πνηεηήο, πνπ ηαπηίδεηαη κε ην κπζηθό Σεύθξν, βξίζθεηαη ζηελ Κύπξν, ζηηο Πιάηξεο. Σ’ αεδόληα δελ ηνλ αθήλνπλ λα θνηκεζεί. Μνλνινγώληαο δειώλεη όηη έδεζε ηε δσή ηνπ αθνύγνληαο πξσηάθνπζηα νλόκαηα, βιέπνληαο θαηλνύξηνπο ηόπνπο θαη θαηλνύξηεο ηξέιεο αλζξώπσλ θαη ζεώλ. Σειηθά ε κνίξα ηνπ ηνλ νδήγεζε ζηελ Κύπξν. Βιέπνληαο ην θεγγάξη λα αιιάδεη ηελ εηθόλα ηνπ έλαζηξνπ νπξαλνύ, ν πνηεηήο αλαξσηηέηαη γηα ηελ αιήζεηα. Σα αεδόληα ηνπ ζπκίδνπλ κηαλ άιιε βξαδηά, όηαλ ζηελ Αίγππην θάπνηεο ζθιάβεο ΢παξηηάηηζζεο άξρηζαλ λα ζξελνύλ, θη αλάκεζά ηνπο αλαγλώξηζε ηελ Διέλε. Φώλαδε απηή πσο πνηέ δελ πάηεζε ζηελ Σξνία. Σόηε ν Σεύθξνοδηαπίζησζε όηη ε όκνξθε γπλαίθα ήηαλ πξάγκαηη εθεί θη όηη ζηελ Σξνία πήγε έλα είδσιό ηεο. Με έλαλ ίζθην πιάγηαδε ν Πάξεο, γηα έλαλ ίζθην ζθάδνληαλ νη Αραηνί. Σόζνο πόλνο, ηόζνη λεθξνί γηα έλα πνπθάκηζν αδεηαλό, γηα κηαλ νπηαζία... Γηα έλα παξακύζη ράζεθαλ ηόζεο δσέο... Σν εξώηεκα όκσο είλαη αλ ήηαλ πξάγκαηη παξακύζη απηόο ν πόιεκνο ή αλ θάπνηε νη άλζξσπνη μαλαπέζνπλ ζύκαηα ηνπ παιηνύ δόινπ ησλ ζεώλ. Ίζσο ύζηεξα από πνιιά ρξόληα, θάπνηνο πνπ είδε ρηιηάδεο θνξκηά λα ράλνληαη, ίζσο μαλαθνύζεη πσο ηόζνο πόλνο, ηόζεο δσέο ράζεθαλ άδηθα, γηα έλα πνπθάκηζν αδεηαλό, γηα κηαλ Διέλε. Πλάτρες, Κύπρος ΢ρόιηα 1. «Σ’ αεδόληα δε ζ’ αθήλνπλε λα θνηκεζείο ζηηο Πιάηξεο Μ’ απηά ηα ιόγηα ν πνηεηήο δειώλεη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ εγξήγνξζε
 • 2. θαη αλεζπρία. Γηαθαηέρεηαη από ζπλαηζζήκαηα αγσλίαο θαη αλεζπρίαο γηα ην κέιινλ ηνπ ειιεληζκνύ θαη εηδηθόηεξα ηνπ θππξηαθνύ. 2. Πνύ είλ’ ε αιήζεηα; Η εηθόλα ηνπ θεγγαξηνύ πνπ αιιάδεη ηελ όςε ηνπ έλαζηξνπ νπξαλνύ, αθνύ θξύβεη ην θσο ησλ αζηεξηώλ, θάλεη ηνλ πνηεηή λα αλαξσηηέηαη πνύ βξίζθεηαη ε αιήζεηα. Δίλαη άξαγε νη άλζξσπνη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ ηελ αιήζεηα ή κήπσο απηό πνπ ζεσξνύλ αιήζεηα δελ είλαη ηίπνηε άιια από έλα σξαίν ςέκα; Αθξηβώο όπσο ην θεγγάξη δεκηνπξγεί ηελ ςεπδαίζζεζε όηη εμαθαλίδνληαη ηα άζηξα... 3. «ηόζνο πόλνο... γηα κηαλ Διέλε» (ζη. 66-68): Ο πνηεηήο μεθεύγεη από ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ ηξσηθνύ πνιέκνπ. Γεληθεύνληαο ην ζέκα ηνπ αλαξσηηέηαη κήπσο ηειηθά νη αιήζεηεο ζηηο νπνίεο πηζηεύνπλ νη άλζξσπνη θαη γη’ απηέο ζπζηάδνπλ ηηο δσέο ηνπο, κήπσο νη αιήζεηεο απηέο είλαη έλα κεγάιν ςέκα. Ίζσο ζην κέιινλ ε εκπεηξία ηνπ Σεύθξνπ επαλαιεθζεί μαλά. Ίζσο θάπνηνο άιινο πνπ πίζηεςε ζε κηαλ ηδέα, ζε έλα ηδαληθό θαη αγσλίζηεθε γη’ απηό, ίζσο κάζεη θάπνηε όηη αγσλίζηεθε γηα θάηη ςεύηηθν, γηα κηα θαηλνύξηα απάηε ησλ ζεώλ. Έηζη ην πνίεκα θαη ην ζέκα ηνπ απνθηνύλ ραξαθηήξα παλαλζξώπηλν. Ο πνηεηήο πξνβιεκαηίδεηαη πάλσ ζηε κνίξα ηνπ αλζξώπνπ θαη ζην πεξηερόκελό ηεο «αιήζεηαο» ηνπ. Αλ ζπλδέζνπκε ην πνίεκα κε ηελ επνρή πνπ γξάθηεθε - ιίγν πξηλ μεζπάζεη ν θππξηαθόο αγώλαο γηα ηελ απειεπζέξσζε από ηνπο Άγγινπο - βξίζθνπκε όηη νη πξνβιεκαηηζκνί απηνί αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ αγώλα ησλ Κππξίσλ γηα ειεπζεξία. Οη ελόηεηεο ηνπ θεηκέλνπ είλαη νη εμήο: 1ε ελόηεηα (ζη. 1-9): «Σ’ αεδόληα... Πιάηξεο»: Ο πνηεηήο-Σεύθξνο δελ κπνξεί λα θνηκεζεί, ιόγσ ησλ αεδνληώλ. 2ε ελόηεηα (ζη. 10-22): «Πνηεο είλαη... μαζηόρεζε»: Η κνίξα ηνπ πνηεηή-Σεύθξνπ θαη ην θεγγάξη, πνπ όια η’ αιιάδεη, ηνλ θάλνπλ λα αλαξσηηέηαη πνηα είλαη ε αιήζεηα. 3ε ελόηεηα (ζη. 23-31): «Αεδόλη.. Σξνία»: Ο ζξήλνο ησλ ΢παξηηαηηζζώλ θαη ε ζπλάληεζε κε ηελ Διέλε. 4ε ελόηεηα (ζη. 32-41): «Με ην βαζύ... δέθα ρξόληα»: Η πεξηγξαθή ηεο Διέλεο θαη ε απνθάιπςε ηεο απάηεο. 5ε ελόηεηα (ζη. 42-53): «Μεγάινο πόλνο... Πιάηξεο»: Ο αλζξώπηλνο πόλνο ήηαλ κεγάινο. 6ε ελόηεηα (ζη. 54-68): «Γαθξπζκέλν πνπιί... Διέλε»: Η κνίξα ησλ αλζξώπσλ ζηνπο πνιέκνπο. ΣΔΧΝΟΣΡΟΠΙΑ ΢πλεηξκνί: Σελ ηερληθή ησλ ζπλεηξκώλ ηελ ρξεζηκνπνηεί ζ πνηεηήο πνιύ ζπρλά θαη ζ’ απηό ην πνίεκα. Έηζη ηα αεδόληα ζπκίδνπλ ζηνλ πνηεηή-Σεύθξν κηαλ άιιε βξαδηά, όηαλ ην είρε μαλαθνύζεη λα θειαεδνύλ θάπνπ ζηελ Αίγππην. Μ’ απηόλ ηνλ ηξόπν ν πνηεηήο, ρξεζηκνπνηώληαο έλα ηπραίν άθνπζκα, κηα εηθόλα ή κηα ζθέςε, πεξλά ζε θάηη άιια, δίλνληαο έηζη ώζεζε ζηελ εμέιημε ηεο αθήγεζεο. ΢πκβνιηζκνί: Ο ΢εθέξεο ρξεζηκνπνηεί πνιιά ζύκβνια, νλόκαηα θαη ζέκαηα, όπσο ε Διέλε, ε Σξνία θαη ν ηξσηθόο πόιεκνο, γηα λα ππνδειώζεη άιιεο θαηαζηάζεηο, ηέηνηεο πνπ λα αθνξνύλ ηελ Διιάδα θαη ηνλ άλζξσπν γεληθόηεξα. Έηζη, ελώ κηιά γηα ηνλ ηξσηθό πόιεκν, αλαθέξεηαη ζηνπο πνιέκνπο γεληθά. Η κνίξα ηνπ Σεύθξνπ είλαη ε κνίξα νπνηνπδήπνηε αλζξώπνπ. Μεηαθνξέο: «ζηνλ αλαζαζκό ησλ θύιισλ», «ηε κνπζηθή δξνζηά ηνπ δάζνπο», «κέζα ζηε λπρησκέλε κλήκε», «ην πηθξό ηξηθύκηζκα», «ηνλ ήιην ζηα καιιηά», «ίζθηνη θαη ρακόγεια παληνύ», «ζηα ζαγόληα ηεο ζάιαζζαο», «δαθξπζκέλν πνπιί». Παξνκνηώζεηο: «ζαλ Αθξνδίηε», «ζαλ ην ζηηάξη».
 • 3. ΔΡΩΣΗ΢ΔΙ΢ ηνπ ΢ρ. Βηβιίνπ 1η: Ποιο μέζο σπηζιμοποιεί ο ποιηηήρ για να θέζει ζε κίνηζη ηη μνήμη και ηιρ ζκέτειρ ηος Τεύκπος; Σν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πνηεηήο είλαη ην θειάεδεκα ηνπ αεδνληνύ. Απηό θξαηάεη άγξππλν ηνλ Σεύθξν θαη αλήζπρν ηνλ πνηεηή. 2η: Ποια είναι η αθοπμή πος γεννά ζηον Τεύκπο ηην αμθιβολία για ηην αλήθεια ζηο ζηίσο 20; Η αθνξκή, πνπ θάλεη ηνλ Σεύθξν λα αλαξσηηέηαη πνηα είλαη ε αιήζεηα, είλαη ην θεγγάξη πνπ αλεβαίλεη ζηνλ νπξαλό ζαλ Αθξνδίηε θαη αιιάδεη ηελ όςε ηνπ ζηεξεώκαηνο, θξύβνληαο θάπνηα άζηξα. Σν θεγγάξη δεκηνπξγεί ςεπδαηζζήζεηο θαη ν Σεύθξνο αλαξσηηέηαη κήπσο θαη νη «αιήζεηεο» ησλ αλζξώπσλ είλαη θαη απηέο ςεπδαηζζήζεηο. 3η: Γιαηί ο ποιηηήρ δίνει έκηαζη ζηην πεπιγπαθή ηηρ Ελένηρ ζηοςρ ζηίσοςρ 32-36; Να κάνεηε ζύγκπιζη με ηο ζηίσο 40, ηι παπαηηπείηε; ΢ηνπο ζηίρνπο απηνύο ππάξρεη κηα αληίζεζε. Από ηε κηα κεξηά βιέπνπκε ηελ πξαγκαηηθή Διέλε, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ Αίγππην, ελώ από ηελ άιιε, ν Πάξεο θαη νη Αραηνί πνιεκνύζαλ γηα έλαλ ίζθην. Αιινύ βξίζθεηαη ε αιήζεηα θαη αιινύ νη ςεπδαηζζήζεηο ησλ αλζξώπσλ. Τα ιδανικά, οι ιδέερ και οι αξίερ αποδείσνονηαι πολύ εύκολα τεύηικα οπάμαηα. Οι πόλεμοι γίνονηαι άδικα, αθού η αλήθεια βπίζκεηαι αλλού. 4η: Ποιο είναι ηο επιμύθιο ζηο οποίο καηαλήγει ο Τεύκπορ με αθοπμή ηο μύθο ηος ηπυικού πολέμος; Ο Σεύθξνο θαηάιαβε πόζν άδηθνο ήηαλ ν ηξσηθόο πόιεκνο, αθνύ θαη νη δύν πιεπξέο Αραηνί θαη Σξώεο, ζθνηώζεθαλ γηα κηα Διέλε-νπηαζία. Αλαξσηηέηαη ινηπόλ κήπσο όινη νη πόιεκνη γίλνληαη γηα ηδαληθά απαηειά, ςεύηηθα. Έηζη ην πνίεκα απνθηά αληηπνιεκηθό πεξηερόκελν. 5η: Μποπείηε να πποζδιοπίζεηε ζημεία ηος ποιήμαηορ, όπος πίζυ από ηα λόγια ηος Τεύκπος ακούηε εςκπινέζηεπα ηη θυνή ηος Σεθέπη; Οη εκπεηξίεο ηνπ ΢εθέξε ζπκπίπηνπλ ζε πνιιά ζεκεία κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ Σεύθξνπ. Καη ν πνηεηήο έδεζε ηνλ πόλν ηνπ μεξηδσκνύ από ηελ παηξίδα ηνπ, ηε Μηθξαζία. Καη ν πνηεηήο έδεζε αξγόηεξα ζηελ Κύπξν. Έηζη, ηαύηηζε ηνπ πνηεηή κε ηνλ Σεύθξν παξαηεξείηαη ζηνπο παξαθάησ ζηίρνπο. α) «Σ’ αεδόληα δε ζ’ αθήλνπλε λα θνηκεζείο ζηηο Πιάηξεο». β) «Έδεζα ηε δσή κνπ... ή ησλ ζεώλ». γ) «Σν ξηδηθό κνπ, ελόο αλζξώπνπ πνπ μαζηόρεζε». δ) «Μεγάινο πόλνο είρε πέζεη ζηελ Διιάδα». ε) «Πσο θάπνηνο άιινο Σεύθξνο, ύζηεξα από ρξόληα, γηα έλα πνπθάκηζν αδεηαλό, γηα κηαλ Διέλε».
 • 4. Η Ειέλε ηες Τροίας, Ε.Μόργθαλ ΕΛΕΝΗ ΣΕΤΚΡΟ΢ ... εο γελ ελαιίαλ Κύπξνλ νπ κ' εζέζπηζελ νηθείλ Απόιισλ, όλνκα λεζησηηθόλ ΢αιακίλα ζέκελνλ ηεο εθεί ράξηλ πάηξαο. .............................................................. ΕΛΕΝΗ: Οπθ ήιζνλ εο γελ Σξσάδ' , αιι' είδσινλ ήλ. ............................................................. ΑΓΓΕΛΟ΢: Ση θήο; Νεθέιεο άξ' άιισο είρνκελ πόλνπο πέξη; ΕΤΡΙΠΙΔΗ΢, ΕΛΕΝΗ
 • 5. "Σ' αεδόληα δε ζ' αθήλνπλε λα θνηκεζείο ζηηο Πιάηξεο''. Αεδόλη ληξνπαιό, κεο ζηνλ αλαζαζκό ησλ θύιισλ, ζύ πνπ δσξίδεηο ηε κνπζηθή δξνζηά ηνπ δάζνπο ζηα ρσξηζκέλα ζώκαηα θαη ζηηο ςπρέο απηώλ πνπ μέξνπλ πσο δε ζα γπξίζνπλ. Σπθιή θσλή, πνπ ςειαθείο κέζα ζηε λπρησκέλε κλήκε βήκαηα θαη ρεηξνλνκίεο. δε ζα ηνικνύζα λα πσ θηιήκαηα. θαη ην πηθξό ηξηθύκηζκα ηεο μαγξηεκέλεο ζθιάβαο. "Σ' αεδόληα δε ζ' αθήλνπλε λα θνηκεζείο ζηηο Πιάηξεο". Πνηεο είλαη νη Πιάηξεο; Πνηνο ην γλσξίδεη ηνύην ην λεζί; Έδεζα ηε δσή κνπ αθνύγνληαο νλόκαηα πξσηάθνπζηα: θαηλνύξγηνπο ηόπνπο, θαηλνύξγηεο ηξέιεο ησλ αλζξώπσλ ή ησλ ζεώλ. ε κνίξα κνπ πνπ θπκαηίδεη αλάκεζα ζην ζηεξλό ζπαζί ελόο Αίαληα θαη κηαλ άιιε ΢αιακίλα κ' έθεξε εδώ ζ' απηό ην γπξνγηάιη. Σν θεγγάξη βγήθε απ' ην πέιαγν ζαλ Αθξνδίηε.
 • 6. ζθέπαζε η' άζηξα ηνπ Σνμόηε, ηώξα πάεη λα 'βξεη ηελ θαξδηά ηνπ ΢θνξπηνύ, θη όια η' αιιάδεη. Πνύ είλαη ε αιήζεηα; Ήκνπλ θη εγώ ζηνλ πόιεκν ηνμόηεο. ην ξηδηθό κνπ, ελόο αλζξώπνπ πνπ μαζηόρεζε*. Αεδόλη πνηεηάξε, ζαλ θαη κηα ηέηνηα λύρηα ζη' αθξνζαιάζζη ηνπ Πξσηέα ζ' άθνπζαλ νη ζθιάβεο ΢παξηηάηηζζεο θη έζπξαλ ην ζξήλν, θη αλάκεζό ηνπο-πνηνο ζα ην 'ιεγε-ε Ειέλε! Απηή πνπ θπλεγνύζακε ρξόληα ζην ΢θάκαληξν. Ήηαλ εθεί, ζηα ρείιηα ηεο εξήκνπ. ηελ άγγημα, κνπ κίιεζε: "Δελ είλ' αιήζεηα, δελ είλ' αιήζεηα" θώλαδε. "Δελ κπήθα ζην γαιαδόπισξν θαξάβη. Πνηέ δελ πάηεζα ηελ αληξεησκέλε Σξνία". Με ην βαζύ ζηεζόδεζκν, ηνλ ήιην ζηα καιιηά, θη απηό ην αλάζηεκα ίζθηνη θαη ρακόγεια παληνύ ζηνπο ώκνπο ζηνπο κεξνύο ζηα γόλαηα. δσληαλό δέξκα, θαη ηα κάηηα κε ηα κεγάια βιέθαξα,
 • 7. ήηαλ εθεί, ζηελ όρζε ελόο Δέιηα. Καη ζηελ Σξνία; Σίπνηε ζηελ Σξνία-έλα είδσιν. Έηζη ην ζέιαλ νη ζενί. Κη ν Πάξεο, κ' έλαλ ίζθην πιάγηαδε ζα λα ήηαλ πιάζκα αηόθην. θη εκείο ζθαδόκαζηαλ γηα ηελ Ειέλε δέθα ρξόληα . Μεγάινο πόλνο είρε πέζεη ζηελ Ειιάδα. Σόζα θνξκηά ξηγκέλα ζηα ζαγόληα ηεο ζάιαζζαο ζηα ζαγόληα ηεο γεο. ηόζεο ςπρέο δνζκέλεο ζηηο κπιόπεηξεο, ζαλ ην ζηηάξη. Κη νη πνηακνί θνπζθώλαλ κεο ζηε ιάζπε ην αίκα γηα έλα ιηλό θπκάηηζκα γηα κηα λεθέιε κηαο πεηαινύδαο ηίλαγκα ην πνύπνπιν ελόο θύθλνπ γηα έλα πνπθάκηζν αδεηαλό, γηα κηαλ Ειέλε. Κη ν αδεξθόο κνπ; Αεδόλη αεδόλη αεδόλη, η' είλαη ζεόο; ηη κε ζεόο; θαη ηη η' αλάκεζό ηνπο; "Σ' αεδόληα δε ζ' αθήλνπλε λα θνηκεζείο ζηηο Πιάηξεο".
 • 8. Δαθξπζκέλν πνπιί, ζηελ Κύπξν ηε ζαιαζζνθίιεηε πνπ έηαμαλ γηα λα κνπ ζπκίδεη ηελ παηξίδα, άξαμα κνλαρόο κ' απηό ην παξακύζη, αλ είλαη αιήζεηα πσο απηό είλαη παξακύζη, αλ είλαη αιήζεηα πσο νη άλζξσπνη Δε ζα μαλαπηάζνπλ ηνλ παιηό δόιν ησλ ζεώλ. αλ είλαη αιήζεηα πσο θάπνηνο άιινο Σεύθξνο, ύζηεξα από ρξόληα, ή θάπνηνο Αίαληαο ή Πξίακνο ή Εθάβε ή θάπνηνο άγλσζηνο, αλώλπκνο πνπ σζηόζν είδε έλα ΢θάκαληξν λα μερεηιάεη θνπθάξηα, δελ ην 'ρεη κεο ζηε κνίξα ηνπ λ' αθνύζεη καληαηνθόξνπο πνπ έξρνπληαη λα πνύλε πσο ηόζνο πόλνο ηόζε δσή πήγαλ ζηελ άβπζζν γηα έλα πνπθάκηζν αδεηαλό γηα κηαλ Ειέλε.
 • 9. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *Σνμόηεο πνπ μαζηόρεζε: έραζε ην ζηόρν ηνπ, απέηπρε: Ο Σεύθξνο απέηπρε λα ζθνηώζεη ηνλ Έθηνξα, απέηπρε λα απνηξέςεη ηνλ αδειθό ηνπ από ηελ απηνθηνλία, απέηπρε λα πείζεη ηνλ παηέξα ηνπ γηα ηελ ηηκηόηεηα ησλ πξνζέζεσλ ηνπ.Αλαινγηθά ν πνηεηήο αηζζάλεηαη ζπρλά ζε όηη μαζηνρεί ζε ό,ηη αθνξά ηε δσή ηνπ, ην έξγν ηνπ ή ηηο πξνζέζεηο ηνπ. Το ποίεκα βαζίδεηαη ζηελ παραιιαγή ηοσ κύζοσ ηες Ειέλες όπως ηελ παροσζίαζε ο Εσρηπίδες ζηελ οκώλσκε ηραγωδία ηοσ, ποσ παροσζηάζηεθε ζηελ Αζήλα ηο 412 π.Χ. κεηά ηε Σηθειηθή θαηαζηροθή. Σύκθωλα κ' ασηόλ, ο Τρωηθός Πόιεκος έγηλε γηα έλα θάληαζκα ηες βαζίιηζζας Ειέλες, αθού ε πραγκαηηθή είτε θσγαδεσηεί ζηελ Αίγσπηο. Όιε εθείλε ε περηπέηεηα γηα ηο ηίποηε! Ελένη και Πάρης (Jacques-Louis David-1788- Louvre, Παρίσι
 • 10. Η "Ελένη" με τη ματιά του Ν.Καζαντζάκη Αναυορά στον Γκρέκο Ο Ν.Καδαληάθεο ζηνλ Σαΰγεην θαη ζηε ΢πάξηε ζηνράδεηαη γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηνλ ηόπν... Είλαη άξαγε ε πεδηάδα εηνύηε ηεο ΢πάξηεο ηόζν ηξπθεξή θαη θηιήδνλε, ηόζν κεζπζηηθά κπξίδνπλ νη ξνδνδάθλεο ηεο, ή κήπσο όιε εηνύηε ε γνεηεία αλαβξύδεη από ην πνιπθίιεην, ην πνιππιάλεην ζώκα ηεο Ειέλεο; ΢ίγνπξα ν Επξώηαο δε ζα 'ρε ηε ζεκεξηλή απνπιαλεηηθή ράξε ηνπ αλ δελ έζκηγε ζαλ παξαπόηακνο κε ηνλ αζάλαην κύζν ηεο Ειέλεο. Γηαηί θαιά ην μέξνπκε: ρώκαηα, ζάιαζζεο, πνηάκηα ζκίγνπλ κε αγαπεκέλα κεγάια νλόκαηα θαη ρύλνπληαη, αρώξηζηα πηα, κέζα ζηελ θαξδηά καο. Πεξπαηάο ζηνπο ηαπεηλνύο όρηνπο ηνπ Επξώηα θαη ληώζεηο ηα ρέξηα ζνπ, ηα καιιηά ζνπ, νη ζηνραζκνί ζνπ λα κπιέθνπληαη κέζα ζην άξσκα κηαο γπλαίθαο θαληαζηηθήο, πνιύ πην αιεζηλήο, πνιύ πην ρεξνπηαζηήο από ηε γπλαίθα πνπ αγαπάο θη αγγίδεηο. Πλίγεηαη ζήκεξα ν θόζκνο αηό αίκα, ηα πάζε μεζπνύλ κέζα ζηελ Κόιαζε ηεο ζύγρξνλεο αλαξρίαο, θη ε Ειέλε ζηέθεηαη αζάλαηε, αλέγγηρηε, κέζα ζηνλ αέξα ησλ εμαίζησλ ζηίρσλ, αζάιεπηε, θαη κπξνζηά ηεο ξέεη ν ρξόλνο.. Σν ρώκα κύξηδε, θη από ηνπο ιεκνλαλζνύο θξέκνπληαλ ζηάιεο δξνζνύια θαη παηρλίδηδαλ ζηνλ ήιην. Άμαθλα αλάιαθξν αγεξάθη θύζεμε, θη έλαο αλζόο ρηύπεζε ην κέησπν κνπ θαη κε ξάληηζε- αλαηξίρηαζα ζα λα κε άγγημε αόξαην ρέξη, θη όιε ε γεο κνπ θάληαμε ζαλ ηελ Ειέλε, γεινθιακέλε, ληόινπζηε. Αλαζήθσλε ηα θεληεκέλα κε ιεκνλαλζνύο πέπια θαη κε ηελ απαιάκε ζην ζηόκα, νινέλα αλαλενύκελε παξζέλα, αθνινπζνύζε έλαλ άληξα, ηνλ πην
 • 11. δπλαηό, θη σο ζήθσλε ην ρηνλαζηξάγαιν πόδη, έιακπε ε ζηξνγγπιή παηνύζα ηεο αηκαησκέλε. Ση ζα 'ηαλ ε Ειέλε εηνύηε αλ δελ πεξλνύζε απνπάλσ ηεο ε πλνή ηνπ Οκήξνπ; Μηα σξαία γπλαίθα, όπσο αλαξίζκεηεο άιιεο, πνπ πέξαζαλ από ηε γεο θαη ράζεθαλ. Θα ηελ έθιεςαλ, όπσο θιεθηνύλ αθόκα ζπρλά ηηο όκνξθεο θνπέιεο ζηα βνπλίζηα ρσξηά καο. Κη αλ αθόκα ε αξπαγή απηή άλαςε πόιεκν, όια, θαη πόιεκνο θαη γπλαίθα θαη ζθαγή, ζα ράλνπληαλ αλ δελ άπισλε ην ρέξη ηνπ λα ηα ζώζεη ν Πνηεηήο. ΢ηνλ πνηεηή ρξσζηάεη ηε ζσηεξία ηεο ε Ειέλε· ζηνλ Όκεξν ρξσζηάεη θη ε κηθξή ηνύηε ξεκαηηά ηνπ Επξώηα ηελ αζαλαζία ηεο. Οπτικοακουστικό υλικό: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AVafJdg qkU4 Ελδηαθέξνπζα θαη ε παξαγσγή ηεο εθπαηδεπηηθήο ηειεόξαζεο γηα ηελ "Ειέλε". Σξεηο θίινη θηάλνπλ ζηε ΢πάξηε γηα λα δνπλ ην Μελέιαν. ΢πλαληνύλ έλα θνξίηζη, ηελ Ειέλε. Με ηε ζπληξνθηά ηεο θαη ηελ πεξηήγεζε ζην ρώξν, αλαθαιύπηνπλ ηα πξόζσπα ηεο Ειέλεο ηεο ΢πάξηεο, όπσο απηά δηαγξάθνληαη ζηνλ Όκεξν, ζην ΢ηεζίρνξν, ζηνλ Ηξόδνην, ζηνλ Αηζρύιν, ζηνλ Επξηπίδε, ζηνπο λενέιιελεο πνηεηέο. Σν απξνζδόθεην ηέινο ηεο πεξηήγεζεο αθήλεη αλνηρηό ην κύζν ηεο Ειέλεο γηα θαηλνύξγηεο πξνζεγγίζεηο. Δείηε ηελ εδώ http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=429& Itemid=150