SlideShare a Scribd company logo
‫ימי הערכות תשע"ג‬
‫מערכת החינוך באשדוד‬

‫דגשים במערכת החינוך באשדוד‬
  ‫לאור השינויים בשוק העבודה‬


    ‫יהודה פרנקל‬
             ‫21.8‬
‫המטרה: מהפך חברתי באשדוד‬
         ‫• שיתוף מירב האוכלוסייה בעבודה‬
      ‫• יצירת מקומות עבודה בעלי הכנסה גבוהה‬
    ‫• הגדלת משמעותית של אחוז האקדמאים בעיר‬
 ‫• הרחבת ההשכלה האקדמית בעיר במקצועות הומאניים‬
      ‫• הגדלת מספר הלומדים לתואר דוקטוראט‬
         ‫• הקמת פארק הייטק בדרום העיר‬

‫מדד ההצלחה: מעבר ממצב סוציו-אקונומי‬
   ‫5/4 למצב 7/6 תוך 5 שנים‬
‫סביבת העבודה החדשה‬
      ‫עובד מחליף מקום עבודה לעיתים קרובות.‬  ‫•‬
‫החברות המתקדמות בוחרות את המיקום לפי העובדים.‬    ‫•‬
         ‫התחרות גורמת לתחכום המערכות.‬   ‫•‬
           ‫מקצועות נעלמים אחרים נולדים.‬  ‫•‬
               ‫הארכת תקופת העבודה.‬  ‫•‬
            ‫המהפיכה הדיגיטלית בעיצומה‬  ‫•‬

  ‫העתיד מתאפיין בדינמיות ואי-ודאות‬
       ‫משמעותי‬
‫פילוג המגזרים בשוק העבודה‬
        ‫%02 - עסקים ומגזר פיננסי.‬  ‫•‬
     ‫%23 - מגזר ציבורי ומוסדות חינוך.‬  ‫•‬
              ‫%8 - תקשורת‬   ‫•‬
              ‫%02 - תעשייה‬  ‫•‬
              ‫%8 - תחבורה‬   ‫•‬
              ‫%3 - חקלאות‬   ‫•‬
                ‫%9 - שונות‬  ‫•‬

‫מעבר דרמטי מעיסוקי צווארון כחול‬
     ‫לצווארון לבן‬
‫חתך התלמידים באשדוד‬
            ‫• פעמון גאוסי טיפוסי‬
  ‫• מצב קיים: %04 של מחזור גיל ממשיך היום‬
                 ‫באקדמיה‬
        ‫יעד לעתיד:‬
 ‫%06 של מחזור גיל ימשיך באקדמיה‬
‫%04 של המחזור צריך להכין לחיי המעשה‬
‫מצוינות באשדוד‬
           ‫• בגרויות בתיכונים מעל %09.‬
 ‫אחוז המקצועות הקשים )מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית(:‬  ‫•‬
         ‫%61-7, כפול מהממוצע הארצי.‬
‫• אחוז המצטיינים במקצועות אילו %5-4, כמו הממוצע‬
                    ‫הארצי.‬
  ‫• גידול משמעותי כל שנה במספר הסטודנטים בעיר‬
 ‫)0065 לשנת תשע"ב(, פי שניים מהממוצע הארצי.‬
‫מצוינות באשדוד )המשך(‬
 ‫• שנה ראשונה בה יש שוויון בין מספר הסטודנטים‬
      ‫באוניברסיטאות לבין אילו שבמכללות.‬

  ‫• מקום ראשון בעתידים, %01 מכלל הסטודנטים.‬

   ‫• לא משמעותיים בתלפיות, חיל המודיעין, חיל‬
             ‫תקשוב ובאולימפיאדות.‬

‫יש להרחיב את אחוז הלומדים במקצועות הקשים.‬
  ‫כמו כן, יש לשים דגש על רמת הציונים.‬
‫מיומנויות נדרשות‬
     ‫חשיבה ביקורתית ויכולת שיפוט.‬  ‫•‬
        ‫חשיבה יצירתית ויזמית.‬  ‫•‬
          ‫תקשורת ושיתופיות.‬  ‫•‬
        ‫לקיחת אחריות ומנהיגות.‬  ‫•‬
              ‫ידע בכלכלה.‬  ‫•‬
‫היעד הוא לחנך לבוגרים מצטיינים‬
  ‫בעלי ידע ויכולת הסתגלות‬
‫המגזר הטכנולוגי‬
  ‫• %04 מהבוגרים לא ימשיכו ללימודים גבוהים,‬
     ‫ומערכת החינוך מחויבת להכנתם לחיים.‬
     ‫• בישראל חסרים אלפי עובדים מיומנים.‬
   ‫• בגרמניה התעשייה מתבססת על מייסטרים‬
                   ‫)מומחים(.‬

‫• בפינלנד, תלמידי תיכון בעלי יכולות למידה גבוהות‬
        ‫בוחרים מרצון מקצועות מעשיים.‬
‫המגזר הטכנולוגי)המשך(‬
  ‫• יש לבחון הכנסת מקצועות מעשיים לתיכונים‬
      ‫שיכינו את התלמידים לשוק העבודה.‬
‫• דוגמאות: מכונאות רכב, טכנאי סאונד, פרמדיקים,‬
   ‫טכנאי תאורה, טכנאי מעבדות רפואיות, וכו...‬
  ‫• אשכולות של מקצועות דומים בבית ספר אחד.‬
 ‫• יזמות לעסקים קטנים )ברים, שיפוצניקים וכו...(‬

More Related Content

More from נטע לב

ימי הערכות מנהלים תשעו
ימי הערכות מנהלים תשעוימי הערכות מנהלים תשעו
ימי הערכות מנהלים תשעו
נטע לב
 
מצגת לביקור ועדת פרס החינוך היישובי
מצגת לביקור ועדת פרס החינוך היישובימצגת לביקור ועדת פרס החינוך היישובי
מצגת לביקור ועדת פרס החינוך היישובי
נטע לב
 
הערכה יישובית
הערכה יישוביתהערכה יישובית
הערכה יישוביתנטע לב
 
ימי הערכות תשעג יהודה פרנקל
ימי הערכות תשעג  יהודה פרנקלימי הערכות תשעג  יהודה פרנקל
ימי הערכות תשעג יהודה פרנקלנטע לב
 
ימי הערכות תשעג יהודה פרנקל
ימי הערכות תשעג  יהודה פרנקלימי הערכות תשעג  יהודה פרנקל
ימי הערכות תשעג יהודה פרנקלנטע לב
 
ימי הערכות תשעג יהודה פרנקל
ימי הערכות תשעג  יהודה פרנקלימי הערכות תשעג  יהודה פרנקל
ימי הערכות תשעג יהודה פרנקלנטע לב
 
אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3נטע לב
 
מצגת מחרוזת פורים
מצגת מחרוזת פוריםמצגת מחרוזת פורים
מצגת מחרוזת פוריםנטע לב
 

More from נטע לב (10)

ימי הערכות מנהלים תשעו
ימי הערכות מנהלים תשעוימי הערכות מנהלים תשעו
ימי הערכות מנהלים תשעו
 
גרף בסיס
גרף בסיסגרף בסיס
גרף בסיס
 
מצגת לביקור ועדת פרס החינוך היישובי
מצגת לביקור ועדת פרס החינוך היישובימצגת לביקור ועדת פרס החינוך היישובי
מצגת לביקור ועדת פרס החינוך היישובי
 
הערכה יישובית
הערכה יישוביתהערכה יישובית
הערכה יישובית
 
ימי הערכות תשעג יהודה פרנקל
ימי הערכות תשעג  יהודה פרנקלימי הערכות תשעג  יהודה פרנקל
ימי הערכות תשעג יהודה פרנקל
 
ימי הערכות תשעג יהודה פרנקל
ימי הערכות תשעג  יהודה פרנקלימי הערכות תשעג  יהודה פרנקל
ימי הערכות תשעג יהודה פרנקל
 
ימי הערכות תשעג יהודה פרנקל
ימי הערכות תשעג  יהודה פרנקלימי הערכות תשעג  יהודה פרנקל
ימי הערכות תשעג יהודה פרנקל
 
אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3אשדוד בסימן קריאה 3
אשדוד בסימן קריאה 3
 
גרף בסיס
גרף בסיסגרף בסיס
גרף בסיס
 
מצגת מחרוזת פורים
מצגת מחרוזת פוריםמצגת מחרוזת פורים
מצגת מחרוזת פורים
 

ימי הערכות תשעג יהודה פרנקל

 • 1. ‫ימי הערכות תשע"ג‬ ‫מערכת החינוך באשדוד‬ ‫דגשים במערכת החינוך באשדוד‬ ‫לאור השינויים בשוק העבודה‬ ‫יהודה פרנקל‬ ‫21.8‬
 • 2. ‫המטרה: מהפך חברתי באשדוד‬ ‫• שיתוף מירב האוכלוסייה בעבודה‬ ‫• יצירת מקומות עבודה בעלי הכנסה גבוהה‬ ‫• הגדלת משמעותית של אחוז האקדמאים בעיר‬ ‫• הרחבת ההשכלה האקדמית בעיר במקצועות הומאניים‬ ‫• הגדלת מספר הלומדים לתואר דוקטוראט‬ ‫• הקמת פארק הייטק בדרום העיר‬ ‫מדד ההצלחה: מעבר ממצב סוציו-אקונומי‬ ‫5/4 למצב 7/6 תוך 5 שנים‬
 • 3. ‫סביבת העבודה החדשה‬ ‫עובד מחליף מקום עבודה לעיתים קרובות.‬ ‫•‬ ‫החברות המתקדמות בוחרות את המיקום לפי העובדים.‬ ‫•‬ ‫התחרות גורמת לתחכום המערכות.‬ ‫•‬ ‫מקצועות נעלמים אחרים נולדים.‬ ‫•‬ ‫הארכת תקופת העבודה.‬ ‫•‬ ‫המהפיכה הדיגיטלית בעיצומה‬ ‫•‬ ‫העתיד מתאפיין בדינמיות ואי-ודאות‬ ‫משמעותי‬
 • 4. ‫פילוג המגזרים בשוק העבודה‬ ‫%02 - עסקים ומגזר פיננסי.‬ ‫•‬ ‫%23 - מגזר ציבורי ומוסדות חינוך.‬ ‫•‬ ‫%8 - תקשורת‬ ‫•‬ ‫%02 - תעשייה‬ ‫•‬ ‫%8 - תחבורה‬ ‫•‬ ‫%3 - חקלאות‬ ‫•‬ ‫%9 - שונות‬ ‫•‬ ‫מעבר דרמטי מעיסוקי צווארון כחול‬ ‫לצווארון לבן‬
 • 5. ‫חתך התלמידים באשדוד‬ ‫• פעמון גאוסי טיפוסי‬ ‫• מצב קיים: %04 של מחזור גיל ממשיך היום‬ ‫באקדמיה‬ ‫יעד לעתיד:‬ ‫%06 של מחזור גיל ימשיך באקדמיה‬ ‫%04 של המחזור צריך להכין לחיי המעשה‬
 • 6. ‫מצוינות באשדוד‬ ‫• בגרויות בתיכונים מעל %09.‬ ‫אחוז המקצועות הקשים )מתמטיקה, פיזיקה, אנגלית(:‬ ‫•‬ ‫%61-7, כפול מהממוצע הארצי.‬ ‫• אחוז המצטיינים במקצועות אילו %5-4, כמו הממוצע‬ ‫הארצי.‬ ‫• גידול משמעותי כל שנה במספר הסטודנטים בעיר‬ ‫)0065 לשנת תשע"ב(, פי שניים מהממוצע הארצי.‬
 • 7. ‫מצוינות באשדוד )המשך(‬ ‫• שנה ראשונה בה יש שוויון בין מספר הסטודנטים‬ ‫באוניברסיטאות לבין אילו שבמכללות.‬ ‫• מקום ראשון בעתידים, %01 מכלל הסטודנטים.‬ ‫• לא משמעותיים בתלפיות, חיל המודיעין, חיל‬ ‫תקשוב ובאולימפיאדות.‬ ‫יש להרחיב את אחוז הלומדים במקצועות הקשים.‬ ‫כמו כן, יש לשים דגש על רמת הציונים.‬
 • 8. ‫מיומנויות נדרשות‬ ‫חשיבה ביקורתית ויכולת שיפוט.‬ ‫•‬ ‫חשיבה יצירתית ויזמית.‬ ‫•‬ ‫תקשורת ושיתופיות.‬ ‫•‬ ‫לקיחת אחריות ומנהיגות.‬ ‫•‬ ‫ידע בכלכלה.‬ ‫•‬ ‫היעד הוא לחנך לבוגרים מצטיינים‬ ‫בעלי ידע ויכולת הסתגלות‬
 • 9. ‫המגזר הטכנולוגי‬ ‫• %04 מהבוגרים לא ימשיכו ללימודים גבוהים,‬ ‫ומערכת החינוך מחויבת להכנתם לחיים.‬ ‫• בישראל חסרים אלפי עובדים מיומנים.‬ ‫• בגרמניה התעשייה מתבססת על מייסטרים‬ ‫)מומחים(.‬ ‫• בפינלנד, תלמידי תיכון בעלי יכולות למידה גבוהות‬ ‫בוחרים מרצון מקצועות מעשיים.‬
 • 10. ‫המגזר הטכנולוגי)המשך(‬ ‫• יש לבחון הכנסת מקצועות מעשיים לתיכונים‬ ‫שיכינו את התלמידים לשוק העבודה.‬ ‫• דוגמאות: מכונאות רכב, טכנאי סאונד, פרמדיקים,‬ ‫טכנאי תאורה, טכנאי מעבדות רפואיות, וכו...‬ ‫• אשכולות של מקצועות דומים בבית ספר אחד.‬ ‫• יזמות לעסקים קטנים )ברים, שיפוצניקים וכו...(‬