SlideShare a Scribd company logo
‫מפגש הסגל הבכיר של מערכת החינוך באשדוד‬
   ‫כ"ז באב תשע"ב – 51 באוגוסט 2102‬
   ‫מערך הערכה עירוני בחינוך‬
    ‫עקרונות, שימושים, תועלות‬
        ‫איתן פלדי‬
‫אל מי מכוונת ואת מי משרתת ההערכה?‬


      ‫משרד החינוך‬
        ‫מחוז‬
        ‫עירייה‬
         ‫‪g‬‬
      ‫מוסדעעחינוך‬
        ‫מממ‬
        ‫מורה‬

       ‫תלמיד‬
‫מיפוי שימושי ההערכה רווחים של בעלי עניין שונים, בזיקה לסוג ההערכה ומקורות המידע‬
 ‫משרד החינוך‬        ‫עירייה‬      ‫תלמיד‬       ‫מורה‬       ‫מוסד חינוך‬
  ‫בקרת איכות‬   ‫מדינות וסדרי ‪‬‬    ‫‪‬‬  ‫הכוונת‬   ‫אבחון ומיפוי ‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫מדיניות וסדרי‬   ‫שימושי ‪‬‬
‫בחתכים: ארצי;‬        ‫עדיפות‬    ‫הלמידה‬       ‫תלמידים.‬         ‫עדיפות‬   ‫הערכה‬
  ‫מחוזי; יישובי‬      ‫בהשקעה‬     ‫רפלקציה‬    ‫תכנון ההוראה ‪‬‬   ‫‪‬‬      ‫מוסדיים.‬   ‫עיקריים‬
‫ובית ספרי – על‬       ‫העירונית‬     ‫ומיקוד‬       ‫והכוונתה‬      ‫מיון, ברירה,‬  ‫‪‬‬
      ‫בסיס‬        ‫לחינוך.‬   ‫הלמידה‬     ‫בזיקה לצרכים‬     ‫השמה; הסמכה‬
   ‫סטנדרטים‬       ‫מידע על‬   ‫‪‬‬   ‫עפ"י‬      ‫של יחידים‬      ‫מיקום במדרג‬   ‫‪‬‬
    ‫מקומיים‬    ‫יעילות תכניות‬     ‫צרכים‬     ‫ותת-קבוצות.‬     ‫הארצי/ עירוני.‬
   ‫ובהשוואה‬      ‫ופרויקטים‬    ‫אישיים.‬    ‫דרבון ללמידה.‬   ‫‪‬‬  ‫תכנון מוסדי של‬
   ‫בינלאומית.‬       ‫עירוניים.‬    ‫בחירת‬    ‫מתן ציונים. ‪‬‬   ‫‪‬‬      ‫ההוראה‬
 ‫קביעת מדיניות‬   ‫שיפור מיקום ‪‬‬    ‫מסגרת/ ‪‬‬          ‫שיפור‬  ‫‪‬‬     ‫והלמידה.‬
 ‫ודגשים ברמה‬     ‫במדרג הארצי‬      ‫תחום‬       ‫מיומנויות‬    ‫טיפול באקלים‬    ‫‪‬‬
     ‫ארצית.‬   ‫באיכות החינוך‬     ‫לימוד.‬     ‫הוראה וחינוך‬         ‫ואווירה.‬
             ‫ובהשקעה‬                ‫אישיות.‬    ‫בחירת תכניות‬    ‫‪‬‬
               ‫עירונית‬                      ‫וחומרי למידה.‬
               ‫בחינוך.‬
  ‫נתוני מיצ"ב‬  ‫‪‬‬     ‫הישגים‬   ‫‪‬‬  ‫מבחנים‬   ‫‪‬‬    ‫מבחנים‬   ‫‪‬‬     ‫מבחנים‬    ‫מקורות ‪‬‬
    ‫ובגרות.‬       ‫במיצ"ב‬     ‫פנימיים.‬      ‫פנימיים.‬    ‫פנימיים, דיוני‬     ‫מידע‬
    ‫הישגים‬   ‫‪‬‬    ‫ובבגרות.‬    ‫דיוני צוות.‬  ‫‪‬‬  ‫דיוני צוות.‬  ‫‪‬‬      ‫צוות.‬    ‫עיקריים‬
   ‫במבחנים‬     ‫ממצאי הערכה‬    ‫‪‬‬   ‫דיאלוג‬  ‫‪‬‬    ‫דיאלוג‬  ‫מיצ"ב/ בגרות, ‪‬‬     ‫‪‬‬
  ‫בינלאומיים.‬    ‫אודות תכניות‬    ‫רפלקטיבי‬      ‫רפלקטיבי‬        ‫מבחנים‬
 ‫דווחי מפקחים.‬   ‫‪‬‬   ‫ופרויקטים‬      ‫מורה-‬   ‫מורה-תלמיד.‬      ‫בינלאומיים.‬
              ‫עירוניים.‬    ‫תלמיד.‬             ‫ממצאי הערכה‬      ‫‪‬‬
            ‫ניתוח נתונים‬   ‫‪‬‬                   ‫אודות תכניות‬
           ‫ברמה עירונית.‬                        ‫ופרויקטים.‬
 ‫בעיקר חיצונית‬   ‫בעיקר חיצונית ‪‬‬   ‫‪‬‬   ‫בעיקר‬  ‫בעיקר פנימית ‪‬‬   ‫‪‬‬    ‫שילוב בין‬   ‫‪‬‬   ‫סוגי‬
   ‫ומסכמת.‬       ‫ומסכמת‬       ‫פנימית‬      ‫ומעצבת.‬    ‫פנימית לחיצונית‬      ‫הערכה‬
                      ‫ומעצבת.‬     ‫הסתייעות‬   ‫‪‬‬   ‫ובין מעצבת‬      ‫עיקריים‬
                               ‫בחיצונית.‬       ‫למסכמת.‬
‫פונקציות הערכה עיקריות ברמת מוסד החינוך וברמה העירונית‬

                                ‫אספקת מידע‬
   ‫ברמה העירונית‬       ‫ברמת המוסד החינוכי‬     ‫ונתונים רלבנטיים‬
    ‫)דוגמאות(‬           ‫)דוגמאות(‬       ‫לסיוע ב -‬
‫קביעת סדרי עדיפות בהקצאת קביעת מדיניות ודגשים בתחום‬      ‫קבלת החלטות‬
  ‫החינוך בעיר; קביעת גובה‬  ‫שעות; שיבוץ מורים; בחירת‬   ‫בחירה בין חלופות,‬
‫תכניות לימודים; יצירת קבוצות התקציב העירוני לחינוך )שוטף‬   ‫בעיקר בתנאי אי-‬
 ‫ופיתוח( לחינוך וסדרי עדיפות‬    ‫שיפור ומצוינות וכיו"ב.‬        ‫ודאות‬
          ‫להקצאתו.‬
  ‫שיפור באיכויות כ"א, מבנים‬    ‫שיפור כשירות, והישגים‬       ‫שיפור‬
  ‫וציוד; שיפור כולל בהישגים‬  ‫)תלמידים, מורים ואחרים(;‬
  ‫התאמת תכניות וחומרי למידה לימודיים ובאקלים מוסדות‬
  ‫ושיפורם; שיפור מוסד החינוך החינוך בעיר; שיפור בדימוי‬
       ‫כולו - בזיקה להתפתחות הידע העיר וביוקרתה.‬
                    ‫ולשינויים בסביבה.‬

‫מתן דין וחשבון לתושבים אודות‬    ‫מתן דין וחשבון להורים,‬     ‫אחריותיות‬
  ‫מצבם והישגיהם של מוסדות‬    ‫לרשות ולמחוז, אודות מצב‬    ‫‪accountability‬‬
           ‫החינוך.‬        ‫ביה"ס והישגיו.‬
‫כללי אצבע בסיסיים להגדרת מדדים‬
   ‫הלימה ליעדים לאומיים )משרד החינוך(;‬
  ‫יעדים אסטרטגיים עירוניים ויעדים ודגשים‬
                        ‫הלימה‬
            ‫בית-ספריים ייחודיים.‬  ‫ליעדים‬
 ‫מידת הרלבנטיות והאינדיקטיביות לתחומים‬
                ‫הנבדקים.‬    ‫רלבנטיות‬

       ‫גיוון מקורות מידע ונקודות מבט‬   ‫מקורות‬
                        ‫מידע‬
‫מידת הסיכוי לעשות שימוש יעיל במידע המופק‬
             ‫לשיפור המערכת‬     ‫שימושיות‬

 ‫שיתוף פעולה והסכמה מרביים בין כל שותפי‬
     ‫תהליך ההערכה בהגדרת המדדים.‬      ‫שת"פ‬
‫מסקנות עד כאן ...‬
   ‫הערכה משמשת מגוון בעלי עניין )ביה"ס; מורה; תלמיד; עירייה; משרד‬     ‫•‬
                              ‫חינוך; ציבור(.‬
   ‫לבעלי עניין שונים, צורכי מידע שונים ושימושים שונים בממצאי הערכה.‬   ‫•‬
 ‫הישגי תלמידים )בעיקר במבחנים( מהווים תשתית מידע עיקרית, הן לצרכים‬     ‫•‬
   ‫של קבלת החלטות, הן לצורכי שיפור והן לצרכים של מסירת דין וחשבון‬
              ‫לגורמים שונים )אחריותיות – ‪.(Accountability‬‬
 ‫לרוב, מסתפקים בעלי העניין בתוצאות ובהשפעות ולא מגלים עניין בתהליך‬     ‫•‬
      ‫)מטרות; אסטרטגיות ותכניות פעולה; תהליך היישום וההפעלה(.‬
 ‫מתבקש שילוב בין הערכה מעצבת למסכמת ובין הערכה פנימית לחיצונית,‬      ‫•‬
  ‫שכן צורכי ההערכה של מוסדות החינוך מחייבים שימוש רב יותר בהערכה‬
   ‫פנימית ומעצבת וצורכי העירייה ומשרד החינוך דורשים שימוש רב יותר‬
                  ‫בהערכה מסכמת )פנימית או חיצונית(.‬
   ‫יחסי הגומלין בין בית-הספר כאובייקט להערכה וההערכה הבית-ספרית‬      ‫•‬
‫הפנימית, לבין הערכה מערכתית )עירייה, משרד חינוך - הערכה חיצונית(, הם‬
                             ‫לרוב רוויי מתח.‬
  ‫הערכה קונבנציונלית איננה משרתת דיה את ההוראה והלמידה ועוד פחות‬      ‫•‬
  ‫מכך יעד של הפיכת ההוראה והלמידה למשמעותיים יותר, בחינת "החזרת‬
                            ‫הנשמה ללמידה".‬
‫מה משפיע על ביצוע יעיל של תלמידים?‬
        ‫סביבה‬
                              ‫ערכים‬
    ‫תהליכי הוראה-‬
                           ‫עניין; תפיסות;‬
    ‫למידה איכותיים;‬
                           ‫ציפיות; מוטיבציה‬
    ‫אקלים, מוגנות.‬
                 ‫ביצוע יעיל‬


                   ‫יכולת‬
                   ‫ידע קודם‬
   ‫פיתוח יכולת צריך להיות ממוקד במה שהתלמיד מיחס לו ערך ומוצא בו עניין.‬   ‫‪‬‬
  ‫ניתן לפתח יכולות שונות אצל תלמידים שונים )אינטליגנציות מרובות – גרדנר(.‬  ‫‪‬‬
            ‫ניתן לפתח אותן יכולת בדרכים שונות אצל תלמידים שונים.‬  ‫‪‬‬

‫)מעובד עפ"י: בירנבוים, 7991(‬
‫"להחזיר את הנשמה ללמידה"‬

  ‫למידה‬
 ‫חקר, שימוש‬
 ‫במידע ובידע‬
‫ובניית משמעות‬
  ‫שינון‬
‫הדרך המוצעת - דיאלוג לשיפור מערכת החינוך העירונית‬
                     ‫דיאלוג - לשם מה?‬
   ‫• הערכה כפויה, בדרך של תיאור או שפיטה חד צדדיים, אינם‬
             ‫מעוררים מוטיבציה לשימוש בממצאיה.‬
    ‫• הדיאלוג מאפשר לעצב תהליך טוב יותר להבנת המציאות‬
               ‫שבמסגרתה מתקיימת ההערכה.‬
     ‫• הבנה זו עשויה להיות בסיס להגדרה בצוותא של מדדים‬
   ‫וקריטריונים אינדיקטיביים יותר, שבחירתם הינה סובייקטיבית‬
                          ‫במהותה.‬
  ‫• הדיאלוג מפחית איום ומגביר מוטיבציה לעשות שימוש בממצאי‬
                    ‫ההערכה לצורך שיפור.‬
   ‫• הדיאלוג מגביר את ההבנה לממצאים שמובילים גם לקבלת‬
             ‫החלטות קשות, כאשר הן מתבקשות.‬
‫)מעובד עפ"י: נבו, 1002(‬
‫כללים לשיח הערכה עירוני לשיפור מערכת החינוך‬

   ‫יחס דו-סטרי )"האמת היא איפה שהוא באמצע" – בין ממצאי‬     ‫•‬
    ‫ההערכה החיצונית והפנימית ורק דיאלוג אמתי יחשוף אותה(.‬
‫כבוד ואמון הדדי )הכרה במקצועיות של המורים והבנה שביה"ס,‬      ‫•‬
     ‫כמו גם העירייה ומשרד החינוך הם בעלי עניין משותף אמתי‬
                ‫בהבנת הבעיות ובהתמודדות עמן(.‬
  ‫הכרה בהערכה כתהליך )תהליך של הצגת ממצאים, ניתוחם,‬       ‫•‬
    ‫דיון בהם עם קהלי יעד רלבנטיים שונים, השוואתם לממצאים‬
   ‫אחרים, השלמת מידע חסר, התמודדות עם מורכבויות נוספות‬
           ‫וכיו"ב ולא מדידות חד-פעמיות חורצות גורל(.‬
 ‫הוגנות )"קלפים פתוחים" בהתייחס למטרות הערכה והשלכותיה‬      ‫•‬
                           ‫הצפויות(.‬
       ‫רלבנטיות )מיקוד בצרכים חשובים של שני הצדדים(.‬    ‫•‬
 ‫אחריות משותפת לתוצאות )נשיאה משותפת בנטל השיפור(.‬        ‫•‬
‫מערך הערכה עירוני – דיאלוג לשיפור החינוך‬
         ‫בעיר‬        ‫הערכה‬
       ‫בית-ספרית‬
     ‫מערך הערכה עירוני‬
        ‫הערכה‬
       ‫מערכתית‬
‫מערך הערכה עירוני – הלכה למעשה‬
   ‫הקמת מנגנוני הערכה בית-ספרים-פנימיים, הכשרתם ומיסודם‬    ‫‪‬‬
               ‫בעיר )רכז/ת + 3 – 4 אנשי צוות(.‬
  ‫יצירת זיקה מקצועית ישירה ושיתוף פעולה בין מנגנוני ההערכה‬  ‫‪‬‬
    ‫בבתי-הספר לבין המחלקה למידע, למדידה והערכה במנהל‬
                ‫החינוך, כגוף מטה מקצועי מנחה.‬
‫פיתוח מדדים התואמים חזון ויעדים בית-ספריים בשיתוף באי בתי-‬   ‫‪‬‬
‫הספר, לצד עיצוב מערך מדדים ואינדיקטורים התואמים את היעדים‬
    ‫העירוניים המערכתיים, באמצעות צוותי משימה משותפים.‬
  ‫מתן ביטוי ומשקל ראוי לממצאי ההערכה הפנימית, לצד ממצאי‬    ‫‪‬‬
  ‫ההערכה החיצונית ולממצאים אודות היעדים הבית-ספריים, לצד‬
              ‫ממצאים אודות היעדים המערכתיים.‬

More Related Content

Similar to הערכה יישובית

מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1Zafir Rivka
 
Kineo webinar 70-20-10
Kineo webinar 70-20-10Kineo webinar 70-20-10
Kineo webinar 70-20-10
Kineo Israel
 
תכנית תקשוב מבוססת נתונים מאמר בפורמט
תכנית תקשוב מבוססת נתונים מאמר בפורמטתכנית תקשוב מבוססת נתונים מאמר בפורמט
תכנית תקשוב מבוססת נתונים מאמר בפורמטKibbutzim College of Education
 
הרצאה3 ניהול בית_ספר_בעידן_הדיגיטלי_רפי-דודזון_3-11-10
הרצאה3 ניהול בית_ספר_בעידן_הדיגיטלי_רפי-דודזון_3-11-10הרצאה3 ניהול בית_ספר_בעידן_הדיגיטלי_רפי-דודזון_3-11-10
הרצאה3 ניהול בית_ספר_בעידן_הדיגיטלי_רפי-דודזון_3-11-10
מופ"ת - המכון למחקר ופיתוח של רשת המכללות ךלחינוך
 
רצף חינוכי בקריית ים
רצף חינוכי בקריית יםרצף חינוכי בקריית ים
רצף חינוכי בקריית ים
galitbarazani
 
Bagrut dovrat 2005
Bagrut dovrat 2005Bagrut dovrat 2005
Bagrut dovrat 2005itayasher
 
הצבת מטרות
הצבת מטרותהצבת מטרות
הצבת מטרותthemarker
 
מנהיגות 21
מנהיגות 21מנהיגות 21
מנהיגות 21
goonaa
 
Heart wisdom
Heart wisdomHeart wisdom
Heart wisdom
Eden Orion
 
Rothschild ed com_draft_jan2012
Rothschild ed com_draft_jan2012Rothschild ed com_draft_jan2012
Rothschild ed com_draft_jan2012itayasher
 
Knowledge and Heart Wisdom
Knowledge and Heart WisdomKnowledge and Heart Wisdom
Knowledge and Heart Wisdom
Eden Orion
 
On Line Class
On Line ClassOn Line Class
On Line Class
gila04
 
אוריינות הערכה של המורה בסביבה דיגיטאלית
אוריינות הערכה של המורה בסביבה דיגיטאליתאוריינות הערכה של המורה בסביבה דיגיטאלית
אוריינות הערכה של המורה בסביבה דיגיטאלית
Liat Eyal
 
דוח הערכה
דוח הערכהדוח הערכה
דוח הערכהedva
 
השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק...
השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק...השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק...
השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק...יהושע גלעד
 
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006ירון זיו
 
סכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלון
סכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלוןסכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלון
סכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלוןguest82c904
 

Similar to הערכה יישובית (20)

תכנית תקשוב מבוססת נתונים
תכנית תקשוב מבוססת נתוניםתכנית תקשוב מבוססת נתונים
תכנית תקשוב מבוססת נתונים
 
מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1
 
Kineo webinar 70-20-10
Kineo webinar 70-20-10Kineo webinar 70-20-10
Kineo webinar 70-20-10
 
תכנית תקשוב מבוססת נתונים מאמר בפורמט
תכנית תקשוב מבוססת נתונים מאמר בפורמטתכנית תקשוב מבוססת נתונים מאמר בפורמט
תכנית תקשוב מבוססת נתונים מאמר בפורמט
 
הרצאה3 ניהול בית_ספר_בעידן_הדיגיטלי_רפי-דודזון_3-11-10
הרצאה3 ניהול בית_ספר_בעידן_הדיגיטלי_רפי-דודזון_3-11-10הרצאה3 ניהול בית_ספר_בעידן_הדיגיטלי_רפי-דודזון_3-11-10
הרצאה3 ניהול בית_ספר_בעידן_הדיגיטלי_רפי-דודזון_3-11-10
 
רצף חינוכי בקריית ים
רצף חינוכי בקריית יםרצף חינוכי בקריית ים
רצף חינוכי בקריית ים
 
Bagrut dovrat 2005
Bagrut dovrat 2005Bagrut dovrat 2005
Bagrut dovrat 2005
 
הצבת מטרות
הצבת מטרותהצבת מטרות
הצבת מטרות
 
מנהיגות 21
מנהיגות 21מנהיגות 21
מנהיגות 21
 
Heart wisdom
Heart wisdomHeart wisdom
Heart wisdom
 
Rothschild ed com_draft_jan2012
Rothschild ed com_draft_jan2012Rothschild ed com_draft_jan2012
Rothschild ed com_draft_jan2012
 
Mivne irguni
Mivne irguniMivne irguni
Mivne irguni
 
Mivne irguni
Mivne irguniMivne irguni
Mivne irguni
 
Knowledge and Heart Wisdom
Knowledge and Heart WisdomKnowledge and Heart Wisdom
Knowledge and Heart Wisdom
 
On Line Class
On Line ClassOn Line Class
On Line Class
 
אוריינות הערכה של המורה בסביבה דיגיטאלית
אוריינות הערכה של המורה בסביבה דיגיטאליתאוריינות הערכה של המורה בסביבה דיגיטאלית
אוריינות הערכה של המורה בסביבה דיגיטאלית
 
דוח הערכה
דוח הערכהדוח הערכה
דוח הערכה
 
השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק...
השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק...השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק...
השתלמות לשיטת החניכה בשעורים פרטניים וקבוצות פרטניות ברפורמת עוז לתמורה ואופק...
 
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
 
סכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלון
סכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלוןסכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלון
סכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלון
 

הערכה יישובית

 • 1. ‫מפגש הסגל הבכיר של מערכת החינוך באשדוד‬ ‫כ"ז באב תשע"ב – 51 באוגוסט 2102‬ ‫מערך הערכה עירוני בחינוך‬ ‫עקרונות, שימושים, תועלות‬ ‫איתן פלדי‬
 • 2. ‫אל מי מכוונת ואת מי משרתת ההערכה?‬ ‫משרד החינוך‬ ‫מחוז‬ ‫עירייה‬ ‫‪g‬‬ ‫מוסדעעחינוך‬ ‫מממ‬ ‫מורה‬ ‫תלמיד‬
 • 3. ‫מיפוי שימושי ההערכה רווחים של בעלי עניין שונים, בזיקה לסוג ההערכה ומקורות המידע‬ ‫משרד החינוך‬ ‫עירייה‬ ‫תלמיד‬ ‫מורה‬ ‫מוסד חינוך‬ ‫בקרת איכות‬ ‫מדינות וסדרי ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫הכוונת‬ ‫אבחון ומיפוי ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מדיניות וסדרי‬ ‫שימושי ‪‬‬ ‫בחתכים: ארצי;‬ ‫עדיפות‬ ‫הלמידה‬ ‫תלמידים.‬ ‫עדיפות‬ ‫הערכה‬ ‫מחוזי; יישובי‬ ‫בהשקעה‬ ‫רפלקציה‬ ‫תכנון ההוראה ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫מוסדיים.‬ ‫עיקריים‬ ‫ובית ספרי – על‬ ‫העירונית‬ ‫ומיקוד‬ ‫והכוונתה‬ ‫מיון, ברירה,‬ ‫‪‬‬ ‫בסיס‬ ‫לחינוך.‬ ‫הלמידה‬ ‫בזיקה לצרכים‬ ‫השמה; הסמכה‬ ‫סטנדרטים‬ ‫מידע על‬ ‫‪‬‬ ‫עפ"י‬ ‫של יחידים‬ ‫מיקום במדרג‬ ‫‪‬‬ ‫מקומיים‬ ‫יעילות תכניות‬ ‫צרכים‬ ‫ותת-קבוצות.‬ ‫הארצי/ עירוני.‬ ‫ובהשוואה‬ ‫ופרויקטים‬ ‫אישיים.‬ ‫דרבון ללמידה.‬ ‫‪‬‬ ‫תכנון מוסדי של‬ ‫בינלאומית.‬ ‫עירוניים.‬ ‫בחירת‬ ‫מתן ציונים. ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ההוראה‬ ‫קביעת מדיניות‬ ‫שיפור מיקום ‪‬‬ ‫מסגרת/ ‪‬‬ ‫שיפור‬ ‫‪‬‬ ‫והלמידה.‬ ‫ודגשים ברמה‬ ‫במדרג הארצי‬ ‫תחום‬ ‫מיומנויות‬ ‫טיפול באקלים‬ ‫‪‬‬ ‫ארצית.‬ ‫באיכות החינוך‬ ‫לימוד.‬ ‫הוראה וחינוך‬ ‫ואווירה.‬ ‫ובהשקעה‬ ‫אישיות.‬ ‫בחירת תכניות‬ ‫‪‬‬ ‫עירונית‬ ‫וחומרי למידה.‬ ‫בחינוך.‬ ‫נתוני מיצ"ב‬ ‫‪‬‬ ‫הישגים‬ ‫‪‬‬ ‫מבחנים‬ ‫‪‬‬ ‫מבחנים‬ ‫‪‬‬ ‫מבחנים‬ ‫מקורות ‪‬‬ ‫ובגרות.‬ ‫במיצ"ב‬ ‫פנימיים.‬ ‫פנימיים.‬ ‫פנימיים, דיוני‬ ‫מידע‬ ‫הישגים‬ ‫‪‬‬ ‫ובבגרות.‬ ‫דיוני צוות.‬ ‫‪‬‬ ‫דיוני צוות.‬ ‫‪‬‬ ‫צוות.‬ ‫עיקריים‬ ‫במבחנים‬ ‫ממצאי הערכה‬ ‫‪‬‬ ‫דיאלוג‬ ‫‪‬‬ ‫דיאלוג‬ ‫מיצ"ב/ בגרות, ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫בינלאומיים.‬ ‫אודות תכניות‬ ‫רפלקטיבי‬ ‫רפלקטיבי‬ ‫מבחנים‬ ‫דווחי מפקחים.‬ ‫‪‬‬ ‫ופרויקטים‬ ‫מורה-‬ ‫מורה-תלמיד.‬ ‫בינלאומיים.‬ ‫עירוניים.‬ ‫תלמיד.‬ ‫ממצאי הערכה‬ ‫‪‬‬ ‫ניתוח נתונים‬ ‫‪‬‬ ‫אודות תכניות‬ ‫ברמה עירונית.‬ ‫ופרויקטים.‬ ‫בעיקר חיצונית‬ ‫בעיקר חיצונית ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫בעיקר‬ ‫בעיקר פנימית ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫שילוב בין‬ ‫‪‬‬ ‫סוגי‬ ‫ומסכמת.‬ ‫ומסכמת‬ ‫פנימית‬ ‫ומעצבת.‬ ‫פנימית לחיצונית‬ ‫הערכה‬ ‫ומעצבת.‬ ‫הסתייעות‬ ‫‪‬‬ ‫ובין מעצבת‬ ‫עיקריים‬ ‫בחיצונית.‬ ‫למסכמת.‬
 • 4. ‫פונקציות הערכה עיקריות ברמת מוסד החינוך וברמה העירונית‬ ‫אספקת מידע‬ ‫ברמה העירונית‬ ‫ברמת המוסד החינוכי‬ ‫ונתונים רלבנטיים‬ ‫)דוגמאות(‬ ‫)דוגמאות(‬ ‫לסיוע ב -‬ ‫קביעת סדרי עדיפות בהקצאת קביעת מדיניות ודגשים בתחום‬ ‫קבלת החלטות‬ ‫החינוך בעיר; קביעת גובה‬ ‫שעות; שיבוץ מורים; בחירת‬ ‫בחירה בין חלופות,‬ ‫תכניות לימודים; יצירת קבוצות התקציב העירוני לחינוך )שוטף‬ ‫בעיקר בתנאי אי-‬ ‫ופיתוח( לחינוך וסדרי עדיפות‬ ‫שיפור ומצוינות וכיו"ב.‬ ‫ודאות‬ ‫להקצאתו.‬ ‫שיפור באיכויות כ"א, מבנים‬ ‫שיפור כשירות, והישגים‬ ‫שיפור‬ ‫וציוד; שיפור כולל בהישגים‬ ‫)תלמידים, מורים ואחרים(;‬ ‫התאמת תכניות וחומרי למידה לימודיים ובאקלים מוסדות‬ ‫ושיפורם; שיפור מוסד החינוך החינוך בעיר; שיפור בדימוי‬ ‫כולו - בזיקה להתפתחות הידע העיר וביוקרתה.‬ ‫ולשינויים בסביבה.‬ ‫מתן דין וחשבון לתושבים אודות‬ ‫מתן דין וחשבון להורים,‬ ‫אחריותיות‬ ‫מצבם והישגיהם של מוסדות‬ ‫לרשות ולמחוז, אודות מצב‬ ‫‪accountability‬‬ ‫החינוך.‬ ‫ביה"ס והישגיו.‬
 • 5. ‫כללי אצבע בסיסיים להגדרת מדדים‬ ‫הלימה ליעדים לאומיים )משרד החינוך(;‬ ‫יעדים אסטרטגיים עירוניים ויעדים ודגשים‬ ‫הלימה‬ ‫בית-ספריים ייחודיים.‬ ‫ליעדים‬ ‫מידת הרלבנטיות והאינדיקטיביות לתחומים‬ ‫הנבדקים.‬ ‫רלבנטיות‬ ‫גיוון מקורות מידע ונקודות מבט‬ ‫מקורות‬ ‫מידע‬ ‫מידת הסיכוי לעשות שימוש יעיל במידע המופק‬ ‫לשיפור המערכת‬ ‫שימושיות‬ ‫שיתוף פעולה והסכמה מרביים בין כל שותפי‬ ‫תהליך ההערכה בהגדרת המדדים.‬ ‫שת"פ‬
 • 6. ‫מסקנות עד כאן ...‬ ‫הערכה משמשת מגוון בעלי עניין )ביה"ס; מורה; תלמיד; עירייה; משרד‬ ‫•‬ ‫חינוך; ציבור(.‬ ‫לבעלי עניין שונים, צורכי מידע שונים ושימושים שונים בממצאי הערכה.‬ ‫•‬ ‫הישגי תלמידים )בעיקר במבחנים( מהווים תשתית מידע עיקרית, הן לצרכים‬ ‫•‬ ‫של קבלת החלטות, הן לצורכי שיפור והן לצרכים של מסירת דין וחשבון‬ ‫לגורמים שונים )אחריותיות – ‪.(Accountability‬‬ ‫לרוב, מסתפקים בעלי העניין בתוצאות ובהשפעות ולא מגלים עניין בתהליך‬ ‫•‬ ‫)מטרות; אסטרטגיות ותכניות פעולה; תהליך היישום וההפעלה(.‬ ‫מתבקש שילוב בין הערכה מעצבת למסכמת ובין הערכה פנימית לחיצונית,‬ ‫•‬ ‫שכן צורכי ההערכה של מוסדות החינוך מחייבים שימוש רב יותר בהערכה‬ ‫פנימית ומעצבת וצורכי העירייה ומשרד החינוך דורשים שימוש רב יותר‬ ‫בהערכה מסכמת )פנימית או חיצונית(.‬ ‫יחסי הגומלין בין בית-הספר כאובייקט להערכה וההערכה הבית-ספרית‬ ‫•‬ ‫הפנימית, לבין הערכה מערכתית )עירייה, משרד חינוך - הערכה חיצונית(, הם‬ ‫לרוב רוויי מתח.‬ ‫הערכה קונבנציונלית איננה משרתת דיה את ההוראה והלמידה ועוד פחות‬ ‫•‬ ‫מכך יעד של הפיכת ההוראה והלמידה למשמעותיים יותר, בחינת "החזרת‬ ‫הנשמה ללמידה".‬
 • 7. ‫מה משפיע על ביצוע יעיל של תלמידים?‬ ‫סביבה‬ ‫ערכים‬ ‫תהליכי הוראה-‬ ‫עניין; תפיסות;‬ ‫למידה איכותיים;‬ ‫ציפיות; מוטיבציה‬ ‫אקלים, מוגנות.‬ ‫ביצוע יעיל‬ ‫יכולת‬ ‫ידע קודם‬ ‫פיתוח יכולת צריך להיות ממוקד במה שהתלמיד מיחס לו ערך ומוצא בו עניין.‬ ‫‪‬‬ ‫ניתן לפתח יכולות שונות אצל תלמידים שונים )אינטליגנציות מרובות – גרדנר(.‬ ‫‪‬‬ ‫ניתן לפתח אותן יכולת בדרכים שונות אצל תלמידים שונים.‬ ‫‪‬‬ ‫)מעובד עפ"י: בירנבוים, 7991(‬
 • 8. ‫"להחזיר את הנשמה ללמידה"‬ ‫למידה‬ ‫חקר, שימוש‬ ‫במידע ובידע‬ ‫ובניית משמעות‬ ‫שינון‬
 • 9. ‫הדרך המוצעת - דיאלוג לשיפור מערכת החינוך העירונית‬ ‫דיאלוג - לשם מה?‬ ‫• הערכה כפויה, בדרך של תיאור או שפיטה חד צדדיים, אינם‬ ‫מעוררים מוטיבציה לשימוש בממצאיה.‬ ‫• הדיאלוג מאפשר לעצב תהליך טוב יותר להבנת המציאות‬ ‫שבמסגרתה מתקיימת ההערכה.‬ ‫• הבנה זו עשויה להיות בסיס להגדרה בצוותא של מדדים‬ ‫וקריטריונים אינדיקטיביים יותר, שבחירתם הינה סובייקטיבית‬ ‫במהותה.‬ ‫• הדיאלוג מפחית איום ומגביר מוטיבציה לעשות שימוש בממצאי‬ ‫ההערכה לצורך שיפור.‬ ‫• הדיאלוג מגביר את ההבנה לממצאים שמובילים גם לקבלת‬ ‫החלטות קשות, כאשר הן מתבקשות.‬ ‫)מעובד עפ"י: נבו, 1002(‬
 • 10. ‫כללים לשיח הערכה עירוני לשיפור מערכת החינוך‬ ‫יחס דו-סטרי )"האמת היא איפה שהוא באמצע" – בין ממצאי‬ ‫•‬ ‫ההערכה החיצונית והפנימית ורק דיאלוג אמתי יחשוף אותה(.‬ ‫כבוד ואמון הדדי )הכרה במקצועיות של המורים והבנה שביה"ס,‬ ‫•‬ ‫כמו גם העירייה ומשרד החינוך הם בעלי עניין משותף אמתי‬ ‫בהבנת הבעיות ובהתמודדות עמן(.‬ ‫הכרה בהערכה כתהליך )תהליך של הצגת ממצאים, ניתוחם,‬ ‫•‬ ‫דיון בהם עם קהלי יעד רלבנטיים שונים, השוואתם לממצאים‬ ‫אחרים, השלמת מידע חסר, התמודדות עם מורכבויות נוספות‬ ‫וכיו"ב ולא מדידות חד-פעמיות חורצות גורל(.‬ ‫הוגנות )"קלפים פתוחים" בהתייחס למטרות הערכה והשלכותיה‬ ‫•‬ ‫הצפויות(.‬ ‫רלבנטיות )מיקוד בצרכים חשובים של שני הצדדים(.‬ ‫•‬ ‫אחריות משותפת לתוצאות )נשיאה משותפת בנטל השיפור(.‬ ‫•‬
 • 11. ‫מערך הערכה עירוני – דיאלוג לשיפור החינוך‬ ‫בעיר‬ ‫הערכה‬ ‫בית-ספרית‬ ‫מערך הערכה עירוני‬ ‫הערכה‬ ‫מערכתית‬
 • 12. ‫מערך הערכה עירוני – הלכה למעשה‬ ‫הקמת מנגנוני הערכה בית-ספרים-פנימיים, הכשרתם ומיסודם‬ ‫‪‬‬ ‫בעיר )רכז/ת + 3 – 4 אנשי צוות(.‬ ‫יצירת זיקה מקצועית ישירה ושיתוף פעולה בין מנגנוני ההערכה‬ ‫‪‬‬ ‫בבתי-הספר לבין המחלקה למידע, למדידה והערכה במנהל‬ ‫החינוך, כגוף מטה מקצועי מנחה.‬ ‫פיתוח מדדים התואמים חזון ויעדים בית-ספריים בשיתוף באי בתי-‬ ‫‪‬‬ ‫הספר, לצד עיצוב מערך מדדים ואינדיקטורים התואמים את היעדים‬ ‫העירוניים המערכתיים, באמצעות צוותי משימה משותפים.‬ ‫מתן ביטוי ומשקל ראוי לממצאי ההערכה הפנימית, לצד ממצאי‬ ‫‪‬‬ ‫ההערכה החיצונית ולממצאים אודות היעדים הבית-ספריים, לצד‬ ‫ממצאים אודות היעדים המערכתיים.‬