SlideShare a Scribd company logo
‫ערכים‬   ‫הישגים‬
‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫6 91‬         ‫תלמידים‬   ‫7 4 4, 5‬
                            ‫גני ילדים‬
             ‫גני ילדים‬


    ‫בתי ספר‬   ‫83‬   ‫תלמידים‬  ‫8 0 8 , 31‬     ‫יסודי‬

     ‫בתי ספר‬  ‫71‬   ‫תלמידים‬  ‫1 9 5 , 31‬    ‫על יסודי‬

  ‫מוסדות חינוך‬   ‫4‬   ‫תלמידים‬     ‫643‬     ‫חינוך מיוחד‬‫מוסדות חינוך‬   ‫ב 552‬  ‫תלמידים הלומדים‬      ‫291,33‬  ‫סה" כ‬‫ערכים‬    ‫הישגים‬
                                  ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫גני ילדים‬  ‫6 01‬  ‫כ-‬  ‫תלמידים‬    ‫0 0 9, 2‬        ‫גני ילדים‬

   ‫בתי ספר‬    ‫36‬    ‫כ-‬  ‫תלמידים‬  ‫0 0 6 , 51‬  ‫כ-‬    ‫בתי ספר‬

 ‫מוסדות חינוך‬   ‫8‬  ‫כ-‬    ‫תלמידים‬    ‫053‬   ‫כ-‬    ‫חינוך מיוחד‬
‫מוסדות חינוך חרד‬    ‫בכ- 771‬    ‫תלמידים הלומדים‬     ‫כ- 058,81‬  ‫סה" כ‬
                                       ‫ערכים‬    ‫הישגים‬
                                       ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫גני ילדים‬

        ‫גנים‬‫301‬   ‫תלמידים‬ ‫141,3‬  ‫• גנים ממלכתיים:‬
   ‫חובה‬  ‫04 גני טרום‬   ‫666,1 תלמידים‬
      ‫36 גני חובה‬   ‫574,1 תלמידים‬

     ‫גנים‬  ‫66‬   ‫תלמידים‬‫• גנים ממלכתיים- דתיים: 790,2‬
   ‫גני טרום חובה‬   ‫943,1 תלמידים 13‬
      ‫גני חובה‬  ‫847 תלמידים 53‬

         ‫גנים‬  ‫תלמידים 72‬  ‫902‬  ‫• גני חינוך מיוחד:‬


‫תלמידים הלומדים ב 691 גני ילדים עירוניים‬    ‫סה" כ 744,5‬  ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                               ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫יסודי‬


    ‫בתי ספר‬  ‫007,9 תלמידים 42‬  ‫• בתי" ס ממלכתיים:‬

   ‫תלמידים‬  ‫801,4‬      ‫• בתי" ס ממלכתיים- דתיים:‬
                 ‫41 בתי ספר‬
‫בתי ספר יסודיים‬  ‫ב 83‬  ‫תלמידים הלומדים‬  ‫סה" כ 808,31‬
                               ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                              ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫על יסודי‬


     ‫בתי ספר‬  ‫905,01 תלמידים 8‬      ‫• בתי" ס ממלכתיים:‬

  ‫תלמידים‬  ‫265,2‬       ‫• בתי" ס ממלכתיים- דתיים:‬
                  ‫4 בתי ספר‬

  ‫תלמידים‬  ‫025‬       ‫• בתי" ס רשתיים הפועלים בעיר:‬
                  ‫5 בתי ספר‬
                    ‫* אורט ימ י, אנקורי, מ פתן, עמל 1, עמל טכנולוגי.‬‫בתי ספר על יסודיים‬  ‫ב 71‬  ‫תלמידים הלומדים‬        ‫סה" כ 195,31‬
                                              ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                                             ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫מיליון ₪‬    ‫283‬      ‫תקציב רגיל‬


‫) כולל השתתפויות(‬  ‫מיליון ₪‬  ‫0 61‬      ‫תקציב פיתוח‬

  ‫000,005,6 ₪‬     ‫אחזקה ובטיחות:‬  ‫•‬
    ‫שיפוצים פתיחת שנה:000,004,6 ₪‬   ‫•‬  ‫השקעות‬
       ‫000,056,3 ₪‬   ‫הצטיידות:‬  ‫•‬
       ‫מחשוב ותקשוב: 000,000,5 ₪‬  ‫•‬
 ‫סבסוד תלמידים וסטודנטים:000,059,3 ₪‬   ‫•‬
  ‫000,056 ₪‬    ‫טיפוח כ" א בהוראה:‬  ‫•‬
  ‫000,020,1 ₪‬    ‫מצויינות ומדעים:‬  ‫•‬
      ‫פדגוגיה חדשה: 000,505,71 ₪‬  ‫•‬
       ‫יהדות ומורשת: 000,532 ₪‬   ‫•‬
                             ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                            ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫השנה‬
            ‫• בנינו:‬
         ‫* 3 גני ילדים.‬
  ‫* בית ספר יסודי )י"ז החדש(.‬
       ‫* 21 כיתות לימוד.‬
   ‫* 4 מגרשי ספורט ואולמות.‬
         ‫* ספריה אחת.‬


                ‫בשנה הקרובה‬
    ‫• נתחיל בבנייה:‬
  ‫* בית ספר לאוטיסטים.‬
‫* מרכז הצעירים "כיוונים".‬
     ‫• נסיים לבנות:‬
     ‫* ישיבה חדשה.‬
  ‫* 66 כיתות לימודיות.‬
      ‫* אולם ספורט.‬          ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                     ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫י"ז, הסתיים שלב א' )6 כיתות(.‬
                    ‫בי" ס חדש ................... רובע‬     ‫•‬
   ‫2 כיתות גן ................... רובע ט"ז - בשלבי גמר בניה )אכלוס מתוכנן‬    ‫•‬  ‫בניה חדשה‬
                                   ‫11.01.51(.‬
 ‫- הסתיימה. המשך בניית‬  ‫בי" ס " אורות" ............. בניית מגרש הספורט‬      ‫•‬
                 ‫בביצוע )6 כיתות( - צפי לסיום 8.13.‬   ‫שלב ג'‬
     ‫- בשלבי סיום. צפי לסיום 11.8.13.‬ ‫מקיף ט' ..................... ספריה‬   ‫•‬
  ‫בי" ס " אריאל" ............ אולם ספורט - בשלבי סיום. צפי לסיום 11.8.13‬     ‫•‬
         ‫בי" ס " שילה" ............. אולם ספורט - עדיין אין תקציב.‬    ‫•‬
                    ‫בי" ס חניכי ' הישיבות'.. - אוכלס.‬     ‫•‬
         ‫כיתות גן ' בית יעקב'...... - הסתיים צפי לאכלוס 11.9.1.‬      ‫•‬
          ‫בי" ס בית מלכה.............. שלב 5 - צפי לאכלוס 11.8.13.‬    ‫•‬
        ‫בי" ס חדש לאוטיסטים.. תהליך הקצעת קרקע במח' נכסים.‬         ‫•‬
      ‫בי" ס בית מלכה.............. אולם ספורט - צפי לאכלוס 11.9.1.‬      ‫•‬
 ‫ישיבה חדשה................ מירון-נווה הרצוג - בביצוע. צפי לסיום 11.8.13‬      ‫•‬  ‫בתכנון מתקדם‬
                   ‫מכרז כיוונים לצעירים... בתהליך.‬       ‫•‬
    ‫מקיף חדש ................... רובע י"ז )63 כיתות( - באישור משרה"ח.‬      ‫•‬
 ‫מקיף י' ....................... שלב ג' )21 כיתות( - באישור משרה"ח +בשלבי‬     ‫•‬
                    ‫עבודה + אין תקציב לביצוע.‬     ‫תוכנית‬
‫א' )6 כיתות( - בתכנון + באישור‬  ‫בי" ס יסודי חדש......... רובע ט"ז, שלב‬      ‫•‬
                                    ‫משרה"ח.‬
        ‫ב' )6 כיתות( - אין תקציב.‬‫בי" ס " הסיטי" ............ שלב‬      ‫•‬         ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
   ‫בי" ס יסודי חדש......... רובע י"ז, שלב ב' )6 כיתות( - אין תקציב.‬       ‫•‬        ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫הבניית תוכנית אסטרטגית כוללת של מערכת החינוך‬

    ‫• תוכנית רב שנתית מתואמת שכבות גיל הפועלת בהתאם לתוכנית‬
                            ‫העבודה.‬
   ‫• גיבוש יעדי על משותפים למינהל החינוך ולמערך הפיקוח של משרד‬
                          ‫החינוך בעיר.‬
        ‫• הבניית מערכת מדידה והערכה ע"פ "מפת התבוננות".‬
   ‫)מדידה שאינה עוסקת רק בהשגיות, אלא גם קשורה ליעדי הלימוד וליעדים ערכיים-תרבותיים(.‬
     ‫• הבנייה תקציבית של מוסדות החינוך בעיר, תוך שקיפות מלאה.‬
                                      ‫שנת המורה‬

‫• השנה נקבעה שנת המורה, במסגרתה יתבצעו פעילויות וייושמו דגשים של‬
                              ‫פיתוח,‬
             ‫טיפוח והעצמת המנהלים והצוותים החינוכיים.‬
                                              ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                                              ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫התאמת מערכת החינוך למאה ה-12‬
                ‫• אשדוד נבחרה כעיר מדגימה מצוינות מדעית וטכנולוגית.‬
                   ‫• הרחבת תוכנית התקשוב הלאומי לכל בתיה"ס היסודיים.‬
                ‫• הרחבת תוכנית " כתום" ל-74 כיתות בכל בתי הספר העל יסודיים.‬
       ‫• הרחבת תוכנית " עת הדעת" ל-4 בתי"ס נוספים ול-73 כיתות, והטמעתה באתרי בתיה"ס.‬
                   ‫• רכישת )7( מעבדות ממוחשבות חדשות ושדרוג הקיימות.‬
‫• הקצאת 051 מחשבים נוספים בתוכנית " מחשב לכל ילד" עבור ילדים למשפחות במצב סוציו-אקונומי‬
                                        ‫נמוך הלומדים‬
                                       ‫בחינוך היסודי.‬
                         ‫• הרחבת רוחב פס ה אינטרנט לכל בתי הספר.‬
                     ‫• מתן פלטפורמה חינמית וידידותית לאתרי בתי הספר.‬
             ‫• פיתוח פורטל החינוך העירוני ופתיחת אזורי למידה בשעת חירום.‬

                          ‫עידוד תחומי היצירה והמוסיקה‬
                       ‫• הכפלת לימודי המוסיקה במוסדות החינוך העירוניים.‬
                   ‫• הקמת תוכנית "בית ספר מנגן" והכנסתה ל-81 בתי"ס יסודיים.‬
                      ‫• הכללת כלל תלמידי כיתות ה' בתוכנית "בית ספר שר".‬
     ‫• עידוד המחול והתיאטרון - תוכנית למצוינות בכתיבה יוצרת ובתיאטרון לתלמידי כיתות ה'-ו'.‬
        ‫• פיתוח המצוינות בתחומי המחול, התיאטרון והתקשורת - בקרב תלמידי בתיה"ס העי"ס.‬
                                                  ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                    ‫• פיתוח מגמות לתיאטרון, מחול וכו' בעי"ס לרישום על אזורי.‬
                                                 ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫פיתוח וטיפוח החינוך המיוחד‬

 ‫• הבניית תוכנית אב לחינוך המיוחד )העצמת מנהלים וצוותים, מקצועיות, שירותיות,‬
                                  ‫שקיפות...(.‬
                          ‫• הבניית כיתות החינוך המיוחד מחדש.‬
                              ‫• ועדת היגוי לחינוך המיוחד.‬
                 ‫• )החלטת ראש העיר ל(הקמת בית ספר חדש לאוטיסטים.‬
            ‫• דגש על פיתוח סביבות הלמידה במוסדות החינוך המיוחד.‬
  ‫• שיפור השירות לציבור ההורים והתלמידים ומתן מענה אישי בדגש מקצועי.‬
‫• שילוב 58 תלמידים עם צרכים מיוחדים )שיתוק מוחין, אוטיסטים, עיוורון...( בכיתות רגילות‬
                                        ‫במוסדות‬
                                     ‫החינוך בעיר.‬
 ‫• הכנסת סייעות כיתתיות, לראשונה, לכיתות החינוך המיוחד בבתיה"ס העי"ס.‬
                                ‫תוכנית אב במדעים‬
                ‫• הקמת צוות לכתיבת תוכנית אב עירונית במדעים.‬
                                              ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                                             ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫השאלת ספרים‬

‫• הופעלה בהצלחה השאלת ספרים ע"י העירייה בכל בתי הספר היסודיים.‬
                           ‫)000,8 נרשמים(.‬                ‫אורח חיים בריא בסביבה של קיימות‬
                  ‫• הכרזה על שנת בריאות וקיימות.‬
     ‫• הפעלת תוכנית עירונית חינוכית בהלימה ליעדי העיר והמדינה.‬
  ‫• העברת השתלמויות למנהלים ולצוותים החינוכיים בדגש על בריאות,‬
                               ‫ספורט‬
                             ‫וקיימות.‬
 ‫• צוות בקרה עירוני בהתייחס לסביבה נקייה ומטופחת מטעם ראש העיר,‬
                               ‫המגיע‬
                            ‫לבתי הספר.‬
‫שיפור רמת השירות‬
            ‫• שדרוג, בקרה ושקיפות בתהליך הרישום בגנים:‬
             ‫‪ o‬הפעלת מרכז רישום ממוחשב, חדשני ומסודר.‬
            ‫‪ o‬יצירת מערך רישום ושיבוץ שקוף, יעיל ומבוקר.‬
                      ‫• השבחת מכרז הסעות וניקיון.‬                              ‫מנהלים חדשים‬
   ‫בתי ספר ממלכתיים-דתיים‬               ‫בתי ספר ממלכתיים‬
  ‫אתי עמר - מנהלת ביה"ס הרא"ה.‬   ‫•‬  ‫איילת מויאל - מנהלת ביה"ס י"ז החדש.‬   ‫•‬
  ‫שי ממו - מנהל ביה"ס יד שבתאי.‬  ‫•‬   ‫שושנה בכור - מנהלת ביה"ס רתמים.‬   ‫•‬
‫עפרה סופר - מנהלת ביה"ס יהל"ם.‬   ‫•‬    ‫אתי וייצמן - מנהלת ביה"ס גאולים.‬  ‫•‬
‫סיגל חברוני - מנהלת ביה"ס מירון.‬  ‫•‬  ‫חגית דהן פנחס - מנהלת ביה"ס שז"ר.‬   ‫•‬
      ‫מנהלת ביה"ס שז"ר היוצאת, חנה ללוש, מונתה כמפקחת במשרד החינוך.‬      ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
 ‫מורה למתמטיקה ממקיף ה', אירמה ז'אן, מונתה למפמ"רית במתמטיקה מטעם משרה"ח.‬      ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫בתי ספר מדגימים, ניסויים וייחודיים‬

        ‫• מקיף ז' נבחר להשתתף במודל ארצי לחינוך ערכי.‬
‫• בית ספר אשכול נבחר להיות בי"ס מדגים במסגרת התקשוב הלאומי.‬
    ‫• בית ספר המגינים נבחר להיות בי"ס מדגים פדגוגיה איכותית.‬
              ‫• בית ספר צמח - בי"ס ייחודי לאומנויות.‬
               ‫• בית ספר שז" ר - בי"ס ייחודי למדעים.‬
         ‫• בית ספר יהל" ם - בי"ס ניסויי לתקשוב ולמידענות.‬
   ‫• בית ספר הראל - בי"ס ניסויי לתוכנית לימודים מבוססת לוגיקה.‬


                                   ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                                   ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫זכיות והוקרה‬

     ‫• תלמיד כיתת מחוננים במקיף ג', פיטר לביאנט, זכה בצל"ש‬
                            ‫באולימפיאדה‬
                       ‫הבינלאומית במתמטיקה.‬
‫• זכיות יוקרתיות לסרט של תלמידים מביה"ס רתמים: " אין דגים בים",‬
                              ‫בפסטיבל‬
          ‫בינלאומי לסרטי ילדים ונוער, פסטיבל צ'אק ג'וניור.‬
  ‫• תלמידים ממקיף ט', דניאל בר- אל ושרון נרסט, זכו במדליית זהב‬
                               ‫באליפות‬
                      ‫העולם לריקודים סלוניים.‬
 ‫• מורה ממקיף ח', יוסי חזן – מורה במגמת מסמ"ת, נבחר כחבר בועדה‬
                              ‫המארגנת‬
                                    ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                ‫וכשופט בתחרות רובוקאפ בינלאומית.‬    ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫שני בתי ספר באשדוד קיבלו השנה תו ירוק מתמיד – היחידים במחוז דרום‬
                                              ‫זכיות נוספות‬
             ‫שני בתי ספר זכו בתו ירוק מתמיד: בית הספר היסודי "ארזים" ובית הספר לחינוך מיוחד "אילנות".‬
                    ‫4 בתי ספר נוספים: "המגינים", "מעלות" "רעים" ו"שז"ר" וגן "נורית" קיבלו תו ירוק.‬
               ‫התווים הירוקים ניתנים למוסדות חינוך העוסקים ומתמידים בפעילות קיימות ואיכות הסביבה.‬
                     ‫תו ירוק מתמיד ניתן למוסדות חינוך המתמידים בפעילות זו למשך שנתיים לפחות.‬
                         ‫" המורה של המדינה" – תמר טל מורה מביה" ס צפרירים באשדוד‬
       ‫תמר טל, מחנכת כיתות א'-ב' בבית הספר היסודי "צפרירים" באשדוד זכתה השנה בתואר "המורה של המדינה".‬
              ‫במסגרת הפרויקט החברתי שנועד לתת זרקור ובמה לעבודתם של אנשי החינוך המצטיינים בארץ.‬
                                       ‫מקום ראשון בתחרות " חכמים בריבוע"‬
  ‫בית הספר התיכון מקיף ט' זכה השנה במקום הראשון הארצי בתחרות "חכמים בריבוע" על פעילות בתחום איכות הסביבה‬
                                                      ‫וצריכה נבונה.‬
                    ‫תוכנית "חכמים בריבוע" פועלת ע"י הריבוע הכחול ומט"ח לקידום צרכנות אחראית.‬
                                      ‫פרסי " דן דוד" בתחרות החיבורים לנוער‬
‫כמידי שנה זוכים חיבורים של תלמידי מערכת החינוך באשדוד בתחרות החיבורים לנוער "דן דוד" באחת מהקטגוריות השונות.‬
                        ‫השנה זכה חיבור של תלמידה ממקיף ד' בקטגוריה ‪.NAME YOUR HERO‬‬
   ‫פרס "דן דוד" היוקרתי הינו פרס בינלאומי המוענק מדי שנה לאנשים ומוסדות שונים בעולם על תרומתם לחברה ולקהילה,‬
                                                       ‫אשר הוכיחו‬
      ‫הצטיינות מיוחדת ותרומה יוצאת דופן לאנושות, בתחומי המדע, הרוח, האמנות, השירות הציבורי ועולם העסקים.‬
  ‫מידי שנה מתקיימת תחרות חיבורים לתלמידים אשר מתבקשים לבחור בדמות או במוסד הראוי לדעתם לקבל את פרס "דן‬
                                                          ‫דוד".‬
    ‫תלמידי בתי הספר באשדוד מגיעים מידי שנה למקומות הראשונים באולימפיאדות ארציות במתמטיקה,‬
                                               ‫פיזיקה ואסטרופיזיקה.‬
   ‫נציגות תלמידים מבתי הספר באשדוד בשלבי הגמר של אולימפיאדות מופ"ת הארציות במתמטיקה ופיזיקה הוא כבר דבר‬
                                                        ‫שבשגרה.‬
        ‫בשנים האחרונות הצליחו מספר לא מבוטל של תלמידים להגיע למקומות הראשונים ולזכות בפרסים יוקרתיים.‬
      ‫בנוסף, תלמיד מקיף ג' חתום על הישג לאומי יוצא דופן, לאחר שזכה במקום הראשון בתחרות הגמר באסטרופיזיקה‬
                                                 ‫)אסטרונומיה ופיזיקה(.‬
                     ‫זכיות והוקרה ארצית לעבודות " שורשים" של תלמידי כיתות ז' מאשדוד‬
                       ‫מידי שנה זוכים, תלמידים מכיתות ז' מאשדוד, לקבל תעודת הצטיינות ארצית.‬
 ‫התלמידים מבצעים עבודות חקר מקיפות במסגרת עבודת ה"שורשים" הזוכות להיבחר כעבודות מצטיינות מבין מאות עבודות‬
                                                        ‫"שורשים"‬   ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                                                ‫מבתי הספר ברחבי הארץ.‬
                                                              ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
                                         ‫זכיות בתחרויות " רובוקאפ ג' וניור"‬
‫זכיות נוספות‬
                ‫תלמידי מגמת התקשורת במקיף ו' זכו במקום הראשון בתחרות " פיצ' ינג" ארצית‬
    ‫התלמידים זכו במקום הראשון בתחרות הפיצ'ינג הארצית מבין 95 תסריטים שהוצגו בתחרות. במהלך התחרות מציגים‬
                                                   ‫תלמידים מרחבי‬
      ‫הארץ תסריטים שכתבו. ההצגה מוגבלת בזמן ועל התלמידים לשכנע צוות אנשי מקצוע, מעל הבמה מול קהל, בצורה‬
                                                 ‫מתומצתת ובהירה,‬
                                       ‫על חשיבותו וייחודו של התסריט שלהם.‬
                                ‫תלמידים ממקיף ט' זכו בפרויקט נס- טכנולוגיות‬
  ‫פרויקט הגמר של תלמידים מבית הספר התיכון מקיף ט' זכה השנה במקום הראשון באשדוד והרביעי מבין כלל המשתתפים‬
 ‫בתוכנית ‪ .CTM-ED‬התוכנית פועלת מטעם נס-טכנולוגיות לפיתוח המצוינות ופיתוח תלמידים מצוינים בעלי יכולות גבוהות.‬
‫ב-3 תחומים מרכזיים: חשיבה גבוהה, מנהיגות אישית וחשיפת התלמידים לתכנים מעולם הביו-טכנולוגיה, ננו-טכנולוגיה, בינה‬
                                                     ‫מלאכותית‬
                                                   ‫והנדסת תוכנה.‬
                               ‫זכיות תלמידים מאשדוד בתחרויות כתיבה ארציות‬
‫תלמידי מקיף ג' זכו במקום הראשון בתחרות חיבורים ארצית בנושא זאב ז'בוטינסקי – המנהיג ומורשתו. החיבורים של תלמידי‬
                                                       ‫מקיף ג'‬
   ‫נבחרו על ידי וועדה מיוחדת מבין 005 חיבורים שהוגשו על ידי תלמידים מעשרות בתי ספר בכל רחבי הארץ, וכאמור, זכו‬
                                                   ‫במקום הראשון.‬
 ‫זו השנה השלישית ברציפות במהלכה מגיעות יצירות תלמידי בתי ספר יסודיים באשדוד למקום הראשון הארצי וזוכות להיכנס‬
                                 ‫ל"ספר היצירות של ילדי ישראל המצטיינים בכתיבה".‬
                           ‫תלמידים נציגי אשדוד מצטיינים בתחרויות ספורט ארציות‬
       ‫במהלך שלוש השנים האחרונות הגיעו תלמידי אשדוד למקומות ראשונים במגוון תחרויות ספורט ארציות ביניהם:‬
                                   ‫טאיקוון-דו, בריד'ג, שח-מט, ג'ודו, שיט מפרשיות.‬
   ‫מערכת החינוך באשדוד פועלת במסגרת שעות הלימודים בבתי הספר וכן לאחריהם, לקידום הישגי התלמידים במקצועות‬
                                                      ‫הספורט,‬
  ‫במקביל לקידום ההישגים הלימודיים ושואפת להביא את אשדוד להיות מובילה בתחומים אלו ברמה הארצית ואף העולמית.‬
                                                            ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                                                            ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫תוכניות להגברת הזהות‬
                               ‫דגש על המיומנות המילולית‬  ‫מיצוי יכולות התל' ופיתוח החשיבה‬
     ‫היהודית‬       ‫פיתוח יכולות לימודיות ומדעיות‬                                ‫פיתוח אוטונומיה והעצמת גננות‬
                                ‫שיפור האקלים המוסדי‬   ‫הגדלת מס' תל' במצוינות בגי"ר‬
‫חינוך לספורט ופעילות גופנית‬   ‫יצירת תוכניות רצף חינוכי‬                                 ‫קריטריונים גבוהים בקבלת כ"א‬
                                ‫איתור תל' בעלי פוטנציאל‬   ‫חיבור פעילות המצוינות עם‬
 ‫חינוך להומניזם ודמוקרטיה‬   ‫הפעלת תוכניות איתור מקדימות‬                                     ‫חדשנות בהוראה‬
                                 ‫שילוב ילדים וגננות‬         ‫מרו"ם‬
‫חינוך לאיכות סביבה וקיימות‬
                                                                              ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                                                                             ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
75%
                                                           72%
                               71%                      71%
70%                                 68%
                                           66% 66%
                           65%                      65%
65%
                                       62%
                       60%
60%
                    56%
55%

               50%
50%         48%
      46%
45%
   42%

40%

35%
   ʥ ʺ
    ʰ
    ʰʹ  ʦ ʰʹ ʺ
       ʰ   ʧ ʰʹ ʺ
            ʰ   ʨ ʰʹ ʺ
                ʰ   ʱ ʹʺ  ʠ ʱ ʹ ʺ ʡ ʱ ʹ ʺ ʢ ʱ ʹ ʺ ʣʱ ʹ ʺ ʤʱ ʹ ʺ  ʥʹ ʺ
                                           ʱ   ʦʱ ʹ ʺ ʧ ʱ ʹ ʺ ʨ ʱ ʹ ʺ  ʲ ʹʺ
                                                               ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                ʣ ʹ ʠ - ʬʥ ʥʹ
                ʥʣ    ʣʢʤʸ ʲ ʩ
                     ʩ           ʩʸ ʠ - ʬʥ ʥʹ
                                ʶ    ʣʢʤʸ ʲ ʩ
                                    ʩ                          ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫גידול משמעותי בהיקף הסטודנטים בני העיר בעשור האחרון‬
                                           ‫%041‬
                                       ‫6305‬
‫5‬
‫0005‬                                  ‫4184‬  ‫%231‬
                                ‫2944‬         ‫%021‬
                             ‫8034‬     ‫%221‬
                         ‫3604‬
‫0004‬                   ‫2383‬
                                ‫%701‬         ‫%001‬
                  ‫3153‬
                          ‫%78‬  ‫%89‬
           ‫0813‬  ‫1423‬
                      ‫%67‬
‫0003‬                                         ‫%08‬

       ‫0742‬         ‫%26‬

    ‫2712‬                                     ‫%06‬
              ‫%94‬                        ‫%94‬
‫0002‬         ‫%64‬
                                              ‫‪ʩ‬‬‫‪ʥ‬‬
                                    ‫%14‬
                                              ‫‪ʬ‬‬‫‪ʤ‬‬
                                               ‫‪ʣ‬‬
                                               ‫‪ʢ‬‬
                                               ‫‪ʸ‬‬
                                              ‫ʹ‪ʲ‬‬
                                 ‫%63‬         ‫%04‬
                             ‫%23‬
                          ‫%92‬
                  ‫%32‬   ‫%42‬
‫0001‬
       ‫%41‬      ‫%71‬                           ‫%02‬
    ‫%8‬      ‫%11‬

    ‫%5‬   ‫%8‬
 ‫0‬                                         ‫%0‬
                                               ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
        ‫ʹ‪ʣ ʹ ʠ -ʬʥʢʤʸ ʥ‬‬
        ‫‪ʥ‬‬‫‪ʣ‬‬   ‫‪ʣ‬‬‫‪ʩ ʲ ʩ‬‬          ‫ʹ‪ʩʸ ʠ -ʬʥʢʤʸ ʥ‬‬
                         ‫‪ʶ‬‬   ‫‪ʣ‬‬‫‪ʩ‬‬  ‫‪ʲ ʩ‬‬              ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫תלמידי תיכון הנחשפים לאקדמיה‬
              ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
              ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫ערכים‬   ‫הישגים‬
‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫אחוז יציאה לקורס קצינים‬
     ‫*גברים‬
           ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
           ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫נתונים רב שנתיים, כולל תלמידי החינוך המיוחד‬
‫%0.4‬

    ‫%6.3‬


       ‫%1.3‬
‫%0.3‬
                 ‫%7.2‬
                     ‫%6.2‬   ‫%5.2‬
            ‫%5.2‬‫%0.2‬
‫%0.1‬
‫%0.0‬
    ‫ʺ ʹ‪ʥ‬‬
    ‫‪ʱ‬‬   ‫ʺ ʹ‪ʦʱ‬‬   ‫ʺ ʹ‪ʧ ʱ‬‬  ‫ʺ ʹ‪ʨ ʱ‬‬  ‫ʺ ʹ ‪ʲ‬‬  ‫ʺ ʹ ‪ʠ ʲ‬‬   ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                                ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫מספר התלמידים הלומדים במרכז המחוננים‬
      ‫)מחוננים ומצטיינים(‬
                  ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                  ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬
‫שיעור המחוננים והמצטיינים בבתי הספר – נתון עירוני‬
‫003‬


                                           ‫052‬
‫052‬                              ‫042‬     ‫532‬
                        ‫022‬
      ‫002‬     ‫002‬     ‫002‬
‫002‬
                            ‫571‬           ‫081‬
                                  ‫061‬
‫051‬                    ‫041‬
   ‫031‬     ‫031‬     ‫031‬


‫001‬ ‫05‬ ‫0‬
   ‫ʺ ʹ‪ʥ‬‬
    ‫‪ʱ‬‬     ‫ʺ ʹ ‪ʦʱ‬‬   ‫ʺ ʹ‪ʧ ʱ‬‬   ‫ʺ ʹ‪ʨʱ‬‬     ‫ʺ ʹ ‪ʲ‬‬   ‫ʺ ʹ‪ʠ ʲ‬‬   ‫ʺ ʹ‪ʡ ʲ‬‬
                                               ‫ערכים‬   ‫הישגים‬
                   ‫‪ʭʩ ʧʮ‬‬
                   ‫‪ʰʰʥ‬‬        ‫‪ʰʩ‬‬‫‪ʨʶ‬‬
                           ‫‪ʭ ʩʩ ʮ‬‬                ‫שוויוניות‬  ‫מצוינות‬

More Related Content

Featured

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
Marius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
Expeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Pixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 

Featured (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

מצגת למסיבת העיתונאים של ראש העיר לקראת שנת הלימודים תשעב - סופית

 • 1. ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 2. ‫6 91‬ ‫תלמידים‬ ‫7 4 4, 5‬ ‫גני ילדים‬ ‫גני ילדים‬ ‫בתי ספר‬ ‫83‬ ‫תלמידים‬ ‫8 0 8 , 31‬ ‫יסודי‬ ‫בתי ספר‬ ‫71‬ ‫תלמידים‬ ‫1 9 5 , 31‬ ‫על יסודי‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫4‬ ‫תלמידים‬ ‫643‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫ב 552‬ ‫תלמידים הלומדים‬ ‫291,33‬ ‫סה" כ‬‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 3. ‫גני ילדים‬ ‫6 01‬ ‫כ-‬ ‫תלמידים‬ ‫0 0 9, 2‬ ‫גני ילדים‬ ‫בתי ספר‬ ‫36‬ ‫כ-‬ ‫תלמידים‬ ‫0 0 6 , 51‬ ‫כ-‬ ‫בתי ספר‬ ‫מוסדות חינוך‬ ‫8‬ ‫כ-‬ ‫תלמידים‬ ‫053‬ ‫כ-‬ ‫חינוך מיוחד‬ ‫מוסדות חינוך חרד‬ ‫בכ- 771‬ ‫תלמידים הלומדים‬ ‫כ- 058,81‬ ‫סה" כ‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 4. ‫גני ילדים‬ ‫גנים‬‫301‬ ‫תלמידים‬ ‫141,3‬ ‫• גנים ממלכתיים:‬ ‫חובה‬ ‫04 גני טרום‬ ‫666,1 תלמידים‬ ‫36 גני חובה‬ ‫574,1 תלמידים‬ ‫גנים‬ ‫66‬ ‫תלמידים‬‫• גנים ממלכתיים- דתיים: 790,2‬ ‫גני טרום חובה‬ ‫943,1 תלמידים 13‬ ‫גני חובה‬ ‫847 תלמידים 53‬ ‫גנים‬ ‫תלמידים 72‬ ‫902‬ ‫• גני חינוך מיוחד:‬ ‫תלמידים הלומדים ב 691 גני ילדים עירוניים‬ ‫סה" כ 744,5‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 5. ‫יסודי‬ ‫בתי ספר‬ ‫007,9 תלמידים 42‬ ‫• בתי" ס ממלכתיים:‬ ‫תלמידים‬ ‫801,4‬ ‫• בתי" ס ממלכתיים- דתיים:‬ ‫41 בתי ספר‬ ‫בתי ספר יסודיים‬ ‫ב 83‬ ‫תלמידים הלומדים‬ ‫סה" כ 808,31‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 6. ‫על יסודי‬ ‫בתי ספר‬ ‫905,01 תלמידים 8‬ ‫• בתי" ס ממלכתיים:‬ ‫תלמידים‬ ‫265,2‬ ‫• בתי" ס ממלכתיים- דתיים:‬ ‫4 בתי ספר‬ ‫תלמידים‬ ‫025‬ ‫• בתי" ס רשתיים הפועלים בעיר:‬ ‫5 בתי ספר‬ ‫* אורט ימ י, אנקורי, מ פתן, עמל 1, עמל טכנולוגי.‬ ‫בתי ספר על יסודיים‬ ‫ב 71‬ ‫תלמידים הלומדים‬ ‫סה" כ 195,31‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 7. ‫מיליון ₪‬ ‫283‬ ‫תקציב רגיל‬ ‫) כולל השתתפויות(‬ ‫מיליון ₪‬ ‫0 61‬ ‫תקציב פיתוח‬ ‫000,005,6 ₪‬ ‫אחזקה ובטיחות:‬ ‫•‬ ‫שיפוצים פתיחת שנה:000,004,6 ₪‬ ‫•‬ ‫השקעות‬ ‫000,056,3 ₪‬ ‫הצטיידות:‬ ‫•‬ ‫מחשוב ותקשוב: 000,000,5 ₪‬ ‫•‬ ‫סבסוד תלמידים וסטודנטים:000,059,3 ₪‬ ‫•‬ ‫000,056 ₪‬ ‫טיפוח כ" א בהוראה:‬ ‫•‬ ‫000,020,1 ₪‬ ‫מצויינות ומדעים:‬ ‫•‬ ‫פדגוגיה חדשה: 000,505,71 ₪‬ ‫•‬ ‫יהדות ומורשת: 000,532 ₪‬ ‫•‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 8. ‫השנה‬ ‫• בנינו:‬ ‫* 3 גני ילדים.‬ ‫* בית ספר יסודי )י"ז החדש(.‬ ‫* 21 כיתות לימוד.‬ ‫* 4 מגרשי ספורט ואולמות.‬ ‫* ספריה אחת.‬ ‫בשנה הקרובה‬ ‫• נתחיל בבנייה:‬ ‫* בית ספר לאוטיסטים.‬ ‫* מרכז הצעירים "כיוונים".‬ ‫• נסיים לבנות:‬ ‫* ישיבה חדשה.‬ ‫* 66 כיתות לימודיות.‬ ‫* אולם ספורט.‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 9. ‫י"ז, הסתיים שלב א' )6 כיתות(.‬ ‫בי" ס חדש ................... רובע‬ ‫•‬ ‫2 כיתות גן ................... רובע ט"ז - בשלבי גמר בניה )אכלוס מתוכנן‬ ‫•‬ ‫בניה חדשה‬ ‫11.01.51(.‬ ‫- הסתיימה. המשך בניית‬ ‫בי" ס " אורות" ............. בניית מגרש הספורט‬ ‫•‬ ‫בביצוע )6 כיתות( - צפי לסיום 8.13.‬ ‫שלב ג'‬ ‫- בשלבי סיום. צפי לסיום 11.8.13.‬ ‫מקיף ט' ..................... ספריה‬ ‫•‬ ‫בי" ס " אריאל" ............ אולם ספורט - בשלבי סיום. צפי לסיום 11.8.13‬ ‫•‬ ‫בי" ס " שילה" ............. אולם ספורט - עדיין אין תקציב.‬ ‫•‬ ‫בי" ס חניכי ' הישיבות'.. - אוכלס.‬ ‫•‬ ‫כיתות גן ' בית יעקב'...... - הסתיים צפי לאכלוס 11.9.1.‬ ‫•‬ ‫בי" ס בית מלכה.............. שלב 5 - צפי לאכלוס 11.8.13.‬ ‫•‬ ‫בי" ס חדש לאוטיסטים.. תהליך הקצעת קרקע במח' נכסים.‬ ‫•‬ ‫בי" ס בית מלכה.............. אולם ספורט - צפי לאכלוס 11.9.1.‬ ‫•‬ ‫ישיבה חדשה................ מירון-נווה הרצוג - בביצוע. צפי לסיום 11.8.13‬ ‫•‬ ‫בתכנון מתקדם‬ ‫מכרז כיוונים לצעירים... בתהליך.‬ ‫•‬ ‫מקיף חדש ................... רובע י"ז )63 כיתות( - באישור משרה"ח.‬ ‫•‬ ‫מקיף י' ....................... שלב ג' )21 כיתות( - באישור משרה"ח +בשלבי‬ ‫•‬ ‫עבודה + אין תקציב לביצוע.‬ ‫תוכנית‬ ‫א' )6 כיתות( - בתכנון + באישור‬ ‫בי" ס יסודי חדש......... רובע ט"ז, שלב‬ ‫•‬ ‫משרה"ח.‬ ‫ב' )6 כיתות( - אין תקציב.‬‫בי" ס " הסיטי" ............ שלב‬ ‫•‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫בי" ס יסודי חדש......... רובע י"ז, שלב ב' )6 כיתות( - אין תקציב.‬ ‫•‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 10. ‫הבניית תוכנית אסטרטגית כוללת של מערכת החינוך‬ ‫• תוכנית רב שנתית מתואמת שכבות גיל הפועלת בהתאם לתוכנית‬ ‫העבודה.‬ ‫• גיבוש יעדי על משותפים למינהל החינוך ולמערך הפיקוח של משרד‬ ‫החינוך בעיר.‬ ‫• הבניית מערכת מדידה והערכה ע"פ "מפת התבוננות".‬ ‫)מדידה שאינה עוסקת רק בהשגיות, אלא גם קשורה ליעדי הלימוד וליעדים ערכיים-תרבותיים(.‬ ‫• הבנייה תקציבית של מוסדות החינוך בעיר, תוך שקיפות מלאה.‬ ‫שנת המורה‬ ‫• השנה נקבעה שנת המורה, במסגרתה יתבצעו פעילויות וייושמו דגשים של‬ ‫פיתוח,‬ ‫טיפוח והעצמת המנהלים והצוותים החינוכיים.‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 11. ‫התאמת מערכת החינוך למאה ה-12‬ ‫• אשדוד נבחרה כעיר מדגימה מצוינות מדעית וטכנולוגית.‬ ‫• הרחבת תוכנית התקשוב הלאומי לכל בתיה"ס היסודיים.‬ ‫• הרחבת תוכנית " כתום" ל-74 כיתות בכל בתי הספר העל יסודיים.‬ ‫• הרחבת תוכנית " עת הדעת" ל-4 בתי"ס נוספים ול-73 כיתות, והטמעתה באתרי בתיה"ס.‬ ‫• רכישת )7( מעבדות ממוחשבות חדשות ושדרוג הקיימות.‬ ‫• הקצאת 051 מחשבים נוספים בתוכנית " מחשב לכל ילד" עבור ילדים למשפחות במצב סוציו-אקונומי‬ ‫נמוך הלומדים‬ ‫בחינוך היסודי.‬ ‫• הרחבת רוחב פס ה אינטרנט לכל בתי הספר.‬ ‫• מתן פלטפורמה חינמית וידידותית לאתרי בתי הספר.‬ ‫• פיתוח פורטל החינוך העירוני ופתיחת אזורי למידה בשעת חירום.‬ ‫עידוד תחומי היצירה והמוסיקה‬ ‫• הכפלת לימודי המוסיקה במוסדות החינוך העירוניים.‬ ‫• הקמת תוכנית "בית ספר מנגן" והכנסתה ל-81 בתי"ס יסודיים.‬ ‫• הכללת כלל תלמידי כיתות ה' בתוכנית "בית ספר שר".‬ ‫• עידוד המחול והתיאטרון - תוכנית למצוינות בכתיבה יוצרת ובתיאטרון לתלמידי כיתות ה'-ו'.‬ ‫• פיתוח המצוינות בתחומי המחול, התיאטרון והתקשורת - בקרב תלמידי בתיה"ס העי"ס.‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫• פיתוח מגמות לתיאטרון, מחול וכו' בעי"ס לרישום על אזורי.‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 12. ‫פיתוח וטיפוח החינוך המיוחד‬ ‫• הבניית תוכנית אב לחינוך המיוחד )העצמת מנהלים וצוותים, מקצועיות, שירותיות,‬ ‫שקיפות...(.‬ ‫• הבניית כיתות החינוך המיוחד מחדש.‬ ‫• ועדת היגוי לחינוך המיוחד.‬ ‫• )החלטת ראש העיר ל(הקמת בית ספר חדש לאוטיסטים.‬ ‫• דגש על פיתוח סביבות הלמידה במוסדות החינוך המיוחד.‬ ‫• שיפור השירות לציבור ההורים והתלמידים ומתן מענה אישי בדגש מקצועי.‬ ‫• שילוב 58 תלמידים עם צרכים מיוחדים )שיתוק מוחין, אוטיסטים, עיוורון...( בכיתות רגילות‬ ‫במוסדות‬ ‫החינוך בעיר.‬ ‫• הכנסת סייעות כיתתיות, לראשונה, לכיתות החינוך המיוחד בבתיה"ס העי"ס.‬ ‫תוכנית אב במדעים‬ ‫• הקמת צוות לכתיבת תוכנית אב עירונית במדעים.‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 13. ‫השאלת ספרים‬ ‫• הופעלה בהצלחה השאלת ספרים ע"י העירייה בכל בתי הספר היסודיים.‬ ‫)000,8 נרשמים(.‬ ‫אורח חיים בריא בסביבה של קיימות‬ ‫• הכרזה על שנת בריאות וקיימות.‬ ‫• הפעלת תוכנית עירונית חינוכית בהלימה ליעדי העיר והמדינה.‬ ‫• העברת השתלמויות למנהלים ולצוותים החינוכיים בדגש על בריאות,‬ ‫ספורט‬ ‫וקיימות.‬ ‫• צוות בקרה עירוני בהתייחס לסביבה נקייה ומטופחת מטעם ראש העיר,‬ ‫המגיע‬ ‫לבתי הספר.‬
 • 14. ‫שיפור רמת השירות‬ ‫• שדרוג, בקרה ושקיפות בתהליך הרישום בגנים:‬ ‫‪ o‬הפעלת מרכז רישום ממוחשב, חדשני ומסודר.‬ ‫‪ o‬יצירת מערך רישום ושיבוץ שקוף, יעיל ומבוקר.‬ ‫• השבחת מכרז הסעות וניקיון.‬ ‫מנהלים חדשים‬ ‫בתי ספר ממלכתיים-דתיים‬ ‫בתי ספר ממלכתיים‬ ‫אתי עמר - מנהלת ביה"ס הרא"ה.‬ ‫•‬ ‫איילת מויאל - מנהלת ביה"ס י"ז החדש.‬ ‫•‬ ‫שי ממו - מנהל ביה"ס יד שבתאי.‬ ‫•‬ ‫שושנה בכור - מנהלת ביה"ס רתמים.‬ ‫•‬ ‫עפרה סופר - מנהלת ביה"ס יהל"ם.‬ ‫•‬ ‫אתי וייצמן - מנהלת ביה"ס גאולים.‬ ‫•‬ ‫סיגל חברוני - מנהלת ביה"ס מירון.‬ ‫•‬ ‫חגית דהן פנחס - מנהלת ביה"ס שז"ר.‬ ‫•‬ ‫מנהלת ביה"ס שז"ר היוצאת, חנה ללוש, מונתה כמפקחת במשרד החינוך.‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫מורה למתמטיקה ממקיף ה', אירמה ז'אן, מונתה למפמ"רית במתמטיקה מטעם משרה"ח.‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 15. ‫בתי ספר מדגימים, ניסויים וייחודיים‬ ‫• מקיף ז' נבחר להשתתף במודל ארצי לחינוך ערכי.‬ ‫• בית ספר אשכול נבחר להיות בי"ס מדגים במסגרת התקשוב הלאומי.‬ ‫• בית ספר המגינים נבחר להיות בי"ס מדגים פדגוגיה איכותית.‬ ‫• בית ספר צמח - בי"ס ייחודי לאומנויות.‬ ‫• בית ספר שז" ר - בי"ס ייחודי למדעים.‬ ‫• בית ספר יהל" ם - בי"ס ניסויי לתקשוב ולמידענות.‬ ‫• בית ספר הראל - בי"ס ניסויי לתוכנית לימודים מבוססת לוגיקה.‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 16. ‫זכיות והוקרה‬ ‫• תלמיד כיתת מחוננים במקיף ג', פיטר לביאנט, זכה בצל"ש‬ ‫באולימפיאדה‬ ‫הבינלאומית במתמטיקה.‬ ‫• זכיות יוקרתיות לסרט של תלמידים מביה"ס רתמים: " אין דגים בים",‬ ‫בפסטיבל‬ ‫בינלאומי לסרטי ילדים ונוער, פסטיבל צ'אק ג'וניור.‬ ‫• תלמידים ממקיף ט', דניאל בר- אל ושרון נרסט, זכו במדליית זהב‬ ‫באליפות‬ ‫העולם לריקודים סלוניים.‬ ‫• מורה ממקיף ח', יוסי חזן – מורה במגמת מסמ"ת, נבחר כחבר בועדה‬ ‫המארגנת‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫וכשופט בתחרות רובוקאפ בינלאומית.‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 17. ‫שני בתי ספר באשדוד קיבלו השנה תו ירוק מתמיד – היחידים במחוז דרום‬ ‫זכיות נוספות‬ ‫שני בתי ספר זכו בתו ירוק מתמיד: בית הספר היסודי "ארזים" ובית הספר לחינוך מיוחד "אילנות".‬ ‫4 בתי ספר נוספים: "המגינים", "מעלות" "רעים" ו"שז"ר" וגן "נורית" קיבלו תו ירוק.‬ ‫התווים הירוקים ניתנים למוסדות חינוך העוסקים ומתמידים בפעילות קיימות ואיכות הסביבה.‬ ‫תו ירוק מתמיד ניתן למוסדות חינוך המתמידים בפעילות זו למשך שנתיים לפחות.‬ ‫" המורה של המדינה" – תמר טל מורה מביה" ס צפרירים באשדוד‬ ‫תמר טל, מחנכת כיתות א'-ב' בבית הספר היסודי "צפרירים" באשדוד זכתה השנה בתואר "המורה של המדינה".‬ ‫במסגרת הפרויקט החברתי שנועד לתת זרקור ובמה לעבודתם של אנשי החינוך המצטיינים בארץ.‬ ‫מקום ראשון בתחרות " חכמים בריבוע"‬ ‫בית הספר התיכון מקיף ט' זכה השנה במקום הראשון הארצי בתחרות "חכמים בריבוע" על פעילות בתחום איכות הסביבה‬ ‫וצריכה נבונה.‬ ‫תוכנית "חכמים בריבוע" פועלת ע"י הריבוע הכחול ומט"ח לקידום צרכנות אחראית.‬ ‫פרסי " דן דוד" בתחרות החיבורים לנוער‬ ‫כמידי שנה זוכים חיבורים של תלמידי מערכת החינוך באשדוד בתחרות החיבורים לנוער "דן דוד" באחת מהקטגוריות השונות.‬ ‫השנה זכה חיבור של תלמידה ממקיף ד' בקטגוריה ‪.NAME YOUR HERO‬‬ ‫פרס "דן דוד" היוקרתי הינו פרס בינלאומי המוענק מדי שנה לאנשים ומוסדות שונים בעולם על תרומתם לחברה ולקהילה,‬ ‫אשר הוכיחו‬ ‫הצטיינות מיוחדת ותרומה יוצאת דופן לאנושות, בתחומי המדע, הרוח, האמנות, השירות הציבורי ועולם העסקים.‬ ‫מידי שנה מתקיימת תחרות חיבורים לתלמידים אשר מתבקשים לבחור בדמות או במוסד הראוי לדעתם לקבל את פרס "דן‬ ‫דוד".‬ ‫תלמידי בתי הספר באשדוד מגיעים מידי שנה למקומות הראשונים באולימפיאדות ארציות במתמטיקה,‬ ‫פיזיקה ואסטרופיזיקה.‬ ‫נציגות תלמידים מבתי הספר באשדוד בשלבי הגמר של אולימפיאדות מופ"ת הארציות במתמטיקה ופיזיקה הוא כבר דבר‬ ‫שבשגרה.‬ ‫בשנים האחרונות הצליחו מספר לא מבוטל של תלמידים להגיע למקומות הראשונים ולזכות בפרסים יוקרתיים.‬ ‫בנוסף, תלמיד מקיף ג' חתום על הישג לאומי יוצא דופן, לאחר שזכה במקום הראשון בתחרות הגמר באסטרופיזיקה‬ ‫)אסטרונומיה ופיזיקה(.‬ ‫זכיות והוקרה ארצית לעבודות " שורשים" של תלמידי כיתות ז' מאשדוד‬ ‫מידי שנה זוכים, תלמידים מכיתות ז' מאשדוד, לקבל תעודת הצטיינות ארצית.‬ ‫התלמידים מבצעים עבודות חקר מקיפות במסגרת עבודת ה"שורשים" הזוכות להיבחר כעבודות מצטיינות מבין מאות עבודות‬ ‫"שורשים"‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫מבתי הספר ברחבי הארץ.‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬ ‫זכיות בתחרויות " רובוקאפ ג' וניור"‬
 • 18. ‫זכיות נוספות‬ ‫תלמידי מגמת התקשורת במקיף ו' זכו במקום הראשון בתחרות " פיצ' ינג" ארצית‬ ‫התלמידים זכו במקום הראשון בתחרות הפיצ'ינג הארצית מבין 95 תסריטים שהוצגו בתחרות. במהלך התחרות מציגים‬ ‫תלמידים מרחבי‬ ‫הארץ תסריטים שכתבו. ההצגה מוגבלת בזמן ועל התלמידים לשכנע צוות אנשי מקצוע, מעל הבמה מול קהל, בצורה‬ ‫מתומצתת ובהירה,‬ ‫על חשיבותו וייחודו של התסריט שלהם.‬ ‫תלמידים ממקיף ט' זכו בפרויקט נס- טכנולוגיות‬ ‫פרויקט הגמר של תלמידים מבית הספר התיכון מקיף ט' זכה השנה במקום הראשון באשדוד והרביעי מבין כלל המשתתפים‬ ‫בתוכנית ‪ .CTM-ED‬התוכנית פועלת מטעם נס-טכנולוגיות לפיתוח המצוינות ופיתוח תלמידים מצוינים בעלי יכולות גבוהות.‬ ‫ב-3 תחומים מרכזיים: חשיבה גבוהה, מנהיגות אישית וחשיפת התלמידים לתכנים מעולם הביו-טכנולוגיה, ננו-טכנולוגיה, בינה‬ ‫מלאכותית‬ ‫והנדסת תוכנה.‬ ‫זכיות תלמידים מאשדוד בתחרויות כתיבה ארציות‬ ‫תלמידי מקיף ג' זכו במקום הראשון בתחרות חיבורים ארצית בנושא זאב ז'בוטינסקי – המנהיג ומורשתו. החיבורים של תלמידי‬ ‫מקיף ג'‬ ‫נבחרו על ידי וועדה מיוחדת מבין 005 חיבורים שהוגשו על ידי תלמידים מעשרות בתי ספר בכל רחבי הארץ, וכאמור, זכו‬ ‫במקום הראשון.‬ ‫זו השנה השלישית ברציפות במהלכה מגיעות יצירות תלמידי בתי ספר יסודיים באשדוד למקום הראשון הארצי וזוכות להיכנס‬ ‫ל"ספר היצירות של ילדי ישראל המצטיינים בכתיבה".‬ ‫תלמידים נציגי אשדוד מצטיינים בתחרויות ספורט ארציות‬ ‫במהלך שלוש השנים האחרונות הגיעו תלמידי אשדוד למקומות ראשונים במגוון תחרויות ספורט ארציות ביניהם:‬ ‫טאיקוון-דו, בריד'ג, שח-מט, ג'ודו, שיט מפרשיות.‬ ‫מערכת החינוך באשדוד פועלת במסגרת שעות הלימודים בבתי הספר וכן לאחריהם, לקידום הישגי התלמידים במקצועות‬ ‫הספורט,‬ ‫במקביל לקידום ההישגים הלימודיים ושואפת להביא את אשדוד להיות מובילה בתחומים אלו ברמה הארצית ואף העולמית.‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 19. ‫תוכניות להגברת הזהות‬ ‫דגש על המיומנות המילולית‬ ‫מיצוי יכולות התל' ופיתוח החשיבה‬ ‫היהודית‬ ‫פיתוח יכולות לימודיות ומדעיות‬ ‫פיתוח אוטונומיה והעצמת גננות‬ ‫שיפור האקלים המוסדי‬ ‫הגדלת מס' תל' במצוינות בגי"ר‬ ‫חינוך לספורט ופעילות גופנית‬ ‫יצירת תוכניות רצף חינוכי‬ ‫קריטריונים גבוהים בקבלת כ"א‬ ‫איתור תל' בעלי פוטנציאל‬ ‫חיבור פעילות המצוינות עם‬ ‫חינוך להומניזם ודמוקרטיה‬ ‫הפעלת תוכניות איתור מקדימות‬ ‫חדשנות בהוראה‬ ‫שילוב ילדים וגננות‬ ‫מרו"ם‬ ‫חינוך לאיכות סביבה וקיימות‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 20. 75% 72% 71% 71% 70% 68% 66% 66% 65% 65% 65% 62% 60% 60% 56% 55% 50% 50% 48% 46% 45% 42% 40% 35% ʥ ʺ ʰ ʰʹ ʦ ʰʹ ʺ ʰ ʧ ʰʹ ʺ ʰ ʨ ʰʹ ʺ ʰ ʱ ʹʺ ʠ ʱ ʹ ʺ ʡ ʱ ʹ ʺ ʢ ʱ ʹ ʺ ʣʱ ʹ ʺ ʤʱ ʹ ʺ ʥʹ ʺ ʱ ʦʱ ʹ ʺ ʧ ʱ ʹ ʺ ʨ ʱ ʹ ʺ ʲ ʹʺ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ʣ ʹ ʠ - ʬʥ ʥʹ ʥʣ ʣʢʤʸ ʲ ʩ ʩ ʩʸ ʠ - ʬʥ ʥʹ ʶ ʣʢʤʸ ʲ ʩ ʩ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 21. ‫גידול משמעותי בהיקף הסטודנטים בני העיר בעשור האחרון‬ ‫%041‬ ‫6305‬ ‫5‬ ‫0005‬ ‫4184‬ ‫%231‬ ‫2944‬ ‫%021‬ ‫8034‬ ‫%221‬ ‫3604‬ ‫0004‬ ‫2383‬ ‫%701‬ ‫%001‬ ‫3153‬ ‫%78‬ ‫%89‬ ‫0813‬ ‫1423‬ ‫%67‬ ‫0003‬ ‫%08‬ ‫0742‬ ‫%26‬ ‫2712‬ ‫%06‬ ‫%94‬ ‫%94‬ ‫0002‬ ‫%64‬ ‫‪ʩ‬‬‫‪ʥ‬‬ ‫%14‬ ‫‪ʬ‬‬‫‪ʤ‬‬ ‫‪ʣ‬‬ ‫‪ʢ‬‬ ‫‪ʸ‬‬ ‫ʹ‪ʲ‬‬ ‫%63‬ ‫%04‬ ‫%23‬ ‫%92‬ ‫%32‬ ‫%42‬ ‫0001‬ ‫%41‬ ‫%71‬ ‫%02‬ ‫%8‬ ‫%11‬ ‫%5‬ ‫%8‬ ‫0‬ ‫%0‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫ʹ‪ʣ ʹ ʠ -ʬʥʢʤʸ ʥ‬‬ ‫‪ʥ‬‬‫‪ʣ‬‬ ‫‪ʣ‬‬‫‪ʩ ʲ ʩ‬‬ ‫ʹ‪ʩʸ ʠ -ʬʥʢʤʸ ʥ‬‬ ‫‪ʶ‬‬ ‫‪ʣ‬‬‫‪ʩ‬‬ ‫‪ʲ ʩ‬‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 22. ‫תלמידי תיכון הנחשפים לאקדמיה‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 23. ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 24. ‫אחוז יציאה לקורס קצינים‬ ‫*גברים‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 25. ‫נתונים רב שנתיים, כולל תלמידי החינוך המיוחד‬ ‫%0.4‬ ‫%6.3‬ ‫%1.3‬ ‫%0.3‬ ‫%7.2‬ ‫%6.2‬ ‫%5.2‬ ‫%5.2‬ ‫%0.2‬ ‫%0.1‬ ‫%0.0‬ ‫ʺ ʹ‪ʥ‬‬ ‫‪ʱ‬‬ ‫ʺ ʹ‪ʦʱ‬‬ ‫ʺ ʹ‪ʧ ʱ‬‬ ‫ʺ ʹ‪ʨ ʱ‬‬ ‫ʺ ʹ ‪ʲ‬‬ ‫ʺ ʹ ‪ʠ ʲ‬‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 26. ‫מספר התלמידים הלומדים במרכז המחוננים‬ ‫)מחוננים ומצטיינים(‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬
 • 27. ‫שיעור המחוננים והמצטיינים בבתי הספר – נתון עירוני‬ ‫003‬ ‫052‬ ‫052‬ ‫042‬ ‫532‬ ‫022‬ ‫002‬ ‫002‬ ‫002‬ ‫002‬ ‫571‬ ‫081‬ ‫061‬ ‫051‬ ‫041‬ ‫031‬ ‫031‬ ‫031‬ ‫001‬ ‫05‬ ‫0‬ ‫ʺ ʹ‪ʥ‬‬ ‫‪ʱ‬‬ ‫ʺ ʹ ‪ʦʱ‬‬ ‫ʺ ʹ‪ʧ ʱ‬‬ ‫ʺ ʹ‪ʨʱ‬‬ ‫ʺ ʹ ‪ʲ‬‬ ‫ʺ ʹ‪ʠ ʲ‬‬ ‫ʺ ʹ‪ʡ ʲ‬‬ ‫ערכים‬ ‫הישגים‬ ‫‪ʭʩ ʧʮ‬‬ ‫‪ʰʰʥ‬‬ ‫‪ʰʩ‬‬‫‪ʨʶ‬‬ ‫‪ʭ ʩʩ ʮ‬‬ ‫שוויוניות‬ ‫מצוינות‬