SlideShare a Scribd company logo
‫מנהלים‬ ‫הערכות‬ ‫ימי‬
‫תשע‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬"‫ו‬
19-20‫לאוגוסט‬2015
‫החינוך‬ ‫מינהל‬ ‫ראש‬
‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫בחזון‬ ‫מרכזיים‬ ‫עקרונות‬
‫המחוז‬ ‫ומנהלת‬
‫מערכת‬‫החינוך‬‫ותהיה‬ ‫בעשייתה‬ ‫תבלוט‬ ‫בעיר‬‫דרך‬ ‫פורצת‬‫זה‬ ‫בתחום‬.
‫הצטיינות‬,‫שוויוניות‬,‫וערכיות‬ ‫הישגיות‬,‫אשר‬ ‫המרכזיים‬ ‫הערכים‬ ‫הם‬
‫בעיר‬ ‫החינוך‬ ‫מדיניות‬ ‫את‬ ‫ילוו‬,‫ועד‬ ‫הגן‬ ‫מן‬‫האוניברסיטה‬.
‫שנה‬ ‫פותחים‬
•‫גני‬‫ילדים‬11,435433
•‫בתי‬"‫ס‬‫יסודיים‬13,18237
•‫בתי‬"‫ס‬‫על‬‫יסודיים‬12,65514
•‫בתי‬"‫ס‬‫חינוך‬‫מיוחד‬4106
•‫בתי‬"‫ס‬‫חרדיים‬16,65774
‫תלמידים‬‫חינוך‬ ‫מוסדות‬
54,339
‫הכוללת‬ ‫האסטרטגית‬ ‫התוכנית‬
‫העירונית‬ ‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ‫של‬
‫באשדוד‬ ‫החינוך‬ ‫למערכת‬
‫המקומית‬ ‫והרשות‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫של‬
13‫משותפים‬ ‫על‬ ‫יעדי‬
‫החינוכית‬ ‫מהעשייה‬ ‫דגשים‬
‫חינוכית‬ ‫ועשייה‬ ‫איכותית‬ ‫פדגוגיה‬ ‫טיפוח‬
‫בפרט‬ ‫הטיפול‬ ‫חיזוק‬
‫תחום‬ ‫פיתוח‬‫מינהלי‬
‫רמה‬
‫עירונית‬
3
1
2
‫איכותית‬ ‫פדגוגיה‬ ‫טיפוח‬
‫ועשייה‬‫חינוכית‬
‫פדגוגיה‬ ‫טיפוח‬‫ועשייה‬ ‫איכותית‬‫חינוכית‬
‫פיתוח‬‫וטיפוח‬‫המנהיגות‬‫של‬‫המנהלים‬‫והמורים‬
‫תשומת‬‫לב‬‫לקהל‬‫המורים‬
‫למידה‬‫משמעותית‬‫כיעד‬‫מרכזי‬‫לקידום‬‫ההישגים‬‫הלימודיים‬
‫קידום‬‫תוכניות‬‫בתחומי‬‫מקצועות‬‫הליבה‬
‫הטמעת‬‫התקשוב‬‫והחדשנות‬‫בהוראה‬
‫תוכניות‬‫מצויינות‬‫ומדעים‬
‫קידום‬‫פעילות‬‫למניעת‬‫נשירה‬
ימי הערכות מנהלים תשעו
•‫חוסן‬,‫בפרט‬ ‫לטיפול‬ ‫ומניעה‬ ‫טיפול‬
•‫ללמידה‬ ‫כבסיס‬ ‫רגשי‬ ‫וטיפול‬ ‫מענה‬
•‫הפרט‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫עולמות‬ ‫העשרת‬
•‫והמדעים‬ ‫המצויינות‬ ‫קידום‬,‫ולמידה‬ ‫העשרה‬ ‫תוכניות‬
•‫הפיזיקה‬ ‫תחום‬ ‫העצמת‬ ‫המשך‬‫והמתמטיקה‬
‫אחוז‬ ‫והגדלת‬‫הלומדים‬5‫יח‬"‫ל‬
•‫לצה‬ ‫המשמעותי‬ ‫הגיוס‬ ‫בתחום‬ ‫חדשות‬ ‫ותוכניות‬ ‫אסטרטגיות‬"‫ל‬
•‫רה‬-‫הפסיכולוגי‬ ‫בשירות‬ ‫ארגון‬(‫שפ‬"‫ח‬)
‫פיתוח‬
‫תחום‬‫מינהלי‬
‫פיתוח‬‫תחום‬‫מינהלי‬
‫הבניית‬‫מינהל‬‫החינוך‬‫על‬‫מחלקותיו‬‫מבחינה‬‫ארגונית‬
‫השלמת‬‫מהלך‬‫כניסת‬‫הניהול‬‫העצמי‬‫בבתי‬‫הספר‬‫היסודיים‬
‫כניסת‬‫מנהלי‬‫חט‬"‫ב‬‫בכל‬‫התיכונים‬
‫השלמת‬‫מהלך‬‫הכשרת‬‫מנהלנים‬
‫הבניית‬‫מודול‬‫שכר‬‫למורים‬‫ותשלומי‬‫שכר‬‫על‬‫יסודי‬
‫קליטת‬‫מנהלים‬‫חדשים‬‫והבניית‬‫עתודה‬‫ניהולית‬
‫תוכנית‬‫עבודה‬‫ותקציבי‬‫בתי‬‫הספר‬‫העל‬‫יסודיים‬
‫הכשרת‬‫סייעות‬
‫שיפור‬‫השירות‬‫לתושב‬
‫יעילות‬‫ואפקטיביות‬‫תקציבית‬
‫דגשים‬
‫מרכזיים‬
‫בשנה‬ ‫מהעשייה‬
‫האחרונה‬
‫הקרובה‬ ‫לשנה‬ ‫מרכזיים‬ ‫יעדים‬
.1‫הרגשי‬ ‫הטיפול‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫דגש‬
.2‫מצויינות‬ ‫מרכז‬ ‫והקמת‬ ‫המצויינות‬ ‫תחומי‬ ‫קידום‬
.3‫אשדוד‬-"‫חכמה‬ ‫עיר‬"
.4‫בקהילה‬ ‫ומעורבות‬ ‫פעילה‬ ‫אזרחות‬
.5‫הוראה‬ ‫בתהליכי‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫הטמעת‬-‫למידה‬
.6‫לאוטיסטים‬ ‫ספר‬ ‫בית‬ ‫פתיחת‬
.7‫בתוצאות‬ ‫קפיצה‬‫המיצ‬"‫בים‬
1
2
3
4
‫תשע‬"‫ו‬
5
6
7
‫לתעודת‬ ‫הזכאים‬ ‫הרחבת‬‫חברתית‬ ‫בגרות‬
‫אשדוד‬ ‫מוזיאון‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫עירונית‬ ‫אומנות‬ ‫מגמת‬ ‫פתיחת‬
‫ג‬ ‫מחזור‬ ‫פתיחת‬'‫מתמטיקה‬ ‫למורי‬4-5‫יח‬"‫ל‬‫מ‬ ‫למורים‬ ‫פיילוט‬ ‫ובחינת‬-3‫ל‬-4‫יח‬"‫ל‬
‫מורים‬ ‫מודול‬-‫למעשה‬ ‫מפיילוט‬
‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ‫מלוות‬ ‫ועדות‬ ‫קידום‬ ‫המשך‬
‫בחט‬ ‫הלמידה‬ ‫לשיפור‬ ‫מודלים‬ ‫פיתוח‬"‫ב‬
‫רה‬-‫החינוכי‬ ‫הפסיכולוגי‬ ‫בשירות‬ ‫ארגון‬(‫שפ‬"‫ח‬)
‫בחט‬ ‫מוזיקה‬ ‫למסלול‬ ‫הכנה‬"‫במקיף‬ ‫ב‬‫ט‬'
‫בחט‬ ‫בלמידה‬ ‫ניידות‬ ‫מעבדות‬ ‫שילוב‬"‫ב‬-
‫ההוראה‬ ‫סביבות‬ ‫התאמת‬-‫ה‬ ‫למאה‬ ‫למידה‬-21
1
2
3
4
‫תשע‬"‫ו‬
5
6
7
‫הקרובה‬ ‫לשנה‬ ‫יעדים‬
‫יסודי‬ ‫על‬
8
9
‫עולמם‬ ‫והעשרת‬ ‫ומוגנות‬ ‫רווחה‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫בפרט‬ ‫הטיפול‬ ‫הרחבת‬
‫הילדים‬ ‫של‬ ‫הפנימי‬
‫והמורים‬ ‫התלמידים‬ ‫של‬ ‫האישית‬ ‫המצוינות‬ ‫לקידום‬ ‫מודלים‬ ‫פיתוח‬
‫בתיה‬ ‫של‬ ‫הארגונית‬ ‫והמצוינות‬"‫ס‬
‫הקריאה‬ ‫להקניית‬ ‫היקף‬ ‫רחבי‬ ‫מענים‬ ‫מתן‬,‫וההבנה‬ ‫ההבעה‬
‫התלמידים‬ ‫בקרב‬
‫לבתיה‬ ‫כלים‬ ‫הקניית‬"‫הטכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫מושכל‬ ‫ושילוב‬ ‫לשימוש‬ ‫ס‬
‫ההוראה‬ ‫בתהליכי‬-‫למידה‬
‫ההישגים‬ ‫לקידום‬ ‫לימודיים‬ ‫מענים‬ ‫מתן‬ ‫המשך‬
1
2
3
‫תשע‬"‫ו‬
‫הקרובה‬ ‫לשנה‬ ‫יעדים‬
‫יסודי‬
4
5
‫יישום‬‫אסטרטגית‬ ‫תוכנית‬‫הילדים‬ ‫לגני‬
‫טיפולי‬ ‫מענה‬ ‫ומתן‬ ‫ורגשיות‬ ‫התפתחותיות‬ ‫בעיות‬ ‫איתור‬
‫לי‬ ‫כשקשה‬ ‫לי‬ ‫עוזר‬ ‫מה‬,‫מעגן‬
‫התנהגות‬ ‫בעיות‬ ‫עם‬ ‫לילדים‬ ‫הולם‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬‫קשות‬
‫מכילים‬ ‫גנים‬
‫המדעים‬ ‫עידוד‬,‫התקשוב‬‫והמצויינות‬
1
2
3
4
‫תשע‬"‫ו‬
‫הקרובה‬ ‫לשנה‬ ‫יעדים‬
‫ילדים‬ ‫גני‬
‫פתיחת‬‫החינוך‬ ‫תלמידי‬ ‫עבור‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫מגמות‬
‫המיוחד‬‫בחט‬"‫ע‬‫לבגרות‬ ‫שנגשים‬‫חלקית‬
‫העולים‬ ‫תלמידים‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫תוכנית‬ ‫הפעלת‬
‫ח‬ ‫ממסגרות‬"‫רגילות‬ ‫למסגרות‬ ‫מ‬
1
2
‫תשע‬"‫ו‬
‫הקרובה‬ ‫לשנה‬ ‫יעדים‬
‫מיוחד‬ ‫חינוך‬
66%
70%
73%
65% 64%
78%
85% 85% 86%
91%
35%
45%
55%
65%
75%
85%
95%
‫תש‬"‫ע‬ ‫תשע‬"‫א‬ ‫תשע‬"‫ב‬ ‫תשע‬"‫ג‬ ‫תשע‬"‫ד‬
‫הספר‬ ‫בתי‬ ‫כלל‬ ‫הרשות‬ ‫בפיקוח‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬
‫לבגרות‬ ‫הזכאות‬ ‫אחוז‬
760
‫תעודות‬
1949
‫תלמידים‬
14%
24%
33%
39%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
‫תשע‬"‫ב‬ ‫תשע‬"‫ג‬ ‫תשע‬"‫ד‬ ‫תשע‬"‫ה‬
468
‫תעודות‬
1936
‫תלמידים‬
261‫תעודות‬
1876‫תלמידים‬
‫חברתיות‬ ‫בגרות‬ ‫תעודות‬ ‫מספר‬
‫מכלל‬ ‫אחוז‬
‫הלומדים‬‫בעי‬"‫ס‬
760
‫תעודות‬
1949
‫תלמידים‬
600
‫תעודות‬
1828
‫תלמידים‬
‫א‬‫ומדן‬
16.2%
‫תשע‬"‫ד‬
16.0%
‫ובאשדוד‬ ‫בישראל‬ ‫הסטודנטים‬ ‫מספר‬
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
‫ישראל‬‫אשדוד‬
‫אשדוד‬ ‫ארצי‬
‫ומוצלחת‬ ‫טובה‬ ‫שנה‬!
‫תשע‬ ‫הלימודים‬ ‫שנת‬"‫ו‬
‫מנהלים‬ ‫הערכות‬ ‫ימי‬-19-20‫לאוגוסט‬2015

More Related Content

Similar to ימי הערכות מנהלים תשעו

רצף חינוכי בקריית ים
רצף חינוכי בקריית יםרצף חינוכי בקריית ים
רצף חינוכי בקריית ים
galitbarazani
 
מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1
Zafir Rivka
 
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
ירון זיו
 
מעגןמערךתומךמעוןגן
מעגןמערךתומךמעוןגןמעגןמערךתומךמעוןגן
מעגןמערךתומךמעוןגן
Elron Pinhas
 
Knowledge and Heart Wisdom
Knowledge and Heart WisdomKnowledge and Heart Wisdom
Knowledge and Heart Wisdom
Eden Orion
 
מנהיגות 21
מנהיגות 21מנהיגות 21
מנהיגות 21
goonaa
 
מצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"ז
מצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"זמצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"ז
מצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"ז
eliarvivedu
 
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
Eli Hurvitz
 
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
 פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה... פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
יהושע גלעד
 
פרס חנוך יישובי מחוזי גן רוה - חוברת
פרס חנוך יישובי מחוזי  גן רוה - חוברתפרס חנוך יישובי מחוזי  גן רוה - חוברת
פרס חנוך יישובי מחוזי גן רוה - חוברת
גן רווה
 
חוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעא
חוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעאחוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעא
חוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעא
גן רווה
 
ועדת חינוך מטרות ויעדים דוח למליאה 2012
ועדת חינוך  מטרות ויעדים דוח למליאה 2012ועדת חינוך  מטרות ויעדים דוח למליאה 2012
ועדת חינוך מטרות ויעדים דוח למליאה 2012
גן רווה
 
סכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלון
סכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלוןסכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלון
סכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלון
guest82c904
 
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלביםחינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
q1q2q3
 
תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009
תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009
תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009
Eli Hurvitz
 
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאליםחשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
יהושע גלעד
 

Similar to ימי הערכות מנהלים תשעו (20)

Mivne irguni
Mivne irguniMivne irguni
Mivne irguni
 
Mivne irguni
Mivne irguniMivne irguni
Mivne irguni
 
רצף חינוכי בקריית ים
רצף חינוכי בקריית יםרצף חינוכי בקריית ים
רצף חינוכי בקריית ים
 
מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1מצגת סיכום שנה תשסט1
מצגת סיכום שנה תשסט1
 
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
מצגת הראל ומצילה ינואר 2006
 
מעגןמערךתומךמעוןגן
מעגןמערךתומךמעוןגןמעגןמערךתומךמעוןגן
מעגןמערךתומךמעוןגן
 
Knowledge and Heart Wisdom
Knowledge and Heart WisdomKnowledge and Heart Wisdom
Knowledge and Heart Wisdom
 
תכנית תקשוב מבוססת נתונים
תכנית תקשוב מבוססת נתוניםתכנית תקשוב מבוססת נתונים
תכנית תקשוב מבוססת נתונים
 
יסודי
יסודייסודי
יסודי
 
מנהיגות 21
מנהיגות 21מנהיגות 21
מנהיגות 21
 
מצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"ז
מצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"זמצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"ז
מצגת ערב חשיפה חטיבת גוונים לקראת תשע"ז
 
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
קרן טראמפ מתווה אסטרטגי נובמבר 2012
 
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
 פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה... פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
פיתוח הפוטנציאל האנושי והפדגוגי של בית הספר ברפורמת אופק חדש ועוז לתמורה ה...
 
פרס חנוך יישובי מחוזי גן רוה - חוברת
פרס חנוך יישובי מחוזי  גן רוה - חוברתפרס חנוך יישובי מחוזי  גן רוה - חוברת
פרס חנוך יישובי מחוזי גן רוה - חוברת
 
חוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעא
חוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעאחוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעא
חוברת גן רווה מועמדות לפרס החינוך תשעא
 
ועדת חינוך מטרות ויעדים דוח למליאה 2012
ועדת חינוך  מטרות ויעדים דוח למליאה 2012ועדת חינוך  מטרות ויעדים דוח למליאה 2012
ועדת חינוך מטרות ויעדים דוח למליאה 2012
 
סכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלון
סכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלוןסכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלון
סכום שנה ג' בנסוי-פסג"ה ניסויית אשקלון
 
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלביםחינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
חינוך ברוח היצירה בארבעה שלבים
 
תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009
תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009
תוכנית המהפכה בחינוך של נתניהו 2009
 
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאליםחשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
חשיפת תכנית החינוכית בערב הורים בקיבוץ צאלים
 

ימי הערכות מנהלים תשעו