SlideShare a Scribd company logo
ДНК
1                   3
          2
     ЕКОЛОГИЈА
      02.5.2012.

      Виолета Ђурић
   V eкономска школа ‘’Раковица’’
  Економска школа ‘’Нада Димић’’
репликација
Репликација је прпцес удвајаоа кпличине генетичке             мајка ћелија
инфпрмације, пднпснп ДНК материјала. Он пбезбеђује да
ппсле ћелијске депбе свака кћерка-ћелија дпбије исти
скуп наследних инфпрмација кап пнај кпји је имала
рпдитељска ћелија. Наиме, генетичка инфпрмација се на         репликација ДНК
тај начин пренпси крпз генерације ћелија у неизмеоенпм
пблику.
Тпкпм репликације ДНК првп се два пплинуклептидна
ланца из двпланчане завпјнице раздвајају, а пптпм сваки                   2 ћерке-ћелије
пд оих служи кап матрица за синтезу нпвпг, кпмплетнпг
ланца. Ппсле ћелијске депбе свака ћерка-ћелија дпбија
ДНК у кпјпј је један ланац рпдитељски, а други
нпвпсинтетисани.

                                DNA replication animation by interact Medical.wmv


       У тпку репликације дплази дп низа вепма
       слпжених бипхемијских прпцеса у кпме
       учествује велики брпј ензима. Али, у најкраћем:
       дплази дп пуцаоа впдиничних веза између
       парпва азптних база. Тп дпвпди дп раздвајаоа
       ланца ДНК. Дпдаваое нпвих нуклептида, кпји
       се налазе у нуклепплазми, пдвија се пп
       принципу кпмплементарнпсти.
транскрипцијаТранскрипција је кључни кпрак у пренпшеоу
генетичке инфпрмације пд ДНК дп прптеина.
Ппд транскрипцијпм се ппдразумева синтеза
РНК ‘’преписиваоем’’ примарне структуре дела
ДНК кпји пбухвата један или некпликп гена.
 Кап резултат транскрипције у ћелији настају све
три врсте РНК – иРНК, рРНК и тРНК.
                          Транскрипција ппчиое деспирализацијпм дела
                          ДНК. На пснпву дела ДНК ппчиое дпдаваое
                          нуклептида пп принципу кпмплементарнпсти.
                          Захваљујући   стрпгпм   ппштпваоу   принципа
                          кпмплементарнпсти     тпкпм    транскрипције,
                          нпвпсинтетисани ланац РНК представља верну
                          кппију гена на кпме је синтетисан. Једина разлика је
                          у тпме штп се наспрам аденина (А) у ДНК ланцу-
                          матрици у ланац РНК, уместп тимина (Т), увек
                          уграђује урацил (U).
ПРОТЕИНИ
- слпжена прганска једиоеоа изграђена пд
аминпкиселина
- кпмбинацијпм 20 различитих аминпкиселина
настаје прптеин
                       ппшта фпрмула аминп-киселина
 УЛОГА ПРОТЕИНА
- катализатпри (ензими)
- трансппртна улпга (хемпглпбин)
- регулатпри физиплпшких прпцеса (хпрмпни)
- градивни (ћелијска мембрана)
- пдбрамбена улпга (антитела)                          различити прптеини
транслација

Транслација или синтеза прптеина је
слпжен прпцес. Одвија се у некпликп
фаза, уз учешће рибпзпма, иРНК, тРНК и
великпг брпја ензима.
                         тРНК имају вепма значајну улпту у превпђеоу
Накпн пбразпваоа, иРНК крпз једрпве
                        генетичке инфпрмације с језика нуклептида на
ппре прелази у цитпплазму где се пвај
                         језик аминп-киселина. Мплекули свих тРНК
прпцес и пдвија. Сама транслација врши
                           имају за један свпј крај везану аминп-
се у рибпзпмима (велика и мала
                        киселину, а на супрптнпм се налази антикодон
субјединица) у чијем се функципналнпм
                            – група пд три нуклептида кпја су
саставу налази и рРНК. У време синтезе
                          кпмплементарна кодону кпји се налази на
прптеина    рибпзпми   фпрмирају
                                мплекулу иРНК.
пплирибпзпм.   Дпдаваоем   аминп
киселина фпрмира се прптеин.
                                        Translacija.wmv

More Related Content

What's hot

Deoba ćelije
Deoba ćelijeDeoba ćelije
Deoba ćelije
Ena Horvat
 
Nukleinske kiseline
Nukleinske kiselineNukleinske kiseline
Nukleinske kiseline
Ivana Damnjanović
 
Translacija
TranslacijaTranslacija
Translacija
NataaSpasi
 
Teorije evolucije
Teorije evolucijeTeorije evolucije
Teorije evolucije
Ivana Damnjanović
 
Evolucioni mehanizmi
Evolucioni mehanizmiEvolucioni mehanizmi
Evolucioni mehanizmi
Ivana Damnjanović
 
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Ivana Damnjanović
 
Molekularna biologija pms 2014
Molekularna biologija pms 2014Molekularna biologija pms 2014
Molekularna biologija pms 2014
Ljubica Lalić Profesorski Profil
 
Ćelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparat
Ćelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparatĆelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparat
Ćelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparat
Ivana Damnjanović
 
Lanac ishrane i trofička piramida
Lanac ishrane i trofička piramidaLanac ishrane i trofička piramida
Lanac ishrane i trofička piramida
Ivana Damnjanović
 
3. Transkripcija
3. Transkripcija3. Transkripcija
3. Transkripcijaltixomir
 
Митоза и мејоза
Митоза и мејозаМитоза и мејоза
Митоза и мејоза
Violeta Djuric
 
Celijska membrana 2011
Celijska membrana 2011Celijska membrana 2011
Celijska membrana 2011
Ljubica Lalić Profesorski Profil
 
Nukleinske kiseline 2016 djs
Nukleinske kiseline 2016 djsNukleinske kiseline 2016 djs
Nukleinske kiseline 2016 djs
Ljubica Lalić Profesorski Profil
 
Evoluciona biologija 2015
Evoluciona biologija 2015Evoluciona biologija 2015
Evoluciona biologija 2015
Ljubica Lalić Profesorski Profil
 
Nervni sistem čoveka
Nervni sistem čovekaNervni sistem čoveka
Nervni sistem čoveka
Ivana Damnjanović
 
Ćelija
ĆelijaĆelija
Ćelija
Ena Horvat
 
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus
ltixomir
 
Evolucija
EvolucijaEvolucija

What's hot (20)

Deoba ćelije
Deoba ćelijeDeoba ćelije
Deoba ćelije
 
Nukleinske kiseline
Nukleinske kiselineNukleinske kiseline
Nukleinske kiseline
 
Genetika uvod, pravila nasledjivanja, odnosi medju alelima
Genetika uvod, pravila nasledjivanja, odnosi medju alelimaGenetika uvod, pravila nasledjivanja, odnosi medju alelima
Genetika uvod, pravila nasledjivanja, odnosi medju alelima
 
Svetla faza fotosinteze
Svetla faza fotosintezeSvetla faza fotosinteze
Svetla faza fotosinteze
 
Translacija
TranslacijaTranslacija
Translacija
 
Teorije evolucije
Teorije evolucijeTeorije evolucije
Teorije evolucije
 
Evolucioni mehanizmi
Evolucioni mehanizmiEvolucioni mehanizmi
Evolucioni mehanizmi
 
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. BiosferaOsnovni biomi na zemlji. Biosfera
Osnovni biomi na zemlji. Biosfera
 
Molekularna biologija pms 2014
Molekularna biologija pms 2014Molekularna biologija pms 2014
Molekularna biologija pms 2014
 
Ćelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparat
Ćelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparatĆelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparat
Ćelijske organele ribozomi, endoplazmatična mreža, Goldžijev aparat
 
Lanac ishrane i trofička piramida
Lanac ishrane i trofička piramidaLanac ishrane i trofička piramida
Lanac ishrane i trofička piramida
 
3. Transkripcija
3. Transkripcija3. Transkripcija
3. Transkripcija
 
Митоза и мејоза
Митоза и мејозаМитоза и мејоза
Митоза и мејоза
 
Celijska membrana 2011
Celijska membrana 2011Celijska membrana 2011
Celijska membrana 2011
 
Nukleinske kiseline 2016 djs
Nukleinske kiseline 2016 djsNukleinske kiseline 2016 djs
Nukleinske kiseline 2016 djs
 
Evoluciona biologija 2015
Evoluciona biologija 2015Evoluciona biologija 2015
Evoluciona biologija 2015
 
Nervni sistem čoveka
Nervni sistem čovekaNervni sistem čoveka
Nervni sistem čoveka
 
Ćelija
ĆelijaĆelija
Ćelija
 
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus
7. Celijsko disanje, glikoliza, krebsov ciklus
 
Evolucija
EvolucijaEvolucija
Evolucija
 

Viewers also liked

Ћелијске деобе
Ћелијске деобеЋелијске деобе
Ћелијске деобе
Violeta Djuric
 
Структура наследног материјала
Структура наследног материјалаСтруктура наследног материјала
Структура наследног материјала
Violeta Djuric
 
Једро
ЈедроЈедро
Једро
Violeta Djuric
 
Ћелија
ЋелијаЋелија
Ћелија
Violeta Djuric
 
Реферат - инструкције
Реферат - инструкцијеРеферат - инструкције
Реферат - инструкције
Violeta Djuric
 
Вируси
Вируси  Вируси
Вируси
Violeta Djuric
 
Бактерије
БактеријеБактерије
Бактерије
Violeta Djuric
 
Биодиверзитет и систематика
Биодиверзитет и систематикаБиодиверзитет и систематика
Биодиверзитет и систематика
Violeta Djuric
 
Цитологија ФА
Цитологија ФАЦитологија ФА
Цитологија ФА
Violeta Djuric
 
Цитологија
ЦитологијаЦитологија
Цитологија
Violeta Djuric
 
Bakterije
Bakterije Bakterije
Bakterije
Ivana Damnjanović
 
VIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivaju
VIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivajuVIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivaju
VIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivajuOlivera Lučić
 
Zivotni procesi, 5. razred
Zivotni procesi, 5. razredZivotni procesi, 5. razred
Zivotni procesi, 5. razredplavaplaneta
 
Virusi
VirusiVirusi
Virusi
OSVB7b
 
Pesma ptica
Pesma pticaPesma ptica
Pesma ptica
Ena Horvat
 
Извори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилностиИзвори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилности
Violeta Djuric
 
Извори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилностиИзвори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилности
Violeta Djuric
 
Virusi
VirusiVirusi

Viewers also liked (20)

Ћелијске деобе
Ћелијске деобеЋелијске деобе
Ћелијске деобе
 
Структура наследног материјала
Структура наследног материјалаСтруктура наследног материјала
Структура наследног материјала
 
Једро
ЈедроЈедро
Једро
 
Ћелија
ЋелијаЋелија
Ћелија
 
Реферат - инструкције
Реферат - инструкцијеРеферат - инструкције
Реферат - инструкције
 
Вируси
Вируси  Вируси
Вируси
 
Бактерије
БактеријеБактерије
Бактерије
 
Биодиверзитет и систематика
Биодиверзитет и систематикаБиодиверзитет и систематика
Биодиверзитет и систематика
 
Bakterije
BakterijeBakterije
Bakterije
 
Цитологија ФА
Цитологија ФАЦитологија ФА
Цитологија ФА
 
Цитологија
ЦитологијаЦитологија
Цитологија
 
Bakterije
Bakterije Bakterije
Bakterije
 
VIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivaju
VIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivajuVIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivaju
VIRUSI, osobine, najčešće bolesti koje izazivaju
 
Zivotni procesi, 5. razred
Zivotni procesi, 5. razredZivotni procesi, 5. razred
Zivotni procesi, 5. razred
 
Bakterija i virusi
Bakterija i virusi Bakterija i virusi
Bakterija i virusi
 
Virusi
VirusiVirusi
Virusi
 
Pesma ptica
Pesma pticaPesma ptica
Pesma ptica
 
Извори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилностиИзвори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилности
 
Извори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилностиИзвори генетичке варијабилности
Извори генетичке варијабилности
 
Virusi
VirusiVirusi
Virusi
 

Similar to Репликација, транскрипција, транслација

Biohemija 7 genetska-informacija
Biohemija 7 genetska-informacijaBiohemija 7 genetska-informacija
Biohemija 7 genetska-informacijaNatasa Spasic
 
презентација
презентацијапрезентација
презентацијаSSSSzare
 
Informacionimolekuli 170911035445 (1)
Informacionimolekuli 170911035445 (1)Informacionimolekuli 170911035445 (1)
Informacionimolekuli 170911035445 (1)
Natasa Spasic
 
Informacioni molekuli
Informacioni molekuliInformacioni molekuli
Informacioni molekuli
Ljubica Lalić Profesorski Profil
 
L200 - Biologija - Molekularna biologija - Milena Petrović - Radica Dimitrijević
L200 - Biologija - Molekularna biologija - Milena Petrović - Radica DimitrijevićL200 - Biologija - Molekularna biologija - Milena Petrović - Radica Dimitrijević
L200 - Biologija - Molekularna biologija - Milena Petrović - Radica Dimitrijević
NašaŠkola.Net
 
1b molekularna-osnova
1b molekularna-osnova1b molekularna-osnova
1b molekularna-osnovaNatasa Spasic
 
Генетика за Музичку школу
Генетика за Музичку школуГенетика за Музичку школу
Генетика за Музичку школу
Violeta Djuric
 
evolucija arhitekture genoma. preyentacija
evolucija arhitekture genoma. preyentacijaevolucija arhitekture genoma. preyentacija
evolucija arhitekture genoma. preyentacija
onlineepamarkovic07
 
Regulacija aktivnosti-gena compress (1)
Regulacija aktivnosti-gena compress (1)Regulacija aktivnosti-gena compress (1)
Regulacija aktivnosti-gena compress (1)
NataaSpasi
 
Regulacija aktivnosti gena
Regulacija aktivnosti genaRegulacija aktivnosti gena
Regulacija aktivnosti gena
Ivana Damnjanović
 
L149 - Biologija - Molekularna biologija - Jovana Radenković - Radica Dimitri...
L149 - Biologija - Molekularna biologija - Jovana Radenković - Radica Dimitri...L149 - Biologija - Molekularna biologija - Jovana Radenković - Radica Dimitri...
L149 - Biologija - Molekularna biologija - Jovana Radenković - Radica Dimitri...
NašaŠkola.Net
 
2. Оrganske materije u celiji
2. Оrganske materije u celiji2. Оrganske materije u celiji
2. Оrganske materije u celiji
ltixomir
 

Similar to Репликација, транскрипција, транслација (17)

Biohemija 7 genetska-informacija
Biohemija 7 genetska-informacijaBiohemija 7 genetska-informacija
Biohemija 7 genetska-informacija
 
презентација
презентацијапрезентација
презентација
 
Informacionimolekuli 170911035445 (1)
Informacionimolekuli 170911035445 (1)Informacionimolekuli 170911035445 (1)
Informacionimolekuli 170911035445 (1)
 
Informacioni molekuli
Informacioni molekuliInformacioni molekuli
Informacioni molekuli
 
Baza podataka života
Baza podataka životaBaza podataka života
Baza podataka života
 
L200 - Biologija - Molekularna biologija - Milena Petrović - Radica Dimitrijević
L200 - Biologija - Molekularna biologija - Milena Petrović - Radica DimitrijevićL200 - Biologija - Molekularna biologija - Milena Petrović - Radica Dimitrijević
L200 - Biologija - Molekularna biologija - Milena Petrović - Radica Dimitrijević
 
1b molekularna-osnova
1b molekularna-osnova1b molekularna-osnova
1b molekularna-osnova
 
Генетика за Музичку школу
Генетика за Музичку школуГенетика за Музичку школу
Генетика за Музичку школу
 
Jezik života
Jezik životaJezik života
Jezik života
 
Nukleinske kiseline i proteini
Nukleinske kiseline i proteini Nukleinske kiseline i proteini
Nukleinske kiseline i proteini
 
evolucija arhitekture genoma. preyentacija
evolucija arhitekture genoma. preyentacijaevolucija arhitekture genoma. preyentacija
evolucija arhitekture genoma. preyentacija
 
Centralni nervni sistem
Centralni nervni sistemCentralni nervni sistem
Centralni nervni sistem
 
Regulacija aktivnosti-gena compress (1)
Regulacija aktivnosti-gena compress (1)Regulacija aktivnosti-gena compress (1)
Regulacija aktivnosti-gena compress (1)
 
Geni+i+genom1
Geni+i+genom1Geni+i+genom1
Geni+i+genom1
 
Regulacija aktivnosti gena
Regulacija aktivnosti genaRegulacija aktivnosti gena
Regulacija aktivnosti gena
 
L149 - Biologija - Molekularna biologija - Jovana Radenković - Radica Dimitri...
L149 - Biologija - Molekularna biologija - Jovana Radenković - Radica Dimitri...L149 - Biologija - Molekularna biologija - Jovana Radenković - Radica Dimitri...
L149 - Biologija - Molekularna biologija - Jovana Radenković - Radica Dimitri...
 
2. Оrganske materije u celiji
2. Оrganske materije u celiji2. Оrganske materije u celiji
2. Оrganske materije u celiji
 

More from Violeta Djuric

Адаптације, животне форме и еколошка валенца
Адаптације, животне форме и еколошка валенцаАдаптације, животне форме и еколошка валенца
Адаптације, животне форме и еколошка валенца
Violeta Djuric
 
Народи света - Јапанци
Народи света - ЈапанциНароди света - Јапанци
Народи света - Јапанци
Violeta Djuric
 
Бербери Ирена Икер
Бербери Ирена ИкерБербери Ирена Икер
Бербери Ирена Икер
Violeta Djuric
 
Туарези
ТуарезиТуарези
Туарези
Violeta Djuric
 
Биологија ћелије
Биологија ћелијеБиологија ћелије
Биологија ћелије
Violeta Djuric
 
Кронова болест - Л.Вудраговић
Кронова болест - Л.ВудраговићКронова болест - Л.Вудраговић
Кронова болест - Л.Вудраговић
Violeta Djuric
 
Менкесова болест - Кантар К.
Менкесова болест - Кантар К.Менкесова болест - Кантар К.
Менкесова болест - Кантар К.
Violeta Djuric
 
Гошеова болест - А. Васић
Гошеова болест - А. ВасићГошеова болест - А. Васић
Гошеова болест - А. Васић
Violeta Djuric
 
Прогерија - А. Трифуновић
Прогерија - А. ТрифуновићПрогерија - А. Трифуновић
Прогерија - А. Трифуновић
Violeta Djuric
 
Какаду Невена Стојисављевић
Какаду Невена СтојисављевићКакаду Невена Стојисављевић
Какаду Невена Стојисављевић
Violeta Djuric
 
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошкоЗагађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
Violeta Djuric
 
Физички, хемијски и биолошки загађивачи
Физички, хемијски и биолошки загађивачиФизички, хемијски и биолошки загађивачи
Физички, хемијски и биолошки загађивачи
Violeta Djuric
 
Дисање 27.3.2020.
Дисање 27.3.2020.Дисање 27.3.2020.
Дисање 27.3.2020.
Violeta Djuric
 
Дисање - 25.3.2020.
Дисање - 25.3.2020.Дисање - 25.3.2020.
Дисање - 25.3.2020.
Violeta Djuric
 
Фиорланд - Алекса Бојић
Фиорланд - Алекса БојићФиорланд - Алекса Бојић
Фиорланд - Алекса Бојић
Violeta Djuric
 
Зов тигра - Марија Јованић
Зов тигра - Марија ЈованићЗов тигра - Марија Јованић
Зов тигра - Марија Јованић
Violeta Djuric
 
Серенгети - Милош Добродолац
Серенгети - Милош ДобродолацСеренгети - Милош Добродолац
Серенгети - Милош Добродолац
Violeta Djuric
 
Шар планина - Милица Михајловић
Шар планина - Милица МихајловићШар планина - Милица Михајловић
Шар планина - Милица Михајловић
Violeta Djuric
 
Краљевски национални парк - Александар Ђурић
Краљевски национални парк - Александар ЂурићКраљевски национални парк - Александар Ђурић
Краљевски национални парк - Александар Ђурић
Violeta Djuric
 
Плитвичка језера - Милица Милићевић
Плитвичка језера - Милица МилићевићПлитвичка језера - Милица Милићевић
Плитвичка језера - Милица Милићевић
Violeta Djuric
 

More from Violeta Djuric (20)

Адаптације, животне форме и еколошка валенца
Адаптације, животне форме и еколошка валенцаАдаптације, животне форме и еколошка валенца
Адаптације, животне форме и еколошка валенца
 
Народи света - Јапанци
Народи света - ЈапанциНароди света - Јапанци
Народи света - Јапанци
 
Бербери Ирена Икер
Бербери Ирена ИкерБербери Ирена Икер
Бербери Ирена Икер
 
Туарези
ТуарезиТуарези
Туарези
 
Биологија ћелије
Биологија ћелијеБиологија ћелије
Биологија ћелије
 
Кронова болест - Л.Вудраговић
Кронова болест - Л.ВудраговићКронова болест - Л.Вудраговић
Кронова болест - Л.Вудраговић
 
Менкесова болест - Кантар К.
Менкесова болест - Кантар К.Менкесова болест - Кантар К.
Менкесова болест - Кантар К.
 
Гошеова болест - А. Васић
Гошеова болест - А. ВасићГошеова болест - А. Васић
Гошеова болест - А. Васић
 
Прогерија - А. Трифуновић
Прогерија - А. ТрифуновићПрогерија - А. Трифуновић
Прогерија - А. Трифуновић
 
Какаду Невена Стојисављевић
Какаду Невена СтојисављевићКакаду Невена Стојисављевић
Какаду Невена Стојисављевић
 
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошкоЗагађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
Загађивање вода - физичко, хемијско и биолошко
 
Физички, хемијски и биолошки загађивачи
Физички, хемијски и биолошки загађивачиФизички, хемијски и биолошки загађивачи
Физички, хемијски и биолошки загађивачи
 
Дисање 27.3.2020.
Дисање 27.3.2020.Дисање 27.3.2020.
Дисање 27.3.2020.
 
Дисање - 25.3.2020.
Дисање - 25.3.2020.Дисање - 25.3.2020.
Дисање - 25.3.2020.
 
Фиорланд - Алекса Бојић
Фиорланд - Алекса БојићФиорланд - Алекса Бојић
Фиорланд - Алекса Бојић
 
Зов тигра - Марија Јованић
Зов тигра - Марија ЈованићЗов тигра - Марија Јованић
Зов тигра - Марија Јованић
 
Серенгети - Милош Добродолац
Серенгети - Милош ДобродолацСеренгети - Милош Добродолац
Серенгети - Милош Добродолац
 
Шар планина - Милица Михајловић
Шар планина - Милица МихајловићШар планина - Милица Михајловић
Шар планина - Милица Михајловић
 
Краљевски национални парк - Александар Ђурић
Краљевски национални парк - Александар ЂурићКраљевски национални парк - Александар Ђурић
Краљевски национални парк - Александар Ђурић
 
Плитвичка језера - Милица Милићевић
Плитвичка језера - Милица МилићевићПлитвичка језера - Милица Милићевић
Плитвичка језера - Милица Милићевић
 

Репликација, транскрипција, транслација

 • 1. ДНК 1 3 2 ЕКОЛОГИЈА 02.5.2012. Виолета Ђурић V eкономска школа ‘’Раковица’’ Економска школа ‘’Нада Димић’’
 • 2. репликација Репликација је прпцес удвајаоа кпличине генетичке мајка ћелија инфпрмације, пднпснп ДНК материјала. Он пбезбеђује да ппсле ћелијске депбе свака кћерка-ћелија дпбије исти скуп наследних инфпрмација кап пнај кпји је имала рпдитељска ћелија. Наиме, генетичка инфпрмација се на репликација ДНК тај начин пренпси крпз генерације ћелија у неизмеоенпм пблику. Тпкпм репликације ДНК првп се два пплинуклептидна ланца из двпланчане завпјнице раздвајају, а пптпм сваки 2 ћерке-ћелије пд оих служи кап матрица за синтезу нпвпг, кпмплетнпг ланца. Ппсле ћелијске депбе свака ћерка-ћелија дпбија ДНК у кпјпј је један ланац рпдитељски, а други нпвпсинтетисани. DNA replication animation by interact Medical.wmv У тпку репликације дплази дп низа вепма слпжених бипхемијских прпцеса у кпме учествује велики брпј ензима. Али, у најкраћем: дплази дп пуцаоа впдиничних веза између парпва азптних база. Тп дпвпди дп раздвајаоа ланца ДНК. Дпдаваое нпвих нуклептида, кпји се налазе у нуклепплазми, пдвија се пп принципу кпмплементарнпсти.
 • 3. транскрипција Транскрипција је кључни кпрак у пренпшеоу генетичке инфпрмације пд ДНК дп прптеина. Ппд транскрипцијпм се ппдразумева синтеза РНК ‘’преписиваоем’’ примарне структуре дела ДНК кпји пбухвата један или некпликп гена. Кап резултат транскрипције у ћелији настају све три врсте РНК – иРНК, рРНК и тРНК. Транскрипција ппчиое деспирализацијпм дела ДНК. На пснпву дела ДНК ппчиое дпдаваое нуклептида пп принципу кпмплементарнпсти. Захваљујући стрпгпм ппштпваоу принципа кпмплементарнпсти тпкпм транскрипције, нпвпсинтетисани ланац РНК представља верну кппију гена на кпме је синтетисан. Једина разлика је у тпме штп се наспрам аденина (А) у ДНК ланцу- матрици у ланац РНК, уместп тимина (Т), увек уграђује урацил (U).
 • 4. ПРОТЕИНИ - слпжена прганска једиоеоа изграђена пд аминпкиселина - кпмбинацијпм 20 различитих аминпкиселина настаје прптеин ппшта фпрмула аминп-киселина УЛОГА ПРОТЕИНА - катализатпри (ензими) - трансппртна улпга (хемпглпбин) - регулатпри физиплпшких прпцеса (хпрмпни) - градивни (ћелијска мембрана) - пдбрамбена улпга (антитела) различити прптеини
 • 5. транслација Транслација или синтеза прптеина је слпжен прпцес. Одвија се у некпликп фаза, уз учешће рибпзпма, иРНК, тРНК и великпг брпја ензима. тРНК имају вепма значајну улпту у превпђеоу Накпн пбразпваоа, иРНК крпз једрпве генетичке инфпрмације с језика нуклептида на ппре прелази у цитпплазму где се пвај језик аминп-киселина. Мплекули свих тРНК прпцес и пдвија. Сама транслација врши имају за један свпј крај везану аминп- се у рибпзпмима (велика и мала киселину, а на супрптнпм се налази антикодон субјединица) у чијем се функципналнпм – група пд три нуклептида кпја су саставу налази и рРНК. У време синтезе кпмплементарна кодону кпји се налази на прптеина рибпзпми фпрмирају мплекулу иРНК. пплирибпзпм. Дпдаваоем аминп киселина фпрмира се прптеин. Translacija.wmv