SlideShare a Scribd company logo
1 of 43
Programy rozwojowe
Leadership Pool – rozwój kadry menedżerskiej
Winning Teams – rozwój zespołów
Strategic HR – strategiczny HR
Winning Culture – badanie, definicja, wdrażanie i rozwój
kultury organizacyjnej
www.readytojump.pl
O firmie
Ready to Jump jest firmą doradczą specjalizującą się w obszarze rozwoju zasobów ludzkich.
Oferujemy kompleksowe usługi dedykowane firmom, organizacjom (R2J Business) oraz klientom indywidualnym
(R2JCareer).
► Wspieramy rozwój liderów i przyszłych liderów.
► Oceniamy, tworzymy i rozwijamy zaangażowane zespoły naszych klientów wspierając budowanie ich przewagi
konkurencyjnej.
► Pomagamy działom HR we wdrażaniu strategicznych programów.
► Budujemy i wdrażamy sprzyjającą i dostosowaną do celów strategicznych kulturę organizacyjną.
Nasz zespół składa się z wysokiej klasy ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinach
szeroko pojętego HR, praktyków biznesu, przywództwa, coachingu, budowania i rozwijania zespołów.
Łączymy skuteczne przekazywanie wiedzy z ciekawą, stymulującą i wymagającą refleksji formą.
www.readytojump.pl
Programy rozwojowe
Wspieramy naszych klientów w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój ich zasobów ludzkich m.in.:
dzięki realizacji kompleksowych programów doradczych:
► Program Leadership Pool (rozwój kadry menedżerskiej)
► Program Winning Teams (rozwój zespołów)
► Program Strategic HR (rozwój funkcji HR)
► Program Winning Culture (definicja i wdrażanie kultury organizacyjnej)
Nasze programy rozwojowe składają się z następujących etapów:
► Diagnoza obecnej sytuacji (rozmowa z klientem, AC/DC, badania ankietowe, wywiady)
► Informacja zwrotna (feedback, raport – rekomendacje rozwojowe, plan edukacyjny)
► Działania rozwojowe (szkolenia/ warsztaty, sesje coachingowe/ mentoringowe)
► „Follow up” (monitorowanie wdrożenia, grupowe/indywidualne sesje rozwojowe)
www.readytojump.pl
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL – przykładowy obszar działań
rozwojowych
► „Quick step into managerial role” (od przyjaciela do lidera).
► Przywództwo.
► Budowanie zaangażowanych zespołów.
► Komunikacja inteligentna emocjonalnie – zwiększenie precyzji w komunikacji.
► Zarządzanie konfliktami.
► Efektywność własna.
► Motywowanie poprzez podejście coachingowe.
► Skuteczne delegowanie.
► Budowanie i zarządzanie relacjami w organizacji i poza nią.
► Radzenie sobie ze stresem.
► „Voice Workshop”.
► Techniki podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.
► Zarządzanie zmianą – przygotowanie organizacji do zmiany – ja w zmianie.
► Radzenie sobie z oporem wobec zmian w organizacji.
► Prowadzenie rozmów rozwojowych.
► NLP w zarządzaniu.
► Sztuka prezentacji.
► Zarządzanie w organizacji uczącej się.
► Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą.
► „Voice Workshop” – emisja głosu i dykcja wspierająca skuteczną autoprezentację.
www.readytojump.pl
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Sylwetka lidera – jak budować autorytet w zespole?
► Komunikacja w zespole.
► Praca w zespole - zasady sprawnego funkcjonowania grupy zadaniowej.
► Motywacja i coaching. Ocena pracy oraz wspieranie rozwoju pracownika.
► Rozmowy korygujące.
► Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami z wykorzystaniem technik coachingowych.
► Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w zespole – część superwizyjna.
► Delegowanie.
► Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu zmianami. Kreatywne rozwiązywanie problemów. Psychologia
zarządzania zmianami prawidłowości reagowania ludzi na zmiany.
► Rozwiązywanie konfliktów i mediacje. Zrozumieć konflikt czyli co trzeba wiedzieć o konflikcie żeby mieć nad
nim kontrolę.
► Świadomość własnych emocji i kontrola stresu jako podstawowy warunek radzenia sobie w sytuacjach
konfliktowych.
Czas trwania: 3 dni
www.readytojump.pl
„Quick step into managerial role”
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Firma jako jedność. Zasady prawidłowego funkcjonowania grupy zadaniowej – zespołu
- wizja i cel jako główne siły działań grupy
- etapy rozwoju zespołu
- role w grupie
► Komunikowanie się w grupie
- porozumiewanie się lidera z grupą
- przepływ informacji w grupie
- współpraca w grupie
- informacje zwrotne
- blokady komunikacyjne
► Rozpoznawanie zasobów w grupie
- zjawiska grupowe i ich konsekwencje dla funkcjonowania zespołu
- role w grupie i ich znaczenie dla funkcjonowania grupy
- sposoby podejmowania decyzji w grupie
- zasady funkcjonowania grupy akceptowane przez wszystkich jej członków
Czas trwania: 3 dni
www.readytojump.pl
Budowanie zaangażowanych
zespołów
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Ja we współczesnym świecie bodźców.
► Czy wysyłane przeze mnie komunikaty są spójne.
► Bariery komunikacyjne.
► Informacje zwrotne – zwierciadło społeczne.
Nasza unikatowa metodologia – jedyne takie szkolenie na rynku. Nauka przez doświadczenie
Szkolenie rozpoczyna się zwiedzaniem Niewidzialnej Wystawy (Warszawa). Uczestnicy doświadczą to wyjątkowej interaktywnej
podróży w niewidzialny świat, podczas której będą mogli wypróbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy
wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, węchu, równowagi.
Doświadczenie to uzmysłowi uczestnikom wagę precyzji w komunikacji w szczególności w sytuacji odcięcia ważnego kanału
sensorycznego – wzroku.
Dalsza część szkolenia kontynuowana będzie w sali szkoleniowej. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową.
Szkolenie jest dostarczone przez 2 doświadczonych trenerów z czego jeden z nich jest osobą niewidomą.
Czas trwania: 2 dni
Wsparcie CSR i Employer Branding:
Część zysków z każdego szkolenia przekazujemy fundacji Vis Maior na szkolenie psów przewodników dla osób niewidomych.
http://fundacjavismaior.pl
www.readytojump.pl
Komunikacja inteligentna
emocjonalnie
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Czy konflikt się opłaca?
- konstruktywna i destrukcyjna energia konfliktu
- konflikt jako narzędzie manipulacji
- konflikt inspirujący do zmiany
► Źródła i mechanizmy konfliktów w firmie i ich rozpoznawanie.
► Rodzaje konfliktów, ich dynamika, konflikty negocjowane i „ślepe zaułki”.
► Metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie konfliktem.
► Mediacje sytuacji konfliktowych – zasady, techniki.
► Specyfika konfliktu międzygrupowego w firmie
- komunikacja jako podstawa harmonijnej współpracy.
- blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji.
- znaczenie informacji zwrotnych.
► Osobowość a konflikt – indywidualny styl działania w sytuacji konfliktu – autodiagnoza
- temperament
- asertywność
- inteligencja emocjonalna
- dojrzałość i dystans
► Wpływ napięcia na jakość kontaktu
- rozpoznawanie emocji i odczytywanie ich znaczenia
- rozwijanie kompetencji w zakresie kontroli stresu i emocji
- przekonania i stereotypy wywołujące lub wzmacniające konflikt
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Zarządzanie konfliktami
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Przebieg szkolenia
► Gra „Twój czas”.
► Zarządzanie energią.
► Omówienie podstawowych technik planowania czasu.
► Analiza planów dnia uczestników.
► Pogłębienie znajomości technik zarządzania sobą w czasie.
► Radzenie sobie z czynnikami rozpraszającymi uwagę.
Gra „Twój czas”
► Dzięki zastosowaniu gry symulacyjnej, uczestnicy doświadczają namacalnych skutków różnych podejść do zarządzania
czasem i mogą porównać różnice pomiędzy ich efektami.
► Szkolenie bazuje na holistycznym podejściu do zarządzania sobą w czasie, pokazując wagę zarządzania własną energią i wpływ
właściwego odpoczynku na efektywność pracy.
► Wypełnienie planu dnia przed pierwszym i drugim dniem szkolenia umożliwia zaobserwowanie własnych nawyków w zakresie
organizacji czasu oraz skorygowanie ich pod okiem trenera.
► Udział w grze „Twój czas” jest wciągającym doświadczeniem i po prostu stanowi świetną zabawę, w szczególności dla
pracowników młodszego pokolenia, lubiącego różnego rodzaju gry.
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Zarządzanie czasem – gra
symulacyjna Minilab Games
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Motywacja jako podstawowa funkcja kierowania - poznanie własnych umiejętności w zakresie motywowania podwładnych.
► Czynniki motywacyjne.
► Motywowanie poprzez cele.
► Motywowanie poprzez wartości i współpracę – podejście adaptacyjne.
► Motywowanie a manipulacja.
► Koncepcje motywowania i techniki oparte na różnorodnych podejściach
- podejście klasyczne
- koncepcja motywowania wg analizy transakcyjnej
- koncepcja motywacyjnego DNA
► Źródła demotywacji w procesie pracy.
► Feedback jako kluczowe narzędzie motywowania
- techniki udzielana informacji zwrotnej, aktywne słuchanie
► Coaching jako narzędzie uruchamiania zasobów
- definicje i style coachingu
- rola, kompetencje i osobowość coacha
- angażowanie pracownika w proces coachingu
- techniki coachingowe
Czas trwania : 2 dni
www.readytojump.pl
Motywowanie przez podejście
coachingowe
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Delegowanie jako warunek stymulowania rozwoju pracowników, motywacji i zwiększania efektywności pracy zespołu.
► Rozpoznanie zasobów pracowników jako warunek skutecznego delegowania?
- ocena efektywności pracy
- ocena zaangażowania/motywacji – model KASH
- ocena wiedzy i umiejętności
- diagnoza kompetencji nie uruchamianych na obecnym stanowisku pracy
► Jakie zadania delegować?
► Ustalanie celów
- cele strategiczne, cele operacyjne
- priorytety
- analiza zadań według zasady Eisenhowera
- zasada Pareto - praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści
► Planowanie
- zasady i techniki planowania
- planowanie pracy zespołowej
- tworzenie harmonogramu zadań, podział i etapowanie zadań
► Delegowanie zadań.
► Komunikowanie ocen i informacji zwrotnych.
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Skuteczne delegowanie
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Znaczenie komunikacji dla budowania satysfakcjonujących relacji z klientem wewnętrznym: komunikacja niewerbalna, mowa ciała,
odczytywanie potrzeb.
► Skuteczna argumentacja, sterowanie rozmową, poszukiwanie rozwiązań.
► Określenie poziomu osobistych umiejętności: samoocena, źródła energii i auto-motywacji.
► Pozytywne myślenie, kontrola własnych stanów emocjonalnych.
► Identyfikacja najczęściej spotykanych postaw i reakcji: analiza mocnych i słabych stron osobowości rozmówcy oraz ocena
podatności na manipulacje.
► Oddziaływanie perswazyjne, analiza zachowań niewerbalnych.
► Trudny partner: sytuacje konfliktowe, techniki odpierania zarzutów, socjotechnika, manipulacja. Metody diagnozowania kłamstw.
► Wywieranie wpływu: reguły i narzędzia wywierania wpływu.
► Skuteczne przekonywanie: skuteczne oddziaływanie na rozmówcę.
► Argumentacja racjonalna i emocjonalna. Somatyczna konstrukcja komunikatu.
► Metody redukcji stresu oraz indukcji pewności siebie. Relaksacja i budowanie dystansu. Praca z przekonaniami na bazie technik
poznawczo – behawioralnych.
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Budowanie relacji w organizacji i
poza nią
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Rozpoznanie aktualnego stanu napięcia w ciele - tworzenie portretu bioenergetycznego.
► Konstruktywne i destrukcyjne sposoby reagowania na stres – tworzenie mapy umysłu.
► Zasady optymalnego funkcjonowania organizmu - podstawy bioenergetyki – rozgrzewka bioenergetyczna.
► Techniki antystresowe.
► Rytmy bioenergetyczne i kontrola stresu.
► Kształtowanie postaw ułatwiających budowanie pozytywnych relacji z ludźmi i asertywnej komunikacji – sprzyjających
naturalnemu rozprowadzaniu napięcia w sytuacjach problemowych.
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Radzenie sobie ze stresem
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Czym jest twórcze myślenie? - tworzenie definicji na bazie techniki skojarzeń.
► Podstawowe zasady twórczego myślenia
- odraczanie ocen
- fantazjowanie
- przechodzenie ilości w jakość
- modyfikacja
- sugestia
► Etapy procesu twórczego myślenia
- przegląd informacji
- dochodzenie do rozwiązań — dobór strategii i środków
- przymiarka do rzeczywistości
- realizacja zadania
► Uruchamianie grupowego myślenia twórczego.
► Docieranie do własnych zasobów i wykorzystywanie pozytywnej energii w kierunku osiągania celu.
► Rozwijanie dyspozycji motywacyjnych, odkrywanie kierunków motywacji.
► Ćwiczenia rozwijające wybrane operacje intelektualne istotne dla procesu twórczego.
► Trening kreatywności.
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Trening twórczego myślenia,
podejmowania decyzji i rozwiązywania
problemów w zespole
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Model procesu zmian
- 10 elementów przygotowania i przeprowadzania zmian
- budowanie kultury zmian
- komunikacja w procesie zmian
► Struktura działań związanych z wprowadzeniem zmian w przedsiębiorstwie.
► Realizacja zmian
- etapy realizacji zmian- analiza struktury działań związanych z wprowadzaniem zmian w przedsiębiorstwie
- najczęstsze przyczyny oporu wobec zmian – praca w grupach - analiza sytuacji, tworzenie listy przyczyn
- zachowanie wobec zmian – analiza aspektów pozytywnych i negatywnych
- pokonywanie oporów i blokad wobec zmian
► Czynniki osobowościowe ułatwiające podejmowanie zmian
- umiejętność podejmowania decyzji – autodiagnoza
- odwaga
- otwartość i ciekawość poznawcza
- odpowiedzialność i realizm
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Przezwyciężanie oporów wobec
zmian
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Przywództwo we wdrażaniu zmian
- narzędzia budowania autorytetu i podejmowania decyzji
- przejmowanie odpowiedzialności - cechy przywódców
- komunikacja we wdrożeniu strategii i w zarządzaniu zmianą
- jak przełożyć misję, wizję oraz wartości organizacji na pożądane zachowania kadry menedżerskiej i pracowników?
- rola i zadania przywódcy we wdrożeniu strategii organizacji
- 4 kroki reakcji na zmiany
► Jak rozwijać zespół menedżerski gwarantujący wdrożenie strategii?
► Jak inspirować menedżerów do realizacji ambitnych celów firmy?
- psychologia motywacji – uniwersalne i skuteczne modele aktywizujące menedżerów
- w jaki sposób przywództwo może stać się motywatorem?
► Jak delegować odpowiedzialność na kadrę menedżerską?
- jak zachęcać menedżerów do podejmowania ryzyka i odpowiedzialności?
- stopnie delegowania odpowiedzialności w zależności od fazy rozwoju zespołu menedżerskiego.
► Zarządzanie zmianą.
► Główne przyczyny zmian.
► Podstawowe bariery zmian. Jakie są bariery wdrażania strategii i zmian i jak je przezwyciężyć?
►4 kroki reakcji na zmiany.
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Przywództwo we wdrożeniu strategii i
zarządzania zmianami
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Wprowadzenie - system ocen okresowych w świetle polityki personalnej organizacji.
► Rozmowa oceniająca.
► Omówienie definicji, struktury i specyfiki rozmowy rozwojowej, jej charakterystyka (p.w. czym różni się od rozmowy oceniającej).
► Cele do osiągnięcia podczas rozmów: jak przygotować się do rozmowy, jak komunikować cele pracodawcy, jak udzielać informacji
zwrotnej, jak motywować pracownika do stawiania celów i planowania konkretnych działań rozwojowych?
► Trening rozmów rozwojowych:
- rozmowa prowadzona za pomocą pytań o charakterze coachingowym (narzędzia (SWOT osobisty, aktywne słuchanie
dostrajanie się, zadawanie pytań, podsumowanie, parafraza, klaryfikacja)
- rozmowa na bazie informacji zwrotnej — praca na wybranym realnym case study (narzędzia: BEER — Behavior, Effect,
Expectation, Results BET — Behavior, Effect, Thanks -feedback pozytywny)
- rozmowa nt. Celów zawodowych i rozwojowych – praca w oparciu o własne lub przygotowane scenariusze (narzędzia:
SMARTEST, doskonalenie komunikacji dwustronnej, rozpoznawanie potrzeb i motywacji pracowników)
► Najczęstsze błędy oceny i jak ich unikać?
► Komunikacja w procesie oceniania.
► Najczęściej popełniane błędy w procesie oceniania.
► Asertywne modelowanie postaw i zachowań pracowników wobec ocen.
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Rozmowy rozwojowe
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Myśl jak lider
- co to znaczy myśleć systemowo, strategicznie i kreatywnie?
- czym jest charyzma i czy można ją wypracować?
► Działaj jak lider
- stawianie celów i techniki ich osiągania
- wywieranie wpływu na innych
- budowanie kontaktu poprzez odzwierciedlenie dopasowanie i prowadzenie
- stosowanie meta programów
- wybór właściwego stylu kierowania
► Rozwijaj swój zespół
- skuteczne motywowanie – kierunki motywacji
- zespołowe rozwiązywanie problemów – strategie kreatywności
- techniki wprowadzania zmian
► Rozwijaj swoją osobowość
- docieranie do własnych zasobów i wykorzystywanie pozytywnej energii w kierunku osiągania celu
- technika 3 punktów widzenia
- technika „Turbo zasób”, techniki wizualizacyjne
- strategie sukcesu
- modelowanie
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
NLP w zarządzaniu
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Przygotowanie wystąpienia
- określenie celu i tematu
- opracowanie planu
- dostosowanie stylu prezentacji do jej rodzaju
- zbieranie, wybór i przygotowanie materiałów
- charakterystyka odbiorcy (przygotowanie merytoryczne, oczekiwania, nastawienie)
► Efektywne prowadzenie prezentacji
- rola pierwszego wrażenia (ubiór, gest, słowo)
- zasady i formy komunikacji z odbiorcami (komunikacji werbalna i niewerbalna, jedno i dwukierunkowa, wizualna)
- tworzenie klimatu prezentacji
- zaangażowanie prelegenta
- konstrukcja komunikatu
- sztuka argumentowania
- umiejętność zadawania pytań, kierowanie dyskusją
► Rola osobowości w relacjach interpersonalnych
- osobowość a styl prezentacji (autodiagnoza)
- reguły wywierania wpływu na innych
- radzenie sobie z tremą
- umiejętność kontaktu z grupą
- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zaskakujących
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Sztuka prezentacji
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Organizacja ucząca się jako najskuteczniejszy model struktury na dynamicznie zmieniającym się rynku. Cechy organizacji uczącej
się
- kultura organizacji
- doskonalenie umiejętności osobistych pracowników
- zespołowe uczenie się jako stały proces
- rozpoznawanie i przekraczanie schematów myślowych
► Rola zespołów zadaniowych w organizacji uczącej się
- wymiana doświadczeń i informacji
- korzystanie z potencjału zespołu
- działanie zespołu w sytuacjach trudnych
► Planowanie i organizacja czasu pracy
- określanie priorytetów
- wykorzystywanie terminarza i agendy do planowania
- diagnoza własnego stylu pracy i funkcjonowania poznawczego ( określanie 6 typów inteligencji)
- rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji pracowników jako podstawa tworzenia metod pracy zespołowej
► Rola lidera w modelowaniu postaw i zachowań wspierających realizację zadań
- umiejętność komunikowania się
- organizacja pracy
- kontrola
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Zarządzanie w organizacji uczącej się
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Efektywna komunikacja jako priorytetowe narzędzie zarządzania. Przebieg procesu komunikacji w firmie i główne przyczyny jego
zablokowania.
- przebieg komunikacji jedno - i dwustronnej
- znaczenie komunikacji pionowej i poziomej
- konflikt oraz obniżenie efektywności pracy jako konsekwencja zablokowanego przepływu informacji
► Komunikowanie się w zespole
- tworzenie atmosfery współpracy
- rola informacji zwrotnej
- dobry przepływ informacji jako podstawa efektywnej pracy zespołu.
► Wprowadzanie zmian
- model procesu zmian Kurta Lewina:
- przygotowanie do budowanie kultury zmian
- analiza zewnętrznego i zewnętrznego rynku zmian
- przewidywanie oporu, budowanie wspólnej wizji, zaangażowanie
- plan zmian, umacnianie zmian, komunikacja w procesie zmian
- struktura działań związanych z wprowadzeniem zmian w przedsiębiorstwie
- realizacja zmian, etapy realizacji zmian - analiza struktury działań związanych z wprowadzaniem zmian w przedsiębiorstwie
- najczęstsze przyczyny oporu wobec zmian i ich pokonywanie
► Czynniki osobowościowe ułatwiające podejmowanie zmian
Czas trwania: 1 dzień
www.readytojump.pl
Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie
zmianą dla kadry zarządzającej
Programy rozwojowe
LEADERSHIP POOL
Zakres merytoryczny
► Integracja grupy i rozpoznanie silnych i słabych stron uczestników oraz predyspozycji w obszarze oddziaływania na odbiorców.
► Podstawy wywierania wpływu
- charyzmatyczna osobowość
- postawa wobec otoczenia
► Praca z ciałem i głosem
- emisja głosu i dykcja - ćwiczenia inspirowane metodą SLS (Speach Level Singing)
- ćwiczenia z bioenergetyki, praca z oddechem, postawą, mową ciała - wzmacniającymi przekaz
► Efektywne wystąpienia przed małą i dużą grupą odbiorców
- rola pierwszego wrażenia (ubiór, gest, słowo)
- zasady i formy komunikacji z odbiorcami (komunikacji werbalna i niewerbalna, jedno i dwukierunkowa, wizualna)
- tworzenie klimatu wystąpienia
- konstrukcja sugestywnego przekazu, budowanie przekonujących argumentów
- pytania do odbiorców jako forma pozyskiwania zaangażowania
► Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
- rozpoznawanie postaw odbiorców
- odpowiedzi na trudne, zaskakujące pytania
- radzenie sobie z atakiem i krytyką – elementy treningu asertywności
- kierowanie dyskusją i przejmowanie nad nią kontroli, oddziaływanie na emocje uczestników
► Blok antystresowy
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
„Voice Workshop”
Programy rozwojowe
WINNING TEAMS– przykładowy obszar działań
rozwojowych
► Trening integracyjny.
► Zarządzanie konfliktem.
► „Ja w zmianie” – trening twórczego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w zespole.
► Współpraca w zespole.
► „Twój czas” – zarządzanie sobą w czasie – szkolenie i gra symulacyjna.
► Komunikacja inteligentna emocjonalnie – zwiększenie precyzji w komunikacji.
► Budowanie i zarządzanie relacjami w organizacji i poza nią.
www.readytojump.pl
Programy rozwojowe
WINNING TEAMS
Zakres merytoryczny
► „Ja”
- autoprezentacja
- konfrontacja mojego postrzegania siebie z tym, jak postrzegają mnie inni
- moje mocne i słabe strony w kontaktowaniu się z ludźmi – sesja informacji zwrotnych
► Zasady komunikowania się w zespole
- podstawy dobrego kontaktu
- rodzaje komunikowania się (komunikacja werbalna i niewerbalna, jedno- i dwukierunkowa, wizualna)
- umiejętność słuchania i dostrajania się do partnera
- blokady komunikacyjne i ich przyczyny
► Asertywność w kontaktach zawodowych
- partnerstwo i szacunek, czyli postawa asertywna
- granice psychologiczne – jak je ustalać? jak je rozpoznawać? jak ich bronić?
- doskonalenie umiejętności asertywnych
- przyjmowanie i udzielanie krytyki
- reagowanie na opór, wyrażanie własnego zdania i opinii
► „Ja – Zespół”
- moje miejsce w zespole
- co nas łączy, a w czym się uzupełniamy, czyli co nas przyciąga i inspiruje
- rozwiązywanie problemów interpersonalnych – konstruktywna konfrontacja
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Trening integracyjny
Programy rozwojowe
WINNIG TEAMS
Zakres merytoryczny
► Czy konflikt się opłaca?
- konstruktywna i destrukcyjna energia konfliktu
- konflikt jako narzędzie manipulacji
- konflikt inspirujący do zmiany
► Źródła i mechanizmy konfliktów w firmie i ich rozpoznawanie.
► Rodzaje konfliktów, ich dynamika, konflikty negocjowane i „ślepe zaułki”.
► Metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie konfliktem.
► Mediacje sytuacji konfliktowych – zasady, techniki.
► Specyfika konfliktu międzygrupowego w firmie
- komunikacja jako podstawa harmonijnej współpracy.
- blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji.
- znaczenie informacji zwrotnych.
► Osobowość a konflikt – indywidualny styl działania w sytuacji konfliktu – autodiagnoza
- temperament
- asertywność
- inteligencja emocjonalna
- dojrzałość i dystans
► Wpływ napięcia na jakość kontaktu
- rozpoznawanie emocji i odczytywanie ich znaczenia.
- rozwijanie kompetencji w zakresie kontroli stresu i emocji.
- przekonania i stereotypy wywołujące lub wzmacniające konflikt.
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Zarządzanie konfliktem
Programy rozwojowe
WINNIG TEAMS
Zakres merytoryczny
► Integracja grupy.
► Sesja Ja – jak postrzegam siebie, jak postrzegają mnie inni.
► Sesja Ja – Zespół
- budowanie tożsamości grupy na bazie jej mocnych i słabych punktów
- wypracowanie zasad współpracy w zespole
- psychodramowe działania integracyjne
► Gra terenowa (Role Playing Game).
► Rozpoznawanie zasobów grupy
- integracja grupy poprzez kreatywne współdziałanie
- role grupowe i ich znaczenie dla funkcjonowania zespołu
- komunikacja jako podstawa efektywnej realizacji zadań
- zespołowe rozwiązywanie problemów
► Gra psychodramowa, której celem jest umocnienie kontaktu i komunikacji interpersonalnej.
► Podsumowanie zajęć – ćw. Plakat Refleksji.
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Efektywna współpraca w zespole -
zwycięski zespół
Programy rozwojowe
WINNIG TEAMS
Przebieg szkolenia
► Gra „Twój czas”.
► Zarządzanie energią.
► Omówienie podstawowych technik planowania czasu.
► Analiza planów dnia uczestników.
► Pogłębienie znajomości technik zarządzania sobą w czasie.
► Radzenie sobie z czynnikami rozpraszającymi uwagę.
Gra „Twój czas”
► Dzięki zastosowaniu gry symulacyjnej, uczestnicy doświadczają namacalnych skutków różnych podejść do zarządzania
czasem i mogą porównać różnice pomiędzy ich efektami.
► Szkolenie bazuje na holistycznym podejściu do zarządzania sobą w czasie, pokazując wagę zarządzania własną energią i wpływ
właściwego odpoczynku na efektywność pracy.
► Wypełnienie planu dnia przed pierwszym i drugim dniem szkolenia umożliwia zaobserwowanie własnych nawyków w zakresie
organizacji czasu oraz skorygowanie ich pod okiem trenera.
► Udział w grze „Twój czas” jest wciągającym doświadczeniem i po prostu stanowi świetną zabawę, w szczególności dla
pracowników młodszego pokolenia, lubiącego różnego rodzaju gry.
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
„Twój czas” – zarządzanie sobą w czasie
Programy rozwojowe
WINNING TEAMS
Zakres merytoryczny
► Ja we współczesnym świecie bodźców.
► Czy wysyłane przeze mnie komunikaty są spójne.
► Bariery komunikacyjne.
► Informacje zwrotne – zwierciadło społeczne.
Nasza unikatowa metodologia – jedyne takie szkolenie na rynku. Nauka przez doświadczenie
Szkolenie rozpoczyna się zwiedzaniem Niewidzialnej Wystawy (Warszawa). Uczestnicy doświadczą to wyjątkowej interaktywnej
podróży w niewidzialny świat, podczas której będą mogli wypróbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy
wzroku –wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, węchu, równowagi.
Doświadczenie to uzmysłowi uczestnikom wagę precyzji w komunikacji w szczególności w sytuacji odcięcia ważnego kanału
sensorycznego – wzroku.
Dalsza część szkolenia kontynuowana będzie w sali szkoleniowej. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową.
Szkolenie jest dostarczone przez 2 doświadczonych trenerów z czego jeden z nich jest osobą niewidomą.
Czas trwania: 2 dni
Wsparcie CSR i Employer Branding:
Część zysków z każdego szkolenia przekazujemy fundacji Vis Maior na szkolenie psów przewodników dla osób niewidomych.
http://fundacjavismaior.pl
www.readytojump.pl
Komunikacja inteligentna
emocjonalnie
Programy rozwojowe
WINNING TEAMS
Zakres merytoryczny
► Znaczenie komunikacji dla budowania satysfakcjonujących relacji z klientem wewnętrznym: komunikacja niewerbalna, mowa ciała,
odczytywanie potrzeb.
► Skuteczna argumentacja, sterowanie rozmową, poszukiwanie rozwiązań.
► Określenie poziomu osobistych umiejętności: samoocena, źródła energii i auto-motywacji.
► Pozytywne myślenie, kontrola własnych stanów emocjonalnych.
► Identyfikacja najczęściej spotykanych postaw i reakcji: analiza mocnych i słabych stron osobowości rozmówcy oraz ocena
podatności na manipulacje.
► Oddziaływanie perswazyjne, analiza zachowań niewerbalnych.
► Trudny partner: sytuacje konfliktowe, techniki odpierania zarzutów, socjotechnika, manipulacja. Metody diagnozowania kłamstw.
► Wywieranie wpływu: reguły i narzędzia wywierania wpływu.
► Skuteczne przekonywanie: skuteczne oddziaływanie na rozmówcę.
► Argumentacja racjonalna i emocjonalna. Somatyczna konstrukcja komunikatu.
► Metody redukcji stresu oraz indukcji pewności siebie. Relaksacja i budowanie dystansu. Praca z przekonaniami na bazie technik
poznawczo – behawioralnych.
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Budowanie relacji w organizacji i
poza nią
Programy rozwojowe
STRATEGIC HR– przykładowy obszar działań rozwojowych
► Efektywna współpraca z klientem wewnętrznym.
► Budowanie ścieżek rozwoju.
► Wdrażanie systemów ocen okresowych.
► Skuteczna rekrutacja i employer branding.
► Assessment/ Development Center – superwizja wdrożenia.
► Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów oceniających.
► Motywowanie poprzez podejście coachingowe.
► Planowanie sukcesji i stabilności organizacji.
► Wdrażanie systemu mentoringu.
► Budowanie wizerunku pracodawcy – employer branding.
► Budowanie systemów uczenia się organizacyjnego.
► Badanie efektywności HR.
www.readytojump.pl
Programy rozwojowe
STRATEGIC HR
Zakres merytoryczny
► Znaczenie komunikacji dla budowania satysfakcjonujących relacji z klientem wewnętrznym: komunikacja niewerbalna, mowa
ciała, odczytywanie potrzeb.
► Skuteczna argumentacja, sterowanie rozmową, poszukiwanie rozwiązań.
► Określenie poziomu osobistych umiejętności: samoocena, źródła energii i auto-motywacji.
► Pozytywne myślenie, kontrola własnych stanów emocjonalnych.
► Identyfikacja najczęściej spotykanych postaw i reakcji: analiza mocnych i słabych stron osobowości rozmówcy oraz ocena
podatności na manipulacje. Oddziaływanie perswazyjne, analiza zachowań niewerbalnych.
► Trudny partner: sytuacje konfliktowe, techniki odpierania zarzutów, socjotechnika, manipulacja. Metody diagnozowania kłamstw.
► Wywieranie wpływu: reguły i narzędzia wywierania wpływu.
► Skuteczne przekonywanie: skuteczne oddziaływanie na rozmówcę.
► Argumentacja racjonalna i emocjonalna. Somatyczna konstrukcja komunikatu.
► Metody redukcji stresu oraz indukcji pewności siebie. Relaksacja i budowanie dystansu. Praca z przekonaniami na bazie technik
poznawczo – behawioralnych.
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Efektywna współpraca z klientem
wewnętrznym
Programy rozwojowe
STRATEGIC HR
Zakres merytoryczny
► Znaczenie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacji
- diagnoza potencjału pracowniczego w MMR
- budowanie strategii i jej główne komponenty, tworzenie scenariuszy w zakresie programu ZZL
► Kryteria uwzględniane przy tworzeniu planu rozwoju pracownika
- określenie pożądanych kwalifikacji pracownika - opis stanowisk
- określenie niezbędnych doświadczeń zawodowych – rekrutacja, oceny bieżąca i okresowa
- analiza wyników osiągniętych w realizacji wcześniejszych zadań – oceny okresowe
► Czynniki decydujące o planowaniu kariery
- indywidualne preferencje zawodowe pracowników, predyspozycje pracowników
- możliwości pozyskania i rozwijania niezbędnych kompetencji i kwalifikacji
- cele i możliwości firmy w zakresie szkolenia i awansowania pracownika
- kultura organizacji inspirująca rozwój
► Diagnoza potencjału rozwojowego pracownika
- rozmowa dotycząca kariery, badanie kwalifikacji
- metody badania
► Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej.
► Realizacja i mentoring indywidualnych ścieżek kariery
- planowanie i efektywność stosowania różnorodnych metod stymulujących rozwój i uczenie się pracowników
- wprowadzenie systemu mentoringu wspierającego proces rozwoju kompetencji zawodowych
Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl
Budowanie ścieżek rozwoju
Programy rozwojowe
STRATEGIC HR
Zakres merytoryczny
► System motywowania pozafinansowego - skuteczny Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP) w organizacji.
► Powody wdrażania Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych i powody odchodzenia od niego.
► Czy Instant Feedback zastępuje SOOP?
► Kryteria oceniania, Karta Oceny.
► Kompetencje, jako kryteria oceny.
► Tworzenie profili kompetencyjnych na podstawie funkcjonalnej analizy pracy.
► Wskaźniki efektywności, jako kryteria oceny.
► Projektowanie i wdrażanie systemu ocen w organizacji.
► Przeprowadzanie szkoleń przygotowujących do rozmów oceniających.
► SOOP jako ważne narzędzie motywowania pozafinansowego.
► Stawianie i uzgadnianie celów rozwojowych.
► Dostarczenie feedbacku nt. pracy i efektywności.
► Zdefiniowanie oczekiwań wobec pracownika.
► Wyznaczenie standardów.
► Zaprojektowanie ścieżki rozwoju, planów szkoleń i pozyskiwania uprawnień.
► Najczęstsze błędy popełniane podczas SOOP i jak je niwelować?
► Zasady udzielania skutecznego feedbacku.
► Wykorzystanie wyników oceny w organizacji.
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Wdrażanie systemów ocen
okresowych
Programy rozwojowe
STRATEGIC HR
Zakres merytoryczny
► Proces rekrutacji
- planowanie procesu
- opisy stanowisk pracy
- rekrutacja pracowników – źródła pozyskiwania kandydatów wewnętrzne i zewnętrzne
- przegląd metod poszukiwania kandydatów
- marketing w rekrutacji
- prezentacja najbardziej aktualnych narzędzi stosowanych w praktyce,
- dobór kanałów docierania do kandydatów
► Proces selekcji kandydatów:
- selekcja dokumentów aplikacyjnych
- rozmowy rekrutacyjne – typy rozmów rekrutacyjnych: wywiady behawioralne, kompetencyjne, (wady i zalety)
- testy kompetencyjne
- Assessment center
- koszty procesu rekrutacyjnego
- najlepsze praktyki – employer branding podczas procesu rekrutacji
► Dokumenty aplikacyjne:
- nowoczesne dokumenty aplikacyjne spełniające obecne standardy rynkowe
- CV, List motywacyjny, portfolio projektów
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Proces rekrutacji i selekcji
Programy rozwojowe
STRATEGIC HR
Zakres merytoryczny
► Wprowadzenie - System ocen okresowych w świetle polityki personalnej organizacji.
► Rozmowa oceniająca.
► Omówienie definicji, struktury i specyfiki rozmowy rozwojowej, jej charakterystyka (p.w. czym różni się od rozmowy oceniającej);
► Cele do osiągnięcia podczas rozmów: jak przygotować się do rozmowy, jak komunikować cele pracodawcy, jak udzielać informacji
zwrotnej, jak motywować pracownika do stawiania celów i planowania konkretnych działań rozwojowych;
► Trening rozmów rozwojowych:
- rozmowa prowadzona za pomocą pytań o charakterze coachingowym (narzędzia (SWOT osobisty, aktywne słuchaniem
dostrajanie się, zadawanie pytań, podsumowanie, parafraza, - klaryfikacja)
- rozmowa na bazie informacji zwrotnej - praca na wybranym realnym case study ( np. symulacja rozmowy z młodym
pracownikiem z wysokim potencjałem lub pracownikiem zdolnym, ale posiadającym znaczne „luki kompetencyjne”/ narzędzia:
BEER — Behavior, Effect, Expectation, Results BET — Behavior, Effect, Thanks (feedback pozytywny)
- rozmowa nt. Celów zawodowych I rozwojowych – praca w oparciu o własne case study lub przygotowane scenariusze
(narzędzia: SMARTEST, doskonalenie komunikacji dwustronnej, rozpoznawanie potrzeb i motywacji pracowników)
► Komunikacja w procesie oceniania
► Najczęściej popełniane błędy w procesie oceniania.
► Asertywne modelowanie postaw i zachowań pracowników wobec ocen.
Czas trwania: 2 dni
www.readytojump.pl
Dokonywanie ocen i prowadzenie
rozmów rozwojowych
Programy rozwojowe
STRATEGIC HR
Zakres merytoryczny
► Motywacja jako podstawowa funkcja kierowania - poznanie własnych umiejętności w zakresie motywowania podwładnych.
► Czynniki motywacyjne.
► Motywowanie poprzez cele.
► Motywowanie poprzez wartości i współpracę – podejście adaptacyjne.
► Motywowanie a manipulacja.
► Koncepcje motywowania i techniki oparte na różnorodnych podejściach
- podejście klasyczne
- koncepcja motywowania wg analizy transakcyjnej
- koncepcja motywacyjnego DNA
► Źródła demotywacji w procesie pracy.
► Feedback jako kluczowe narzędzie motywowania.
- techniki udzielana informacji zwrotnej, aktywne słuchanie
► Coaching jako narzędzie uruchamiania zasobów
- definicje i style coachingu
- rola, kompetencje i osobowość coacha
- angażowanie pracownika w proces coachingu
- techniki coachingowe
Czas trwania : 2 dni
www.readytojump.pl
Motywowanie przez podejście
coachingowe
Programy rozwojowe
STRATEGIC HR
Zakres merytoryczny
► Cel planowania sukcesji w organizacji – wprowadzenie.
► Zarządzanie talentami, budowanie ścieżek kariery i planowanie sukcesji jako kluczowy element strategii personalnej.
► Znaczenie kultury organizacyjnej dla zarządzania kadrami.
► Przegląd stabilności.
► Co wpływa na skuteczność planu sukcesji?
► Kryteria uwzględniane przy tworzeniu planu rozwoju pracownika i planu sukcesji.
► Czynniki decydujące o planowaniu kariery.
► Diagnoza potencjału rozwojowego pracownika.
► Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej.
► Zespół odpowiedzialny za planowanie sukcesji – skład i zadania.
Czas trwania : 2 dni
www.readytojump.pl
Planowanie sukcesji i stabilności
organizacji
Programy rozwojowe
STRATEGIC HR
Zakres merytoryczny
► Model biznesowy firmy i strategia firmy
- zrównoważona karta wyników
- cele strategiczne vs. cele ZZL
- główne metody wykorzystywane w kontrolingu HR
► Karty wskaźników.
► Analiza wskaźnikowa.
► Wybór i opracowanie wskaźników.
► Metodologia konstruowania wskaźników.
► Metodologia konstruowania tabel pomiarowych.
► Konstruowania wskaźników, konstruowania tabel pomiarowych, szersza analiza wskaźnikowa.
Czas trwania : 2 dni
www.readytojump.pl
Badanie efektywności HR
Programy rozwojowe
WINNING CULTURE– przykładowy obszar działań
rozwojowych
► Badanie, diagnozowanie, zmian kultury organizacyjnej – diagnoza patologii organizacji.
► Warsztaty strategiczne z definiowania wizji, misji i celów strategicznych.
► Kształtowanie kultury – warsztaty z zespołem zarządzającym i kluczowymi menedżerami dot.
definiowania optymalnej kultury (wymaganej przez strategię)
► Warsztaty z zarządzania zmianą.
► Zabudowanie planu wdrożenia optymalnej kultury organizacyjnej wspierającej strategię biznesową.
www.readytojump.pl
Programy rozwojowe
WINNING CULTURE
Zakres merytoryczny
► Czym jest kultura organizacyjna - jaki wpływ ma kultura na efektywność funkcjonowania organizacji - składowe kultury
organizacyjnej - model Schein’a.
► W jaki sposób kultura organizacyjna wpływa na działanie organizacji.
► Wymiary diagnozy organizacyjnej.
► Wymiary kultury organizacyjnej, a możliwości wprowadzania zmian.
► Kultury wąsko i szeroko paradygmatowe.
► Diagnoza kultury organizacyjnej z wykorzystaniem zintegrowanego narzędzia CMappingTM.
► Charakterystyki kultur organizacyjnych CMappingTM - możliwości i ograniczenia rozwojowego poszczególnych typów kultur.
► Możliwe zjawiska patologiczne towarzyszące funkcjonowaniu kultur organizacyjnych.
► Budowanie świadomość kadry kierowniczej i pracowników wykorzystanie CMappingTM.
► Zmiana kultury – potrzeby rozwoju organizacji.
► Fazowy rozwój organizacji.
► Rozwój organizacji - wprowadzanie zmian kulturowych.
Czas trwania : 2 dni
www.readytojump.pl
Diagnoza, zmiana kultury
organizacyjnej
Programy rozwojowe
WINNING CULTURE
Zakres merytoryczny
► Od szkolenia do uczenia się organizacyjnego – czym jest uczenie się organizacyjne – wymiary uczenia się organizacyjnego.
► Użyteczność organizacji uczących się.
► Cykl uczenia się organizacyjnego - diagnozowanie poziomu uczenia się organizacyjnego w Twojej organizacji.
► Kluczowe patologie uczenia się organizacyjnego.
► Wdrożenie - metodologia tworzenia organizacji uczącej Marquardt.
► Rola działu personalnego we wdrażaniu organizacji uczącej się – konsultant rozwoju organizacyjnego.
► Prowadzenie projektów rozwojowych – wprowadzenie do metodyki ODPROCESS +.
Czas trwania : 2 dni
www.readytojump.pl
Budowanie systemów uczenia się
organizacyjnego
Nasza przewaga konkurencyjna
► WIEDZA - zespół wysokiej klasy ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie
w dziedzinach szeroko pojętego HR, praktyków biznesu, przywództwa, coachingu, budowania i rozwijania
zespołów. Łączymy skuteczne przekazywanie wiedzy z ciekawą, stymulującą i wymagającą refleksji formą.
► ZINDYWIDUALIZOWANIE - elastyczne indywidualne podejście do klienta z nastawieniem na rozwiązanie jego
problemów i proponowaniu usług, które trwale zwiększają efektywność organizacji.
► EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA - pracujemy z klientem i jego zespołami – nasze programy doradczo
wdrożeniowe to przede wszystkim praca nad rozwojem zasobów, które już Państwo posiadacie. Wprowadzamy
zmiany maksymalnie angażując Państwa zespoły, co przekłada się na zmianę postaw i trwałość nowych
efektywnych rozwiązań.
www.readytojump.pl
Kontakt
Ready to Jump (FSM Sp. z o.o.)
ul. Foksal 18, Warszawa
00-372 Warszawa
www.readytojump.pl
Osoba kontaktowa:
Michał Piątkowski (Project Manager)
Tel. 505045645
@: michalpiatkowski@readytojump.pl
www.readytojump.pl

More Related Content

What's hot

Rola coachingu jako instrumentu w realizacji celów biblioteki - Ewa Matczuk
Rola coachingu jako instrumentu w realizacji celów biblioteki - Ewa MatczukRola coachingu jako instrumentu w realizacji celów biblioteki - Ewa Matczuk
Rola coachingu jako instrumentu w realizacji celów biblioteki - Ewa Matczuk
VI Forum Młodych Bibliotekarzy
 
Y-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting - Strategiczne zadania HRY-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting
 
NetHR - Romeo Grzębowski (Extended DISC Polska), Narzędzia diagnostyczne onli...
NetHR - Romeo Grzębowski (Extended DISC Polska), Narzędzia diagnostyczne onli...NetHR - Romeo Grzębowski (Extended DISC Polska), Narzędzia diagnostyczne onli...
NetHR - Romeo Grzębowski (Extended DISC Polska), Narzędzia diagnostyczne onli...
NetHR
 

What's hot (15)

Zakres specjalizacji Flowspeak Dynamics
Zakres specjalizacji Flowspeak Dynamics Zakres specjalizacji Flowspeak Dynamics
Zakres specjalizacji Flowspeak Dynamics
 
Zakres specjalizacji Flowspeak Dynamics
Zakres specjalizacji Flowspeak DynamicsZakres specjalizacji Flowspeak Dynamics
Zakres specjalizacji Flowspeak Dynamics
 
definicje coachingu - hr wisdom keeper
definicje coachingu - hr wisdom keeperdefinicje coachingu - hr wisdom keeper
definicje coachingu - hr wisdom keeper
 
Aretes_General_2016
Aretes_General_2016Aretes_General_2016
Aretes_General_2016
 
Szkoła Facylitacji Pathways Polska
Szkoła Facylitacji Pathways PolskaSzkoła Facylitacji Pathways Polska
Szkoła Facylitacji Pathways Polska
 
Rola coachingu jako instrumentu w realizacji celów biblioteki - Ewa Matczuk
Rola coachingu jako instrumentu w realizacji celów biblioteki - Ewa MatczukRola coachingu jako instrumentu w realizacji celów biblioteki - Ewa Matczuk
Rola coachingu jako instrumentu w realizacji celów biblioteki - Ewa Matczuk
 
Motywacja pozaplacowa mateusz mrozowski
Motywacja pozaplacowa  mateusz mrozowskiMotywacja pozaplacowa  mateusz mrozowski
Motywacja pozaplacowa mateusz mrozowski
 
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
Budowa wizerunku w rozmowach biznesowych
 
Personal Branding
Personal BrandingPersonal Branding
Personal Branding
 
Y-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting - Strategiczne zadania HRY-Consulting - Strategiczne zadania HR
Y-Consulting - Strategiczne zadania HR
 
Horse Assisted Education - Top Leadership (Polish)
Horse Assisted Education - Top Leadership (Polish)Horse Assisted Education - Top Leadership (Polish)
Horse Assisted Education - Top Leadership (Polish)
 
ArronPartners Offerta
ArronPartners OffertaArronPartners Offerta
ArronPartners Offerta
 
Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...
Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...
Nauka przez całe życie, czyli rozwój menedżera... - Manage or Die Collection ...
 
NetHR - Romeo Grzębowski (Extended DISC Polska), Narzędzia diagnostyczne onli...
NetHR - Romeo Grzębowski (Extended DISC Polska), Narzędzia diagnostyczne onli...NetHR - Romeo Grzębowski (Extended DISC Polska), Narzędzia diagnostyczne onli...
NetHR - Romeo Grzębowski (Extended DISC Polska), Narzędzia diagnostyczne onli...
 
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołuY-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
Y-Consulting - Prezentacja działalności i zespołu
 

Similar to Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych

Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptimaDialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
Tomasz Kras
 
Strategia komunikacji w NGO - warsztaty dla Sieci MPD
Strategia komunikacji w NGO - warsztaty dla Sieci MPDStrategia komunikacji w NGO - warsztaty dla Sieci MPD
Strategia komunikacji w NGO - warsztaty dla Sieci MPD
Anna Gough-Zgadzaj
 

Similar to Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych (20)

#Inspiracje
#Inspiracje#Inspiracje
#Inspiracje
 
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptimaDialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
Dialog oparty na partnerskich relacjach oferta szkoleń i usług prooptima
 
#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji
 
#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf
 
R2J prezentacja firmy
R2J prezentacja firmyR2J prezentacja firmy
R2J prezentacja firmy
 
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmyReady To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
 
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmyReady To Jump (R2J) prezentacja firmy
Ready To Jump (R2J) prezentacja firmy
 
Obsługa Klienta
Obsługa KlientaObsługa Klienta
Obsługa Klienta
 
Program szkolenia praktyk nlp
Program szkolenia praktyk nlpProgram szkolenia praktyk nlp
Program szkolenia praktyk nlp
 
Prezentacja Multi-Level Projects
Prezentacja Multi-Level ProjectsPrezentacja Multi-Level Projects
Prezentacja Multi-Level Projects
 
Menedżer, czyli Kto? - Manage or Die Collection of Inspiration
Menedżer, czyli Kto? - Manage or Die Collection of InspirationMenedżer, czyli Kto? - Manage or Die Collection of Inspiration
Menedżer, czyli Kto? - Manage or Die Collection of Inspiration
 
IV Dni Siły w Warszawie
IV Dni Siły w WarszawieIV Dni Siły w Warszawie
IV Dni Siły w Warszawie
 
Rozwój osobisty
Rozwój osobistyRozwój osobisty
Rozwój osobisty
 
#Przywództwo.pptx
#Przywództwo.pptx#Przywództwo.pptx
#Przywództwo.pptx
 
Sustainable leadership
Sustainable leadershipSustainable leadership
Sustainable leadership
 
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean managementEwaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
 
Strategia komunikacji w NGO - warsztaty dla Sieci MPD
Strategia komunikacji w NGO - warsztaty dla Sieci MPDStrategia komunikacji w NGO - warsztaty dla Sieci MPD
Strategia komunikacji w NGO - warsztaty dla Sieci MPD
 
10 trendów w rozwoju pracowników na rok 2017
10 trendów w rozwoju pracowników na rok 201710 trendów w rozwoju pracowników na rok 2017
10 trendów w rozwoju pracowników na rok 2017
 
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego treneraTROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
 
Final Presentation Hr Conference Kadry Bzwbk Forid
Final Presentation Hr Conference Kadry Bzwbk ForidFinal Presentation Hr Conference Kadry Bzwbk Forid
Final Presentation Hr Conference Kadry Bzwbk Forid
 

More from Michal Piatkowski

More from Michal Piatkowski (11)

R2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
R2J (Ready To Jump) Job hunting strategyR2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
R2J (Ready To Jump) Job hunting strategy
 
Big Fish zarządzane kariarą w organizacji
Big Fish zarządzane kariarą w organizacjiBig Fish zarządzane kariarą w organizacji
Big Fish zarządzane kariarą w organizacji
 
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurementBig Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
Big Fish oferta szkoleniowa people development_procurement
 
Certyfikat Big Fish
Certyfikat Big FishCertyfikat Big Fish
Certyfikat Big Fish
 
Big Fish kariera w zakupach SGH
Big Fish kariera w zakupach SGHBig Fish kariera w zakupach SGH
Big Fish kariera w zakupach SGH
 
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego jak znaleźć dobrego pracownika działu...
 
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
Prezentacja Akademia Leona Koźmińskiego zarządzanie karierą w zakupach
 
R2J application support
R2J application support R2J application support
R2J application support
 
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interview
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interviewReady to jump interview coach przydatne informacje do interview
Ready to jump interview coach przydatne informacje do interview
 
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016) Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
Ewolucja funkcji HR (HR summit 2016)
 
R2J your professional brand on linkedin
R2J your professional brand on linkedinR2J your professional brand on linkedin
R2J your professional brand on linkedin
 

Ready To Jump (R2J) oferta programów rozwojowych

 • 1. Programy rozwojowe Leadership Pool – rozwój kadry menedżerskiej Winning Teams – rozwój zespołów Strategic HR – strategiczny HR Winning Culture – badanie, definicja, wdrażanie i rozwój kultury organizacyjnej www.readytojump.pl
 • 2. O firmie Ready to Jump jest firmą doradczą specjalizującą się w obszarze rozwoju zasobów ludzkich. Oferujemy kompleksowe usługi dedykowane firmom, organizacjom (R2J Business) oraz klientom indywidualnym (R2JCareer). ► Wspieramy rozwój liderów i przyszłych liderów. ► Oceniamy, tworzymy i rozwijamy zaangażowane zespoły naszych klientów wspierając budowanie ich przewagi konkurencyjnej. ► Pomagamy działom HR we wdrażaniu strategicznych programów. ► Budujemy i wdrażamy sprzyjającą i dostosowaną do celów strategicznych kulturę organizacyjną. Nasz zespół składa się z wysokiej klasy ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinach szeroko pojętego HR, praktyków biznesu, przywództwa, coachingu, budowania i rozwijania zespołów. Łączymy skuteczne przekazywanie wiedzy z ciekawą, stymulującą i wymagającą refleksji formą. www.readytojump.pl
 • 3. Programy rozwojowe Wspieramy naszych klientów w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej poprzez rozwój ich zasobów ludzkich m.in.: dzięki realizacji kompleksowych programów doradczych: ► Program Leadership Pool (rozwój kadry menedżerskiej) ► Program Winning Teams (rozwój zespołów) ► Program Strategic HR (rozwój funkcji HR) ► Program Winning Culture (definicja i wdrażanie kultury organizacyjnej) Nasze programy rozwojowe składają się z następujących etapów: ► Diagnoza obecnej sytuacji (rozmowa z klientem, AC/DC, badania ankietowe, wywiady) ► Informacja zwrotna (feedback, raport – rekomendacje rozwojowe, plan edukacyjny) ► Działania rozwojowe (szkolenia/ warsztaty, sesje coachingowe/ mentoringowe) ► „Follow up” (monitorowanie wdrożenia, grupowe/indywidualne sesje rozwojowe) www.readytojump.pl
 • 4. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL – przykładowy obszar działań rozwojowych ► „Quick step into managerial role” (od przyjaciela do lidera). ► Przywództwo. ► Budowanie zaangażowanych zespołów. ► Komunikacja inteligentna emocjonalnie – zwiększenie precyzji w komunikacji. ► Zarządzanie konfliktami. ► Efektywność własna. ► Motywowanie poprzez podejście coachingowe. ► Skuteczne delegowanie. ► Budowanie i zarządzanie relacjami w organizacji i poza nią. ► Radzenie sobie ze stresem. ► „Voice Workshop”. ► Techniki podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. ► Zarządzanie zmianą – przygotowanie organizacji do zmiany – ja w zmianie. ► Radzenie sobie z oporem wobec zmian w organizacji. ► Prowadzenie rozmów rozwojowych. ► NLP w zarządzaniu. ► Sztuka prezentacji. ► Zarządzanie w organizacji uczącej się. ► Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą. ► „Voice Workshop” – emisja głosu i dykcja wspierająca skuteczną autoprezentację. www.readytojump.pl
 • 5. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Sylwetka lidera – jak budować autorytet w zespole? ► Komunikacja w zespole. ► Praca w zespole - zasady sprawnego funkcjonowania grupy zadaniowej. ► Motywacja i coaching. Ocena pracy oraz wspieranie rozwoju pracownika. ► Rozmowy korygujące. ► Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami z wykorzystaniem technik coachingowych. ► Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w zespole – część superwizyjna. ► Delegowanie. ► Umiejętności menedżerskie w zarządzaniu zmianami. Kreatywne rozwiązywanie problemów. Psychologia zarządzania zmianami prawidłowości reagowania ludzi na zmiany. ► Rozwiązywanie konfliktów i mediacje. Zrozumieć konflikt czyli co trzeba wiedzieć o konflikcie żeby mieć nad nim kontrolę. ► Świadomość własnych emocji i kontrola stresu jako podstawowy warunek radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Czas trwania: 3 dni www.readytojump.pl „Quick step into managerial role”
 • 6. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Firma jako jedność. Zasady prawidłowego funkcjonowania grupy zadaniowej – zespołu - wizja i cel jako główne siły działań grupy - etapy rozwoju zespołu - role w grupie ► Komunikowanie się w grupie - porozumiewanie się lidera z grupą - przepływ informacji w grupie - współpraca w grupie - informacje zwrotne - blokady komunikacyjne ► Rozpoznawanie zasobów w grupie - zjawiska grupowe i ich konsekwencje dla funkcjonowania zespołu - role w grupie i ich znaczenie dla funkcjonowania grupy - sposoby podejmowania decyzji w grupie - zasady funkcjonowania grupy akceptowane przez wszystkich jej członków Czas trwania: 3 dni www.readytojump.pl Budowanie zaangażowanych zespołów
 • 7. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Ja we współczesnym świecie bodźców. ► Czy wysyłane przeze mnie komunikaty są spójne. ► Bariery komunikacyjne. ► Informacje zwrotne – zwierciadło społeczne. Nasza unikatowa metodologia – jedyne takie szkolenie na rynku. Nauka przez doświadczenie Szkolenie rozpoczyna się zwiedzaniem Niewidzialnej Wystawy (Warszawa). Uczestnicy doświadczą to wyjątkowej interaktywnej podróży w niewidzialny świat, podczas której będą mogli wypróbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, węchu, równowagi. Doświadczenie to uzmysłowi uczestnikom wagę precyzji w komunikacji w szczególności w sytuacji odcięcia ważnego kanału sensorycznego – wzroku. Dalsza część szkolenia kontynuowana będzie w sali szkoleniowej. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Szkolenie jest dostarczone przez 2 doświadczonych trenerów z czego jeden z nich jest osobą niewidomą. Czas trwania: 2 dni Wsparcie CSR i Employer Branding: Część zysków z każdego szkolenia przekazujemy fundacji Vis Maior na szkolenie psów przewodników dla osób niewidomych. http://fundacjavismaior.pl www.readytojump.pl Komunikacja inteligentna emocjonalnie
 • 8. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Czy konflikt się opłaca? - konstruktywna i destrukcyjna energia konfliktu - konflikt jako narzędzie manipulacji - konflikt inspirujący do zmiany ► Źródła i mechanizmy konfliktów w firmie i ich rozpoznawanie. ► Rodzaje konfliktów, ich dynamika, konflikty negocjowane i „ślepe zaułki”. ► Metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie konfliktem. ► Mediacje sytuacji konfliktowych – zasady, techniki. ► Specyfika konfliktu międzygrupowego w firmie - komunikacja jako podstawa harmonijnej współpracy. - blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji. - znaczenie informacji zwrotnych. ► Osobowość a konflikt – indywidualny styl działania w sytuacji konfliktu – autodiagnoza - temperament - asertywność - inteligencja emocjonalna - dojrzałość i dystans ► Wpływ napięcia na jakość kontaktu - rozpoznawanie emocji i odczytywanie ich znaczenia - rozwijanie kompetencji w zakresie kontroli stresu i emocji - przekonania i stereotypy wywołujące lub wzmacniające konflikt Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Zarządzanie konfliktami
 • 9. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Przebieg szkolenia ► Gra „Twój czas”. ► Zarządzanie energią. ► Omówienie podstawowych technik planowania czasu. ► Analiza planów dnia uczestników. ► Pogłębienie znajomości technik zarządzania sobą w czasie. ► Radzenie sobie z czynnikami rozpraszającymi uwagę. Gra „Twój czas” ► Dzięki zastosowaniu gry symulacyjnej, uczestnicy doświadczają namacalnych skutków różnych podejść do zarządzania czasem i mogą porównać różnice pomiędzy ich efektami. ► Szkolenie bazuje na holistycznym podejściu do zarządzania sobą w czasie, pokazując wagę zarządzania własną energią i wpływ właściwego odpoczynku na efektywność pracy. ► Wypełnienie planu dnia przed pierwszym i drugim dniem szkolenia umożliwia zaobserwowanie własnych nawyków w zakresie organizacji czasu oraz skorygowanie ich pod okiem trenera. ► Udział w grze „Twój czas” jest wciągającym doświadczeniem i po prostu stanowi świetną zabawę, w szczególności dla pracowników młodszego pokolenia, lubiącego różnego rodzaju gry. Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Zarządzanie czasem – gra symulacyjna Minilab Games
 • 10. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Motywacja jako podstawowa funkcja kierowania - poznanie własnych umiejętności w zakresie motywowania podwładnych. ► Czynniki motywacyjne. ► Motywowanie poprzez cele. ► Motywowanie poprzez wartości i współpracę – podejście adaptacyjne. ► Motywowanie a manipulacja. ► Koncepcje motywowania i techniki oparte na różnorodnych podejściach - podejście klasyczne - koncepcja motywowania wg analizy transakcyjnej - koncepcja motywacyjnego DNA ► Źródła demotywacji w procesie pracy. ► Feedback jako kluczowe narzędzie motywowania - techniki udzielana informacji zwrotnej, aktywne słuchanie ► Coaching jako narzędzie uruchamiania zasobów - definicje i style coachingu - rola, kompetencje i osobowość coacha - angażowanie pracownika w proces coachingu - techniki coachingowe Czas trwania : 2 dni www.readytojump.pl Motywowanie przez podejście coachingowe
 • 11. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Delegowanie jako warunek stymulowania rozwoju pracowników, motywacji i zwiększania efektywności pracy zespołu. ► Rozpoznanie zasobów pracowników jako warunek skutecznego delegowania? - ocena efektywności pracy - ocena zaangażowania/motywacji – model KASH - ocena wiedzy i umiejętności - diagnoza kompetencji nie uruchamianych na obecnym stanowisku pracy ► Jakie zadania delegować? ► Ustalanie celów - cele strategiczne, cele operacyjne - priorytety - analiza zadań według zasady Eisenhowera - zasada Pareto - praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści ► Planowanie - zasady i techniki planowania - planowanie pracy zespołowej - tworzenie harmonogramu zadań, podział i etapowanie zadań ► Delegowanie zadań. ► Komunikowanie ocen i informacji zwrotnych. Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Skuteczne delegowanie
 • 12. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Znaczenie komunikacji dla budowania satysfakcjonujących relacji z klientem wewnętrznym: komunikacja niewerbalna, mowa ciała, odczytywanie potrzeb. ► Skuteczna argumentacja, sterowanie rozmową, poszukiwanie rozwiązań. ► Określenie poziomu osobistych umiejętności: samoocena, źródła energii i auto-motywacji. ► Pozytywne myślenie, kontrola własnych stanów emocjonalnych. ► Identyfikacja najczęściej spotykanych postaw i reakcji: analiza mocnych i słabych stron osobowości rozmówcy oraz ocena podatności na manipulacje. ► Oddziaływanie perswazyjne, analiza zachowań niewerbalnych. ► Trudny partner: sytuacje konfliktowe, techniki odpierania zarzutów, socjotechnika, manipulacja. Metody diagnozowania kłamstw. ► Wywieranie wpływu: reguły i narzędzia wywierania wpływu. ► Skuteczne przekonywanie: skuteczne oddziaływanie na rozmówcę. ► Argumentacja racjonalna i emocjonalna. Somatyczna konstrukcja komunikatu. ► Metody redukcji stresu oraz indukcji pewności siebie. Relaksacja i budowanie dystansu. Praca z przekonaniami na bazie technik poznawczo – behawioralnych. Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Budowanie relacji w organizacji i poza nią
 • 13. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Rozpoznanie aktualnego stanu napięcia w ciele - tworzenie portretu bioenergetycznego. ► Konstruktywne i destrukcyjne sposoby reagowania na stres – tworzenie mapy umysłu. ► Zasady optymalnego funkcjonowania organizmu - podstawy bioenergetyki – rozgrzewka bioenergetyczna. ► Techniki antystresowe. ► Rytmy bioenergetyczne i kontrola stresu. ► Kształtowanie postaw ułatwiających budowanie pozytywnych relacji z ludźmi i asertywnej komunikacji – sprzyjających naturalnemu rozprowadzaniu napięcia w sytuacjach problemowych. Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Radzenie sobie ze stresem
 • 14. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Czym jest twórcze myślenie? - tworzenie definicji na bazie techniki skojarzeń. ► Podstawowe zasady twórczego myślenia - odraczanie ocen - fantazjowanie - przechodzenie ilości w jakość - modyfikacja - sugestia ► Etapy procesu twórczego myślenia - przegląd informacji - dochodzenie do rozwiązań — dobór strategii i środków - przymiarka do rzeczywistości - realizacja zadania ► Uruchamianie grupowego myślenia twórczego. ► Docieranie do własnych zasobów i wykorzystywanie pozytywnej energii w kierunku osiągania celu. ► Rozwijanie dyspozycji motywacyjnych, odkrywanie kierunków motywacji. ► Ćwiczenia rozwijające wybrane operacje intelektualne istotne dla procesu twórczego. ► Trening kreatywności. Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Trening twórczego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w zespole
 • 15. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Model procesu zmian - 10 elementów przygotowania i przeprowadzania zmian - budowanie kultury zmian - komunikacja w procesie zmian ► Struktura działań związanych z wprowadzeniem zmian w przedsiębiorstwie. ► Realizacja zmian - etapy realizacji zmian- analiza struktury działań związanych z wprowadzaniem zmian w przedsiębiorstwie - najczęstsze przyczyny oporu wobec zmian – praca w grupach - analiza sytuacji, tworzenie listy przyczyn - zachowanie wobec zmian – analiza aspektów pozytywnych i negatywnych - pokonywanie oporów i blokad wobec zmian ► Czynniki osobowościowe ułatwiające podejmowanie zmian - umiejętność podejmowania decyzji – autodiagnoza - odwaga - otwartość i ciekawość poznawcza - odpowiedzialność i realizm Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Przezwyciężanie oporów wobec zmian
 • 16. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Przywództwo we wdrażaniu zmian - narzędzia budowania autorytetu i podejmowania decyzji - przejmowanie odpowiedzialności - cechy przywódców - komunikacja we wdrożeniu strategii i w zarządzaniu zmianą - jak przełożyć misję, wizję oraz wartości organizacji na pożądane zachowania kadry menedżerskiej i pracowników? - rola i zadania przywódcy we wdrożeniu strategii organizacji - 4 kroki reakcji na zmiany ► Jak rozwijać zespół menedżerski gwarantujący wdrożenie strategii? ► Jak inspirować menedżerów do realizacji ambitnych celów firmy? - psychologia motywacji – uniwersalne i skuteczne modele aktywizujące menedżerów - w jaki sposób przywództwo może stać się motywatorem? ► Jak delegować odpowiedzialność na kadrę menedżerską? - jak zachęcać menedżerów do podejmowania ryzyka i odpowiedzialności? - stopnie delegowania odpowiedzialności w zależności od fazy rozwoju zespołu menedżerskiego. ► Zarządzanie zmianą. ► Główne przyczyny zmian. ► Podstawowe bariery zmian. Jakie są bariery wdrażania strategii i zmian i jak je przezwyciężyć? ►4 kroki reakcji na zmiany. Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Przywództwo we wdrożeniu strategii i zarządzania zmianami
 • 17. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Wprowadzenie - system ocen okresowych w świetle polityki personalnej organizacji. ► Rozmowa oceniająca. ► Omówienie definicji, struktury i specyfiki rozmowy rozwojowej, jej charakterystyka (p.w. czym różni się od rozmowy oceniającej). ► Cele do osiągnięcia podczas rozmów: jak przygotować się do rozmowy, jak komunikować cele pracodawcy, jak udzielać informacji zwrotnej, jak motywować pracownika do stawiania celów i planowania konkretnych działań rozwojowych? ► Trening rozmów rozwojowych: - rozmowa prowadzona za pomocą pytań o charakterze coachingowym (narzędzia (SWOT osobisty, aktywne słuchanie dostrajanie się, zadawanie pytań, podsumowanie, parafraza, klaryfikacja) - rozmowa na bazie informacji zwrotnej — praca na wybranym realnym case study (narzędzia: BEER — Behavior, Effect, Expectation, Results BET — Behavior, Effect, Thanks -feedback pozytywny) - rozmowa nt. Celów zawodowych i rozwojowych – praca w oparciu o własne lub przygotowane scenariusze (narzędzia: SMARTEST, doskonalenie komunikacji dwustronnej, rozpoznawanie potrzeb i motywacji pracowników) ► Najczęstsze błędy oceny i jak ich unikać? ► Komunikacja w procesie oceniania. ► Najczęściej popełniane błędy w procesie oceniania. ► Asertywne modelowanie postaw i zachowań pracowników wobec ocen. Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Rozmowy rozwojowe
 • 18. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Myśl jak lider - co to znaczy myśleć systemowo, strategicznie i kreatywnie? - czym jest charyzma i czy można ją wypracować? ► Działaj jak lider - stawianie celów i techniki ich osiągania - wywieranie wpływu na innych - budowanie kontaktu poprzez odzwierciedlenie dopasowanie i prowadzenie - stosowanie meta programów - wybór właściwego stylu kierowania ► Rozwijaj swój zespół - skuteczne motywowanie – kierunki motywacji - zespołowe rozwiązywanie problemów – strategie kreatywności - techniki wprowadzania zmian ► Rozwijaj swoją osobowość - docieranie do własnych zasobów i wykorzystywanie pozytywnej energii w kierunku osiągania celu - technika 3 punktów widzenia - technika „Turbo zasób”, techniki wizualizacyjne - strategie sukcesu - modelowanie Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl NLP w zarządzaniu
 • 19. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Przygotowanie wystąpienia - określenie celu i tematu - opracowanie planu - dostosowanie stylu prezentacji do jej rodzaju - zbieranie, wybór i przygotowanie materiałów - charakterystyka odbiorcy (przygotowanie merytoryczne, oczekiwania, nastawienie) ► Efektywne prowadzenie prezentacji - rola pierwszego wrażenia (ubiór, gest, słowo) - zasady i formy komunikacji z odbiorcami (komunikacji werbalna i niewerbalna, jedno i dwukierunkowa, wizualna) - tworzenie klimatu prezentacji - zaangażowanie prelegenta - konstrukcja komunikatu - sztuka argumentowania - umiejętność zadawania pytań, kierowanie dyskusją ► Rola osobowości w relacjach interpersonalnych - osobowość a styl prezentacji (autodiagnoza) - reguły wywierania wpływu na innych - radzenie sobie z tremą - umiejętność kontaktu z grupą - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i zaskakujących Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Sztuka prezentacji
 • 20. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Organizacja ucząca się jako najskuteczniejszy model struktury na dynamicznie zmieniającym się rynku. Cechy organizacji uczącej się - kultura organizacji - doskonalenie umiejętności osobistych pracowników - zespołowe uczenie się jako stały proces - rozpoznawanie i przekraczanie schematów myślowych ► Rola zespołów zadaniowych w organizacji uczącej się - wymiana doświadczeń i informacji - korzystanie z potencjału zespołu - działanie zespołu w sytuacjach trudnych ► Planowanie i organizacja czasu pracy - określanie priorytetów - wykorzystywanie terminarza i agendy do planowania - diagnoza własnego stylu pracy i funkcjonowania poznawczego ( określanie 6 typów inteligencji) - rozpoznawanie indywidualnych predyspozycji pracowników jako podstawa tworzenia metod pracy zespołowej ► Rola lidera w modelowaniu postaw i zachowań wspierających realizację zadań - umiejętność komunikowania się - organizacja pracy - kontrola Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Zarządzanie w organizacji uczącej się
 • 21. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Efektywna komunikacja jako priorytetowe narzędzie zarządzania. Przebieg procesu komunikacji w firmie i główne przyczyny jego zablokowania. - przebieg komunikacji jedno - i dwustronnej - znaczenie komunikacji pionowej i poziomej - konflikt oraz obniżenie efektywności pracy jako konsekwencja zablokowanego przepływu informacji ► Komunikowanie się w zespole - tworzenie atmosfery współpracy - rola informacji zwrotnej - dobry przepływ informacji jako podstawa efektywnej pracy zespołu. ► Wprowadzanie zmian - model procesu zmian Kurta Lewina: - przygotowanie do budowanie kultury zmian - analiza zewnętrznego i zewnętrznego rynku zmian - przewidywanie oporu, budowanie wspólnej wizji, zaangażowanie - plan zmian, umacnianie zmian, komunikacja w procesie zmian - struktura działań związanych z wprowadzeniem zmian w przedsiębiorstwie - realizacja zmian, etapy realizacji zmian - analiza struktury działań związanych z wprowadzaniem zmian w przedsiębiorstwie - najczęstsze przyczyny oporu wobec zmian i ich pokonywanie ► Czynniki osobowościowe ułatwiające podejmowanie zmian Czas trwania: 1 dzień www.readytojump.pl Komunikacja wewnętrzna i zarządzanie zmianą dla kadry zarządzającej
 • 22. Programy rozwojowe LEADERSHIP POOL Zakres merytoryczny ► Integracja grupy i rozpoznanie silnych i słabych stron uczestników oraz predyspozycji w obszarze oddziaływania na odbiorców. ► Podstawy wywierania wpływu - charyzmatyczna osobowość - postawa wobec otoczenia ► Praca z ciałem i głosem - emisja głosu i dykcja - ćwiczenia inspirowane metodą SLS (Speach Level Singing) - ćwiczenia z bioenergetyki, praca z oddechem, postawą, mową ciała - wzmacniającymi przekaz ► Efektywne wystąpienia przed małą i dużą grupą odbiorców - rola pierwszego wrażenia (ubiór, gest, słowo) - zasady i formy komunikacji z odbiorcami (komunikacji werbalna i niewerbalna, jedno i dwukierunkowa, wizualna) - tworzenie klimatu wystąpienia - konstrukcja sugestywnego przekazu, budowanie przekonujących argumentów - pytania do odbiorców jako forma pozyskiwania zaangażowania ► Radzenie sobie w sytuacjach trudnych - rozpoznawanie postaw odbiorców - odpowiedzi na trudne, zaskakujące pytania - radzenie sobie z atakiem i krytyką – elementy treningu asertywności - kierowanie dyskusją i przejmowanie nad nią kontroli, oddziaływanie na emocje uczestników ► Blok antystresowy Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl „Voice Workshop”
 • 23. Programy rozwojowe WINNING TEAMS– przykładowy obszar działań rozwojowych ► Trening integracyjny. ► Zarządzanie konfliktem. ► „Ja w zmianie” – trening twórczego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów w zespole. ► Współpraca w zespole. ► „Twój czas” – zarządzanie sobą w czasie – szkolenie i gra symulacyjna. ► Komunikacja inteligentna emocjonalnie – zwiększenie precyzji w komunikacji. ► Budowanie i zarządzanie relacjami w organizacji i poza nią. www.readytojump.pl
 • 24. Programy rozwojowe WINNING TEAMS Zakres merytoryczny ► „Ja” - autoprezentacja - konfrontacja mojego postrzegania siebie z tym, jak postrzegają mnie inni - moje mocne i słabe strony w kontaktowaniu się z ludźmi – sesja informacji zwrotnych ► Zasady komunikowania się w zespole - podstawy dobrego kontaktu - rodzaje komunikowania się (komunikacja werbalna i niewerbalna, jedno- i dwukierunkowa, wizualna) - umiejętność słuchania i dostrajania się do partnera - blokady komunikacyjne i ich przyczyny ► Asertywność w kontaktach zawodowych - partnerstwo i szacunek, czyli postawa asertywna - granice psychologiczne – jak je ustalać? jak je rozpoznawać? jak ich bronić? - doskonalenie umiejętności asertywnych - przyjmowanie i udzielanie krytyki - reagowanie na opór, wyrażanie własnego zdania i opinii ► „Ja – Zespół” - moje miejsce w zespole - co nas łączy, a w czym się uzupełniamy, czyli co nas przyciąga i inspiruje - rozwiązywanie problemów interpersonalnych – konstruktywna konfrontacja Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Trening integracyjny
 • 25. Programy rozwojowe WINNIG TEAMS Zakres merytoryczny ► Czy konflikt się opłaca? - konstruktywna i destrukcyjna energia konfliktu - konflikt jako narzędzie manipulacji - konflikt inspirujący do zmiany ► Źródła i mechanizmy konfliktów w firmie i ich rozpoznawanie. ► Rodzaje konfliktów, ich dynamika, konflikty negocjowane i „ślepe zaułki”. ► Metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie konfliktem. ► Mediacje sytuacji konfliktowych – zasady, techniki. ► Specyfika konfliktu międzygrupowego w firmie - komunikacja jako podstawa harmonijnej współpracy. - blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji. - znaczenie informacji zwrotnych. ► Osobowość a konflikt – indywidualny styl działania w sytuacji konfliktu – autodiagnoza - temperament - asertywność - inteligencja emocjonalna - dojrzałość i dystans ► Wpływ napięcia na jakość kontaktu - rozpoznawanie emocji i odczytywanie ich znaczenia. - rozwijanie kompetencji w zakresie kontroli stresu i emocji. - przekonania i stereotypy wywołujące lub wzmacniające konflikt. Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Zarządzanie konfliktem
 • 26. Programy rozwojowe WINNIG TEAMS Zakres merytoryczny ► Integracja grupy. ► Sesja Ja – jak postrzegam siebie, jak postrzegają mnie inni. ► Sesja Ja – Zespół - budowanie tożsamości grupy na bazie jej mocnych i słabych punktów - wypracowanie zasad współpracy w zespole - psychodramowe działania integracyjne ► Gra terenowa (Role Playing Game). ► Rozpoznawanie zasobów grupy - integracja grupy poprzez kreatywne współdziałanie - role grupowe i ich znaczenie dla funkcjonowania zespołu - komunikacja jako podstawa efektywnej realizacji zadań - zespołowe rozwiązywanie problemów ► Gra psychodramowa, której celem jest umocnienie kontaktu i komunikacji interpersonalnej. ► Podsumowanie zajęć – ćw. Plakat Refleksji. Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Efektywna współpraca w zespole - zwycięski zespół
 • 27. Programy rozwojowe WINNIG TEAMS Przebieg szkolenia ► Gra „Twój czas”. ► Zarządzanie energią. ► Omówienie podstawowych technik planowania czasu. ► Analiza planów dnia uczestników. ► Pogłębienie znajomości technik zarządzania sobą w czasie. ► Radzenie sobie z czynnikami rozpraszającymi uwagę. Gra „Twój czas” ► Dzięki zastosowaniu gry symulacyjnej, uczestnicy doświadczają namacalnych skutków różnych podejść do zarządzania czasem i mogą porównać różnice pomiędzy ich efektami. ► Szkolenie bazuje na holistycznym podejściu do zarządzania sobą w czasie, pokazując wagę zarządzania własną energią i wpływ właściwego odpoczynku na efektywność pracy. ► Wypełnienie planu dnia przed pierwszym i drugim dniem szkolenia umożliwia zaobserwowanie własnych nawyków w zakresie organizacji czasu oraz skorygowanie ich pod okiem trenera. ► Udział w grze „Twój czas” jest wciągającym doświadczeniem i po prostu stanowi świetną zabawę, w szczególności dla pracowników młodszego pokolenia, lubiącego różnego rodzaju gry. Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl „Twój czas” – zarządzanie sobą w czasie
 • 28. Programy rozwojowe WINNING TEAMS Zakres merytoryczny ► Ja we współczesnym świecie bodźców. ► Czy wysyłane przeze mnie komunikaty są spójne. ► Bariery komunikacyjne. ► Informacje zwrotne – zwierciadło społeczne. Nasza unikatowa metodologia – jedyne takie szkolenie na rynku. Nauka przez doświadczenie Szkolenie rozpoczyna się zwiedzaniem Niewidzialnej Wystawy (Warszawa). Uczestnicy doświadczą to wyjątkowej interaktywnej podróży w niewidzialny świat, podczas której będą mogli wypróbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku –wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, węchu, równowagi. Doświadczenie to uzmysłowi uczestnikom wagę precyzji w komunikacji w szczególności w sytuacji odcięcia ważnego kanału sensorycznego – wzroku. Dalsza część szkolenia kontynuowana będzie w sali szkoleniowej. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową. Szkolenie jest dostarczone przez 2 doświadczonych trenerów z czego jeden z nich jest osobą niewidomą. Czas trwania: 2 dni Wsparcie CSR i Employer Branding: Część zysków z każdego szkolenia przekazujemy fundacji Vis Maior na szkolenie psów przewodników dla osób niewidomych. http://fundacjavismaior.pl www.readytojump.pl Komunikacja inteligentna emocjonalnie
 • 29. Programy rozwojowe WINNING TEAMS Zakres merytoryczny ► Znaczenie komunikacji dla budowania satysfakcjonujących relacji z klientem wewnętrznym: komunikacja niewerbalna, mowa ciała, odczytywanie potrzeb. ► Skuteczna argumentacja, sterowanie rozmową, poszukiwanie rozwiązań. ► Określenie poziomu osobistych umiejętności: samoocena, źródła energii i auto-motywacji. ► Pozytywne myślenie, kontrola własnych stanów emocjonalnych. ► Identyfikacja najczęściej spotykanych postaw i reakcji: analiza mocnych i słabych stron osobowości rozmówcy oraz ocena podatności na manipulacje. ► Oddziaływanie perswazyjne, analiza zachowań niewerbalnych. ► Trudny partner: sytuacje konfliktowe, techniki odpierania zarzutów, socjotechnika, manipulacja. Metody diagnozowania kłamstw. ► Wywieranie wpływu: reguły i narzędzia wywierania wpływu. ► Skuteczne przekonywanie: skuteczne oddziaływanie na rozmówcę. ► Argumentacja racjonalna i emocjonalna. Somatyczna konstrukcja komunikatu. ► Metody redukcji stresu oraz indukcji pewności siebie. Relaksacja i budowanie dystansu. Praca z przekonaniami na bazie technik poznawczo – behawioralnych. Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Budowanie relacji w organizacji i poza nią
 • 30. Programy rozwojowe STRATEGIC HR– przykładowy obszar działań rozwojowych ► Efektywna współpraca z klientem wewnętrznym. ► Budowanie ścieżek rozwoju. ► Wdrażanie systemów ocen okresowych. ► Skuteczna rekrutacja i employer branding. ► Assessment/ Development Center – superwizja wdrożenia. ► Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów oceniających. ► Motywowanie poprzez podejście coachingowe. ► Planowanie sukcesji i stabilności organizacji. ► Wdrażanie systemu mentoringu. ► Budowanie wizerunku pracodawcy – employer branding. ► Budowanie systemów uczenia się organizacyjnego. ► Badanie efektywności HR. www.readytojump.pl
 • 31. Programy rozwojowe STRATEGIC HR Zakres merytoryczny ► Znaczenie komunikacji dla budowania satysfakcjonujących relacji z klientem wewnętrznym: komunikacja niewerbalna, mowa ciała, odczytywanie potrzeb. ► Skuteczna argumentacja, sterowanie rozmową, poszukiwanie rozwiązań. ► Określenie poziomu osobistych umiejętności: samoocena, źródła energii i auto-motywacji. ► Pozytywne myślenie, kontrola własnych stanów emocjonalnych. ► Identyfikacja najczęściej spotykanych postaw i reakcji: analiza mocnych i słabych stron osobowości rozmówcy oraz ocena podatności na manipulacje. Oddziaływanie perswazyjne, analiza zachowań niewerbalnych. ► Trudny partner: sytuacje konfliktowe, techniki odpierania zarzutów, socjotechnika, manipulacja. Metody diagnozowania kłamstw. ► Wywieranie wpływu: reguły i narzędzia wywierania wpływu. ► Skuteczne przekonywanie: skuteczne oddziaływanie na rozmówcę. ► Argumentacja racjonalna i emocjonalna. Somatyczna konstrukcja komunikatu. ► Metody redukcji stresu oraz indukcji pewności siebie. Relaksacja i budowanie dystansu. Praca z przekonaniami na bazie technik poznawczo – behawioralnych. Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Efektywna współpraca z klientem wewnętrznym
 • 32. Programy rozwojowe STRATEGIC HR Zakres merytoryczny ► Znaczenie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w organizacji - diagnoza potencjału pracowniczego w MMR - budowanie strategii i jej główne komponenty, tworzenie scenariuszy w zakresie programu ZZL ► Kryteria uwzględniane przy tworzeniu planu rozwoju pracownika - określenie pożądanych kwalifikacji pracownika - opis stanowisk - określenie niezbędnych doświadczeń zawodowych – rekrutacja, oceny bieżąca i okresowa - analiza wyników osiągniętych w realizacji wcześniejszych zadań – oceny okresowe ► Czynniki decydujące o planowaniu kariery - indywidualne preferencje zawodowe pracowników, predyspozycje pracowników - możliwości pozyskania i rozwijania niezbędnych kompetencji i kwalifikacji - cele i możliwości firmy w zakresie szkolenia i awansowania pracownika - kultura organizacji inspirująca rozwój ► Diagnoza potencjału rozwojowego pracownika - rozmowa dotycząca kariery, badanie kwalifikacji - metody badania ► Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej. ► Realizacja i mentoring indywidualnych ścieżek kariery - planowanie i efektywność stosowania różnorodnych metod stymulujących rozwój i uczenie się pracowników - wprowadzenie systemu mentoringu wspierającego proces rozwoju kompetencji zawodowych Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Budowanie ścieżek rozwoju
 • 33. Programy rozwojowe STRATEGIC HR Zakres merytoryczny ► System motywowania pozafinansowego - skuteczny Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych (SOOP) w organizacji. ► Powody wdrażania Systemu Okresowych Ocen Pracowniczych i powody odchodzenia od niego. ► Czy Instant Feedback zastępuje SOOP? ► Kryteria oceniania, Karta Oceny. ► Kompetencje, jako kryteria oceny. ► Tworzenie profili kompetencyjnych na podstawie funkcjonalnej analizy pracy. ► Wskaźniki efektywności, jako kryteria oceny. ► Projektowanie i wdrażanie systemu ocen w organizacji. ► Przeprowadzanie szkoleń przygotowujących do rozmów oceniających. ► SOOP jako ważne narzędzie motywowania pozafinansowego. ► Stawianie i uzgadnianie celów rozwojowych. ► Dostarczenie feedbacku nt. pracy i efektywności. ► Zdefiniowanie oczekiwań wobec pracownika. ► Wyznaczenie standardów. ► Zaprojektowanie ścieżki rozwoju, planów szkoleń i pozyskiwania uprawnień. ► Najczęstsze błędy popełniane podczas SOOP i jak je niwelować? ► Zasady udzielania skutecznego feedbacku. ► Wykorzystanie wyników oceny w organizacji. Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Wdrażanie systemów ocen okresowych
 • 34. Programy rozwojowe STRATEGIC HR Zakres merytoryczny ► Proces rekrutacji - planowanie procesu - opisy stanowisk pracy - rekrutacja pracowników – źródła pozyskiwania kandydatów wewnętrzne i zewnętrzne - przegląd metod poszukiwania kandydatów - marketing w rekrutacji - prezentacja najbardziej aktualnych narzędzi stosowanych w praktyce, - dobór kanałów docierania do kandydatów ► Proces selekcji kandydatów: - selekcja dokumentów aplikacyjnych - rozmowy rekrutacyjne – typy rozmów rekrutacyjnych: wywiady behawioralne, kompetencyjne, (wady i zalety) - testy kompetencyjne - Assessment center - koszty procesu rekrutacyjnego - najlepsze praktyki – employer branding podczas procesu rekrutacji ► Dokumenty aplikacyjne: - nowoczesne dokumenty aplikacyjne spełniające obecne standardy rynkowe - CV, List motywacyjny, portfolio projektów Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Proces rekrutacji i selekcji
 • 35. Programy rozwojowe STRATEGIC HR Zakres merytoryczny ► Wprowadzenie - System ocen okresowych w świetle polityki personalnej organizacji. ► Rozmowa oceniająca. ► Omówienie definicji, struktury i specyfiki rozmowy rozwojowej, jej charakterystyka (p.w. czym różni się od rozmowy oceniającej); ► Cele do osiągnięcia podczas rozmów: jak przygotować się do rozmowy, jak komunikować cele pracodawcy, jak udzielać informacji zwrotnej, jak motywować pracownika do stawiania celów i planowania konkretnych działań rozwojowych; ► Trening rozmów rozwojowych: - rozmowa prowadzona za pomocą pytań o charakterze coachingowym (narzędzia (SWOT osobisty, aktywne słuchaniem dostrajanie się, zadawanie pytań, podsumowanie, parafraza, - klaryfikacja) - rozmowa na bazie informacji zwrotnej - praca na wybranym realnym case study ( np. symulacja rozmowy z młodym pracownikiem z wysokim potencjałem lub pracownikiem zdolnym, ale posiadającym znaczne „luki kompetencyjne”/ narzędzia: BEER — Behavior, Effect, Expectation, Results BET — Behavior, Effect, Thanks (feedback pozytywny) - rozmowa nt. Celów zawodowych I rozwojowych – praca w oparciu o własne case study lub przygotowane scenariusze (narzędzia: SMARTEST, doskonalenie komunikacji dwustronnej, rozpoznawanie potrzeb i motywacji pracowników) ► Komunikacja w procesie oceniania ► Najczęściej popełniane błędy w procesie oceniania. ► Asertywne modelowanie postaw i zachowań pracowników wobec ocen. Czas trwania: 2 dni www.readytojump.pl Dokonywanie ocen i prowadzenie rozmów rozwojowych
 • 36. Programy rozwojowe STRATEGIC HR Zakres merytoryczny ► Motywacja jako podstawowa funkcja kierowania - poznanie własnych umiejętności w zakresie motywowania podwładnych. ► Czynniki motywacyjne. ► Motywowanie poprzez cele. ► Motywowanie poprzez wartości i współpracę – podejście adaptacyjne. ► Motywowanie a manipulacja. ► Koncepcje motywowania i techniki oparte na różnorodnych podejściach - podejście klasyczne - koncepcja motywowania wg analizy transakcyjnej - koncepcja motywacyjnego DNA ► Źródła demotywacji w procesie pracy. ► Feedback jako kluczowe narzędzie motywowania. - techniki udzielana informacji zwrotnej, aktywne słuchanie ► Coaching jako narzędzie uruchamiania zasobów - definicje i style coachingu - rola, kompetencje i osobowość coacha - angażowanie pracownika w proces coachingu - techniki coachingowe Czas trwania : 2 dni www.readytojump.pl Motywowanie przez podejście coachingowe
 • 37. Programy rozwojowe STRATEGIC HR Zakres merytoryczny ► Cel planowania sukcesji w organizacji – wprowadzenie. ► Zarządzanie talentami, budowanie ścieżek kariery i planowanie sukcesji jako kluczowy element strategii personalnej. ► Znaczenie kultury organizacyjnej dla zarządzania kadrami. ► Przegląd stabilności. ► Co wpływa na skuteczność planu sukcesji? ► Kryteria uwzględniane przy tworzeniu planu rozwoju pracownika i planu sukcesji. ► Czynniki decydujące o planowaniu kariery. ► Diagnoza potencjału rozwojowego pracownika. ► Sporządzanie planu ścieżki kariery zawodowej. ► Zespół odpowiedzialny za planowanie sukcesji – skład i zadania. Czas trwania : 2 dni www.readytojump.pl Planowanie sukcesji i stabilności organizacji
 • 38. Programy rozwojowe STRATEGIC HR Zakres merytoryczny ► Model biznesowy firmy i strategia firmy - zrównoważona karta wyników - cele strategiczne vs. cele ZZL - główne metody wykorzystywane w kontrolingu HR ► Karty wskaźników. ► Analiza wskaźnikowa. ► Wybór i opracowanie wskaźników. ► Metodologia konstruowania wskaźników. ► Metodologia konstruowania tabel pomiarowych. ► Konstruowania wskaźników, konstruowania tabel pomiarowych, szersza analiza wskaźnikowa. Czas trwania : 2 dni www.readytojump.pl Badanie efektywności HR
 • 39. Programy rozwojowe WINNING CULTURE– przykładowy obszar działań rozwojowych ► Badanie, diagnozowanie, zmian kultury organizacyjnej – diagnoza patologii organizacji. ► Warsztaty strategiczne z definiowania wizji, misji i celów strategicznych. ► Kształtowanie kultury – warsztaty z zespołem zarządzającym i kluczowymi menedżerami dot. definiowania optymalnej kultury (wymaganej przez strategię) ► Warsztaty z zarządzania zmianą. ► Zabudowanie planu wdrożenia optymalnej kultury organizacyjnej wspierającej strategię biznesową. www.readytojump.pl
 • 40. Programy rozwojowe WINNING CULTURE Zakres merytoryczny ► Czym jest kultura organizacyjna - jaki wpływ ma kultura na efektywność funkcjonowania organizacji - składowe kultury organizacyjnej - model Schein’a. ► W jaki sposób kultura organizacyjna wpływa na działanie organizacji. ► Wymiary diagnozy organizacyjnej. ► Wymiary kultury organizacyjnej, a możliwości wprowadzania zmian. ► Kultury wąsko i szeroko paradygmatowe. ► Diagnoza kultury organizacyjnej z wykorzystaniem zintegrowanego narzędzia CMappingTM. ► Charakterystyki kultur organizacyjnych CMappingTM - możliwości i ograniczenia rozwojowego poszczególnych typów kultur. ► Możliwe zjawiska patologiczne towarzyszące funkcjonowaniu kultur organizacyjnych. ► Budowanie świadomość kadry kierowniczej i pracowników wykorzystanie CMappingTM. ► Zmiana kultury – potrzeby rozwoju organizacji. ► Fazowy rozwój organizacji. ► Rozwój organizacji - wprowadzanie zmian kulturowych. Czas trwania : 2 dni www.readytojump.pl Diagnoza, zmiana kultury organizacyjnej
 • 41. Programy rozwojowe WINNING CULTURE Zakres merytoryczny ► Od szkolenia do uczenia się organizacyjnego – czym jest uczenie się organizacyjne – wymiary uczenia się organizacyjnego. ► Użyteczność organizacji uczących się. ► Cykl uczenia się organizacyjnego - diagnozowanie poziomu uczenia się organizacyjnego w Twojej organizacji. ► Kluczowe patologie uczenia się organizacyjnego. ► Wdrożenie - metodologia tworzenia organizacji uczącej Marquardt. ► Rola działu personalnego we wdrażaniu organizacji uczącej się – konsultant rozwoju organizacyjnego. ► Prowadzenie projektów rozwojowych – wprowadzenie do metodyki ODPROCESS +. Czas trwania : 2 dni www.readytojump.pl Budowanie systemów uczenia się organizacyjnego
 • 42. Nasza przewaga konkurencyjna ► WIEDZA - zespół wysokiej klasy ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w dziedzinach szeroko pojętego HR, praktyków biznesu, przywództwa, coachingu, budowania i rozwijania zespołów. Łączymy skuteczne przekazywanie wiedzy z ciekawą, stymulującą i wymagającą refleksji formą. ► ZINDYWIDUALIZOWANIE - elastyczne indywidualne podejście do klienta z nastawieniem na rozwiązanie jego problemów i proponowaniu usług, które trwale zwiększają efektywność organizacji. ► EFEKTYWNOŚĆ BIZNESOWA - pracujemy z klientem i jego zespołami – nasze programy doradczo wdrożeniowe to przede wszystkim praca nad rozwojem zasobów, które już Państwo posiadacie. Wprowadzamy zmiany maksymalnie angażując Państwa zespoły, co przekłada się na zmianę postaw i trwałość nowych efektywnych rozwiązań. www.readytojump.pl
 • 43. Kontakt Ready to Jump (FSM Sp. z o.o.) ul. Foksal 18, Warszawa 00-372 Warszawa www.readytojump.pl Osoba kontaktowa: Michał Piątkowski (Project Manager) Tel. 505045645 @: michalpiatkowski@readytojump.pl www.readytojump.pl