SlideShare a Scribd company logo
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ
นางสาวกฤติยา พลหาญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์)
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติผู้ประเมิน
ชื่อ : นางสาวกฤติยา พลหาญ
อายุ : 29 ปี
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2554
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ปัจจุบันตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานศึกษา : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงวันที่ : 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (เอกสารอ้างอิง จาก กพ.7)
อายุราชการ : 6 ปี 4 เดือน
ประวัติการศึกษา
จบการศึกษา
- ระดับชั้นมัธยมต้น โรงเรียนสตรีศึกษา
- ระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น
- ป.บัณฑิตวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ ม.ขอนแก่น โครงการ สควค.
- ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา ม.กรุงเทพธนบุรี
ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ม.ราชภัฎมหาสารคาม โครงการ สควค.สำหรับข้าราชการครู
ภาระหน้าที่การสอน
คาบสอน 21 คาบ/สัปดาห์
- วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- รายวิชา ชุมนุมหุ่นยนต์ (Robot) ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
- กิจกรรมโฮมรูมครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บำเพ็ญประโยชน์
ห้องที่ใช้จัดการเรียนการสอน
ห้องคอมพิวเตอร์ 002
งานพิเศษ นอกเหนือจากการสอน
• งานศูนย์สื่อโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
• งานห้องเรียนคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรม
กลุ่มงานส่งเสริมโรงเรียนมาตรฐานสากล
• งานเลขานุการ โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program
• งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษ Gifted Program
• ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียน Sapit.ac.th และ Fanpage โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
• งานสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
• ผู้ดูแลระบบประมวลผล การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซน 3 สพม.27
คุณสมบัติเบื้องต้นเชิงประจักษ์
ชื่อรางวัล ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ชื่อ : นางสาวกฤติยา พลหาญ
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ : วันที่ 24 พฤษภาคม 2554
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ปัจจุบันตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานศึกษา : โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ลงวันที่ : 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (เอกสารอ้างอิง จาก กพ.7)
อายุราชการ : 5 ปี 6 เดือน (ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย)
ทําบุญ ใส่บาตร
วันขึ้นปีใหม่ไทย
ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรเฝ้าประตู
ประจําวันจันทร์
กิจกรรมผู้บําเพ็ญประโยชน์
ครูที่ปรึกษานักเรียน ชั้น ม.3/10
ปีการศึกษา 2559
เลขานุการสหวิทยาเขตศิลาทอง
ผู้ประสานงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โซน 3
และเป็นพิธีกรในการมอบรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ
19
เยี่ยมบ้านนักเรียน สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และ
ประสานความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
22
ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
25
ผลที%ได้จากการใช้นวัตกรรม
26
ผลที%ได้จากการใช้นวัตกรรม
27
ร่วมงานเปิดโลกไอทีครั้งที่ 3 “สร้างอนาคตด้วยการเรียนรู้ ก้าวสู่ยุค CLOUD COMPUTING”
และร่วม WORKSHOP ADVANCE DEVELOPER GOOGLE APPS SCRIPT โดย ไอที 24 ชั่วโมง ครอบครัวข่าว 3
นําโดยคุณเอิ้น ปานระพี นักข่าวชื่อดัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
28
เป็นวิทยากรโครงการ DLIT หลักสูตร TRAIN THE TRAINER
ที่ศูนย์อบรมจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดสกลนคร
29
วิทยากรหลักในการขยายผลการอบรม DLIT
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
30
ครูผู้นําด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
"THAILAND INNOVATIVE TEACHERS LEADERSHIP AWARDS"
31
ผลงานได้รับการเผยแพร่ผ่านทาง YOUTUBE.COM
และ WWW.FACEBOOK.COM/PILTHAILAND
32
เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์การส่งนวัตกรรมสําหรับครู
ผ่านทาง YOUTUBE.COM และ FACEBOOK.COM/PILTHAILAND
"THAILAND INNOVATIVE TEACHERS LEADERSHIP AWARDS"
33
ครูแกนนําด้านเทคโนโลยี
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
“RTI : ROI-ET TECHNOLOGY INTEGRATED"
35
วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.ผานํ้าย้อย และบุคคลที่สนใจ ณ ศูนย์ ICT ชุมชนบ้านโคกกลาง
36
วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
คณะครูและบุคลากรฯ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย และสตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
เป็นคณะกรรมการตัดสิน
การแข่งขัน WEB EDITOR
ระดับชั้น ม.4-6
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
46
คณะทํางานจัดอบรม INTERNET OF THINK
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.27
49
วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรการสร้างเว็บไซต์โดยใช้ CMS JOOMLA
ให้กับคณาอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
50
ศึกษาดูงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา
ที่ประเทศมาเลเซีย
Company name52
ตัวอย่างสื่อบนเครือข่ายตามแนวโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์
www.krukikz.com ผลงานมีจุดเด่น น่าสนใจ
= เป็นบทเรียนแนวใหม่ เน้นการเรียน
ร่วมกับสังคมออนไลน์
กระตุ้นความสนใจให้กับผู้เรียน
สะท้อนถึงการมีแนวคิดใหม่
= เป็นบทเรียนที่ไม่เคยมีมาก่อน
โดยอ้างอิงตามแนว
Social Constructivism
ใช้ง่าย สะดวก
= เว็บไซต์ออนไลน์ เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา
สามารถเรียนผ่านทางไกลได้ สอดคล้องกับ
โครงการ DLIT ของ สพฐ.
ลงทุนน้อย
= CMS Joomla ติดตั้งและดาวน์โหลดฟรี
จดโดเมน .com 350 บาท
Company name53
บทเรียนบนเว็บตามแนวโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน
Company name54
การประยุกต์ใช้บทเรียนบนเว็บกับ Google Sites
ผลงานนักเรียน
การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google	Sites
Company name55
การประยุกต์ใช้บทเรียนบนเว็บกับ Google Sites
ผลงานนักเรียน
การสร้างเว็บไซต์ด้วย
Google	Sites
Company name56
การนำเสนอผลงานนักเรียน
Company name57
นักเรียนผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ครบทั้ง 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100
นักเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ ที่เป็นจุดเน้นของสถานศึกษา
ได้ครบทุกข้อ คิดเป็นร้อยละ 100
Company name
การทดสอบ จำนวน(คน) คะแนนเต็ม X ร้อยละ S.D.
การทดสอบหลังเรียน 28 20 15.7 85.7 1.88
58
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวโซเชียลคอนสตรัคติวิสต์
เพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม
ผลค่าคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนพบว่านักเรียนได้คะแนนสูงสุด 19
คะแนนและนักเรียนได้คะแนนต่ำสุด 12 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยได้ 15.7
หรือร้อยละ 85.7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 70
Company name59
ผลที่ได้จากการใช้นวัตกรรม
Company name60
ผลงานนักเรียน : โครงงานคอมพิวเตอร์
CoolingPad พัดลมระบายความร้อนโน้ตบุค
ร่วมแข่งขันและแสดงนิทรรศการในงานวันวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
Company name61
ผลงานนักเรียน : โครงงานคอมพิวเตอร์
เว็บไซต์และ Animation ประชาคมอาเซียน
การจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษา
Company name62
ผลที่ได้จากการใช้นวัตกรรม
Company name63
ผลที่ได้จากการใช้นวัตกรรม
ชนะเลิศ การแข่งขัน E-Book ระดับชั้น ม.ต้น
ชนะเลิศ การแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ม.ต้น
รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน Web Editor ม.ต้น
รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน Web Application ม.ปลาย
เป็นตัวแทนการแข่งขันคอมพิวเตอร์ ระดับภาค 2 รายการ
ณ จังหวัดหนองคาย – บึงกาฬ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
Company name64
นำนักเรียนแข่งขันต่อในระดับภาค
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ
ครั้งที่ 65 และ ครั้งที่ 66
Company name65
นำนักเรียนตอบปัญหา ICT
ที่จังหวัดขอนแก่น
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
Company name
นำนักเรียนอบรมหุ่นยนต์ EV3
โดยบริษัทแกมมาโก้ ไทยแลนด์
ณ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร
66
Company name67
คุณครูที่ปรึกษานักเรียน
ระดับชั้น ม.6/9
ปีการศึกษา 2558
Company name68
Company name69
ขอบคุณค่ะ
THANK YOU
Company name70
ขอบคุณค่ะ
THANK YOU

More Related Content

What's hot

Casestudy การศึกษารายกรณี
Casestudy การศึกษารายกรณีCasestudy การศึกษารายกรณี
Casestudy การศึกษารายกรณี
rewat Chitthaing
 
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
Pawit Chamruang
 
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
Warodom Techasrisutee
 
คำบุพบท
คำบุพบทคำบุพบท
คำบุพบท
Nanthida Chattong
 
การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยการเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยBenjapron Seesukong
 
ขอความอนุเคราะห์
ขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์
ขอความอนุเคราะห์Rapheephan Phola
 
สรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้น
สรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้นสรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้น
สรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้น
Took Took Rachataporn
 
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
Kruthai Kidsdee
 
บทที่ 11 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 55
บทที่ 11 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 55บทที่ 11 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 55
บทที่ 11 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 55Decode Ac
 
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheetใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
Prachoom Rangkasikorn
 
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5
โรงเรียน บ้านสุไหงโก-ลก
 
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องถูกใจ
 
แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)
แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)
แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)Petsa Petsa
 
ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1
peter dontoom
 
แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
แบบประเมินการนำเสนอผลงานแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
Khemjira_P
 
กำหนดการโครงการต่าง ๆ
กำหนดการโครงการต่าง ๆกำหนดการโครงการต่าง ๆ
กำหนดการโครงการต่าง ๆ
Looktan Kp
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
AjBenny Pong
 

What's hot (20)

Casestudy การศึกษารายกรณี
Casestudy การศึกษารายกรณีCasestudy การศึกษารายกรณี
Casestudy การศึกษารายกรณี
 
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจแบบประเมิน ความพึงพอใจ
แบบประเมิน ความพึงพอใจ
 
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรีถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
ถอดคำประพันธ์มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี
 
คำบุพบท
คำบุพบทคำบุพบท
คำบุพบท
 
การเทียบสระภาษาไทยอังกฤษ
การเทียบสระภาษาไทยอังกฤษการเทียบสระภาษาไทยอังกฤษ
การเทียบสระภาษาไทยอังกฤษ
 
การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยการเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
 
ขอความอนุเคราะห์
ขอความอนุเคราะห์ขอความอนุเคราะห์
ขอความอนุเคราะห์
 
สรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้น
สรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้นสรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้น
สรุปเนื้อหาภาษาไทย..ม.ต้น
 
แผนKpa ส่งจริง (ซ่อมแซม)
แผนKpa ส่งจริง (ซ่อมแซม)แผนKpa ส่งจริง (ซ่อมแซม)
แผนKpa ส่งจริง (ซ่อมแซม)
 
คำประสม
คำประสมคำประสม
คำประสม
 
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมต่อต้านยาไอซ์ในโรงเรียน (1)
 
บทที่ 11 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 55
บทที่ 11 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 55บทที่ 11 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 55
บทที่ 11 นวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย 55
 
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheetใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
ใบความรู้ สังคม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1+443+dltvsocp3+T1 p1 3-sheet
 
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5
คำศัพท์พื้นฐานชั้น ป.5
 
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
คุรุมุทิตาหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานเกษียณอายุราชการครูศริพร นาหอคำ โรงเรียน...
 
แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)
แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)
แบบฝึกภาษาไทยป.4 ตำที่มีตัวการันต์ (1)
 
ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1ห้องสีขาว 1.1
ห้องสีขาว 1.1
 
แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
แบบประเมินการนำเสนอผลงานแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
 
กำหนดการโครงการต่าง ๆ
กำหนดการโครงการต่าง ๆกำหนดการโครงการต่าง ๆ
กำหนดการโครงการต่าง ๆ
 
รูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงานรูปเล่มวิชาโครงงาน
รูปเล่มวิชาโครงงาน
 

Viewers also liked

Pptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
Pptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลีPptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
Pptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
กมลรัตน์ ฉิมพาลี
 
พรีเซนต์ค.ศ.2
พรีเซนต์ค.ศ.2พรีเซนต์ค.ศ.2
พรีเซนต์ค.ศ.2
Kwanrat Kwanlert
 
อัลบั้มประเมินครู คศ.2
อัลบั้มประเมินครู คศ.2อัลบั้มประเมินครู คศ.2
อัลบั้มประเมินครู คศ.2krupornpana55
 
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
pstnmiiz
 
Asean world
Asean worldAsean world
Asean world
Khemjira_P
 
ก.ค.ศ.1
ก.ค.ศ.1ก.ค.ศ.1
ก.ค.ศ.1
Taweep Saechin
 
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
KiiKz Krittiya
 
เอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงาน
เอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงานเอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงาน
เอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงาน
DrWilaiporn Rittikoop
 
หลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะกระทรวงศึกษาธิการ
 
ก.ค.ศ.2
ก.ค.ศ.2ก.ค.ศ.2
ก.ค.ศ.2
Taweep Saechin
 
ก.ค.ศ.3
ก.ค.ศ.3ก.ค.ศ.3
ก.ค.ศ.3
Taweep Saechin
 
GSP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-5-6
GSP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-5-6GSP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-5-6
GSP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-5-6
อนุชิต ไชยชมพู
 
บันทึกข้อความประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
บันทึกข้อความประเมินวิทยฐานะชำนาญการบันทึกข้อความประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
บันทึกข้อความประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
Taweep Saechin
 
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
 

Viewers also liked (16)

Pptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
Pptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลีPptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
Pptประเมินวิทยาฐานะชำนาญการ นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี
 
พรีเซนต์ค.ศ.2
พรีเซนต์ค.ศ.2พรีเซนต์ค.ศ.2
พรีเซนต์ค.ศ.2
 
อัลบั้มประเมินครู คศ.2
อัลบั้มประเมินครู คศ.2อัลบั้มประเมินครู คศ.2
อัลบั้มประเมินครู คศ.2
 
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
 
Asean world
Asean worldAsean world
Asean world
 
ก.ค.ศ.1
ก.ค.ศ.1ก.ค.ศ.1
ก.ค.ศ.1
 
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์นิติศาสตร์
นิติศาสตร์
 
เอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงาน
เอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงานเอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงาน
เอกสารประกอบ เรื่อง การประเมินแฟ้มสะสมงาน
 
หลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะหลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์คู่มือการประเมินวิทยฐานะ
 
ก.ค.ศ.2
ก.ค.ศ.2ก.ค.ศ.2
ก.ค.ศ.2
 
Portfolio
PortfolioPortfolio
Portfolio
 
ก.ค.ศ.3
ก.ค.ศ.3ก.ค.ศ.3
ก.ค.ศ.3
 
GSP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-5-6
GSP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-5-6GSP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-5-6
GSP คณิตศาสตร์ ม.ปลาย ม.4-5-6
 
บันทึกข้อความประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
บันทึกข้อความประเมินวิทยฐานะชำนาญการบันทึกข้อความประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
บันทึกข้อความประเมินวิทยฐานะชำนาญการ
 
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แฟ้มสะสมผลงานดีเด่นระดับปริญญาเอก นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แบบฟอร์มแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 2555 โดยครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
 

Similar to Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
Wichit Thepprasit
 
การจัดการศึกษาในระบบเปิด
การจัดการศึกษาในระบบเปิดการจัดการศึกษาในระบบเปิด
การจัดการศึกษาในระบบเปิด
Nattila Sukpaibool
 
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3Pochchara Tiamwong
 
การจัดระบบ Ict อาชีวศึกษา1
การจัดระบบ Ict อาชีวศึกษา1การจัดระบบ Ict อาชีวศึกษา1
การจัดระบบ Ict อาชีวศึกษา1
Prachyanun Nilsook
 
เอกสารแนะนำครูเทวัญ ภูพานทอง
เอกสารแนะนำครูเทวัญ ภูพานทองเอกสารแนะนำครูเทวัญ ภูพานทอง
เอกสารแนะนำครูเทวัญ ภูพานทอง
เทวัญ ภูพานทอง
 
2 แผนปฏิบัติการ 2557
2 แผนปฏิบัติการ 25572 แผนปฏิบัติการ 2557
2 แผนปฏิบัติการ 2557somdetpittayakom school
 
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
ผอ.พีระยศ บุญเพ็ง
 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
Teaching & Learning Support and Development Center
 
การใช้ ICT เพื่อยกระดับการศึกษาไทย
การใช้ ICT เพื่อยกระดับการศึกษาไทยการใช้ ICT เพื่อยกระดับการศึกษาไทย
การใช้ ICT เพื่อยกระดับการศึกษาไทย
Prachyanun Nilsook
 
THAILAND 4.0 กับการบริหารสถานศึกษา
THAILAND 4.0 กับการบริหารสถานศึกษาTHAILAND 4.0 กับการบริหารสถานศึกษา
THAILAND 4.0 กับการบริหารสถานศึกษา
Wichit Thepprasit
 
การส่งเสริมสนับสนุนไอซีทีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา2559
การส่งเสริมสนับสนุนไอซีทีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา2559การส่งเสริมสนับสนุนไอซีทีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา2559
การส่งเสริมสนับสนุนไอซีทีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา2559
Prachyanun Nilsook
 
Move610724 n three
Move610724 n threeMove610724 n three
Move610724 n three
Pattie Pattie
 
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
สอบครูดอทคอม เว็บเตรียมสอบ
 
มาตรฐานMoocมจธ
มาตรฐานMoocมจธมาตรฐานMoocมจธ
มาตรฐานMoocมจธ
Surapon Boonlue
 
2.การพัฒนาอาชีวศึกษาไทยศตวรรษที่21
2.การพัฒนาอาชีวศึกษาไทยศตวรรษที่212.การพัฒนาอาชีวศึกษาไทยศตวรรษที่21
2.การพัฒนาอาชีวศึกษาไทยศตวรรษที่21
Prachyanun Nilsook
 
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
chaiwat vichianchai
 

Similar to Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560 (20)

การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
 
การจัดการศึกษาในระบบเปิด
การจัดการศึกษาในระบบเปิดการจัดการศึกษาในระบบเปิด
การจัดการศึกษาในระบบเปิด
 
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
ประกาศ ผู้ประเมิน รอบที่ 3
 
การจัดระบบ Ict อาชีวศึกษา1
การจัดระบบ Ict อาชีวศึกษา1การจัดระบบ Ict อาชีวศึกษา1
การจัดระบบ Ict อาชีวศึกษา1
 
เอกสารแนะนำครูเทวัญ ภูพานทอง
เอกสารแนะนำครูเทวัญ ภูพานทองเอกสารแนะนำครูเทวัญ ภูพานทอง
เอกสารแนะนำครูเทวัญ ภูพานทอง
 
2 แผนปฏิบัติการ 2557
2 แผนปฏิบัติการ 25572 แผนปฏิบัติการ 2557
2 แผนปฏิบัติการ 2557
 
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
๓.คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนซอย ๒๖ สาย ๔ ซ้าย
 
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
การใช้ ICT เพื่อยกระดับการศึกษาไทย
การใช้ ICT เพื่อยกระดับการศึกษาไทยการใช้ ICT เพื่อยกระดับการศึกษาไทย
การใช้ ICT เพื่อยกระดับการศึกษาไทย
 
THAILAND 4.0 กับการบริหารสถานศึกษา
THAILAND 4.0 กับการบริหารสถานศึกษาTHAILAND 4.0 กับการบริหารสถานศึกษา
THAILAND 4.0 กับการบริหารสถานศึกษา
 
การส่งเสริมสนับสนุนไอซีทีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา2559
การส่งเสริมสนับสนุนไอซีทีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา2559การส่งเสริมสนับสนุนไอซีทีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา2559
การส่งเสริมสนับสนุนไอซีทีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา2559
 
Move610724 n three
Move610724 n threeMove610724 n three
Move610724 n three
 
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
ภารกิจกระทรวงศึกษาธิการที่เป็นอยู่และจะเป็นไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล
 
งานสารัตถะเดี่ยว ครู
งานสารัตถะเดี่ยว ครูงานสารัตถะเดี่ยว ครู
งานสารัตถะเดี่ยว ครู
 
Document
DocumentDocument
Document
 
มาตรฐานMoocมจธ
มาตรฐานMoocมจธมาตรฐานMoocมจธ
มาตรฐานMoocมจธ
 
The best teacher_of_social_media
The best teacher_of_social_mediaThe best teacher_of_social_media
The best teacher_of_social_media
 
The Best Teacher of Social Media
The Best Teacher of Social MediaThe Best Teacher of Social Media
The Best Teacher of Social Media
 
2.การพัฒนาอาชีวศึกษาไทยศตวรรษที่21
2.การพัฒนาอาชีวศึกษาไทยศตวรรษที่212.การพัฒนาอาชีวศึกษาไทยศตวรรษที่21
2.การพัฒนาอาชีวศึกษาไทยศตวรรษที่21
 
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
รายงานเสนอเพื่อขอรับรางวัล ครูดีเด่น Stem education ประเทศไทย (thailand ste...
 

Powerpoint นำเสนอการประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) - 15/09/2560