Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Elaboració material ud

393 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Elaboració material ud

  1. 1. Elaboració de material per la unitat didàctica
  2. 2. Nous materials didàctics “La forma d’elaboració i edició de materials didàctics està canviant, inclús en la formació presencial” Creador de • Aporta amb material l’elaboració dels•Gestor de mitjans virtuals, continguts desenvolupa•Genera • Expert en la eïnes de la Web “arquitectura” materia. 2.0 i altres didàctica a nivell • Plasma els aplicatius. metodològic continguts de • Aporta la manera didàctica plataforma per El professor als continguts coordinador Programadors, Dissenyadors i especialistes en TIC
  3. 3. Tipologia de materialsPodem fer una primera aproximació al terme, classificant elsnostres materials didàctics, en RECURSOS i ACTIVITATSdidàctiques Convencionals Audiovisuals Tecnològics
  4. 4. L’ ús de texts didàctics •Document escrit en un format paper (que en e- learning pot adoptar els formats, word, pdf, etc). •Es un recurs (serveix a l’alumne per aprendre). El text •Està estructurat i jerarquitzat en funció de relacions imprès amb la matèria (com un Mapa conceptual elabora un recorregut de menor a major nivell d’assimilació). •Per a fer-ho atractiu convé plantejar al principi relacions amb les coses que podrà aprendre a desenvolupar al final •Mentre que el text convencional només planteja un camí o direcció, el text electrònic pot seguir altres lectures (passar d’un concepte a un altre de multiples formes). •En un sol document (anomenat pàgina)es poden El text barrejar, text, imatges, vídeo, fitxers de veu, etc.)electrònic •La gran avantatge és l’anomenat “TOUR guiat” on és l’alumne qui es va plantejar quins continguts atacar, sense necessitat de seguir “l’ordre establert” (alhora podem parlar de TOUR personalitzat, si aquest alumne farà parts concretes de tot un tema).
  5. 5. L’ elaboració d’activitats Exercis de comprensió Una activitat és tot allò que fa queActivitats un alumne posi en pràctica o Exercicis depràctiques síntesi relacioni l’ après, mitjançant un exercici Casos pràctics o simulacions
  6. 6. La classe d’orientacióEl concepte classe presencial o magistral, en EaD, existeix però adopta formats virtuals (inclús en les modalitats blended). Àudio i Sessions de Convocatò Programes Presentacions Vídeo vídeo ries al xat Tutorials en pantalladidàctics conferencia del curs
  7. 7. La classe tutorial i les pràctiques Material per a les Pràctiques tutories• Guions d’entrevista semi • Amb full d’instruccions per al estructurats alumne• Banc de recursos per a • Amb full de correccions per al l’assessorament dels temes docent• Pàgines de consulta, actualització i ampliació (wikis, RSS, blogs, etc)

×