SlideShare a Scribd company logo
ยามางุจิ ชู
เก่
งด้
วยศาสตร์
ชนะขาดด้
วยศิลป
์
บทนํา 4
บทที่ 1 ป
ั ญหาของตรรกะและเหตุผล 16
บทที่ 2 ตลาดของความต้
องการ 66
ด้
านอารมณ์
ขนาดมหึมา
บทที่ 3 ป
ั ญหาใหญ่
เมื่อสังคมเปลี่ยน 86
เร็วเกินไป
บทที่ 4 สมองกับเซ้
นส์ 108
บทที่ 5 ผสมผสานอารมณ์
ศิลป
์
เข้
ากับ 120
การใช้
ชีวิต
บทที่ 6 พลังของสัญชาตญาณ 138
บทที่ 7 เราจะขัดเกลาทักษะทางศิลป
์ 164
ได้
อย่
างไร
สารบัญ
4
บทนํา
RCA(RoyalCollegeofArt)แห่งปิระเทศัอังกฤษ์เปิ็นั
มีหาวัิทยาลี่ัยดิ้านัศัิลี่ปิะเพียงแห่งเดิียวัในัโลี่กที�สุามีารถมีอบ
วัุฒิิปิริญญาโทหรือปิริญญาเอกให้แก่ผูู้้จบการศัึกษ์า จาก
การจัดิอันัดิับมีหาวัิทยาลี่ัยเมีื�อปิี 2015 สุถาบันัแห่งนัี�ไดิ้รับ
เลี่ือกเปิ็นัอันัดิับ1ของโลี่กในัสุาขา“ศัิลี่ปิะแลี่ะการออกแบบ”
เจมีสุ์ ไดิสุันั ผูู้้ก่อตั�งบริษ์ัทไดิสุันัที�ผู้ลี่ิตนัวััตกรรมีเครื�องใชุ้
ไฟฟ้าชุั�นันัำาระดิับโลี่กก็เรียนัจบดิ้านัการออกแบบผู้ลี่ิตภัณฑ์
จากสุถาบันันัี�เชุ่นักันั
ชุ่วังไมี่กี�ปิีมีานัี�RCAกำาลี่ังเดิินัแผู้นัธุรกิจอันัชุาญฉัลี่าดิ
โดิยมีีบริษ์ัทต่างๆเปิ็นักลีุ่่มีลีู่กค้าสุำาคัญคุณคิดิวั่าRCAกำาลี่ัง
คิดิจะทำาอะไรครับ?
คำาตอบก็คือพวักเขากำาลี่ังจัดิอบรมีให้กับผูู้้บริหารของ
บริษ์ัทระดิับโลี่ก
ปิัจจุบันั RCA จัดิการอบรมีหลี่ากหลี่ายปิระเภทให้กับ
บรรดิาผูู้้บริหาร บริษ์ัทที�มีีชุื�อเสุียงไมี่วั่าจะเปิ็นับริษ์ัทรถยนัต์
ฟอร์ดิบริษ์ัทเครดิิตการ์ดิวัีซุ่าหรือบริษ์ัทผู้ลี่ิตยาแกลี่็กโซุสุมีิทไคลี่์นั
ต่างสุ่งวั่าที�ผูู้้บริหารที�จะต้องแบกรับอนัาคตของบริษ์ัทไปิศัึกษ์าที�นัี�
5
ถ้ามีองในัแวับแรก“มีหาวัิทยาลี่ัยดิ้านัศัิลี่ปิะระดิับโลี่ก”
กับ“บริษ์ัทชุั�นันัำา”ไมี่นั่ามีีอะไรมีาเชุื�อมีโยงกันัไดิ้แต่แนัวัคิดินัี�
กำาลี่ังเปิ็นัที�นัิยมีไปิทั�วัโลี่กครับ
นัิตยสุารดิ้านัเศัรษ์ฐกิจชุื�อดิังอย่าง ไฟแนนเชีียลไทมส์์
ตีพิมีพ์บทควัามีชุิ�นัหนัึ�งเมีื�อปิี 2016 ไวั้วั่า บริษ์ัทระดิับโลี่ก
หลี่ายแห่งเริ�มีสุ่งผูู้้บริหารไปิเรียนัที�สุถาบันัการศัึกษ์าดิ้านั
ธุรกิจแบบเดิิมีนั้อยลี่ง แต่เริ�มีสุ่งพวักเขาเข้าอบรมีการเปิ็นั
ผูู้้บริหารที�สุถาบันัการศัึกษ์าดิ้านัศัิลี่ปิะหรือมีหาวัิทยาลี่ัยดิ้านั
ศัิลี่ปิะเพิ�มีมีากขึ�นั
คนัที�กำาลี่ังคิดิวั่า“งานัยุ่งขนัาดินัี�ใครจะวั่างไปิพิพิธภัณฑ์
ศัิลี่ปิะกันั”อาจแปิลี่กใจที�เห็นัวั่าที�ผูู้้บริหารของบริษ์ัทระดิับโลี่ก
พากันัเข้าอบรมีที�มีหาวัิทยาลี่ัยศัิลี่ปิะกันัเยอะมีากแต่จริงๆแลี่้วั
เราเริ�มีเห็นัแนัวัโนั้มีนัี�มีาตั�งแต่ปิระมีาณสุิบปิีก่อนัแลี่้วั
นัิตยสุาร ฮาร์์วาร์์ด บิิส์ซิิเนส์ ร์ีวิว ลี่งบทควัามีชุิ�นัหนัึ�ง
ในัปิี 2008 ไวั้วั่า บริษ์ัทระดิับโลี่กเริ�มีมีองวั่าแนัวัคิดิที�ไดิ้
จากมีหาวัิทยาลี่ัยศัิลี่ปิะสุำาคัญกวั่าแนัวัคิดิเชุิงวัิเคราะห์ที�ไดิ้
จากหลี่ักสุูตรบริหารธุรกิจ (MBA) แบบดิั�งเดิิมี
6
แดิเนัียลี่ พิงค์ เขียนัไวั้ในัหนัังสุือขายดิีเรื�อง High
Concept วั่า ธุรกิจจำานัวันัมีากกำาลี่ังเปิลี่ี�ยนัวัิธีแข่งขันัจาก
การสุร้างควัามีแตกต่างดิ้านัการใชุ้งานัมีาเปิ็นัการสุร้างควัามี
แตกต่างดิ้านัอารมีณ์ควัามีรู้สุึก คุณค่าของปิริญญาในัยุคนัี�
ไมี่เหมีือนัสุมีัยก่อนัเราเริ�มีมีองวั่าคนัจบหลี่ักสุูตรบริหารธุรกิจ
เริ�มีหาไดิ้ง่ายเพราะมีีคนัจบเยอะมีากแต่กลี่ับมีีคนัจบหลี่ักสุูตร
สุร้างสุรรค์ศัิลี่ปิะ (MFA) แค่ไมี่กี�คนั
ยิ�งไปิกวั่านัั�นั เมีื�อปิระมีาณสุิบปิีก่อนั มีหาวัิทยาลี่ัย
สุแตนัฟอร์ดิเริ�มีให้ควัามีสุำาคัญกับ “Design Thinking” หรือ
แนัวัคิดิเชุิงออกแบบมีากขึ�นั แนัวัคิดินัี�จะเชุื�อมีโยงควัามีคิดิ
สุร้างสุรรค์กับควัามีเปิ็นัผูู้้นัำาเข้าดิ้วัยกันั ซุึ�งแตกต่างจาก
แนัวัคิดิเดิิมีที�มีักใชุ้“ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่”ในัการแก้ปิัญหาชุ่วัง
หลี่ายปิีหลี่ังนัี� สุถาบันัการศัึกษ์าดิ้านัธุรกิจในัยุโรปิเหนัือก็หันั
มีายกให้ “ควัามีคิดิสุร้างสุรรค์” เปิ็นัหัวัใจสุำาคัญของหลี่ักสุูตร
แทนัเชุ่นักันั
กระแสุนัิยมีนัี�แสุดิงให้เห็นัวั่า บร์ิษััทชั�นนำาอยาก่ให้
ว่าที�ผู้้้บร์ิหาร์ของตนมีความคิด้สร์้างสร์ร์ค์และความ
ละเอียด้อ่อนทางอาร์มณ์ แลี่ะในัปิัจจุบันัสุถาบันัการศัึกษ์า
ทั�วัโลี่กก็เริ�มีพัฒินัาหลี่ักสุูตรเพื�อตอบสุนัองควัามีต้องการนัี�
7
คนัในัแวัดิวังศัิลี่ปิะพูดิถึงการเปิลี่ี�ยนันัี�มีาสุักระยะแลี่้วั
เพื�อนัผู้มีสุ่วันัใหญ่ที�ทำางานัในัวังการศัิลี่ปิะมีานัานัเลี่่าวั่า
ในัชุ่วังหลี่ายปิีมีานัี� คนัที�มีาพิพิธภัณฑ์ศัิลี่ปิะเริ�มีมีีบางอย่างที�
เปิลี่ี�ยนัไปิ
ยกตัวัอย่างเชุ่นั พิพิธภัณฑ์ศัิลี่ปิะเมีโทรโพลี่ิทันัในันัคร
นัิวัยอร์กหรือเทต แกลี่เลี่อรีในักรุงลี่อนัดิอนั จะจัดิกิจกรรมีให้
ควัามีรู้กับผูู้้ชุมี ระหวั่างที�รับชุมีงานัศัิลี่ปิะ ภัณฑารักษ์์จะคอย
อธิบายเรื�องที�นั่าสุนัใจของผู้ลี่งานัศัิลี่ปิะในัเชุิงปิระวััติศัาสุตร์
ศัิลี่ปิะเกร็ดิควัามีรู้เกี�ยวักับการสุร้างสุรรค์ผู้ลี่งานัแลี่ะนััยแฝง
ต่างๆ ซุึ�งคนัในัแวัดิวังกลี่่าวักันัวั่าผูู้้ชุมีที�เข้าร่วัมีกิจกรรมี
ปิระเภทนัี�เปิลี่ี�ยนัไปิจากเดิิมีมีาก
หลี่ายปิีหลี่ังนัี� เรามีักเห็นันัักธุรกิจในัชุุดิสุูทเข้าปิะปินั
ในัแถวักับบรรดิานัักท่องเที�ยวัหรือนัักเรียนันัักศัึกษ์าเพื�อเข้า
ร่วัมีกิจกรรมีของพิพิธภัณฑ์ศัิลี่ปิะเมีโทรโพลี่ิทันัในัตอนัเชุ้าตรู่
พวักเขามีีภารกิจรัดิตัวั แต่ก็ยังสุลี่ะเวัลี่าก่อนัไปิทำางานัเพื�อ
เข้าชุมีแลี่ะเรียนัรู้งานัศัิลี่ปิะ
ผู้มีสุงสุัยเหลี่ือเกินัวั่าทำาไมีบริษ์ัทระดิับโลี่กถึงนัิยมีสุ่ง
วั่าที�ผูู้้บริหารไปิเรียนัศัิลี่ปิะ?พวักเขากำาลี่ังมีองหาอะไรกันัแนั่?
มีาร่วัมีค้นัหาคำาตอบนัั�นัไปิพร้อมีกันัเลี่ยครับ
8
สําหรับผู
้
อ่
าน
ที่ภารกิจรัดตัว
ทำาไมคนเก่่งร์ะด้ับโลก่จำึงสนใจำเร์ียนร์้้ด้้าน “ศิลป์์”
ก่ันมาก่ขึ�น?
ผู้มีอยากสุรุปิคำาตอบต่อ “คำาถามีสุำาคัญ” ในัหนัังสุือ
เลี่่มีนัี�เพื�อผูู้้อ่านัที�มีีภารกิจรัดิตัวั เนัื�อหาตรงนัี�เปิ็นัแค่การเกริ�นั
นัำาไปิถึงบทอื�นัๆ ในัหนัังสุือที�เราจะมีาพูดิคุยกันัเท่านัั�นัครับ
บริษ์ัทระดิับโลี่กสุ่งวั่าที�ผูู้้บริหารไปิเรียนัดิ้านัศัิลี่ปิะที�
สุถาบันัชุั�นันัำา แลี่ะคนัเก่งๆ ที�ทรงควัามีรู้ในันัิวัยอร์กกับลี่อนั
ดิอนัเข้าร่วักิจกรรมีของพิพิธภัณฑ์ในัยามีเชุ้าตรู่ สุาเหตุไมี่ใชุ่
เพื�อวัางท่าเปิ็นัผูู้้ทรงภูมีิ แต่พิวก่เขาก่ำาลังพิัฒนาทัก่ษัะด้้าน
ศิลป์์ของตัวเองเพิื�อเตร์ียมพิร์้อมก่ับโลก่ยุคใหม่
พวักเขาเข้าใจดิีวั่าก่าร์ตัด้สินใจำโด้ยให้ความสำาคัญ
ก่ับศาสตร์์ หร์ือวิธิีคิด้ที�มุ่งเน้น “ก่าร์วิเคร์าะห์” “ตร์ร์ก่ะ”
และ “เหตุผู้ล” เหมือนที�ผู้่านมา ก่ำาลังมีคุณค่าลด้ลงในโลก่
ทุก่วันนี�ที�สลับซัับซั้อนและไร์้เสถีียร์ภาพิมาก่ขึ�น
พวักเขาคิดิแลี่ะทำาแบบนัั�นัดิ้วัยเหตุผู้ลี่อะไรกันัแนั่?
ตอนัเขียนัหนัังสุือเลี่่มีนัี�ผู้มีไดิ้สุัมีภาษ์ณ์บริษ์ัทแลี่ะผูู้้คนั
9
มีากมีาย แลี่้วัผู้มีก็สุรุปิคำาตอบซุึ�งมีีจุดิร่วัมีออกเปิ็นั 3 ข้อไดิ้
ดิังต่อไปินัี�ครับ
ข้อแร์ก่ ในโลก่สมัยใหม่ เร์าเห็นข้อจำำาก่ัด้ในก่าร์คิด้
ด้้วยตร์ร์ก่ะและเหตุผู้ลชัด้เจำนขึ�นเร์ื�อยๆ ในัปิัจจุบันั
คนัจำานัวันัมีากเรียนัรู้แลี่ะฝึกฝนัการคิดิวัิเคราะห์ดิ้วัยตรรกะ
แลี่ะเหตุผู้ลี่ จนักลี่ายเปิ็นัวั่า “คำาตอบที�ถูกต้อง” กลี่ายเปิ็นั
ของธรรมีดิาที�มีีอยู่เกลี่ื�อนักลี่าดิไปิหมีดิ แลี่ะสุูญเสุียคุณค่า
ของมีันัลี่งไปิ
ในัสุมีัยก่อนัเรามีองวั่าทักษ์ะการวัิเคราะห์แลี่ะคิดิอย่าง
มีีเหตุผู้ลี่คือคุณสุมีบัติสุำาคัญของ “คนัเก่ง” แต่พอสุิ�งเหลี่่านัี�
ทำาให้เรา “ไดิ้คำาตอบที�ถูกต้องเหมีือนักับคนัอื�นั” จึงเกิดิเปิ็นั
ปิัญหาสุำาคัญวั่าเราเสุียควัามีแตกต่างไปิ หนัังสุือเลี่่มีนัี�จะ
พูดิถึงจุดิสุมีดิุลี่ระหวั่างศัาสุตร์แลี่ะศัิลี่ปิ์ ซุึ�งถ้าเราคิดิแลี่ะ
ตัดิสุินัใจดิ้วัย “ศัาสุตร์” มีากเกินัไปิ ปิัญหานัี�จะเกิดิขึ�นัอย่าง
แนั่นัอนั
นัอกจากนัี� โลี่กปิัจจุบันัไมี่ไดิ้ง่ายดิายเพียงพอที�จะใชุ้
“ศัาสุตร์”มีาวัิเคราะห์ทุกอย่างอีกต่อไปิ ผู้มีขอพูดิถึงคำาวั่า
“VUCA” ซุึ�งกองทัพอเมีริกาใชุ้พูดิถึงโลี่กในัปิัจจุบันั คำานัี�
ย่อมีาจาก Volatility (ควัามีผู้ันัผู้วันั), Uncertainty (ควัามี
10
ไมี่แนั่นัอนั), Complexity (ควัามีซุับซุ้อนั) แลี่ะ Ambiguity
(ควัามีคลีุ่มีเครือ)
ในัโลี่กที�มีีลี่ักษ์ณะข้างต้นั ถ้าเราพึ�งพาตรรกะแลี่ะ
เหตุผู้ลี่เพียงอย่างเดิียวัควัามีสุามีารถในัการแก้ไขปิัญหาแลี่ะ
ควัามีคิดิสุร้างสุรรค์จะกลี่ายเปิ็นัอัมีพาต
ทักษ์ะการคิดิอย่างมีีตรรกะซุึ�งที�ผู้่านัมีาเชุื�อกันัวั่าดิีที�สุุดิ
คือการมีองปิัญหาให้เปิ็นันัามีธรรมี โดิยมีองมีันัเปิ็นัควัามี
สุัมีพันัธ์เชุิงเหตุผู้ลี่ที�ไมี่ซุับซุ้อนั แลี่้วัจึงค่อยคิดิหาวัิธีแก้ไข
แต่ถ้าปิัญหาเริ�มีซุับซุ้อนัขึ�นั แลี่้วัควัามีสุัมีพันัธ์เปิลี่ี�ยนัแปิลี่ง
ตลี่อดิเวัลี่า วัิธีแก้ไขปิัญหาแบบเดิิมีจะใชุ้ไมี่ไดิ้ผู้ลี่
ในัโลี่กที�เปิ็นัอย่างนัี� ถ้าคุณพึ�งพาตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่
เพียงอย่างเดิียวั คุณจะตัดิสุินัใจอะไรไดิ้ยากมีาก คุณจะมีัวั
หาข้อมีูลี่แลี่ะคิดิหาเหตุผู้ลี่อย่างไมี่รู้จบ แต่ผู้่านัไปินัานัเท่าไร
ก็ไมี่มีีหลี่ักปิระกันัวั่าจะหาควัามีสุมีเหตุสุมีผู้ลี่ไดิ้
ในัโลี่กที�ทุกสุิ�งพัวัพันักันัยุ่งเหยิง วัิธีคิดิอย่างมีีตรรกะมีี
แต่จะใชุ้ไมี่ไดิ้ผู้ลี่ เราจึงต้องการ “สุัญชุาตญาณ” ที�จะเข้าใจ
ภาพรวัมีของสุิ�งรอบตัวั แลี่ะคิดิอย่างสุร้างสุรรค์ท่ามีกลี่าง
ควัามีไมี่แนั่นัอนัแลี่ะสุถานัการณ์ที�เปิลี่ี�ยนัแปิลี่งตลี่อดิเวัลี่า
11
ข้อสองคนในป์ัจำจำุบันมี“ความต้องก่าร์ทางอาร์มณ์”
มาก่ขึ�น
โรเบิร์ต วัิลี่เลี่ียมี โฟเกลี่ ผูู้้ไดิ้รับรางวััลี่โนัเบลี่สุาขา
เศัรษ์ฐศัาสุตร์ บอกวั่า เมีื�อโลี่กเราเจริญรุ่งเรืองแลี่ะมีั�งมีีขึ�นั
ผูู้้คนัสุ่วันัใหญ่ก็จะแสุวังหาปิัจจัยพื�นัฐานัต่างๆ ไดิ้ง่ายขึ�นั
ทั�งที�เมีื�อก่อนัเคยมีีปิระชุากรเพียงหยิบมีือที�ไดิ้สุัมีผู้ัสุนัั�นัทำาให้
“ควัามีต้องการทางอารมีณ์” ขยายไปิสุู่ผูู้้คนัเกือบทั�งโลี่ก
เปิ็นัครั�งแรกในัปิระวััติศัาสุตร์มีนัุษ์ยชุาติ
สุำาหรับคนัที�จะปิระสุบควัามีสุำาเร็จในัโลี่กสุมีัยใหมี่
“อารมีณ์ควัามีรู้สุึก” จึงสุำาคัญยิ�งกวั่าการคิดิวัางแผู้นัดิ้วัย
ตรรกะที�เย็นัเฉัียบกลี่ยุทธ์พิเศัษ์ทางการตลี่าดิราคาที�นั่าดิึงดิูดิ
หรือกระทั�งสุินัค้าแลี่ะบริการที�เหนัือชุั�นักวั่า
ตามีแนัวัคิดิ “ควัามีต้องการ 5 ระดิับของมีนัุษ์ย์” ของ
อับราฮััมี มีาสุโลี่วั์ คนัเรามีีควัามีต้องการหลี่ายระดิับ ก่อนัอื�นั
เราจะอยาก “ท้องอิ�มีแลี่ะนัอนัหลี่ับ” จากนัั�นัเมีื�อเราสุนัอง
ควัามีต้องการนัี�สุำาเร็จเราจะมีีควัามีต้องการที�ระดิับสุูงขึ�นัเริ�มี
ตั�งแต่ “ควัามีมีั�นัคงปิลี่อดิภัย” “ควัามีรักแลี่ะสุังคมี” “ควัามี
ภาคภูมีิใจในัตัวัเอง” ไปิจนัถึงควัามีต้องการสุูงสุุดิคือ “การไดิ้
พัฒินัาศัักยภาพของตนั”
12
เมีื�อคนัเราไปิถึงควัามีต้องการขั�นัสุูงสุุดิ สุินัค้าแลี่ะ
บริการที�ตอบโจทย์คนัในัขั�นันัี�จะกำากวัมีแลี่ะไมี่ชุัดิเจนั เพราะ
ควัามีต้องการสุูงสุุดิของคนักลีุ่่มีนัี�จะมีาจากแรงบันัดิาลี่ใจหรือ
อารมีณ์ควัามีรู้สุึกมีากกวั่าวััตถุที�จับต้องไดิ้ นัั�นัแสุดิงวั่าธุรกิจ
บริโภคทั�งหมีดิจะเปิลี่ี�ยนัเปิ็นัธุรกิจดิ้านัอารมีณ์ควัามีรู้สุึกคนัที�
เข้าใจเรื�องนัี�แลี่ะมีี “เซุ้นัสุ์” ที�จะเข้าใจผูู้้อื�นั คือคนัที�จะปิระสุบ
ควัามีสุำาเร็จในัโลี่กยุคใหมี่
ข้อสาม ก่ฎเก่ณฑ์์ทางสังคมตามก่าร์เป์ลี�ยนแป์ลง
ของโลก่ไม่ทัน
เมีื�อโลี่กหมีุนัเร็วัขึ�นั กฎเกณฑ์ทางสุังคมีจึงไลี่่ตามีหลี่ัง
อยู่ตลี่อดิเวัลี่า กฎหลี่ายเรื�องกำาลี่ัง “ลี่้าสุมีัย” ไปิอย่างรวัดิเร็วั
โดิยเฉัพาะกฎที�เขียนัขึ�นัเปิ็นัลี่ายลี่ักษ์ณ์อักษ์รแลี่ะบังคับให้เรา
ทำาตามีโดิยไมี่ตั�งคำาถามีเราจะเห็นัไดิ้จากตัวัอย่างข่าวัฉัาวัของ
บริษ์ัทไลี่ฟ์ดิอร์ (Livedoor) แลี่ะบริษ์ัทดิีนัา (DeNA)
ถ้าเราไมี่อยากเปิ็นัเหยื�อของกฎระเบียบ เราต้อง
ไมี่พึ�งพาเฉัพาะกฎระเบียบหรือกฎหมีายที�บัญญัติเปิ็นั
ลี่ายลี่ักษ์ณ์อักษ์ร แต่ต้องใชุ้ “อารมีณ์ควัามีรู้สุึก” มีาชุ่วัยในั
การตัดิสุินัใจดิ้วัย
13
ตอนักูเกิลี่เข้าซุื�อบริษ์ัทสุตาร์ทอัพดิ้านัAIสุัญชุาติอังกฤษ์
ที�ชุื�อดิีพมีายดิ์ (DeepMind) มีีการตั�งคณะกรรมีการจริยธรรมี
ขึ�นัภายในับริษ์ัทเพื�อปิ้องกันัเหตุไมี่คาดิคิดิที�AIอาจอาลี่ะวัาดิ
ขึ�นัมีา กูเกิลี่คิดิวั่าในัเมีื�อ AI วัิวััฒินัาการแลี่ะเปิลี่ี�ยนัแปิลี่ง
อย่างรวัดิเร็วั ถ้ามีัวัรอให้สุังคมีภายนัอกออกข้อบังคับ ก็อาจ
ชุักชุ้าเกินัไปิ
เมีื�อควัามีพร้อมีดิ้านักฎหมีายไลี่่ตามีโลี่กไมี่ทันั บาง
ครั�งเราต้องตัดิสุินัใจดิ้วัยควัามีรู้สุึกของตัวัเอง โดิยไมี่ยึดิแต่
กฎหมีายลี่ายลี่ักษ์ณ์อักษ์รโดิยไมี่ลี่ืมีหูลี่ืมีตา
จนัถึงจุดินัี�คุณคงพอเข้าใจแลี่้วันัะครับ วั่าทำาไมีบริษ์ัท
ระดิับโลี่กต้องสุ่งวั่าที�ผูู้้บริหารไปิเข้าอบรมีดิ้านัปิรัชุญาแลี่ะ
ศัิลี่ปิะอย่างสุถาบันั RCA แลี่ะทำาไมีคนัเก่งระดิับโลี่กต่างก็
เอาเปิ็นัเอาตายกับการพัฒินัาทักษ์ะดิ้านั “อารมีณ์” แลี่ะ
“ศัิลี่ปิะ” มีาก
ปิัญหาที�เราจะเผู้ชุิญต่อจากนัี�ไมี่อาจแปิลี่งเปิ็นั
ค่าตัวัเลี่ขไดิ้ง่ายๆ แลี่ะไมี่สุามีารถแยกแยะให้ชุัดิเจนัดิ้วัย
ตรรกะอย่างเดิียวั พวักเขาจึงฝึกปิรือทักษ์ะการตัดิสุินัใจในั
ระดิับสุูงสุุดิเพื�อตัดิสุินัใจแก้ปิัญหาเหลี่่านัั�นัไดิ้อย่างทันัต่อ
เวัลี่าแลี่ะเหมีาะสุมีนัั�นัเอง
14
ลองคิดว่
าชีวิตทุกวันของเราคือ
“ผลงานศิลปะ”
คนัจำานัวันัมีากคิดิวั่ามีุมีมีองดิ้านั“ศัิลี่ปิ์”แค่จำาเปิ็นัต่อ
การสุร้างสุรรค์หรือการรับชุมีผู้ลี่งานัศัิลี่ปิะอย่างเชุ่นัดินัตรีหรือ
ภาพเขียนั แลี่ะไมี่มีีปิระโยชุนั์กับเรื�องอื�นัๆ เลี่ย แต่ชุีวัิตคนัเรา
จะอยู่ไกลี่จากศัิลี่ปิะขนัาดินัั�นัเลี่ยเหรอ?
ผู้มีคิดิวั่าถ้าเราอยากให้สุังคมีดิียิ�งขึ�นัในัอนัาคต เรา
นั่าจะมีองวั่าชุีวัิตปิระจำาวัันัของเราทุกวัันันัั�นัเปิรียบไดิ้กับ
“การสุร้างสุรรค์งานัศัิลี่ปิะ”
โจเซุฟ บอยสุ์ นัักคิดิชุาวัเยอรมีันั เสุนัอแนัวัคิดิชุื�อ
“การแกะสุลี่ักสุังคมี” (Social Sculpture) เขามีองวั่าพวักเรา
แต่ลี่ะคนัต่างเปิ็นัศัิลี่ปิินัที�กำาลี่ังร่วัมีกันัสุร้างสุรรค์ผู้ลี่งานัที�
เรียกวั่าโลี่ก ดิังนัั�นัเราควัรใชุ้ชุีวัิตแต่ลี่ะวัันัดิ้วัยภาพในัใจวั่า
อยากทำาให้โลี่กนัี�เปิ็นัอย่างไร
ถ้าเราคิดิไดิ้แบบนัี� เราก็จะมีีกำาลี่ังใจในัการใชุ้ชุีวัิต
มีากขึ�นั ถึงแมี้ระหวั่างที�เราใชุ้ชุีวัิตต่อสุู้ดิิ�นัรนัท่ามีกลี่างโลี่ก
ที�โหดิร้าย เราก็จะไมี่ยอมีแพ้แลี่ะไมี่สุูญเสุียควัามีหวัังวั่า
จะเปิลี่ี�ยนัโลี่กนัี�ให้ดิีขึ�นัไดิ้อย่างไร
ถ้าคุณเปิ็นันัักธุรกิจ ก็ลี่องมีองโปิรเจ็กต์ที�ตัวัเองมีี
สุ่วันัร่วัมีเปิ็นัผู้ลี่งานัศัิลี่ปิะแลี่ะตนัเองเปิ็นัศัิลี่ปิินัดิูสุิครับ หรือ
15
ถ้าคุณเปิ็นัเจ้าของกิจการ ก็ลี่องมีองวั่าบริษ์ัทของตัวัเองเปิ็นั
ผู้ลี่งานัของตนัผูู้้เปิ็นัศัิลี่ปิินัไดิ้เชุ่นักันั
เมีื�อเราใชุ้ชุีวัิตดิ้วัยแนัวัคิดิแบบนัี� พวักเราจะกลี่าย
เปิ็นักลีุ่่มีศัิลี่ปิินัผูู้้มีีสุ่วันัร่วัมีในัการแกะสุลี่ักสุังคมี สุ่วันั
“ชุีวัิตปิระจำาวัันั” ของเราก็จะเปิ็นักิจกรรมีที�สุั�งสุมีเพิ�มีพูนัขึ�นั
เรื�อยๆ จนัสุร้างสุรรค์โลี่กในัอนัาคตข้างหนั้า พวักเราทุกคนั
ก็คือ ศัิลี่ปิินัี�จะคอยแกะสุลี่ักสุังคมี แลี่้วัเราก็จะไดิ้ปิระโยชุนั์
จากการพัฒินัาควัามีสุามีารถทางศัิลี่ปิ์อย่างแนั่นัอนั
บทที่
1
ป
ั ญหาของตรรกะ
และเหตุผล
ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf
18 เก่งด้วยศาสตร์ ชนะขาดด้วยศิลป
์
ยุคสมัยที่ “ตรรกะ” และ “เหตุผล”
ไม่
พออีกต่
อไป
เวัลี่าเราต้องตัดิสุินัใจทำาอะไรสุักอย่างเรามีีวัิธีตัดิสุินัใจ
2 แบบ ไดิ้แก่ ใชุ้ “ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่” กับใชุ้ “อารมีณ์แลี่ะ
สุัญชุาตญาณ”
ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่คือการคิดิอย่างเปิ็นัลี่ำาดิับจนักระทั�ง
ไดิ้ข้อสุรุปิ สุ่วันัอารมีณ์แลี่ะสุัญชุาตญาณคือ การคิดิหา
ข้อสุรุปิโดิยกระโดิดิข้ามีตรรกะตั�งแต่ต้นั
ถ้าเรามีองย้อนัเวัลี่าตลี่อดิ 20 ปิีที�ผู้่านัมีา คนัญี�ปิุ�นั
สุ่วันัใหญ่จะตัดิสุินัใจเรื�องสุำาคัญโดิยใชุ้ “ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่”
ไมี่วั่าคนัตัดิสุินัใจจะเชุี�ยวัชุาญดิ้านันัั�นัหรือไมี่ก็ตามี หลี่ายคนั
อาจสุงสุัยวั่ามีีใครใชุ้“สุัญชุาตญาณกับอารมีณ์”ตัดิสุินัใจเรื�อง
สุำาคัญดิ้วัยเหรอ? มีีสุิครับ แลี่้วัผู้มีมีีตัวัอย่างมีาเลี่่าเยอะเลี่ย
บริษ์ัทโซุนัี�เปิ็นัหนัึ�งในับริษ์ัทที�ใชุ้ “อารมีณ์” เปิ็นัเกณฑ์
ในัการตัดิสุินัใจ พวักเขาจะพิจารณาวั่า “สุิ�งนัี�สุวัยหรือยัง?”
“สุิ�งนัี�สุนัุกหรือเปิลี่่า?” เวัลี่าจะคิดิค้นัสุินัค้าใหมี่หรือทำาอะไร
สุักอย่าง
19
บทที่ 1 ป
ั ญหาของตรรกะและเหตุผล
เวัลี่าโซุนัี�จะสุร้างโรงงานัสุิ�งแรกที�เขาคิดิคือจะทำายังไง
ให้โรงงานันั่าตื�นัเต้นัแลี่ะเพลี่ิดิเพลี่ินั เพื�อให้วัิศัวักรเก่งๆ
ไดิ้แสุดิงทักษ์ะอย่างสุุดิฝีมีือ หรือจะพูดิให้เข้าใจง่ายก็คือ
“เราจะทำาเรื�องสุนัุกๆ ไปิเรื�อยๆ อย่างไมี่หยุดิยั�ง” เมีื�อโซุนัี�มีี
เปิ้าหมีายแบบนัี�บริษ์ัทจึงตัดิสุินัใจเรื�องต่างๆวั่า“ควัรทำาแลี่ะ
ไมี่ควัรทำาอะไร” อยู่บนัควัามีคิดิวั่า “สุิ�งนัี�นั่าสุนัุกหรือยัง?”
หรือจะเรียกวั่าอารมีณ์อยู่เหนัือเหตุผู้ลี่ก็ไดิ้
วัอลี่์กแมีนัที�เปิ็นัผู้ลี่งานัชุิ�นัเอกของโซุนัี�ก็ถือกำาเนัิดิ
ขึ�นัมีาบนัโลี่กดิ้วัยอารมีณ์ของผูู้้ก่อตั�งอย่างอิบุกะ มีาซุารุ
เดิิมีทีวัอลี่์กแมีนัเปิ็นัสุินัค้าสุั�งทำาพิเศัษ์ ฝ�ายพัฒินัา
ผู้ลี่ิตมีันัขึ�นัแค่ชุิ�นัเดิียวัตามีคำาขอของอิบุกะ มีาซุารุ ปิระธานั
กิตติมีศัักดิิ�ในัสุมีัยนัั�นั อิบุกะอยากไดิ้เครื�องเลี่่นัเทปิขนัาดิเลี่็ก
แลี่ะคุณภาพดิีสุำาหรับฟังเพลี่งบนัเครื�องบินัเวัลี่าเขาเดิินัทาง
ไปิทำางานัต่างปิระเทศั แต่หลี่ังจากอิบุกะเอามีันัให้โมีริตะ
อากิโอะผูู้้ก่อตั�งแลี่ะเจ้าของบริษ์ัทร่วัมีดิูโมีริตะก็ถูกใจยกใหญ่
แลี่ะไฟเขียวัให้ผู้ลี่ิตมีันัทันัที
ในัยุคนัั�นั โซุนัี�เปิ็นับริษ์ัทใหญ่ที�โดิ่งดิังระดิับโลี่กแลี่้วั
แต่การตัดิสุินัใจพัฒินัาสุินัค้าที�ไมี่เคยมีีมีาก่อนัอย่าง
“เครื�องเลี่่นัเทปิพกพา” กลี่ับเกิดิขึ�นัจากบทสุนัทนัาง่ายๆ วั่า
“ดิูเครื�องนัี�สุิ” “เฮั้ย มีันัเจ๋งนัี�นัา” ซุึ�งเปิ็นัคนัลี่ะเรื�องกันัเลี่ย
20 เก่งด้วยศาสตร์ ชนะขาดด้วยศิลป
์
กับสุมีัยนัี� ทุกวัันันัี�พนัักงานัญี�ปิุ�นัต้องสุำารวัจตลี่าดิยกใหญ่
แลี่ะคิดิกลี่ยุทธ์ทางการตลี่าดิเปิ็นัปิึกเอกสุารหนัาเตอะ
เพื�อนัำาเสุนัอให้กรรมีการหลี่ายสุิบคนัพิจารณาก่อนัแถมีสุุดิท้าย
ก็ผู้ลี่ิตสุินัค้ายอดินัิยมีใดิไมี่ไดิ้ดิ้วัย
หลี่ังไดิ้ไฟเขียวัจากผูู้้ก่อตั�งทั�งสุองคนัเรียบร้อย คนัที�
อยู่หนั้างานักลี่ับค้านัหัวัชุนัฝาโดิยใชุ้ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่วั่า
“เครื�องเลี่่นัเทปิที�ไมี่มีีลี่ำาโพงแลี่ะบันัทึกเสุียงคงขายไมี่ออก
หรอก” พวักเขาอ้างอิงจากผู้ลี่สุำารวัจตลี่าดิตอนันัั�นัวั่า ลีู่กค้า
อยากไดิ้ลี่ำาโพงใหญ่ๆ แลี่ะคนัสุ่วันัใหญ่ซุื�อเครื�องเลี่่นัเทปิเพื�อ
อัดิรายการวัิทยุไวั้ฟัง
วัอลี่์กแมีนัของโซุนัี�เปิ็นัอีกตัวัอย่างหนัึ�งของการตัดิสุินัใจ
เรื�องธุรกิจบนัพื�นัฐานัของ “อารมีณ์” ซุึ�งตรงข้ามีกับอีกขั�วั
อย่างเหตุผู้ลี่นัั�นัเอง
ผู้มีขอยกอีกตัวัอย่างในัการตัดิสุินัใจดิ้วัย“สุัญชุาตญาณ”
ซุึ�งตรงข้ามีกับตรรกะเหตุผู้ลี่ ตัวัอย่างคลี่าสุสุิกเรื�องนัี�ก็คือ
สุตีฟ จ็อบสุ์
สุตีฟ จ็อบสุ์ พูดิถึง “สุัญชุาตญาณ” ไวั้วั่า
21
บทที่ 1 ป
ั ญหาของตรรกะและเหตุผล
ผู้้�คนในชีนบิทของอินเดียไม่ได�มีชีีวิตอย้่ด�วยตร์ร์กะแบิบิ
พวกเร์า แต่มีชีีวิตอย้่ด�วยส์ัญชีาตญาณ แล�วส์ัญชีาตญาณ
ของพวกเขาก็ส์ุดยอดและพัฒนาจนกลายเป็็นอันดับิหน่�ง
ของโลก ส์ัญชีาตญาณนั�นทร์งพลังมาก ผู้มคิดว่าทร์งพลัง
ยิ�งกว่าตร์ร์กะเหตุผู้ลเส์ียอีก มันมีอิทธิิพลต่องานของผู้มมาก
สุตีฟ จ็อบสุ์ มีักตัดิสุินัใจโดิยใชุ้สุัญชุาตญาณชุั�วัวัูบ
สุมีัยที�เขากลี่ับมีาอยู่แอปิเปิิลี่อีกครั�งจ็อบสุ์เพิ�มีไอแมีค(iMac)
อีก5สุีโดิยไมี่ไดิ้คิดิถึงค่าใชุ้จ่ายในัการผู้ลี่ิตหรือสุินัค้าคงเหลี่ือ
แต่เขาตัดิสุินัใจ “เดิี�ยวันัั�นัทันัที” ตามีที�นัักออกแบบเสุนัอเลี่ย
คนัที�เคยทำางานัดิ้านัการผู้ลี่ิตหรือการกระจายสุินัค้า
จะเข้าใจทันัทีวั่า การเพิ�มีสุินัค้าอีก 5 สุีจากเดิิมีแค่สุีเดิียวัจะ
ทำาให้งานัยุ่งยากขึ�นัแบบก้าวักระโดิดิ ตามีหลี่ักแลี่้วับริษ์ัท
ควัรวัิเคราะห์แลี่ะจำาลี่องสุถานัการณ์อย่างระมีัดิระวัังก่อนั
ตัดิสุินัใจแต่จ็อบสุ์ตัดิสุินัใจดิ้วัย“สุัญชุาตญาณแลี่ะอารมีณ์”
ไมี่ใชุ่ “ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่” สุุดิท้ายไอแมีคก็กลี่ายเปิ็นัสุินัค้า
ยอดินัิยมีแลี่ะถือเปิ็นัสุัญลี่ักษ์ณ์แห่งการฟ้�นัคืนัชุีพของ
แอปิเปิิลี่อย่างแท้จริง
22 เก่งด้วยศาสตร์ ชนะขาดด้วยศิลป
์
เวัลี่าตัดิสุินัใจเรื�องธุรกิจ คนัญี�ปิุ�นัชุอบใชุ้ “ตรรกะแลี่ะ
เหตุผู้ลี่” มีากกวั่า “สุัญชุาตญาณแลี่ะอารมีณ์” แต่จริงๆ แลี่้วั
การใชุ้ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่ไมี่ไดิ้แปิลี่วั่าเราเฉัลี่ียวัฉัลี่าดิกวั่าแต่
อย่างใดิกลี่ับกันัมีันัสุะท้อนัให้เห็นัวั่าคนัญี�ปิุ�นัชุอบไหลี่ไปิตามี
บรรยากาศัที�ผูู้้มีีอำานัาจสุร้างขึ�นั แลี่้วัก็ตัดิสุินัใจกันัแบบงงๆ
หรือจะเรียกวั่าเก่งแต่เปิลี่ือกนัอกก็วั่าไดิ้
เวัลี่าเราต้องตัดิสุินัใจเรื�องสุำาคัญ เราจะต้องเลี่ือก
ระหวั่าง“ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่”กับ“อารมีณ์แลี่ะสุัญชุาตญาณ”
คนัญี�ปิุ�นัมีักคิดิวั่าตรรกะเหนัือกวั่าสุัญชุาตญาณแลี่ะเหตุผู้ลี่
เหนัือกวั่าอารมีณ์ แต่ถ้าลี่องย้อนัมีองกลี่ับไปิในัอดิีต
การตัดิสุินัใจอันัยอดิเยี�ยมีหลี่ายครั�งกลี่ับตั�งอยู่บนั “อารมีณ์
แลี่ะสุัญชุาตญาณ” ไมี่นั้อยเลี่ย
ใช้
สัญชาตญาตได้
แต่
ห้
ามไร้
เหตุผล
ถึงผู้มีจะพูดิเชุียร์อารมีณ์แลี่ะสุัญชุาตญาณผู้มีก็ไมี่ไดิ้
บอกให้เมีินัตรรกะกับเหตุผู้ลี่นัะครับ ต่อให้สุัญชุาตญาณจะ
สุำาคัญแค่ไหนัเราก็ไมี่ควัรไร้เหตุผู้ลี่ถี้าเร์ามีตัวเลือก่มาก่มาย
ก่องอย้่ตร์งหน้า แล้วเร์าจำงใจำเลือก่ด้้วยสัญชาตญาณหร์ือ
23
บทที่ 1 ป
ั ญหาของตรรกะและเหตุผล
อาร์มณ์ ทั�งที�ตัวเลือก่นั�นคิด้มุมไหนก่็เสียเป์ร์ียบ นี�ไม่ใช่
ทั�งความบ้าหร์ือก่ล้า แต่มันคือ “โง่”
ที�ผู้มีอยากบอกก็คือ ถ้าคุณต้องเจอปิัญหาที�คิดิดิ้วัย
ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่แลี่้วัก็ยังไมี่ไดิ้คำาตอบชุัดิเจนั คุณควัรพึ�ง
“สุัญชุาตญาณ” จะดิีกวั่า มีีหลี่ายกรณีที�สุัญชุาตญาณแลี่ะ
อารมีณ์ชุ่วัยให้เกิดิการตัดิสุินัใจอันัยอดิเยี�ยมีจนันัำาไปิสุู่
ผู้ลี่ลี่ัพธ์ที�ดิีขึ�นักวั่าเดิิมีมีาก
นัี�ไมี่ใชุ่แค่ควัามีคิดิเห็นัของผู้มีคนัเดิียวั ถ้าคุณลี่อง
ศัึกษ์าเรื�องราวัในัอดิีต คุณจะพบวั่ามีีหลี่ายคนัที�ทำาเชุ่นั
เดิียวักันันัี�
ยกตัวัอย่างเชุ่นัมีัตสุึระเซุซุังนัักดิาบชุื�อดิังแห่งยุคเอโดิะ
นัอกจากฝีมีือดิาบจะเก่งกาจแลี่้วั เขายังแสุดิงฝีมีือดิ้านั
การเมีืองในัฐานัะขุนันัางใหญ่ดิ้วัยการฟ้�นัฟูภาวัะเศัรษ์ฐกิจ
ที�ฝ้ดิเคืองของแควั้นัให้กลี่ับมีาไดิ้ เขาผู้่านัปิระสุบการณ์ทั�ง
ควัามีสุำาเร็จแลี่ะลี่้มีเหลี่วัหลี่ายครั�งครั�งหนัึ�งเขาเคยกลี่่าวัไวั้วั่า
“มีีชุัยชุนัะที�นั่าพิศัวัง แต่ไมี่มีีควัามีพ่ายแพ้ที�นั่าพิศัวัง”
ก่อนัอื�นัเราลี่องดิูครึ�งแรกที�วั่า “มีีชุัยชุนัะที�นั่าพิศัวัง”
กันัก่อนั คำาวั่า “นั่าพิศัวัง” หมีายถึงไมี่สุามีารถอธิบายดิ้วัย
เหตุผู้ลี่ไดิ้ มีัตซุึระหมีายควัามีวั่าบางครั�งเขาก็ไมี่เข้าใจวั่า
24 เก่งด้วยศาสตร์ ชนะขาดด้วยศิลป
์
ทำาไมีถึงชุนัะ แลี่ะบางครั�งก็ไมี่มีีคำาอธิบาย ชุัยชุนัะแบบนัั�นัก็
มีีเชุ่นักันั
สุ่วันัครึ�งหลี่ังที�วั่า “ไมี่มีีควัามีพ่ายแพ้ที�นั่าพิศัวัง”
หมีายถึงเราสุามีารถอธิบายควัามีพ่ายแพ้ดิ้วัยเหตุผู้ลี่ไดิ้เสุมีอ
แสุดิงวั่าเวัลี่าแพ้ ย่อมีต้องมีีปิัจจัยบางอย่างที�นัำาไปิสุู่ควัามี
พ่ายแพ้นัั�นั
เวัลี่าเราตัดิสุินัใจเรื�องต่างๆ จะมีีหลี่ายครั�งที�เราไมี่
สุามีารถอธิบายการตัดิสุินัใจอันัยอดิเยี�ยมีดิ้วัยเหตุผู้ลี่ไดิ้
จริงๆ แลี่้วัคนัที�ทำาแบบนัั�นัไมี่ไดิ้ตัดิสุินัใจโดิยไร้เหตุผู้ลี่
แต่เขาก้าวัข้ามีเหตุผู้ลี่ไปิต่างหาก
หนัังสุือเลี่่มีนัี�ชุวันัคุณมีองหาจุดิสุมีดิุลี่ระหวั่าง“ศัาสุตร์”
แลี่ะ “ศัิลี่ปิ์” ในัชุีวัิต ธุรกิจ แลี่ะหนั้าที�การงานั เวัลี่าตัดิสุินัใจ
เรื�องใดิ เราควัรคิดิทั�งในัมีุมีตรรกะแลี่ะสุัญชุาตญาณถึงจะไดิ้
ปิระโยชุนั์สุูงสุุดิ
ควัามีคิดิที�วั่า “ตรรกะกับสุัญชุาตญาณต้องมีีสุิ�งใดิ
ดิ้อยกวั่า” เปิ็นัควัามีคิดิที�อันัตรายมีาก ควัามีคิดินัี�จะพาคุณ
ไปิเจออีกปิัญหาใหญ่นัั�นัคือ “คิดิโดิยเนั้นัตรรกะมีากจนั
เกินัไปิ”

More Related Content

More from Piyapong Sirisutthanant

ตัวอย่างหนังสือ_ยกหิน 10 ตันออกจากอก.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ยกหิน 10 ตันออกจากอก.pdfตัวอย่างหนังสือ_ยกหิน 10 ตันออกจากอก.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ยกหิน 10 ตันออกจากอก.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
โปรดเยียวยาใจฉันด้วยหนังสือเล่มนั้น_ตัวอย่าง.pdf
โปรดเยียวยาใจฉันด้วยหนังสือเล่มนั้น_ตัวอย่าง.pdfโปรดเยียวยาใจฉันด้วยหนังสือเล่มนั้น_ตัวอย่าง.pdf
โปรดเยียวยาใจฉันด้วยหนังสือเล่มนั้น_ตัวอย่าง.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
ความเจริญไม่เคยเกิดขึ้นเอง Power and progress_ตัวอย่าง.pdf
ความเจริญไม่เคยเกิดขึ้นเอง Power and progress_ตัวอย่าง.pdfความเจริญไม่เคยเกิดขึ้นเอง Power and progress_ตัวอย่าง.pdf
ความเจริญไม่เคยเกิดขึ้นเอง Power and progress_ตัวอย่าง.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_แค่มองให้เป็น.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_แค่มองให้เป็น.pdfตัวอย่างหนังสือ_แค่มองให้เป็น.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_แค่มองให้เป็น.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdfตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
AI 2041 ตัวอย่าง
AI 2041 ตัวอย่างAI 2041 ตัวอย่าง
AI 2041 ตัวอย่าง
Piyapong Sirisutthanant
 
LHTL_Sample.pdf
LHTL_Sample.pdfLHTL_Sample.pdf
LHTL_Sample.pdf
Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
Piyapong Sirisutthanant
 
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
Piyapong Sirisutthanant
 

More from Piyapong Sirisutthanant (20)

ตัวอย่างหนังสือ_ยกหิน 10 ตันออกจากอก.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ยกหิน 10 ตันออกจากอก.pdfตัวอย่างหนังสือ_ยกหิน 10 ตันออกจากอก.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ยกหิน 10 ตันออกจากอก.pdf
 
โปรดเยียวยาใจฉันด้วยหนังสือเล่มนั้น_ตัวอย่าง.pdf
โปรดเยียวยาใจฉันด้วยหนังสือเล่มนั้น_ตัวอย่าง.pdfโปรดเยียวยาใจฉันด้วยหนังสือเล่มนั้น_ตัวอย่าง.pdf
โปรดเยียวยาใจฉันด้วยหนังสือเล่มนั้น_ตัวอย่าง.pdf
 
ความเจริญไม่เคยเกิดขึ้นเอง Power and progress_ตัวอย่าง.pdf
ความเจริญไม่เคยเกิดขึ้นเอง Power and progress_ตัวอย่าง.pdfความเจริญไม่เคยเกิดขึ้นเอง Power and progress_ตัวอย่าง.pdf
ความเจริญไม่เคยเกิดขึ้นเอง Power and progress_ตัวอย่าง.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdfตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_พูดคุยอย่างไร ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ฉันแข็งแกร่งพอที่จะเชื่อความคิดของตัวเอง.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถกเถียงอย่างไร ให้เราเข้าใจกันมากกว่าเดิม.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เพราะฉันแตกต่างจึงบริหารเวลาแบบนี้.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdfตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_เธอหรือฉันใครกันที่Toxic.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdfตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_ถ้าสอนงานแบบนี้.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_แค่มองให้เป็น.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_แค่มองให้เป็น.pdfตัวอย่างหนังสือ_แค่มองให้เป็น.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_แค่มองให้เป็น.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdfตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คู่มือทำธุรกิจฉบับคนคิดสร้างสรรค์.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdfตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_คิดอย่างไรไม่ให้คิดไปเอง.pdf
 
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdfตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
ตัวอย่างหนังสือ_Blitzscaling.pdf
 
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdfฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
ฉันหมด Passion หรือแค่ยังหามันไม่เจอ_Sample.pdf
 
AI 2041 ตัวอย่าง
AI 2041 ตัวอย่างAI 2041 ตัวอย่าง
AI 2041 ตัวอย่าง
 
LHTL_Sample.pdf
LHTL_Sample.pdfLHTL_Sample.pdf
LHTL_Sample.pdf
 
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่องตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
ตัวอย่าง หนังสือ คนเก่งคิดแบบนี้ไง พูดอะไรก็รู้เรื่อง
 
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stickตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
ตัวอย่างหนังสือ อยากขายดี สตอรี่ต้องโดน Stories that stick
 
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
ตัวอย่างหนังสือ The Compound Effect
 
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวยตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
ตัวอย่างหนังสือ Everything is f*cked คู่มือแห่งความหวัง ในโลกสุดเฮงซวย
 

ตัวอย่างหนังสือ_เก่งด้วยศาสตร์.pdf

 • 2. บทนํา 4 บทที่ 1 ป ั ญหาของตรรกะและเหตุผล 16 บทที่ 2 ตลาดของความต้ องการ 66 ด้ านอารมณ์ ขนาดมหึมา บทที่ 3 ป ั ญหาใหญ่ เมื่อสังคมเปลี่ยน 86 เร็วเกินไป บทที่ 4 สมองกับเซ้ นส์ 108 บทที่ 5 ผสมผสานอารมณ์ ศิลป ์ เข้ ากับ 120 การใช้ ชีวิต บทที่ 6 พลังของสัญชาตญาณ 138 บทที่ 7 เราจะขัดเกลาทักษะทางศิลป ์ 164 ได้ อย่ างไร สารบัญ
 • 3. 4 บทนํา RCA(RoyalCollegeofArt)แห่งปิระเทศัอังกฤษ์เปิ็นั มีหาวัิทยาลี่ัยดิ้านัศัิลี่ปิะเพียงแห่งเดิียวัในัโลี่กที�สุามีารถมีอบ วัุฒิิปิริญญาโทหรือปิริญญาเอกให้แก่ผูู้้จบการศัึกษ์า จาก การจัดิอันัดิับมีหาวัิทยาลี่ัยเมีื�อปิี 2015 สุถาบันัแห่งนัี�ไดิ้รับ เลี่ือกเปิ็นัอันัดิับ1ของโลี่กในัสุาขา“ศัิลี่ปิะแลี่ะการออกแบบ” เจมีสุ์ ไดิสุันั ผูู้้ก่อตั�งบริษ์ัทไดิสุันัที�ผู้ลี่ิตนัวััตกรรมีเครื�องใชุ้ ไฟฟ้าชุั�นันัำาระดิับโลี่กก็เรียนัจบดิ้านัการออกแบบผู้ลี่ิตภัณฑ์ จากสุถาบันันัี�เชุ่นักันั ชุ่วังไมี่กี�ปิีมีานัี�RCAกำาลี่ังเดิินัแผู้นัธุรกิจอันัชุาญฉัลี่าดิ โดิยมีีบริษ์ัทต่างๆเปิ็นักลีุ่่มีลีู่กค้าสุำาคัญคุณคิดิวั่าRCAกำาลี่ัง คิดิจะทำาอะไรครับ? คำาตอบก็คือพวักเขากำาลี่ังจัดิอบรมีให้กับผูู้้บริหารของ บริษ์ัทระดิับโลี่ก ปิัจจุบันั RCA จัดิการอบรมีหลี่ากหลี่ายปิระเภทให้กับ บรรดิาผูู้้บริหาร บริษ์ัทที�มีีชุื�อเสุียงไมี่วั่าจะเปิ็นับริษ์ัทรถยนัต์ ฟอร์ดิบริษ์ัทเครดิิตการ์ดิวัีซุ่าหรือบริษ์ัทผู้ลี่ิตยาแกลี่็กโซุสุมีิทไคลี่์นั ต่างสุ่งวั่าที�ผูู้้บริหารที�จะต้องแบกรับอนัาคตของบริษ์ัทไปิศัึกษ์าที�นัี�
 • 4. 5 ถ้ามีองในัแวับแรก“มีหาวัิทยาลี่ัยดิ้านัศัิลี่ปิะระดิับโลี่ก” กับ“บริษ์ัทชุั�นันัำา”ไมี่นั่ามีีอะไรมีาเชุื�อมีโยงกันัไดิ้แต่แนัวัคิดินัี� กำาลี่ังเปิ็นัที�นัิยมีไปิทั�วัโลี่กครับ นัิตยสุารดิ้านัเศัรษ์ฐกิจชุื�อดิังอย่าง ไฟแนนเชีียลไทมส์์ ตีพิมีพ์บทควัามีชุิ�นัหนัึ�งเมีื�อปิี 2016 ไวั้วั่า บริษ์ัทระดิับโลี่ก หลี่ายแห่งเริ�มีสุ่งผูู้้บริหารไปิเรียนัที�สุถาบันัการศัึกษ์าดิ้านั ธุรกิจแบบเดิิมีนั้อยลี่ง แต่เริ�มีสุ่งพวักเขาเข้าอบรมีการเปิ็นั ผูู้้บริหารที�สุถาบันัการศัึกษ์าดิ้านัศัิลี่ปิะหรือมีหาวัิทยาลี่ัยดิ้านั ศัิลี่ปิะเพิ�มีมีากขึ�นั คนัที�กำาลี่ังคิดิวั่า“งานัยุ่งขนัาดินัี�ใครจะวั่างไปิพิพิธภัณฑ์ ศัิลี่ปิะกันั”อาจแปิลี่กใจที�เห็นัวั่าที�ผูู้้บริหารของบริษ์ัทระดิับโลี่ก พากันัเข้าอบรมีที�มีหาวัิทยาลี่ัยศัิลี่ปิะกันัเยอะมีากแต่จริงๆแลี่้วั เราเริ�มีเห็นัแนัวัโนั้มีนัี�มีาตั�งแต่ปิระมีาณสุิบปิีก่อนัแลี่้วั นัิตยสุาร ฮาร์์วาร์์ด บิิส์ซิิเนส์ ร์ีวิว ลี่งบทควัามีชุิ�นัหนัึ�ง ในัปิี 2008 ไวั้วั่า บริษ์ัทระดิับโลี่กเริ�มีมีองวั่าแนัวัคิดิที�ไดิ้ จากมีหาวัิทยาลี่ัยศัิลี่ปิะสุำาคัญกวั่าแนัวัคิดิเชุิงวัิเคราะห์ที�ไดิ้ จากหลี่ักสุูตรบริหารธุรกิจ (MBA) แบบดิั�งเดิิมี
 • 5. 6 แดิเนัียลี่ พิงค์ เขียนัไวั้ในัหนัังสุือขายดิีเรื�อง High Concept วั่า ธุรกิจจำานัวันัมีากกำาลี่ังเปิลี่ี�ยนัวัิธีแข่งขันัจาก การสุร้างควัามีแตกต่างดิ้านัการใชุ้งานัมีาเปิ็นัการสุร้างควัามี แตกต่างดิ้านัอารมีณ์ควัามีรู้สุึก คุณค่าของปิริญญาในัยุคนัี� ไมี่เหมีือนัสุมีัยก่อนัเราเริ�มีมีองวั่าคนัจบหลี่ักสุูตรบริหารธุรกิจ เริ�มีหาไดิ้ง่ายเพราะมีีคนัจบเยอะมีากแต่กลี่ับมีีคนัจบหลี่ักสุูตร สุร้างสุรรค์ศัิลี่ปิะ (MFA) แค่ไมี่กี�คนั ยิ�งไปิกวั่านัั�นั เมีื�อปิระมีาณสุิบปิีก่อนั มีหาวัิทยาลี่ัย สุแตนัฟอร์ดิเริ�มีให้ควัามีสุำาคัญกับ “Design Thinking” หรือ แนัวัคิดิเชุิงออกแบบมีากขึ�นั แนัวัคิดินัี�จะเชุื�อมีโยงควัามีคิดิ สุร้างสุรรค์กับควัามีเปิ็นัผูู้้นัำาเข้าดิ้วัยกันั ซุึ�งแตกต่างจาก แนัวัคิดิเดิิมีที�มีักใชุ้“ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่”ในัการแก้ปิัญหาชุ่วัง หลี่ายปิีหลี่ังนัี� สุถาบันัการศัึกษ์าดิ้านัธุรกิจในัยุโรปิเหนัือก็หันั มีายกให้ “ควัามีคิดิสุร้างสุรรค์” เปิ็นัหัวัใจสุำาคัญของหลี่ักสุูตร แทนัเชุ่นักันั กระแสุนัิยมีนัี�แสุดิงให้เห็นัวั่า บร์ิษััทชั�นนำาอยาก่ให้ ว่าที�ผู้้้บร์ิหาร์ของตนมีความคิด้สร์้างสร์ร์ค์และความ ละเอียด้อ่อนทางอาร์มณ์ แลี่ะในัปิัจจุบันัสุถาบันัการศัึกษ์า ทั�วัโลี่กก็เริ�มีพัฒินัาหลี่ักสุูตรเพื�อตอบสุนัองควัามีต้องการนัี�
 • 6. 7 คนัในัแวัดิวังศัิลี่ปิะพูดิถึงการเปิลี่ี�ยนันัี�มีาสุักระยะแลี่้วั เพื�อนัผู้มีสุ่วันัใหญ่ที�ทำางานัในัวังการศัิลี่ปิะมีานัานัเลี่่าวั่า ในัชุ่วังหลี่ายปิีมีานัี� คนัที�มีาพิพิธภัณฑ์ศัิลี่ปิะเริ�มีมีีบางอย่างที� เปิลี่ี�ยนัไปิ ยกตัวัอย่างเชุ่นั พิพิธภัณฑ์ศัิลี่ปิะเมีโทรโพลี่ิทันัในันัคร นัิวัยอร์กหรือเทต แกลี่เลี่อรีในักรุงลี่อนัดิอนั จะจัดิกิจกรรมีให้ ควัามีรู้กับผูู้้ชุมี ระหวั่างที�รับชุมีงานัศัิลี่ปิะ ภัณฑารักษ์์จะคอย อธิบายเรื�องที�นั่าสุนัใจของผู้ลี่งานัศัิลี่ปิะในัเชุิงปิระวััติศัาสุตร์ ศัิลี่ปิะเกร็ดิควัามีรู้เกี�ยวักับการสุร้างสุรรค์ผู้ลี่งานัแลี่ะนััยแฝง ต่างๆ ซุึ�งคนัในัแวัดิวังกลี่่าวักันัวั่าผูู้้ชุมีที�เข้าร่วัมีกิจกรรมี ปิระเภทนัี�เปิลี่ี�ยนัไปิจากเดิิมีมีาก หลี่ายปิีหลี่ังนัี� เรามีักเห็นันัักธุรกิจในัชุุดิสุูทเข้าปิะปินั ในัแถวักับบรรดิานัักท่องเที�ยวัหรือนัักเรียนันัักศัึกษ์าเพื�อเข้า ร่วัมีกิจกรรมีของพิพิธภัณฑ์ศัิลี่ปิะเมีโทรโพลี่ิทันัในัตอนัเชุ้าตรู่ พวักเขามีีภารกิจรัดิตัวั แต่ก็ยังสุลี่ะเวัลี่าก่อนัไปิทำางานัเพื�อ เข้าชุมีแลี่ะเรียนัรู้งานัศัิลี่ปิะ ผู้มีสุงสุัยเหลี่ือเกินัวั่าทำาไมีบริษ์ัทระดิับโลี่กถึงนัิยมีสุ่ง วั่าที�ผูู้้บริหารไปิเรียนัศัิลี่ปิะ?พวักเขากำาลี่ังมีองหาอะไรกันัแนั่? มีาร่วัมีค้นัหาคำาตอบนัั�นัไปิพร้อมีกันัเลี่ยครับ
 • 7. 8 สําหรับผู ้ อ่ าน ที่ภารกิจรัดตัว ทำาไมคนเก่่งร์ะด้ับโลก่จำึงสนใจำเร์ียนร์้้ด้้าน “ศิลป์์” ก่ันมาก่ขึ�น? ผู้มีอยากสุรุปิคำาตอบต่อ “คำาถามีสุำาคัญ” ในัหนัังสุือ เลี่่มีนัี�เพื�อผูู้้อ่านัที�มีีภารกิจรัดิตัวั เนัื�อหาตรงนัี�เปิ็นัแค่การเกริ�นั นัำาไปิถึงบทอื�นัๆ ในัหนัังสุือที�เราจะมีาพูดิคุยกันัเท่านัั�นัครับ บริษ์ัทระดิับโลี่กสุ่งวั่าที�ผูู้้บริหารไปิเรียนัดิ้านัศัิลี่ปิะที� สุถาบันัชุั�นันัำา แลี่ะคนัเก่งๆ ที�ทรงควัามีรู้ในันัิวัยอร์กกับลี่อนั ดิอนัเข้าร่วักิจกรรมีของพิพิธภัณฑ์ในัยามีเชุ้าตรู่ สุาเหตุไมี่ใชุ่ เพื�อวัางท่าเปิ็นัผูู้้ทรงภูมีิ แต่พิวก่เขาก่ำาลังพิัฒนาทัก่ษัะด้้าน ศิลป์์ของตัวเองเพิื�อเตร์ียมพิร์้อมก่ับโลก่ยุคใหม่ พวักเขาเข้าใจดิีวั่าก่าร์ตัด้สินใจำโด้ยให้ความสำาคัญ ก่ับศาสตร์์ หร์ือวิธิีคิด้ที�มุ่งเน้น “ก่าร์วิเคร์าะห์” “ตร์ร์ก่ะ” และ “เหตุผู้ล” เหมือนที�ผู้่านมา ก่ำาลังมีคุณค่าลด้ลงในโลก่ ทุก่วันนี�ที�สลับซัับซั้อนและไร์้เสถีียร์ภาพิมาก่ขึ�น พวักเขาคิดิแลี่ะทำาแบบนัั�นัดิ้วัยเหตุผู้ลี่อะไรกันัแนั่? ตอนัเขียนัหนัังสุือเลี่่มีนัี�ผู้มีไดิ้สุัมีภาษ์ณ์บริษ์ัทแลี่ะผูู้้คนั
 • 8. 9 มีากมีาย แลี่้วัผู้มีก็สุรุปิคำาตอบซุึ�งมีีจุดิร่วัมีออกเปิ็นั 3 ข้อไดิ้ ดิังต่อไปินัี�ครับ ข้อแร์ก่ ในโลก่สมัยใหม่ เร์าเห็นข้อจำำาก่ัด้ในก่าร์คิด้ ด้้วยตร์ร์ก่ะและเหตุผู้ลชัด้เจำนขึ�นเร์ื�อยๆ ในัปิัจจุบันั คนัจำานัวันัมีากเรียนัรู้แลี่ะฝึกฝนัการคิดิวัิเคราะห์ดิ้วัยตรรกะ แลี่ะเหตุผู้ลี่ จนักลี่ายเปิ็นัวั่า “คำาตอบที�ถูกต้อง” กลี่ายเปิ็นั ของธรรมีดิาที�มีีอยู่เกลี่ื�อนักลี่าดิไปิหมีดิ แลี่ะสุูญเสุียคุณค่า ของมีันัลี่งไปิ ในัสุมีัยก่อนัเรามีองวั่าทักษ์ะการวัิเคราะห์แลี่ะคิดิอย่าง มีีเหตุผู้ลี่คือคุณสุมีบัติสุำาคัญของ “คนัเก่ง” แต่พอสุิ�งเหลี่่านัี� ทำาให้เรา “ไดิ้คำาตอบที�ถูกต้องเหมีือนักับคนัอื�นั” จึงเกิดิเปิ็นั ปิัญหาสุำาคัญวั่าเราเสุียควัามีแตกต่างไปิ หนัังสุือเลี่่มีนัี�จะ พูดิถึงจุดิสุมีดิุลี่ระหวั่างศัาสุตร์แลี่ะศัิลี่ปิ์ ซุึ�งถ้าเราคิดิแลี่ะ ตัดิสุินัใจดิ้วัย “ศัาสุตร์” มีากเกินัไปิ ปิัญหานัี�จะเกิดิขึ�นัอย่าง แนั่นัอนั นัอกจากนัี� โลี่กปิัจจุบันัไมี่ไดิ้ง่ายดิายเพียงพอที�จะใชุ้ “ศัาสุตร์”มีาวัิเคราะห์ทุกอย่างอีกต่อไปิ ผู้มีขอพูดิถึงคำาวั่า “VUCA” ซุึ�งกองทัพอเมีริกาใชุ้พูดิถึงโลี่กในัปิัจจุบันั คำานัี� ย่อมีาจาก Volatility (ควัามีผู้ันัผู้วันั), Uncertainty (ควัามี
 • 9. 10 ไมี่แนั่นัอนั), Complexity (ควัามีซุับซุ้อนั) แลี่ะ Ambiguity (ควัามีคลีุ่มีเครือ) ในัโลี่กที�มีีลี่ักษ์ณะข้างต้นั ถ้าเราพึ�งพาตรรกะแลี่ะ เหตุผู้ลี่เพียงอย่างเดิียวัควัามีสุามีารถในัการแก้ไขปิัญหาแลี่ะ ควัามีคิดิสุร้างสุรรค์จะกลี่ายเปิ็นัอัมีพาต ทักษ์ะการคิดิอย่างมีีตรรกะซุึ�งที�ผู้่านัมีาเชุื�อกันัวั่าดิีที�สุุดิ คือการมีองปิัญหาให้เปิ็นันัามีธรรมี โดิยมีองมีันัเปิ็นัควัามี สุัมีพันัธ์เชุิงเหตุผู้ลี่ที�ไมี่ซุับซุ้อนั แลี่้วัจึงค่อยคิดิหาวัิธีแก้ไข แต่ถ้าปิัญหาเริ�มีซุับซุ้อนัขึ�นั แลี่้วัควัามีสุัมีพันัธ์เปิลี่ี�ยนัแปิลี่ง ตลี่อดิเวัลี่า วัิธีแก้ไขปิัญหาแบบเดิิมีจะใชุ้ไมี่ไดิ้ผู้ลี่ ในัโลี่กที�เปิ็นัอย่างนัี� ถ้าคุณพึ�งพาตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่ เพียงอย่างเดิียวั คุณจะตัดิสุินัใจอะไรไดิ้ยากมีาก คุณจะมีัวั หาข้อมีูลี่แลี่ะคิดิหาเหตุผู้ลี่อย่างไมี่รู้จบ แต่ผู้่านัไปินัานัเท่าไร ก็ไมี่มีีหลี่ักปิระกันัวั่าจะหาควัามีสุมีเหตุสุมีผู้ลี่ไดิ้ ในัโลี่กที�ทุกสุิ�งพัวัพันักันัยุ่งเหยิง วัิธีคิดิอย่างมีีตรรกะมีี แต่จะใชุ้ไมี่ไดิ้ผู้ลี่ เราจึงต้องการ “สุัญชุาตญาณ” ที�จะเข้าใจ ภาพรวัมีของสุิ�งรอบตัวั แลี่ะคิดิอย่างสุร้างสุรรค์ท่ามีกลี่าง ควัามีไมี่แนั่นัอนัแลี่ะสุถานัการณ์ที�เปิลี่ี�ยนัแปิลี่งตลี่อดิเวัลี่า
 • 10. 11 ข้อสองคนในป์ัจำจำุบันมี“ความต้องก่าร์ทางอาร์มณ์” มาก่ขึ�น โรเบิร์ต วัิลี่เลี่ียมี โฟเกลี่ ผูู้้ไดิ้รับรางวััลี่โนัเบลี่สุาขา เศัรษ์ฐศัาสุตร์ บอกวั่า เมีื�อโลี่กเราเจริญรุ่งเรืองแลี่ะมีั�งมีีขึ�นั ผูู้้คนัสุ่วันัใหญ่ก็จะแสุวังหาปิัจจัยพื�นัฐานัต่างๆ ไดิ้ง่ายขึ�นั ทั�งที�เมีื�อก่อนัเคยมีีปิระชุากรเพียงหยิบมีือที�ไดิ้สุัมีผู้ัสุนัั�นัทำาให้ “ควัามีต้องการทางอารมีณ์” ขยายไปิสุู่ผูู้้คนัเกือบทั�งโลี่ก เปิ็นัครั�งแรกในัปิระวััติศัาสุตร์มีนัุษ์ยชุาติ สุำาหรับคนัที�จะปิระสุบควัามีสุำาเร็จในัโลี่กสุมีัยใหมี่ “อารมีณ์ควัามีรู้สุึก” จึงสุำาคัญยิ�งกวั่าการคิดิวัางแผู้นัดิ้วัย ตรรกะที�เย็นัเฉัียบกลี่ยุทธ์พิเศัษ์ทางการตลี่าดิราคาที�นั่าดิึงดิูดิ หรือกระทั�งสุินัค้าแลี่ะบริการที�เหนัือชุั�นักวั่า ตามีแนัวัคิดิ “ควัามีต้องการ 5 ระดิับของมีนัุษ์ย์” ของ อับราฮััมี มีาสุโลี่วั์ คนัเรามีีควัามีต้องการหลี่ายระดิับ ก่อนัอื�นั เราจะอยาก “ท้องอิ�มีแลี่ะนัอนัหลี่ับ” จากนัั�นัเมีื�อเราสุนัอง ควัามีต้องการนัี�สุำาเร็จเราจะมีีควัามีต้องการที�ระดิับสุูงขึ�นัเริ�มี ตั�งแต่ “ควัามีมีั�นัคงปิลี่อดิภัย” “ควัามีรักแลี่ะสุังคมี” “ควัามี ภาคภูมีิใจในัตัวัเอง” ไปิจนัถึงควัามีต้องการสุูงสุุดิคือ “การไดิ้ พัฒินัาศัักยภาพของตนั”
 • 11. 12 เมีื�อคนัเราไปิถึงควัามีต้องการขั�นัสุูงสุุดิ สุินัค้าแลี่ะ บริการที�ตอบโจทย์คนัในัขั�นันัี�จะกำากวัมีแลี่ะไมี่ชุัดิเจนั เพราะ ควัามีต้องการสุูงสุุดิของคนักลีุ่่มีนัี�จะมีาจากแรงบันัดิาลี่ใจหรือ อารมีณ์ควัามีรู้สุึกมีากกวั่าวััตถุที�จับต้องไดิ้ นัั�นัแสุดิงวั่าธุรกิจ บริโภคทั�งหมีดิจะเปิลี่ี�ยนัเปิ็นัธุรกิจดิ้านัอารมีณ์ควัามีรู้สุึกคนัที� เข้าใจเรื�องนัี�แลี่ะมีี “เซุ้นัสุ์” ที�จะเข้าใจผูู้้อื�นั คือคนัที�จะปิระสุบ ควัามีสุำาเร็จในัโลี่กยุคใหมี่ ข้อสาม ก่ฎเก่ณฑ์์ทางสังคมตามก่าร์เป์ลี�ยนแป์ลง ของโลก่ไม่ทัน เมีื�อโลี่กหมีุนัเร็วัขึ�นั กฎเกณฑ์ทางสุังคมีจึงไลี่่ตามีหลี่ัง อยู่ตลี่อดิเวัลี่า กฎหลี่ายเรื�องกำาลี่ัง “ลี่้าสุมีัย” ไปิอย่างรวัดิเร็วั โดิยเฉัพาะกฎที�เขียนัขึ�นัเปิ็นัลี่ายลี่ักษ์ณ์อักษ์รแลี่ะบังคับให้เรา ทำาตามีโดิยไมี่ตั�งคำาถามีเราจะเห็นัไดิ้จากตัวัอย่างข่าวัฉัาวัของ บริษ์ัทไลี่ฟ์ดิอร์ (Livedoor) แลี่ะบริษ์ัทดิีนัา (DeNA) ถ้าเราไมี่อยากเปิ็นัเหยื�อของกฎระเบียบ เราต้อง ไมี่พึ�งพาเฉัพาะกฎระเบียบหรือกฎหมีายที�บัญญัติเปิ็นั ลี่ายลี่ักษ์ณ์อักษ์ร แต่ต้องใชุ้ “อารมีณ์ควัามีรู้สุึก” มีาชุ่วัยในั การตัดิสุินัใจดิ้วัย
 • 12. 13 ตอนักูเกิลี่เข้าซุื�อบริษ์ัทสุตาร์ทอัพดิ้านัAIสุัญชุาติอังกฤษ์ ที�ชุื�อดิีพมีายดิ์ (DeepMind) มีีการตั�งคณะกรรมีการจริยธรรมี ขึ�นัภายในับริษ์ัทเพื�อปิ้องกันัเหตุไมี่คาดิคิดิที�AIอาจอาลี่ะวัาดิ ขึ�นัมีา กูเกิลี่คิดิวั่าในัเมีื�อ AI วัิวััฒินัาการแลี่ะเปิลี่ี�ยนัแปิลี่ง อย่างรวัดิเร็วั ถ้ามีัวัรอให้สุังคมีภายนัอกออกข้อบังคับ ก็อาจ ชุักชุ้าเกินัไปิ เมีื�อควัามีพร้อมีดิ้านักฎหมีายไลี่่ตามีโลี่กไมี่ทันั บาง ครั�งเราต้องตัดิสุินัใจดิ้วัยควัามีรู้สุึกของตัวัเอง โดิยไมี่ยึดิแต่ กฎหมีายลี่ายลี่ักษ์ณ์อักษ์รโดิยไมี่ลี่ืมีหูลี่ืมีตา จนัถึงจุดินัี�คุณคงพอเข้าใจแลี่้วันัะครับ วั่าทำาไมีบริษ์ัท ระดิับโลี่กต้องสุ่งวั่าที�ผูู้้บริหารไปิเข้าอบรมีดิ้านัปิรัชุญาแลี่ะ ศัิลี่ปิะอย่างสุถาบันั RCA แลี่ะทำาไมีคนัเก่งระดิับโลี่กต่างก็ เอาเปิ็นัเอาตายกับการพัฒินัาทักษ์ะดิ้านั “อารมีณ์” แลี่ะ “ศัิลี่ปิะ” มีาก ปิัญหาที�เราจะเผู้ชุิญต่อจากนัี�ไมี่อาจแปิลี่งเปิ็นั ค่าตัวัเลี่ขไดิ้ง่ายๆ แลี่ะไมี่สุามีารถแยกแยะให้ชุัดิเจนัดิ้วัย ตรรกะอย่างเดิียวั พวักเขาจึงฝึกปิรือทักษ์ะการตัดิสุินัใจในั ระดิับสุูงสุุดิเพื�อตัดิสุินัใจแก้ปิัญหาเหลี่่านัั�นัไดิ้อย่างทันัต่อ เวัลี่าแลี่ะเหมีาะสุมีนัั�นัเอง
 • 13. 14 ลองคิดว่ าชีวิตทุกวันของเราคือ “ผลงานศิลปะ” คนัจำานัวันัมีากคิดิวั่ามีุมีมีองดิ้านั“ศัิลี่ปิ์”แค่จำาเปิ็นัต่อ การสุร้างสุรรค์หรือการรับชุมีผู้ลี่งานัศัิลี่ปิะอย่างเชุ่นัดินัตรีหรือ ภาพเขียนั แลี่ะไมี่มีีปิระโยชุนั์กับเรื�องอื�นัๆ เลี่ย แต่ชุีวัิตคนัเรา จะอยู่ไกลี่จากศัิลี่ปิะขนัาดินัั�นัเลี่ยเหรอ? ผู้มีคิดิวั่าถ้าเราอยากให้สุังคมีดิียิ�งขึ�นัในัอนัาคต เรา นั่าจะมีองวั่าชุีวัิตปิระจำาวัันัของเราทุกวัันันัั�นัเปิรียบไดิ้กับ “การสุร้างสุรรค์งานัศัิลี่ปิะ” โจเซุฟ บอยสุ์ นัักคิดิชุาวัเยอรมีันั เสุนัอแนัวัคิดิชุื�อ “การแกะสุลี่ักสุังคมี” (Social Sculpture) เขามีองวั่าพวักเรา แต่ลี่ะคนัต่างเปิ็นัศัิลี่ปิินัที�กำาลี่ังร่วัมีกันัสุร้างสุรรค์ผู้ลี่งานัที� เรียกวั่าโลี่ก ดิังนัั�นัเราควัรใชุ้ชุีวัิตแต่ลี่ะวัันัดิ้วัยภาพในัใจวั่า อยากทำาให้โลี่กนัี�เปิ็นัอย่างไร ถ้าเราคิดิไดิ้แบบนัี� เราก็จะมีีกำาลี่ังใจในัการใชุ้ชุีวัิต มีากขึ�นั ถึงแมี้ระหวั่างที�เราใชุ้ชุีวัิตต่อสุู้ดิิ�นัรนัท่ามีกลี่างโลี่ก ที�โหดิร้าย เราก็จะไมี่ยอมีแพ้แลี่ะไมี่สุูญเสุียควัามีหวัังวั่า จะเปิลี่ี�ยนัโลี่กนัี�ให้ดิีขึ�นัไดิ้อย่างไร ถ้าคุณเปิ็นันัักธุรกิจ ก็ลี่องมีองโปิรเจ็กต์ที�ตัวัเองมีี สุ่วันัร่วัมีเปิ็นัผู้ลี่งานัศัิลี่ปิะแลี่ะตนัเองเปิ็นัศัิลี่ปิินัดิูสุิครับ หรือ
 • 14. 15 ถ้าคุณเปิ็นัเจ้าของกิจการ ก็ลี่องมีองวั่าบริษ์ัทของตัวัเองเปิ็นั ผู้ลี่งานัของตนัผูู้้เปิ็นัศัิลี่ปิินัไดิ้เชุ่นักันั เมีื�อเราใชุ้ชุีวัิตดิ้วัยแนัวัคิดิแบบนัี� พวักเราจะกลี่าย เปิ็นักลีุ่่มีศัิลี่ปิินัผูู้้มีีสุ่วันัร่วัมีในัการแกะสุลี่ักสุังคมี สุ่วันั “ชุีวัิตปิระจำาวัันั” ของเราก็จะเปิ็นักิจกรรมีที�สุั�งสุมีเพิ�มีพูนัขึ�นั เรื�อยๆ จนัสุร้างสุรรค์โลี่กในัอนัาคตข้างหนั้า พวักเราทุกคนั ก็คือ ศัิลี่ปิินัี�จะคอยแกะสุลี่ักสุังคมี แลี่้วัเราก็จะไดิ้ปิระโยชุนั์ จากการพัฒินัาควัามีสุามีารถทางศัิลี่ปิ์อย่างแนั่นัอนั
 • 17. 18 เก่งด้วยศาสตร์ ชนะขาดด้วยศิลป ์ ยุคสมัยที่ “ตรรกะ” และ “เหตุผล” ไม่ พออีกต่ อไป เวัลี่าเราต้องตัดิสุินัใจทำาอะไรสุักอย่างเรามีีวัิธีตัดิสุินัใจ 2 แบบ ไดิ้แก่ ใชุ้ “ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่” กับใชุ้ “อารมีณ์แลี่ะ สุัญชุาตญาณ” ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่คือการคิดิอย่างเปิ็นัลี่ำาดิับจนักระทั�ง ไดิ้ข้อสุรุปิ สุ่วันัอารมีณ์แลี่ะสุัญชุาตญาณคือ การคิดิหา ข้อสุรุปิโดิยกระโดิดิข้ามีตรรกะตั�งแต่ต้นั ถ้าเรามีองย้อนัเวัลี่าตลี่อดิ 20 ปิีที�ผู้่านัมีา คนัญี�ปิุ�นั สุ่วันัใหญ่จะตัดิสุินัใจเรื�องสุำาคัญโดิยใชุ้ “ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่” ไมี่วั่าคนัตัดิสุินัใจจะเชุี�ยวัชุาญดิ้านันัั�นัหรือไมี่ก็ตามี หลี่ายคนั อาจสุงสุัยวั่ามีีใครใชุ้“สุัญชุาตญาณกับอารมีณ์”ตัดิสุินัใจเรื�อง สุำาคัญดิ้วัยเหรอ? มีีสุิครับ แลี่้วัผู้มีมีีตัวัอย่างมีาเลี่่าเยอะเลี่ย บริษ์ัทโซุนัี�เปิ็นัหนัึ�งในับริษ์ัทที�ใชุ้ “อารมีณ์” เปิ็นัเกณฑ์ ในัการตัดิสุินัใจ พวักเขาจะพิจารณาวั่า “สุิ�งนัี�สุวัยหรือยัง?” “สุิ�งนัี�สุนัุกหรือเปิลี่่า?” เวัลี่าจะคิดิค้นัสุินัค้าใหมี่หรือทำาอะไร สุักอย่าง
 • 18. 19 บทที่ 1 ป ั ญหาของตรรกะและเหตุผล เวัลี่าโซุนัี�จะสุร้างโรงงานัสุิ�งแรกที�เขาคิดิคือจะทำายังไง ให้โรงงานันั่าตื�นัเต้นัแลี่ะเพลี่ิดิเพลี่ินั เพื�อให้วัิศัวักรเก่งๆ ไดิ้แสุดิงทักษ์ะอย่างสุุดิฝีมีือ หรือจะพูดิให้เข้าใจง่ายก็คือ “เราจะทำาเรื�องสุนัุกๆ ไปิเรื�อยๆ อย่างไมี่หยุดิยั�ง” เมีื�อโซุนัี�มีี เปิ้าหมีายแบบนัี�บริษ์ัทจึงตัดิสุินัใจเรื�องต่างๆวั่า“ควัรทำาแลี่ะ ไมี่ควัรทำาอะไร” อยู่บนัควัามีคิดิวั่า “สุิ�งนัี�นั่าสุนัุกหรือยัง?” หรือจะเรียกวั่าอารมีณ์อยู่เหนัือเหตุผู้ลี่ก็ไดิ้ วัอลี่์กแมีนัที�เปิ็นัผู้ลี่งานัชุิ�นัเอกของโซุนัี�ก็ถือกำาเนัิดิ ขึ�นัมีาบนัโลี่กดิ้วัยอารมีณ์ของผูู้้ก่อตั�งอย่างอิบุกะ มีาซุารุ เดิิมีทีวัอลี่์กแมีนัเปิ็นัสุินัค้าสุั�งทำาพิเศัษ์ ฝ�ายพัฒินัา ผู้ลี่ิตมีันัขึ�นัแค่ชุิ�นัเดิียวัตามีคำาขอของอิบุกะ มีาซุารุ ปิระธานั กิตติมีศัักดิิ�ในัสุมีัยนัั�นั อิบุกะอยากไดิ้เครื�องเลี่่นัเทปิขนัาดิเลี่็ก แลี่ะคุณภาพดิีสุำาหรับฟังเพลี่งบนัเครื�องบินัเวัลี่าเขาเดิินัทาง ไปิทำางานัต่างปิระเทศั แต่หลี่ังจากอิบุกะเอามีันัให้โมีริตะ อากิโอะผูู้้ก่อตั�งแลี่ะเจ้าของบริษ์ัทร่วัมีดิูโมีริตะก็ถูกใจยกใหญ่ แลี่ะไฟเขียวัให้ผู้ลี่ิตมีันัทันัที ในัยุคนัั�นั โซุนัี�เปิ็นับริษ์ัทใหญ่ที�โดิ่งดิังระดิับโลี่กแลี่้วั แต่การตัดิสุินัใจพัฒินัาสุินัค้าที�ไมี่เคยมีีมีาก่อนัอย่าง “เครื�องเลี่่นัเทปิพกพา” กลี่ับเกิดิขึ�นัจากบทสุนัทนัาง่ายๆ วั่า “ดิูเครื�องนัี�สุิ” “เฮั้ย มีันัเจ๋งนัี�นัา” ซุึ�งเปิ็นัคนัลี่ะเรื�องกันัเลี่ย
 • 19. 20 เก่งด้วยศาสตร์ ชนะขาดด้วยศิลป ์ กับสุมีัยนัี� ทุกวัันันัี�พนัักงานัญี�ปิุ�นัต้องสุำารวัจตลี่าดิยกใหญ่ แลี่ะคิดิกลี่ยุทธ์ทางการตลี่าดิเปิ็นัปิึกเอกสุารหนัาเตอะ เพื�อนัำาเสุนัอให้กรรมีการหลี่ายสุิบคนัพิจารณาก่อนัแถมีสุุดิท้าย ก็ผู้ลี่ิตสุินัค้ายอดินัิยมีใดิไมี่ไดิ้ดิ้วัย หลี่ังไดิ้ไฟเขียวัจากผูู้้ก่อตั�งทั�งสุองคนัเรียบร้อย คนัที� อยู่หนั้างานักลี่ับค้านัหัวัชุนัฝาโดิยใชุ้ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่วั่า “เครื�องเลี่่นัเทปิที�ไมี่มีีลี่ำาโพงแลี่ะบันัทึกเสุียงคงขายไมี่ออก หรอก” พวักเขาอ้างอิงจากผู้ลี่สุำารวัจตลี่าดิตอนันัั�นัวั่า ลีู่กค้า อยากไดิ้ลี่ำาโพงใหญ่ๆ แลี่ะคนัสุ่วันัใหญ่ซุื�อเครื�องเลี่่นัเทปิเพื�อ อัดิรายการวัิทยุไวั้ฟัง วัอลี่์กแมีนัของโซุนัี�เปิ็นัอีกตัวัอย่างหนัึ�งของการตัดิสุินัใจ เรื�องธุรกิจบนัพื�นัฐานัของ “อารมีณ์” ซุึ�งตรงข้ามีกับอีกขั�วั อย่างเหตุผู้ลี่นัั�นัเอง ผู้มีขอยกอีกตัวัอย่างในัการตัดิสุินัใจดิ้วัย“สุัญชุาตญาณ” ซุึ�งตรงข้ามีกับตรรกะเหตุผู้ลี่ ตัวัอย่างคลี่าสุสุิกเรื�องนัี�ก็คือ สุตีฟ จ็อบสุ์ สุตีฟ จ็อบสุ์ พูดิถึง “สุัญชุาตญาณ” ไวั้วั่า
 • 20. 21 บทที่ 1 ป ั ญหาของตรรกะและเหตุผล ผู้้�คนในชีนบิทของอินเดียไม่ได�มีชีีวิตอย้่ด�วยตร์ร์กะแบิบิ พวกเร์า แต่มีชีีวิตอย้่ด�วยส์ัญชีาตญาณ แล�วส์ัญชีาตญาณ ของพวกเขาก็ส์ุดยอดและพัฒนาจนกลายเป็็นอันดับิหน่�ง ของโลก ส์ัญชีาตญาณนั�นทร์งพลังมาก ผู้มคิดว่าทร์งพลัง ยิ�งกว่าตร์ร์กะเหตุผู้ลเส์ียอีก มันมีอิทธิิพลต่องานของผู้มมาก สุตีฟ จ็อบสุ์ มีักตัดิสุินัใจโดิยใชุ้สุัญชุาตญาณชุั�วัวัูบ สุมีัยที�เขากลี่ับมีาอยู่แอปิเปิิลี่อีกครั�งจ็อบสุ์เพิ�มีไอแมีค(iMac) อีก5สุีโดิยไมี่ไดิ้คิดิถึงค่าใชุ้จ่ายในัการผู้ลี่ิตหรือสุินัค้าคงเหลี่ือ แต่เขาตัดิสุินัใจ “เดิี�ยวันัั�นัทันัที” ตามีที�นัักออกแบบเสุนัอเลี่ย คนัที�เคยทำางานัดิ้านัการผู้ลี่ิตหรือการกระจายสุินัค้า จะเข้าใจทันัทีวั่า การเพิ�มีสุินัค้าอีก 5 สุีจากเดิิมีแค่สุีเดิียวัจะ ทำาให้งานัยุ่งยากขึ�นัแบบก้าวักระโดิดิ ตามีหลี่ักแลี่้วับริษ์ัท ควัรวัิเคราะห์แลี่ะจำาลี่องสุถานัการณ์อย่างระมีัดิระวัังก่อนั ตัดิสุินัใจแต่จ็อบสุ์ตัดิสุินัใจดิ้วัย“สุัญชุาตญาณแลี่ะอารมีณ์” ไมี่ใชุ่ “ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่” สุุดิท้ายไอแมีคก็กลี่ายเปิ็นัสุินัค้า ยอดินัิยมีแลี่ะถือเปิ็นัสุัญลี่ักษ์ณ์แห่งการฟ้�นัคืนัชุีพของ แอปิเปิิลี่อย่างแท้จริง
 • 21. 22 เก่งด้วยศาสตร์ ชนะขาดด้วยศิลป ์ เวัลี่าตัดิสุินัใจเรื�องธุรกิจ คนัญี�ปิุ�นัชุอบใชุ้ “ตรรกะแลี่ะ เหตุผู้ลี่” มีากกวั่า “สุัญชุาตญาณแลี่ะอารมีณ์” แต่จริงๆ แลี่้วั การใชุ้ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่ไมี่ไดิ้แปิลี่วั่าเราเฉัลี่ียวัฉัลี่าดิกวั่าแต่ อย่างใดิกลี่ับกันัมีันัสุะท้อนัให้เห็นัวั่าคนัญี�ปิุ�นัชุอบไหลี่ไปิตามี บรรยากาศัที�ผูู้้มีีอำานัาจสุร้างขึ�นั แลี่้วัก็ตัดิสุินัใจกันัแบบงงๆ หรือจะเรียกวั่าเก่งแต่เปิลี่ือกนัอกก็วั่าไดิ้ เวัลี่าเราต้องตัดิสุินัใจเรื�องสุำาคัญ เราจะต้องเลี่ือก ระหวั่าง“ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่”กับ“อารมีณ์แลี่ะสุัญชุาตญาณ” คนัญี�ปิุ�นัมีักคิดิวั่าตรรกะเหนัือกวั่าสุัญชุาตญาณแลี่ะเหตุผู้ลี่ เหนัือกวั่าอารมีณ์ แต่ถ้าลี่องย้อนัมีองกลี่ับไปิในัอดิีต การตัดิสุินัใจอันัยอดิเยี�ยมีหลี่ายครั�งกลี่ับตั�งอยู่บนั “อารมีณ์ แลี่ะสุัญชุาตญาณ” ไมี่นั้อยเลี่ย ใช้ สัญชาตญาตได้ แต่ ห้ ามไร้ เหตุผล ถึงผู้มีจะพูดิเชุียร์อารมีณ์แลี่ะสุัญชุาตญาณผู้มีก็ไมี่ไดิ้ บอกให้เมีินัตรรกะกับเหตุผู้ลี่นัะครับ ต่อให้สุัญชุาตญาณจะ สุำาคัญแค่ไหนัเราก็ไมี่ควัรไร้เหตุผู้ลี่ถี้าเร์ามีตัวเลือก่มาก่มาย ก่องอย้่ตร์งหน้า แล้วเร์าจำงใจำเลือก่ด้้วยสัญชาตญาณหร์ือ
 • 22. 23 บทที่ 1 ป ั ญหาของตรรกะและเหตุผล อาร์มณ์ ทั�งที�ตัวเลือก่นั�นคิด้มุมไหนก่็เสียเป์ร์ียบ นี�ไม่ใช่ ทั�งความบ้าหร์ือก่ล้า แต่มันคือ “โง่” ที�ผู้มีอยากบอกก็คือ ถ้าคุณต้องเจอปิัญหาที�คิดิดิ้วัย ตรรกะแลี่ะเหตุผู้ลี่แลี่้วัก็ยังไมี่ไดิ้คำาตอบชุัดิเจนั คุณควัรพึ�ง “สุัญชุาตญาณ” จะดิีกวั่า มีีหลี่ายกรณีที�สุัญชุาตญาณแลี่ะ อารมีณ์ชุ่วัยให้เกิดิการตัดิสุินัใจอันัยอดิเยี�ยมีจนันัำาไปิสุู่ ผู้ลี่ลี่ัพธ์ที�ดิีขึ�นักวั่าเดิิมีมีาก นัี�ไมี่ใชุ่แค่ควัามีคิดิเห็นัของผู้มีคนัเดิียวั ถ้าคุณลี่อง ศัึกษ์าเรื�องราวัในัอดิีต คุณจะพบวั่ามีีหลี่ายคนัที�ทำาเชุ่นั เดิียวักันันัี� ยกตัวัอย่างเชุ่นัมีัตสุึระเซุซุังนัักดิาบชุื�อดิังแห่งยุคเอโดิะ นัอกจากฝีมีือดิาบจะเก่งกาจแลี่้วั เขายังแสุดิงฝีมีือดิ้านั การเมีืองในัฐานัะขุนันัางใหญ่ดิ้วัยการฟ้�นัฟูภาวัะเศัรษ์ฐกิจ ที�ฝ้ดิเคืองของแควั้นัให้กลี่ับมีาไดิ้ เขาผู้่านัปิระสุบการณ์ทั�ง ควัามีสุำาเร็จแลี่ะลี่้มีเหลี่วัหลี่ายครั�งครั�งหนัึ�งเขาเคยกลี่่าวัไวั้วั่า “มีีชุัยชุนัะที�นั่าพิศัวัง แต่ไมี่มีีควัามีพ่ายแพ้ที�นั่าพิศัวัง” ก่อนัอื�นัเราลี่องดิูครึ�งแรกที�วั่า “มีีชุัยชุนัะที�นั่าพิศัวัง” กันัก่อนั คำาวั่า “นั่าพิศัวัง” หมีายถึงไมี่สุามีารถอธิบายดิ้วัย เหตุผู้ลี่ไดิ้ มีัตซุึระหมีายควัามีวั่าบางครั�งเขาก็ไมี่เข้าใจวั่า
 • 23. 24 เก่งด้วยศาสตร์ ชนะขาดด้วยศิลป ์ ทำาไมีถึงชุนัะ แลี่ะบางครั�งก็ไมี่มีีคำาอธิบาย ชุัยชุนัะแบบนัั�นัก็ มีีเชุ่นักันั สุ่วันัครึ�งหลี่ังที�วั่า “ไมี่มีีควัามีพ่ายแพ้ที�นั่าพิศัวัง” หมีายถึงเราสุามีารถอธิบายควัามีพ่ายแพ้ดิ้วัยเหตุผู้ลี่ไดิ้เสุมีอ แสุดิงวั่าเวัลี่าแพ้ ย่อมีต้องมีีปิัจจัยบางอย่างที�นัำาไปิสุู่ควัามี พ่ายแพ้นัั�นั เวัลี่าเราตัดิสุินัใจเรื�องต่างๆ จะมีีหลี่ายครั�งที�เราไมี่ สุามีารถอธิบายการตัดิสุินัใจอันัยอดิเยี�ยมีดิ้วัยเหตุผู้ลี่ไดิ้ จริงๆ แลี่้วัคนัที�ทำาแบบนัั�นัไมี่ไดิ้ตัดิสุินัใจโดิยไร้เหตุผู้ลี่ แต่เขาก้าวัข้ามีเหตุผู้ลี่ไปิต่างหาก หนัังสุือเลี่่มีนัี�ชุวันัคุณมีองหาจุดิสุมีดิุลี่ระหวั่าง“ศัาสุตร์” แลี่ะ “ศัิลี่ปิ์” ในัชุีวัิต ธุรกิจ แลี่ะหนั้าที�การงานั เวัลี่าตัดิสุินัใจ เรื�องใดิ เราควัรคิดิทั�งในัมีุมีตรรกะแลี่ะสุัญชุาตญาณถึงจะไดิ้ ปิระโยชุนั์สุูงสุุดิ ควัามีคิดิที�วั่า “ตรรกะกับสุัญชุาตญาณต้องมีีสุิ�งใดิ ดิ้อยกวั่า” เปิ็นัควัามีคิดิที�อันัตรายมีาก ควัามีคิดินัี�จะพาคุณ ไปิเจออีกปิัญหาใหญ่นัั�นัคือ “คิดิโดิยเนั้นัตรรกะมีากจนั เกินัไปิ”