Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
“ เทคนิคการจัดสถานที่และการบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า  ชุมพร สุขประสงค์ผล สมาคมภัตตาคารไทย
หลักการออกแบบร้านอาหาร <ul><li>1. ต้องทำความรู้จักกับรูปแบบของธุรกิจนั้นๆๆ เพื่อให้รู้จักทิศทางการตลาดว่าเราควรจะไปทางใด...
ขั้นตอนของการออกแบบตกแต่ง <ul><li>กำหนดประเภทของร้าน เช่น Fast Food การบริการจะเน้นความรวดเร็วเป็นหลัก หรือร้านอาหารกึ่...
ขั้นตอนของการออกแบบตกแต่ง <ul><li>4 . วิเคราะห์การตลาด และสำรวจคู่แข่งละแวกใกล้เคียงว่าทำอย่างไร เพื่อนำข้อดีและข้อเสียขอ...
ขั้นตอนของการออกแบบตกแต่ง <ul><li>จัดสรรงบประมาณและบริหารเวลาในการดำเนินการให้เป็นไปตามต้นทุนจากระยะเวลาที่กำหนด 10 . ทดล...
ตัวอย่างการตกแต่งร้าน
ตัวอย่างการตกแต่งร้าน
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการบริการที่เป็นเลิศ <ul><li>ลักษณะของการบริการ </li></ul><ul><li>1. ไม่สามารถจับต้องได้  </li></ul><ul><li>...
กลยุทธ์เพื่อปรับความต้องการซื้อ <ul><li>- ตั้งราคาให้แตกต่างกัน </li></ul><ul><li>- กระตุ้นในช่วงที่มีความต้องการน้อย </...
การเพิ่มคุณค่า <ul><li>1. การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน </li></ul><ul><li>การมีนวัตกรรม ,  การจัดส่งบริการ ,  พนักงา...
การเพิ่มคุณค่า <ul><li>3. ปรับปรุง / เพิ่มผลิตภาพ ( Productivity) </li></ul><ul><li>- พนักงานมีทักษะ </li></ul><ul><li>...
คุณภาพของบริการ <ul><li>1. คุณภาพของผู้ให้บริการ </li></ul><ul><li>บุคลิกลักษณะ </li></ul><ul><li>ความรู้ ความสามารถ </li...
ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ <ul><li>ผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><li>ราคาค่าบริการ </li></ul><ul><li>การจัดจำหน่ายบริการ </...
ขั้นตอนการจัดการการบริการ <ul><li>1. ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญและเข้ามาเกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>2. การกำหนดมาตรฐานในกา...
ลักษณะของผู้บริหารงานยุคใหม่ <ul><li>. มีบุคลิกภาพ ( สามารถขายตัวเองได้ดี ) </li></ul><ul><li>2. รอบรู้ ( สินค้า ตลาด ...
ลักษณะของพนักงานขายมืออาชีพ <ul><li>. มีความสนใจอยากขาย ตั้งใจ เต็มใจทำงานหนัก </li></ul><ul><li>6. จิตสำนึกในการให้บริก...
เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ <ul><li>1. เราพยายามให้บริการลูกค้าเสมือนเป็นงานสำคัญอันดับแรก ??  ( แม้ว่าจะไม่มีฝ่ายบริหารเ...
เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ <ul><li>6. เราเอาใจใส่รับฟังลูกค้า เอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของเขาหรือไม...
การส่งเสริมการให้บริการที่ดี <ul><li>1. กำหนดมาตรฐาน จัดระบบ และเครื่องมือที่จำเป็น </li></ul><ul><li>2. การอบรมพนักงานอ...
หัวใจของการบริการ <ul><li>1. สร้างจิตสำนึกในการให้บริการ </li></ul><ul><li>2. วัฒนธรรมองค์กรมีส่วนสนับสนุน </li></ul><ul...
Service Health Check List <ul><li>. ท่านรู้จักลูกค้าของท่านหรือไม่ และเข้าใจความต้องการของเขาชัดเจน ?? </li></ul><ul><li>...
Service Health Check List <ul><li>. ท่านรู้ไหมว่าบริการที่ไม่ดี ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง & อะไรคือสาเหตุของการบริการที่ไม่มีคุณ...
ธุรกิจบริการที่ดี <ul><li>. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ </li></ul><ul><li>2. ผู้บริหารระดับสูง มีความผูกพันต่อคุณภาพบริการ </li></...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เทคนิคการจัดสถานที่และการบริการ

19,055 views

Published on

 • Login to see the comments

เทคนิคการจัดสถานที่และการบริการ

 1. 1. “ เทคนิคการจัดสถานที่และการบริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ชุมพร สุขประสงค์ผล สมาคมภัตตาคารไทย
 2. 2. หลักการออกแบบร้านอาหาร <ul><li>1. ต้องทำความรู้จักกับรูปแบบของธุรกิจนั้นๆๆ เพื่อให้รู้จักทิศทางการตลาดว่าเราควรจะไปทางใด 2 . ศึกษาความต้องการของลูกค้า เพื่อค้นหาทิศทางการออกแบบที่จะทำให้เกิดความต้องการซื้อสินค้ามากขึ้น 3 . ศึกษาจุดอ่อน - จุดแข็งของคู่แข่งอย่างละเอียด ทั้งในด้านราคา คุณภาพ วัสดุ งานดีไซน์ ที่มีผลต่อความต้องการของตลาด </li></ul>
 3. 3. ขั้นตอนของการออกแบบตกแต่ง <ul><li>กำหนดประเภทของร้าน เช่น Fast Food การบริการจะเน้นความรวดเร็วเป็นหลัก หรือร้านอาหารกึ่งผับกึ่งร้านอาหาร จะมีดนตรีบรรเลง หรือร้านอาหารแบบให้จ่ายเงินที่แคชเชียร์ด้วยตัวเอง เป็นต้น 2 . กำหนดกลุ่มลูกค้า อาทิกลุ่มวัยรุ่น ต้องเน้นรูปแบบทันสมัย มีสีสันลวดลายกราฟฟิค หรือถ้าเป็นกลุ่มวัยทำงาน รูปแบบจะเน้นสบายๆ ขรึมนิดนึง สีสันอาจจะไม่มากเท่ากลุ่มวัยรุ่น หรือกลุ่มเกษียณอายุ ( อาหารมังสวิรัติ , ชีวจิต , อาหารเพื่อสุขภาพ ) รูปแบบการตกแต่งจะเน้นเรียบง่าย โปร่ง ดูแล้วสบายตา 3 . วิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทำเลที่ตั้ง ดูว่าอยู่ในย่านธุรกิจการค้า ใจกลางเมือง หรือชานเมือง </li></ul>
 4. 4. ขั้นตอนของการออกแบบตกแต่ง <ul><li>4 . วิเคราะห์การตลาด และสำรวจคู่แข่งละแวกใกล้เคียงว่าทำอย่างไร เพื่อนำข้อดีและข้อเสียของคู่แข่งมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของร้าน 5 . ประเมิน , สรุปรายละเอียดทั้งหมด เพื่อกำหนดงบประมาณการตกแต่ง 6 . ออกแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ต้นทุน ขนาดพื้นที่นั้นๆ 7 . พัฒนาแบบและหาข้อสรุป ในเรื่องภาพลักษณ์ของร้าน : วัสดุที่ใช้ , การดูแลรักษา , รูปแบบของการให้บริการ 8 . ประเมินงบประมาณตามแบบขั้นต้น เพื่อหาแหล่งลงทุน ( เช่น กู้จากธนาคาร , กู้จากบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือเรียกย่อๆว่า บสย . ) </li></ul>
 5. 5. ขั้นตอนของการออกแบบตกแต่ง <ul><li>จัดสรรงบประมาณและบริหารเวลาในการดำเนินการให้เป็นไปตามต้นทุนจากระยะเวลาที่กำหนด 10 . ทดลองและซักซ้อมการให้บริการ การใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้ทำการตกแต่ง ก่อนวันเปิดร้าน เพื่อประเมินข้อบกพร่องที่ได้นำมาปรับปรุงแก้ไข 11 . ดูแลและพัฒนาประเมินผลงานทางด้านการบริการ บุคลากร และภาพลักษณ์ของร้าน ( การออกแบบภายใน ) ให้ดูดีอยู่เสมอ เพื่อเสริมความสามารถแข่งขันทางด้านธุรกิจ </li></ul>
 6. 6. ตัวอย่างการตกแต่งร้าน
 7. 7. ตัวอย่างการตกแต่งร้าน
 8. 12. เทคนิคการจัดการบริการที่เป็นเลิศ <ul><li>ลักษณะของการบริการ </li></ul><ul><li>1. ไม่สามารถจับต้องได้ </li></ul><ul><li>- สร้างความเชื่อมั่น </li></ul><ul><li>- สถานที่ บุคคล เครื่องมือ ราคา วัสดุสื่อสารโฆษณา </li></ul><ul><li>2. คุณภาพไม่แน่นอน </li></ul><ul><li>- คัดเลือก & อบรมพนักงาน </li></ul><ul><li>- ฟังข้อเสนอแนะจากลูกค้า </li></ul><ul><li>3. ไม่สามารถแบ่งแยกให้บริการได้ </li></ul><ul><li>4. ไม่สามารถเก็บไว้ได้ </li></ul>
 9. 13. กลยุทธ์เพื่อปรับความต้องการซื้อ <ul><li>- ตั้งราคาให้แตกต่างกัน </li></ul><ul><li>- กระตุ้นในช่วงที่มีความต้องการน้อย </li></ul><ul><li>- การให้บริการเสริม / จัดระบบจอง </li></ul>
 10. 14. การเพิ่มคุณค่า <ul><li>1. การสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน </li></ul><ul><li>การมีนวัตกรรม , การจัดส่งบริการ , พนักงาน , สภาวะแวดล้อม , ภาพลักษณ์ </li></ul><ul><li>2. คุณภาพการบริการ ( บริการที่ได้รับ > บริการที่คาดหวัง ) สูงกว่าคู่แข่ง </li></ul><ul><li>- เชื่อถือได้ </li></ul><ul><li>- ตอบสนองทันที </li></ul><ul><li>- พนักงานมีทักษะ & ความรู้ </li></ul><ul><li>- ความเห็นใจ ดูแลเอาใจใส่รายบุคคล </li></ul><ul><li>- สิ่งที่จับต้องไม่ได้ - - > เหมือนมีตัวตน </li></ul><ul><li>( สิ่งอำนวยความสะดวก , อุปกรณ์ , พนักงาน , วัสดุสื่อสาร </li></ul>
 11. 15. การเพิ่มคุณค่า <ul><li>3. ปรับปรุง / เพิ่มผลิตภาพ ( Productivity) </li></ul><ul><li>- พนักงานมีทักษะ </li></ul><ul><li>- เพิ่มปริมาณการให้บริการ </li></ul><ul><li>- เพิ่มอุปกรณ์ & จัดมาตรฐานระบบการบริการ </li></ul><ul><li>- ให้ลูกค้าบริการตนเอง </li></ul><ul><li>- นำเทคโนโลยีมาช่วย (High Tech + High Touch) </li></ul>
 12. 16. คุณภาพของบริการ <ul><li>1. คุณภาพของผู้ให้บริการ </li></ul><ul><li>บุคลิกลักษณะ </li></ul><ul><li>ความรู้ ความสามารถ </li></ul><ul><li>ความเอาใจใส่ลูกค้า </li></ul><ul><li>เชาวน์ไหวพริบ </li></ul><ul><li>ความอดทนและเข้าใจลูกค้า </li></ul><ul><li>2. คุณภาพทางเทคนิค </li></ul><ul><li>สามารถประเมินก่อน / หลังการซื้อ </li></ul><ul><li>3. คุณภาพของการปฏิบัติงาน </li></ul>
 13. 17. ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการ <ul><li>ผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><li>ราคาค่าบริการ </li></ul><ul><li>การจัดจำหน่ายบริการ </li></ul><ul><li>การส่งเสริมการตลาด </li></ul><ul><li>พนักงานบริการ </li></ul><ul><li>การนำเสนอบริการ </li></ul><ul><li>กระบวนการปฏิบัติการ </li></ul>
 14. 18. ขั้นตอนการจัดการการบริการ <ul><li>1. ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญและเข้ามาเกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>2. การกำหนดมาตรฐานในการให้บริการ </li></ul><ul><li>3. การอบรมให้พนักงานมีคุณภาพและเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า </li></ul><ul><li>4. จัดระบบสนับสนุนการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>5. การควบคุมดูแลและจูงใจพนักงาน </li></ul>
 15. 19. ลักษณะของผู้บริหารงานยุคใหม่ <ul><li>. มีบุคลิกภาพ ( สามารถขายตัวเองได้ดี ) </li></ul><ul><li>2. รอบรู้ ( สินค้า ตลาด ลูกค้า คู่แข่งขัน ) </li></ul><ul><li>3. มีประสบการณ์ในงาน </li></ul><ul><li>4. ชำนาญการติดต่อสื่อสาร </li></ul><ul><li>- คำพูด 7 % </li></ul><ul><li>- น้ำเสียง 38 % </li></ul><ul><li>- ภาษากาย 55 % </li></ul>
 16. 20. ลักษณะของพนักงานขายมืออาชีพ <ul><li>. มีความสนใจอยากขาย ตั้งใจ เต็มใจทำงานหนัก </li></ul><ul><li>6. จิตสำนึกในการให้บริการ </li></ul><ul><li>7. วางแผนงาน ควบคุมตนเอง และมีวินัย </li></ul><ul><li>8. อดทน รับผิดชอบงาน และพัฒนาอยู่เสมอ </li></ul><ul><li>9. ซื่อสัตย์ จริงใจ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ </li></ul><ul><li>10. ใฝ่ใจในความสำเร็จ -- > มุ่งหวังผลงาน </li></ul>
 17. 21. เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ <ul><li>1. เราพยายามให้บริการลูกค้าเสมือนเป็นงานสำคัญอันดับแรก ?? ( แม้ว่าจะไม่มีฝ่ายบริหารเห็นก็ตาม ) </li></ul><ul><li>2. เราพิจารณาว่าการติดต่อกับลูกค้า แต่ละครั้งสร้างความพอใจ แก่ลูกค้าแค่ไหน ?? </li></ul><ul><li>3. คว้าโอกาสทุกครั้งที่จะให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าของเราหรือไม่ ?? </li></ul><ul><li> </li></ul>
 18. 22. เทคนิคการบริการที่เป็นเลิศ <ul><li>6. เราเอาใจใส่รับฟังลูกค้า เอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของเขาหรือไม่ ?? </li></ul><ul><li>7. เรารู้หรือไม่ว่ากลยุทธ์ในการบริการขององค์กรเป็นอย่างไร ?? </li></ul><ul><li>8. เราทำทุกอย่างเท่าที่พอจะทำได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละคนหรือไม่ ?? </li></ul><ul><li>9. เราได้เสนอแนะความคิดที่จะส่งเสริมงานบริการแก่ผู้บังคับบัญชาหรือไม่ ?? </li></ul><ul><li>10. เราคิดว่าการพัฒนาตนเองในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติเป็นเรื่องสำคัญ ? และอุทิศตนให้แก่อาชีพหรือไม่ ?? </li></ul>
 19. 23. การส่งเสริมการให้บริการที่ดี <ul><li>1. กำหนดมาตรฐาน จัดระบบ และเครื่องมือที่จำเป็น </li></ul><ul><li>2. การอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>3. เน้นการทำงานเป็นทีม และจูงใจให้บริการที่ดี </li></ul><ul><li>4. ตรวจสอบผลการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐาน </li></ul><ul><li>( สำรวจความพอใจลูกค้า และทัศนะคติพนักงาน ) </li></ul><ul><li>5. ผู้บริหารอาวุโสมีความรับผิดชอบในการจัดการ </li></ul>
 20. 24. หัวใจของการบริการ <ul><li>1. สร้างจิตสำนึกในการให้บริการ </li></ul><ul><li>2. วัฒนธรรมองค์กรมีส่วนสนับสนุน </li></ul><ul><li>3. ลูกค้าคือบุคคลสำคัญ ต้องเข้าใจเขา และทำให้เขาพอใจ </li></ul><ul><li>4. เน้นคุณค่าของการบริการอย่างแท้จริง </li></ul><ul><li>5. ปฏิบัติต่อให้ผู้บริการโดยเสมอภาค </li></ul><ul><li>6. การฟังความเห็นของผู้ให้บริการ การให้รางวัล </li></ul><ul><li>7. การบริการไม่ใช่เพียงหน้าที่ของพนักงานเท่านั้น ทุกคนในองค์กรต้องช่วยกัน </li></ul>
 21. 25. Service Health Check List <ul><li>. ท่านรู้จักลูกค้าของท่านหรือไม่ และเข้าใจความต้องการของเขาชัดเจน ?? </li></ul><ul><li>2. ท่านได้สื่อสาร / แจ้งให้พนักงานทราบถึงความต้องการนั้น ?? </li></ul><ul><li>3. ได้มีการจัดทำมาตราฐานของการบริการที่ดี & สื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ?? </li></ul><ul><li>4. ท่านแน่ใจไหมว่าบริการของท่านสามารถทำให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน </li></ul><ul><li>5. ท่านได้ระบุชัดแจ้งถึงทักษะ & ความรู้ ที่ต้องการให้พนักงานของท่านมีในการบริการที่มีคุณภาพ ?? </li></ul><ul><li>6. ทักษะในการบริการในธุรกิจบริการของท่านได้มีการระบุชัดแจ้ง & จัดโปรแกรมที่จะพัฒนาทุกคนให้มีทักษะเหล่านั้น ?? </li></ul>
 22. 26. Service Health Check List <ul><li>. ท่านรู้ไหมว่าบริการที่ไม่ดี ทำให้ค่าใช้จ่ายสูง & อะไรคือสาเหตุของการบริการที่ไม่มีคุณภาพ </li></ul><ul><li>8. ท่านมีระบบการจัดการคำร้องเรียนของลูกค้า ?? </li></ul><ul><li>9. ท่านมีการกำหนดทิศทาง / ภาระหน้าที่งานของบริษัท ?? </li></ul><ul><li>10. ท่านได้ให้พนักงานได้ทราบถึงทิศทางฯ นั้น และระบุไว้ในงานของเขา ?? </li></ul><ul><li>11. ระบบที่ใช้อยู่ทำให้ท่านแน่ใจถึงคุณภาพสินค้าหรือบริการ ?? </li></ul><ul><li>12. กระบวนการคัดเลือกพนักงานของท่านได้สะท้อนถึงบริษัทที่มีคุณภาพ </li></ul>
 23. 27. ธุรกิจบริการที่ดี <ul><li>. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ </li></ul><ul><li>2. ผู้บริหารระดับสูง มีความผูกพันต่อคุณภาพบริการ </li></ul><ul><li>3. กำหนดมาตรฐานการบริการในระดับสูง </li></ul><ul><li>4. มีระบบตรวจสอบการให้บริการ การสำรวจผู้บริโภค </li></ul><ul><li>( จม . แนะนำ / ร้องเรียน ) </li></ul><ul><li>5. ระบบการจัดการข้อเรียกร้องของลูกค้า </li></ul><ul><li>6. ทำให้พนักงานได้รับความพอใจ เช่นเดียวกับลูกค้า </li></ul>

×