SlideShare a Scribd company logo
(Online)Marketing plan in 10 stappen
Sociale netwerken, zoekmachines, Blogs, emailnieuwsbrieven… Maar wat levert uw bedrijf
het meeste op ? Welke moet ik kiezen ?Hoe implementeer ik deze kanalen binnen de
bedrijfsstrategie en hoe blijft het strategische marketingplan de bedrijfsdoelen dienen?

Organisaties moeten snel kunnen inspelen op de continue veranderingen in de markt.
Het speelveld én de regels veranderen heel snel en het Internet speelt daarbij steeds meer
een centrale rol.

Om structureel succesvol te blijven, is het zaak dat de op tactiek gebaseerde marketing
acties, onderdeel uitmaken van een integrale Marketing Strategie.

Deze uitgave geeft u en uw organisatie de nodige handvatten om de basis te leggen, waarna
het maken van een tactisch of operationeel plan veel doeltreffender zal zijn.
                                               1
www.-on-site.nl
De 10 stappen op een rij:
  1.  Bepaal de scope van het plan
  2.  Controleer strategische kaders
  3.  Formuleer het marketingdoel
  4.  Het opstellen van een SWOT analyse
  5.  Opstellen van een Confrontatie Matrix
  6.  Het bepalen van de marketing speerpunten
  7.  Benoemen van doelmarkten en klantgroepen
  8.  Ontwikkel serviceconcept, positionering en propositie
  9.  Definieer de marketingmix, 4 P’s of 6 P’s
  10.  Stel een marketingplan op, inclusief Begroting
  1. Bepaal de scope van het plan
  Voor wie en waarvoor wilt u een marketingplan opstellen. Is het een strategisch marketingplan
  voor de gehele organisatie, of slechts een operationeel marketingplan voor een product of
  productgroep? Of wilt u een Marketing communicatieplan ontwikkelen, voor het verbeteren van
  naamsbekendheid en Imago van uw organisatie of een specifiek(e) product(groep).
                                                2
www.-on-site.nl
2. Controleer strategische kaders

    Als de scope bekend is, is het belangrijk te zorgen, dat deze in lijn zijn met de strategische
    kaders van uw organisatie.

         Wat betekenen de missie, visie, ambities en strategische doelen en kernwaarden van
         de organisatie in de relatie tot de scope van uw plan?
         Hoe luidt de groeistrategie?
         Welke concurrentiestrategie wil het bedrijf inzetten?
         Wat zijn de prioriteiten op korte en lange termijn?
         Is er sprake van een centrale – of decentrale aansturing?


      De antwoorden op deze vragen, vormen het strategische kader.
  3. Formuleer het marketingdoel

    Bij de meeste mensen is bekend dat de formulering van het Marketing doel altijd SMART
    dient te zijn (Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden).

    Bij het bepalen van strategische doelstellingen, gaat het vaak over marktpositie,
    voorkeurspositie, product marktcombinaties, voorkeurspositie bij zakelijke afnemers
    (preferred supplier). Bij operationele doelstellingen, komen zaken als, verhogen afzet of
    omzet, verhogen van de klanttevredenheid en winstgevendheid aan bod.

    Het is gebruikelijk dat men het Marketingdoel pas concretiseert bij de zesde stap, want dan is
    /zijn zowel het marketing doel / de marketing doelen en de Marketing speerpunten helder.
                                                    3
www.-on-site.nl
4. Het opstellen van een SWOT analyse    De SWOT analyse, bestaat uit twee onderdelen te noemen :

      1. Externe analyse
      2. Interne analyse


    De Externe analyse, bestaat uit de volgende factoren:

    Omgeving analyse

        Politiek
        Economie
        Sociaal
        Technologisch


    Bedrijfstak analyse

        Toetreders
        Substituten
        Marktdynamiek
        Toeleveranciers
        Afnemers


    Concurrentie analyse

        Naamsbekendheid
        Imago
        Assortiment
        Kwaliteit
        Prijs
        Distributie
                                 4
www.-on-site.nl
Waardeketen analyse

        Ketenpartners
        Ketenprocessen

    Klant analyse

        Oriëntatie proces
        Keuze proces
        Keuze criteriaDe Externe interne analyse, bestaat uit de volgende factoren:

    Organisatie besturing

        Taken
        Verantwoordelijkheden
        Bevoegdheden

    Bedrijfsprocessen

        Marketing
        Verkoop
        Productie
        Levering
        Service
        Financiën

    Mensen

        Bevoegdheden
        Vaardigheden
        Cultuur

    Middelen

        ICT Systemen
        Materialen
                                5
www.-on-site.nl
Er belangrijk is, dat de SWOT analyse wordt gerelateerd aan de scope van het Marketingplan en
zodanig worden dan ook de relevante punten uitgewerkt.

Neem hier de tijd voor, een goede analyse kunt u nooit in een middag maken, u heeft dan al snel een
SWOT analyse waar u weinig mee kunt.


Veel gemaakte fouten bij een SWOT –analyse

    Men maakt een analyse op het verkeerde niveau ( niet in relatie tot de scope)
    Geen Multidisciplinaire aanpak, maar een eenzijdige blik
    De onderwerpen niet specifiek genoeg ( Wat betekent bijvoorbeeld de openheid van het
    internet voor een retailer?)
    Onderwerpen worden verkeerd of dubbel geplaatst
    Het gebruik maken van waarde oordelen, binnen de analyse
    Sterkten en Zwakten staan in relatie tot het marketingdoel
    Sterkten en Zwakten zijn gebaseerd op “whisful thinking” i.p.v. op harde cijfers
    Het vermelden van strategieën als kans (Contentmarketing toepassen binnen de software
    ontwikkeling)
    Teveel ingaan op details (De hoofdzaken dienen wel concreet te zijn, maar nog niet
    uitgewerkt)
    De uitkomsten van de SWOT – analyse worden niet door vertaald naar concrete acties
  5. Opstellen van een Confrontatie Matrix

    De belangrijkste sterkte en zwakke punten, kansen en bedreigingen, die binnen de Scope van
    het marketingplan vallen worden nu overgenomen in de confrontatie matrix.

    Door de sterke punten te koppelen aan de zwakke punten en bedreigingen, worden de
    marketinguitdagingen duidelijk.
                                                 6
www.-on-site.nl
Marketing uitdagingen worden middels de volgende vragen geformuleerd:

         Aanvallen ; “hoe kan ik een stekte gebruikten om een specifieke kans te benutten ? “
         Verdedigen ; Hoe kan ik sterkte gebruikten om een specifieke bedreiging het hoofd
         te bieden? “
         Versterken; Hoe kan ik een zwakte verbeteren om een specifieke kans te benutten? “
         Afbouwen; Op welke wijze kan ik een zwakte verbeteren om een specifieke uitdaging
         te neutraliseren? “
Scope               Kansen              Bedreigingen
Marketingdoel
Sterkten              Aanvallen             Verdedigen
                  De uitdaging ?          De uitdaging?
Zwakten              Versterken            Neutraliseren
                  De uitdaging?           De uitdaging?

Figuur 2. Voorbeeld confrontatie matrix
  6. Het bepalen van de marketing speerpunten

    Na het opstellen van een confrontatie matrix, zijn de concrete uitdagingen helder, nu is het
    belangrijk om de Marketingspeerpunten te bepalen.

    Een paar voorbeelden:


         Op welke wijze kunnen wij onze kennis (sterkte) gebruiken, om de toenemende
         concurrentie af te weren (Verdedigen);
         Hoe kunnen wij met onze relatief lage schaal, de toenemende vraag toch
         beantwoorden?

Nu zijn we aangeland bij het creatieve gedeelte, waarbij voor de meest belangrijke
marketingspeerpunten marketing acties bedacht dienen te worden. (Tactisch niveau).
                                                   7
www.-on-site.nl
7. Benoemen van doelmarkten en klantgroepen

    Binnen deze stap wordt er bepaald welke specifieke doelmarkten er benaderd dienen te
    worden.
    een markt kan vaak opgedeeld worden in verschillende segmenten.

    We onderscheiden:

         Marktsegmenten ; denk bijvoorbeeld aan : “Webbouw / technische ontwikkeling” bij
         een Internetbureau;
         Doelmarkten ; denk bijvoorbeeld aan “exporterende maak industrie in Nederland:”.
         Klantgroepen; hierbij kunt u binnen deze context denken aan verspanende sector,
         constructie of consumentenproducten”.

Deze stap is erg belangrijk, hoe beter de marktsegmenten, doelmarkten en klantgroepen zijn
afgebakend, hoe groter de kans op succes. Op deze wijze kunt u zich namelijk heel goed richten op
de behoeften per specifieke klantgroep.PRIO        Marketing
          Uitdaging?             Haalbaarheid Marketingactie
                     Commercieel   Organisatie  Techniek   Financieel
1         Actie 1.       ++++      ++      +       +++
2.         Actie 2.       ++       ++++     ++      +
3.         Actie 3.       ++       ---      -       --
Om te kunnen bepalen, welke product markt combinaties (PMC’s) waarschijnlijk het meest succesvol
zijn, kan er gebruik gemaakt worden van een MABA analyse (deze wordt in een van de volgende
White papers behandeld).
                                                  8
www.-on-site.nl
8. Ontwikkel serviceconcept, positionering en propositie

         Op welke wensen, behoeften en verwachtingen gaan wij ons richten?
         Voor welke klanten en klangroepen?
         Op welke wijze (Wie, wat waarmee en hoe?


 Met de positionering wordt bedoeld, de positie van uw merk / product / dienst ten opzichte van de
concurrentie.

Propositie is het “voorstel” in de meest brede zin van het woord. De propositie is het op een unieke
wijze vertalen van de strategie en doelstellingen op een unieke wijze te vertalen naar een aanbieding
aan de doelgroep.

De propositie bevat tevens de Unique buying reasons / Unique selling points van een product of
productgroep.
9. Definieer de marketingmix 4 P’s of 6 P’s
Bij kleinere organisaties kan men in vele gevallen af met de 4 P’s , namelijk Product, Prijs, Plaats en
Promotie. (zie figuur).

Bij grotere organisaties wordt er in vele gevallen ook Personeel en Proces bij betrokken.
De werkzaamheden worden immers bij de kleinere organisatie, verdeeld over de bestaande
werknemers.

Bij Personeel wordt beschreven, worden vastgelegd, capaciteiten, deskundigheid, vaardigheden en
gedrag + arbeidsvoorwaarden.

Bij Proces, spelen zaken als procesfuncties en proceskwaliteit en ketenafstemming een rol.
Je ziet dan ook dat dit vaak alleen relevant is bij diensten leveranciers.
                                                     9
www.-on-site.nl
Figuur 4. De klassiek 4 P’s , zonder personeel en proces
                                       10
www.-on-site.nl
10. Stel een marketingplan op, inclusief Begroting

    In de laatste stap, worden alle analyses, marketingspeerpunten en keuzen samengevat in een
    compact plan, het marketingplan.

    Dit plan dient kort, bondig en goed leesbaar te zijn. Ga niet in op details, maar maak de
    hoofdlijnen wel concreet.

    Het marketingplan bestaat uit de volgende onderwerpen:

         Scope en strategische kaders
         Doelstellingen
         Marketingspeerpunten en marketingacties
         Korte aanbevelingen o.b.v. marketing analyse, marketingstrategie en marketingmix
         keuzen
         Financiële begroting met kosten , baten, scenario’s en verdienmodellen;
         Bijlagen met marketinginformatie, marketinganalyses, detailplanning en –begroting
         e.d.


Het is erg belangrijk dat alle stakeholders van de organisatie betrokken worden.
Dit is niet in de minste plaats belangrijk, om draagvlak te creëren voor de te nemen acties.Belangrijke punten bij het opstellen van het Marketingplan

    Houdt het kort en bondig, maar wel concreet
    Betrek alle stakeholders in de uitwerking, opvolging, bewaking en bijsturing
    Neem tijd voor het plan, laat het controleren door een externe, derde persoon, met een
    frisse kijk op de situatie
    Plan concrete acties en maak het team of een persoon binnen het team verantwoordelijk
    voor de opvolging van de acties
    Controleer op gezette tijden of de Marketing acties nog in lijn zijn met de strategische
    kaders. Laat de actie geen doel op zichzelf worden
    Plan vaste data binnen het jaar, voor het resumeren van de resultaten van de gedane
    marketing acties en bespreek de komende acties. Stuur hier zo nodig in bij;
    Creëer draagvlak binnen de organisatie over het feit, dat een marketingplan geen
    eenmalige actie is, maar een continu proces.
                                                  11
www.-on-site.nl
Als full service Internetbureau helpt On-Site grote én kleine organisaties bij het realiseren van grote
én kleine ambities voor het Internet. Van concept tot praktische uitvoering. Van online campagne tot
Enterprise portal.

We bedenken, bouwen en onderhouden op maat gesneden toepassingen: voor website, webshop,
intranet, portal en online community. Vervolgens halen we het maximale uit e-mail, zoekmachine en
social media marketing. Dit alles Op basis van bewezen technologie.

Zo verzekeren we continuïteit en garanderen we constante aansluiting bij de laatste standaarden.

Wij richten ons metname op bedrijven die binnen het volgende profiel vallen:

    Business to Business
    25 tot 500 FTE
    (maak) industrie en Groothandel
    Verkoop – Marketing- of efficiency doelstelling
                                                  12
www.-on-site.nl

More Related Content

What's hot

Agile Project Management
Agile Project ManagementAgile Project Management
Agile Project Management
Giulio Roggero
 
Challenges of (Lean) Enterprise Product Management
Challenges of (Lean) Enterprise Product ManagementChallenges of (Lean) Enterprise Product Management
Challenges of (Lean) Enterprise Product Management
Rich Mironov
 
Speculative Everything: Be a Dreamer with Critical Design and Design Fiction
Speculative Everything: Be a Dreamer with Critical Design and Design FictionSpeculative Everything: Be a Dreamer with Critical Design and Design Fiction
Speculative Everything: Be a Dreamer with Critical Design and Design Fiction
Mino Parisi
 
Design Thinking Method Cards
Design Thinking Method CardsDesign Thinking Method Cards
Design Thinking Method Cards
Design Thinking HSG
 
Design Thinking Workshop - By the people for the people
Design Thinking Workshop - By the people for the peopleDesign Thinking Workshop - By the people for the people
Design Thinking Workshop - By the people for the people
Rafael Citadella Daron
 
Design Thinking Workshop
Design Thinking WorkshopDesign Thinking Workshop
Product Discovery For Product Managers
Product Discovery For Product ManagersProduct Discovery For Product Managers
Product Discovery For Product Managers
Hector Del Castillo, CPM, CPMM
 
Analytics in Consulting
Analytics in ConsultingAnalytics in Consulting
Analytics in Consulting
Amit Kapoor
 
Hypothesis driven storyboarding
Hypothesis driven storyboardingHypothesis driven storyboarding
Hypothesis driven storyboarding
Rahul Sahai
 
IDEO - Design thinking workshop 2016
IDEO - Design thinking workshop 2016IDEO - Design thinking workshop 2016
IDEO - Design thinking workshop 2016
Center for Entrepreneurship (C4E), University of Cyprus
 
Design Fiction presentation
Design Fiction presentation Design Fiction presentation
Design Fiction presentation
Adam Owen
 
The Double Diamond Model of Product Definition and Execution
The Double Diamond Model of Product Definition and ExecutionThe Double Diamond Model of Product Definition and Execution
The Double Diamond Model of Product Definition and Execution
Peter Merholz
 
Design thinking
Design thinkingDesign thinking
Design thinking
Renny Wijayanti
 
Teresa Torres (Product Discovery Coach, Product Talk) - Managing Outputs vs O...
Teresa Torres (Product Discovery Coach, Product Talk) - Managing Outputs vs O...Teresa Torres (Product Discovery Coach, Product Talk) - Managing Outputs vs O...
Teresa Torres (Product Discovery Coach, Product Talk) - Managing Outputs vs O...
Business of Software Conference
 
Real Talk: Proving Value through a Scrappy Playbook (Dianne Que at DesignOps ...
Real Talk: Proving Value through a Scrappy Playbook (Dianne Que at DesignOps ...Real Talk: Proving Value through a Scrappy Playbook (Dianne Que at DesignOps ...
Real Talk: Proving Value through a Scrappy Playbook (Dianne Que at DesignOps ...
Rosenfeld Media
 
DesignOps and ProductOps: why do we need them?
DesignOps and ProductOps: why do we need them?DesignOps and ProductOps: why do we need them?
DesignOps and ProductOps: why do we need them?
Patrizia Bertini
 
Innowiz
InnowizInnowiz
Innowiz
Innowiz
 
Design thinking workshop
Design thinking workshopDesign thinking workshop
Design thinking workshop
Hanan Iftekhar
 
Design thinking
Design thinkingDesign thinking
Design thinking
Wisnu Dewobroto
 
How Design Thinking will fix Design Thinking
How Design Thinking will fix Design ThinkingHow Design Thinking will fix Design Thinking
How Design Thinking will fix Design Thinking
Bert Bräutigam
 

What's hot (20)

Agile Project Management
Agile Project ManagementAgile Project Management
Agile Project Management
 
Challenges of (Lean) Enterprise Product Management
Challenges of (Lean) Enterprise Product ManagementChallenges of (Lean) Enterprise Product Management
Challenges of (Lean) Enterprise Product Management
 
Speculative Everything: Be a Dreamer with Critical Design and Design Fiction
Speculative Everything: Be a Dreamer with Critical Design and Design FictionSpeculative Everything: Be a Dreamer with Critical Design and Design Fiction
Speculative Everything: Be a Dreamer with Critical Design and Design Fiction
 
Design Thinking Method Cards
Design Thinking Method CardsDesign Thinking Method Cards
Design Thinking Method Cards
 
Design Thinking Workshop - By the people for the people
Design Thinking Workshop - By the people for the peopleDesign Thinking Workshop - By the people for the people
Design Thinking Workshop - By the people for the people
 
Design Thinking Workshop
Design Thinking WorkshopDesign Thinking Workshop
Design Thinking Workshop
 
Product Discovery For Product Managers
Product Discovery For Product ManagersProduct Discovery For Product Managers
Product Discovery For Product Managers
 
Analytics in Consulting
Analytics in ConsultingAnalytics in Consulting
Analytics in Consulting
 
Hypothesis driven storyboarding
Hypothesis driven storyboardingHypothesis driven storyboarding
Hypothesis driven storyboarding
 
IDEO - Design thinking workshop 2016
IDEO - Design thinking workshop 2016IDEO - Design thinking workshop 2016
IDEO - Design thinking workshop 2016
 
Design Fiction presentation
Design Fiction presentation Design Fiction presentation
Design Fiction presentation
 
The Double Diamond Model of Product Definition and Execution
The Double Diamond Model of Product Definition and ExecutionThe Double Diamond Model of Product Definition and Execution
The Double Diamond Model of Product Definition and Execution
 
Design thinking
Design thinkingDesign thinking
Design thinking
 
Teresa Torres (Product Discovery Coach, Product Talk) - Managing Outputs vs O...
Teresa Torres (Product Discovery Coach, Product Talk) - Managing Outputs vs O...Teresa Torres (Product Discovery Coach, Product Talk) - Managing Outputs vs O...
Teresa Torres (Product Discovery Coach, Product Talk) - Managing Outputs vs O...
 
Real Talk: Proving Value through a Scrappy Playbook (Dianne Que at DesignOps ...
Real Talk: Proving Value through a Scrappy Playbook (Dianne Que at DesignOps ...Real Talk: Proving Value through a Scrappy Playbook (Dianne Que at DesignOps ...
Real Talk: Proving Value through a Scrappy Playbook (Dianne Que at DesignOps ...
 
DesignOps and ProductOps: why do we need them?
DesignOps and ProductOps: why do we need them?DesignOps and ProductOps: why do we need them?
DesignOps and ProductOps: why do we need them?
 
Innowiz
InnowizInnowiz
Innowiz
 
Design thinking workshop
Design thinking workshopDesign thinking workshop
Design thinking workshop
 
Design thinking
Design thinkingDesign thinking
Design thinking
 
How Design Thinking will fix Design Thinking
How Design Thinking will fix Design ThinkingHow Design Thinking will fix Design Thinking
How Design Thinking will fix Design Thinking
 

Viewers also liked

Marketing operationele marketing en marketingplan
Marketing operationele marketing en marketingplanMarketing operationele marketing en marketingplan
Marketing operationele marketing en marketingplan
Manon Roelandt
 
Distributiekengetallen
DistributiekengetallenDistributiekengetallen
Distributiekengetallen
Economie Leer Kracht
 
Hoe maak je een strategisch digitaal marketing plan?
Hoe maak je een strategisch digitaal marketing plan?Hoe maak je een strategisch digitaal marketing plan?
Hoe maak je een strategisch digitaal marketing plan?
Koen Delvaux
 
Tactisch marketingplan
Tactisch marketingplan Tactisch marketingplan
Tactisch marketingplan
Pim Korsten
 
Marketing Plan
Marketing PlanMarketing Plan
Marketing Plan
Yodhia Antariksa
 
Presentation on 4 p's
Presentation on 4 p'sPresentation on 4 p's
Presentation on 4 p's
moadeogun
 

Viewers also liked (6)

Marketing operationele marketing en marketingplan
Marketing operationele marketing en marketingplanMarketing operationele marketing en marketingplan
Marketing operationele marketing en marketingplan
 
Distributiekengetallen
DistributiekengetallenDistributiekengetallen
Distributiekengetallen
 
Hoe maak je een strategisch digitaal marketing plan?
Hoe maak je een strategisch digitaal marketing plan?Hoe maak je een strategisch digitaal marketing plan?
Hoe maak je een strategisch digitaal marketing plan?
 
Tactisch marketingplan
Tactisch marketingplan Tactisch marketingplan
Tactisch marketingplan
 
Marketing Plan
Marketing PlanMarketing Plan
Marketing Plan
 
Presentation on 4 p's
Presentation on 4 p'sPresentation on 4 p's
Presentation on 4 p's
 

Similar to Marketingplan In 10 Stappen

Marketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechnieken
Manon Roelandt
 
Commercial Model Excellence
Commercial Model ExcellenceCommercial Model Excellence
Commercial Model Excellence
Maarten Hardeman
 
Commercial Model Excellence
Commercial Model ExcellenceCommercial Model Excellence
Commercial Model Excellence
Maarten Hardeman
 
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Stefan Mooren
 
Whitepaper social marketing strategie
Whitepaper social marketing strategieWhitepaper social marketing strategie
Whitepaper social marketing strategie
Bijgespijkerd.nl
 
120806 inleiding marketing en communicatie [compatibiliteitsmodus]
120806 inleiding marketing en communicatie [compatibiliteitsmodus]120806 inleiding marketing en communicatie [compatibiliteitsmodus]
120806 inleiding marketing en communicatie [compatibiliteitsmodus]
Hannie Derks
 
Strategisch fundament: de essentiële checklist voor uw e commercestrategie
Strategisch fundament: de essentiële checklist voor uw e commercestrategieStrategisch fundament: de essentiële checklist voor uw e commercestrategie
Strategisch fundament: de essentiële checklist voor uw e commercestrategie
valantic NL
 
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activationHoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
Karel de Grote Hogeschool
 
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?
FourPoints Business Intelligence
 
Strategisch marketing management
Strategisch marketing managementStrategisch marketing management
Strategisch marketing management
Marieke van Tiggelen
 
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...
POM West-Vlaanderen
 
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaatOké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oke Marketing
 
Basiscursus MARKETING (Nederlands)
Basiscursus MARKETING (Nederlands)Basiscursus MARKETING (Nederlands)
Basiscursus MARKETING (Nederlands)
SELLIO - sales activation
 
Marketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechnieken
Manon Roelandt
 
Marketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechnieken
Manon Roelandt
 
Webinar 'Marketing voor de groothandel'
Webinar 'Marketing voor de groothandel'Webinar 'Marketing voor de groothandel'
Webinar 'Marketing voor de groothandel'
Desmyttere Marketing
 
Hoofdstuk6.pptx
Hoofdstuk6.pptxHoofdstuk6.pptx
Hoofdstuk6.pptx
Zeno42
 
Prospex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
Prospex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van RijckevorselProspex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
Prospex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
prospex
 
Canvas 2013
Canvas 2013Canvas 2013
Canvas 2013
Niels Jansen
 
Schematisch marketingplan - handleiding
Schematisch marketingplan - handleidingSchematisch marketingplan - handleiding
Schematisch marketingplan - handleiding
Soliday das Sonnensegel
 

Similar to Marketingplan In 10 Stappen (20)

Marketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechnieken
 
Commercial Model Excellence
Commercial Model ExcellenceCommercial Model Excellence
Commercial Model Excellence
 
Commercial Model Excellence
Commercial Model ExcellenceCommercial Model Excellence
Commercial Model Excellence
 
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
Ondernemingsplan Shock Live (Studie project)
 
Whitepaper social marketing strategie
Whitepaper social marketing strategieWhitepaper social marketing strategie
Whitepaper social marketing strategie
 
120806 inleiding marketing en communicatie [compatibiliteitsmodus]
120806 inleiding marketing en communicatie [compatibiliteitsmodus]120806 inleiding marketing en communicatie [compatibiliteitsmodus]
120806 inleiding marketing en communicatie [compatibiliteitsmodus]
 
Strategisch fundament: de essentiële checklist voor uw e commercestrategie
Strategisch fundament: de essentiële checklist voor uw e commercestrategieStrategisch fundament: de essentiële checklist voor uw e commercestrategie
Strategisch fundament: de essentiële checklist voor uw e commercestrategie
 
Hoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activationHoofdstuk 10 brand activation
Hoofdstuk 10 brand activation
 
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?
 
Strategisch marketing management
Strategisch marketing managementStrategisch marketing management
Strategisch marketing management
 
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...
Carl cattebeke inleiding tot marketing Actie voor Starters Unizo Vlaamse Sta...
 
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaatOké Marketing: marketing project management met direct resultaat
Oké Marketing: marketing project management met direct resultaat
 
Basiscursus MARKETING (Nederlands)
Basiscursus MARKETING (Nederlands)Basiscursus MARKETING (Nederlands)
Basiscursus MARKETING (Nederlands)
 
Marketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechnieken
 
Marketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechniekenMarketing introductie en basistechnieken
Marketing introductie en basistechnieken
 
Webinar 'Marketing voor de groothandel'
Webinar 'Marketing voor de groothandel'Webinar 'Marketing voor de groothandel'
Webinar 'Marketing voor de groothandel'
 
Hoofdstuk6.pptx
Hoofdstuk6.pptxHoofdstuk6.pptx
Hoofdstuk6.pptx
 
Prospex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
Prospex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van RijckevorselProspex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
Prospex Quickstart 22 maart 2018 Grip op Sales - Maarten van Rijckevorsel
 
Canvas 2013
Canvas 2013Canvas 2013
Canvas 2013
 
Schematisch marketingplan - handleiding
Schematisch marketingplan - handleidingSchematisch marketingplan - handleiding
Schematisch marketingplan - handleiding
 

Marketingplan In 10 Stappen

 • 1. (Online)Marketing plan in 10 stappen Sociale netwerken, zoekmachines, Blogs, emailnieuwsbrieven… Maar wat levert uw bedrijf het meeste op ? Welke moet ik kiezen ?Hoe implementeer ik deze kanalen binnen de bedrijfsstrategie en hoe blijft het strategische marketingplan de bedrijfsdoelen dienen? Organisaties moeten snel kunnen inspelen op de continue veranderingen in de markt. Het speelveld én de regels veranderen heel snel en het Internet speelt daarbij steeds meer een centrale rol. Om structureel succesvol te blijven, is het zaak dat de op tactiek gebaseerde marketing acties, onderdeel uitmaken van een integrale Marketing Strategie. Deze uitgave geeft u en uw organisatie de nodige handvatten om de basis te leggen, waarna het maken van een tactisch of operationeel plan veel doeltreffender zal zijn. 1 www.-on-site.nl
 • 2. De 10 stappen op een rij: 1. Bepaal de scope van het plan 2. Controleer strategische kaders 3. Formuleer het marketingdoel 4. Het opstellen van een SWOT analyse 5. Opstellen van een Confrontatie Matrix 6. Het bepalen van de marketing speerpunten 7. Benoemen van doelmarkten en klantgroepen 8. Ontwikkel serviceconcept, positionering en propositie 9. Definieer de marketingmix, 4 P’s of 6 P’s 10. Stel een marketingplan op, inclusief Begroting 1. Bepaal de scope van het plan Voor wie en waarvoor wilt u een marketingplan opstellen. Is het een strategisch marketingplan voor de gehele organisatie, of slechts een operationeel marketingplan voor een product of productgroep? Of wilt u een Marketing communicatieplan ontwikkelen, voor het verbeteren van naamsbekendheid en Imago van uw organisatie of een specifiek(e) product(groep). 2 www.-on-site.nl
 • 3. 2. Controleer strategische kaders Als de scope bekend is, is het belangrijk te zorgen, dat deze in lijn zijn met de strategische kaders van uw organisatie.  Wat betekenen de missie, visie, ambities en strategische doelen en kernwaarden van de organisatie in de relatie tot de scope van uw plan?  Hoe luidt de groeistrategie?  Welke concurrentiestrategie wil het bedrijf inzetten?  Wat zijn de prioriteiten op korte en lange termijn?  Is er sprake van een centrale – of decentrale aansturing? De antwoorden op deze vragen, vormen het strategische kader. 3. Formuleer het marketingdoel Bij de meeste mensen is bekend dat de formulering van het Marketing doel altijd SMART dient te zijn (Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden). Bij het bepalen van strategische doelstellingen, gaat het vaak over marktpositie, voorkeurspositie, product marktcombinaties, voorkeurspositie bij zakelijke afnemers (preferred supplier). Bij operationele doelstellingen, komen zaken als, verhogen afzet of omzet, verhogen van de klanttevredenheid en winstgevendheid aan bod. Het is gebruikelijk dat men het Marketingdoel pas concretiseert bij de zesde stap, want dan is /zijn zowel het marketing doel / de marketing doelen en de Marketing speerpunten helder. 3 www.-on-site.nl
 • 4. 4. Het opstellen van een SWOT analyse De SWOT analyse, bestaat uit twee onderdelen te noemen : 1. Externe analyse 2. Interne analyse De Externe analyse, bestaat uit de volgende factoren: Omgeving analyse  Politiek  Economie  Sociaal  Technologisch Bedrijfstak analyse  Toetreders  Substituten  Marktdynamiek  Toeleveranciers  Afnemers Concurrentie analyse  Naamsbekendheid  Imago  Assortiment  Kwaliteit  Prijs  Distributie 4 www.-on-site.nl
 • 5. Waardeketen analyse  Ketenpartners  Ketenprocessen Klant analyse  Oriëntatie proces  Keuze proces  Keuze criteria De Externe interne analyse, bestaat uit de volgende factoren: Organisatie besturing  Taken  Verantwoordelijkheden  Bevoegdheden Bedrijfsprocessen  Marketing  Verkoop  Productie  Levering  Service  Financiën Mensen  Bevoegdheden  Vaardigheden  Cultuur Middelen  ICT Systemen  Materialen 5 www.-on-site.nl
 • 6. Er belangrijk is, dat de SWOT analyse wordt gerelateerd aan de scope van het Marketingplan en zodanig worden dan ook de relevante punten uitgewerkt. Neem hier de tijd voor, een goede analyse kunt u nooit in een middag maken, u heeft dan al snel een SWOT analyse waar u weinig mee kunt. Veel gemaakte fouten bij een SWOT –analyse  Men maakt een analyse op het verkeerde niveau ( niet in relatie tot de scope)  Geen Multidisciplinaire aanpak, maar een eenzijdige blik  De onderwerpen niet specifiek genoeg ( Wat betekent bijvoorbeeld de openheid van het internet voor een retailer?)  Onderwerpen worden verkeerd of dubbel geplaatst  Het gebruik maken van waarde oordelen, binnen de analyse  Sterkten en Zwakten staan in relatie tot het marketingdoel  Sterkten en Zwakten zijn gebaseerd op “whisful thinking” i.p.v. op harde cijfers  Het vermelden van strategieën als kans (Contentmarketing toepassen binnen de software ontwikkeling)  Teveel ingaan op details (De hoofdzaken dienen wel concreet te zijn, maar nog niet uitgewerkt)  De uitkomsten van de SWOT – analyse worden niet door vertaald naar concrete acties 5. Opstellen van een Confrontatie Matrix De belangrijkste sterkte en zwakke punten, kansen en bedreigingen, die binnen de Scope van het marketingplan vallen worden nu overgenomen in de confrontatie matrix. Door de sterke punten te koppelen aan de zwakke punten en bedreigingen, worden de marketinguitdagingen duidelijk. 6 www.-on-site.nl
 • 7. Marketing uitdagingen worden middels de volgende vragen geformuleerd:  Aanvallen ; “hoe kan ik een stekte gebruikten om een specifieke kans te benutten ? “  Verdedigen ; Hoe kan ik sterkte gebruikten om een specifieke bedreiging het hoofd te bieden? “  Versterken; Hoe kan ik een zwakte verbeteren om een specifieke kans te benutten? “  Afbouwen; Op welke wijze kan ik een zwakte verbeteren om een specifieke uitdaging te neutraliseren? “ Scope Kansen Bedreigingen Marketingdoel Sterkten Aanvallen Verdedigen De uitdaging ? De uitdaging? Zwakten Versterken Neutraliseren De uitdaging? De uitdaging? Figuur 2. Voorbeeld confrontatie matrix 6. Het bepalen van de marketing speerpunten Na het opstellen van een confrontatie matrix, zijn de concrete uitdagingen helder, nu is het belangrijk om de Marketingspeerpunten te bepalen. Een paar voorbeelden:  Op welke wijze kunnen wij onze kennis (sterkte) gebruiken, om de toenemende concurrentie af te weren (Verdedigen);  Hoe kunnen wij met onze relatief lage schaal, de toenemende vraag toch beantwoorden? Nu zijn we aangeland bij het creatieve gedeelte, waarbij voor de meest belangrijke marketingspeerpunten marketing acties bedacht dienen te worden. (Tactisch niveau). 7 www.-on-site.nl
 • 8. 7. Benoemen van doelmarkten en klantgroepen Binnen deze stap wordt er bepaald welke specifieke doelmarkten er benaderd dienen te worden. een markt kan vaak opgedeeld worden in verschillende segmenten. We onderscheiden:  Marktsegmenten ; denk bijvoorbeeld aan : “Webbouw / technische ontwikkeling” bij een Internetbureau;  Doelmarkten ; denk bijvoorbeeld aan “exporterende maak industrie in Nederland:”.  Klantgroepen; hierbij kunt u binnen deze context denken aan verspanende sector, constructie of consumentenproducten”. Deze stap is erg belangrijk, hoe beter de marktsegmenten, doelmarkten en klantgroepen zijn afgebakend, hoe groter de kans op succes. Op deze wijze kunt u zich namelijk heel goed richten op de behoeften per specifieke klantgroep. PRIO Marketing Uitdaging? Haalbaarheid Marketingactie Commercieel Organisatie Techniek Financieel 1 Actie 1. ++++ ++ + +++ 2. Actie 2. ++ ++++ ++ + 3. Actie 3. ++ --- - -- Om te kunnen bepalen, welke product markt combinaties (PMC’s) waarschijnlijk het meest succesvol zijn, kan er gebruik gemaakt worden van een MABA analyse (deze wordt in een van de volgende White papers behandeld). 8 www.-on-site.nl
 • 9. 8. Ontwikkel serviceconcept, positionering en propositie  Op welke wensen, behoeften en verwachtingen gaan wij ons richten?  Voor welke klanten en klangroepen?  Op welke wijze (Wie, wat waarmee en hoe? Met de positionering wordt bedoeld, de positie van uw merk / product / dienst ten opzichte van de concurrentie. Propositie is het “voorstel” in de meest brede zin van het woord. De propositie is het op een unieke wijze vertalen van de strategie en doelstellingen op een unieke wijze te vertalen naar een aanbieding aan de doelgroep. De propositie bevat tevens de Unique buying reasons / Unique selling points van een product of productgroep. 9. Definieer de marketingmix 4 P’s of 6 P’s Bij kleinere organisaties kan men in vele gevallen af met de 4 P’s , namelijk Product, Prijs, Plaats en Promotie. (zie figuur). Bij grotere organisaties wordt er in vele gevallen ook Personeel en Proces bij betrokken. De werkzaamheden worden immers bij de kleinere organisatie, verdeeld over de bestaande werknemers. Bij Personeel wordt beschreven, worden vastgelegd, capaciteiten, deskundigheid, vaardigheden en gedrag + arbeidsvoorwaarden. Bij Proces, spelen zaken als procesfuncties en proceskwaliteit en ketenafstemming een rol. Je ziet dan ook dat dit vaak alleen relevant is bij diensten leveranciers. 9 www.-on-site.nl
 • 10. Figuur 4. De klassiek 4 P’s , zonder personeel en proces 10 www.-on-site.nl
 • 11. 10. Stel een marketingplan op, inclusief Begroting In de laatste stap, worden alle analyses, marketingspeerpunten en keuzen samengevat in een compact plan, het marketingplan. Dit plan dient kort, bondig en goed leesbaar te zijn. Ga niet in op details, maar maak de hoofdlijnen wel concreet. Het marketingplan bestaat uit de volgende onderwerpen:  Scope en strategische kaders  Doelstellingen  Marketingspeerpunten en marketingacties  Korte aanbevelingen o.b.v. marketing analyse, marketingstrategie en marketingmix keuzen  Financiële begroting met kosten , baten, scenario’s en verdienmodellen;  Bijlagen met marketinginformatie, marketinganalyses, detailplanning en –begroting e.d. Het is erg belangrijk dat alle stakeholders van de organisatie betrokken worden. Dit is niet in de minste plaats belangrijk, om draagvlak te creëren voor de te nemen acties. Belangrijke punten bij het opstellen van het Marketingplan  Houdt het kort en bondig, maar wel concreet  Betrek alle stakeholders in de uitwerking, opvolging, bewaking en bijsturing  Neem tijd voor het plan, laat het controleren door een externe, derde persoon, met een frisse kijk op de situatie  Plan concrete acties en maak het team of een persoon binnen het team verantwoordelijk voor de opvolging van de acties  Controleer op gezette tijden of de Marketing acties nog in lijn zijn met de strategische kaders. Laat de actie geen doel op zichzelf worden  Plan vaste data binnen het jaar, voor het resumeren van de resultaten van de gedane marketing acties en bespreek de komende acties. Stuur hier zo nodig in bij;  Creëer draagvlak binnen de organisatie over het feit, dat een marketingplan geen eenmalige actie is, maar een continu proces. 11 www.-on-site.nl
 • 12. Als full service Internetbureau helpt On-Site grote én kleine organisaties bij het realiseren van grote én kleine ambities voor het Internet. Van concept tot praktische uitvoering. Van online campagne tot Enterprise portal. We bedenken, bouwen en onderhouden op maat gesneden toepassingen: voor website, webshop, intranet, portal en online community. Vervolgens halen we het maximale uit e-mail, zoekmachine en social media marketing. Dit alles Op basis van bewezen technologie. Zo verzekeren we continuïteit en garanderen we constante aansluiting bij de laatste standaarden. Wij richten ons metname op bedrijven die binnen het volgende profiel vallen:  Business to Business  25 tot 500 FTE  (maak) industrie en Groothandel  Verkoop – Marketing- of efficiency doelstelling 12 www.-on-site.nl