SlideShare a Scribd company logo
Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu
Automatisoidun talousraportoinnin koulutusohjelma
Helsinki 30.11.2017
Anne Melanen, Valtiokonttori
Sisältö
• Valtiokonttori palveluntarjoajana
• Mikä on kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu – eri palvelukokonaisuudet?
• Keneltä ja mitä tietoja kerätään?
• Muut tietopalvelun toiminnan kannalta oleelliset tiedot
• Miten, missä muodossa ja milloin tiedot toimitetaan?
• Tietopalveluprojektin tilannekatsaus
• Mistä lisätietoa?
30.11.2017Anne Melanen
Kuntatieto-ohjelma → 30.6.2019
Tavoite
• Kehittää kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja
kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan
taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta.
• Parantaa julkisen hallinnon toiminnallista ja tiedollista yhteentoimivuutta.
• Edistää taloustietojen tietohallinnan, tuotannon, raportoinnin, jalostuksen,
käytön, tuottavuuden ja tehokkuuden kehittymistä.
Lopputulos
• Kuntien, valtion ja muiden toimijoiden on mahdollista käyttää samoja
yhteisesti määritettyjä ja automaattisesti tuotettuja kuntien taloutta kuvaavia
tietoja omissa kuntiin liittyvissä päätöksentekoprosesseissaan.
• Tietojen tuotanto ja raportointi on kehittynyt niin, että tiedot ovat oikeaan
aikaan ja avoimesti sekä riittävän kattavasti ja vertailukelpoisesti eri
päätöksentekijöiden saatavilla.
30.11.2017Anne Melanen
Valtiokonttori palveluntarjoajana
• Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti on yksi KUTI-
ohjelman toimeenpanoprojekteista
• Projektin kesto: syksy/2016 – 2019
• Tuotantokäyttöön siirtyminen: 1.1.2020
• Tarkoituksena kerätä kuntien/maakuntien kirjanpitoon pohjautuvaa
taloustietoa raportoinnin, analysoinnin, tilastotuotannon yms.
jatkojalostuksen pohjaksi.
• Taloustietojen tiedonkeruuvastuu siirtyy Tilastokeskukselta
Valtiokonttorille 1.1.2020
• Lomakepohjainen tiedonkeruu jatkuu siirtymäkauden
• Mahdollisuus toimittaa tietoja useammalla eri tavalla (siirtymäkauden
ajan)
• Tiedot toimitetaan Valtiokonttorin palveluun
• Yksi kirjautumisportaali
• Tilastokeskus mukana tietojen oikeellisuuden tarkastuksissa
30.11.2017Anne Melanen
Mikä on kunta- ja maakuntatalouden
tietopalvelu?
Palvelukokonaisuus, joka pitää sisällään
• Taloustietojen siirtopalvelun
• Hyväksyntäpalvelun
• Rekisteripalvelun
• Raportointipalvelun osana julkishallinnon analysointi- ja
raportointipalvelua
• Tukitietopalvelun (vain palvelun ylläpitäjille)
30.11.2017Anne Melanen
Taloustietojen siirtopalvelu
• Vastaanottaa kuntien / maakuntien talousaineistot.
• Vastaanottaa talousaineistoja XBRL- ja CSV-muodossa.
• XBRL - eXtensible Business Reporting Language
• CSV-muoto lähetettäessä kohdistettuna
taksonomian solutunnistetasolle.
• Palvelu toimii tällä hetkellä kehitys-
ja/tai testiympäristöissä.
• Tietojen lähettäminen:
• Web-palvelun kautta
• Rajapintasiirtona
• Ohjeistus Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu -sivustolla
• Käsittelee aineistot, tekee validointeja.
• Tarjoaa aineistot Hyväksyntäpalvelun
noudettavaksi.30.11.2017Anne Melanen
Hyväksyntäpalvelu
• Noutaa talousaineiston, validointitulokset, lähettäjän tiedot ym. Siirtopalvelusta.
• Lisää talousaineistolle suoritettavien sisältö-/sääntötarkastusten tulokset ja
validointitulokset 3 aineistoon ja kirjoittaa ne hyväksyntäpalvelun päätöstä
odottavien aineistojen tietovarastoon. 1
• Kunta/maakuntakäyttäjä kirjautuu Web-liittymään, jossa voi
• Tarkastella (raporteilta) ja hyväksyä aineistoja. 2
• Tarkastella validointi/sisältötarkastuksen tuloksia.
• Kommentoida tarkastusten tuloksia.
• Tunnistaa käyttäjät ja antaa heille raportit 4 omien vastuukuntiensa/maakuntiensa
tiedoista.
• Informoi (sp.) kaikkia kunnan vastuuhenkilöitä ao. kunnan aineiston saapumisesta
ja hyväksynnästä.
• Raporteilta:
• Tilinpäätöslaskelmat (tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma)
• Käyttötaloustiedot
• Validointi- ja sääntötarkastusten tulokset
• XBRL-instanssidokumentin sisältö kentittäin
• Julkaisupäätöksen saaneen aineiston käsittelytiedot
30.11.2017Anne Melanen
30.11.2017Anne Melanen 13.9.2017Anne Melanen 13.9.2017Anne Melanen
1
2
3
30.11.2017Anne Melanen
4
Rekisteripalvelu
• Hyväksytyt aineistot siirretään Hyväksyntäpalvelusta
Rekisteripalveluun.
• Taloustietojen tietovarasto
• Tarjoaa koko aineiston hyödynnettäväksi avoimen rajapinnan kautta
• Tietoa tarjotaan erilaisissa muodoissa.
• Ei kirjautumista.
• Rajapintamäärittelyt YTI-hankkeen mukaisia.
• Rajapinnat käytettävissä julkisessa internetissä ja kansallisessa
palveluväylässä (Suomi.fi-palveluväylä)
30.11.2017Anne Melanen
Tukitietopalvelu
• Sisältää tietopalvelun toiminnan ja ylläpidon vaatimat tukitiedot
• Hakee ajantasaiset tukitiedot pääasiassa Kansallisesta
koodistopalvelusta, tarvittaessa Tilastokeksuksesta, THL:stä, OPH:sta ja
muilta mahdollisilta tiedontuottajilta.
• Tarjoaa tukitiedot Hyväksyntäpalvelulle rajapinnan kautta.
• Toimii koko palvelun metatietojen tallennuspaikkana (saa tietoja muilta
osapalveluilta ja antaa niitä takaisin rajapintojen kautta).
• Metatieto = palvelun konfiguraatio-, prosessin parametri- ja suorituskykytiedot
• Siirtymäajan, eli kunnes Kansallinen koodistopalvelu pystyy tarjoamaan
tarvittavat tiedot, hyödynnetään tietopalvelussa Tukitietopalvelun
toiminnallisuuksia tarvittavien tukitietojen ylläpidossa sekä tarjotaan
vastaavaa tietoa kuntien ja maakuntien hyödynnettäväksi Valtiokonttorin
kotisivuilla Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu –sivustolta.
30.11.2017Anne Melanen
Raportointipalvelu osana julkisen hallinnon
analysointi- ja raportointipalvelua
• Virallisraportointi, esim. tilinpäätösraportit, taulukot ja graafit
• Analysoitu tieto
• Avoin data
30.11.2017Anne Melanen
Keneltä tietoja kerätään ja mitä tietoja?
Kunnat, maakunnat ja liikelaitokset
• Ulkoinen kirjanpito
• Liikekirjanpito
• Talousarvio ja suunnitelmatiedot
• Tilinpäätös ja tilinpäätöksen lisä- ja liitetiedot
• Käyttötalouteen liittyvät tiedot palveluluokittain, ml. investoinnit
• Palveluluokat esim: Esi- ja perusopetus, lukio, joukkoliikenne, vesihuolto jne.
• Kulu-/tuottolajeittain esim: myyntituotot, henkilöstökulut jne.
• Sektoreittain esim. valtio, paikallishallinto, kunnat jne.
Kunta- ja maakuntakonserni
• Tilinpäätös ja tilinpäätöksen lisä- ja liitetiedot
30.11.2017Anne Melanen
Muut tietopalvelun toiminnan kannalta oleelliset tiedot
Mm. seuraavat tiedot saadaan pääosin Kansallisesta koodistopalvelusta,
kun se valmistuu. Ennen sitä tarvittavat tiedot ylläpidetään tietopalvelun
Tukitietopalvelussa.
• Tehtävä- ja palveluluokitus
• Tililuettelot, XBRL-taksonomia
• Toimipaikkatiedon määritykset ja koodistot
• Talousarvio ja suunnitelmatietojen määritykset ja koodistot
• Taloustietojen määritykset ja koodistot
• Taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit
• Kustannuslaskentamallit
• Alue- ja väestötiedot
30.11.2017Anne Melanen
Miten, missä muodossa ja milloin tiedot toimitetaan?
Tietopalvelu vastaanottaa XBRL—muotoista aineistoa, joka perustuu
Julkisen hallinnon suosituksiin (JHS-suositukset)
• Työryhmävaiheessa olevat suositukset:
• Kuntien ja maakuntien tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen raportointi
(lausuntokierroksella)
• Kuntien XBRL-taksonomia – laajennus maakuntien XBRL-taksonomia
• Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitukset (8.6.2017)
• Maakuntien palveluluokitukset (lausuntokierroksella)
• Kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien kustannuslaskenta
Tietojen siirtotavat:
• Rajapintasiirto XBRL/CSV-muotoinen data (ensisijainen)
• Erillinen tiedosto web-sivun kautta
• Lomaketiedonkeruu web-sivun kautta (siirtymäaika)
Tiedonkeruuaikataulu:
• Kuukausittain – ulkoinen kirjanpito
• Harvemmin (aluksi) – käyttötaloustiedot
• Neljännesvuosittain – tietoja mm. kuntien, kuntayhtymien tulos- ja
rahoituslaskelmien ja taseen eristä, mahd. neljännesvuositilinpäätös
• Vuosittain – tilinpäätöstiedot
30.11.2017Anne Melanen
Tietopalveluprojektin tilanne 11/2017
30.11.2017Anne Melanen
Valmis: Taloustietojen siirtopalvelu
• XBRL/CSV testilähetykset mahdollisia
• Lähettäminen rajapinnan kautta / web-sivun kautta
Valmistumassa: Tukitietopalvelu
Työ aloitettu: Hyväksyntäpalvelu
Tavoitteena on, että Tietopalvelu valmistuu 2019 alkuun mennessä,
jolloin laajemmat testikäytöt voidaan aloittaa
Mistä löytyy tietoa Kunta- ja
maakuntatalouden tietopalvelusta?
Valtiokonttorin kotisivuilta
http://www.valtiokonttori.fi/fi-
FI/Kansalaisille_ja_yhteisoille
/Kunta_ja_maakuntatalouden
_tietopalvelu
30.11.2017Anne Melanen
30.11.2017Anne Melanen
30.11.2017Anne Melanen
30.11.2017Anne Melanen
Kiitos
Anne Melanen
Projektipäällikkö, Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti
Tiedolla johtamisen tuki
Valtiokonttori
PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI
Puh. 0295 50 2412
anne.melanen (at) valtiokonttori.fi
http://www.valtiokonttori.fi/fi-
FI/Kansalaisille_ja_yhteisoille/Kunta_ja_maakuntatalouden_tietopalvelu

More Related Content

What's hot

Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, TilastokeskusKuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, TilastokeskusTilastokeskus
 
Mitä tilastot kertovat kuntien taloudesta? Karen Asplund, Tilastokeskus
Mitä tilastot kertovat kuntien taloudesta? Karen Asplund, TilastokeskusMitä tilastot kertovat kuntien taloudesta? Karen Asplund, Tilastokeskus
Mitä tilastot kertovat kuntien taloudesta? Karen Asplund, TilastokeskusTilastokeskus
 
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoTHL
 
Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys
 Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys
Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys THL
 
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, TilastokeskusKuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, TilastokeskusLeila Kaunisharju
 
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 

What's hot (17)

Digi-palvelukeskuksen valmistelu
Digi-palvelukeskuksen valmisteluDigi-palvelukeskuksen valmistelu
Digi-palvelukeskuksen valmistelu
 
Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu
Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnitteluMaakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu
Maakuntien yhteisen arkkitehtuurin suunnittelu
 
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, TilastokeskusKuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
 
Päijät-Hämeen DIGI-valmistelu
Päijät-Hämeen DIGI-valmisteluPäijät-Hämeen DIGI-valmistelu
Päijät-Hämeen DIGI-valmistelu
 
Mitä tilastot kertovat kuntien taloudesta? Karen Asplund, Tilastokeskus
Mitä tilastot kertovat kuntien taloudesta? Karen Asplund, TilastokeskusMitä tilastot kertovat kuntien taloudesta? Karen Asplund, Tilastokeskus
Mitä tilastot kertovat kuntien taloudesta? Karen Asplund, Tilastokeskus
 
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitusICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
ICT-järjestämiseen suunnattu rahoitus
 
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, TerveydenhuoltoRiitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
Riitta Konttinen, THL, Terveydenhuolto
 
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelmaSote- ja maakuntadigin muutosohjelma
Sote- ja maakuntadigin muutosohjelma
 
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalauteSote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
Sote- ja maakuntalaki-lausuntopalaute
 
Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys
 Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys
Vippaa vitonen Maakuntien rahoituksen riittävyys
 
Maakuntakohtaisen valmistelun tilannekuva
Maakuntakohtaisen valmistelun tilannekuvaMaakuntakohtaisen valmistelun tilannekuva
Maakuntakohtaisen valmistelun tilannekuva
 
ICT-palvelukeskus Vimana Oy - tilannekatsaus 8.2.2018
ICT-palvelukeskus Vimana Oy - tilannekatsaus 8.2.2018ICT-palvelukeskus Vimana Oy - tilannekatsaus 8.2.2018
ICT-palvelukeskus Vimana Oy - tilannekatsaus 8.2.2018
 
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, TilastokeskusKuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
Kuntataloustiedonkeruun tulevaisuus, Henri Seppänen, Tilastokeskus
 
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
Esiselvityksen tulosten esittely - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietot...
 
Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016
Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016
Maakuntien resurssiohjaus 29.6.2016
 
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...Esiselvityksen tulosraportti -Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
Esiselvityksen tulosraportti - Valtiolta siirtyvien tehtävien perustietotekni...
 
Kuntastrategiat digitalisaaton ohjausvälineenä vartiainen&rasanen
Kuntastrategiat digitalisaaton ohjausvälineenä vartiainen&rasanenKuntastrategiat digitalisaaton ohjausvälineenä vartiainen&rasanen
Kuntastrategiat digitalisaaton ohjausvälineenä vartiainen&rasanen
 

Similar to Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori

Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTilastokeskus
 
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osaValinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osaAKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Toimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattorit
Toimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattoritToimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattorit
Toimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattoritKelan tutkimus / Research at Kela
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-hanke
 
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminenSosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminenTHL
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTilastokeskus
 
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriLeila Kaunisharju
 
Kelan sotetietojärjestelmä
Kelan sotetietojärjestelmäKelan sotetietojärjestelmä
Kelan sotetietojärjestelmäKela
 
Palveluseteli palveluna, FCG-seminaari 20.1.2011
Palveluseteli palveluna, FCG-seminaari 20.1.2011Palveluseteli palveluna, FCG-seminaari 20.1.2011
Palveluseteli palveluna, FCG-seminaari 20.1.2011Palveluseteli-hanke
 
Sosiaali ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot vuonna 2018
Sosiaali ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot vuonna 2018Sosiaali ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot vuonna 2018
Sosiaali ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot vuonna 2018THL
 
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...Karri Vainio
 

Similar to Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori (20)

Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelutTietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
Tietoa päätöksenteon tueksi, julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelut
 
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
Marko Latvanen: Sähköinen kansalaisuus tietoyhteiskunnassa - Suomi.fin uuden ...
 
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osaValinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
Valinnanvapauden tiedonhallintajärjestelmätkansalaisille – Kelan osa
 
Toimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattorit
Toimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattoritToimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattorit
Toimeentulotukitilastot ja toimeentulotuen Sotkanet-indikaattorit
 
STM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsausSTM:n ajankohtaiskatsaus
STM:n ajankohtaiskatsaus
 
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
Palveluseteli-tavoitteet ja tulokset, FCG-seminaari 19.1.2011
 
Kelan tuottamat valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Kelan tuottamat valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutKelan tuottamat valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Kelan tuottamat valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelutValinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
Valinnanvapauden tiedonhallintapalvelut
 
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminenSosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittäminen
 
1 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-13
1 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-131 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-13
1 vv ka_tyopaja jari porrasmaa_2018-12-13
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana OyMaakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
Maakuntien ICT-palvelukeskusyhtiö Vimana Oy
 
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsausSote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
Sote- ja maakuntauudistuksen kansallisen valmistelun tilannekatsaus
 
Kelan sotetietojärjestelmä
Kelan sotetietojärjestelmäKelan sotetietojärjestelmä
Kelan sotetietojärjestelmä
 
Palveluseteli palveluna, FCG-seminaari 20.1.2011
Palveluseteli palveluna, FCG-seminaari 20.1.2011Palveluseteli palveluna, FCG-seminaari 20.1.2011
Palveluseteli palveluna, FCG-seminaari 20.1.2011
 
Sosiaali ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot vuonna 2018
Sosiaali ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot vuonna 2018Sosiaali ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot vuonna 2018
Sosiaali ja terveydenhuollon tarvevakioidut menot vuonna 2018
 
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
Kansallisen Sote-ICT -strategian kansalaisosion toimeenpanosuunnitelma, Kuule...
 
Tulostavoiteasiakirjan laadinta Netran avulla
Tulostavoiteasiakirjan laadinta Netran avullaTulostavoiteasiakirjan laadinta Netran avulla
Tulostavoiteasiakirjan laadinta Netran avulla
 
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekarttaKansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
Kansallisen palvelukeskuksen palvelutarjooma ja tiekartta
 

Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu esittely, Anne Melanen, Valtiokonttori

 • 1. Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu Automatisoidun talousraportoinnin koulutusohjelma Helsinki 30.11.2017 Anne Melanen, Valtiokonttori
 • 2. Sisältö • Valtiokonttori palveluntarjoajana • Mikä on kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu – eri palvelukokonaisuudet? • Keneltä ja mitä tietoja kerätään? • Muut tietopalvelun toiminnan kannalta oleelliset tiedot • Miten, missä muodossa ja milloin tiedot toimitetaan? • Tietopalveluprojektin tilannekatsaus • Mistä lisätietoa? 30.11.2017Anne Melanen
 • 3. Kuntatieto-ohjelma → 30.6.2019 Tavoite • Kehittää kuntia ja kuntayhtymiä koskevan julkisen talouden suunnitelman ja kuntatalousohjelman sekä kuntien omassa päätöksenteossa tarvittavan taloutta kuvaavan taloustiedon tuotantoa ja tietojen saatavuutta. • Parantaa julkisen hallinnon toiminnallista ja tiedollista yhteentoimivuutta. • Edistää taloustietojen tietohallinnan, tuotannon, raportoinnin, jalostuksen, käytön, tuottavuuden ja tehokkuuden kehittymistä. Lopputulos • Kuntien, valtion ja muiden toimijoiden on mahdollista käyttää samoja yhteisesti määritettyjä ja automaattisesti tuotettuja kuntien taloutta kuvaavia tietoja omissa kuntiin liittyvissä päätöksentekoprosesseissaan. • Tietojen tuotanto ja raportointi on kehittynyt niin, että tiedot ovat oikeaan aikaan ja avoimesti sekä riittävän kattavasti ja vertailukelpoisesti eri päätöksentekijöiden saatavilla. 30.11.2017Anne Melanen
 • 4. Valtiokonttori palveluntarjoajana • Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti on yksi KUTI- ohjelman toimeenpanoprojekteista • Projektin kesto: syksy/2016 – 2019 • Tuotantokäyttöön siirtyminen: 1.1.2020 • Tarkoituksena kerätä kuntien/maakuntien kirjanpitoon pohjautuvaa taloustietoa raportoinnin, analysoinnin, tilastotuotannon yms. jatkojalostuksen pohjaksi. • Taloustietojen tiedonkeruuvastuu siirtyy Tilastokeskukselta Valtiokonttorille 1.1.2020 • Lomakepohjainen tiedonkeruu jatkuu siirtymäkauden • Mahdollisuus toimittaa tietoja useammalla eri tavalla (siirtymäkauden ajan) • Tiedot toimitetaan Valtiokonttorin palveluun • Yksi kirjautumisportaali • Tilastokeskus mukana tietojen oikeellisuuden tarkastuksissa 30.11.2017Anne Melanen
 • 5. Mikä on kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu? Palvelukokonaisuus, joka pitää sisällään • Taloustietojen siirtopalvelun • Hyväksyntäpalvelun • Rekisteripalvelun • Raportointipalvelun osana julkishallinnon analysointi- ja raportointipalvelua • Tukitietopalvelun (vain palvelun ylläpitäjille) 30.11.2017Anne Melanen
 • 6. Taloustietojen siirtopalvelu • Vastaanottaa kuntien / maakuntien talousaineistot. • Vastaanottaa talousaineistoja XBRL- ja CSV-muodossa. • XBRL - eXtensible Business Reporting Language • CSV-muoto lähetettäessä kohdistettuna taksonomian solutunnistetasolle. • Palvelu toimii tällä hetkellä kehitys- ja/tai testiympäristöissä. • Tietojen lähettäminen: • Web-palvelun kautta • Rajapintasiirtona • Ohjeistus Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu -sivustolla • Käsittelee aineistot, tekee validointeja. • Tarjoaa aineistot Hyväksyntäpalvelun noudettavaksi.30.11.2017Anne Melanen
 • 7. Hyväksyntäpalvelu • Noutaa talousaineiston, validointitulokset, lähettäjän tiedot ym. Siirtopalvelusta. • Lisää talousaineistolle suoritettavien sisältö-/sääntötarkastusten tulokset ja validointitulokset 3 aineistoon ja kirjoittaa ne hyväksyntäpalvelun päätöstä odottavien aineistojen tietovarastoon. 1 • Kunta/maakuntakäyttäjä kirjautuu Web-liittymään, jossa voi • Tarkastella (raporteilta) ja hyväksyä aineistoja. 2 • Tarkastella validointi/sisältötarkastuksen tuloksia. • Kommentoida tarkastusten tuloksia. • Tunnistaa käyttäjät ja antaa heille raportit 4 omien vastuukuntiensa/maakuntiensa tiedoista. • Informoi (sp.) kaikkia kunnan vastuuhenkilöitä ao. kunnan aineiston saapumisesta ja hyväksynnästä. • Raporteilta: • Tilinpäätöslaskelmat (tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma) • Käyttötaloustiedot • Validointi- ja sääntötarkastusten tulokset • XBRL-instanssidokumentin sisältö kentittäin • Julkaisupäätöksen saaneen aineiston käsittelytiedot 30.11.2017Anne Melanen
 • 8. 30.11.2017Anne Melanen 13.9.2017Anne Melanen 13.9.2017Anne Melanen 1 2 3
 • 10. Rekisteripalvelu • Hyväksytyt aineistot siirretään Hyväksyntäpalvelusta Rekisteripalveluun. • Taloustietojen tietovarasto • Tarjoaa koko aineiston hyödynnettäväksi avoimen rajapinnan kautta • Tietoa tarjotaan erilaisissa muodoissa. • Ei kirjautumista. • Rajapintamäärittelyt YTI-hankkeen mukaisia. • Rajapinnat käytettävissä julkisessa internetissä ja kansallisessa palveluväylässä (Suomi.fi-palveluväylä) 30.11.2017Anne Melanen
 • 11. Tukitietopalvelu • Sisältää tietopalvelun toiminnan ja ylläpidon vaatimat tukitiedot • Hakee ajantasaiset tukitiedot pääasiassa Kansallisesta koodistopalvelusta, tarvittaessa Tilastokeksuksesta, THL:stä, OPH:sta ja muilta mahdollisilta tiedontuottajilta. • Tarjoaa tukitiedot Hyväksyntäpalvelulle rajapinnan kautta. • Toimii koko palvelun metatietojen tallennuspaikkana (saa tietoja muilta osapalveluilta ja antaa niitä takaisin rajapintojen kautta). • Metatieto = palvelun konfiguraatio-, prosessin parametri- ja suorituskykytiedot • Siirtymäajan, eli kunnes Kansallinen koodistopalvelu pystyy tarjoamaan tarvittavat tiedot, hyödynnetään tietopalvelussa Tukitietopalvelun toiminnallisuuksia tarvittavien tukitietojen ylläpidossa sekä tarjotaan vastaavaa tietoa kuntien ja maakuntien hyödynnettäväksi Valtiokonttorin kotisivuilla Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu –sivustolta. 30.11.2017Anne Melanen Raportointipalvelu osana julkisen hallinnon analysointi- ja raportointipalvelua • Virallisraportointi, esim. tilinpäätösraportit, taulukot ja graafit • Analysoitu tieto • Avoin data
 • 13. Keneltä tietoja kerätään ja mitä tietoja? Kunnat, maakunnat ja liikelaitokset • Ulkoinen kirjanpito • Liikekirjanpito • Talousarvio ja suunnitelmatiedot • Tilinpäätös ja tilinpäätöksen lisä- ja liitetiedot • Käyttötalouteen liittyvät tiedot palveluluokittain, ml. investoinnit • Palveluluokat esim: Esi- ja perusopetus, lukio, joukkoliikenne, vesihuolto jne. • Kulu-/tuottolajeittain esim: myyntituotot, henkilöstökulut jne. • Sektoreittain esim. valtio, paikallishallinto, kunnat jne. Kunta- ja maakuntakonserni • Tilinpäätös ja tilinpäätöksen lisä- ja liitetiedot 30.11.2017Anne Melanen
 • 14. Muut tietopalvelun toiminnan kannalta oleelliset tiedot Mm. seuraavat tiedot saadaan pääosin Kansallisesta koodistopalvelusta, kun se valmistuu. Ennen sitä tarvittavat tiedot ylläpidetään tietopalvelun Tukitietopalvelussa. • Tehtävä- ja palveluluokitus • Tililuettelot, XBRL-taksonomia • Toimipaikkatiedon määritykset ja koodistot • Talousarvio ja suunnitelmatietojen määritykset ja koodistot • Taloustietojen määritykset ja koodistot • Taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit • Kustannuslaskentamallit • Alue- ja väestötiedot 30.11.2017Anne Melanen
 • 15. Miten, missä muodossa ja milloin tiedot toimitetaan? Tietopalvelu vastaanottaa XBRL—muotoista aineistoa, joka perustuu Julkisen hallinnon suosituksiin (JHS-suositukset) • Työryhmävaiheessa olevat suositukset: • Kuntien ja maakuntien tililuettelo, talousarvio ja taloustietojen raportointi (lausuntokierroksella) • Kuntien XBRL-taksonomia – laajennus maakuntien XBRL-taksonomia • Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitukset (8.6.2017) • Maakuntien palveluluokitukset (lausuntokierroksella) • Kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien kustannuslaskenta Tietojen siirtotavat: • Rajapintasiirto XBRL/CSV-muotoinen data (ensisijainen) • Erillinen tiedosto web-sivun kautta • Lomaketiedonkeruu web-sivun kautta (siirtymäaika) Tiedonkeruuaikataulu: • Kuukausittain – ulkoinen kirjanpito • Harvemmin (aluksi) – käyttötaloustiedot • Neljännesvuosittain – tietoja mm. kuntien, kuntayhtymien tulos- ja rahoituslaskelmien ja taseen eristä, mahd. neljännesvuositilinpäätös • Vuosittain – tilinpäätöstiedot 30.11.2017Anne Melanen
 • 16. Tietopalveluprojektin tilanne 11/2017 30.11.2017Anne Melanen Valmis: Taloustietojen siirtopalvelu • XBRL/CSV testilähetykset mahdollisia • Lähettäminen rajapinnan kautta / web-sivun kautta Valmistumassa: Tukitietopalvelu Työ aloitettu: Hyväksyntäpalvelu Tavoitteena on, että Tietopalvelu valmistuu 2019 alkuun mennessä, jolloin laajemmat testikäytöt voidaan aloittaa
 • 17. Mistä löytyy tietoa Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelusta? Valtiokonttorin kotisivuilta http://www.valtiokonttori.fi/fi- FI/Kansalaisille_ja_yhteisoille /Kunta_ja_maakuntatalouden _tietopalvelu 30.11.2017Anne Melanen
 • 21. Kiitos Anne Melanen Projektipäällikkö, Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti Tiedolla johtamisen tuki Valtiokonttori PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2412 anne.melanen (at) valtiokonttori.fi http://www.valtiokonttori.fi/fi- FI/Kansalaisille_ja_yhteisoille/Kunta_ja_maakuntatalouden_tietopalvelu