SlideShare a Scribd company logo
1 of 40
Download to read offline
An overview of the
branding process
and the competences
YOU DO THIS: hire
YOU DO THIS: sourcing
YOU DO THIS: sales
YOU DO THIS: IT
YOU DO THIS: logistics
YOUR COMPANY
YOUR COMPANY
®
YOUR COMPANY
Because this
®
YOUR COMPANY
makes all of this
worth x-times more.
Because this
®
It is called
It is called
≠ logo
≠ ad
≠ Fb
is the story
behind your product or
service which makes
people love what you do
and what you offer.
HOW WE DO THAT?
by imagining
the ideal you
comparing
it to your
today’s you
and helping
you to bridge
the gap
between
”now” and
the “ideal”
THROUGH
RESEARCH STORYTELLING
VALUE
PROPOSITION
DESIGN INNOVATION LEARNING
The brand is what they say about you when
you leave the room. It should be gradually and
systematically built.
The brand has to work for you. If it does not, it
is wrong. Therefore, it is good to periodically
check how its job is done. Ask about its
presence, relevance, performance and more.
We will then know better, which challenges we
should focus on.
Značka je to, co o vás říkají,
když odejdete z místnosti.
A to, co se o vás říká,
nakonec rozhodne o tom,
jak vás svět uvidí.
Značky jsou stopy v myslích zákazníků, díky kterým
se někomu daří lépe či hůře než konkurenci. Značka
se ale nerodí ze dne na den. Je třeba ji postupně
a soustavně budovat. Otevírá Vám dveře, do kterých
chcete vstoupit. Značka má pracovat. Ne jen být
vystavená ve výloze. Pokud nepracuje, je to špatně.
Proto je dobré pravidelně zjišťovat, jak se jí její
práce daří.
Analýza se může zaměřovat na různé úrovně brandu:
Bonding
Advantage
Performance
Relevance
Presence
Díky brand diagnostics budeme vědět lépe, na které
výzvy se máme zaměřit.
1. RESEARCH
Brand diagnostics (assessment)
The basic prerequisite for a good brand strategy
and its subsequent implementation is the
knowledge of customers and their needs.
Modelling customer personas is appropriate
in this regard. A detailed description of target
groups can for example help in decision-making
and makes the whole implementation of the
strategy more effective.
Už se nebudete při plánování komunikace,
služeb nebo inovací ptát:
„Co nám na to říká výzkum?
Nenecháme si to ověřit?“
Ale budete se ptát:
„Co by na to řekl náš bručoun Franta, nebo
optimistka Alena?“
Základním předpokladem jakékoliv strategie značky
a její následné realizace je znalost zákazníků a jejich
potřeb. Popis cílových skupin například pomůže při
rozhodování, která média a jaké stylistické prostředky
pro svou komunikaci se zákazníky zvolit. Stejně tak je
ale významný pomůže při inovaci služeb.
Vhodné je také modelování tzv. person. Persona
představuje imaginárního reprezentanta cílové
skupiny. Díky jeho konkrétním vlastnostem
a uvěřitelnému příběhu lépe přijmete zákazníka
za svého.
1. RESEARCH
Customer personas
Customer personas for Allianz
The value proposition is the heart of your
business. Products and services are not only
meant to satisfy functional goals, but also
status and emotional ones, which are often
forgotten. But they are the same, if not more
important than the product value.
Well describing these objectives helps to
research and work with tool Value Proposition
Design (VPD).
Hodnotová propozice je srdce vašeho podnikání.
Obyčejné kakao: Neplní jen nutriční a chuťovou
funkci, ale je to i prostředek, jak se v chladném
podzimním dni cítit útulně. Na tyto emocionální
a statusové cíle často zapomínáme. Ale jsou
stejně, ne-li více důležité než užitná
hodnota produktů.
Které potřeby trhu zůstávají neuspokojené? A jak to
zjistit? Nemusíte mít křišťálovou kouli, můžete se
naučit pracovat s nástrojem Value Proposition Design
(VPD). Tato metoda se jednoduše zaměřuje na cíle či
úkoly, které vaši zákazníci potřebují splnit. A vy jim
v tom můžete pomoct.
Můžete však postupovat i opačným směrem.
Máte produkt, kterému věříte, a stojíte před jeho
spuštěním na trh? Pokud si nejste jistí, která jeho
vlastnost si zaslouží největší propagaci, nebo váháte,
jak nastavit jeho obchodní model, práce s VPD může
být odpovědí.
2. VALUE PROPOSITION
Value proposition design, Business model canvas
The Business Model Canvas
DesigneD by: Strategyzer AG
The makers of Business Model Generation and Strategyzer
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit:
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA.
strategyzer.com
Revenue Streams
Customer SegmentsValue PropositionsKey ActivitiesKey Partners
Cost Structure
Customer Relationships
Designed by: Date: Version:Designed for:
ChannelsKey Resources
strategyzer.com
Gain Creators
Pain Relievers Pains
Gains
Products
& Services
Customer
Job(s)
The Value Proposition Canvas
Value Proposition Customer Segment
strategyzer.comThe makers of Business Model Generation and Strategyzer
Copyright Business Model Foundry AG
Why am I supposed to have an identity?
It is the same as with humans. It is better to
know who you are and who you are not, than
to be in doubt, where you belong. An identity is
something like glasses through which you are
able to judge your actions better.
A brand identity is not something abstract. In
many cases it is a written document about the
brand story and about what we want to achieve
with the brand in the medium to long term.
„Image je na nic, následuj instinkt!“
To hlásala v roce 1998 Coca-Cola.
My bychom slogan lehce upravili:
„Image je na nic, buduj si identitu!“
Proč mít identitu? Je to stejné jako u člověka. Je
lepší vědět, kdo jste a kdo nejste, než se zmítat
v pochybách, kam patříte. Identita je něco jako brýle,
pomocí kterých jste schopni lépe posuzovat své
jednání. Vnitřní kompas, který vede
správným směrem.
Identita značky není nic abstraktního. Většinou se
jedná o psaný dokument o příběhu značky a o tom,
čeho chceme se značkou dosáhnout ve střednědobém
až dlouhodobém horizontu. Je přiměřeně dlouhý,
pěkný na pohled a hlavně srozumitelný.
3. STORYTELLING
Brand identity
Archetypes can be found in fairy tales, in
mythology, popular cultures ― even
in marketing.
Archetypes represent a very good shortcut
― if the brand attempts to usurp a certain
archetype, it will be able to create a deeper
and more meaningful relationship with their
customers. Selected archetype then provides
brand owners the guidance in selecting the
appropriate communication style, tonality or
even the suitable media.
Archetypy jsou univerzální příběhy,
které dávají našemu životu směr.
Najdeme je v pohádkách, v mytologii,
v populární kultuře — i v marketingu.
Důvody, proč bychom měli archetypy v marketingu
využívat, jsou nasnadě: Výrobky a služby, které
spotřebováváme, nepředstavují pouze užitnou
hodnotu, ale jsou i jakýmisi „konzervami významu“.
Jejich prostřednictvím můžeme ve svých životech
prožívat strukturu a smysl.
Archetypy představují velmi dobrou zkratku — pokud
se značka pokusí přivlastnit si určitý archetyp, bude
schopna vytvořit se svými zákazníky hlubší
a smysluplnější vztah. Archetyp značky nabízí
srozumitelný návod pro výběr vhodného stylu
komunikace, tonality či vhodných médií. Funguje
dobře i v interní komunikaci — slouží jako šablona,
která nás vede, vybírá argumenty, určuje, v jaké
tonalitě komunikovat.
3. STORYTELLING
Archetypes
HERO
MAGICIANOUTLAW
INNOCENTJESTER
SAGELOVER
CREATORCAREGIVER
freedom
RULER
EXPLOREREVERYMAN egosocial
order
Archetype posters
In today’s overcommunicated era if you
are not able to articulate your company’s
‘elevator presentation’ you are deprived of the
opportunity to be encrypted in the minds of your
potential customers.
Positioning is designed to help right with
that. Its purpose is to define your brand to the
competing brands, categories and products.
And to determine its place in the market.
Positioning je jednoduchý nástroj, který
vám pomůže:
• ujasnit si, co vaše firma nabízí,
• komu,
• čím se to, co nabízíte liší od konkurence,
• proč by to vaše zákazníky mělo zajímat,
• a proč by za to měli platit.
Pokud nejste schopni formulovat vaši firemní
„výtahovou prezentaci“, připravujete se v dnešní
„překomunikované“ době o příležitost zapsat se
do myslí vašich potenciálních zákazníků.
Positioning je někdy do češtiny překládán jako
„umísťování“. Nemáme nic proti tomuto překladu,
naopak. Velmi návodně popisuje, co v procesu
positioningu vaší značky musíte udělat: musíte
ji umístit. Kam? Do myslí vašich zákazníků. Jeho
smyslem je vymezit vaši značku vůči konkurenčním
značkám, kategoriím a produktům. Určit její místo
na trhu.
3. STORYTELLING
Brand Positioning
To those who value premium alcohol brands _______ is the essence of vodka – the most
natural, straightforward and pure drink enjoyment thanks to its unique ingredients and
the country where it comes from. _______ offers refreshment by shaking off the layers of
“civilization dust” and by inviting you to the pure land where it originates.
Pro rodiny středních a vyšších vrstev je ________ nejbezpečnější a nejtrvanlivější kombík,
který stojí o něco více, něž srovnatelná německá konkurence.
Pro „českého taťku“ je ____________ etalonem kvality a užitečnosti. __________ mu
dává jistotu, že si vybral auto odpovídající jeho možnostem a sociálnímu statusu a přitom
vyjadřující jeho orientaci na kvalitu a rozumné hospodaření.
Adcepts are tools somewhere on the border
between abstract concepts and actually usable
ads promoting the whole brand.
They are prototypes of imprinting the brand
identity into concrete communication outputs.
Adcepts are the expression of the brand the
client can work well with.
The client understands them. For example,
testing is then targeted better and delivers
more usable results.
Adcepty jsou žánrem na hranici abstraktního
konceptu a reálně použitelného inzerátu, který
propaguje celou značku.
Jsou prototypem otisknutí identity značky
do konkrétních komunikačních výstupů. Tento
ucelený komunikační formát bude obsahovat
textový popis, příklady komunikace, skicy
(obrazy). Otiskne se v něm tone of voice
značky. Moodboardy budou obrazově doplňovat
perspektivu zákazníka.
Adcepty jsou projevem značky, se kterým dokáže
klient dobře pracovat. Rozumí mu. Například
testování pak probíhá cíleněji a přináší
použitelnější výsledky.
4. DESIGN
Adcepts
Ideashire
There is a place where ideas thrive.
They thrive on a well-connected
community of like-minded,
innovative people. They thrive on
the belief that good life is as
important part of the recipe as is
top-quality education, good
infrastructure and strategic
investment.
The place is Southern Moravia in
the Czech Republic, less than 100
kilometers from Vienna. But we like
to call it Ideashire. Home to great
ideas.
Adcepts for Southern Moravia
Adcepts for outdoor clothing company
PUSŤTE SVÉ
VNITŘNÍ DÍTĚ VEN
Skála se mění v obra
a po obloze uhání stádo
divokých koní. Kamínky
se stávají kostkami lega
a zvlněná krajina
připomíná linie mladé ženy.
Do přírody promítáme
svou představivost, své sny,
svá přání. Nemusíte se bát
pustit své vnitřní dítě ven.
Vy proměňujete svůj
okolní svět. My se
staráme o to ostatní.
PŘÍRODA ZBLÍZKA
Umíte se dívat? Všimli jste
si, jak krásná jsou křídla
vážky? Jaké nádherné
mapy kreslí kůry starých
borovic? Nejen horizonty
a panoramata mají své
kouzlo. Kouzlo je i v detailu.
Zpomalte! Pojďte blíž!
Ještě blíž! Prozkoumejte
s námi přírodu.
Poznejte ji zblízka.
A picture is worth of thousand words. It applies
twice as much with brands. The term visual
identity represents features which shape
a unique and unmistakable face of a company.
If it works well, the company’s values, goals
and philosophy are all reflected in it. Such
a visual identity will literally trail the path to
your customers. You will not only discover it by
better relationships, but also by higher sales.
Jeden obraz vydá za tisíc slov.
Ve značkách to platí dvojnásob.
Pomocí vizuálního jazyka dokážeme zvýšit
atraktivitu i sílu vaší značky.
Vizuální kódování je pro člověka zcela přirozené.
Ještě dříve, než se naučil mluvit, domlouval se
pomocí jednoduchých symbolů. Dnešní loga můžeme
chápat jako potomky totemů, erbů či heraldických
symbolů. Pokud tedy vysíláte jasné signály, dostáváte
se lidem nenásilným způsobem doslova pod kůži.
A to je i jeden z cílů vizuální identity.
Pod pojmem vizuální identita si představte souhrn
vlastností, které společnými silami utvářejí
jedinečnou a nezaměnitelnou tvář firmy. Pokud plní
svou funkci dobře, odrážejí se v ní firemní hodnoty,
cíle i filozofie. Patří sem logo, písmo, text, layout,
struktura, palety barev, obrazový materiál a slogany.
Pokud jsou tyto prvky jednotné, významně usnadňují
veškerou komunikaci, a to jak směrem dovnitř, tak
i ven. Není potřeba rozumět slovům, díky vašemu
vizuálnímu jazyku vás lidé dokáží identifikovat, i když
na ně budete mluvit třeba arabsky.
Cesta k vašim zákazníkům, partnerům i investorům
je díky jednotné vizuální komunikaci mnohem
přímější. Doslova vám vyšlapává cestičku. Poznáte
to nejen podle lepších vztahů, ale i podle
vyšších prodejů.
4. DESIGN
Visual identity
Corporate Identity for bank internal strategy
What should the identity express?
Simplicity (using visual language)
Freshness
Straightforwardness
Complexity (on the topic level)
We know where we are heading to
We know the direction / We have an exact goal
Dynamics – reflects the progress
Teaching aid
What should the identity express?
Intelligibility
Simplicity
Accessibility
Freshness
Be less corporate
Remove the impersonal impression
Be interesting and attractive
KONCOVÁ CENA
$
KUPNÍ CENA
$
Rudolf Lawyers Corporate Identity
What should the identity express?
Investment Boutique
Personal Relationships
Discreteness
Law Competence
Modern Visual Language
Knowledge of Client Relationships
We know how a customer lives. We know
what his pains, joys or specific tasks he deals
with are. This knowledge can help us to build
meaningful customer relationships. When
managing partnership programs or product
innovations, we can find the cure for his
pains or to develop specific “drugs”. We can
encourage his joyful moments or simplify
his work.
Víme, čím zákazník žije. Jaké jsou jeho bolesti,
radosti a specifické úkoly, se kterými se chce
popasovat. Tyto znalosti se dají využít k tomu,
abychom se zákazníky budovali smysluplný
vztah. Při managementu partnerského
programu, nebo produktové inovaci, můžeme
na jeho bolesti vyvinout specifické „léky“,
podpořit radostné okamžiky, zjednodušit
a ulehčit práci.
Práce na zákaznické zkušenosti zahrnuje revizi
obchodního modelu, webové UX, produktovou inovaci
ale třeba i faktické zapojení zákazníků do tvorby
a směřování značky. Naše řešení vychází
z etnografické perspektivy, human-centric přístupu
a přesvědčení, že se vyplatí zákazníky
do inovace zákaznické zkušenosti pozvat. Například
prostřednictvím Client boardu - unikátní platformy
pro spolupráci s vlastními zákazníky, která pomáhá
získat instantní zpětnou vazbu.
5. INNOVATION
Customer experience design
The work on a brand we perceive as
a participatory process right from the
beginning. We think about the target state
throughout the whole time.
YOU ― as owners of the brand ― will then
have all the knowledge and skills to be able
to manage your brand responsibly. We use,
for example, interactive workshops, learning
maps, games or illustrative visuals to pass this
knowledge on you.
Práci na značce od začátku pojímáme jako
participativní proces. Po celou dobu máme na mysli
cílový stav, ve kterém Vy sami — jako vlastníci značky
— budete mít všechny znalosti a dovednosti k tomu,
abyste ji mohli zodpovědně řídit.
Chceme organizaci provést učícím procesem
o vlastní značce, který nebude frontální a bude
založen na konverzaci a nikoli na jednostranné
komunikaci. Při předávání znalostí proto
využíváme například interaktivních workshopů,
učících map, her a ilustrativních vizuálů.
Naším cílem je vytvořit kulturu, která sama
dokáže pečovat o vlastní značku.
Protože značka není naše, ale Vaše!
6. LEARNING
HAVING
Environments
Materials
Media
DOING
Activities
Relationships
Practices
CULTURE
Building meanings,
developing
communityKNOWING
Knowledge
Experiences
Meaning
MAKING
SHARING
PLAYING
THINKING
BEING
Identities
Traditions
Roles
Diagram illustrates our approach
to learning process
Learning map which illustrates
customer centric culture
na trhu.
MULTIKANÁLOVÁ
INTELIGENTNÍ
jim nabízeli jen takové produkty
a s
nechováme jako jedna inteligentní
n
co o n
znala a v
Od podzimu 2014 startuje
DIGITÁLNÍ
i v
krokem k bezpapírové bance.
dokumenty.
budou zákazníci moci na jednom
jen taková partnerství, která
První krok chystáme v prodeji
INTEGROVANÁ
Learning cards which explain
new internal strategy
www.hrivnak.cz

More Related Content

What's hot

Data Restart 2022: Jan Tichý - Keynote: Analytika je mrtvá. Ať žije analytika!
Data Restart 2022: Jan Tichý - Keynote: Analytika je mrtvá. Ať žije analytika!Data Restart 2022: Jan Tichý - Keynote: Analytika je mrtvá. Ať žije analytika!
Data Restart 2022: Jan Tichý - Keynote: Analytika je mrtvá. Ať žije analytika!Taste
 
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...Taste
 
Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies...
Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies...Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies...
Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies...Taste
 
Data Restart 2022: Dominik Kosorin a Lukáš Šmol - Czech Ad ID
Data Restart 2022: Dominik Kosorin a Lukáš Šmol - Czech Ad IDData Restart 2022: Dominik Kosorin a Lukáš Šmol - Czech Ad ID
Data Restart 2022: Dominik Kosorin a Lukáš Šmol - Czech Ad IDTaste
 
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...Taste
 
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...Taste
 
How An Enterprise Digital PR Firm Earns 100’s Of Links In 30 Days
How An Enterprise Digital PR Firm Earns 100’s Of Links In 30 DaysHow An Enterprise Digital PR Firm Earns 100’s Of Links In 30 Days
How An Enterprise Digital PR Firm Earns 100’s Of Links In 30 DaysSearch Engine Journal
 
Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023
Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023
Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023Jiří Schaffer
 
An introduction to Search Engine Optimization (SEO) and web analytics on fao.org
An introduction to Search Engine Optimization (SEO) and web analytics on fao.orgAn introduction to Search Engine Optimization (SEO) and web analytics on fao.org
An introduction to Search Engine Optimization (SEO) and web analytics on fao.orgFAO
 
Marketing Automation Solution Study
Marketing Automation Solution StudyMarketing Automation Solution Study
Marketing Automation Solution StudyDemand Metric
 
Google Analytics for Dummies
Google Analytics for DummiesGoogle Analytics for Dummies
Google Analytics for DummiesTim Lelek
 
Google Search Console: An Ultimate Guide
Google Search Console: An Ultimate GuideGoogle Search Console: An Ultimate Guide
Google Search Console: An Ultimate GuideTyler Horvath
 
Digital marketing-plan-template
Digital marketing-plan-templateDigital marketing-plan-template
Digital marketing-plan-templateStrat & Com
 
A Practical Guide to Keyword Research
A Practical Guide to Keyword ResearchA Practical Guide to Keyword Research
A Practical Guide to Keyword ResearchRebecca Gill
 
The basics (and best bits) of Google Analytics - 2017 Edition
The basics (and best bits) of Google Analytics - 2017 Edition  The basics (and best bits) of Google Analytics - 2017 Edition
The basics (and best bits) of Google Analytics - 2017 Edition Adam Vincenzini
 
Social Restart 2023: Jana Bártíková - Proč LinkedIn patří do každého social m...
Social Restart 2023: Jana Bártíková - Proč LinkedIn patří do každého social m...Social Restart 2023: Jana Bártíková - Proč LinkedIn patří do každého social m...
Social Restart 2023: Jana Bártíková - Proč LinkedIn patří do každého social m...Taste
 
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...Taste
 
AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...
AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...
AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...Taste
 

What's hot (20)

Data Restart 2022: Jan Tichý - Keynote: Analytika je mrtvá. Ať žije analytika!
Data Restart 2022: Jan Tichý - Keynote: Analytika je mrtvá. Ať žije analytika!Data Restart 2022: Jan Tichý - Keynote: Analytika je mrtvá. Ať žije analytika!
Data Restart 2022: Jan Tichý - Keynote: Analytika je mrtvá. Ať žije analytika!
 
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
 
Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies...
Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies...Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies...
Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies...
 
Keyword Research
Keyword ResearchKeyword Research
Keyword Research
 
Data Restart 2022: Dominik Kosorin a Lukáš Šmol - Czech Ad ID
Data Restart 2022: Dominik Kosorin a Lukáš Šmol - Czech Ad IDData Restart 2022: Dominik Kosorin a Lukáš Šmol - Czech Ad ID
Data Restart 2022: Dominik Kosorin a Lukáš Šmol - Czech Ad ID
 
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
 
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
 
How An Enterprise Digital PR Firm Earns 100’s Of Links In 30 Days
How An Enterprise Digital PR Firm Earns 100’s Of Links In 30 DaysHow An Enterprise Digital PR Firm Earns 100’s Of Links In 30 Days
How An Enterprise Digital PR Firm Earns 100’s Of Links In 30 Days
 
Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023
Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023
Využití AI nástrojů pro PPC Specialisty - PPC camp 2023
 
An introduction to Search Engine Optimization (SEO) and web analytics on fao.org
An introduction to Search Engine Optimization (SEO) and web analytics on fao.orgAn introduction to Search Engine Optimization (SEO) and web analytics on fao.org
An introduction to Search Engine Optimization (SEO) and web analytics on fao.org
 
Google Analytics ppt
Google Analytics pptGoogle Analytics ppt
Google Analytics ppt
 
Marketing Automation Solution Study
Marketing Automation Solution StudyMarketing Automation Solution Study
Marketing Automation Solution Study
 
Google Analytics for Dummies
Google Analytics for DummiesGoogle Analytics for Dummies
Google Analytics for Dummies
 
Google Search Console: An Ultimate Guide
Google Search Console: An Ultimate GuideGoogle Search Console: An Ultimate Guide
Google Search Console: An Ultimate Guide
 
Digital marketing-plan-template
Digital marketing-plan-templateDigital marketing-plan-template
Digital marketing-plan-template
 
A Practical Guide to Keyword Research
A Practical Guide to Keyword ResearchA Practical Guide to Keyword Research
A Practical Guide to Keyword Research
 
The basics (and best bits) of Google Analytics - 2017 Edition
The basics (and best bits) of Google Analytics - 2017 Edition  The basics (and best bits) of Google Analytics - 2017 Edition
The basics (and best bits) of Google Analytics - 2017 Edition
 
Social Restart 2023: Jana Bártíková - Proč LinkedIn patří do každého social m...
Social Restart 2023: Jana Bártíková - Proč LinkedIn patří do každého social m...Social Restart 2023: Jana Bártíková - Proč LinkedIn patří do každého social m...
Social Restart 2023: Jana Bártíková - Proč LinkedIn patří do každého social m...
 
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...
SEO Restart 2022: Pavel Ungr - Proč je projektové řízení v SEO důležitější ne...
 
AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...
AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...
AI Restart 2023: Sara Polak - Využití umělé inteligence v archeologii a k čem...
 

Similar to HRVNK: Overview of processes and competencies

BrandBakers Branding Manual
BrandBakers Branding ManualBrandBakers Branding Manual
BrandBakers Branding ManualBrandBakers
 
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategie
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategieJan Potůček: Chytrá marketingová strategie
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategieproseomedia
 
Branding Workshop III
Branding Workshop IIIBranding Workshop III
Branding Workshop IIIBrandBakers
 
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
 
Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1
Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1
Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1René Slezák
 
Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1
Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1
Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1René Slezák
 
Jak upéct BrandBook?
Jak upéct BrandBook?Jak upéct BrandBook?
Jak upéct BrandBook?Petr Hovorka
 
Příběhy, které prodávají.
Příběhy, které prodávají.Příběhy, které prodávají.
Příběhy, které prodávají.Filip Dite
 
Startujeme koste aneb marketing pro zacinajici podnikatele
Startujeme koste aneb marketing pro zacinajici podnikateleStartujeme koste aneb marketing pro zacinajici podnikatele
Startujeme koste aneb marketing pro zacinajici podnikateleMagdalena Čevelová
 
Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...
Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...
Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...Sun Marketing
 
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)BrandBakers
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding WorkshopPetr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding WorkshopPetr Hovorka
 
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavateleBrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavateleBrandBakers
 
Importance of corporate design for successful brand planning / Význam korporá...
Importance of corporate design for successful brand planning / Význam korporá...Importance of corporate design for successful brand planning / Význam korporá...
Importance of corporate design for successful brand planning / Význam korporá...adtomgreg
 
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje Oldřich NAVRÁTIL
 
CustomerManiacs / Why, How and What
CustomerManiacs / Why, How and WhatCustomerManiacs / Why, How and What
CustomerManiacs / Why, How and WhatMiroslav Jiřík
 

Similar to HRVNK: Overview of processes and competencies (20)

Branding Manual
Branding ManualBranding Manual
Branding Manual
 
BrandBakers Branding Manual
BrandBakers Branding ManualBrandBakers Branding Manual
BrandBakers Branding Manual
 
Modul Řízení značky
Modul Řízení značkyModul Řízení značky
Modul Řízení značky
 
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategie
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategieJan Potůček: Chytrá marketingová strategie
Jan Potůček: Chytrá marketingová strategie
 
Branding Workshop III
Branding Workshop IIIBranding Workshop III
Branding Workshop III
 
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative Restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
 
Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1
Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1
Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1
 
Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1
Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1
Vyhledavani si spolecnosti a prezentace1
 
BrandBook
BrandBookBrandBook
BrandBook
 
Jak upéct BrandBook?
Jak upéct BrandBook?Jak upéct BrandBook?
Jak upéct BrandBook?
 
Příběhy, které prodávají.
Příběhy, které prodávají.Příběhy, které prodávají.
Příběhy, které prodávají.
 
Máte rádi příběhy?
Máte rádi příběhy?Máte rádi příběhy?
Máte rádi příběhy?
 
Startujeme koste aneb marketing pro zacinajici podnikatele
Startujeme koste aneb marketing pro zacinajici podnikateleStartujeme koste aneb marketing pro zacinajici podnikatele
Startujeme koste aneb marketing pro zacinajici podnikatele
 
Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...
Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...
Click it - Marketingová strategie prodá vaši konkurenční výhodu - přednáška 2...
 
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
BrandBakers - představení pekařů (společnosti)
 
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding WorkshopPetr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
Petr Hovorka / BrandBakers - Employer Branding Workshop
 
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavateleBrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
BrandBakers - paleta křupavých produktů k budování značky zaměstnavatele
 
Importance of corporate design for successful brand planning / Význam korporá...
Importance of corporate design for successful brand planning / Význam korporá...Importance of corporate design for successful brand planning / Význam korporá...
Importance of corporate design for successful brand planning / Význam korporá...
 
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje
Tréninkový manuál pro manažery přímého prodeje
 
CustomerManiacs / Why, How and What
CustomerManiacs / Why, How and WhatCustomerManiacs / Why, How and What
CustomerManiacs / Why, How and What
 

More from Hrivnak

Prague college may_2013
Prague college may_2013Prague college may_2013
Prague college may_2013Hrivnak
 
Wasicunwitkotko
WasicunwitkotkoWasicunwitkotko
WasicunwitkotkoHrivnak
 
Career days th
Career days thCareer days th
Career days thHrivnak
 
Firemní kultura, symposium
Firemní kultura, symposiumFiremní kultura, symposium
Firemní kultura, symposiumHrivnak
 
Hrvnk 4 eng
Hrvnk 4 engHrvnk 4 eng
Hrvnk 4 engHrivnak
 
Bytovka netnografie Idealisti
Bytovka netnografie IdealistiBytovka netnografie Idealisti
Bytovka netnografie IdealistiHrivnak
 
Bytový seminář - prezentace Seznam.cz
Bytový seminář - prezentace Seznam.czBytový seminář - prezentace Seznam.cz
Bytový seminář - prezentace Seznam.czHrivnak
 
Značka místa jako proces
Značka místa jako procesZnačka místa jako proces
Značka místa jako procesHrivnak
 
Zaklady rizeni znacky
Zaklady rizeni znackyZaklady rizeni znacky
Zaklady rizeni znackyHrivnak
 
SOCIAL CRM: JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ VZTAH ZNAČKY A ZÁKAZNÍKA
SOCIAL CRM: JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ VZTAH ZNAČKY A ZÁKAZNÍKA SOCIAL CRM: JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ VZTAH ZNAČKY A ZÁKAZNÍKA
SOCIAL CRM: JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ VZTAH ZNAČKY A ZÁKAZNÍKA Hrivnak
 
Brand czech vse
Brand czech vseBrand czech vse
Brand czech vseHrivnak
 
Archetypy pro_slidecast
Archetypy pro_slidecastArchetypy pro_slidecast
Archetypy pro_slidecastHrivnak
 
Mdp archetypy
Mdp archetypyMdp archetypy
Mdp archetypyHrivnak
 
Csr mkti
Csr mktiCsr mkti
Csr mktiHrivnak
 
Český spotřebitel 2011: Výběr z trendů
Český spotřebitel 2011: Výběr z trendůČeský spotřebitel 2011: Výběr z trendů
Český spotřebitel 2011: Výběr z trendůHrivnak
 
Ronson: British Connection
Ronson: British ConnectionRonson: British Connection
Ronson: British ConnectionHrivnak
 
In to the Wild, Coca-Cola
In to the Wild, Coca-ColaIn to the Wild, Coca-Cola
In to the Wild, Coca-ColaHrivnak
 
Ramec Pro Planovani Znacky
Ramec Pro Planovani ZnackyRamec Pro Planovani Znacky
Ramec Pro Planovani ZnackyHrivnak
 
T Mobile Inspirational Consumer
T Mobile Inspirational ConsumerT Mobile Inspirational Consumer
T Mobile Inspirational ConsumerHrivnak
 

More from Hrivnak (20)

Prague college may_2013
Prague college may_2013Prague college may_2013
Prague college may_2013
 
Wasicunwitkotko
WasicunwitkotkoWasicunwitkotko
Wasicunwitkotko
 
Career days th
Career days thCareer days th
Career days th
 
Firemní kultura, symposium
Firemní kultura, symposiumFiremní kultura, symposium
Firemní kultura, symposium
 
Hrvnk 4 eng
Hrvnk 4 engHrvnk 4 eng
Hrvnk 4 eng
 
Bytovka netnografie Idealisti
Bytovka netnografie IdealistiBytovka netnografie Idealisti
Bytovka netnografie Idealisti
 
Bytový seminář - prezentace Seznam.cz
Bytový seminář - prezentace Seznam.czBytový seminář - prezentace Seznam.cz
Bytový seminář - prezentace Seznam.cz
 
Značka místa jako proces
Značka místa jako procesZnačka místa jako proces
Značka místa jako proces
 
Zaklady rizeni znacky
Zaklady rizeni znackyZaklady rizeni znacky
Zaklady rizeni znacky
 
SOCIAL CRM: JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ VZTAH ZNAČKY A ZÁKAZNÍKA
SOCIAL CRM: JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ VZTAH ZNAČKY A ZÁKAZNÍKA SOCIAL CRM: JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ VZTAH ZNAČKY A ZÁKAZNÍKA
SOCIAL CRM: JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ VZTAH ZNAČKY A ZÁKAZNÍKA
 
Brand czech vse
Brand czech vseBrand czech vse
Brand czech vse
 
Archetypy pro_slidecast
Archetypy pro_slidecastArchetypy pro_slidecast
Archetypy pro_slidecast
 
Mdp archetypy
Mdp archetypyMdp archetypy
Mdp archetypy
 
Csr mkti
Csr mktiCsr mkti
Csr mkti
 
Český spotřebitel 2011: Výběr z trendů
Český spotřebitel 2011: Výběr z trendůČeský spotřebitel 2011: Výběr z trendů
Český spotřebitel 2011: Výběr z trendů
 
Ronson: British Connection
Ronson: British ConnectionRonson: British Connection
Ronson: British Connection
 
In to the Wild, Coca-Cola
In to the Wild, Coca-ColaIn to the Wild, Coca-Cola
In to the Wild, Coca-Cola
 
Ramec Pro Planovani Znacky
Ramec Pro Planovani ZnackyRamec Pro Planovani Znacky
Ramec Pro Planovani Znacky
 
T Mobile Inspirational Consumer
T Mobile Inspirational ConsumerT Mobile Inspirational Consumer
T Mobile Inspirational Consumer
 
Jupí
JupíJupí
Jupí
 

HRVNK: Overview of processes and competencies

 • 1. An overview of the branding process and the competences
 • 3. YOU DO THIS: sourcing
 • 4. YOU DO THIS: sales
 • 6. YOU DO THIS: logistics YOUR COMPANY
 • 9. YOUR COMPANY makes all of this worth x-times more. Because this ®
 • 13. is the story behind your product or service which makes people love what you do and what you offer.
 • 14. HOW WE DO THAT? by imagining the ideal you comparing it to your today’s you and helping you to bridge the gap between ”now” and the “ideal”
 • 16. The brand is what they say about you when you leave the room. It should be gradually and systematically built. The brand has to work for you. If it does not, it is wrong. Therefore, it is good to periodically check how its job is done. Ask about its presence, relevance, performance and more. We will then know better, which challenges we should focus on. Značka je to, co o vás říkají, když odejdete z místnosti. A to, co se o vás říká, nakonec rozhodne o tom, jak vás svět uvidí. Značky jsou stopy v myslích zákazníků, díky kterým se někomu daří lépe či hůře než konkurenci. Značka se ale nerodí ze dne na den. Je třeba ji postupně a soustavně budovat. Otevírá Vám dveře, do kterých chcete vstoupit. Značka má pracovat. Ne jen být vystavená ve výloze. Pokud nepracuje, je to špatně. Proto je dobré pravidelně zjišťovat, jak se jí její práce daří. Analýza se může zaměřovat na různé úrovně brandu: Bonding Advantage Performance Relevance Presence Díky brand diagnostics budeme vědět lépe, na které výzvy se máme zaměřit. 1. RESEARCH Brand diagnostics (assessment)
 • 17. The basic prerequisite for a good brand strategy and its subsequent implementation is the knowledge of customers and their needs. Modelling customer personas is appropriate in this regard. A detailed description of target groups can for example help in decision-making and makes the whole implementation of the strategy more effective. Už se nebudete při plánování komunikace, služeb nebo inovací ptát: „Co nám na to říká výzkum? Nenecháme si to ověřit?“ Ale budete se ptát: „Co by na to řekl náš bručoun Franta, nebo optimistka Alena?“ Základním předpokladem jakékoliv strategie značky a její následné realizace je znalost zákazníků a jejich potřeb. Popis cílových skupin například pomůže při rozhodování, která média a jaké stylistické prostředky pro svou komunikaci se zákazníky zvolit. Stejně tak je ale významný pomůže při inovaci služeb. Vhodné je také modelování tzv. person. Persona představuje imaginárního reprezentanta cílové skupiny. Díky jeho konkrétním vlastnostem a uvěřitelnému příběhu lépe přijmete zákazníka za svého. 1. RESEARCH Customer personas
 • 19. The value proposition is the heart of your business. Products and services are not only meant to satisfy functional goals, but also status and emotional ones, which are often forgotten. But they are the same, if not more important than the product value. Well describing these objectives helps to research and work with tool Value Proposition Design (VPD). Hodnotová propozice je srdce vašeho podnikání. Obyčejné kakao: Neplní jen nutriční a chuťovou funkci, ale je to i prostředek, jak se v chladném podzimním dni cítit útulně. Na tyto emocionální a statusové cíle často zapomínáme. Ale jsou stejně, ne-li více důležité než užitná hodnota produktů. Které potřeby trhu zůstávají neuspokojené? A jak to zjistit? Nemusíte mít křišťálovou kouli, můžete se naučit pracovat s nástrojem Value Proposition Design (VPD). Tato metoda se jednoduše zaměřuje na cíle či úkoly, které vaši zákazníci potřebují splnit. A vy jim v tom můžete pomoct. Můžete však postupovat i opačným směrem. Máte produkt, kterému věříte, a stojíte před jeho spuštěním na trh? Pokud si nejste jistí, která jeho vlastnost si zaslouží největší propagaci, nebo váháte, jak nastavit jeho obchodní model, práce s VPD může být odpovědí. 2. VALUE PROPOSITION Value proposition design, Business model canvas
 • 20. The Business Model Canvas DesigneD by: Strategyzer AG The makers of Business Model Generation and Strategyzer This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, USA. strategyzer.com Revenue Streams Customer SegmentsValue PropositionsKey ActivitiesKey Partners Cost Structure Customer Relationships Designed by: Date: Version:Designed for: ChannelsKey Resources
 • 21. strategyzer.com Gain Creators Pain Relievers Pains Gains Products & Services Customer Job(s) The Value Proposition Canvas Value Proposition Customer Segment strategyzer.comThe makers of Business Model Generation and Strategyzer Copyright Business Model Foundry AG
 • 22. Why am I supposed to have an identity? It is the same as with humans. It is better to know who you are and who you are not, than to be in doubt, where you belong. An identity is something like glasses through which you are able to judge your actions better. A brand identity is not something abstract. In many cases it is a written document about the brand story and about what we want to achieve with the brand in the medium to long term. „Image je na nic, následuj instinkt!“ To hlásala v roce 1998 Coca-Cola. My bychom slogan lehce upravili: „Image je na nic, buduj si identitu!“ Proč mít identitu? Je to stejné jako u člověka. Je lepší vědět, kdo jste a kdo nejste, než se zmítat v pochybách, kam patříte. Identita je něco jako brýle, pomocí kterých jste schopni lépe posuzovat své jednání. Vnitřní kompas, který vede správným směrem. Identita značky není nic abstraktního. Většinou se jedná o psaný dokument o příběhu značky a o tom, čeho chceme se značkou dosáhnout ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Je přiměřeně dlouhý, pěkný na pohled a hlavně srozumitelný. 3. STORYTELLING Brand identity
 • 23. Archetypes can be found in fairy tales, in mythology, popular cultures ― even in marketing. Archetypes represent a very good shortcut ― if the brand attempts to usurp a certain archetype, it will be able to create a deeper and more meaningful relationship with their customers. Selected archetype then provides brand owners the guidance in selecting the appropriate communication style, tonality or even the suitable media. Archetypy jsou univerzální příběhy, které dávají našemu životu směr. Najdeme je v pohádkách, v mytologii, v populární kultuře — i v marketingu. Důvody, proč bychom měli archetypy v marketingu využívat, jsou nasnadě: Výrobky a služby, které spotřebováváme, nepředstavují pouze užitnou hodnotu, ale jsou i jakýmisi „konzervami významu“. Jejich prostřednictvím můžeme ve svých životech prožívat strukturu a smysl. Archetypy představují velmi dobrou zkratku — pokud se značka pokusí přivlastnit si určitý archetyp, bude schopna vytvořit se svými zákazníky hlubší a smysluplnější vztah. Archetyp značky nabízí srozumitelný návod pro výběr vhodného stylu komunikace, tonality či vhodných médií. Funguje dobře i v interní komunikaci — slouží jako šablona, která nás vede, vybírá argumenty, určuje, v jaké tonalitě komunikovat. 3. STORYTELLING Archetypes
 • 26. In today’s overcommunicated era if you are not able to articulate your company’s ‘elevator presentation’ you are deprived of the opportunity to be encrypted in the minds of your potential customers. Positioning is designed to help right with that. Its purpose is to define your brand to the competing brands, categories and products. And to determine its place in the market. Positioning je jednoduchý nástroj, který vám pomůže: • ujasnit si, co vaše firma nabízí, • komu, • čím se to, co nabízíte liší od konkurence, • proč by to vaše zákazníky mělo zajímat, • a proč by za to měli platit. Pokud nejste schopni formulovat vaši firemní „výtahovou prezentaci“, připravujete se v dnešní „překomunikované“ době o příležitost zapsat se do myslí vašich potenciálních zákazníků. Positioning je někdy do češtiny překládán jako „umísťování“. Nemáme nic proti tomuto překladu, naopak. Velmi návodně popisuje, co v procesu positioningu vaší značky musíte udělat: musíte ji umístit. Kam? Do myslí vašich zákazníků. Jeho smyslem je vymezit vaši značku vůči konkurenčním značkám, kategoriím a produktům. Určit její místo na trhu. 3. STORYTELLING Brand Positioning
 • 27. To those who value premium alcohol brands _______ is the essence of vodka – the most natural, straightforward and pure drink enjoyment thanks to its unique ingredients and the country where it comes from. _______ offers refreshment by shaking off the layers of “civilization dust” and by inviting you to the pure land where it originates. Pro rodiny středních a vyšších vrstev je ________ nejbezpečnější a nejtrvanlivější kombík, který stojí o něco více, něž srovnatelná německá konkurence. Pro „českého taťku“ je ____________ etalonem kvality a užitečnosti. __________ mu dává jistotu, že si vybral auto odpovídající jeho možnostem a sociálnímu statusu a přitom vyjadřující jeho orientaci na kvalitu a rozumné hospodaření.
 • 28. Adcepts are tools somewhere on the border between abstract concepts and actually usable ads promoting the whole brand. They are prototypes of imprinting the brand identity into concrete communication outputs. Adcepts are the expression of the brand the client can work well with. The client understands them. For example, testing is then targeted better and delivers more usable results. Adcepty jsou žánrem na hranici abstraktního konceptu a reálně použitelného inzerátu, který propaguje celou značku. Jsou prototypem otisknutí identity značky do konkrétních komunikačních výstupů. Tento ucelený komunikační formát bude obsahovat textový popis, příklady komunikace, skicy (obrazy). Otiskne se v něm tone of voice značky. Moodboardy budou obrazově doplňovat perspektivu zákazníka. Adcepty jsou projevem značky, se kterým dokáže klient dobře pracovat. Rozumí mu. Například testování pak probíhá cíleněji a přináší použitelnější výsledky. 4. DESIGN Adcepts
 • 29. Ideashire There is a place where ideas thrive. They thrive on a well-connected community of like-minded, innovative people. They thrive on the belief that good life is as important part of the recipe as is top-quality education, good infrastructure and strategic investment. The place is Southern Moravia in the Czech Republic, less than 100 kilometers from Vienna. But we like to call it Ideashire. Home to great ideas. Adcepts for Southern Moravia
 • 30. Adcepts for outdoor clothing company PUSŤTE SVÉ VNITŘNÍ DÍTĚ VEN Skála se mění v obra a po obloze uhání stádo divokých koní. Kamínky se stávají kostkami lega a zvlněná krajina připomíná linie mladé ženy. Do přírody promítáme svou představivost, své sny, svá přání. Nemusíte se bát pustit své vnitřní dítě ven. Vy proměňujete svůj okolní svět. My se staráme o to ostatní. PŘÍRODA ZBLÍZKA Umíte se dívat? Všimli jste si, jak krásná jsou křídla vážky? Jaké nádherné mapy kreslí kůry starých borovic? Nejen horizonty a panoramata mají své kouzlo. Kouzlo je i v detailu. Zpomalte! Pojďte blíž! Ještě blíž! Prozkoumejte s námi přírodu. Poznejte ji zblízka.
 • 31. A picture is worth of thousand words. It applies twice as much with brands. The term visual identity represents features which shape a unique and unmistakable face of a company. If it works well, the company’s values, goals and philosophy are all reflected in it. Such a visual identity will literally trail the path to your customers. You will not only discover it by better relationships, but also by higher sales. Jeden obraz vydá za tisíc slov. Ve značkách to platí dvojnásob. Pomocí vizuálního jazyka dokážeme zvýšit atraktivitu i sílu vaší značky. Vizuální kódování je pro člověka zcela přirozené. Ještě dříve, než se naučil mluvit, domlouval se pomocí jednoduchých symbolů. Dnešní loga můžeme chápat jako potomky totemů, erbů či heraldických symbolů. Pokud tedy vysíláte jasné signály, dostáváte se lidem nenásilným způsobem doslova pod kůži. A to je i jeden z cílů vizuální identity. Pod pojmem vizuální identita si představte souhrn vlastností, které společnými silami utvářejí jedinečnou a nezaměnitelnou tvář firmy. Pokud plní svou funkci dobře, odrážejí se v ní firemní hodnoty, cíle i filozofie. Patří sem logo, písmo, text, layout, struktura, palety barev, obrazový materiál a slogany. Pokud jsou tyto prvky jednotné, významně usnadňují veškerou komunikaci, a to jak směrem dovnitř, tak i ven. Není potřeba rozumět slovům, díky vašemu vizuálnímu jazyku vás lidé dokáží identifikovat, i když na ně budete mluvit třeba arabsky. Cesta k vašim zákazníkům, partnerům i investorům je díky jednotné vizuální komunikaci mnohem přímější. Doslova vám vyšlapává cestičku. Poznáte to nejen podle lepších vztahů, ale i podle vyšších prodejů. 4. DESIGN Visual identity
 • 32. Corporate Identity for bank internal strategy What should the identity express? Simplicity (using visual language) Freshness Straightforwardness Complexity (on the topic level) We know where we are heading to We know the direction / We have an exact goal Dynamics – reflects the progress Teaching aid
 • 33. What should the identity express? Intelligibility Simplicity Accessibility Freshness Be less corporate Remove the impersonal impression Be interesting and attractive KONCOVÁ CENA $ KUPNÍ CENA $
 • 34. Rudolf Lawyers Corporate Identity What should the identity express? Investment Boutique Personal Relationships Discreteness Law Competence Modern Visual Language Knowledge of Client Relationships
 • 35. We know how a customer lives. We know what his pains, joys or specific tasks he deals with are. This knowledge can help us to build meaningful customer relationships. When managing partnership programs or product innovations, we can find the cure for his pains or to develop specific “drugs”. We can encourage his joyful moments or simplify his work. Víme, čím zákazník žije. Jaké jsou jeho bolesti, radosti a specifické úkoly, se kterými se chce popasovat. Tyto znalosti se dají využít k tomu, abychom se zákazníky budovali smysluplný vztah. Při managementu partnerského programu, nebo produktové inovaci, můžeme na jeho bolesti vyvinout specifické „léky“, podpořit radostné okamžiky, zjednodušit a ulehčit práci. Práce na zákaznické zkušenosti zahrnuje revizi obchodního modelu, webové UX, produktovou inovaci ale třeba i faktické zapojení zákazníků do tvorby a směřování značky. Naše řešení vychází z etnografické perspektivy, human-centric přístupu a přesvědčení, že se vyplatí zákazníky do inovace zákaznické zkušenosti pozvat. Například prostřednictvím Client boardu - unikátní platformy pro spolupráci s vlastními zákazníky, která pomáhá získat instantní zpětnou vazbu. 5. INNOVATION Customer experience design
 • 36. The work on a brand we perceive as a participatory process right from the beginning. We think about the target state throughout the whole time. YOU ― as owners of the brand ― will then have all the knowledge and skills to be able to manage your brand responsibly. We use, for example, interactive workshops, learning maps, games or illustrative visuals to pass this knowledge on you. Práci na značce od začátku pojímáme jako participativní proces. Po celou dobu máme na mysli cílový stav, ve kterém Vy sami — jako vlastníci značky — budete mít všechny znalosti a dovednosti k tomu, abyste ji mohli zodpovědně řídit. Chceme organizaci provést učícím procesem o vlastní značce, který nebude frontální a bude založen na konverzaci a nikoli na jednostranné komunikaci. Při předávání znalostí proto využíváme například interaktivních workshopů, učících map, her a ilustrativních vizuálů. Naším cílem je vytvořit kulturu, která sama dokáže pečovat o vlastní značku. Protože značka není naše, ale Vaše! 6. LEARNING
 • 38. Learning map which illustrates customer centric culture
 • 39. na trhu. MULTIKANÁLOVÁ INTELIGENTNÍ jim nabízeli jen takové produkty a s nechováme jako jedna inteligentní n co o n znala a v Od podzimu 2014 startuje DIGITÁLNÍ i v krokem k bezpapírové bance. dokumenty. budou zákazníci moci na jednom jen taková partnerství, která První krok chystáme v prodeji INTEGROVANÁ Learning cards which explain new internal strategy