SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
İŞ GELİŞTİRME PROGRAMINIZ
E. Aysan Doğaner
www.aysandoganer.com

Bu Slaytı Michael E.Gerber’in
E-Myth Öğretisine Göre Hazırladım
İş Geliştirme Programınız,
mevcut veya kurmak üzere
olduğunuz işyerinizi, adım
adım, kendisi gibi
binlercesine örnek olacak,
kusursuz derecede
organize edilmiş bir model
haline getiren süreçtir.
İş Geliştirme Programınız, kendi
Franchise Prototipinizi yaratmanızı
sağlayabilecek araçtır.
Bu Program 7 ayrı basamaktan oluĢmaktadır.

1.Başlıca Amacınız
2.Stratejik Hedefiniz
3.Organizasyon Stratejiniz
4.Yönetim Stratejiniz
5.İnsan Stratejiniz
6.Pazarlama Stratejiniz
7.Sistemler Stratejiniz
1.BAŞLICA AMACINIZ
İşiniz, hayatınızda çok önemli rol oynamasına rağmen,
hayatınızla özdeş değildir.
Ancak, bu rolün ne olması gerektiğine karar vermeden
önce şu soruları kendinize sormalısınız:
•En çok neye değer veriyorum?
•Nasıl bir hayat istiyorum?
•Hayatımın neye benzemesini istiyorum?
•Kim olmak istiyorum?

BaĢlıca Amacınız bu soruları cevaplamak
olacaktır.
ĠĢletmeniz hayatınızın ayrılmaz bir parçası
olacaksa, iĢletmeniz hayallerinizin
gerçekleĢmesine büyük bir katkı yapacaksa,
iĢletmeniz BaĢlıca Amacınızın önemli bir
parçası olacaksa, iĢletmenizin bu amacın ne
olduğunu iyi bilmesini sağlamak
zorundasınız.
Ne olduğunu siz bilmezseniz,
gerçekleĢmesini nasıl bekleyebilirsiniz?
BaĢlıca amacınızın iĢletmenizin baĢarısı için
neden çok önemli olduğunu anlıyor
musunuz?
İstediğiniz hayatı zihninizde canlandıramazsanız,
bu hayatı yaşamaya nasıl başlayabilirsiniz?
•Atacağınız ilk adımı nasıl bileceksiniz?
•GeliĢiminizi nasıl ölçeceksiniz?
•Bulunduğunuz noktayı nasıl bileceksiniz?
•Ne kadar yol aldığınızı nasıl bileceksiniz?
•Daha ne kadar yolunuz kaldığını nasıl
bileceksiniz?
BaĢlıca Amacınızı bilmeden bunları da
bilemezsiniz?
Başarılı şirketlerde olduğu gibi, büyük insanların, oldukları
yere nasıl geldiklerini ve gittikleri yere ulaşmak için ne
yapmaları gerektiğini bilen insanlar olduğu kesin.
Büyük insanların her gün uygulamaya çalıştıkları bir
hayat görüşleri vardır.
Çalışırken hayatlarının içinde değil, üstünde dururlar.
Hayatlarını, geleceğe ilişkin vizyonlarını göz önünde tutarak
bugünüyle yaşarlar. Yaptıklarını yapmak istedikleriyle
karşılaştırırlar. İkisi arasında farklılık doğduğunda, farklılığı
gidermek için fazla beklemek zorunda kalmazlar.
BÜYÜK ĠNSANLARLA SIRADAN ĠNSANLAR
ARASINDAKĠ FARK, BÜYÜK ĠNSANLAR KENDĠ
HAYATLARINI AKTĠF BĠÇĠMDE YARATIRKEN, SIRADAN
ĠNSANLARIN HAYATIN NE GETĠRECEĞĠNĠ BEKLEYEREK
OLAYLARIN PEġĠNDEN SÜRÜKLENMELERĠDĠR.

İkisi arasındaki fark, hayatı dolu dolu yaşamakla
sadece varolmak arasındaki farktır. İkisi
arasındaki fark, bilinçli yaşamakla tesadüflere
bağlı bir yaşam sürmek arasındaki farktır.
Bunun için işinizi kurmadan –girişimci olmaya karar
vermeden—önce kendinize aşağıdaki soruları sorun;
•Hayatımın neye benzemesini isterim?
•Günlük hayatımın nasıl olmasını arzu ederim?
•Hayatım hakkında bildiklerimi söylemek hoĢuma gider mi?
•Hayatımdaki diğer insanlarla iliĢkimin nasıl olmasını
isterim?
•Ġnsanların benim hakkımda nasıl düĢünmesini isterim?
•Önümüzdeki iki yıl neler yapmayı isterim? On yıl sonra?
Yirmi yıl sonra? Hayatım sonuna yaklaĢırken?
•Hayatımda özellikle neleri – ruhen, bedenen, finansal
olarak, teknik olarak, entelektüel olarak – öğrenmek
isterim? Nasıl iliĢkiler isterim?
•Yapmak istediklerimi yapmak için ne kadar paraya
ihtiyacım var? Ne kadar sürem olacak?
Bu sorulara verilecek cevaplar, hayatınızın gelişimini
ölçmeye başlayabileceğiniz standartlar
haline gelecektir.
Bu tür standartların olmaması halinde hayatınız
amaçsız, hedefsiz ve bir anlamı olmadan
sürüp gidecektir.
BU BAKIMDAN BAġLICA AMACINIZ, ĠġĠNĠZĠ
HAYATA, HAYATINIZI DA ĠġĠNĠZE ÇEVĠRMEK ĠÇĠN
GEREKLĠ VĠZYONU SAĞLAR.

BAġLICA AMACINIZ SĠZE BĠR AMAÇ SAĞLAR.
SĠZE ENERJĠ VE BAġARI VERĠR.
2. STRATEJİK HEDEFİNİZ

“Okların yerini bulmaz,” dedi
Usta, “çünkü onları ruhunla
atmıyorsun.”
Eugen
Herrigel

(Zen in the Art of
Hayatınızın nasıl olmasını istediğinizin resmini çizip onun sahip
olunup yapılacak diğer şeylerden daha fazla anlam taşıdığını
farkedince, sizin ve benim gerçekten istediklerimizin açıklık
olması, genişleme, gelişme, ne anlama gelirse gelsin daha fazla
kendimiz olma, bizim için neyin en fazla önem taşıdığını
anlamak olduğunu fark edince
ĠġLETMENĠZĠ SĠZĠN GĠTTĠĞĠNĠZ NOKTAYA KATKIDA
BULUNACAK BĠR YERE DÖNÜġTÜREBĠLĠR VE BÖYLECE
STRATEJĠK HEDEFĠNĠZĠ GELĠġTĠRMEYE KOYULABĠLĠRSĠNĠZ.
Stratejik Hedefiniz, işletmenizin Başlıca
Amacınızıgerçekleştirmekte sizin için neler yapması
gerektiğini gösteren çok açık bir ifadedir.
Stratejik Hedefiniz, işletmenizin nihai ürün olarak şu andaki
ve gelecekteki halini göstermektedir.
BU BAĞLAMDA, ĠġLETMENĠZ BĠR AMAÇ OLMAKTAN ZĠYADE
BĠR ARAÇ; HAYATINIZI ZENGĠNLEġTĠRECEK BĠR VASITADIR.

•Stratejik Hedefiniz bir iş planı değildir. Hayat Planınızın olduğu
kadar İş Stratejisi ve Planınızın da bir ürünüdür.
•Hayat Planınız, hayatınıza ve ona hizmet eden işletmenize şekil
verir.
İş Stratejisi ve Planınız, işletmenizin Hayat Planınızı zamanla
gerçekleştirme amacının temellendiği yapıyı temsil eder.
•İş Stratejisi ve Planınız, işinizin gittiği yönde iletişim kurmak
zorunda olduğunuz kimselerle iletişim kurmanın bir yolunu, o
noktaya nasıl varmayı amaçladığınızı ve Strateji ve Plan’ı uygulamak
için geçmeniz gereken özel uğrakları ortaya koyar.
•İş Stratejisi ve Planınız, işletmenizi önemli gördüğünüz insanlara
pazarlamanız açısından da yararlıdır.
ANCAK, Ġġ STRATEJĠSĠ VE PLANINIZ, BASĠT VE NET BĠÇĠMDE ĠFADE
EDĠLMĠġ STANDART SÜREÇLERE ĠNDĠRGENEMEDĠKÇE, SĠZE
YARDIMCI OLMAK YERĠNE, KAFANIZI KARIġTIRMAKTAN BAġKA BĠR
ĠġE YARAMAYACAKTIR.
•STRATEJĠK HEDEFĠNĠZ ĠġTE BÖYLE BĠR STANDARTLAR LĠSTESĠDĠR.
•BELĠRLĠ BĠR AMAÇ DOĞRULTUSUNDA KAYDETTĠĞĠNĠZ ĠLERLEMEYĠ
GÖSTERĠR.
Stratejik Hedefinize Dahil
edilmesi gereken 3 Standart
İLK STANDART; PARA
Brüt Gelir. Vizyonunuz ne kadar büyük? Şirketiniz
tamamlanınca ne kadar büyük olacak? Üç yüz bin Liralık? Bir
milyon Liralık? Bey yüz milyon Liralık?

Ancak brüt gelir tek başına yeterli değildir. Ayrıca brüt karınızın,
ürün ve işletme karınızın, vergi öncesi ve sonrası karlarınızın da
ne olacağını bilmeniz gerekir.
İKİNCİ STANDART: FIRSAT DEĞERİ
Fırsat Değeri, Başlıca Amaç ile Stratejik Hedefiniz için
yarattığınız parasal standartları karşılayabilecek olan işletmedir.
Bu standartları karşılayabileceği düşünülüyorsa, o işin peşinde
koşturmaya değerdir.
Fırsat değerine sahip olup olmadığına 2 sorunun yanıtı açıklık getirir?

Nasıl Bir İşteyim?
Benim Müşterim Kim?
ÜÇÜNCÜ STANDART: DİĞER STANDARTLAR
Stratejik Hedefinizde belirli sayıda standart yoktur.
Sadece yanıtlanması gereken belirli sorular vardır.
• Prototipiniz ne zaman tamamlanacak? İki yılda? Üç yılda? On
yılda?
• İşinizi nerede kuracaksınız? Semti? Bölgesi? Uluslararası olup
olmayacağı?
• İşinizin türü ne olacak? Perakende? Toptan? Hizmet? Üretim?
• Rapor hazırlama, temizlik, kılık kıyafet, yönetim, İnsan
kaynakları, vb konularda ne gibi standartlar koyacaksınız?
3. ORGANİZASYON STRATEJİNİZ

Kişiler Etrafında Örgütlenme
• Şirketinizi Organize Etmek
• Görevlerin Prototipini Hazırlama;
•

Kendi yerinize Sistemi Koyma
4. YÖNETİM STRATEJİNİZ

5. İNSAN STRATEJİNİZ
6. PAZARLAMA STRATEJİNİZ
7. SİSTEMLER STRATEJİNİZ

More Related Content

What's hot

Network marketi̇ng’de 8 Temel Tuğla
Network marketi̇ng’de 8 Temel TuğlaNetwork marketi̇ng’de 8 Temel Tuğla
Network marketi̇ng’de 8 Temel TuğlaEmrullah Dalda
 
Network marketing sifreleri
Network marketing sifreleriNetwork marketing sifreleri
Network marketing sifreleriEmel Öztürk
 
Yeni başlayanları harekete geçirmek
Yeni başlayanları harekete geçirmekYeni başlayanları harekete geçirmek
Yeni başlayanları harekete geçirmekEmel Öztürk
 
Basari icin bir strateji
Basari icin bir stratejiBasari icin bir strateji
Basari icin bir stratejitakim21
 

What's hot (6)

Network marketi̇ng’de 8 Temel Tuğla
Network marketi̇ng’de 8 Temel TuğlaNetwork marketi̇ng’de 8 Temel Tuğla
Network marketi̇ng’de 8 Temel Tuğla
 
Network marketing sifreleri
Network marketing sifreleriNetwork marketing sifreleri
Network marketing sifreleri
 
8 Temel Tuğla Eğitimi
8 Temel Tuğla Eğitimi8 Temel Tuğla Eğitimi
8 Temel Tuğla Eğitimi
 
Yeni başlayanları harekete geçirmek
Yeni başlayanları harekete geçirmekYeni başlayanları harekete geçirmek
Yeni başlayanları harekete geçirmek
 
ZAMAN YÖNETİMİ
ZAMAN YÖNETİMİZAMAN YÖNETİMİ
ZAMAN YÖNETİMİ
 
Basari icin bir strateji
Basari icin bir stratejiBasari icin bir strateji
Basari icin bir strateji
 

Viewers also liked

İşinizi Yeniden Yaratın
İşinizi Yeniden Yaratınİşinizi Yeniden Yaratın
İşinizi Yeniden YaratınAysan Doğaner
 
Girisimciye İş Kurduran Nedenler
Girisimciye İş Kurduran NedenlerGirisimciye İş Kurduran Nedenler
Girisimciye İş Kurduran NedenlerAysan Doğaner
 
Reakabet ve Farklılaşma
Reakabet ve FarklılaşmaReakabet ve Farklılaşma
Reakabet ve FarklılaşmaAysan Doğaner
 
Yeni Bir İşletme Anlayışı
Yeni Bir İşletme AnlayışıYeni Bir İşletme Anlayışı
Yeni Bir İşletme AnlayışıAysan Doğaner
 

Viewers also liked (7)

İşinizi Yeniden Yaratın
İşinizi Yeniden Yaratınİşinizi Yeniden Yaratın
İşinizi Yeniden Yaratın
 
Tehlikeli Varsayım
Tehlikeli VarsayımTehlikeli Varsayım
Tehlikeli Varsayım
 
Ekonomide Denge Hali
Ekonomide Denge HaliEkonomide Denge Hali
Ekonomide Denge Hali
 
Girisimciye İş Kurduran Nedenler
Girisimciye İş Kurduran NedenlerGirisimciye İş Kurduran Nedenler
Girisimciye İş Kurduran Nedenler
 
Reakabet ve Farklılaşma
Reakabet ve FarklılaşmaReakabet ve Farklılaşma
Reakabet ve Farklılaşma
 
Yeni Bir İşletme Anlayışı
Yeni Bir İşletme AnlayışıYeni Bir İşletme Anlayışı
Yeni Bir İşletme Anlayışı
 
Girişimcilik
GirişimcilikGirişimcilik
Girişimcilik
 

Similar to Kobi'ler İçin İş Geliştirme Programı

kariyer planlama --> rıdvan-emre-fatih
kariyer planlama --> rıdvan-emre-fatihkariyer planlama --> rıdvan-emre-fatih
kariyer planlama --> rıdvan-emre-fatihridone26
 
İŞ GÖRÜŞMELERİNDE SORULACAK SORULARA VERİLECEK EN UYGUN CEVAPLAR
İŞ GÖRÜŞMELERİNDE SORULACAK SORULARA VERİLECEK EN UYGUN CEVAPLARİŞ GÖRÜŞMELERİNDE SORULACAK SORULARA VERİLECEK EN UYGUN CEVAPLAR
İŞ GÖRÜŞMELERİNDE SORULACAK SORULARA VERİLECEK EN UYGUN CEVAPLARHARUN PEHLIVAN
 
7 Adımda İş Hayatına Başlangıç Rehberi - Toptalent.co
7 Adımda İş Hayatına Başlangıç Rehberi - Toptalent.co7 Adımda İş Hayatına Başlangıç Rehberi - Toptalent.co
7 Adımda İş Hayatına Başlangıç Rehberi - Toptalent.coToptalent.co
 
İş Modelinden İş Planına Geçerken
İş Modelinden İş Planına Geçerkenİş Modelinden İş Planına Geçerken
İş Modelinden İş Planına GeçerkenTufan Karaca
 
Startup fikrinizi geliştirmek için 10 kural
Startup fikrinizi geliştirmek için 10 kuralStartup fikrinizi geliştirmek için 10 kural
Startup fikrinizi geliştirmek için 10 kuralİrem Akçay
 
4x4 yönetim için öneriler
4x4 yönetim için öneriler4x4 yönetim için öneriler
4x4 yönetim için önerilerTayfun Turkalp
 
Startuplar için SEO Süreçleri Nasıl Yönetilmelidir? - Startup Akademi
Startuplar için SEO Süreçleri Nasıl Yönetilmelidir? - Startup AkademiStartuplar için SEO Süreçleri Nasıl Yönetilmelidir? - Startup Akademi
Startuplar için SEO Süreçleri Nasıl Yönetilmelidir? - Startup AkademiÖzgür Gündüz
 
Startuplar İçin Seo Süreçleri Nasıl Olmalı ?
Startuplar İçin Seo Süreçleri Nasıl Olmalı ?Startuplar İçin Seo Süreçleri Nasıl Olmalı ?
Startuplar İçin Seo Süreçleri Nasıl Olmalı ?Pazarlama Türkiye
 
Kariyer Planlama
Kariyer PlanlamaKariyer Planlama
Kariyer PlanlamaSlaytSunum
 
Aday listesi ve_davet
Aday listesi ve_davetAday listesi ve_davet
Aday listesi ve_davetwr50mmm
 
Kişisel İş Modeli - Yeniden Başla
Kişisel İş Modeli - Yeniden BaşlaKişisel İş Modeli - Yeniden Başla
Kişisel İş Modeli - Yeniden BaşlaTufan Karaca
 
Facebook'da Etik Olarak Nasil Daha Fazla Begen Alirim
Facebook'da Etik Olarak Nasil Daha Fazla Begen AlirimFacebook'da Etik Olarak Nasil Daha Fazla Begen Alirim
Facebook'da Etik Olarak Nasil Daha Fazla Begen AlirimSalih Seckin Sevinc
 
3uncu goz isadami kocluk programi
3uncu goz isadami kocluk programi3uncu goz isadami kocluk programi
3uncu goz isadami kocluk programiGursoy Erol
 
Etkinlik Rehberi I Academy
Etkinlik Rehberi I AcademyEtkinlik Rehberi I Academy
Etkinlik Rehberi I AcademyAcademyTR
 
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket TanıtımımızVisio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket TanıtımımızVisio Academy
 
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİKUYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİKHadi Istanbullu
 

Similar to Kobi'ler İçin İş Geliştirme Programı (20)

kariyer planlama --> rıdvan-emre-fatih
kariyer planlama --> rıdvan-emre-fatihkariyer planlama --> rıdvan-emre-fatih
kariyer planlama --> rıdvan-emre-fatih
 
İŞ GÖRÜŞMELERİNDE SORULACAK SORULARA VERİLECEK EN UYGUN CEVAPLAR
İŞ GÖRÜŞMELERİNDE SORULACAK SORULARA VERİLECEK EN UYGUN CEVAPLARİŞ GÖRÜŞMELERİNDE SORULACAK SORULARA VERİLECEK EN UYGUN CEVAPLAR
İŞ GÖRÜŞMELERİNDE SORULACAK SORULARA VERİLECEK EN UYGUN CEVAPLAR
 
7 Adımda İş Hayatına Başlangıç Rehberi - Toptalent.co
7 Adımda İş Hayatına Başlangıç Rehberi - Toptalent.co7 Adımda İş Hayatına Başlangıç Rehberi - Toptalent.co
7 Adımda İş Hayatına Başlangıç Rehberi - Toptalent.co
 
Antalya İnsan Kaynakları
Antalya İnsan Kaynakları Antalya İnsan Kaynakları
Antalya İnsan Kaynakları
 
İş Modelinden İş Planına Geçerken
İş Modelinden İş Planına Geçerkenİş Modelinden İş Planına Geçerken
İş Modelinden İş Planına Geçerken
 
Startup fikrinizi geliştirmek için 10 kural
Startup fikrinizi geliştirmek için 10 kuralStartup fikrinizi geliştirmek için 10 kural
Startup fikrinizi geliştirmek için 10 kural
 
4x4 yönetim için öneriler
4x4 yönetim için öneriler4x4 yönetim için öneriler
4x4 yönetim için öneriler
 
MART - www.martgeldi.com - Eğitimlerimiz
MART - www.martgeldi.com - EğitimlerimizMART - www.martgeldi.com - Eğitimlerimiz
MART - www.martgeldi.com - Eğitimlerimiz
 
Startuplar için SEO Süreçleri Nasıl Yönetilmelidir? - Startup Akademi
Startuplar için SEO Süreçleri Nasıl Yönetilmelidir? - Startup AkademiStartuplar için SEO Süreçleri Nasıl Yönetilmelidir? - Startup Akademi
Startuplar için SEO Süreçleri Nasıl Yönetilmelidir? - Startup Akademi
 
Startuplar İçin Seo Süreçleri Nasıl Olmalı ?
Startuplar İçin Seo Süreçleri Nasıl Olmalı ?Startuplar İçin Seo Süreçleri Nasıl Olmalı ?
Startuplar İçin Seo Süreçleri Nasıl Olmalı ?
 
Kariyer Planlama
Kariyer PlanlamaKariyer Planlama
Kariyer Planlama
 
Mesleksecimi
MesleksecimiMesleksecimi
Mesleksecimi
 
Aday listesi ve_davet
Aday listesi ve_davetAday listesi ve_davet
Aday listesi ve_davet
 
Kişisel İş Modeli - Yeniden Başla
Kişisel İş Modeli - Yeniden BaşlaKişisel İş Modeli - Yeniden Başla
Kişisel İş Modeli - Yeniden Başla
 
Facebook'da Etik Olarak Nasil Daha Fazla Begen Alirim
Facebook'da Etik Olarak Nasil Daha Fazla Begen AlirimFacebook'da Etik Olarak Nasil Daha Fazla Begen Alirim
Facebook'da Etik Olarak Nasil Daha Fazla Begen Alirim
 
Sosyal Medya Stratejisi
Sosyal Medya StratejisiSosyal Medya Stratejisi
Sosyal Medya Stratejisi
 
3uncu goz isadami kocluk programi
3uncu goz isadami kocluk programi3uncu goz isadami kocluk programi
3uncu goz isadami kocluk programi
 
Etkinlik Rehberi I Academy
Etkinlik Rehberi I AcademyEtkinlik Rehberi I Academy
Etkinlik Rehberi I Academy
 
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket TanıtımımızVisio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
Visio Academy Eğitim&Koçluk&Danışmanlık Hizmetleri Şirket Tanıtımımız
 
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİKUYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK
UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK
 

Kobi'ler İçin İş Geliştirme Programı

 • 1. İŞ GELİŞTİRME PROGRAMINIZ E. Aysan Doğaner www.aysandoganer.com Bu Slaytı Michael E.Gerber’in E-Myth Öğretisine Göre Hazırladım
 • 2. İş Geliştirme Programınız, mevcut veya kurmak üzere olduğunuz işyerinizi, adım adım, kendisi gibi binlercesine örnek olacak, kusursuz derecede organize edilmiş bir model haline getiren süreçtir.
 • 3. İş Geliştirme Programınız, kendi Franchise Prototipinizi yaratmanızı sağlayabilecek araçtır. Bu Program 7 ayrı basamaktan oluĢmaktadır. 1.Başlıca Amacınız 2.Stratejik Hedefiniz 3.Organizasyon Stratejiniz 4.Yönetim Stratejiniz 5.İnsan Stratejiniz 6.Pazarlama Stratejiniz 7.Sistemler Stratejiniz
 • 5. İşiniz, hayatınızda çok önemli rol oynamasına rağmen, hayatınızla özdeş değildir. Ancak, bu rolün ne olması gerektiğine karar vermeden önce şu soruları kendinize sormalısınız: •En çok neye değer veriyorum? •Nasıl bir hayat istiyorum? •Hayatımın neye benzemesini istiyorum? •Kim olmak istiyorum? BaĢlıca Amacınız bu soruları cevaplamak olacaktır.
 • 6. ĠĢletmeniz hayatınızın ayrılmaz bir parçası olacaksa, iĢletmeniz hayallerinizin gerçekleĢmesine büyük bir katkı yapacaksa, iĢletmeniz BaĢlıca Amacınızın önemli bir parçası olacaksa, iĢletmenizin bu amacın ne olduğunu iyi bilmesini sağlamak zorundasınız. Ne olduğunu siz bilmezseniz, gerçekleĢmesini nasıl bekleyebilirsiniz? BaĢlıca amacınızın iĢletmenizin baĢarısı için neden çok önemli olduğunu anlıyor musunuz?
 • 7. İstediğiniz hayatı zihninizde canlandıramazsanız, bu hayatı yaşamaya nasıl başlayabilirsiniz? •Atacağınız ilk adımı nasıl bileceksiniz? •GeliĢiminizi nasıl ölçeceksiniz? •Bulunduğunuz noktayı nasıl bileceksiniz? •Ne kadar yol aldığınızı nasıl bileceksiniz? •Daha ne kadar yolunuz kaldığını nasıl bileceksiniz? BaĢlıca Amacınızı bilmeden bunları da bilemezsiniz?
 • 8. Başarılı şirketlerde olduğu gibi, büyük insanların, oldukları yere nasıl geldiklerini ve gittikleri yere ulaşmak için ne yapmaları gerektiğini bilen insanlar olduğu kesin. Büyük insanların her gün uygulamaya çalıştıkları bir hayat görüşleri vardır. Çalışırken hayatlarının içinde değil, üstünde dururlar. Hayatlarını, geleceğe ilişkin vizyonlarını göz önünde tutarak bugünüyle yaşarlar. Yaptıklarını yapmak istedikleriyle karşılaştırırlar. İkisi arasında farklılık doğduğunda, farklılığı gidermek için fazla beklemek zorunda kalmazlar.
 • 9. BÜYÜK ĠNSANLARLA SIRADAN ĠNSANLAR ARASINDAKĠ FARK, BÜYÜK ĠNSANLAR KENDĠ HAYATLARINI AKTĠF BĠÇĠMDE YARATIRKEN, SIRADAN ĠNSANLARIN HAYATIN NE GETĠRECEĞĠNĠ BEKLEYEREK OLAYLARIN PEġĠNDEN SÜRÜKLENMELERĠDĠR. İkisi arasındaki fark, hayatı dolu dolu yaşamakla sadece varolmak arasındaki farktır. İkisi arasındaki fark, bilinçli yaşamakla tesadüflere bağlı bir yaşam sürmek arasındaki farktır.
 • 10. Bunun için işinizi kurmadan –girişimci olmaya karar vermeden—önce kendinize aşağıdaki soruları sorun; •Hayatımın neye benzemesini isterim? •Günlük hayatımın nasıl olmasını arzu ederim? •Hayatım hakkında bildiklerimi söylemek hoĢuma gider mi? •Hayatımdaki diğer insanlarla iliĢkimin nasıl olmasını isterim? •Ġnsanların benim hakkımda nasıl düĢünmesini isterim? •Önümüzdeki iki yıl neler yapmayı isterim? On yıl sonra? Yirmi yıl sonra? Hayatım sonuna yaklaĢırken? •Hayatımda özellikle neleri – ruhen, bedenen, finansal olarak, teknik olarak, entelektüel olarak – öğrenmek isterim? Nasıl iliĢkiler isterim? •Yapmak istediklerimi yapmak için ne kadar paraya ihtiyacım var? Ne kadar sürem olacak?
 • 11. Bu sorulara verilecek cevaplar, hayatınızın gelişimini ölçmeye başlayabileceğiniz standartlar haline gelecektir. Bu tür standartların olmaması halinde hayatınız amaçsız, hedefsiz ve bir anlamı olmadan sürüp gidecektir. BU BAKIMDAN BAġLICA AMACINIZ, ĠġĠNĠZĠ HAYATA, HAYATINIZI DA ĠġĠNĠZE ÇEVĠRMEK ĠÇĠN GEREKLĠ VĠZYONU SAĞLAR. BAġLICA AMACINIZ SĠZE BĠR AMAÇ SAĞLAR. SĠZE ENERJĠ VE BAġARI VERĠR.
 • 12. 2. STRATEJİK HEDEFİNİZ “Okların yerini bulmaz,” dedi Usta, “çünkü onları ruhunla atmıyorsun.” Eugen Herrigel (Zen in the Art of
 • 13. Hayatınızın nasıl olmasını istediğinizin resmini çizip onun sahip olunup yapılacak diğer şeylerden daha fazla anlam taşıdığını farkedince, sizin ve benim gerçekten istediklerimizin açıklık olması, genişleme, gelişme, ne anlama gelirse gelsin daha fazla kendimiz olma, bizim için neyin en fazla önem taşıdığını anlamak olduğunu fark edince ĠġLETMENĠZĠ SĠZĠN GĠTTĠĞĠNĠZ NOKTAYA KATKIDA BULUNACAK BĠR YERE DÖNÜġTÜREBĠLĠR VE BÖYLECE STRATEJĠK HEDEFĠNĠZĠ GELĠġTĠRMEYE KOYULABĠLĠRSĠNĠZ.
 • 14. Stratejik Hedefiniz, işletmenizin Başlıca Amacınızıgerçekleştirmekte sizin için neler yapması gerektiğini gösteren çok açık bir ifadedir. Stratejik Hedefiniz, işletmenizin nihai ürün olarak şu andaki ve gelecekteki halini göstermektedir. BU BAĞLAMDA, ĠġLETMENĠZ BĠR AMAÇ OLMAKTAN ZĠYADE BĠR ARAÇ; HAYATINIZI ZENGĠNLEġTĠRECEK BĠR VASITADIR. •Stratejik Hedefiniz bir iş planı değildir. Hayat Planınızın olduğu kadar İş Stratejisi ve Planınızın da bir ürünüdür. •Hayat Planınız, hayatınıza ve ona hizmet eden işletmenize şekil verir. İş Stratejisi ve Planınız, işletmenizin Hayat Planınızı zamanla gerçekleştirme amacının temellendiği yapıyı temsil eder.
 • 15. •İş Stratejisi ve Planınız, işinizin gittiği yönde iletişim kurmak zorunda olduğunuz kimselerle iletişim kurmanın bir yolunu, o noktaya nasıl varmayı amaçladığınızı ve Strateji ve Plan’ı uygulamak için geçmeniz gereken özel uğrakları ortaya koyar. •İş Stratejisi ve Planınız, işletmenizi önemli gördüğünüz insanlara pazarlamanız açısından da yararlıdır. ANCAK, Ġġ STRATEJĠSĠ VE PLANINIZ, BASĠT VE NET BĠÇĠMDE ĠFADE EDĠLMĠġ STANDART SÜREÇLERE ĠNDĠRGENEMEDĠKÇE, SĠZE YARDIMCI OLMAK YERĠNE, KAFANIZI KARIġTIRMAKTAN BAġKA BĠR ĠġE YARAMAYACAKTIR. •STRATEJĠK HEDEFĠNĠZ ĠġTE BÖYLE BĠR STANDARTLAR LĠSTESĠDĠR. •BELĠRLĠ BĠR AMAÇ DOĞRULTUSUNDA KAYDETTĠĞĠNĠZ ĠLERLEMEYĠ GÖSTERĠR.
 • 16. Stratejik Hedefinize Dahil edilmesi gereken 3 Standart İLK STANDART; PARA Brüt Gelir. Vizyonunuz ne kadar büyük? Şirketiniz tamamlanınca ne kadar büyük olacak? Üç yüz bin Liralık? Bir milyon Liralık? Bey yüz milyon Liralık? Ancak brüt gelir tek başına yeterli değildir. Ayrıca brüt karınızın, ürün ve işletme karınızın, vergi öncesi ve sonrası karlarınızın da ne olacağını bilmeniz gerekir.
 • 17. İKİNCİ STANDART: FIRSAT DEĞERİ Fırsat Değeri, Başlıca Amaç ile Stratejik Hedefiniz için yarattığınız parasal standartları karşılayabilecek olan işletmedir. Bu standartları karşılayabileceği düşünülüyorsa, o işin peşinde koşturmaya değerdir. Fırsat değerine sahip olup olmadığına 2 sorunun yanıtı açıklık getirir? Nasıl Bir İşteyim? Benim Müşterim Kim?
 • 18. ÜÇÜNCÜ STANDART: DİĞER STANDARTLAR Stratejik Hedefinizde belirli sayıda standart yoktur. Sadece yanıtlanması gereken belirli sorular vardır. • Prototipiniz ne zaman tamamlanacak? İki yılda? Üç yılda? On yılda? • İşinizi nerede kuracaksınız? Semti? Bölgesi? Uluslararası olup olmayacağı? • İşinizin türü ne olacak? Perakende? Toptan? Hizmet? Üretim? • Rapor hazırlama, temizlik, kılık kıyafet, yönetim, İnsan kaynakları, vb konularda ne gibi standartlar koyacaksınız?
 • 19. 3. ORGANİZASYON STRATEJİNİZ Kişiler Etrafında Örgütlenme • Şirketinizi Organize Etmek • Görevlerin Prototipini Hazırlama; • Kendi yerinize Sistemi Koyma
 • 20. 4. YÖNETİM STRATEJİNİZ 5. İNSAN STRATEJİNİZ 6. PAZARLAMA STRATEJİNİZ 7. SİSTEMLER STRATEJİNİZ