SlideShare a Scribd company logo
!" #
!"!# $%&#'()*+ ,-
.#/012*+34567889:;56<=>?@ABC
DEF!#G#().HI,-
JKLMKNONP
QRSTUVWXY
Z[[]^KK___`aSYUWbSY`TcRKSYKRSTUW[cZK
!
!"AI#$%&'()*2030+,#-./01
"
! !"#$%&'()*+,-./0
! 123456 )78&9
! :;<=> ?@ABCDECF)*+,-./GHIJ0
! JKLMNOP4QRSTUVW )HIJ0
! XY'(Z:[]^_`ab)HIJ0
! LcdO3efghOijfk)HIJGlmln0
! o!pqrst )EuvwxyIkKz{Lf 0
! |}o~CÄÅÇ!ÉÑIfNM5ÖfÜ
#
!"#$%&'()*!+,-./"-(0"!/ 123"#/ /+"!& 4556(*-7 4589(:+"/"! "; /+& %$"<7! ,-(=/>(0&/&$?! =@#*$&1(A*$%+ 8BC(4589
!"#$%&'()(*%+,!""#-./0123456789
!"#$%&'()(*%+,!"!"-./012
!
!"!"#$%&'()*+
,-./01234.567
#$$8/9:#;<=
# >:!"#?@
#$$A.BC#DEFGHIJK
$
!""#$%%&'()*+,-(.+/01,'2/0#%3'*(4566
!"#$%&'()*+,-./012
3456789:;<= >?<@ABCADEFG
!"#$%&'()*+,-./)01.234536 7*89:;3 <;13;4=>??@A
!
!"#$!%&'(')'*+,"-.-%*+,
#.&-++'/-.)-012!#3
! !!"#$%&'()*+,-./0/1
! -2-3456789':+3;<=>8?
@A3BC3DEFGHIF3JKLMN
#O&*PQR1STU0V=W>IF87
X#Y7-./Z1
! [/]^_/`]a*bcdZefg0/1
! hi^jklm^'no#pq2rstZ1
! uvguv'Rw'xWy*z{3uvgu
v*|}~dZ^/EÄ8?Å7ÇÉ#Ñ
Ö^-.Üt-/1
! áàuv'âä}~3ãåçéèêW'ë*
íQqìîïZ1 ñóò'6Iê=G>
8?'ôöõ
%
!"#$%&'()*+,-./012345
"
"##$%&''((()*+,-%,."#%)*/0'12%231*"'12$/1#'31#,4,*,356,-#255,.2-*26#/$6%#31#7$%6898:'
&
"##$%&''((()*+,-%,."#%)*/0'12%231*"'12$/1#'31#,4,*,356,-#255,.2-*26#/$6%#31#7$%6898:'
;/1,</-#35=>?=@!"#>?A&
! B5,*,#=@$%&'C(25D2=E3+%=@()&*
! F+2*#,D2 @ +,-./0123415(6&*G21$52H,#I=@78*$
%*J1/7-K5,."# @9:/);<=&
! 5,."#7$ @>?@ABCDE*>LBGC=@+,FG-HI9?/JKL&*
0IM/ @M,CNOP*G1I/- @NOPCQR:/S0/TKL&*Q,.>?
@UJVWU1XY&
! ?K2/.130=@);NZA*R7-/ @[]^&*O7-(3I=@()_`&
! S1,."#S3#*" @abc?4defgh&
T21#,*35=>?=@ij#>?A&
! ?30+,,* @kl1mVA&=no);pECqrst
! ?-(/15K=@u?vKwCxyz{A&=T@c?1d|}~@?]^
! F1+,#35,-%,."# @ÄÅÇCÉÑA&=ÑÖ);pE
! P/-702#1,* @ÜáA&=Üáàâ-NOPFäCã1Låç
! >#I$,*35=>?=@éèA&=êëíì#îï
! U/K,3M=O/+/#,*%=@5(ñCó.fghA&=5òôöL}:~
! 12%,%#3-#)3, @õúCùûA&=õúü†$°
! J2-,7%G5/# @¢)A&=¢)-£§]^•st¶ß>?®©
>?=,-413%#17*#712=@>?bK™}1L}~´|A&
! >-#"1/$,*=@ó>lA&=¨≠ÆØ∞ó>l-±≤
! K3#3+1,M% @>?±≤2}:L™≥?¥&
! ;7..,-.=Q3*2=@c?/µKXYC∂∑∏πA&=>?±≤∫ªGßc?
/µKXYCºàPΩù-æø-¿?l
! BVCOFG?N=@ó>l->23bCa?.KwA&=9:/C~}U¡∫¬
æ√ß>?ó>l-ƒ?¥R1≈∆8•∂à
! T/5#1/-=L3#3=@«»ãK…e?ghKwA&=;S'RS ÀÃfe?ƒµK
!"#$
#$
!"#$
%$&'(&#)*+$ !"#$
!"#! !"#$ !"#%
&''
%&'(#$
&''
!"
(''
&)*+,-
!"
(''
)*+,-
.//01/231
!"#
$%&'()*%+,%
!"#4
!"#$
.//01/231
$%&'()*%+,%
$%&'()*%+,%
!"#$%&'(
)!!"#
$%&'(%)*+*+,
!!
!"!" !"!!
!"#$%&'(")"$*+,"-'$#$.+
%'&)+/0)-$+1""23-(4
5!,/16
,"''-."(*/
0(1$2.
!"#$%&#%'()*(#(+'#$*(,-(.,++&$).#/),$01 23456789:;<=>?@ABCDEF
GH
IJK
LMNOP
OP
QJRS3TUVW?XYZ[
QJRS3TUVW?XYZ[
OP?]^_`a
OP?]^_`a
bcdeDOG
LMNOP
OPf4gh f4ijk
IJK AJK
lmno GHjk
GH?]^_`aplmq
!"#$%&'
!"
23456789#:;#<=
!"#$%
&!"'()*+,-./
!#
!"#"$:;<=>%?@1A)2#%&'()*BCD()*+,EF)A
G--.HIJKLMN/0102-0O?@3EP+QRST.B)A
UVAWXY.Z[1:]^_E`a%1Ab9cd9ef
!'
!"#$%&'()*+,-.
!"#$%&'/01%&'()234'5678*9:;
<=>?@ABCD
<EFGHA=IJKLM78NOD
<PQ+RSA3TD
"##$%&''((()02K1H,D)/1.'*/-#2-#'W9)WW9W'898X)9:)WY)8X8ZZ!9XDW
G1/0$#-Ռ&
œ–-—“”‘’*÷◊ÿŸ⁄•€¶‹›-fifl‡·‚¶‘„—
“”∫‡4l}bL*‰ÂPÊÁ*ËŸP¨ÈÁ*ÍPÎÏÿÌÁ*
ÓÀP~fÔw3fKŸ⁄√Ò¬Ú¬¶' ÛÙ∫‡ı8›&-—“√
ˆ˜‚¶'
ÛÙ‡ıÍPÎÏÿÌÁ&CıÓÀP~fÔw3fKŸ⁄&‚¶'¯Ú
’-‹›-fifl‡÷◊ÿŸ⁄C˘˙˚¸˝ß¯C√°’Ú¸˝¬¶'
ÍPÎÏÿÌÁ‡˛ˇ!"P-Ì#fifl‚$%* &'(
B)*
+=,--$ßfl.∫H˚¸ö˝∫/˝0ÿ$1‡·‚¶‘„
234 [ 5Œ-6j [ 734 [ 89$1 [ :-;<ä=g1
Lı–”¡3:2g1L&
€>
!"#$%&"'(!" )
*+,-./0123
45637189%!
:;1<;=>?@A;
1<;=>1BCD
!"#%&'()*+
,-
#%
!"#$%
&'()$ !"#$%& '(%)$))%
*+#$%
!"##$#%&'()*&+,-,----./01
+-2-3.45)6(#)5
./0$#)*4"7*89: ;'
R/71*2&="##$%&''((()+7%,-2%%,-%,K21)*/0'/$2-3,689886
5/%%2%6",#6:960,55,/-63%6*"3#.$#6*/%#%6%/312K6898X6
"##$%&''.1/(]/)*/0'*/0$3-I'F$2->?
!"#"$%"
!"#$%&'()*#(+
!"&'()*()
!"#$%,-)./.)$+
+,-./
!0'12#%
&(3435.).3*+
!"#$
%&'()*
!"#$%&'() *(+,%-&./
01
!625)37#(%
8#97#*)+
!"23"4
!"#$%:#532(-#+
5678
!6;'**#1+
94$<635)%8)(2-)2(#+
:;<=>?@ABBC
DE;<=>?@FGGCH
IJ!:#/#*2#%8)(#'7+
P,*1/%/4#
J2-213#,D2
>?=$21=%2
L,12*#=D,3=S2+
P,*1/%/4#
R33R
E,*2-%2
B-#21$1,%2
LV
$88.7M per year.(2022)
655 Employee
total funding
$11B
LLM
Development
!(
?§‚EEP•1~}:´‘’á@‚AßBC‡DEBF˝≈˝GHI'
!"#$"%&'&"()"*)+,$-.'%
/01
!"#$%&'()*
#+,-./0123
!"
!"#$%&'(')*+
,-'./0123
4567#$/0123
!"#$"%&'&"()"*)+,$-.'%
89:;<=45>'?
@ABCD)
EF>'?
GHIJKLLI;M3NNO
23.&44&"(567/89:7;<=>7?@/01
)PQRSTU.;7VWXYZ[3:]N)
^_?(`a'bcd)*+e
f'!dg'
_
f'!d>'
?
^_?(`a'bcdhi
ijkl>'?
m>.nopq
rQsstusvwxyS
z{|;}~
Ä
ÅÇ[ÉÑ[ÅÖBÜ
ijáà>'?
â)ä
ãtåç
6!"789#:;<=>#?@A#BCDEFGHI
UV
JKL1
MN
OPQR
¡}™L^Z
f1~STU
VWX3YZ
[Œ]
JK^_
JK`a XY
WXYZL[]^:_`a
bcLBde_`a#fghiA`a#jkl_3m
WXn-`a
opnX`a
qrst`a
uvwx`a
!
yz{|}~{|
WXn-`a
opnX`a
!" #$%&'()
自社アセット化:みらい翻訳の事例
個社
データ
業界
データ
みらい翻訳
データ
翻訳バンク
データ
(NICT)
個社カスタム
モデル
業界カスタム
モデル
みらい翻訳
モデル
19
!"#$%&'()*+,-.#/01
0213456789:;<=>#?@
!"#$%!"&"!"#$%&'()*+,-./0
-.(!"#
$%&'
()*&'
+,-.
/-
012
34
562
+,78"*
9:
;<=>?@
ABC
+D=>
EFG
")
JKLMKNOPOKQRKSRTUMVWPN
21
21
!"#$%&'()#
*)$"+)#,-.$/+0)1/
!"#$%&'%(
)*(+,-./
01
21345
61
70
89
$%:;<=>
!"#$%&'()#
234*,-.$/+0)1/
!"#$%"&'()
*+,-".#"/)
0"."$'#%1.)2!*03
!;$<=>?@ABCDE
!>?@AFGHH/IJKLMN/O:PQRDE
!#$%N$7ASTLUVW=XFYZ@[A]^D
!]^L_@[K>?A`abMU""#PBCLcdA
eE
!!
R/71*2&!"#$%&'() *+,(-'.'/012)3456'.'75$13456%'*82"43#23'9'*:7
!"#$ !"#$%&
!"#$#%&$'
!"#$%&'(
!"#$#%&$'
!"#$%&'(
!"#$%&'(
!"#$%&'
!")$%&'(
!")*+,
!"'($)
!
!"#$
!"#
$%&'()*
!"#$%&'
!"#$%&'
!")$%&'(
!"'($) !"'($)
!"'($)
!"'($)
!"'($) !"'($)
!"'($)
!"#$%&'()*+,-./0
AI-./01
AI-./01
AI-./01
!"#$
XYZ[]-^_`abcd8!
"#
24
Trying to find the name of the artist but proving tricky.
Source. https://japannews.yomiuri.co.jp/society/general-
news/20230429-106420/
著作権問題
!"!"#$%&'(
)*+,!-./
012345
&%
!"#$%&'()%%#*+,-".+/ 0&,&$"1&.&-,2 -.(34*"5#$& ,"(6&.&$+,-7& 89(:2 3;(<&/,&.
=>$-.%&,".?@(A+.+7 B+C =D.-7&$5-,2 "E >&..52/7+.-+?@(B"F&$,(!&+G+.5 =H&I(J"$K(
D.-7&$5-,2?@( %&'()* +,+-
effgMhPOKQNRLKNPRVUMKNViRjkRlhQmghmVRnVQVWhPOoVR^_
"(
() !"#*+, -./ 0123456$%"&
! "!#$%"! 789+:;+ !&$'(
' ')#!!'* <=#>1?@=#AB !&+),
* ')#!!'" <=#CD1?@=#AB !&+!"
" ')#!!') <=#EFAB !&+!*
) ')#!!!' <=#G=AB !&+%'
( ')#!!'( <=#H=?IA=#AB !&+%%
, ')#!%(, <=#JK=AB !&,,%
+ ')#!%() <=#LM=AB !&,,%
$ ')#!!!! <=#NOPG?GQR#AB !&,)"
!% !$#*%"! JK=S !&,",
!"#$%&'()%%#*+,-".+/ 0&,&$"1&.&-,2 -.(34*"5#$& ,"(6&.&$+,-7& 89(:2 3;(<&/,&. =>$-.%&,".?@(A+.+7
B+C =D.-7&$5-,2 "E >&..52/7+.-+?@(B"F&$,(!&+G+.5 =H&I(J"$K(D.-7&$5-,2?@( %&'()* +,+-
effgMhPOKQNRLKNPRVUMKNViRjkRlhQmghmVRnVQVWhPOoVR^_
"%
() !"#*+, -./ 0123456$%"&
)% '*#!%!! TUV !&")"
)+ "!#*%'! WXYZ[] !&"',
!, '*#!%'* ^O_M`^O_a^b !&("(
'$ "*#"%"! cdefS_ghij+_kl+k !&)"(
"( '!#'%!! m-S !&",%
() ')#!%'! <=#*5no+;p=#AB !&*$%
($ '$#!%(( qrps !&*((
,) !*#!!(!
tuvwxyz{|}9+:7~5
6'ÄÅ4'Ç
!&*)(
,$ "!#$%'! ÉÑÖÜá+j+ !&*"+
!"#
"#
$%&' ()&'
!""#$%&'"()*
!""#$%&'"()*
!+#$
'",-./012(34
!+#$
'",-./012(34
-./012(34
!5#$6'",-./012(78
!5
5#$6
*+,-./0
*,1,.234
!9#$6'"(78
!9#$6'"(78
567.89:4
;<
=>?
@A>
BCDEFGH
IJ6.KL,M,
NOP
QRSTFGH
UVWP
XYZ[(]
^_?
`,abcdefgh
ijP
klm>
njP
op.qrst4
uEvw4
"*
xdy,
$%&' ()&'
()*
!5
5#$6'",-./012(78
*+,-./0
*+,-./0
*,1,.234
*,1,.234
567.89:4
567.89:4
;<
=>?
=>?
=>?
@A>
DEFGH
IJ6.KL,M,
UVWP
XYZ[(]
XYZ[(]
XYZ[(]
XYZ[(]
^_?
`,abcdefgh
ijP
klm>
klm>
njP
op.qrst4
op.qrst4
uEvw4
uEvw4
uEvw4
uEvw4
xdy
!5
5#$6
DEFGH !"./0123
z{|]
b2`,a},
"&
_C"2=R"/1#6C210=B442*#%=/4=J2-213#,D2=>?=/-=B0$5/I02-#&=
BD,K2-*2=41/0=3-=F-5,-2=E3+/1=P31M2#_=@;7=2#=35)`=898XA=
!"#$%&'()*+,-.
/012345675489:
;<=>?@ABCD
bcd
efgUK
hi
W9fgUK
N"3#JGC
N"3#JGC
!ÄÅÇÉ,ÑÖÜáàâ
!ÇÉä"#Adãåç2é]k7ÄÅAX
$%è,êëíìãêîïñóòô$}öõêú
&ùûü†°ô¢£†§ô$ê/01&'(A)•
A¶ßL®o
!ç©™êëí}A´¨'≠ÆïùØêîïñ
óòô$}öõA]∞AÇÉä_±ôóô≤'
56Øêb≥¥µA∂∑ô∂ùL∏π∫ª±ô
ºΩïæ±ïà'ø678_¿A桬
!√zêƒ≈ó¬ê%≈&≠≈°ô¡_¿A∆«
L≈ô»¬ù
!ÇÉä"#,ê…A YAø∆0TéÀ∫ÃÕ
}Œœ:–'x•—∆LM“78?@”‘L
0T9’_÷◊
#)
#!
d9gh6id96,j^!"kl)*mQRno
*+,-./0*.1234-+
#"
d9gh6id96,pqr3st]u"kvw
33
Moor, Michael, et al. "Foundation models for generalist medical artificial intelligence." Nature 616.7956 (2023): 259-265.
インパクトポイント:知的生産性向上効果の高いR&D
#'
jPklÃQ!"l§mnı#$o&
!p,D'S?mghKwS0?/|?
!}b™1@blD'qr∫st*uv$ßNu•wx¸˝ß'y˚˝bc
-Àz∫{™J‚Õ|›/-√?}'~‡ÄBCÅÇ•˚É'
!ÑÖ∫H¶ßÜFD'ᇈàã?â?‚Õ?•1@?Läã*åz‡
90lç?◊é-æø∫ã?}•èÉ'~-f}:~1@b¥∫‡*
RóK1{:ƒe•˚ɯCF'
!˘rcD'êë-LRK¡∫íì‚*ë˚˝{™JîR1L}K•ï¶-√
èA'ñó∫‡v•›G››F*òCÿ∑•ôö¶ßÜF√$ß'
õPklÃQ!"úù$ûtı$%o&
!p,D'bKgfV>übQ?
!}b™1@blD'q†°‚¢£äÚæNu•w%*>übK∫˘¶ßb
§KLî•€†∫¶ß∫®©'™?‡ÄBC{™J´%:…Kw
•˚É'
!ÑÖ∫H¶ßÜFD'bc¨‡ã?â?•Ñt*90lç?´|?/-
æø∫ã?}FèÉ'Ô™-?‡5≠7-¨‚RóK1{:ƒe•ÆÉ
-√ªv∫i%'
!˘rcD'Ø∞Cñó•+=˚¸˝¸*1@bf:ƒe≈√’Fÿ∫±˝
—“•¶ß¯C•ôö'ë˚˝{™J-¡fK~T≤e?îñó∫±˝Z
D•ÒÉÑÖ∫˘r√$ß'
j^!"ÄÅ]45ÇsÉ9Ñ:ÖÜáàâ
#$
≥A¥
!1b{1µ?~l
≥A∂∑
!∏-πtD'∏∫h∫äÚæëª≈1b{•
º8˚*Ωæ-øtC¿%•ê¨¡∫u‘
˚æ¬√/e?1‚¶'
!ƒ≠≈CD'EFFGƒ≠-1b{Ω∆•º8
˚*6î«©»‡Õ…üº8'
!")3HI;∫ ßÛÙƒveR?ƒµK
À*úù$ût‡*ò∫H˚¸ÃÕ∫íì‚*ÑÖ—Œ∫ª˝¸‡Øò˚ä√꜖cZ‚¶'1b{1µ?~l-1b{-
—˝ò√“x¸˝ßC˝I”‘‡*À-’÷¶ß™R:ƒe‚Q´e}l≈1b{-øäC‡◊≈ß I‚¶'ñóCØ∞•+=
˚¸˝ßÀ∫Cx¸*ò√˚ø≈GÚÿŸÚ‡¨A≈>Tf:L∫≈%¬¶'“⁄≈√’*Øò˚/≈˝C”‘-ÑÖ∫JFF€•
s‹I¯C‡‚A¬ã›-‚*fiÛ‡fli•‡w%¬¶'™R?c?√·‚äÚæ„∫‡*º‰$Â˚æ˝CÊ˝¬¶'
!"!"#$%&'()*
+,%)*-.
/0123%-.
4526-%-.
!"
6789:;<=
>#?/
@ABCDE
'(
567-89: ;
<=>?'@A
BCDEDE
! KLMNOPQRST4UVWXYZ[]OPQR
SF-G^
! _`abcde1fghij-G^
! kl4amn`oampq-Grs"tu%tvwxyz
! {G|}OpqT4~bO-G^d1#VW4ÄC
mÅFÇÉÑÖhO{G^
! Üáàâ9Z4äãm^
åçhÄC-1OÇéè1êëíÇìîí^
#*
#&
!"#$%&'()
!"#$%!&' ()*%!&'
+,-./012#
30*!"0456
')
FG-.3H34,. *77*00123456!"#$%&##&#'()'*+,-'./.0'1&2+,)3
789:&;<<;=>?@ABCDE F;GHDEF3IHE -*JKLIE MNODD 1PQRB2345=>9:S
!"#$%&%'()*+#",-*%*(.#$%/&0,1#02/&%',!"#
!#
äkã12+á&må:
çEã12+kéè
']êd6EëF12+
í}.:
çEìîï12+kéè
'"
!"#$%
'#
! !"#$%&%'()*+,-./0123456789:4;4<=>?@ABC
DEC.FGHI0JKLMN<
! OPQRSTU'VW0XYZ[<]^_K`a`?bc dK`a`0ef37g
! hi0j#k'lmPn%Uop/qrstuvuwct?xyyx0zK<
! hi0{|#U'VW}(~RV<
! ÄÅÇTÉ%Ñ'CÖSÜá%ÄC}(~RVLàâäZãåU'VWç
éèêK0ëíì6îïñ<
! -.zKèçéóòôö0õúèêK/CùûLüåe†0°¢<
! £ä§•0¶ß<®0©™#-.´¨0≠ÆØ∞A
!";IJKLM;NOPQ
''

More Related Content

What's hot

How to convince even the pickiest editors to take SEO more seriously :: brigh...
How to convince even the pickiest editors to take SEO more seriously :: brigh...How to convince even the pickiest editors to take SEO more seriously :: brigh...
How to convince even the pickiest editors to take SEO more seriously :: brigh...
Ian Helms
 
Personal branding (pdf)
Personal branding (pdf)Personal branding (pdf)
Personal branding (pdf)
Nyan Lin Thein
 
SEO at Scale - BrightonSEO April 2022
SEO at Scale - BrightonSEO April 2022SEO at Scale - BrightonSEO April 2022
SEO at Scale - BrightonSEO April 2022
Nitin Manchanda
 
Google Sheets + SEO = 15 tips en 15 minutos #VamosTalegon
Google Sheets + SEO = 15 tips en 15 minutos #VamosTalegonGoogle Sheets + SEO = 15 tips en 15 minutos #VamosTalegon
Google Sheets + SEO = 15 tips en 15 minutos #VamosTalegon
Aleyda Solís
 
Brighton SEO 2023 - ML Lessons For Total Search.pdf
Brighton SEO 2023 - ML Lessons For Total Search.pdfBrighton SEO 2023 - ML Lessons For Total Search.pdf
Brighton SEO 2023 - ML Lessons For Total Search.pdf
MaxFlajsner1
 
Estrategias SEO en Gestion de Stocks para Ecommerce #CEMD2020
Estrategias SEO en Gestion de Stocks para Ecommerce #CEMD2020Estrategias SEO en Gestion de Stocks para Ecommerce #CEMD2020
Estrategias SEO en Gestion de Stocks para Ecommerce #CEMD2020
MJ Cachón Yáñez
 
Not Just Pride Month: Crafting LGBTQ+-Inclusive Campaigns Year Round - bright...
Not Just Pride Month: Crafting LGBTQ+-Inclusive Campaigns Year Round - bright...Not Just Pride Month: Crafting LGBTQ+-Inclusive Campaigns Year Round - bright...
Not Just Pride Month: Crafting LGBTQ+-Inclusive Campaigns Year Round - bright...
Ian Helms
 
Hreflang tags: everything you need to know to start implementing them
Hreflang tags: everything you need to know to start implementing themHreflang tags: everything you need to know to start implementing them
Hreflang tags: everything you need to know to start implementing them
Sara Moccand-Sayegh
 
BrightonSEO Deck - April 2023.pdf
BrightonSEO Deck - April 2023.pdfBrightonSEO Deck - April 2023.pdf
BrightonSEO Deck - April 2023.pdf
Nick Vines
 
ခ်စ္ကႏၱာရလမ္းဝယ္
ခ်စ္ကႏၱာရလမ္းဝယ္ခ်စ္ကႏၱာရလမ္းဝယ္
ခ်စ္ကႏၱာရလမ္းဝယ္
koluzoe
 
με πινέλα και φαντασία
με πινέλα και φαντασίαμε πινέλα και φαντασία
με πινέλα και φαντασία
Ioanna Chats
 
επαναληπτικές χριστουγέννων , γλώσσα μαθηματικά
επαναληπτικές χριστουγέννων , γλώσσα μαθηματικάεπαναληπτικές χριστουγέννων , γλώσσα μαθηματικά
επαναληπτικές χριστουγέννων , γλώσσα μαθηματικά
Ioanna Chats
 
တဲ့ဝင္သြားေသာခြင္တစ္ခြင္
တဲ့ဝင္သြားေသာခြင္တစ္ခြင္တဲ့ဝင္သြားေသာခြင္တစ္ခြင္
တဲ့ဝင္သြားေသာခြင္တစ္ခြင္
koluzoe
 
Brand Restart 2023: Boris Rajdl a Jan Čapek - Od myslivce k gentlemanovi: sku...
Brand Restart 2023: Boris Rajdl a Jan Čapek - Od myslivce k gentlemanovi: sku...Brand Restart 2023: Boris Rajdl a Jan Čapek - Od myslivce k gentlemanovi: sku...
Brand Restart 2023: Boris Rajdl a Jan Čapek - Od myslivce k gentlemanovi: sku...
Taste
 
Working in the UnOffice: A Guide to Coworking for Indie Workers, Small Busine...
Working in the UnOffice: A Guide to Coworking for Indie Workers, Small Busine...Working in the UnOffice: A Guide to Coworking for Indie Workers, Small Busine...
Working in the UnOffice: A Guide to Coworking for Indie Workers, Small Busine...
Night Owls Press
 
πού είναι ο άρης (7),να , ενα σελ. 18
πού είναι ο άρης (7),να , ενα σελ. 18πού είναι ο άρης (7),να , ενα σελ. 18
πού είναι ο άρης (7),να , ενα σελ. 18
Ioanna Chats
 
0 - Instructions.pdf
0 - Instructions.pdf0 - Instructions.pdf
0 - Instructions.pdf
RutvikShah52
 
HELP! I've Been Hit By An Algorithm Update - Jess Maloney - BrightonSEO Apri...
HELP! I've Been Hit By An Algorithm Update - Jess Maloney - BrightonSEO Apri...HELP! I've Been Hit By An Algorithm Update - Jess Maloney - BrightonSEO Apri...
HELP! I've Been Hit By An Algorithm Update - Jess Maloney - BrightonSEO Apri...
Jessica Maloney
 
TCC MBA Big Data Analytics - FIA
TCC MBA Big Data Analytics - FIA TCC MBA Big Data Analytics - FIA
TCC MBA Big Data Analytics - FIA
Daniele Rodrigues dos Santos
 
Extreme Makeover: Site Architecture Edition
Extreme Makeover: Site Architecture EditionExtreme Makeover: Site Architecture Edition
Extreme Makeover: Site Architecture Edition
Kavi Kardos
 

What's hot (20)

How to convince even the pickiest editors to take SEO more seriously :: brigh...
How to convince even the pickiest editors to take SEO more seriously :: brigh...How to convince even the pickiest editors to take SEO more seriously :: brigh...
How to convince even the pickiest editors to take SEO more seriously :: brigh...
 
Personal branding (pdf)
Personal branding (pdf)Personal branding (pdf)
Personal branding (pdf)
 
SEO at Scale - BrightonSEO April 2022
SEO at Scale - BrightonSEO April 2022SEO at Scale - BrightonSEO April 2022
SEO at Scale - BrightonSEO April 2022
 
Google Sheets + SEO = 15 tips en 15 minutos #VamosTalegon
Google Sheets + SEO = 15 tips en 15 minutos #VamosTalegonGoogle Sheets + SEO = 15 tips en 15 minutos #VamosTalegon
Google Sheets + SEO = 15 tips en 15 minutos #VamosTalegon
 
Brighton SEO 2023 - ML Lessons For Total Search.pdf
Brighton SEO 2023 - ML Lessons For Total Search.pdfBrighton SEO 2023 - ML Lessons For Total Search.pdf
Brighton SEO 2023 - ML Lessons For Total Search.pdf
 
Estrategias SEO en Gestion de Stocks para Ecommerce #CEMD2020
Estrategias SEO en Gestion de Stocks para Ecommerce #CEMD2020Estrategias SEO en Gestion de Stocks para Ecommerce #CEMD2020
Estrategias SEO en Gestion de Stocks para Ecommerce #CEMD2020
 
Not Just Pride Month: Crafting LGBTQ+-Inclusive Campaigns Year Round - bright...
Not Just Pride Month: Crafting LGBTQ+-Inclusive Campaigns Year Round - bright...Not Just Pride Month: Crafting LGBTQ+-Inclusive Campaigns Year Round - bright...
Not Just Pride Month: Crafting LGBTQ+-Inclusive Campaigns Year Round - bright...
 
Hreflang tags: everything you need to know to start implementing them
Hreflang tags: everything you need to know to start implementing themHreflang tags: everything you need to know to start implementing them
Hreflang tags: everything you need to know to start implementing them
 
BrightonSEO Deck - April 2023.pdf
BrightonSEO Deck - April 2023.pdfBrightonSEO Deck - April 2023.pdf
BrightonSEO Deck - April 2023.pdf
 
ခ်စ္ကႏၱာရလမ္းဝယ္
ခ်စ္ကႏၱာရလမ္းဝယ္ခ်စ္ကႏၱာရလမ္းဝယ္
ခ်စ္ကႏၱာရလမ္းဝယ္
 
με πινέλα και φαντασία
με πινέλα και φαντασίαμε πινέλα και φαντασία
με πινέλα και φαντασία
 
επαναληπτικές χριστουγέννων , γλώσσα μαθηματικά
επαναληπτικές χριστουγέννων , γλώσσα μαθηματικάεπαναληπτικές χριστουγέννων , γλώσσα μαθηματικά
επαναληπτικές χριστουγέννων , γλώσσα μαθηματικά
 
တဲ့ဝင္သြားေသာခြင္တစ္ခြင္
တဲ့ဝင္သြားေသာခြင္တစ္ခြင္တဲ့ဝင္သြားေသာခြင္တစ္ခြင္
တဲ့ဝင္သြားေသာခြင္တစ္ခြင္
 
Brand Restart 2023: Boris Rajdl a Jan Čapek - Od myslivce k gentlemanovi: sku...
Brand Restart 2023: Boris Rajdl a Jan Čapek - Od myslivce k gentlemanovi: sku...Brand Restart 2023: Boris Rajdl a Jan Čapek - Od myslivce k gentlemanovi: sku...
Brand Restart 2023: Boris Rajdl a Jan Čapek - Od myslivce k gentlemanovi: sku...
 
Working in the UnOffice: A Guide to Coworking for Indie Workers, Small Busine...
Working in the UnOffice: A Guide to Coworking for Indie Workers, Small Busine...Working in the UnOffice: A Guide to Coworking for Indie Workers, Small Busine...
Working in the UnOffice: A Guide to Coworking for Indie Workers, Small Busine...
 
πού είναι ο άρης (7),να , ενα σελ. 18
πού είναι ο άρης (7),να , ενα σελ. 18πού είναι ο άρης (7),να , ενα σελ. 18
πού είναι ο άρης (7),να , ενα σελ. 18
 
0 - Instructions.pdf
0 - Instructions.pdf0 - Instructions.pdf
0 - Instructions.pdf
 
HELP! I've Been Hit By An Algorithm Update - Jess Maloney - BrightonSEO Apri...
HELP! I've Been Hit By An Algorithm Update - Jess Maloney - BrightonSEO Apri...HELP! I've Been Hit By An Algorithm Update - Jess Maloney - BrightonSEO Apri...
HELP! I've Been Hit By An Algorithm Update - Jess Maloney - BrightonSEO Apri...
 
TCC MBA Big Data Analytics - FIA
TCC MBA Big Data Analytics - FIA TCC MBA Big Data Analytics - FIA
TCC MBA Big Data Analytics - FIA
 
Extreme Makeover: Site Architecture Edition
Extreme Makeover: Site Architecture EditionExtreme Makeover: Site Architecture Edition
Extreme Makeover: Site Architecture Edition
 

Similar to From Generative AI to Cooperative AI: 協働AIのもたらす社会、2030年への課題と展望

生成AIがもたらすコンテンツ経済圏の新時代 The New Era of Content Economy Brought by Generative AI
生成AIがもたらすコンテンツ経済圏の新時代 The New Era of Content Economy Brought by Generative AI生成AIがもたらすコンテンツ経済圏の新時代 The New Era of Content Economy Brought by Generative AI
生成AIがもたらすコンテンツ経済圏の新時代 The New Era of Content Economy Brought by Generative AI
Osaka University
 
01Business n°2165 - Gare aux Espions !
01Business n°2165 - Gare aux Espions !01Business n°2165 - Gare aux Espions !
01Business n°2165 - Gare aux Espions !
alain Clapaud
 
Liminar capao alto
Liminar capao altoLiminar capao alto
Hack x Crack N.15
Hack x Crack N.15Hack x Crack N.15
Hack x Crack N.15
System32nemesis
 
Portfolio empodera sized
Portfolio empodera sizedPortfolio empodera sized
Portfolio empodera sizedVladimir Ugarte
 
Triptico ciclo grado_superior_turismo
Triptico ciclo grado_superior_turismoTriptico ciclo grado_superior_turismo
Triptico ciclo grado_superior_turismo
iesturgalium
 
Ação em Petroilina
Ação em PetroilinaAção em Petroilina
Ação em PetroilinaJamildo Melo
 
جنازي نماز جو طريقو
جنازي نماز جو طريقوجنازي نماز جو طريقو
جنازي نماز جو طريقو
Ilyas Qadri Ziaee
 
Opuscolo rischio -industriale2013-2
Opuscolo rischio -industriale2013-2Opuscolo rischio -industriale2013-2
Opuscolo rischio -industriale2013-2
Estensecom
 
Aborjaca tfm0213memoria
Aborjaca tfm0213memoriaAborjaca tfm0213memoria
Aborjaca tfm0213memoria
TatianaInesEcheverri
 
Towards a pan-european information space
Towards a pan-european information space Towards a pan-european information space
Towards a pan-european information space
ISCRAM 2015
 
Concurso em Rio Preto da EVA_001_2024.pdf
Concurso em Rio Preto da EVA_001_2024.pdfConcurso em Rio Preto da EVA_001_2024.pdf
Concurso em Rio Preto da EVA_001_2024.pdf
AlanaMariaCerqueirad
 
Communications orales du caisp 2012
Communications orales du caisp 2012Communications orales du caisp 2012
Communications orales du caisp 2012
Réseau Pro Santé
 
Design collaborative
Design collaborativeDesign collaborative
Design collaborative
ccsfphoto
 
Kalorama Playground Community Meeting Presentation (January 27, 2014)
Kalorama Playground Community Meeting Presentation (January 27, 2014)Kalorama Playground Community Meeting Presentation (January 27, 2014)
Kalorama Playground Community Meeting Presentation (January 27, 2014)
DC Department of General Services
 
【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image
【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image
【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image
cvpaper. challenge
 
Sales Mix Report Month to Month Comparison
Sales Mix Report Month to Month ComparisonSales Mix Report Month to Month Comparison
Sales Mix Report Month to Month ComparisonMaddy Blignaut
 

Similar to From Generative AI to Cooperative AI: 協働AIのもたらす社会、2030年への課題と展望 (20)

生成AIがもたらすコンテンツ経済圏の新時代 The New Era of Content Economy Brought by Generative AI
生成AIがもたらすコンテンツ経済圏の新時代 The New Era of Content Economy Brought by Generative AI生成AIがもたらすコンテンツ経済圏の新時代 The New Era of Content Economy Brought by Generative AI
生成AIがもたらすコンテンツ経済圏の新時代 The New Era of Content Economy Brought by Generative AI
 
01Business n°2165 - Gare aux Espions !
01Business n°2165 - Gare aux Espions !01Business n°2165 - Gare aux Espions !
01Business n°2165 - Gare aux Espions !
 
Liminar capao alto
Liminar capao altoLiminar capao alto
Liminar capao alto
 
Geomagnetic hindi
Geomagnetic hindiGeomagnetic hindi
Geomagnetic hindi
 
Hack x Crack N.15
Hack x Crack N.15Hack x Crack N.15
Hack x Crack N.15
 
Portfolio empodera sized
Portfolio empodera sizedPortfolio empodera sized
Portfolio empodera sized
 
Triptico ciclo grado_superior_turismo
Triptico ciclo grado_superior_turismoTriptico ciclo grado_superior_turismo
Triptico ciclo grado_superior_turismo
 
Ação em Petroilina
Ação em PetroilinaAção em Petroilina
Ação em Petroilina
 
جنازي نماز جو طريقو
جنازي نماز جو طريقوجنازي نماز جو طريقو
جنازي نماز جو طريقو
 
Opuscolo rischio -industriale2013-2
Opuscolo rischio -industriale2013-2Opuscolo rischio -industriale2013-2
Opuscolo rischio -industriale2013-2
 
MSA ASSOCIATE PROFILE
MSA ASSOCIATE PROFILEMSA ASSOCIATE PROFILE
MSA ASSOCIATE PROFILE
 
Aborjaca tfm0213memoria
Aborjaca tfm0213memoriaAborjaca tfm0213memoria
Aborjaca tfm0213memoria
 
Towards a pan-european information space
Towards a pan-european information space Towards a pan-european information space
Towards a pan-european information space
 
Concurso em Rio Preto da EVA_001_2024.pdf
Concurso em Rio Preto da EVA_001_2024.pdfConcurso em Rio Preto da EVA_001_2024.pdf
Concurso em Rio Preto da EVA_001_2024.pdf
 
Qgis SmartER
Qgis SmartERQgis SmartER
Qgis SmartER
 
Communications orales du caisp 2012
Communications orales du caisp 2012Communications orales du caisp 2012
Communications orales du caisp 2012
 
Design collaborative
Design collaborativeDesign collaborative
Design collaborative
 
Kalorama Playground Community Meeting Presentation (January 27, 2014)
Kalorama Playground Community Meeting Presentation (January 27, 2014)Kalorama Playground Community Meeting Presentation (January 27, 2014)
Kalorama Playground Community Meeting Presentation (January 27, 2014)
 
【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image
【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image
【ECCV 2018】GANimation: Anatomically-aware Facial Animation from a Single Image
 
Sales Mix Report Month to Month Comparison
Sales Mix Report Month to Month ComparisonSales Mix Report Month to Month Comparison
Sales Mix Report Month to Month Comparison
 

More from Osaka University

生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI
生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI
生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI
Osaka University
 
協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...
協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...
協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...
Osaka University
 
協働AIによる社会変革の波紋:2030年に向けた課題と展望
協働AIによる社会変革の波紋:2030年に向けた課題と展望協働AIによる社会変革の波紋:2030年に向けた課題と展望
協働AIによる社会変革の波紋:2030年に向けた課題と展望
Osaka University
 
CREST AIの振り返り
CREST AIの振り返りCREST AIの振り返り
CREST AIの振り返り
Osaka University
 
Generative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate Landscape
Generative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate LandscapeGenerative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate Landscape
Generative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate Landscape
Osaka University
 
自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)
自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)
自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)
Osaka University
 
立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造
立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造
立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造
Osaka University
 
龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと
龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと
龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと
Osaka University
 
デジタル資本主義と スマートリスクの取り方
デジタル資本主義とスマートリスクの取り方デジタル資本主義とスマートリスクの取り方
デジタル資本主義と スマートリスクの取り方
Osaka University
 
DX 組織デザインパターン
DX 組織デザインパターンDX 組織デザインパターン
DX 組織デザインパターン
Osaka University
 
To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu...
 To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu... To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu...
To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu...
Osaka University
 
DX と社会問題解決
DX と社会問題解決DX と社会問題解決
DX と社会問題解決
Osaka University
 
身の丈にあった社会問題解決
身の丈にあった社会問題解決身の丈にあった社会問題解決
身の丈にあった社会問題解決
Osaka University
 
AI系ディープテックスタートアップ の経営環境
AI系ディープテックスタートアップの経営環境AI系ディープテックスタートアップの経営環境
AI系ディープテックスタートアップ の経営環境
Osaka University
 
AI_IoTを活用する企業のあり方
AI_IoTを活用する企業のあり方AI_IoTを活用する企業のあり方
AI_IoTを活用する企業のあり方
Osaka University
 
AI とデジタル変革
AI とデジタル変革AI とデジタル変革
AI とデジタル変革
Osaka University
 
デジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきこと
デジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきことデジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきこと
デジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきこと
Osaka University
 
デジタルが切り開く未来ビジネス
デジタルが切り開く未来ビジネスデジタルが切り開く未来ビジネス
デジタルが切り開く未来ビジネス
Osaka University
 
デジタル戦略とAWS
デジタル戦略とAWSデジタル戦略とAWS
デジタル戦略とAWS
Osaka University
 
鉄腕アトムはできるか?
鉄腕アトムはできるか?鉄腕アトムはできるか?
鉄腕アトムはできるか?
Osaka University
 

More from Osaka University (20)

生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI
生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI
生成AIの実利用に必要なこと-Practical Requirements for the Deployment of Generative AI
 
協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...
協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...
協働AIがもたらす業務効率革命 -日本企業が押さえるべきポイント-Collaborative AI Revolutionizing Busines...
 
協働AIによる社会変革の波紋:2030年に向けた課題と展望
協働AIによる社会変革の波紋:2030年に向けた課題と展望協働AIによる社会変革の波紋:2030年に向けた課題と展望
協働AIによる社会変革の波紋:2030年に向けた課題と展望
 
CREST AIの振り返り
CREST AIの振り返りCREST AIの振り返り
CREST AIの振り返り
 
Generative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate Landscape
Generative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate LandscapeGenerative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate Landscape
Generative AI: Redefining Creativity and Transforming Corporate Landscape
 
自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)
自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)
自然言語処理の発展がもたらす未来(電気通信協会調査会での講演)
 
立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造
立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造
立教大学MBA:AIの最先端技術によるこれからの価値創造
 
龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと
龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと
龍野高校創立125周年記念講演:2030年までにやっておくべき3つのこと
 
デジタル資本主義と スマートリスクの取り方
デジタル資本主義とスマートリスクの取り方デジタル資本主義とスマートリスクの取り方
デジタル資本主義と スマートリスクの取り方
 
DX 組織デザインパターン
DX 組織デザインパターンDX 組織デザインパターン
DX 組織デザインパターン
 
To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu...
 To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu... To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu...
To be or not to be an academic, big enterprise, startup job that is the qu...
 
DX と社会問題解決
DX と社会問題解決DX と社会問題解決
DX と社会問題解決
 
身の丈にあった社会問題解決
身の丈にあった社会問題解決身の丈にあった社会問題解決
身の丈にあった社会問題解決
 
AI系ディープテックスタートアップ の経営環境
AI系ディープテックスタートアップの経営環境AI系ディープテックスタートアップの経営環境
AI系ディープテックスタートアップ の経営環境
 
AI_IoTを活用する企業のあり方
AI_IoTを活用する企業のあり方AI_IoTを活用する企業のあり方
AI_IoTを活用する企業のあり方
 
AI とデジタル変革
AI とデジタル変革AI とデジタル変革
AI とデジタル変革
 
デジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきこと
デジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきことデジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきこと
デジタル変革とソフトウェア化する産業:これからの20年に君たちが知っておくべきこと
 
デジタルが切り開く未来ビジネス
デジタルが切り開く未来ビジネスデジタルが切り開く未来ビジネス
デジタルが切り開く未来ビジネス
 
デジタル戦略とAWS
デジタル戦略とAWSデジタル戦略とAWS
デジタル戦略とAWS
 
鉄腕アトムはできるか?
鉄腕アトムはできるか?鉄腕アトムはできるか?
鉄腕アトムはできるか?
 

Recently uploaded

【情熱Factory】経営シミュレーションゲーム_財務会計メーカーズ~トイ’s・factory~.pdf
【情熱Factory】経営シミュレーションゲーム_財務会計メーカーズ~トイ’s・factory~.pdf【情熱Factory】経営シミュレーションゲーム_財務会計メーカーズ~トイ’s・factory~.pdf
【情熱Factory】経営シミュレーションゲーム_財務会計メーカーズ~トイ’s・factory~.pdf
NoriakiYonezawa
 
20240616_Service Design Exercise_Visual Report_vol.2
20240616_Service Design Exercise_Visual Report_vol.220240616_Service Design Exercise_Visual Report_vol.2
20240616_Service Design Exercise_Visual Report_vol.2
jun_suto
 
Document GAI description document for saleshub
Document GAI description document for saleshubDocument GAI description document for saleshub
Document GAI description document for saleshub
Rozetta Corp.
 
2406_chouhouobuse_reiwa6nenn_6gatsugou.pdf
2406_chouhouobuse_reiwa6nenn_6gatsugou.pdf2406_chouhouobuse_reiwa6nenn_6gatsugou.pdf
2406_chouhouobuse_reiwa6nenn_6gatsugou.pdf
ssuser31dbd1
 
株式会社VISIONARY JAPANエンジニアチーム向け採用ピッチ資料6月Ver
株式会社VISIONARY JAPANエンジニアチーム向け採用ピッチ資料6月Ver株式会社VISIONARY JAPANエンジニアチーム向け採用ピッチ資料6月Ver
株式会社VISIONARY JAPANエンジニアチーム向け採用ピッチ資料6月Ver
recruit9
 
株式会社マネジメントソリューションズ(MSOL エムソル) サスティナビリティレポート
株式会社マネジメントソリューションズ(MSOL エムソル) サスティナビリティレポート株式会社マネジメントソリューションズ(MSOL エムソル) サスティナビリティレポート
株式会社マネジメントソリューションズ(MSOL エムソル) サスティナビリティレポート
Management Soluions co.,ltd.
 
Japanese Data Privacy Law update in 2022
Japanese Data Privacy Law update in 2022Japanese Data Privacy Law update in 2022
Japanese Data Privacy Law update in 2022
Jerimi Soma
 
GOジョブサービス資料 GO株式会社採用支援ビジネス部運送業界専門チーム キャンペーン
GOジョブサービス資料 GO株式会社採用支援ビジネス部運送業界専門チーム キャンペーンGOジョブサービス資料 GO株式会社採用支援ビジネス部運送業界専門チーム キャンペーン
GOジョブサービス資料 GO株式会社採用支援ビジネス部運送業界専門チーム キャンペーン
hidekiochisaka1
 
第1回 WordPress テーマ unitone 勉強会 「なぜ今、unitoneを使うのか」
第1回 WordPress テーマ unitone 勉強会 「なぜ今、unitoneを使うのか」第1回 WordPress テーマ unitone 勉強会 「なぜ今、unitoneを使うのか」
第1回 WordPress テーマ unitone 勉強会 「なぜ今、unitoneを使うのか」
Daisuke Yamasaki
 
Rakuyaku AI description document for saleshub
Rakuyaku AI description document for saleshubRakuyaku AI description document for saleshub
Rakuyaku AI description document for saleshub
Rozetta Corp.
 
“デカップリングポイント”って何? デカップリングポイントの意味、考え方に関する説明
“デカップリングポイント”って何? デカップリングポイントの意味、考え方に関する説明“デカップリングポイント”って何? デカップリングポイントの意味、考え方に関する説明
“デカップリングポイント”って何? デカップリングポイントの意味、考え方に関する説明
MASAMI KAWAI
 
Case Studies in Business Strategy ―Using the ITIL 2011 Edition Framework― (in...
Case Studies in Business Strategy ―Using the ITIL 2011 Edition Framework― (in...Case Studies in Business Strategy ―Using the ITIL 2011 Edition Framework― (in...
Case Studies in Business Strategy ―Using the ITIL 2011 Edition Framework― (in...
Jerimi Soma
 
スタートアップのグロースとプロダクト戦略にGenerative AIをどう活用するか_4_27_23
スタートアップのグロースとプロダクト戦略にGenerative AIをどう活用するか_4_27_23スタートアップのグロースとプロダクト戦略にGenerative AIをどう活用するか_4_27_23
スタートアップのグロースとプロダクト戦略にGenerative AIをどう活用するか_4_27_23
Kei Watanabe
 
その街の今がわかる。ビッグデータから得られた時間帯別推計流動人口統計 あさひる統計プロダクト資料(v202403/2024Q1)
その街の今がわかる。ビッグデータから得られた時間帯別推計流動人口統計 あさひる統計プロダクト資料(v202403/2024Q1)その街の今がわかる。ビッグデータから得られた時間帯別推計流動人口統計 あさひる統計プロダクト資料(v202403/2024Q1)
その街の今がわかる。ビッグデータから得られた時間帯別推計流動人口統計 あさひる統計プロダクト資料(v202403/2024Q1)
Eiichi Mano
 

Recently uploaded (14)

【情熱Factory】経営シミュレーションゲーム_財務会計メーカーズ~トイ’s・factory~.pdf
【情熱Factory】経営シミュレーションゲーム_財務会計メーカーズ~トイ’s・factory~.pdf【情熱Factory】経営シミュレーションゲーム_財務会計メーカーズ~トイ’s・factory~.pdf
【情熱Factory】経営シミュレーションゲーム_財務会計メーカーズ~トイ’s・factory~.pdf
 
20240616_Service Design Exercise_Visual Report_vol.2
20240616_Service Design Exercise_Visual Report_vol.220240616_Service Design Exercise_Visual Report_vol.2
20240616_Service Design Exercise_Visual Report_vol.2
 
Document GAI description document for saleshub
Document GAI description document for saleshubDocument GAI description document for saleshub
Document GAI description document for saleshub
 
2406_chouhouobuse_reiwa6nenn_6gatsugou.pdf
2406_chouhouobuse_reiwa6nenn_6gatsugou.pdf2406_chouhouobuse_reiwa6nenn_6gatsugou.pdf
2406_chouhouobuse_reiwa6nenn_6gatsugou.pdf
 
株式会社VISIONARY JAPANエンジニアチーム向け採用ピッチ資料6月Ver
株式会社VISIONARY JAPANエンジニアチーム向け採用ピッチ資料6月Ver株式会社VISIONARY JAPANエンジニアチーム向け採用ピッチ資料6月Ver
株式会社VISIONARY JAPANエンジニアチーム向け採用ピッチ資料6月Ver
 
株式会社マネジメントソリューションズ(MSOL エムソル) サスティナビリティレポート
株式会社マネジメントソリューションズ(MSOL エムソル) サスティナビリティレポート株式会社マネジメントソリューションズ(MSOL エムソル) サスティナビリティレポート
株式会社マネジメントソリューションズ(MSOL エムソル) サスティナビリティレポート
 
Japanese Data Privacy Law update in 2022
Japanese Data Privacy Law update in 2022Japanese Data Privacy Law update in 2022
Japanese Data Privacy Law update in 2022
 
GOジョブサービス資料 GO株式会社採用支援ビジネス部運送業界専門チーム キャンペーン
GOジョブサービス資料 GO株式会社採用支援ビジネス部運送業界専門チーム キャンペーンGOジョブサービス資料 GO株式会社採用支援ビジネス部運送業界専門チーム キャンペーン
GOジョブサービス資料 GO株式会社採用支援ビジネス部運送業界専門チーム キャンペーン
 
第1回 WordPress テーマ unitone 勉強会 「なぜ今、unitoneを使うのか」
第1回 WordPress テーマ unitone 勉強会 「なぜ今、unitoneを使うのか」第1回 WordPress テーマ unitone 勉強会 「なぜ今、unitoneを使うのか」
第1回 WordPress テーマ unitone 勉強会 「なぜ今、unitoneを使うのか」
 
Rakuyaku AI description document for saleshub
Rakuyaku AI description document for saleshubRakuyaku AI description document for saleshub
Rakuyaku AI description document for saleshub
 
“デカップリングポイント”って何? デカップリングポイントの意味、考え方に関する説明
“デカップリングポイント”って何? デカップリングポイントの意味、考え方に関する説明“デカップリングポイント”って何? デカップリングポイントの意味、考え方に関する説明
“デカップリングポイント”って何? デカップリングポイントの意味、考え方に関する説明
 
Case Studies in Business Strategy ―Using the ITIL 2011 Edition Framework― (in...
Case Studies in Business Strategy ―Using the ITIL 2011 Edition Framework― (in...Case Studies in Business Strategy ―Using the ITIL 2011 Edition Framework― (in...
Case Studies in Business Strategy ―Using the ITIL 2011 Edition Framework― (in...
 
スタートアップのグロースとプロダクト戦略にGenerative AIをどう活用するか_4_27_23
スタートアップのグロースとプロダクト戦略にGenerative AIをどう活用するか_4_27_23スタートアップのグロースとプロダクト戦略にGenerative AIをどう活用するか_4_27_23
スタートアップのグロースとプロダクト戦略にGenerative AIをどう活用するか_4_27_23
 
その街の今がわかる。ビッグデータから得られた時間帯別推計流動人口統計 あさひる統計プロダクト資料(v202403/2024Q1)
その街の今がわかる。ビッグデータから得られた時間帯別推計流動人口統計 あさひる統計プロダクト資料(v202403/2024Q1)その街の今がわかる。ビッグデータから得られた時間帯別推計流動人口統計 あさひる統計プロダクト資料(v202403/2024Q1)
その街の今がわかる。ビッグデータから得られた時間帯別推計流動人口統計 あさひる統計プロダクト資料(v202403/2024Q1)
 

From Generative AI to Cooperative AI: 協働AIのもたらす社会、2030年への課題と展望