SlideShare a Scribd company logo
Ewaluacja
jako narzędzie monitorowania
    procesu zmiany
Ewaluacja to opis wartości.
Czy wszystkie
wartości
generowane
przez projekt
rozwojowy da się
zmierzyd
lub nawet     Oto fractal – wykres obrazujący
          procesy, które stale wracają do
przewidzied?    punktu wyjścia, zachodzące w
          świecie współzależności. Życie!
Projekty społeczne i organizacyjne to
działania w określonych systemach.
 Ocena skuteczności
 danego działania
 powinna odnosid się
 bardziej do stanu
 społeczności, do całego
 systemu, a nie do
 zrealizowania wybranego  Czy budowa studni
 wskaźnika.        podnosi jakośd życia
              mieszkaoców Afryki ?
O tym, jakie wartości mają wynikad z projektu,
decyduje wybór celów. Czasami jednak jesteśmy tak
bardzo przywiązani do raz wybranego celu, że
zapominamy o tym, po co rozpoczęliśmy działania.


Tak, pod warunkiem, że
mieszkaocy chcą z niej
korzystad! Odmówią, jeśli
korzystanie ze studni
będzie godzid w ich
wartości.
Niekiedy ewaluacja skłania nas do widzenia celów ogólnych i
szczegółowych projektu jako wartości samej w sobie. Wówczas
możemy stracid z oczu najistotniejsze, lecz trudno mierzalne
wartości. Ewaluacja powinna pomagad w monitorowaniu
naszych działao pod względem ich sensu ogólnego.

Kiedy wspinamy się po
drabinie, czasami boimy
się rozglądad dookoła, a
szczególnie patrzed w dół.
Ale co zrobimy, jeśli
drabina przystawiona jest
nie do tej ściany?
Koncentracja się na określonym celu sprzyja zadaniowości, ale
również traceniu z pola widzenia podstawowego faktu:
uruchamiając działanie, w rzeczywistości uruchamiamy sied
powiązanych procesów. Wchodzimy w świat współzależności i
sprzężeo zwrotnych.
                Wszystkie ulice miasta
                stanowią system – są ze
                sobą połączone.
                Płynnośd jazdy w tym
                systemie zależy od
                czasami zaskakujących
                dla kierowców
                czynników.
Efekt działao służących realizacji danego celu jest zależny od
tego, jakie procesy zachodzą aktualnie w danym systemie
społecznym, oraz od tego, jak nasze działanie na nie wpływa.
Miejmy świadomośd, że lawinę różnych reakcji. Ostateczny
wynik jest efektem złożonej, wielokierunkowej interakcji.
                    Jak najlepiej
                    dojechad z jednego
                    kooca miasta na
                    drugi w godzinach
                    szczytu? Czy
                    najkrótsza droga jest
                    zawsze najlepsza ?
Działania uruchamiają procesy w systemie,
wszystko idzie dobrze… ale sprawy korkują się z
trudno zrozumiałych przyczyn.
W przypadku procesów społecznych próba „krótkiego
załatwienia sprawy” często prowadzi do wzmocnienia
problemu lub pojawienia się innych, nowych
problemów.
Chod wszyscy chcą
           zmiany na lepsze, to
           przecież pociąga ona
           za sobą także
           niepożądane i
           nieprzewidziane
           konsekwencje.
           A to budzi opór!
Gdzie jest wyjście?
Rozwiązanie problemu jest zwykle „z innego
porządku” niż sam problem. Opór może byd na
przykład pokonany „oddolnie” poprzez samą
społecznośd lub grupę osób drogą
wypracowaną, „odkrytą” w trakcie projektu.
Właśnie odkrywaniu tych metod służy
ewaluacja procesowo- jakościowa.
        Odpowiedzią na problem korków może
        byd ruch społeczny na rzecz ścieżek
        rowerowych oraz korzystania z
        komunikacji miejskiej, który wzmocni
        rozwiązania administracyjne.
Proponowany sposób formułowania
celu:
Celem projektu jest uruchomienie procesu …
•  Udrażniania komunikacyjnego miasta
•  Dostosowywania zasobów wodnych do potrzeb
  ludzi i przyrody
•  Wprowadzenie zmiany w organizacji życia
  społeczności w związku z pogarszającym się
  dostępem do wody…
Celem projektu społecznego jest
uruchomienie lub wzmocnienie procesu…
• aktywizacji osób trwale bezrobotnych….
• budowania spójności społecznej i współpracy różnych
 środowisk oraz ugrupowao w społeczności lokalnej…
• budowania płaszczyzny dialogu i wymiany informacji
pomiędzy instytucjami pośredniczącymi a
beneficjentami projektów….
To cel, a jaka droga?
Potrzebna jest wizja tego, jakie działania mogą służyd
celowi głównemu, poparta weryfikowalnym modelem
zmiany.
Model zmiany powinien zawierad opis mechanizmów,
które prawdopodobnie zostaną uruchomione poprzez
określone działania (procesy wspierające) oraz
weryfikowalne założenia, co do ich związku z celem
ogólnym.
Przykład :
Celem projektu jest
aktywizacja osób trwale
bezrobotnych poprzez
zaangażowanie ich do
organizacji festynu na
rzecz zwiększenia liczby
miejsc pracy i poprawy
jakości życia w gminie.
Modele zmiany dotyczące przykładu:

1. Osoby trwale bezrobotne mają wiele niewykorzystanych
potencjałów.
Jeśli zastosują częśd ze swoich „uśpionych” kompetencji w
praktycznym działaniu oraz odniosą sukces (chodby
częściowy), to będą dalej dążyli do samorealizacji.
2. Osoby trwale bezrobotne mają ubogie kontakty społeczne,
więc trzeba pomóc im w poszerzeniu środowiska, co ułatwi
im zorientowanie się w możliwościach zawodowych na rynku
lokalnym.
Modele zmiany dotyczące przykładu:

3. Osoby trwale bezrobotne potrzebują doświadczyd własnej
skuteczności w rozwijaniu przedsiębiorczości, ale również w
pomaganiu innym w tym procesie.
4. Osoby trwale bezrobotne potrzebują doświadczyd własnej
skuteczności w rozwijaniu przedsiębiorczości osobistej,
ale również w pomaganiu innym.
Pomaganie innym często bardziej motywuje do aktywności niż
koncentracja na własnych potrzebach.
Modele zmiany dotyczące przykładu:

5. Osoby trwale bezrobotne aktywizują się, gdy pracują
samodzielnie, ale nie samotnie – pomocne będzie
doświadczenie wspólnoty zespołowej.
6. Osoby trwale bezrobotne aktywizują się, gdy doceniają ich
inni oraz gdy oni mogą docenid innych.
Typologia celów:

1. Cel główny (proces, który chcemy uruchomid
  lub wzmocnid)
2. Cele wspierające (te, których realizacja
  warunkuje pracę nad celem głównym)
3. Meta – cele (cele związane z ewaluacją)
Cele wspierające dotyczące przykładu:

1. Uruchomienie procesu identyfikacji przez beneficjentów
własnych potencjałów i odbudowywania wiary w siebie na
skutek odnoszenia realnego sukcesu.
2. Uruchomienie procesu podnoszenia kompetencji społecznych
związanych z pracą w projektach.
3. Uruchomienie procesu tworzenia rzeczywistego zespołu z
indywidualnych ochotników.
Cele wspierające dotyczące przykładu:

4. Uruchomienie procesu budowania szerszego środowiska
społecznego dla osób trwale bezrobotnych.
5. Uruchomienie procesu tworzenia klimatu akceptacji
społecznej dla osób trwale bezrobotnych.
6. Poprawa warunków dla przedsiębiorczości w gminie
7. Meta - cel: Rozwinięcie metodologii pracy z osobami trwale
bezrobotnymi.
Ewaluacji podlegają:
• Założenia modelu
• Procesy i zjawiska wywołane dążeniem do realizacji
 celów wspierających
• Procesy i zjawiska wywołane dążeniem do realizacji
 celu głównego
• Sposób realizacji założeo programu
Poziomy wyznaczania celów
           Poziom
         Indywidualny


 Poziom               Poziom
Środowiska              Diady
         Meta-Poziom
         Ewaluacja
           -
         Ewaluacji   Poziom          Poziom
  Organizacji         Zespołu
Założenia ewaluacyjne
      dotyczą następujących kwestii
1. Co może świadczyd o tym, że procesy opisane w celach
 głównych, celach wspierających i metacelach dzieją się
 rzeczywiście?
2. Jak można zorganizowad sytuacje, w których uwidoczni się
 interesujący nas proces? (np. tzw. rundka na warsztacie,
 ankieta, rozmowy z ewaluatorem)
3. W jaki sposób będziemy opracowywad dane i wyciągad wnioski?
4. Kto bierze udział w procesie ewaluacji i jaka jest rola
 ewaluatora?
Ewaluacja odpowiada na pytania:

1. Co stało się w trakcie realizacji programu?
2. Jakie procesy zostały wywołane? Jak się przejawiają?
3. Czy i w jaki sposób zrealizowane zostały cele
 wspierające?
4. Czy i w jaki sposób zrealizowany został cel główny?
5. Czy założenie ewaluacyjne były słuszne?
Ewaluacja służy odpowiada na pytanie:
    Co zrobiono i co to wywołało?
w przeciwieostwie do modelu tradycyjnego,
 funkcją ewaluacji nie jest wyłącznie ocena
       pracy realizatorów
Ewaluacja jest procesem
monitorowania zmian.
Ma charakter ciągły
i dostarcza danych
do modyfikowania
programu w ramach
możliwości.
Ewaluacja jest narzędziem
edukacyjnym zarówno
dla realizatorów, jak też
beneficjentów.
Danych do procesu ewaluacji
dostarcza wiele zaangażowanych
w projekt osób.
Specjalista do spraw ewaluacji
musi zorganizowad ich
ewaluacyjną aktywnośd:
omówid wskaźniki, sposób
zbierania i zapisu danych, sposób
bieżącego wykorzystywania
danych z ewaluacji w projekcie.
Ewaluacja oparta jest
       na dialogu
z beneficjentami oraz realizatorami!
Ewaluacja ma charakter ilościowy,
    jak też jakościowy.
 Dane ilościowe są wartościową
 wskazówką, ale nie dominują
  nad danymi jakościowymi.
Ewaluacja tradycyjna        Ewaluacja jakościowo - procesowa

Zakłada, że zmiana/ rozwój jest      Zakłada, ze modele stojące u podstaw
kontrolowalny i przewidywalny       projektu są do weryfikacji, a sama
                     zmiana ma w sobie elementy
                     nieprzewidywalne

Jej funkcją jest ocena, w jakim stopniu  Odpowiada na pytanie: co się stało,
stało się to, co było założone      jakie procesy zaszły?

Podsumowuje projekt            Monitoruje projekt

Odnosi się do jednego lub dwóch      Może odnosid się do sześciu poziomów
poziomów celów np. indywidualny      celów
i /lub środowiskowy

Cele są sprowadzane do celów       Cele są obudowywane celami
szczegółowych i to one są przedmiotem   wspierającymi na podstawie
obserwacji i oceny            zidentyfikowanych , lecz hipotetycznych
                     modeli
Ewaluacja tradycyjna       Ewaluacja jakościowo - procesowa

Przyjmuje „z góry” określone wskaźniki  Pozwala określid lub zmodyfikowad
                     wskaźniki w trakcie badania

Określa przyrost danego wskaźnika    Opisuje zjawiska, zmiany w określonych
                     obszarach

Dominują narzędzia ilościowe, chod są  Dominują narzędzia jakościowe, chod są
elementy jakościowych          elementy ilościowych

Ewaluator jest obiektywny i       Osób uczestniczących w procesie
zdystansowany              ewaluacji jest wiele i są zaangażowani w
                     działanie, a ewaluator organizuje ich
                     aktywnośd i przepływ informacji

Język ewaluacji jest stworzony przez   Język ewaluacji buduje się w dialogu z
ewaluatora                beneficjentami i realizatorami
Ewaluacja tradycyjna       Ewaluacja jakościowo- procesowa

Koncentruje się na konstatacji      Przyczynia się do budowy modeli,
występowania oddzielonych faktów     ponieważ dużo mówi o związkach
                     pomiędzy zjawiskami

Przyjmuje jako pewnik założenie o    Weryfikuje założony związek pomiędzy
wpływie realizacji celów szczegółowych  celami głównymi i wspierającymi
na ogólne

Zakłada pewną liniowośd procesu     Zakłada nieliniowośd procesu
społecznego               społecznego, zjawiska systemowe,
                     zaskakującą dynamikę procesu
                     społecznego w czasie

Myślowo związana jest z takimi nurtami  Łączy podejście systemowe nowej
jak empiryzm, pozytywizm ,        generacji, konstruktywizm ,
strukturalizm.              interpretatywizm, teorią ugruntowaną

Nie ewaluuje samej siebie        Ewaluuje samą siebie
Dziękuję za uwagę

More Related Content

Viewers also liked

Career opportunities in training
Career opportunities in trainingCareer opportunities in training
Career opportunities in training
VISCAR INDUSTRIAL CAPACITY
 
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learningTROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
Grupa Trop
 
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego treneraTROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
Grupa Trop
 
SHS/ASQ Training Within Industry :Let My People Grow
SHS/ASQ Training Within Industry :Let My People GrowSHS/ASQ Training Within Industry :Let My People Grow
SHS/ASQ Training Within Industry :Let My People Grow
Mark Graban
 
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystansTROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
Grupa Trop
 
Comparativo entre conceitos e sistemas de produção
Comparativo entre conceitos e sistemas de produçãoComparativo entre conceitos e sistemas de produção
Comparativo entre conceitos e sistemas de produção
Jose Donizetti Moraes
 
Empowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop Series
Empowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop SeriesEmpowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop Series
Empowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop Series
Dozuki Software
 
Cal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop Series
Cal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop SeriesCal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop Series
Cal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop Series
Dozuki Software
 
Makigami entendendo o conceito e o método
Makigami entendendo o conceito e o métodoMakigami entendendo o conceito e o método
Makigami entendendo o conceito e o método
Jose Donizetti Moraes
 
Mark Graban - Kaizen Presentation for Spain
Mark Graban - Kaizen Presentation for SpainMark Graban - Kaizen Presentation for Spain
Mark Graban - Kaizen Presentation for Spain
Mark Graban
 
The Basics of ISO Certification
The Basics of ISO CertificationThe Basics of ISO Certification
The Basics of ISO Certification
Dozuki Software
 
Goodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop Series
Goodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop SeriesGoodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop Series
Goodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop Series
Dozuki Software
 
Modeling the impact of global change on regional agricultural land use throug...
Modeling the impact of global change on regional agricultural land use throug...Modeling the impact of global change on regional agricultural land use throug...
Modeling the impact of global change on regional agricultural land use throug...
Özcan Çavuşoğlu, Ph.D.(Cand.)
 
Zero como conceito ótimo
Zero como conceito ótimoZero como conceito ótimo
Zero como conceito ótimo
Jose Donizetti Moraes
 
Współpraca oparta na empatii
Współpraca oparta na empatii Współpraca oparta na empatii
Współpraca oparta na empatii
Grupa Trop
 
Kanban, o Método - Melhorando seu fluxo de trabalho de forma realmente eficiente
Kanban, o Método - Melhorando seu fluxo de trabalho de forma realmente eficienteKanban, o Método - Melhorando seu fluxo de trabalho de forma realmente eficiente
Kanban, o Método - Melhorando seu fluxo de trabalho de forma realmente eficiente
thiagodacosta
 
Twi, Foundation Of Tps N. Nopper, Apma, 25 11 08
Twi, Foundation Of Tps  N. Nopper, Apma, 25 11 08Twi, Foundation Of Tps  N. Nopper, Apma, 25 11 08
Twi, Foundation Of Tps N. Nopper, Apma, 25 11 08
Norm Nopper
 

Viewers also liked (17)

Career opportunities in training
Career opportunities in trainingCareer opportunities in training
Career opportunities in training
 
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learningTROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
 
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego treneraTROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
 
SHS/ASQ Training Within Industry :Let My People Grow
SHS/ASQ Training Within Industry :Let My People GrowSHS/ASQ Training Within Industry :Let My People Grow
SHS/ASQ Training Within Industry :Let My People Grow
 
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystansTROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
 
Comparativo entre conceitos e sistemas de produção
Comparativo entre conceitos e sistemas de produçãoComparativo entre conceitos e sistemas de produção
Comparativo entre conceitos e sistemas de produção
 
Empowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop Series
Empowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop SeriesEmpowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop Series
Empowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop Series
 
Cal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop Series
Cal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop SeriesCal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop Series
Cal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop Series
 
Makigami entendendo o conceito e o método
Makigami entendendo o conceito e o métodoMakigami entendendo o conceito e o método
Makigami entendendo o conceito e o método
 
Mark Graban - Kaizen Presentation for Spain
Mark Graban - Kaizen Presentation for SpainMark Graban - Kaizen Presentation for Spain
Mark Graban - Kaizen Presentation for Spain
 
The Basics of ISO Certification
The Basics of ISO CertificationThe Basics of ISO Certification
The Basics of ISO Certification
 
Goodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop Series
Goodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop SeriesGoodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop Series
Goodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop Series
 
Modeling the impact of global change on regional agricultural land use throug...
Modeling the impact of global change on regional agricultural land use throug...Modeling the impact of global change on regional agricultural land use throug...
Modeling the impact of global change on regional agricultural land use throug...
 
Zero como conceito ótimo
Zero como conceito ótimoZero como conceito ótimo
Zero como conceito ótimo
 
Współpraca oparta na empatii
Współpraca oparta na empatii Współpraca oparta na empatii
Współpraca oparta na empatii
 
Kanban, o Método - Melhorando seu fluxo de trabalho de forma realmente eficiente
Kanban, o Método - Melhorando seu fluxo de trabalho de forma realmente eficienteKanban, o Método - Melhorando seu fluxo de trabalho de forma realmente eficiente
Kanban, o Método - Melhorando seu fluxo de trabalho de forma realmente eficiente
 
Twi, Foundation Of Tps N. Nopper, Apma, 25 11 08
Twi, Foundation Of Tps  N. Nopper, Apma, 25 11 08Twi, Foundation Of Tps  N. Nopper, Apma, 25 11 08
Twi, Foundation Of Tps N. Nopper, Apma, 25 11 08
 

Similar to Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany

Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean managementEwaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
Grupa Trop
 
EWALUACJA Jak to się robi ? PORADNIK DLA PROGRAMÓW PAFW
EWALUACJA Jak to się robi ? PORADNIK DLA PROGRAMÓW PAFWEWALUACJA Jak to się robi ? PORADNIK DLA PROGRAMÓW PAFW
EWALUACJA Jak to się robi ? PORADNIK DLA PROGRAMÓW PAFW
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
 
Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015
Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015
Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015
Julia Sarnecka, née Płachecka
 
Kultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywować
Kultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywowaćKultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywować
Kultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywować
Joanna Tonkowicz
 
#Inspiracje
#Inspiracje#Inspiracje
#Inspiracje
adrianseroczynski
 
Zarządzanie projektami - logicznie, skutecznie, niełatwo - Manage or Die Insp...
Zarządzanie projektami - logicznie, skutecznie, niełatwo - Manage or Die Insp...Zarządzanie projektami - logicznie, skutecznie, niełatwo - Manage or Die Insp...
Zarządzanie projektami - logicznie, skutecznie, niełatwo - Manage or Die Insp...
Fundacja Rozwoju Menedżerskiego - Manage or Die
 
Prezentacja Pcm 1
Prezentacja Pcm 1Prezentacja Pcm 1
Prezentacja Pcm 1
gueste09ba6
 
Badania Ewaluacyjne 4
Badania Ewaluacyjne 4Badania Ewaluacyjne 4
Badania Ewaluacyjne 4
Radek Oryszczyszyn
 
Praktyczne metody realizacji Projektów
Praktyczne metody realizacji ProjektówPraktyczne metody realizacji Projektów
Praktyczne metody realizacji Projektów
ASAP24
 
Poradnik standardów dla organizacji pozarządowych w powiecie oleckim
Poradnik standardów dla organizacji pozarządowych w powiecie oleckimPoradnik standardów dla organizacji pozarządowych w powiecie oleckim
Poradnik standardów dla organizacji pozarządowych w powiecie oleckim
Katarzyna Sztop-Rutkowska
 
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyceUpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
FRSE
 
Transteoretyczy model zmiany ttm dr marcin żółtak
Transteoretyczy model zmiany ttm dr marcin żółtakTransteoretyczy model zmiany ttm dr marcin żółtak
Transteoretyczy model zmiany ttm dr marcin żółtak
Marcin Żółtak
 
Zarządzanie projektami w organizacjach NGO
Zarządzanie projektami w organizacjach NGOZarządzanie projektami w organizacjach NGO
Zarządzanie projektami w organizacjach NGO
Marek Słowiński
 
#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji
adrianseroczynski
 
#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf
adrianseroczynski
 

Similar to Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany (20)

Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean managementEwaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
 
EWALUACJA Jak to się robi ? PORADNIK DLA PROGRAMÓW PAFW
EWALUACJA Jak to się robi ? PORADNIK DLA PROGRAMÓW PAFWEWALUACJA Jak to się robi ? PORADNIK DLA PROGRAMÓW PAFW
EWALUACJA Jak to się robi ? PORADNIK DLA PROGRAMÓW PAFW
 
SROI dla firm
SROI dla firmSROI dla firm
SROI dla firm
 
Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015
Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015
Zaprojektuj działanie, cz. 1, Punkt Kontaktowy "Europa dla obywateli", 2015
 
Kultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywować
Kultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywowaćKultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywować
Kultura organizacyjna proinnowacyjna - jak ją poznać, diagnozować i aktywować
 
#Inspiracje
#Inspiracje#Inspiracje
#Inspiracje
 
Przygotowanie Strategii Rzeczniczej
Przygotowanie Strategii RzeczniczejPrzygotowanie Strategii Rzeczniczej
Przygotowanie Strategii Rzeczniczej
 
Zarządzanie projektami - logicznie, skutecznie, niełatwo - Manage or Die Insp...
Zarządzanie projektami - logicznie, skutecznie, niełatwo - Manage or Die Insp...Zarządzanie projektami - logicznie, skutecznie, niełatwo - Manage or Die Insp...
Zarządzanie projektami - logicznie, skutecznie, niełatwo - Manage or Die Insp...
 
Tester.pl - Numer 10
Tester.pl - Numer 10Tester.pl - Numer 10
Tester.pl - Numer 10
 
Prezentacja Pcm 1
Prezentacja Pcm 1Prezentacja Pcm 1
Prezentacja Pcm 1
 
Badania Ewaluacyjne 4
Badania Ewaluacyjne 4Badania Ewaluacyjne 4
Badania Ewaluacyjne 4
 
Praktyczne metody realizacji Projektów
Praktyczne metody realizacji ProjektówPraktyczne metody realizacji Projektów
Praktyczne metody realizacji Projektów
 
Poradnik standardów dla organizacji pozarządowych w powiecie oleckim
Poradnik standardów dla organizacji pozarządowych w powiecie oleckimPoradnik standardów dla organizacji pozarządowych w powiecie oleckim
Poradnik standardów dla organizacji pozarządowych w powiecie oleckim
 
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyceUpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektów w praktyce
 
CSR drogą do innowacji
CSR drogą do innowacjiCSR drogą do innowacji
CSR drogą do innowacji
 
Transteoretyczy model zmiany ttm dr marcin żółtak
Transteoretyczy model zmiany ttm dr marcin żółtakTransteoretyczy model zmiany ttm dr marcin żółtak
Transteoretyczy model zmiany ttm dr marcin żółtak
 
Zarządzanie projektami w organizacjach NGO
Zarządzanie projektami w organizacjach NGOZarządzanie projektami w organizacjach NGO
Zarządzanie projektami w organizacjach NGO
 
#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji#Przywództwo w organizacji
#Przywództwo w organizacji
 
#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf#Przywództwo.pdf
#Przywództwo.pdf
 
3
33
3
 

More from Grupa Trop

E magazyn trop - lipiec 2015
E magazyn trop - lipiec 2015E magazyn trop - lipiec 2015
E magazyn trop - lipiec 2015
Grupa Trop
 
TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015
Grupa Trop
 
TROPletter - luty 2015
TROPletter - luty 2015TROPletter - luty 2015
TROPletter - luty 2015
Grupa Trop
 
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizjiTROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
Grupa Trop
 
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca sięTROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
Grupa Trop
 
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczyTROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
Grupa Trop
 
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coachTROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
Grupa Trop
 
TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012
Grupa Trop
 
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
Grupa Trop
 
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobisteTROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
Grupa Trop
 
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - InspiracjeTROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
Grupa Trop
 
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimyTROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
Grupa Trop
 
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwojuTROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
Grupa Trop
 
TROPletter - maj 2013 - Action Learning
TROPletter - maj 2013 - Action LearningTROPletter - maj 2013 - Action Learning
TROPletter - maj 2013 - Action Learning
Grupa Trop
 

More from Grupa Trop (14)

E magazyn trop - lipiec 2015
E magazyn trop - lipiec 2015E magazyn trop - lipiec 2015
E magazyn trop - lipiec 2015
 
TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015
 
TROPletter - luty 2015
TROPletter - luty 2015TROPletter - luty 2015
TROPletter - luty 2015
 
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizjiTROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
 
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca sięTROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
 
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczyTROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
 
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coachTROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
 
TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012
 
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
 
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobisteTROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
 
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - InspiracjeTROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
 
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimyTROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
 
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwojuTROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
 
TROPletter - maj 2013 - Action Learning
TROPletter - maj 2013 - Action LearningTROPletter - maj 2013 - Action Learning
TROPletter - maj 2013 - Action Learning
 

Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany

 • 2. Ewaluacja to opis wartości. Czy wszystkie wartości generowane przez projekt rozwojowy da się zmierzyd lub nawet Oto fractal – wykres obrazujący procesy, które stale wracają do przewidzied? punktu wyjścia, zachodzące w świecie współzależności. Życie!
 • 3. Projekty społeczne i organizacyjne to działania w określonych systemach. Ocena skuteczności danego działania powinna odnosid się bardziej do stanu społeczności, do całego systemu, a nie do zrealizowania wybranego Czy budowa studni wskaźnika. podnosi jakośd życia mieszkaoców Afryki ?
 • 4. O tym, jakie wartości mają wynikad z projektu, decyduje wybór celów. Czasami jednak jesteśmy tak bardzo przywiązani do raz wybranego celu, że zapominamy o tym, po co rozpoczęliśmy działania. Tak, pod warunkiem, że mieszkaocy chcą z niej korzystad! Odmówią, jeśli korzystanie ze studni będzie godzid w ich wartości.
 • 5. Niekiedy ewaluacja skłania nas do widzenia celów ogólnych i szczegółowych projektu jako wartości samej w sobie. Wówczas możemy stracid z oczu najistotniejsze, lecz trudno mierzalne wartości. Ewaluacja powinna pomagad w monitorowaniu naszych działao pod względem ich sensu ogólnego. Kiedy wspinamy się po drabinie, czasami boimy się rozglądad dookoła, a szczególnie patrzed w dół. Ale co zrobimy, jeśli drabina przystawiona jest nie do tej ściany?
 • 6. Koncentracja się na określonym celu sprzyja zadaniowości, ale również traceniu z pola widzenia podstawowego faktu: uruchamiając działanie, w rzeczywistości uruchamiamy sied powiązanych procesów. Wchodzimy w świat współzależności i sprzężeo zwrotnych. Wszystkie ulice miasta stanowią system – są ze sobą połączone. Płynnośd jazdy w tym systemie zależy od czasami zaskakujących dla kierowców czynników.
 • 7. Efekt działao służących realizacji danego celu jest zależny od tego, jakie procesy zachodzą aktualnie w danym systemie społecznym, oraz od tego, jak nasze działanie na nie wpływa. Miejmy świadomośd, że lawinę różnych reakcji. Ostateczny wynik jest efektem złożonej, wielokierunkowej interakcji. Jak najlepiej dojechad z jednego kooca miasta na drugi w godzinach szczytu? Czy najkrótsza droga jest zawsze najlepsza ?
 • 8. Działania uruchamiają procesy w systemie, wszystko idzie dobrze… ale sprawy korkują się z trudno zrozumiałych przyczyn. W przypadku procesów społecznych próba „krótkiego załatwienia sprawy” często prowadzi do wzmocnienia problemu lub pojawienia się innych, nowych problemów.
 • 9. Chod wszyscy chcą zmiany na lepsze, to przecież pociąga ona za sobą także niepożądane i nieprzewidziane konsekwencje. A to budzi opór! Gdzie jest wyjście?
 • 10. Rozwiązanie problemu jest zwykle „z innego porządku” niż sam problem. Opór może byd na przykład pokonany „oddolnie” poprzez samą społecznośd lub grupę osób drogą wypracowaną, „odkrytą” w trakcie projektu. Właśnie odkrywaniu tych metod służy ewaluacja procesowo- jakościowa. Odpowiedzią na problem korków może byd ruch społeczny na rzecz ścieżek rowerowych oraz korzystania z komunikacji miejskiej, który wzmocni rozwiązania administracyjne.
 • 11. Proponowany sposób formułowania celu: Celem projektu jest uruchomienie procesu … • Udrażniania komunikacyjnego miasta • Dostosowywania zasobów wodnych do potrzeb ludzi i przyrody • Wprowadzenie zmiany w organizacji życia społeczności w związku z pogarszającym się dostępem do wody…
 • 12. Celem projektu społecznego jest uruchomienie lub wzmocnienie procesu… • aktywizacji osób trwale bezrobotnych…. • budowania spójności społecznej i współpracy różnych środowisk oraz ugrupowao w społeczności lokalnej… • budowania płaszczyzny dialogu i wymiany informacji pomiędzy instytucjami pośredniczącymi a beneficjentami projektów….
 • 13. To cel, a jaka droga? Potrzebna jest wizja tego, jakie działania mogą służyd celowi głównemu, poparta weryfikowalnym modelem zmiany. Model zmiany powinien zawierad opis mechanizmów, które prawdopodobnie zostaną uruchomione poprzez określone działania (procesy wspierające) oraz weryfikowalne założenia, co do ich związku z celem ogólnym.
 • 14. Przykład : Celem projektu jest aktywizacja osób trwale bezrobotnych poprzez zaangażowanie ich do organizacji festynu na rzecz zwiększenia liczby miejsc pracy i poprawy jakości życia w gminie.
 • 15. Modele zmiany dotyczące przykładu: 1. Osoby trwale bezrobotne mają wiele niewykorzystanych potencjałów. Jeśli zastosują częśd ze swoich „uśpionych” kompetencji w praktycznym działaniu oraz odniosą sukces (chodby częściowy), to będą dalej dążyli do samorealizacji. 2. Osoby trwale bezrobotne mają ubogie kontakty społeczne, więc trzeba pomóc im w poszerzeniu środowiska, co ułatwi im zorientowanie się w możliwościach zawodowych na rynku lokalnym.
 • 16. Modele zmiany dotyczące przykładu: 3. Osoby trwale bezrobotne potrzebują doświadczyd własnej skuteczności w rozwijaniu przedsiębiorczości, ale również w pomaganiu innym w tym procesie. 4. Osoby trwale bezrobotne potrzebują doświadczyd własnej skuteczności w rozwijaniu przedsiębiorczości osobistej, ale również w pomaganiu innym. Pomaganie innym często bardziej motywuje do aktywności niż koncentracja na własnych potrzebach.
 • 17. Modele zmiany dotyczące przykładu: 5. Osoby trwale bezrobotne aktywizują się, gdy pracują samodzielnie, ale nie samotnie – pomocne będzie doświadczenie wspólnoty zespołowej. 6. Osoby trwale bezrobotne aktywizują się, gdy doceniają ich inni oraz gdy oni mogą docenid innych.
 • 18. Typologia celów: 1. Cel główny (proces, który chcemy uruchomid lub wzmocnid) 2. Cele wspierające (te, których realizacja warunkuje pracę nad celem głównym) 3. Meta – cele (cele związane z ewaluacją)
 • 19. Cele wspierające dotyczące przykładu: 1. Uruchomienie procesu identyfikacji przez beneficjentów własnych potencjałów i odbudowywania wiary w siebie na skutek odnoszenia realnego sukcesu. 2. Uruchomienie procesu podnoszenia kompetencji społecznych związanych z pracą w projektach. 3. Uruchomienie procesu tworzenia rzeczywistego zespołu z indywidualnych ochotników.
 • 20. Cele wspierające dotyczące przykładu: 4. Uruchomienie procesu budowania szerszego środowiska społecznego dla osób trwale bezrobotnych. 5. Uruchomienie procesu tworzenia klimatu akceptacji społecznej dla osób trwale bezrobotnych. 6. Poprawa warunków dla przedsiębiorczości w gminie 7. Meta - cel: Rozwinięcie metodologii pracy z osobami trwale bezrobotnymi.
 • 21. Ewaluacji podlegają: • Założenia modelu • Procesy i zjawiska wywołane dążeniem do realizacji celów wspierających • Procesy i zjawiska wywołane dążeniem do realizacji celu głównego • Sposób realizacji założeo programu
 • 22. Poziomy wyznaczania celów Poziom Indywidualny Poziom Poziom Środowiska Diady Meta-Poziom Ewaluacja - Ewaluacji Poziom Poziom Organizacji Zespołu
 • 23. Założenia ewaluacyjne dotyczą następujących kwestii 1. Co może świadczyd o tym, że procesy opisane w celach głównych, celach wspierających i metacelach dzieją się rzeczywiście? 2. Jak można zorganizowad sytuacje, w których uwidoczni się interesujący nas proces? (np. tzw. rundka na warsztacie, ankieta, rozmowy z ewaluatorem) 3. W jaki sposób będziemy opracowywad dane i wyciągad wnioski? 4. Kto bierze udział w procesie ewaluacji i jaka jest rola ewaluatora?
 • 24. Ewaluacja odpowiada na pytania: 1. Co stało się w trakcie realizacji programu? 2. Jakie procesy zostały wywołane? Jak się przejawiają? 3. Czy i w jaki sposób zrealizowane zostały cele wspierające? 4. Czy i w jaki sposób zrealizowany został cel główny? 5. Czy założenie ewaluacyjne były słuszne?
 • 25. Ewaluacja służy odpowiada na pytanie: Co zrobiono i co to wywołało? w przeciwieostwie do modelu tradycyjnego, funkcją ewaluacji nie jest wyłącznie ocena pracy realizatorów
 • 26. Ewaluacja jest procesem monitorowania zmian. Ma charakter ciągły i dostarcza danych do modyfikowania programu w ramach możliwości. Ewaluacja jest narzędziem edukacyjnym zarówno dla realizatorów, jak też beneficjentów.
 • 27. Danych do procesu ewaluacji dostarcza wiele zaangażowanych w projekt osób. Specjalista do spraw ewaluacji musi zorganizowad ich ewaluacyjną aktywnośd: omówid wskaźniki, sposób zbierania i zapisu danych, sposób bieżącego wykorzystywania danych z ewaluacji w projekcie.
 • 28. Ewaluacja oparta jest na dialogu z beneficjentami oraz realizatorami!
 • 29. Ewaluacja ma charakter ilościowy, jak też jakościowy. Dane ilościowe są wartościową wskazówką, ale nie dominują nad danymi jakościowymi.
 • 30. Ewaluacja tradycyjna Ewaluacja jakościowo - procesowa Zakłada, że zmiana/ rozwój jest Zakłada, ze modele stojące u podstaw kontrolowalny i przewidywalny projektu są do weryfikacji, a sama zmiana ma w sobie elementy nieprzewidywalne Jej funkcją jest ocena, w jakim stopniu Odpowiada na pytanie: co się stało, stało się to, co było założone jakie procesy zaszły? Podsumowuje projekt Monitoruje projekt Odnosi się do jednego lub dwóch Może odnosid się do sześciu poziomów poziomów celów np. indywidualny celów i /lub środowiskowy Cele są sprowadzane do celów Cele są obudowywane celami szczegółowych i to one są przedmiotem wspierającymi na podstawie obserwacji i oceny zidentyfikowanych , lecz hipotetycznych modeli
 • 31. Ewaluacja tradycyjna Ewaluacja jakościowo - procesowa Przyjmuje „z góry” określone wskaźniki Pozwala określid lub zmodyfikowad wskaźniki w trakcie badania Określa przyrost danego wskaźnika Opisuje zjawiska, zmiany w określonych obszarach Dominują narzędzia ilościowe, chod są Dominują narzędzia jakościowe, chod są elementy jakościowych elementy ilościowych Ewaluator jest obiektywny i Osób uczestniczących w procesie zdystansowany ewaluacji jest wiele i są zaangażowani w działanie, a ewaluator organizuje ich aktywnośd i przepływ informacji Język ewaluacji jest stworzony przez Język ewaluacji buduje się w dialogu z ewaluatora beneficjentami i realizatorami
 • 32. Ewaluacja tradycyjna Ewaluacja jakościowo- procesowa Koncentruje się na konstatacji Przyczynia się do budowy modeli, występowania oddzielonych faktów ponieważ dużo mówi o związkach pomiędzy zjawiskami Przyjmuje jako pewnik założenie o Weryfikuje założony związek pomiędzy wpływie realizacji celów szczegółowych celami głównymi i wspierającymi na ogólne Zakłada pewną liniowośd procesu Zakłada nieliniowośd procesu społecznego społecznego, zjawiska systemowe, zaskakującą dynamikę procesu społecznego w czasie Myślowo związana jest z takimi nurtami Łączy podejście systemowe nowej jak empiryzm, pozytywizm , generacji, konstruktywizm , strukturalizm. interpretatywizm, teorią ugruntowaną Nie ewaluuje samej siebie Ewaluuje samą siebie