SlideShare a Scribd company logo
1TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
Lipiec 2015 (23)
Uważność:
Tylko nic nie rób, usiądź
Miłość i umowa
relacje w firmie rodzinnej
Posłuchaj swego ciała
Odnajdź klucz do duszy
SZYMON NIEMIEC
Redaktor i koordynator TROPlettera,
Koordynator Akademii TROP
MACIEK TRAWKA
Specjalista ds. IT,
programista strony
internetowej, redaktor
i edytor materiałów TROP
SONIA JAKUBOWSKA
Trener, konsultant w dziale
Zmiana i Rozwój: TROP dla Firm
PAULINA WÓJCIK
Koordynator
ds. marketingu i promocji
MARIETTA BANACH-SURAWSKA
Akademia TROP
JUSTYNA ZACHARUK
Trener, coach,
konsultant w dziale
Zmiana i Rozwój:
TROP dla Firm
Zapraszamy do kontaktu i współpracy
przy tworzeniu TROPlettera.
Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl
www.grupatrop.pl
Witaj w pierwszym numerze e-magazynu TROP. Dotarliśmy do momentu,
w którym nasza publikacja przestała być newsletterem i stała się czymś
więcej. Jak zawsze zapraszamy do podzielenia się opinią i współpracy.
A za oknem przywitało nas lato. Na łąkach zakwitają kwiaty, w sadach
zaczynają powoli dojrzewać owoce, a my żyjemy już pół na pół: pracą i
urlopem.
Okres wakacyjny sprzyja uważnemu przyglądaniu się sobie samemu, jak i
otaczającemu nas światu.
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi artykułami dotyczącymi
uważności, bycia liderem, a także umiejętności radzenia sobie ze stresem.
W naszej narzędziowni, czyli toolTROPie znajdziesz też bardzo przydatny test
na stres. Sprawdź jak odpoczywasz.
Ponieważ kolejna edycja naszego magazynu ukaże się dopiero we wrześniu,
już dzisiaj chcemy Cię serdecznie zaprosić do letniej edycji Treningu
Budowania Relacji. To zupełnie nowe podejście do idei treningu
interpersonalnego, który poszerzyliśmy o warsztat planowania rozwoju.
Naszym zdaniem wakacje to doskonały moment by z niego skorzystać.
Korzystaj więc ze słońca i baw się z nami dobrze.
Zespół TROP
3TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
Medytacja jest treningiem uważności. Dzięki
niemu jestem przekonana, że fala to nie oce-
an. Przydaje się to w mojej pracy coachingo-
wej z klientami. Uważność pomaga w obser-
wacji własnych przekonań i odpowiedzi na
pytanie, czy pomagają mi one i wspierają
mnie. A może też są już nieaktualne i przyklei-
ły się do mnie, a ja ciągle my-
ślę, że są prawdziwe. Uważ-
ność jest takim naturalnym,
osobistym kontrolerem, dzięki
któremu możemy sobie rese-
tować nasz wewnętrzny ko-
smos myśli i znaczeń. Nie jest ona siedzeniem
na poduszce w spokojnym pokoju i wgapia-
niem się w płomień świecy, powtarzaniem
„om”, czy też słuchaniem dźwięku płynącego
strumyka.
Uważność jest trudna i łatwa jednocześnie.
Zrób eksperyment. Usiądź wygodnie skon-
centruj się na oddechu. Zacznij go obserwo-
wać . I tylko tyle. Pozwól, aby myśli pojawiały
się i znikały, nie skupiaj się na nich. Obserwuj
oddech przez około trzy minuty. Jak sądzisz,
ile myśli powstanie
w twojej głowie w tym
czasie? Ile razy w ciągu
trzech minut zapomnisz
na czym się masz kon-
centrować?
Jeśli zaczniesz zwracać uwagę na to, co absor-
buje twój umysł w danej chwili, być może
przekonasz się, że znaczną część czasu i ener-
gii pochłania ci sięganie do wspomnień, od-
pływanie w marzenia albo żałowanie rzeczy,
Agnieszka
Szwejkowska
UWAŻNOŚĆ:
TYLKO NIC NIE RÓB, USIĄDŹ
Od piętnastu lat medytuje w tradycji buddyzmu
tybetańskiego. Medytacja zmieniła moje życie. Stałam
się odważna, mam zaufanie do siebie i robię to co
chcę, dlatego że jest to dla mnie ważne, a nie dlatego
że ktoś coś powiedział, nawet bardzo mądry ktoś.
4TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
Oznacza ona widzenie tego jak rzeczy się ma-
ją w danym momencie, a nie jak chcielibyśmy
je widzieć. Jest intencjonalna. Oznacza to
świadomą koncentrację na „tu i teraz”, na
obecnej chwili.
Uważność nie jest oce-
nianiem jest obserwa-
cją. Mamy ewolucyjnie
bardzo silny nawyk do
oceniania i porównywa-
nia tego, co doświadcza-
my, do tego, co się już zdarzyło albo ma się
wydarzyć. Pomaga nam to upraszczać rzeczy-
wistość i tworzyć swoje osobiste mapy zna-
czeń świata. Z punkty widzenia ewolucji jest
to bardzo ważna umiejętność bez niej by-
śmy nie przeżyli.
Uważność zaprasza do odwrotnego procesu
do eksperymentu z obser-
wacją bez oceny
i porównań.
Dzięki uważności możemy
„wydostać się z głowy” i na-
uczyć się doświadczać zja-
wisk bezpośrednio, nie opatrując ich nieu-
stannie myślowym komentarzem. Możemy
traktować swoje myśli jak chmury na niebie,
które już się stały i nie wrócą. Przekonasz się
także, że równie dużo energii poświęcasz na
planowanie, niepokojenie się i fantazjowanie
o przyszłości, o tym co chciałeś by się zdarzy-
ło i o tym czego nie chcesz.
To wewnętrzne zaabsorbowanie, które trwa
prawie cały czas sprawia, że albo umyka nam
mnóstwo szczegółów z naszego życia, albo
nie doceniamy ich wartości i znaczenia.
Uważność to świadomość, która pojawia się,
gdy rozmyślnie i bez oceniania zwracamy
uwagę na rzeczywistość chwili bieżącej, czyli
„tu i teraz”.
5TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
które pojawiają się i znikają. Czasem jest ich
więcej, czasem mniej, mogą mieć różny kolor.
Często zasłaniają nam słońce, ale błędne jest
wyciągnie wniosku, że jeśli widzimy chmury,
to słońca nie ma.
Dzięki praktykowaniu uważności mamy wię-
cej czasu na wybór. Pomiędzy zdarzeniem
a reakcją mamy czas. To, co zrobimy i jak wy-
korzystamy tę chwilę, to nasz wybór i nasza
decyzja.
Myśli i uczucia są reakcją na rzeczywistość –
uważność jest tylko byciem w tej rzeczywisto-
ści bez myślenia i czucia. Bycie uważnym to
intencjonalne wyłączenie autopilota, na któ-
rym często jedziemy na przykład roztrząsa-
jąc przyszłość albo przeszłość. To dostrojenie
się z pełną świadomością do tego jak się rze-
czy mają w teraźniejszości.
Oznacza to zdawanie sobie sprawy, że nasze
myśli są przemijającymi
zdarzeniami w umyśle,
a nie rzeczywistością
jako taką. Pozwala nam
nawiązać lepszy kontakt
z życiem, gdy doświad-
czamy rzeczy poprzez
ciało i zmysły, a nie poprzez pryzmat myśli.
Uważność nie polega na zwracaniu uwagi
bardziej usilnie, ale na zwracaniu jej inaczej,
mądrzej całym umysłem i sercem.
Zapraszam do eksperymentu z uważnością.
Ćwiczenie: „Rodzynka”.
Krok 1. Pomyśl, co się pojawia w twojej gło-
wie, kiedy myślisz o rodzynce, do czego za-
prasza cię twoja świadomość. Nie oceniaj te-
go po prostu obserwuj.
Krok 2. Weź do ręki rodzynkę i doświadczaj jej
wszystkimi zmysłami, również tymi, których
rzadko używasz. Uruchom dotyk, słuch,
wzrok, węch, smak. Zwróć uwagę na kolory,
odcienie, grubości, szorstkości, gładkości itp.
Krok 3. Obserwuj swoje reakcje w związku
z faktem trzymania w ręce rodzynki, nie oce-
niaj ich, nie osądzaj, po prostu rejestruj myśli
i uczucia, które pojawiają się w związku z ro-
dzynką.
Krok 4. Nie angażuj się w myśli i uczucia, któ-
re się pojawiają.
Krok 5. Twoim celem jest bycie w sytuacji ob-
serwacji rodzynki i zjedzenia jej lub nie, jak
wolisz.
Krok 6. Możesz już odpocząć i zastanowić się,
co chcesz wziąć dla siebie z tego eksperymen-
tu. Czego się nauczyłeś?
Pośpiech rozgościł się
w naszej rzeczywistości.
Wszyscy dookoła radzą: rób
coś szybciej, efektywniej, to
się opłaca.
Ja zapraszam do podróży,
w której to ty decydujesz
i możesz być szybki, jeszcze bardziej efektyw-
ny, ale tylko jeśli zechcesz. Ta podróż to tre-
nowanie swojej uważności na co dzień.
Agnieszka Szwejkowska
Psycholog, trener, coach.
www.agnieszkaszwejkowska.pl
TRENING BUDOWANIA RELACJI
start: 26 sierpnia 2015
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Trening Budowania Relacji
22 615 52 40 akademia@grupatrop.pl
Szkoła Trenerów Pierwszego Stopnia
Szkoła Coachów Pierwszego Stopnia
Zaczynamy już 24 października 2015
Tylko do 31 lipca specjalna oferta cenowa
Zapytaj o szczegóły
Bezpłatne seminarium: „Na TROPie własnej drogi” 20 sierpnia
7TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
MIŁOŚĆ I UMOWA
RELACJE W FIRMIE RODZINNEJ
Z jakich narzędzi najczęściej korzystaliśmy?
Z empatii i uważności, których Jac Jakubowski
uczył nas w działaniu. Jak tylko rozmowa
schodziła na manowce, słyszeliśmy sakra-
mentalne: „Stop. Zobaczcie co się dzieje”
i kilka słów wyjaśnienia potrzeb i intencji roz-
mówców z metapoziomu. Z czasem nauczyli-
śmy się samodzielnie korzystać z tych narzę-
dzi i już nie raz umożliwiły nam one pokona-
nie impasu albo oczyszczenie atmosfery.
Praca w firmie rodzinnej jest jak
jazda na empatyczno-
emocjonalnym rollercoasterze.
Poziom skomplikowania relacji
i wzajemnych powiązań mógłby
przerosnąć możliwości analizy
niejednego profesora. Wątek merytoryczny
bywa w tych okolicznościach eufemistycznie
rzecz ujmując drugorzędny. Stąd tak ważne
jest zatrzymanie, przyjrzenie się temu co się
dzieje, ze szczególnym uwzględnieniem emo-
cji zaangażowanych osób i próba zweryfiko-
wania dalszych kroków pod kątem pozyska-
nej wiedzy. Ostatni rok pokazał nam, jak waż-
na w tym procesie jest otwartość i umiejęt-
ność pracy na emocjach. Wystarczy wyobrazić
sobie konsternację księgowych, od których
oczekuje się mówienia o uczuciach przy pracy
nad procedurą
weryfikowania
poprawności za-
pisów w księgach
podatkowych.
I zaskoczenie
wszystkich, że emocje silnie oddziałują na na-
sze zachowanie, mimo deklaracji aktu woli
Ostatni rok to dla naszej firmy rodzinnej czas
intensywnej pracy nad relacjami. Komunikację
i poczucie odpowiedzialności odmieniliśmy
przez wszystkie przypadki.
Anna
Kieliszewska
8TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
o ich wyłączeniu. Stąd dla mnie ważną płasz-
czyzną uważności jest stopklatka indywidual-
na. Jest to zatrzymanie się i udzielenie sobie
odpowiedzi na pytanie: Co mi robi to, Co się
teraz dzieje? Czy to jest w zgodzie ze mną? Co
chcę z tym zrobić?
Na poziomie moderowa-
nia spotkań, moja uważ-
ność najczęściej owocuje
pytaniami „Co się dzieje?
Co ty na to?” skierowa-
nym do osoby, która mó-
wi mało. Albo dużo. Albo
emocje idą jej uszami. Albo ziewa. Czyli jest
mentalnie gdzieś indziej, niż pozostali uczest-
nicy spotkania. To jest właśnie stopklatka –
zatrzymywanie Pendolino na tylu przystan-
kach, żeby wszyscy chętnie wsiedli do pociągu
i dojechali do celu. W przypadku Pendolino
firm rodzinnych do efektywności kursu po-
trzebne jest nie tyle poganianie pracowników
na peronie przez szefa-konduktora, ile decy-
zja szefa uwarunkowana potrzebami pracow-
ników, kiedy zwalniamy, a kiedy wrzucamy na
pełne obroty.
Uważność daje mi też możliwość zauważenia
osób, którym nie odpowiada kierunek obrany
przez firmę. Uważna praca z uwzględnieniem
emocji zmniejsza pole frustracji mogę szyb-
ciej zauważyć, że ktoś stoi na peronie, ale nie
wsiada. Mogę wspólnie z tą osobą zastanowić
się, co z tym zrobić.
Uważność daje mi wol-
ność. Po pierwsze świa-
doma tego, co dzieje się
wokół mnie zwiększam
możliwość decydowania
o tym, w co angażuję
swoje siły. Minimalizuję natomiast zachowa-
nia nawykowe albo wynikające z bezrefleksyj-
nego płynięcia z nurtem. Po drugie uważność
na drugiego człowieka i zaproszenie go do
rozmowy o tym, co dzieje się z nim i między
nami daje przestrzeń do wspólnego poszuki-
wania i wypracowania rozwiązań odpowiada-
jących na potrzeby obu stron. We wspólnym
Pendolino podróż jest wtedy przyjemniejsza.
Anna Kieliszewska
Psycholog ds. personalnych w Biuro Rachun-
kowe Dariusz Kieliszewski
Autor: Jacek Kleyff
smakuj rozwój i świętuj z nami
FESTIVAL TROP
SMAKUJ ROZWÓJ
Zarezerwuj czas i miejsce
25-27 września
festival@grupatrop.pl
22 615 52 40
10TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
U!LIDER
U JAK UWAŻNOŚĆ
Zaproponowaliśmy im kilka pomysłów, zasko-
czył jeden: organizujemy koncert. Pomogli-
śmy znaleźć artystę, wynegocjowaliśmy cenę,
ustaliliśmy termin, reszta należała do mło-
dzieży. Pod opieką wychowawcy zorganizo-
wali akcję promocyjna, sprzedaż
biletów, poczęstunku podczas
przerwy i kiermasz książek. Po-
prowadzili konferansjerkę, a do-
datkowo jedna z uczennic wystą-
piła razem z artystą. Udało się
organizować partnerów: bank oraz Urząd
Gminy z Burmistrzem na czele.
Koncert się udał, klasa zarobiła pierwsze pie-
niądze. Wszystkie dodatkowe cele zostały
osiągnięte.
Wydarzenie zostało zauważone w mieście.
Mówiono o nim, wychwalano oprawę a ludzie
byli zachwyceni nie tyl-
ko walorami artystycz-
nymi, ale także zaanga-
żowaniem młodzieży
i ich profesjonalizmem.
Nawet Burmistrz po-
wiedział, że impreza
była na wyższym poziomie, niż niejedna orga-
nizowana przez zawodowców, biorących za to
grube pieniądze.
Kilka miesięcy temu razem z dyrektorem gimnazjum w Strzelnie
wymyśliliśmy, by klasa mojego syna zarobiła sobie trochę
pieniędzy na wspólny wyjazd. Zależało nam, by wyjechała cała
klasa, bez znaczenia kto ma jaki status majątkowy. Chcieliśmy
pobudzić w uczniach ducha przedsiębiorczości oraz poczucie
wspólnoty.
Karol Rakoniewski
11TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
Milo było słuchać tego wszystkiego, wiec zro-
biłem krok dalej. Usiedliśmy razem, zastano-
wiliśmy się, co tak naprawdę się wydarzyło,
co nam się udało i czego się nauczyliśmy, a co
możemy zrobić lepiej, co złościło i jakie emo-
cje jeszcze nam towarzyszyły.
Widać było ich dumę i ogromną potrzebę zro-
bienia czegoś więcej. Wyciągnęli z tego do-
świadczenia wnioski, myśląc już o kolejnym
takim koncercie. Wszytko zostało spisane i…
Kilka tygodni później, w mieście doszło do
tragedii: spłonęły dwie kamienice, 17 rodzin
zostało bez dachu nad
głową, spontanicznie
zaczęły powstawać
różne pomysły na po-
moc. Ktoś za propono-
wał koncert charyta-
tywny. Poszedłem wiec
z tym do burmistrza. Skoro gimnazjaliści wy-
kazali się takim darem organizacji i sam Pan
ich docenił, to może poprośmy ich o pomoc.
Zgodził się, poprosił i objął patronatem.
No to się zadziało. W przygotowania włączyła
się kolejna klasa. Na koncercie wystąpiła
uczestniczka piątej edycji programu telewizyj-
nego The Voice of Poland, Agnieszka Twar-
dowska z zespołem. Dodatkowo Marcin Naru-
szewicz, tenor Opery Bydgoskiej.
A oprawa… Byłem bardzo zaskoczony. Zorga-
nizowali mini kafejkę z takim klimatem, że nie
mogłem się zdecydować: zostać czy iść na
drugą cześć koncertu.
A jak to się ma do uważności U!Lidera?
Nie było mnie w tym wydarzeniu za wiele, nie
łączyłem, nie organizowałem, nie wymyśla-
łem, nie byłem klasycznym liderem. Na po-
czątku podsunąłem tylko ideę zarobienia na
wyjazd.
Jedyne, co zrobiłem, to doprowadzenie do
spotkania i rozmowy o tym co się wydarzyło
oraz pomoc w zobaczeniu, że nie tylko zorga-
nizowali koncert, ale także
się uczyli; współpracy,
przedsiębiorczości, wystą-
pień publicznych, zaufa-
nia, obsługi klienta, marke-
tingu, obsługi imprez i ob-
serwacji.
Chwaliłem, chwaliłem, chwaliłem i docenia-
łem. Szczerze mnie zaskoczyli i mówiłem
o tym. A gdy przekazałem prośbę burmistrza,
która była wyrazem zaufania, było widać jak
w nich narasta duma i chęć do kolejnego
działania.
Ot cała uważność, by doceniać nawet naj-
mniejsze zasługi każdego z członków grupy.
Karol Rakoniewski
Coach, U!Lider, przedsiębiorca, przewodni-
czący rady rodziców, prezes w Lokalnej Gru-
pie Działania.
Autor: Jacek Kleyff
Znajdź swój sposób na bycie liderem!
Przywództwo w zmianie
U!Lider©
:
Kontakt:
akademia@grupatrop.pl
22 615 52 40
Więcej informacji na stronie
Działanie – Relacje – Wiedza
Autorski program rozwoju umiejętności liderskich
Nowoczesna metodologia zarządzania zmianą
Action Learning, czyli uczenie w działaniu
Myślenie systemowe jako narzędzie wpływu w pracy lidera
Zaczynamy już 19 września
13TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
Współczesna psychologia twierdzi, iż umiejęt-
ność przystosowania się do wymogów życia,
radzenia sobie z trudnościami oraz odnosze-
nia sukcesów zależna jest od poziomu naszej
inteligencji emocjonalnej.
Na inteligencję emocjonalną składa się:
 samoświadomość, czyli umiejętność roz-
poznania emocji w chwili, gdy się pojawia-
ją;
 umiejętność kierowania emocjami – zdol-
ność uspokajania się, otrząsania ze smut-
ku, niepokoju, irytacji itd.;
 zdolność motywowania się – umiejętność
podporządkowania emocji obranym ce-
lom, odkładania w czasie zaspokajania
pragnień i tłumienie popędliwości;
 empatia, czyli zdolność rozpoznawania
emocji u innych, wrażliwość na subtelne
sygnały społeczne;
 kompetencje społeczne, czyli zdolność na-
wiązywania i podtrzymywania dobrych
kontaktów z innymi.
Rozwijanie i doskonalenie swojej IE to sposób
na bardziej adekwatną ocenę różnych zda-
rzeń oraz swoich możliwości radzenia sobie
z nimi. Jednym słowem to coraz lepsze radze-
nie sobie ze stresem.
Ucząc się panowania nad emocjami warto
pamiętać, iż to nasze własne myśli, zmiany
fizjologiczne i zachowania stanowią siłę napę-
dową naszych reakcji emocjonalnych.
Kształtując i poszerzając swoją inteligencję
EMOCJE A STRES
JAK SOBIE Z TYM PORADZIĆ
Nie od dziś wiadomo, że w sytuacji stresowej
przeżywamy silne emocje. Złość, strach, radość to
tylko kilka stanów, które nierzadko nam towarzyszą.
Jako można z nimi pracować? Korzystaj ze swojej
inteligencji emocjonalnej.
14TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
emocjonalną pamiętaj o:
1. unikaniu zniekształconego myślenia
(wyolbrzymiania znaczenia wydarzeń, uogól-
niania, kierowania się zasadą powinności);
2. kształtowaniu konstruktywnego dialogu
wewnętrznego;
3. ćwiczeniu zdolności rozpoznawania wła-
snych emocji (nazywaj to, co czujesz, rób listę
emocji, rozmawiaj o tym, co czujesz);
4. stosowaniu relaksacji w celu zredukowania
poziomu pobudzenia emocjonalnego;
5. ćwiczeniu sposobów szybkiego opanowy-
wania się (np. poprzez głębokie oddychanie;
konstruktywny dialog wewnętrzny – serię
szybkich pytań i odpowiedzi; wizualizację itd.);
6. rozwijaniu poczucia humoru i umiejętności
wykorzystania go w trudnych chwilach (np.
zobacz świat niczym w obiektywie ukrytej ka-
mery, zrób sobie przerwę na humorystyczną
medytację, stwórz otoczenie wypełnione hu-
morem);
7. zmienianiu ukierunkowania energii emo-
cjonalnej – odwróć uwagę od tego, co wywo-
łuje silne emocje, czyli zajmij się jakimś pro-
stym zadaniem – zrób porządki na biurku,
poukładaj dokumenty, przepisz notatki itd.;
8. robieniu sobie przerwy – kilka minut po-
zwala zwolnić nasze reakcje emocjonalne;
9. rozwijaniu umiejętności z zakresu komuni-
kacji interpersonalnej i asertywności.
SALUT! DOBRY STRES
- start 25 sierpnia 2015
Zapraszamy do kontaktu:
espresso@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Salut! Dobry stres
15TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
16TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
Życie w zmianie oraz konieczność przystosowa-
nia się do wymagań społecznych, fizycznych i
środowiskowych to podstawowe przyczyny
stresu.
Kumulujące się zmiany życiowe, a zwłaszcza
chroniczne trudności życia codziennego stają
się stresorami, które wywierają ujemny wpływ
na nasze funkcjonowanie i zdrowie.
Zastanawialiście się kiedyś jak radzicie sobie ze
stresem? Mamy dla was test, dzięki któremu
przekonacie się, co dzieje się z wami w czasie
stresu. Spróbujcie wypełnić go i pokażcie znajo-
mym. Być może właśnie dzięki niemu uda się
wam lepiej poznać i zrozumieć wasz indywidu-
alny styl radzenia sobie w sytuacjach streso-
gennych.
Pobierz test.
TOOLTROP
NARZĘDZIOWNIK SPECJALISTY
17TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
Relacja z własnym ciałem może zaczynać się
od odpowiedzi na pytanie: czego chcemy, co
chcemy osiągnąć i jak nasze własne ciało
wspiera nas w jego realizacji.
Odnalezienie odpowiedzi na
powyższe pytania zajmuje
często wiele lat, a droga pro-
wadząca do nich może być
pełna uczących doświad-
czeń, a nawet cierpienia, któ-
rego rolą jest naprowadzić
nas na właściwy kurs. Tak
było i w moim przypadku. Dziś wiem, że po-
wołaniem mojej duszy jest wspieranie ludzi w
tym, by żyli pięknie i zdrowo (stąd nazwa mo-
jej firmy The Wellness
Institute Piękne Zdrowe
Życie), a stan mojego
ciała mówi mi, że je-
stem na właściwej dro-
dze. Co mam na myśli
mówiąc o stanie moje-
go ciała? Od dwudziestu
lat ćwiczę codziennie
POSŁUCHAJ CIAŁA,
OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE
Ciało jest narzędziem do kontaktu z duszą i umysłem.
Kiedy identyfikujemy się z nim za bardzo, myśląc, że
„jesteśmy naszym ciałem” w duchu materializmu
i redukcjonizmu, nie mamy racji. Kiedy umartwiamy się
w ascezie ignorując jego potrzeby, również błądzimy.
Do ciała-umysłu-ducha należy podejść w
zrównoważony sposób dbając o potrzeby każdego
z poziomów istnienia. Jest to szczególnie ważne dla
nas – ludzi zajmujących się wspieraniem zmiany u
innych.
Ewa Stelmasiak
18TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
jogę. Dzień zaczynam od tańca. Regularnie
gram w tenisa. Prawie rok temu przeszłam na
dietę raw food i w naturalny sposób zrzuci-
łam około dwunastu kilogramów. Jestem
zdrowa i pełna energii. Wiem, że idę właściwą
drogą i w pełni ufam procesowi życia. Moje
ciało wspiera mnie w podróży mojego życia,
a ja wspieram moje ciało utrzymując stan,
który nazywam stanem optymalnej witalno-
ści.
Optymalna witalność to stan spokoju, skupie-
nia i gotowości do działania. W stanie tym
jesteśmy przytomni i w pełni otwarci na sy-
gnały płynące zarówno z wewnątrz, jak i z na-
szego otoczenia ze-
wnętrznego. Nasze ciało
jest pomostem między
światem duchowym i ma-
terialnym, umożliwiając
duszy realizację powoła-
nia w świecie ziemskim.
Jako forma materialna stanowi też przejaw
świadomości i jest swoistym ekranem, na któ-
rym mogą wyświetlać się wydarzenia z obsza-
rów życia umysłowego, emocjonalnego i du-
chowego. Co to oznacza w praktyce? Oto kon-
kretne przykłady.
Włodek był dyrektorem kreatywnym w mię-
dzynarodowej agencji reklamowej. By być
efektywnym na swoim stanowisku, stale sty-
mulował swój umysł wszelkiego rodzaju infor-
macjami ze świata mediów i polityki. Po przyj-
ściu do domu odreagowywał stres wypijając
jedno lub dwa piwa. Jego największą obawą
było to, że bez dawki zewnętrznej stymulacji
jego umysł przestanie generować pomysły
niezbędne do utrzymania się w pracy. W roz-
mowie często uciekał wzrokiem oraz kierował
rozmowę na tematy z obszaru życia ze-
wnętrznego: polityki i nauki. Niby fizycznie
obecny, umysłem znajdował się gdzieś in-
dziej, a natrętne myśli powodowały widoczne
napięcia w ciele, wymuszając na nim potrze-
bę nieustannego działania i rozmowy. Obec-
nie Włodek uczy się sztuki relaksacji, otwiera
na sygnały płynące ze swojego ciała i głos
swojej duszy.
Innym przykładem jest Wiola, dyrektor zarzą-
dzająca w średniej wielkości firmie. Wiola
zawsze marzyła, by robić coś dla ludzi, praco-
wała zaś w wydawnictwie, gdzie presje płyną-
ce ze strony centrali firmy, jak i wymogów
polskiego rynku powodowały u niej wysoki
poziom stresu. To ciało przypomniało jej o jej
prawdziwym powołaniu. Być może gdyby nie
stwierdzony nowotwór tarczycy, Wiola nigdy
nie zdecydowałaby się na życiowe zmiany,
w tym na założenie własnej
firmy świadczącej usługi
z zakresu rozwoju osobiste-
go. Dziś Wiola wie, że jej
zablokowana ekspresja ży-
ciowa szukała ujścia, a igno-
rowane potrzeby przywołały
uwagę dotykając okolic gardła symbolizujące-
go zdolność mówienia w świecie swoim wła-
snym głosem. Paradoksalnie choroba Wioli
sprawiła, że odważyła się uszanować swoje
potrzeby i pójść za tym, co chciała zawsze ro-
bić.
Jak wyglądają moje doświadczenia coachingo-
we uwzględniające uważność na ciało w du-
chu wellness? Pierwszy obszar działania na-
zwałabym eksploracją, drugi relaksacją, trzeci
zaś wspieraniem w budowie własnego funda-
mentu wellness.
Eksploracja oparta jest o pytania dotyczące
relacji ze sobą samym i swoim ciałem. Jak sie-
bie traktuję? Czy obejmuję swoje ciało miło-
ścią i troskliwą życzliwością? Czy staram się
zrozumieć jego język? Jakie sygnały płyną
z ciała? Czy jestem na nie uważny, starając się
zrozumieć ich znaczenie, czy też ignoruję je
uporczywie pozwalając im przerodzić się
w symptomy, a następnie w chorobę? A może
19TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
zagłuszam ból tabletką przeciwbólową za-
miast odkrywać jego znaczenie i poszukiwać
źródeł dysharmonii powstałej w ciele? Co mo-
je ciało chce mi uświadomić? Czego potrzebu-
je moja dusza? Proces uświadamiania sobie
odpowiedzi na powyższe pytania jest czaso-
chłonny, ale i mocno przełomowy. Niektórzy
klienci płaczą ze wzruszenia uświadamiając
sobie, że nigdy w życiu nie byli w pełni wysłu-
chani, zaś dzięki naszej
relacji, która modeluje
procesy słuchania, uczą
się również słuchać sa-
mych siebie.
Z mojego doświadczenia
wynika też, że w pracy coachingowej bardzo
pomocne są techniki relaksacyjne. Stan relak-
su umożliwia bowiem otwarcie się na prze-
pływ informacji pomiędzy obszarem nieświa-
domości i sferą treści uświadomionych, a tym
samym wspiera procesy zdrowienia. Pozby-
wanie się napięć i obejmowanie uwagą swoje-
go ciała w całości nastrajają do tego, by wsłu-
chiwać się w swoje potrzeby. Żyjemy w kultu-
rze patrzenia z zewnątrz, która promuje wy-
gląd, sukcesy materialne i konsumpcję. Więk-
szość ludzi nie została nauczona słuchania
siebie. Podobnie jak Włodek żyją „w głowie”.
Zatruci używkami, szkodliwym jedzeniem
i negatywizmem, skupiają swoją świadomość
na nawracających i natrętnych myślach, z któ-
rymi próbują sobie poradzić. Świadomość nie
ma możliwości przepłynąć z głowy w głąb cia-
ła, powodując odcięcie od głębokich potrzeb.
Funkcję głęboko regeneracyjną pełni również
sen. Dlatego, aby zadbać o potrzeby ciała,
zachęcam moich klientów do budowy domu
swojego dobrostanu od położenia fundamen-
tu, czyli zadbania o sen, odpowiednią dawkę
ruchu i zdrowe odżywianie. Nie zaczyna się
przecież budowy domu od dachu! Zadbane
ciało żyje w harmonii i wspiera nas w naszych
codziennych zmaganiach, a jego stan można
postrzegać jako odzwierciedlenie jakości na-
szego życia. Dlatego uczę moich klientów, by
tworzyli w swoim życiu swój
własny fundament wellness,
który pozwoli im żyć w sta-
nie optymalnej witalności,
tak by mogli stać się w tym
życiu w pełni sobą.
Stawanie się w pełni sobą w harmonii z prze-
słaniem duszy jest powołaniem każdego czło-
wieka. Nasze ciało może nam w tym pomóc,
jeśli my pomożemy jemu utrzymując je w sta-
nie harmonijnej równowagi. Właściwy ruch,
sen i odżywianie, relaksacja i pozytywne my-
ślenie to idealny wellness miks dla każdego.
Dbając o swoje ciało i wsłuchując się w jego
potrzeby, umożliwiamy sobie też usłyszenie
głosu swojej duszy, który wskazuje drogę
w świecie. Alternatywą jest droga trudniejsza,
polegająca na odczytywaniu znaczenia cho-
rób, które mogą stanowić materialne od-
zwierciedlenie nieuświadomionych potrzeb.
Wybór jest w rękach każdego z nas.
Ewa Stelmasiak jest coachem zdrowia
i wellness, międzynarodowym wykładowcą
konferencyjnym i autorką ewolucyjnej wizji
medycyny.
SZKOŁA COACHÓW PIERWSZEGO STOPNIA
start 24 października 2015
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Szkoła Coachów I stopnia
TROPOWIEŚCI
CO U NAS SŁYCHAĆ?
Charaktery „Szczęśliwi jak w pracy” artykuł Doro-
ty i Jaca Jakubowskich
„Czym jest dla nas praca: życiem czy zarabianiem
na życie? czy możemy być szczęśliwi w pracy? Kie-
dy praca jest aktywnością nie tylko zmierzającą do
zapewnienia biologicznego przeżycia, ale również
dającą szansę na rozwój, szczęście i samorealiza-
cję?”
Czytaj więcej.
Coachowisko Festiwal Coachingu
Podczas Coachiwska prezentowaliśmy naszą Szko-
łę Coachów i nowe usługi dla zaawansowanych
trenerów i coachów. Jacek (Jac) Jakubowski popro-
wadził seminarium warsztatowe „Biznes jako sztu-
ka budowania współpracy opartej na empatii”
Zobacz fotorelacje z Coachowiska:
część I >>>
część II >>>
XXV Mistrzostwa Świata w Rzucie Młotkiem do Te-
lewizora / Guła 50
Jac Jakubowski współtwórca Metody TROP, su-
perwizor, coach, innowator społeczny… a od
czerwca również zwycięzca konkursu Palm Secam,
czyli rzut młotkiem do telewizora.
Kompedium CSR
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym nu-
merem Odpowiedzialny Biznes - Kompedium CSR,
znajdziecie w nim artykuł Jacka (Jac) Jakubowskiego
„Po co nam szczęśliwy pracownik?” oraz teksty na-
szych przyjaciół i partnerów: prof. Andrzeja Blikle,
z którym wspólnie prowadzimy projekty zarządza-
nia kompleksową jakością, Agaty Stafiej-Bartosik,
Pawła Łukasiaka, Kuby Wygnańskiego i Basi Szczę-
snej.
Czytaj Kompedium CSR >>>
Zobacz nagranie z e-Konferencji Szkoła bez stopni
zorganizowanej przez CEO Centrum Edukacji
Obywatelskiej.
Spotkały się na niej różne środowiska którym bli-
ska jest idea wprowadzania prawdziwej zmiany
w szkole.
P.S. Wypowiedź Jacka (Jaca) Jakubowskiego znaj-
dziecie po upływie 1 godziny i 57 minut
Zobacz nagranie.
21TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
KALENDARIUM
CZYLI CO? GDZIE? KIEDY?
Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt
LIPIEC/SIERPIEŃ
Superwizja Grupowa dla Coachów
Siedziba Grupy
TROP*
01.07
05.08
akademia@grupatrop.pl
Festiwal INSPIRE THE FUTURE
Wykład i warsztat
Jacka Jakubowskiego „Czucie”
ZAGRODA
OJRZANÓW.
Ojrzanów, Nowiny 2
07.08 eudec@bullerbyn.pl
Superwizja Grupowa dla Trenerów
Siedziba Grupy
TROP*
08.07
12.08
akademia@grupatrop.pl
Trening Budowania Relacji -
Trening interpersonalny
Siedziba Grupy
TROP*
26-30.08 akademia@grupatrop.pl
Espresso:
Salut! Dobry stres pracuj z sensem
Siedziba Grupy
TROP*
25-26.08 espresso@grupatrop.pl
Na TROPie własnej drogi -
Bezpłatne seminarium
Siedziba Grupy
TROP*
20.08 akademia@grupatrop.pl
WRZESIEŃ
Superwizja Grupowa dla Coachów
Siedziba Grupy
TROP*
02.09 akademia@grupatrop.pl
Superwizja Grupowa dla Trenerów
Siedziba Grupy
TROP*
12.09 akademia@grupatrop.pl
Szkoła U!Lider: Działnie-Relacje-Wiedza
Siedziba Grupy
TROP*
19-20.09 akademia@grupatrop.pl
Festival TROP: Smakuj Rozwój
20 lecie Grupy TROP
Dom Handlowy
Braci Jabłkowskich /
Siedziba Grupy
TROP*
25-27.09 festival@grupatrop.pl
22TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
KALENDARIUM
CZYLI CO? GDZIE? KIEDY?
Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt
Szkoła Coachów Pierwszego Stopnia
Siedziba Grupy
TROP*
24-25.10 akademia@grupatrop.pl
PAŹDZIERNIK
Szkoła Trenerów Pierwszego Stopnia
Siedziba Grupy
TROP*
24-25.10 akademia@grupatrop.pl
LISTOPAD
Konferencja Tropem Jakości
Miejsce podamy
wkrótce
3-4.11 kontakt@tropemjakosci.pl
GRUDZIEŃ
Trening Budowania Relacji:
Trening interpersonalny
Siedziba Grupy
TROP*
2-6.12 akademia@grupatrop.pl
Specjalizacja Coachingowa
Siedziba Grupy
TROP*
12-13.12 akademia@grupatrop.pl
Specjalizacja Trenerska
Siedziba Grupy
TROP*
19-20.12 akademia@grupatrop.pl

More Related Content

What's hot

Ja i cele / Małgorzata Dwornikiewicz
Ja i cele / Małgorzata DwornikiewiczJa i cele / Małgorzata Dwornikiewicz
Ja i cele / Małgorzata Dwornikiewicz
Audiobooki Ebooki
 
Podsumowanie pww5 2012
Podsumowanie pww5 2012Podsumowanie pww5 2012
Podsumowanie pww5 2012
samoocena2011
 
Time Management. Zarzadzanie czasem.
Time Management. Zarzadzanie czasem.Time Management. Zarzadzanie czasem.
Time Management. Zarzadzanie czasem.
aktywa
 
Szybka nauka dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebook
Szybka nauka dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebookSzybka nauka dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebook
Szybka nauka dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebook
e-booksweb.pl
 
Stres i wypalenie zawodowe
Stres i wypalenie zawodoweStres i wypalenie zawodowe
Stres i wypalenie zawodowe
sp20wek
 
Coaching emocji-subiektywny-przeglad
Coaching emocji-subiektywny-przegladCoaching emocji-subiektywny-przeglad
Coaching emocji-subiektywny-przeglad
Krzysztof Skubis
 
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczyTROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
Grupa Trop
 
Techniki manipulacji / Sergiusz Kizińczuk
Techniki manipulacji / Sergiusz KizińczukTechniki manipulacji / Sergiusz Kizińczuk
Techniki manipulacji / Sergiusz Kizińczuk
Darmowe Ebooki
 
Inteligencja emocjonalna w bibliotece
Inteligencja emocjonalna w biblioteceInteligencja emocjonalna w bibliotece
Inteligencja emocjonalna w bibliotece
Bożena Jaskowska
 
Ayres toraya jak radzić sobie z lękiem
Ayres toraya  jak radzić sobie z lękiemAyres toraya  jak radzić sobie z lękiem
Ayres toraya jak radzić sobie z lękiem
Ola Monola
 
Techniki manipulacji pdf darmowy ebook
Techniki manipulacji pdf darmowy ebookTechniki manipulacji pdf darmowy ebook
Techniki manipulacji pdf darmowy ebook
mazur16111
 
5 oznak wskazujących na wypalenie zawodowe
5 oznak wskazujących na wypalenie zawodowe5 oznak wskazujących na wypalenie zawodowe
5 oznak wskazujących na wypalenie zawodowe
Zielona Linia
 
Jak rozstawac-sie-z-papierosami
Jak rozstawac-sie-z-papierosamiJak rozstawac-sie-z-papierosami
Jak rozstawac-sie-z-papierosami
mazur16111
 

What's hot (18)

Ja i cele / Małgorzata Dwornikiewicz
Ja i cele / Małgorzata DwornikiewiczJa i cele / Małgorzata Dwornikiewicz
Ja i cele / Małgorzata Dwornikiewicz
 
Podsumowanie pww5 2012
Podsumowanie pww5 2012Podsumowanie pww5 2012
Podsumowanie pww5 2012
 
Ksiega est
Ksiega estKsiega est
Ksiega est
 
Time Management. Zarzadzanie czasem.
Time Management. Zarzadzanie czasem.Time Management. Zarzadzanie czasem.
Time Management. Zarzadzanie czasem.
 
Szybka nauka dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebook
Szybka nauka dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebookSzybka nauka dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebook
Szybka nauka dla wytrwałych - Paweł Sygnowski - ebook
 
Efektywna nauka
Efektywna naukaEfektywna nauka
Efektywna nauka
 
Efektywna nauka
Efektywna naukaEfektywna nauka
Efektywna nauka
 
Stres i wypalenie zawodowe
Stres i wypalenie zawodoweStres i wypalenie zawodowe
Stres i wypalenie zawodowe
 
Techniki manipulacji
Techniki manipulacjiTechniki manipulacji
Techniki manipulacji
 
Coaching emocji-subiektywny-przeglad
Coaching emocji-subiektywny-przegladCoaching emocji-subiektywny-przeglad
Coaching emocji-subiektywny-przeglad
 
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczyTROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
 
Techniki manipulacji / Sergiusz Kizińczuk
Techniki manipulacji / Sergiusz KizińczukTechniki manipulacji / Sergiusz Kizińczuk
Techniki manipulacji / Sergiusz Kizińczuk
 
Inteligencja emocjonalna w bibliotece
Inteligencja emocjonalna w biblioteceInteligencja emocjonalna w bibliotece
Inteligencja emocjonalna w bibliotece
 
Ayres toraya jak radzić sobie z lękiem
Ayres toraya  jak radzić sobie z lękiemAyres toraya  jak radzić sobie z lękiem
Ayres toraya jak radzić sobie z lękiem
 
Techniki manipulacji pdf darmowy ebook
Techniki manipulacji pdf darmowy ebookTechniki manipulacji pdf darmowy ebook
Techniki manipulacji pdf darmowy ebook
 
5 oznak wskazujących na wypalenie zawodowe
5 oznak wskazujących na wypalenie zawodowe5 oznak wskazujących na wypalenie zawodowe
5 oznak wskazujących na wypalenie zawodowe
 
Jak rozstawac-sie-z-papierosami
Jak rozstawac-sie-z-papierosamiJak rozstawac-sie-z-papierosami
Jak rozstawac-sie-z-papierosami
 
Vipassana
VipassanaVipassana
Vipassana
 

Viewers also liked

Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmianyEwaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Grupa Trop
 
Energy in emerging telecoms telecommunications
Energy in emerging telecoms telecommunicationsEnergy in emerging telecoms telecommunications
Energy in emerging telecoms telecommunications
VISCAR INDUSTRIAL CAPACITY
 
TROPletter - luty 2013
TROPletter - luty 2013TROPletter - luty 2013
TROPletter - luty 2013
Grupa Trop
 
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianieTROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
Grupa Trop
 
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego treneraTROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
Grupa Trop
 
Cal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop Series
Cal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop SeriesCal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop Series
Cal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop Series
Dozuki Software
 
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learningTROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
Grupa Trop
 
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystansTROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
Grupa Trop
 
Workshop de Estratégias de SEO - Rio Info 2014
Workshop de Estratégias de SEO - Rio Info 2014Workshop de Estratégias de SEO - Rio Info 2014
Workshop de Estratégias de SEO - Rio Info 2014
🎯Renatho Sinuma MBA™®🎓
 
TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...
TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...
TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...
Grupa Trop
 
Comparativo entre conceitos e sistemas de produção
Comparativo entre conceitos e sistemas de produçãoComparativo entre conceitos e sistemas de produção
Comparativo entre conceitos e sistemas de produção
Jose Donizetti Moraes
 
Implementing TWI into Daily Work
Implementing TWI into Daily WorkImplementing TWI into Daily Work
Implementing TWI into Daily Work
Business901
 
Empowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop Series
Empowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop SeriesEmpowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop Series
Empowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop Series
Dozuki Software
 
Goodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop Series
Goodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop SeriesGoodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop Series
Goodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop Series
Dozuki Software
 
Mark Graban Practicing Lean - Lean Frontiers TWI & HR Summit May 2016
Mark Graban Practicing Lean - Lean Frontiers TWI & HR Summit May 2016Mark Graban Practicing Lean - Lean Frontiers TWI & HR Summit May 2016
Mark Graban Practicing Lean - Lean Frontiers TWI & HR Summit May 2016
Mark Graban
 
Makigami entendendo o conceito e o método
Makigami entendendo o conceito e o métodoMakigami entendendo o conceito e o método
Makigami entendendo o conceito e o método
Jose Donizetti Moraes
 
The Basics of ISO Certification
The Basics of ISO CertificationThe Basics of ISO Certification
The Basics of ISO Certification
Dozuki Software
 
Twi, Foundation Of Tps N. Nopper, Apma, 25 11 08
Twi, Foundation Of Tps  N. Nopper, Apma, 25 11 08Twi, Foundation Of Tps  N. Nopper, Apma, 25 11 08
Twi, Foundation Of Tps N. Nopper, Apma, 25 11 08
Norm Nopper
 
Twi Sample
Twi SampleTwi Sample
Twi Sample
ahmad bassiouny
 
Mark Graban - Kaizen Presentation for Spain
Mark Graban - Kaizen Presentation for SpainMark Graban - Kaizen Presentation for Spain
Mark Graban - Kaizen Presentation for Spain
Mark Graban
 

Viewers also liked (20)

Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmianyEwaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
 
Energy in emerging telecoms telecommunications
Energy in emerging telecoms telecommunicationsEnergy in emerging telecoms telecommunications
Energy in emerging telecoms telecommunications
 
TROPletter - luty 2013
TROPletter - luty 2013TROPletter - luty 2013
TROPletter - luty 2013
 
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianieTROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
 
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego treneraTROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
 
Cal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop Series
Cal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop SeriesCal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop Series
Cal Poly University's Lean Systems 101 - Dozuki Workshop Series
 
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learningTROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
 
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystansTROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
 
Workshop de Estratégias de SEO - Rio Info 2014
Workshop de Estratégias de SEO - Rio Info 2014Workshop de Estratégias de SEO - Rio Info 2014
Workshop de Estratégias de SEO - Rio Info 2014
 
TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...
TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...
TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...
 
Comparativo entre conceitos e sistemas de produção
Comparativo entre conceitos e sistemas de produçãoComparativo entre conceitos e sistemas de produção
Comparativo entre conceitos e sistemas de produção
 
Implementing TWI into Daily Work
Implementing TWI into Daily WorkImplementing TWI into Daily Work
Implementing TWI into Daily Work
 
Empowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop Series
Empowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop SeriesEmpowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop Series
Empowering Change Through Open Source - Dozuki Workshop Series
 
Goodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop Series
Goodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop SeriesGoodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop Series
Goodyear's Guide To Lean Product Development - Dozuki Workshop Series
 
Mark Graban Practicing Lean - Lean Frontiers TWI & HR Summit May 2016
Mark Graban Practicing Lean - Lean Frontiers TWI & HR Summit May 2016Mark Graban Practicing Lean - Lean Frontiers TWI & HR Summit May 2016
Mark Graban Practicing Lean - Lean Frontiers TWI & HR Summit May 2016
 
Makigami entendendo o conceito e o método
Makigami entendendo o conceito e o métodoMakigami entendendo o conceito e o método
Makigami entendendo o conceito e o método
 
The Basics of ISO Certification
The Basics of ISO CertificationThe Basics of ISO Certification
The Basics of ISO Certification
 
Twi, Foundation Of Tps N. Nopper, Apma, 25 11 08
Twi, Foundation Of Tps  N. Nopper, Apma, 25 11 08Twi, Foundation Of Tps  N. Nopper, Apma, 25 11 08
Twi, Foundation Of Tps N. Nopper, Apma, 25 11 08
 
Twi Sample
Twi SampleTwi Sample
Twi Sample
 
Mark Graban - Kaizen Presentation for Spain
Mark Graban - Kaizen Presentation for SpainMark Graban - Kaizen Presentation for Spain
Mark Graban - Kaizen Presentation for Spain
 

Similar to E magazyn trop - lipiec 2015

Zwierciadła życia
Zwierciadła życia Zwierciadła życia
Zwierciadła życia
Holistic SF
 
TROPletter - luty 2015
TROPletter - luty 2015TROPletter - luty 2015
TROPletter - luty 2015
Grupa Trop
 
Empatyczne sluchanie amd
Empatyczne sluchanie amdEmpatyczne sluchanie amd
Empatyczne sluchanie amd
AnnaMariaDębniak.pl
 
Prezentacja
Prezentacja Prezentacja
Prezentacja
Andrzej Pasierb
 
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwojuTROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
Grupa Trop
 
Killer learn system._jak_zda___matur___ustn___na_maksimum_punkt__w
Killer learn system._jak_zda___matur___ustn___na_maksimum_punkt__wKiller learn system._jak_zda___matur___ustn___na_maksimum_punkt__w
Killer learn system._jak_zda___matur___ustn___na_maksimum_punkt__w
AdrianJadukiewicz
 
3 narzedzia-do-zarzadzania-emocjami
3 narzedzia-do-zarzadzania-emocjami3 narzedzia-do-zarzadzania-emocjami
3 narzedzia-do-zarzadzania-emocjami
Krzysztof Skubis
 
E-book Wielkie oszustwo rozwojowe
E-book Wielkie oszustwo rozwojoweE-book Wielkie oszustwo rozwojowe
E-book Wielkie oszustwo rozwojowe
GFMP Management Consultants
 
Kody Wdzięczności Bez Podsycania Najgorętsze Ogniska Gasną Przekształcając Si...
Kody Wdzięczności Bez Podsycania Najgorętsze Ogniska Gasną Przekształcając Si...Kody Wdzięczności Bez Podsycania Najgorętsze Ogniska Gasną Przekształcając Si...
Kody Wdzięczności Bez Podsycania Najgorętsze Ogniska Gasną Przekształcając Si...
Grzegorz Jaszewski
 
Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?"
Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?" Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?"
Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?"
KATARZYNAWARELIS
 
Emocje
EmocjeEmocje
Emocje
demos
 
Współpraca oparta na empatii
Współpraca oparta na empatii Współpraca oparta na empatii
Współpraca oparta na empatii
Grupa Trop
 
Empatia, zaangażowanie społeczne i pieniądze
Empatia, zaangażowanie społeczne i pieniądzeEmpatia, zaangażowanie społeczne i pieniądze
Empatia, zaangażowanie społeczne i pieniądze
Rzeczywiste Doświadczenia
 
Poczuj, że żyjesz
Poczuj, że żyjeszPoczuj, że żyjesz
Poczuj, że żyjesz
Kamila C. Mnich
 
Stres radzenie sobie.5 2016.2017
Stres radzenie sobie.5 2016.2017Stres radzenie sobie.5 2016.2017
Stres radzenie sobie.5 2016.2017
Kuba Górecki
 
Prezentacja Emocje i kontrola.
Prezentacja Emocje i kontrola.Prezentacja Emocje i kontrola.
Prezentacja Emocje i kontrola.
Andrzej Pasierb
 
Enneagram helen parmer
Enneagram  helen parmerEnneagram  helen parmer
Enneagram helen parmer
Syed Hassan
 
Prezentacja v2(1)
Prezentacja v2(1)Prezentacja v2(1)
Prezentacja v2(1)
magda3695
 

Similar to E magazyn trop - lipiec 2015 (20)

Zwierciadła życia
Zwierciadła życia Zwierciadła życia
Zwierciadła życia
 
TROPletter - luty 2015
TROPletter - luty 2015TROPletter - luty 2015
TROPletter - luty 2015
 
Empatyczne sluchanie amd
Empatyczne sluchanie amdEmpatyczne sluchanie amd
Empatyczne sluchanie amd
 
Prezentacja
Prezentacja Prezentacja
Prezentacja
 
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwojuTROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
 
Killer learn system._jak_zda___matur___ustn___na_maksimum_punkt__w
Killer learn system._jak_zda___matur___ustn___na_maksimum_punkt__wKiller learn system._jak_zda___matur___ustn___na_maksimum_punkt__w
Killer learn system._jak_zda___matur___ustn___na_maksimum_punkt__w
 
3 narzedzia-do-zarzadzania-emocjami
3 narzedzia-do-zarzadzania-emocjami3 narzedzia-do-zarzadzania-emocjami
3 narzedzia-do-zarzadzania-emocjami
 
Zbuduj swoj-wizerunek
Zbuduj swoj-wizerunekZbuduj swoj-wizerunek
Zbuduj swoj-wizerunek
 
E-book Wielkie oszustwo rozwojowe
E-book Wielkie oszustwo rozwojoweE-book Wielkie oszustwo rozwojowe
E-book Wielkie oszustwo rozwojowe
 
Spokoj i-radosc
Spokoj i-radoscSpokoj i-radosc
Spokoj i-radosc
 
Kody Wdzięczności Bez Podsycania Najgorętsze Ogniska Gasną Przekształcając Si...
Kody Wdzięczności Bez Podsycania Najgorętsze Ogniska Gasną Przekształcając Si...Kody Wdzięczności Bez Podsycania Najgorętsze Ogniska Gasną Przekształcając Si...
Kody Wdzięczności Bez Podsycania Najgorętsze Ogniska Gasną Przekształcając Si...
 
Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?"
Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?" Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?"
Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?"
 
Emocje
EmocjeEmocje
Emocje
 
Współpraca oparta na empatii
Współpraca oparta na empatii Współpraca oparta na empatii
Współpraca oparta na empatii
 
Empatia, zaangażowanie społeczne i pieniądze
Empatia, zaangażowanie społeczne i pieniądzeEmpatia, zaangażowanie społeczne i pieniądze
Empatia, zaangażowanie społeczne i pieniądze
 
Poczuj, że żyjesz
Poczuj, że żyjeszPoczuj, że żyjesz
Poczuj, że żyjesz
 
Stres radzenie sobie.5 2016.2017
Stres radzenie sobie.5 2016.2017Stres radzenie sobie.5 2016.2017
Stres radzenie sobie.5 2016.2017
 
Prezentacja Emocje i kontrola.
Prezentacja Emocje i kontrola.Prezentacja Emocje i kontrola.
Prezentacja Emocje i kontrola.
 
Enneagram helen parmer
Enneagram  helen parmerEnneagram  helen parmer
Enneagram helen parmer
 
Prezentacja v2(1)
Prezentacja v2(1)Prezentacja v2(1)
Prezentacja v2(1)
 

More from Grupa Trop

TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015
Grupa Trop
 
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizjiTROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
Grupa Trop
 
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca sięTROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
Grupa Trop
 
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coachTROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
Grupa Trop
 
TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012
Grupa Trop
 
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
Grupa Trop
 
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobisteTROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
Grupa Trop
 
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - InspiracjeTROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
Grupa Trop
 
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimyTROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
Grupa Trop
 
TROPletter - maj 2013 - Action Learning
TROPletter - maj 2013 - Action LearningTROPletter - maj 2013 - Action Learning
TROPletter - maj 2013 - Action Learning
Grupa Trop
 
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean managementEwaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
Grupa Trop
 

More from Grupa Trop (11)

TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015
 
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizjiTROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
 
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca sięTROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
 
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coachTROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
 
TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012
 
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
 
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobisteTROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
 
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - InspiracjeTROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
 
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimyTROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
 
TROPletter - maj 2013 - Action Learning
TROPletter - maj 2013 - Action LearningTROPletter - maj 2013 - Action Learning
TROPletter - maj 2013 - Action Learning
 
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean managementEwaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
 

E magazyn trop - lipiec 2015

 • 1. 1TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl Lipiec 2015 (23) Uważność: Tylko nic nie rób, usiądź Miłość i umowa relacje w firmie rodzinnej Posłuchaj swego ciała Odnajdź klucz do duszy
 • 2. SZYMON NIEMIEC Redaktor i koordynator TROPlettera, Koordynator Akademii TROP MACIEK TRAWKA Specjalista ds. IT, programista strony internetowej, redaktor i edytor materiałów TROP SONIA JAKUBOWSKA Trener, konsultant w dziale Zmiana i Rozwój: TROP dla Firm PAULINA WÓJCIK Koordynator ds. marketingu i promocji MARIETTA BANACH-SURAWSKA Akademia TROP JUSTYNA ZACHARUK Trener, coach, konsultant w dziale Zmiana i Rozwój: TROP dla Firm Zapraszamy do kontaktu i współpracy przy tworzeniu TROPlettera. Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl www.grupatrop.pl Witaj w pierwszym numerze e-magazynu TROP. Dotarliśmy do momentu, w którym nasza publikacja przestała być newsletterem i stała się czymś więcej. Jak zawsze zapraszamy do podzielenia się opinią i współpracy. A za oknem przywitało nas lato. Na łąkach zakwitają kwiaty, w sadach zaczynają powoli dojrzewać owoce, a my żyjemy już pół na pół: pracą i urlopem. Okres wakacyjny sprzyja uważnemu przyglądaniu się sobie samemu, jak i otaczającemu nas światu. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi artykułami dotyczącymi uważności, bycia liderem, a także umiejętności radzenia sobie ze stresem. W naszej narzędziowni, czyli toolTROPie znajdziesz też bardzo przydatny test na stres. Sprawdź jak odpoczywasz. Ponieważ kolejna edycja naszego magazynu ukaże się dopiero we wrześniu, już dzisiaj chcemy Cię serdecznie zaprosić do letniej edycji Treningu Budowania Relacji. To zupełnie nowe podejście do idei treningu interpersonalnego, który poszerzyliśmy o warsztat planowania rozwoju. Naszym zdaniem wakacje to doskonały moment by z niego skorzystać. Korzystaj więc ze słońca i baw się z nami dobrze. Zespół TROP
 • 3. 3TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl Medytacja jest treningiem uważności. Dzięki niemu jestem przekonana, że fala to nie oce- an. Przydaje się to w mojej pracy coachingo- wej z klientami. Uważność pomaga w obser- wacji własnych przekonań i odpowiedzi na pytanie, czy pomagają mi one i wspierają mnie. A może też są już nieaktualne i przyklei- ły się do mnie, a ja ciągle my- ślę, że są prawdziwe. Uważ- ność jest takim naturalnym, osobistym kontrolerem, dzięki któremu możemy sobie rese- tować nasz wewnętrzny ko- smos myśli i znaczeń. Nie jest ona siedzeniem na poduszce w spokojnym pokoju i wgapia- niem się w płomień świecy, powtarzaniem „om”, czy też słuchaniem dźwięku płynącego strumyka. Uważność jest trudna i łatwa jednocześnie. Zrób eksperyment. Usiądź wygodnie skon- centruj się na oddechu. Zacznij go obserwo- wać . I tylko tyle. Pozwól, aby myśli pojawiały się i znikały, nie skupiaj się na nich. Obserwuj oddech przez około trzy minuty. Jak sądzisz, ile myśli powstanie w twojej głowie w tym czasie? Ile razy w ciągu trzech minut zapomnisz na czym się masz kon- centrować? Jeśli zaczniesz zwracać uwagę na to, co absor- buje twój umysł w danej chwili, być może przekonasz się, że znaczną część czasu i ener- gii pochłania ci sięganie do wspomnień, od- pływanie w marzenia albo żałowanie rzeczy, Agnieszka Szwejkowska UWAŻNOŚĆ: TYLKO NIC NIE RÓB, USIĄDŹ Od piętnastu lat medytuje w tradycji buddyzmu tybetańskiego. Medytacja zmieniła moje życie. Stałam się odważna, mam zaufanie do siebie i robię to co chcę, dlatego że jest to dla mnie ważne, a nie dlatego że ktoś coś powiedział, nawet bardzo mądry ktoś.
 • 4. 4TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl Oznacza ona widzenie tego jak rzeczy się ma- ją w danym momencie, a nie jak chcielibyśmy je widzieć. Jest intencjonalna. Oznacza to świadomą koncentrację na „tu i teraz”, na obecnej chwili. Uważność nie jest oce- nianiem jest obserwa- cją. Mamy ewolucyjnie bardzo silny nawyk do oceniania i porównywa- nia tego, co doświadcza- my, do tego, co się już zdarzyło albo ma się wydarzyć. Pomaga nam to upraszczać rzeczy- wistość i tworzyć swoje osobiste mapy zna- czeń świata. Z punkty widzenia ewolucji jest to bardzo ważna umiejętność bez niej by- śmy nie przeżyli. Uważność zaprasza do odwrotnego procesu do eksperymentu z obser- wacją bez oceny i porównań. Dzięki uważności możemy „wydostać się z głowy” i na- uczyć się doświadczać zja- wisk bezpośrednio, nie opatrując ich nieu- stannie myślowym komentarzem. Możemy traktować swoje myśli jak chmury na niebie, które już się stały i nie wrócą. Przekonasz się także, że równie dużo energii poświęcasz na planowanie, niepokojenie się i fantazjowanie o przyszłości, o tym co chciałeś by się zdarzy- ło i o tym czego nie chcesz. To wewnętrzne zaabsorbowanie, które trwa prawie cały czas sprawia, że albo umyka nam mnóstwo szczegółów z naszego życia, albo nie doceniamy ich wartości i znaczenia. Uważność to świadomość, która pojawia się, gdy rozmyślnie i bez oceniania zwracamy uwagę na rzeczywistość chwili bieżącej, czyli „tu i teraz”.
 • 5. 5TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl które pojawiają się i znikają. Czasem jest ich więcej, czasem mniej, mogą mieć różny kolor. Często zasłaniają nam słońce, ale błędne jest wyciągnie wniosku, że jeśli widzimy chmury, to słońca nie ma. Dzięki praktykowaniu uważności mamy wię- cej czasu na wybór. Pomiędzy zdarzeniem a reakcją mamy czas. To, co zrobimy i jak wy- korzystamy tę chwilę, to nasz wybór i nasza decyzja. Myśli i uczucia są reakcją na rzeczywistość – uważność jest tylko byciem w tej rzeczywisto- ści bez myślenia i czucia. Bycie uważnym to intencjonalne wyłączenie autopilota, na któ- rym często jedziemy na przykład roztrząsa- jąc przyszłość albo przeszłość. To dostrojenie się z pełną świadomością do tego jak się rze- czy mają w teraźniejszości. Oznacza to zdawanie sobie sprawy, że nasze myśli są przemijającymi zdarzeniami w umyśle, a nie rzeczywistością jako taką. Pozwala nam nawiązać lepszy kontakt z życiem, gdy doświad- czamy rzeczy poprzez ciało i zmysły, a nie poprzez pryzmat myśli. Uważność nie polega na zwracaniu uwagi bardziej usilnie, ale na zwracaniu jej inaczej, mądrzej całym umysłem i sercem. Zapraszam do eksperymentu z uważnością. Ćwiczenie: „Rodzynka”. Krok 1. Pomyśl, co się pojawia w twojej gło- wie, kiedy myślisz o rodzynce, do czego za- prasza cię twoja świadomość. Nie oceniaj te- go po prostu obserwuj. Krok 2. Weź do ręki rodzynkę i doświadczaj jej wszystkimi zmysłami, również tymi, których rzadko używasz. Uruchom dotyk, słuch, wzrok, węch, smak. Zwróć uwagę na kolory, odcienie, grubości, szorstkości, gładkości itp. Krok 3. Obserwuj swoje reakcje w związku z faktem trzymania w ręce rodzynki, nie oce- niaj ich, nie osądzaj, po prostu rejestruj myśli i uczucia, które pojawiają się w związku z ro- dzynką. Krok 4. Nie angażuj się w myśli i uczucia, któ- re się pojawiają. Krok 5. Twoim celem jest bycie w sytuacji ob- serwacji rodzynki i zjedzenia jej lub nie, jak wolisz. Krok 6. Możesz już odpocząć i zastanowić się, co chcesz wziąć dla siebie z tego eksperymen- tu. Czego się nauczyłeś? Pośpiech rozgościł się w naszej rzeczywistości. Wszyscy dookoła radzą: rób coś szybciej, efektywniej, to się opłaca. Ja zapraszam do podróży, w której to ty decydujesz i możesz być szybki, jeszcze bardziej efektyw- ny, ale tylko jeśli zechcesz. Ta podróż to tre- nowanie swojej uważności na co dzień. Agnieszka Szwejkowska Psycholog, trener, coach. www.agnieszkaszwejkowska.pl TRENING BUDOWANIA RELACJI start: 26 sierpnia 2015 Zapraszamy do kontaktu: akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91 oraz na stronę WWW: Trening Budowania Relacji
 • 6. 22 615 52 40 akademia@grupatrop.pl Szkoła Trenerów Pierwszego Stopnia Szkoła Coachów Pierwszego Stopnia Zaczynamy już 24 października 2015 Tylko do 31 lipca specjalna oferta cenowa Zapytaj o szczegóły Bezpłatne seminarium: „Na TROPie własnej drogi” 20 sierpnia
 • 7. 7TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl MIŁOŚĆ I UMOWA RELACJE W FIRMIE RODZINNEJ Z jakich narzędzi najczęściej korzystaliśmy? Z empatii i uważności, których Jac Jakubowski uczył nas w działaniu. Jak tylko rozmowa schodziła na manowce, słyszeliśmy sakra- mentalne: „Stop. Zobaczcie co się dzieje” i kilka słów wyjaśnienia potrzeb i intencji roz- mówców z metapoziomu. Z czasem nauczyli- śmy się samodzielnie korzystać z tych narzę- dzi i już nie raz umożliwiły nam one pokona- nie impasu albo oczyszczenie atmosfery. Praca w firmie rodzinnej jest jak jazda na empatyczno- emocjonalnym rollercoasterze. Poziom skomplikowania relacji i wzajemnych powiązań mógłby przerosnąć możliwości analizy niejednego profesora. Wątek merytoryczny bywa w tych okolicznościach eufemistycznie rzecz ujmując drugorzędny. Stąd tak ważne jest zatrzymanie, przyjrzenie się temu co się dzieje, ze szczególnym uwzględnieniem emo- cji zaangażowanych osób i próba zweryfiko- wania dalszych kroków pod kątem pozyska- nej wiedzy. Ostatni rok pokazał nam, jak waż- na w tym procesie jest otwartość i umiejęt- ność pracy na emocjach. Wystarczy wyobrazić sobie konsternację księgowych, od których oczekuje się mówienia o uczuciach przy pracy nad procedurą weryfikowania poprawności za- pisów w księgach podatkowych. I zaskoczenie wszystkich, że emocje silnie oddziałują na na- sze zachowanie, mimo deklaracji aktu woli Ostatni rok to dla naszej firmy rodzinnej czas intensywnej pracy nad relacjami. Komunikację i poczucie odpowiedzialności odmieniliśmy przez wszystkie przypadki. Anna Kieliszewska
 • 8. 8TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl o ich wyłączeniu. Stąd dla mnie ważną płasz- czyzną uważności jest stopklatka indywidual- na. Jest to zatrzymanie się i udzielenie sobie odpowiedzi na pytanie: Co mi robi to, Co się teraz dzieje? Czy to jest w zgodzie ze mną? Co chcę z tym zrobić? Na poziomie moderowa- nia spotkań, moja uważ- ność najczęściej owocuje pytaniami „Co się dzieje? Co ty na to?” skierowa- nym do osoby, która mó- wi mało. Albo dużo. Albo emocje idą jej uszami. Albo ziewa. Czyli jest mentalnie gdzieś indziej, niż pozostali uczest- nicy spotkania. To jest właśnie stopklatka – zatrzymywanie Pendolino na tylu przystan- kach, żeby wszyscy chętnie wsiedli do pociągu i dojechali do celu. W przypadku Pendolino firm rodzinnych do efektywności kursu po- trzebne jest nie tyle poganianie pracowników na peronie przez szefa-konduktora, ile decy- zja szefa uwarunkowana potrzebami pracow- ników, kiedy zwalniamy, a kiedy wrzucamy na pełne obroty. Uważność daje mi też możliwość zauważenia osób, którym nie odpowiada kierunek obrany przez firmę. Uważna praca z uwzględnieniem emocji zmniejsza pole frustracji mogę szyb- ciej zauważyć, że ktoś stoi na peronie, ale nie wsiada. Mogę wspólnie z tą osobą zastanowić się, co z tym zrobić. Uważność daje mi wol- ność. Po pierwsze świa- doma tego, co dzieje się wokół mnie zwiększam możliwość decydowania o tym, w co angażuję swoje siły. Minimalizuję natomiast zachowa- nia nawykowe albo wynikające z bezrefleksyj- nego płynięcia z nurtem. Po drugie uważność na drugiego człowieka i zaproszenie go do rozmowy o tym, co dzieje się z nim i między nami daje przestrzeń do wspólnego poszuki- wania i wypracowania rozwiązań odpowiada- jących na potrzeby obu stron. We wspólnym Pendolino podróż jest wtedy przyjemniejsza. Anna Kieliszewska Psycholog ds. personalnych w Biuro Rachun- kowe Dariusz Kieliszewski Autor: Jacek Kleyff
 • 9. smakuj rozwój i świętuj z nami FESTIVAL TROP SMAKUJ ROZWÓJ Zarezerwuj czas i miejsce 25-27 września festival@grupatrop.pl 22 615 52 40
 • 10. 10TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl U!LIDER U JAK UWAŻNOŚĆ Zaproponowaliśmy im kilka pomysłów, zasko- czył jeden: organizujemy koncert. Pomogli- śmy znaleźć artystę, wynegocjowaliśmy cenę, ustaliliśmy termin, reszta należała do mło- dzieży. Pod opieką wychowawcy zorganizo- wali akcję promocyjna, sprzedaż biletów, poczęstunku podczas przerwy i kiermasz książek. Po- prowadzili konferansjerkę, a do- datkowo jedna z uczennic wystą- piła razem z artystą. Udało się organizować partnerów: bank oraz Urząd Gminy z Burmistrzem na czele. Koncert się udał, klasa zarobiła pierwsze pie- niądze. Wszystkie dodatkowe cele zostały osiągnięte. Wydarzenie zostało zauważone w mieście. Mówiono o nim, wychwalano oprawę a ludzie byli zachwyceni nie tyl- ko walorami artystycz- nymi, ale także zaanga- żowaniem młodzieży i ich profesjonalizmem. Nawet Burmistrz po- wiedział, że impreza była na wyższym poziomie, niż niejedna orga- nizowana przez zawodowców, biorących za to grube pieniądze. Kilka miesięcy temu razem z dyrektorem gimnazjum w Strzelnie wymyśliliśmy, by klasa mojego syna zarobiła sobie trochę pieniędzy na wspólny wyjazd. Zależało nam, by wyjechała cała klasa, bez znaczenia kto ma jaki status majątkowy. Chcieliśmy pobudzić w uczniach ducha przedsiębiorczości oraz poczucie wspólnoty. Karol Rakoniewski
 • 11. 11TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl Milo było słuchać tego wszystkiego, wiec zro- biłem krok dalej. Usiedliśmy razem, zastano- wiliśmy się, co tak naprawdę się wydarzyło, co nam się udało i czego się nauczyliśmy, a co możemy zrobić lepiej, co złościło i jakie emo- cje jeszcze nam towarzyszyły. Widać było ich dumę i ogromną potrzebę zro- bienia czegoś więcej. Wyciągnęli z tego do- świadczenia wnioski, myśląc już o kolejnym takim koncercie. Wszytko zostało spisane i… Kilka tygodni później, w mieście doszło do tragedii: spłonęły dwie kamienice, 17 rodzin zostało bez dachu nad głową, spontanicznie zaczęły powstawać różne pomysły na po- moc. Ktoś za propono- wał koncert charyta- tywny. Poszedłem wiec z tym do burmistrza. Skoro gimnazjaliści wy- kazali się takim darem organizacji i sam Pan ich docenił, to może poprośmy ich o pomoc. Zgodził się, poprosił i objął patronatem. No to się zadziało. W przygotowania włączyła się kolejna klasa. Na koncercie wystąpiła uczestniczka piątej edycji programu telewizyj- nego The Voice of Poland, Agnieszka Twar- dowska z zespołem. Dodatkowo Marcin Naru- szewicz, tenor Opery Bydgoskiej. A oprawa… Byłem bardzo zaskoczony. Zorga- nizowali mini kafejkę z takim klimatem, że nie mogłem się zdecydować: zostać czy iść na drugą cześć koncertu. A jak to się ma do uważności U!Lidera? Nie było mnie w tym wydarzeniu za wiele, nie łączyłem, nie organizowałem, nie wymyśla- łem, nie byłem klasycznym liderem. Na po- czątku podsunąłem tylko ideę zarobienia na wyjazd. Jedyne, co zrobiłem, to doprowadzenie do spotkania i rozmowy o tym co się wydarzyło oraz pomoc w zobaczeniu, że nie tylko zorga- nizowali koncert, ale także się uczyli; współpracy, przedsiębiorczości, wystą- pień publicznych, zaufa- nia, obsługi klienta, marke- tingu, obsługi imprez i ob- serwacji. Chwaliłem, chwaliłem, chwaliłem i docenia- łem. Szczerze mnie zaskoczyli i mówiłem o tym. A gdy przekazałem prośbę burmistrza, która była wyrazem zaufania, było widać jak w nich narasta duma i chęć do kolejnego działania. Ot cała uważność, by doceniać nawet naj- mniejsze zasługi każdego z członków grupy. Karol Rakoniewski Coach, U!Lider, przedsiębiorca, przewodni- czący rady rodziców, prezes w Lokalnej Gru- pie Działania. Autor: Jacek Kleyff
 • 12. Znajdź swój sposób na bycie liderem! Przywództwo w zmianie U!Lider© : Kontakt: akademia@grupatrop.pl 22 615 52 40 Więcej informacji na stronie Działanie – Relacje – Wiedza Autorski program rozwoju umiejętności liderskich Nowoczesna metodologia zarządzania zmianą Action Learning, czyli uczenie w działaniu Myślenie systemowe jako narzędzie wpływu w pracy lidera Zaczynamy już 19 września
 • 13. 13TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl Współczesna psychologia twierdzi, iż umiejęt- ność przystosowania się do wymogów życia, radzenia sobie z trudnościami oraz odnosze- nia sukcesów zależna jest od poziomu naszej inteligencji emocjonalnej. Na inteligencję emocjonalną składa się:  samoświadomość, czyli umiejętność roz- poznania emocji w chwili, gdy się pojawia- ją;  umiejętność kierowania emocjami – zdol- ność uspokajania się, otrząsania ze smut- ku, niepokoju, irytacji itd.;  zdolność motywowania się – umiejętność podporządkowania emocji obranym ce- lom, odkładania w czasie zaspokajania pragnień i tłumienie popędliwości;  empatia, czyli zdolność rozpoznawania emocji u innych, wrażliwość na subtelne sygnały społeczne;  kompetencje społeczne, czyli zdolność na- wiązywania i podtrzymywania dobrych kontaktów z innymi. Rozwijanie i doskonalenie swojej IE to sposób na bardziej adekwatną ocenę różnych zda- rzeń oraz swoich możliwości radzenia sobie z nimi. Jednym słowem to coraz lepsze radze- nie sobie ze stresem. Ucząc się panowania nad emocjami warto pamiętać, iż to nasze własne myśli, zmiany fizjologiczne i zachowania stanowią siłę napę- dową naszych reakcji emocjonalnych. Kształtując i poszerzając swoją inteligencję EMOCJE A STRES JAK SOBIE Z TYM PORADZIĆ Nie od dziś wiadomo, że w sytuacji stresowej przeżywamy silne emocje. Złość, strach, radość to tylko kilka stanów, które nierzadko nam towarzyszą. Jako można z nimi pracować? Korzystaj ze swojej inteligencji emocjonalnej.
 • 14. 14TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl emocjonalną pamiętaj o: 1. unikaniu zniekształconego myślenia (wyolbrzymiania znaczenia wydarzeń, uogól- niania, kierowania się zasadą powinności); 2. kształtowaniu konstruktywnego dialogu wewnętrznego; 3. ćwiczeniu zdolności rozpoznawania wła- snych emocji (nazywaj to, co czujesz, rób listę emocji, rozmawiaj o tym, co czujesz); 4. stosowaniu relaksacji w celu zredukowania poziomu pobudzenia emocjonalnego; 5. ćwiczeniu sposobów szybkiego opanowy- wania się (np. poprzez głębokie oddychanie; konstruktywny dialog wewnętrzny – serię szybkich pytań i odpowiedzi; wizualizację itd.); 6. rozwijaniu poczucia humoru i umiejętności wykorzystania go w trudnych chwilach (np. zobacz świat niczym w obiektywie ukrytej ka- mery, zrób sobie przerwę na humorystyczną medytację, stwórz otoczenie wypełnione hu- morem); 7. zmienianiu ukierunkowania energii emo- cjonalnej – odwróć uwagę od tego, co wywo- łuje silne emocje, czyli zajmij się jakimś pro- stym zadaniem – zrób porządki na biurku, poukładaj dokumenty, przepisz notatki itd.; 8. robieniu sobie przerwy – kilka minut po- zwala zwolnić nasze reakcje emocjonalne; 9. rozwijaniu umiejętności z zakresu komuni- kacji interpersonalnej i asertywności. SALUT! DOBRY STRES - start 25 sierpnia 2015 Zapraszamy do kontaktu: espresso@grupatrop.pl / 22 615 28 91 oraz na stronę WWW: Salut! Dobry stres
 • 15. 15TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl
 • 16. 16TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl Życie w zmianie oraz konieczność przystosowa- nia się do wymagań społecznych, fizycznych i środowiskowych to podstawowe przyczyny stresu. Kumulujące się zmiany życiowe, a zwłaszcza chroniczne trudności życia codziennego stają się stresorami, które wywierają ujemny wpływ na nasze funkcjonowanie i zdrowie. Zastanawialiście się kiedyś jak radzicie sobie ze stresem? Mamy dla was test, dzięki któremu przekonacie się, co dzieje się z wami w czasie stresu. Spróbujcie wypełnić go i pokażcie znajo- mym. Być może właśnie dzięki niemu uda się wam lepiej poznać i zrozumieć wasz indywidu- alny styl radzenia sobie w sytuacjach streso- gennych. Pobierz test. TOOLTROP NARZĘDZIOWNIK SPECJALISTY
 • 17. 17TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl Relacja z własnym ciałem może zaczynać się od odpowiedzi na pytanie: czego chcemy, co chcemy osiągnąć i jak nasze własne ciało wspiera nas w jego realizacji. Odnalezienie odpowiedzi na powyższe pytania zajmuje często wiele lat, a droga pro- wadząca do nich może być pełna uczących doświad- czeń, a nawet cierpienia, któ- rego rolą jest naprowadzić nas na właściwy kurs. Tak było i w moim przypadku. Dziś wiem, że po- wołaniem mojej duszy jest wspieranie ludzi w tym, by żyli pięknie i zdrowo (stąd nazwa mo- jej firmy The Wellness Institute Piękne Zdrowe Życie), a stan mojego ciała mówi mi, że je- stem na właściwej dro- dze. Co mam na myśli mówiąc o stanie moje- go ciała? Od dwudziestu lat ćwiczę codziennie POSŁUCHAJ CIAŁA, OTWÓRZ SIĘ NA SIEBIE Ciało jest narzędziem do kontaktu z duszą i umysłem. Kiedy identyfikujemy się z nim za bardzo, myśląc, że „jesteśmy naszym ciałem” w duchu materializmu i redukcjonizmu, nie mamy racji. Kiedy umartwiamy się w ascezie ignorując jego potrzeby, również błądzimy. Do ciała-umysłu-ducha należy podejść w zrównoważony sposób dbając o potrzeby każdego z poziomów istnienia. Jest to szczególnie ważne dla nas – ludzi zajmujących się wspieraniem zmiany u innych. Ewa Stelmasiak
 • 18. 18TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl jogę. Dzień zaczynam od tańca. Regularnie gram w tenisa. Prawie rok temu przeszłam na dietę raw food i w naturalny sposób zrzuci- łam około dwunastu kilogramów. Jestem zdrowa i pełna energii. Wiem, że idę właściwą drogą i w pełni ufam procesowi życia. Moje ciało wspiera mnie w podróży mojego życia, a ja wspieram moje ciało utrzymując stan, który nazywam stanem optymalnej witalno- ści. Optymalna witalność to stan spokoju, skupie- nia i gotowości do działania. W stanie tym jesteśmy przytomni i w pełni otwarci na sy- gnały płynące zarówno z wewnątrz, jak i z na- szego otoczenia ze- wnętrznego. Nasze ciało jest pomostem między światem duchowym i ma- terialnym, umożliwiając duszy realizację powoła- nia w świecie ziemskim. Jako forma materialna stanowi też przejaw świadomości i jest swoistym ekranem, na któ- rym mogą wyświetlać się wydarzenia z obsza- rów życia umysłowego, emocjonalnego i du- chowego. Co to oznacza w praktyce? Oto kon- kretne przykłady. Włodek był dyrektorem kreatywnym w mię- dzynarodowej agencji reklamowej. By być efektywnym na swoim stanowisku, stale sty- mulował swój umysł wszelkiego rodzaju infor- macjami ze świata mediów i polityki. Po przyj- ściu do domu odreagowywał stres wypijając jedno lub dwa piwa. Jego największą obawą było to, że bez dawki zewnętrznej stymulacji jego umysł przestanie generować pomysły niezbędne do utrzymania się w pracy. W roz- mowie często uciekał wzrokiem oraz kierował rozmowę na tematy z obszaru życia ze- wnętrznego: polityki i nauki. Niby fizycznie obecny, umysłem znajdował się gdzieś in- dziej, a natrętne myśli powodowały widoczne napięcia w ciele, wymuszając na nim potrze- bę nieustannego działania i rozmowy. Obec- nie Włodek uczy się sztuki relaksacji, otwiera na sygnały płynące ze swojego ciała i głos swojej duszy. Innym przykładem jest Wiola, dyrektor zarzą- dzająca w średniej wielkości firmie. Wiola zawsze marzyła, by robić coś dla ludzi, praco- wała zaś w wydawnictwie, gdzie presje płyną- ce ze strony centrali firmy, jak i wymogów polskiego rynku powodowały u niej wysoki poziom stresu. To ciało przypomniało jej o jej prawdziwym powołaniu. Być może gdyby nie stwierdzony nowotwór tarczycy, Wiola nigdy nie zdecydowałaby się na życiowe zmiany, w tym na założenie własnej firmy świadczącej usługi z zakresu rozwoju osobiste- go. Dziś Wiola wie, że jej zablokowana ekspresja ży- ciowa szukała ujścia, a igno- rowane potrzeby przywołały uwagę dotykając okolic gardła symbolizujące- go zdolność mówienia w świecie swoim wła- snym głosem. Paradoksalnie choroba Wioli sprawiła, że odważyła się uszanować swoje potrzeby i pójść za tym, co chciała zawsze ro- bić. Jak wyglądają moje doświadczenia coachingo- we uwzględniające uważność na ciało w du- chu wellness? Pierwszy obszar działania na- zwałabym eksploracją, drugi relaksacją, trzeci zaś wspieraniem w budowie własnego funda- mentu wellness. Eksploracja oparta jest o pytania dotyczące relacji ze sobą samym i swoim ciałem. Jak sie- bie traktuję? Czy obejmuję swoje ciało miło- ścią i troskliwą życzliwością? Czy staram się zrozumieć jego język? Jakie sygnały płyną z ciała? Czy jestem na nie uważny, starając się zrozumieć ich znaczenie, czy też ignoruję je uporczywie pozwalając im przerodzić się w symptomy, a następnie w chorobę? A może
 • 19. 19TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl zagłuszam ból tabletką przeciwbólową za- miast odkrywać jego znaczenie i poszukiwać źródeł dysharmonii powstałej w ciele? Co mo- je ciało chce mi uświadomić? Czego potrzebu- je moja dusza? Proces uświadamiania sobie odpowiedzi na powyższe pytania jest czaso- chłonny, ale i mocno przełomowy. Niektórzy klienci płaczą ze wzruszenia uświadamiając sobie, że nigdy w życiu nie byli w pełni wysłu- chani, zaś dzięki naszej relacji, która modeluje procesy słuchania, uczą się również słuchać sa- mych siebie. Z mojego doświadczenia wynika też, że w pracy coachingowej bardzo pomocne są techniki relaksacyjne. Stan relak- su umożliwia bowiem otwarcie się na prze- pływ informacji pomiędzy obszarem nieświa- domości i sferą treści uświadomionych, a tym samym wspiera procesy zdrowienia. Pozby- wanie się napięć i obejmowanie uwagą swoje- go ciała w całości nastrajają do tego, by wsłu- chiwać się w swoje potrzeby. Żyjemy w kultu- rze patrzenia z zewnątrz, która promuje wy- gląd, sukcesy materialne i konsumpcję. Więk- szość ludzi nie została nauczona słuchania siebie. Podobnie jak Włodek żyją „w głowie”. Zatruci używkami, szkodliwym jedzeniem i negatywizmem, skupiają swoją świadomość na nawracających i natrętnych myślach, z któ- rymi próbują sobie poradzić. Świadomość nie ma możliwości przepłynąć z głowy w głąb cia- ła, powodując odcięcie od głębokich potrzeb. Funkcję głęboko regeneracyjną pełni również sen. Dlatego, aby zadbać o potrzeby ciała, zachęcam moich klientów do budowy domu swojego dobrostanu od położenia fundamen- tu, czyli zadbania o sen, odpowiednią dawkę ruchu i zdrowe odżywianie. Nie zaczyna się przecież budowy domu od dachu! Zadbane ciało żyje w harmonii i wspiera nas w naszych codziennych zmaganiach, a jego stan można postrzegać jako odzwierciedlenie jakości na- szego życia. Dlatego uczę moich klientów, by tworzyli w swoim życiu swój własny fundament wellness, który pozwoli im żyć w sta- nie optymalnej witalności, tak by mogli stać się w tym życiu w pełni sobą. Stawanie się w pełni sobą w harmonii z prze- słaniem duszy jest powołaniem każdego czło- wieka. Nasze ciało może nam w tym pomóc, jeśli my pomożemy jemu utrzymując je w sta- nie harmonijnej równowagi. Właściwy ruch, sen i odżywianie, relaksacja i pozytywne my- ślenie to idealny wellness miks dla każdego. Dbając o swoje ciało i wsłuchując się w jego potrzeby, umożliwiamy sobie też usłyszenie głosu swojej duszy, który wskazuje drogę w świecie. Alternatywą jest droga trudniejsza, polegająca na odczytywaniu znaczenia cho- rób, które mogą stanowić materialne od- zwierciedlenie nieuświadomionych potrzeb. Wybór jest w rękach każdego z nas. Ewa Stelmasiak jest coachem zdrowia i wellness, międzynarodowym wykładowcą konferencyjnym i autorką ewolucyjnej wizji medycyny. SZKOŁA COACHÓW PIERWSZEGO STOPNIA start 24 października 2015 Zapraszamy do kontaktu: akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91 oraz na stronę WWW: Szkoła Coachów I stopnia
 • 20. TROPOWIEŚCI CO U NAS SŁYCHAĆ? Charaktery „Szczęśliwi jak w pracy” artykuł Doro- ty i Jaca Jakubowskich „Czym jest dla nas praca: życiem czy zarabianiem na życie? czy możemy być szczęśliwi w pracy? Kie- dy praca jest aktywnością nie tylko zmierzającą do zapewnienia biologicznego przeżycia, ale również dającą szansę na rozwój, szczęście i samorealiza- cję?” Czytaj więcej. Coachowisko Festiwal Coachingu Podczas Coachiwska prezentowaliśmy naszą Szko- łę Coachów i nowe usługi dla zaawansowanych trenerów i coachów. Jacek (Jac) Jakubowski popro- wadził seminarium warsztatowe „Biznes jako sztu- ka budowania współpracy opartej na empatii” Zobacz fotorelacje z Coachowiska: część I >>> część II >>> XXV Mistrzostwa Świata w Rzucie Młotkiem do Te- lewizora / Guła 50 Jac Jakubowski współtwórca Metody TROP, su- perwizor, coach, innowator społeczny… a od czerwca również zwycięzca konkursu Palm Secam, czyli rzut młotkiem do telewizora. Kompedium CSR Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym nu- merem Odpowiedzialny Biznes - Kompedium CSR, znajdziecie w nim artykuł Jacka (Jac) Jakubowskiego „Po co nam szczęśliwy pracownik?” oraz teksty na- szych przyjaciół i partnerów: prof. Andrzeja Blikle, z którym wspólnie prowadzimy projekty zarządza- nia kompleksową jakością, Agaty Stafiej-Bartosik, Pawła Łukasiaka, Kuby Wygnańskiego i Basi Szczę- snej. Czytaj Kompedium CSR >>> Zobacz nagranie z e-Konferencji Szkoła bez stopni zorganizowanej przez CEO Centrum Edukacji Obywatelskiej. Spotkały się na niej różne środowiska którym bli- ska jest idea wprowadzania prawdziwej zmiany w szkole. P.S. Wypowiedź Jacka (Jaca) Jakubowskiego znaj- dziecie po upływie 1 godziny i 57 minut Zobacz nagranie.
 • 21. 21TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl KALENDARIUM CZYLI CO? GDZIE? KIEDY? Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt LIPIEC/SIERPIEŃ Superwizja Grupowa dla Coachów Siedziba Grupy TROP* 01.07 05.08 akademia@grupatrop.pl Festiwal INSPIRE THE FUTURE Wykład i warsztat Jacka Jakubowskiego „Czucie” ZAGRODA OJRZANÓW. Ojrzanów, Nowiny 2 07.08 eudec@bullerbyn.pl Superwizja Grupowa dla Trenerów Siedziba Grupy TROP* 08.07 12.08 akademia@grupatrop.pl Trening Budowania Relacji - Trening interpersonalny Siedziba Grupy TROP* 26-30.08 akademia@grupatrop.pl Espresso: Salut! Dobry stres pracuj z sensem Siedziba Grupy TROP* 25-26.08 espresso@grupatrop.pl Na TROPie własnej drogi - Bezpłatne seminarium Siedziba Grupy TROP* 20.08 akademia@grupatrop.pl WRZESIEŃ Superwizja Grupowa dla Coachów Siedziba Grupy TROP* 02.09 akademia@grupatrop.pl Superwizja Grupowa dla Trenerów Siedziba Grupy TROP* 12.09 akademia@grupatrop.pl Szkoła U!Lider: Działnie-Relacje-Wiedza Siedziba Grupy TROP* 19-20.09 akademia@grupatrop.pl Festival TROP: Smakuj Rozwój 20 lecie Grupy TROP Dom Handlowy Braci Jabłkowskich / Siedziba Grupy TROP* 25-27.09 festival@grupatrop.pl
 • 22. 22TROPletter 7/2015 (23) www.grupatrop.pl KALENDARIUM CZYLI CO? GDZIE? KIEDY? Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt Szkoła Coachów Pierwszego Stopnia Siedziba Grupy TROP* 24-25.10 akademia@grupatrop.pl PAŹDZIERNIK Szkoła Trenerów Pierwszego Stopnia Siedziba Grupy TROP* 24-25.10 akademia@grupatrop.pl LISTOPAD Konferencja Tropem Jakości Miejsce podamy wkrótce 3-4.11 kontakt@tropemjakosci.pl GRUDZIEŃ Trening Budowania Relacji: Trening interpersonalny Siedziba Grupy TROP* 2-6.12 akademia@grupatrop.pl Specjalizacja Coachingowa Siedziba Grupy TROP* 12-13.12 akademia@grupatrop.pl Specjalizacja Trenerska Siedziba Grupy TROP* 19-20.12 akademia@grupatrop.pl