SlideShare a Scribd company logo
1TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
Luty 2015 (21)
CZY W BIZNESIE JEST
MIEJSCE NA EMOCJE?
NEUROTYCZNI
PAŃSTWO MŁODZI
EMOCJE I UCZUCIA
W COACHINGU I WARSZTATACH
E…
JAK EMOCJE
MARIETTA BANACH-SURAWSKA
Koordynator
Akademii TROP
SONIA JAKUBOWSKA
Trener, konsultant w dziale
Zmiana i Rozwój: TROP dla Firm,
koordynator Centrum Certyfikacji
KAMILA OSTROWSKA
Redaktorka i koordynatorka
TROPlettera, asystentka biura TROP
MACIEK TRAWKA
Specjalista ds. IT,
programista strony
internetowej, redaktor
i edytor materiałów TROP
PAULINA WÓJCIK
Koordynator
ds. marketingu i promocji
JUSTYNA ZACHARUK
Trener, coach,
konsultant w dziale
Zmiana i Rozwój:
TROP dla Firm
Zapraszamy do kontaktu i współpracy
przy tworzeniu TROPlettera.
Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl
www.grupatrop.pl
Miłość, westchnienia i uniesienia. Wielka tęsknota za emocjami. Cztery pod-
stawowe emocje to strach, złość, radość i smutek. Zarówno życie zawodowe
jak i prywatne jest swoistym poligonem ich doświadczania i przeżywania.
Doznajemy ich codziennie z różną siłą i intensywnością, wystarczy tylko po-
czuć. Ważne źródło tych emocji to praca, która może nas złościć, budzić
strach, frustrować, ale także cieszyć, ekscytować i inspirować do zmiany
i rozwoju. W pracy spędzamy więcej czasu niż z życiowym partnerem, to
tam kształtują się relacje, które oddziałują na nasze emocje, wyzwalają je.
Warto się im przyjrzeć, nazwać je (co, jak się okazuje nie jest takie proste)
i zastanowić się w jaki sposób mogą się one przyczynić do naszego doskona-
lenia się.
Najnowszy TROPletter w całości poświęciliśmy emocjom… Przeczytajcie jak
z nimi pracować będąc coachem, trenerem czy liderem. Zapraszamy Was
w „emocjonalną podróż”.
22 615 52 40
11:00-18:00
Zapisy wkrótce na stronie!
DZIEŃ OTWARTY WSTĘP WOLNY
Podróż w poszukiwaniu sensu w działaniu
Metoda TROP
Warsztat, sesje coachingowe, Action Learning
Panel dyskusyjny
biuro@grupatrop.pl
4TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
Emocje są podstawowym wyposażeniem czło-
wieka. To pierwotny, głęboki sposób reago-
wania na rzeczywistość. Dzięki nim jesteśmy
w stanie wiele reakcji wykonywać automa-
tycznie, nawykowo
i spontanicznie. Ich sie-
dliskiem są stare, bazo-
we obszary mózgu, tzw.
ciało migdałowate. Są
podłożem uczuć, stano-
wią o naszej indywidualności. Dzięki nim mo-
żemy budować relacje z innymi ludźmi, two-
rzyć wspólnoty, walczyć, zwyciężać i przegry-
wać doświadczając całego spektrum uczuć
związanych z tym stanem. Więcej, dzięki nim
możemy rozwijać naszą głęboką duchowość,
poszukiwać odpowiedzi na pytania egzysten-
cjalne.
W naszej kulturze emocje są
deprecjonowane. Często uda-
jemy, że ich nie ma, wypiera-
my, staramy się je opanować
lub zanegować. Niestety rze-
czywistość ma to do siebie, że
istnieje. Udawanie, że emocji nie ma powodu-
je tylko to, że „działają na dziko”. Wybuchają
w najmniej oczekiwanym momencie, budują
naiwny, głupawy optymizm albo cwaniacką,
Jac Jakubowski
O EMOCJACH
Powiedzenie o kimś, że jest empatyczny oznacza
przeważnie bardzo pozytywną ocenę. To ktoś
wrażliwy, potrafiący pomóc w trudnej sytuacji,
okazujący współczucie… Odwrotną konotację posiada
słowo „emocjonalny”. To ktoś na wszystko reagujący
silnymi emocjami, trochę nieprzewidywalny, nie
reagujący na „racjonalne” argumenty.
Kłopot w tym, że każdy osobnik ludzkiego gatunku jest
i emocjonalny i empatyczny. To nasze biologiczne,
kulturowe i… duchowe korzenie.
5TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
się opanować i powstrzymać swoje emocje.
Takie lekarstwo, gorsze czasem niż choroba,
powoduje ogólny mętlik, uruchamiając cały
szereg, niejednokrotnie naprawdę wątpliwych
procesów.
Coraz więcej osób zry-
wa z tym destrukcyjnym
modelem życia. Pracują
nad pogłębianiem świa-
domości, sztuką kon-
centracji, budowaniem osobowych relacji
z innymi ludźmi pomagającymi rozwijać sferę
uczuciową. Robią to intuicyjnie (mądrzy rodzi-
ce, sensowni duchowni, zaangażowane nau-
czycielki) lub intencjonalnie, podejmując roz-
maite treningi, warsztaty, ścieżki rozwoju du-
chowego.
Podobnie jest w biznesie. Niegdyś niewzru-
szony, twardy, często bezlitosny, dziś coraz
częściej zwraca się w stronę drugiego człowie-
ka, pracownika, konkurenta, współautora
sukcesu. Zawraca się do nie-
go na poziomie emocji, zro-
zumienia i w końcu obopól-
nej wymiany doświadczeń.
Na myśl o biznesie, do głowy
przychodzą tysiące skoja-
rzeń i równie wiele określeń.
Często spotykam się ze stwierdzeniem, że
biznes oznacza właściwie męski świat. Zdomi-
nowany przez nieugięte zasady, twarde meto-
dy negocjacji oraz konieczność nieustannego
podejmowania szybkich, często ryzykownych
decyzji. Świat bez miejsca na jakiekolwiek
spiskową teorię wszystkiego. Czasami kumu-
lują się w zatęchłą nienawiść. Brak samoświa-
domości, pracy nad rozwijaniem tzw. inteli-
gencji emocjonalnej powoduje, że właśnie
emocje, często w sposób niekontrolowany
rządzą wieloma naszymi zachowaniami. Na-
bieramy do kogoś dystansu, kupujemy towar
opakowany w sposób pobudzający nasze
emocje, wybieramy polityków, którzy nas
emocjonalnie uwodzą… Jednak to nie emocje
są winne, tylko to, co z nimi robimy. Udając,
że nad nimi panujemy, w istocie pozwalamy
im nas zalewać i kierować sobą. Jak to zoba-
czymy, wstydzimy się i tym bardziej staramy
6TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
emocje. Czy nie tak właśnie utarło się mówić:
„biznes to nie czas i miejsce na emocje” albo
„w biznesie nie ma mowy o skrupułach”? Rze-
czywiście, tylko do czego nas to doprowadzi-
ło? W świecie, w którym nie ma miejsca na
emocje, wrażliwość, ani tym bardziej współ-
odczuwanie z innymi ludźmi, nie ma też
w konsekwencji miejsca na swobodny, niczym
nieograniczony rozwój. Człowiek staje się try-
bikiem. Nic nie znaczącym, pozbawionym
własnej woli i poczucia sprawczości, elemen-
tem większej mechanicznej struktury. Mniej
lub bardziej świadomie zatraca swoją indywi-
dualność, za cenę…
no właśnie czego?
I czy oby na pewno
koszty są tego war-
te…
Psychologia, nie bez
kozery, wypracowała
pojęcie dojrzałości
emocjonalnej człowieka, wynikającej z prawi-
dłowego rozwoju osobowości. I tu dość kla-
sycznie: dziecko kochane, któremu pozwala
się na ekspresję emocji, stawiając przy tym
wyraźne granice, wyrasta na osobę mającą
kontakt z własnymi emocjami i potrafiącą ni-
mi… zarządzać. Tylko tak i aż tak– kształtuje
się w nas proces decyzyjny, bazujący na emo-
cjach i myśleniu, przy jednoczesnym udziale
wolnej woli. Z czasem rodzi się w człowieku
przekonanie o własnej sprawczości, rozumia-
ne jako wyznaczanie indywidualnych kierun-
ków działań. Mowa tu o tzw.
„wewnątrzsterowności”.
Zaburzenia emocjonalne najczęściej mają
swoje źródło w dzieciństwie, ale swoim pięt-
nem naznaczają całe nasze dorosłe życie. Mo-
gą powstać na przykład w wyniku rodziciel-
skiej niekonsekwencji. Jednak ich najczęst-
szym przyczynkiem jest proces długotrwałego
strachu, przekształcającego się w lęk, a także
traumatycznych doświadczeń w tym pustki
emocjonalnej. Ich efektem są nieadekwatne
reakcje emocjonalne –
nieuzasadniona nie-
śmiałość, agresja, uza-
leżnianie się od kogoś
lub czegoś. W skraj-
nych postaciach ludzie
wypadają z życia spo-
łecznego, są znerwico-
wani, piją, palą lub ćpają w sposób zagrażają-
cy ich zdrowiu.
Niestety zaburzenia emocjonalne, choć nieko-
niecznie w tak dramatycznych przejawach,
dotyczą większości ludzi. Sam właściwie nie
znam osoby (ze mną włącznie), która z powo-
du wewnętrznych problemów, niskiego po-
czucia własnej wartości lub zawyżonej samo-
oceny, napięcia lub lęku nie napytała sobie
7TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
TRENING INTERPERSONALNY
25-29 marca 2015
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Trening Interpersonalny
i innym niebywałych kłopotów. Ilość toksycz-
nych związków, chorych ambicji, nierealistycz-
nych oczekiwań, naiwnych wyobrażeń prowa-
dzi do kryzysów, zakaża rodziny, dramatycz-
nie obniża efektywność firm. Na szczęście
zdecydowana
większość osób
w rodzicielskim
pakiecie dostała
także wiele mi-
łości, opieki
i uwagi. Rodziny,
a później środo-
wisko potrafiło
przekazać głębokie wartości, uwrażliwić na
piękno, nauczyć samodyscypliny i sztuki dłu-
gotrwałego wysiłku. W oparciu o te dobre do-
świadczenia wielu osobom udaje się przekro-
czyć własne ograniczenia, zrozumieć siebie
i dynamikę rozmaitych procesów na tyle, że
budują osobowe relacje, odnajdują w życiu
miłość i poczucie sensu.
Każdy z tzw. normalnych ludzi, w miarę
sprawnie funkcjonujących w życiu społecz-
nym, jest swoistą kompozycją dojrzałości, mą-
drości, samoświadomości (tzw.
mocne strony), ale także sztyw-
nych nawyków, lęków, tzw.
„kompleksów”, czyli nieadekwat-
nej samooceny (tzw. słabe stro-
ny). Taka jest bowiem istota
człowieczeństwa, jesteśmy kon-
strukcją niewyobrażalnych po-
tencjałów, ideałów i niedoskonałości zara-
zem. Emocje to zdecydowany potencjał, który
odpowiednio wykorzystany staje się funda-
mentem wielu sukcesów, w życiu prywatnym
i w biznesie.
8TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
CZY W BIZNESIE JEST
MIEJSCE NA EMOCJE?
Wydaje mi się, że większość pracodawców oczekuje od swoich pracowników
odcięcia się od emocji, bieżących problemów i przełączenia na tryb
wykonywania powierzonych im zadań. Tak się jednak nie dzieje. Nawet ci
pracownicy, którzy mocno starają się oddzielić życie prywatne od zawodowego,
nie są w stanie zrobić tego w pełni. Emocje są codziennością każdego z nas. Nie
posiadamy magicznego guzika, po naciśnięciu którego znikają.
Wyzwaniem jest jednak umieć czerpać z siły, którą dają emocje i potrafić
odpowiednio nimi kierować. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jaką siłę
może dawać okazanie prawdziwych emocji w nieagresywny sposób. Jesteśmy
dzięki temu autentyczni.
Ludziom łatwiej funkcjonować, gdy emocje innych są dla nich czytelne.
Rozmowa z „maską” przenosi nas do teatru, a nie każdy chce być aktorem.
Często nie jesteśmy w stanie odtworzyć konkretnej sytuacji, tego, co kto
powiedział, ale pozostaje w nas wspomnienie emocji, które w nas wzbudziła.
Agnieszka Bieniak
Senior HR Manager, Grupa Pracuj S.A
Nie wyobrażam sobie, żeby współcześnie, biorąc pod uwagę
dzisiejsze trendy HR-owe i biznesowe, nie było miejsca na
emocje. Ważna jest interakcja z klientem – wyczuwanie, o czym
klienci marzą, myślą, jak się czują, jak odbierają nasz produkt.
Panuje wyobrażenie, że w obsłudze klienta idziemy utartymi
szlakami, według standardowych procedur. Tymczasem sami
pracownicy frontu mówią, że szkolenie na ich stanowiska
powinno skupiać się na miękkich umiejętnościach, na wyczuciu
potrzeb klienta i reagowaniu na nie. Ktoś kto nie wyczuwa
drugiej osoby, nie jest uwrażliwiony na potrzeby człowieka, nie
odnajdzie się w biznesie opierającym się na interakcji
z klientem. To samo dotyczy lidera. Musi być nastawiony na
pozytywne motywowanie, budowanie dobrych relacji i emocji.
Ewa Górska
Dyrektor Centrum Doradztwa Personalnego ING Bank Śląski
9TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
To, że emocje są obecne w relacjach prywatnych oraz biznesowych wydaje się sprawą oczywistą. Ale
nie każdy ma gotowość lub umiejętności wyrażania ich. Jest to całkiem adekwatne, jeśli weźmiemy pod
uwagę kwestię kultury, w jakiej żyjemy lub kultur korporacyjnych, z jakimi się stykamy. Jeśli wszyscy,
i w każdej sytuacji, zaczęliby rozmawiać o emocjach to obawiam się, że mogłoby nie starczyć czasu na
działanie.
Wielu menedżerów, z którymi pracowałem coachingowo, właśnie z takich powodów woli unikać
emocji. Zazwyczaj w krótkim okresie współpracy jest to możliwe, ale w dłuższym lawirowanie wokół
emocji tak, by ich nie nazwać wprost, zaczyna być męczącą „sztuką” dla obu stron. Znam też i takie
osoby, które nadużywały rozmów na temat swoich uczuć niemal zalewając nimi drugą stronę. Taka
sytuacja również będzie trudna i wyczerpująca.
Wydaje mi się, że obie skrajności można pogodzić stosując się do zasady, że nawet jeśli potrafię
konstruktywnie rozmawiać o emocjach, to mogę, ale nie muszę o nich rozmawiać. Otwarta
komunikacja wymaga zaangażowania obydwu stron relacji.
Maciej Baryłka
Trener, coach www.maciejbarylka.pl
Emocje są integralną częścią człowieka,
czymś co jednoznacznie odróżnia nas od
tzw. sztucznej inteligencji. Dopóki biznes
robią ludzie dla ludzi, emocje zawsze będą.
Towarzyszą nam chociażby przy
podejmowaniu decyzji (np. szeroko
opisywane emocjonalne kupowanie),
w relacjach z klientami i współpracownikami
(jak wielkie potrafią być w linii przełożony –
podwładny większość z nas zna nie tylko
z opowieści). Mogą być mniej lub bardziej
uświadomione, ale nie można ich wyłączyć.
Umiejętność zarządzania swoimi emocjami
oraz czytania emocji innych, w mojej ocenie,
jest jedną z ważniejszych kompetencji
miękkich, a dla managerów i osób ze
sprzedaży umiejętnością kluczową. Istotne,
żebyśmy to my zarządzali emocjami, a nie
one nami.
Tomasz Misztal
Prezes Zarządu, Kamsoft Podlasie sp. z o.o.
www.podlasie.kssa.pl
W biznesie emocje często są niemile widziane. Za profesjonalne uważa się ich umiejętne
maskowanie oraz kierowanie się czystą logiką w działaniu. Czy jest to jednak korzystne
rozwiązanie? Przekreślamy przecież w ten sposób możliwość efektywnej, szczerej komunikacji.
Wyrażanie emocji jest chociażby niezbędną częścią informacji zwrotnej, która buduje wzajemne
zaufanie i jest podstawą każdej dobrze funkcjonującej relacji.
Dodatkowo, trzymanie emocji na wodzy pochłania dużo energii, rozprasza i hamuje proces
przyswajania informacji. Pozostaje liczyć zatem na to, że trendy które coraz mocniej dochodzą do
głosu także w biznesie jak, np. praktykowanie uważności, samoświadomości, kontaktu
w pierwszej kolejności z własnymi emocjami - pozwolą nam na większą swobodę w komunikacji,
mniejszy stres, a w niedalekiej perspektywie i lepsze wyniki biznesowe.
Kamila Suchodolska
Head of Human Resources DGS Poland Sp. z o.o., www.dgs.pl
10TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
Aaa, do dna, ale, przelewy, nie doszły, dzień dobry, dlaczego nie, nie podpiszę,
pióro złote z platyną, wrażenie, a czerwony dywan rozwinę, to się sprzeda, nie
wiem, nie wiem, sprzedawaj, sprzedawaj, ale, ale, on nie kupi, ale chyba kupi, bo
my, mu tam, gdzie, obniżymy, ukradli pomysł, nasz pomysł, noooooo bardzo
dobrze, powiedziałeś, powiedziałeś, tylko dobre zdanie, tylko dobre zdanie, co on
lubi, wino pije tylko, fotel obrotowy, to zadzwonię, nie odbiera, przepadło, udało
się, ostatnio byliśmy w teatrze, biznesowo, a to kto jest, przelali, to możemy,
teraz inwestycja, nie zrobiłeś, bardzo dobrze, bardzo dobrze, po pierwsze, po
drugie, po trzecie, daj to na ekran, nieeeeeeeeeee, chciałem podziękować całej
załodze, że tak razem wszyscy, wspólnota, arka, jesteśmy z wami, to moja żona,
nowa, stara, nie wiem, nie pamiętam, MBA, doskonalenie najważniejsze, słuchaj,
ale na ty, nie przechodzimy, przechodzimy, czasem coś przeczytam, co mi się
podoba, o czymś, może przyroda, pięknie słońce wczoraj zachodziło.
Wojciech Januszko
Obserwator
Oczywiście, że tak! Przychodząc
codziennie do pracy chcę czuć, że
jestem częścią czegoś większego,
mam poczucie sensu, odczuwam
przyjemność i radość. Bez tych emocji
trudno budować zespoły, a tym
samym skuteczne biznesy.
Łukasz Szymula
Regional Director CEE w Tradedoubler
W pracy konsultingowej niezbędne są: doświadczenie i umiejętności, przygotowanie merytoryczne i znajomość narzędzi,
które można wykorzystać w diagnozie i planowaniu rozwiązań strategicznych. Można powiedzieć, że komponenty te są
niezbędnym warunkiem współpracy, ale w mojej opinii niewystarczającym.
Istotnym elementem jest, bardzo trudna do uchwycenia, atmosfera, którą uda się stworzyć w trakcie pracy nad
projektem. I to właśnie owa atmosfera decyduje o tym, że klienci są zadowoleni ze współpracy i chcą ją kontynuować.
Właściwa atmosfera jest możliwa do osiągnięcia jedynie w autentycznej relacji i dialogu uwzględniającym emocje
partnerów w projekcie. Uważność na emocje pozwala na uniknięcie wielu błędów i w efekcie wpływa na jakość
współpracy.
Wierzę w ludzki pierwiastek współpracy, którego nieodłącznym elementem są emocje. Bez emocji bylibyśmy
współpracującymi maszynami – perfekcyjnymi, ale pozbawionymi pozytywnej energii, która zasila i wzmacnia więzi.
Zatem emocje (zarówno pozytywne jak i negatywne) w biznesie są niezbędnym warunkiem owocnej współpracy.
dr Karolina Janiszewska
Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert i konsultant biznesu
11TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
Tak, jest miejsce na emocje w biznesie. Tylko trzeba do tego przekonać biznes, najlepiej
tabelką w Excelu z cyframi pokazującymi zysk, od którego nie trzeba będzie zapłacić
podatku.
Jestem wieloletnim pracownikiem korporacji i przez ten czas spotykałam się z jednym
podejściem do emocji w biznesie: najlepiej gdyby ich nie było. Oczekuje się, że wszystkie
nasze problemy i radości zostawimy przed drzwiami miejsca pracy. Zamienimy się
w maszyny wyrabiające „cyfrę”, mówiąc żargonem jednej z firm, w której pracowałam.
A gdy przyjeżdża ważny szef, należy trzymać się wytycznej: „keep smiling”. Budzi to we
mnie wstręt.
Widzę na co dzień, jak lekceważone emocje pracowników eksplodują w najmniej
odpowiednich momentach. Powoduje to gwałtowne pogorszenie atmosfery i wyników
pracy w zespole. Czytam ostatnio „Inteligencję emocjonalną” Daniela Golemana i marzę,
aby uczenie pracowników rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania emocji stało na
równi ze znajomością przepisów BHP.
Magda Nowaczyk – Credit Manager
Czy w biznesie jest miejsce na emocje? Ja zapytałabym przewrotnie, czy w dzisiejszym świecie jest miejsce na
udany biznes bez emocji? Miałam krótki epizod, w którym weryfikowałam tę tezę. Umęczona, sfrustrowana
i zrezygnowana zyskałam ostatecznie pewność, że bez emocji w biznesie ani rusz. Przecież biznes to jedna ze
sfer życia, a nie autonomiczny świat.
Wierzę, że można uprawiać biznes bez kontaktu z emocjami, ale nie bez emocji. Dla mnie ten kontakt stanowi
fundament relacji interpersonalnych (również tych z pracownikami i klientami) oraz podejmowania decyzji
(w tym biznesowych). Po pierwsze emocje są ważnym sygnałem ostrzegawczym. Po drugie świadomość
mojego stanu zwiększa prawdopodobieństwo, że moje działania będą adekwatne do sytuacji oraz zrozumiałe.
Sama zdecydowanie wolę pracować z ludźmi, którzy mają dostęp do swoich emocji. Sytuacja, w której słowa
i emocje (świadome, czy nie i tak dają o sobie znać) są spójne, daje mi poczucie bezpieczeństwa i buduje dobry
grunt pod, nie zawsze łatwą, ale zawsze owocną, rozmowę. Również biznesową.
Anna Kieliszewska
psycholog, Biuro Rachunkowe Dariusz Kieliszewski
22 615 52 40 akademia@grupatrop.pl
Szkoła Trenerów Pierwszego Stopnia
Szkoła Coachów Pierwszego Stopnia
Szkoła U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza
25 kwietnia 2015
Rekrutacja
13TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
W czasach masowej rozrywki prawdopodob-
nie każdemu zdarzyło się choć raz obejrzeć
komedię romantyczną kończącą się wspania-
łym ślubem. Ba! Co roku pojawia się w kinach
przynajmniej jedna komedia, która rozgrywa
się właśnie w trakcie
przygotowań do tej ce-
remonii (nie dziwi mnie
fakt, że jest to tematyka,
na której można oprzeć
wiele scenariuszy). Kre-
owane głównie przez
Hollywood filmy poka-
zują wzorzec, który, czy
się chce, czy nie chce – stanowi pewien punkt
odniesienia. Tym samym budują one „ja ide-
alne” oraz „ja powinnościowe”, zakorzenione
w naszej tożsamości.
Edward Tory Higgins w 1987 roku opracował
teorię, w której dzieli nasze „Ja” (tzw. self) na
ja realne, ja idealne i ja po-
winnościowe. To pierwsze
odpowiada za wiedzę o sa-
mym sobie, ja idealne odpo-
wiada za nasze wyobrażenia
o samym sobie – jakim
chciałbym być, ja powinno-
ściowe dotyczy tego, jacy być
powinnyśmy i jakie w związ-
ku z tym mamy obowiązki. Prawdopodobnie
zawsze jest pewna różnica pomiędzy nimi.
Uczymy się z tym żyć na co dzień, a nawet
NEUROTYCZNI
PAŃSTWO MŁODZI
Czy możliwe jest piekiełko w siódmym niebie?
Jak powiedział Anthony de Mello, hinduski jezuita,
mistyk i psychoterapeuta, „kłopot z ideałami polega na
tym, że jeśli wszystkie wprowadzasz w życie, życie
z tobą staje się niemożliwe”. Tym bardziej może się tak
stać, jeśli przygotowujesz się właśnie do ślubu.
Alicja Kulawik
14TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
wykorzystywać, na przykład kreując na porta-
lach społecznościowych nasz obraz ja ideal-
nego. Problem pojawia się wtedy, kiedy różni-
ca ta jest na tyle silna, że powstają w nas na-
pięcia kreujące silne negatywne emocje. Tak
właśnie może się
dziać w trakcie przy-
gotowań do ślubu,
kiedy, kierując się
swoim ja idealnym,
często musimy
skonfrontować się
także z ja realnym
i ja powinnościo-
wym. O jakie kon-
kretnie sytuacje może chodzić?
W pracy coachingowej nieraz może dochodzić
do weryfikowania planu na to, jak realnie wy-
glądać ma dzień ślubu. Często zmiany powo-
dowane są kwestiami finansowymi. Takie
zderzenie naszego wyobrażenia o ślubie
z rzeczywistością (ja idealnego z ja realnym)
sprawia, że pojawiają się emocje smutku,
przygnębienia, rozczarowania, czy nawet apa-
tia. Jednak warto wiedzieć, że z marzeniem
o ślubie jest jak z marzeniem o pięknych, bia-
łych Świętach Bożego Narodzenia, które mają
być magiczne jak nigdy dotąd. Pytanie tylko,
czy aby Święta były
wspaniałym mo-
mentem, muszą być
białe? Jedna z moich
klientek w trakcie
sesji coachingowych
pracowała nie tylko
nad tym, że nie mo-
gła zrealizować
wszystkich marzeń
ślubnych ze względów finansowych (a nie
chciała brać kredytu). Udało jej się również
odpowiedzieć na kilka istotnych dla siebie
pytań. O to, co tak naprawdę jest dla niej waż-
ne w kontakcie z innymi ludźmi, co sobie ceni
w relacjach z innymi. To, nie tylko pomogło jej
pogodzić się z tym, że jej wesele nie będzie
„na pokaz”, ale również uświadomiło, że nie
musi zapraszać tłumu znajomych, których
15TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
i tak rzadko widuje, a przebywanie z nimi
wcale nie sprawia jej wielkiej przyjemności.
Wyswobodziło ją to z wielu napięć i frustracji,
które nosiła w so-
bie.
Badania wykazały,
że podczas kon-
frontacji ja powin-
nościowego i ja
realnego, częściej
pojawią się w nas
emocje związane z poczuciem winy, lękiem
czy wstydem. Tego typu emocje i związane
z nimi frustracje pojawiają się, gdy para mło-
da dba o to by rodzice, teściowie, biorący nie-
raz czynnie udział w przygotowaniach oraz
reszta rodziny, a nawet przyjaciele, byli zado-
woleni ze ślubu za wszelką cenę, choć nieraz
nie mogą tym wszystkim oczekiwaniom spro-
stać.
Przygotowania do ślubu to szczególny okres.
Nie mam wątpliwości, że przede wszystkim
jest to czas związany z radością, nadzieją
i ekscytującym wyczeki-
waniem na moment,
w którym wypowie się
sakramentalne „tak”.
Ale jest to również czas,
w którym można do-
świadczyć trudnych
emocji i skonfrontować
się ze sobą samym, z naszymi wyobrażeniami
o sobie, swoim związku czy partnerze. Warto
przejść to doświadczenie jak najbardziej świa-
domie, ponieważ wiele można się z niego na-
uczyć.
Alicja Kulawik
Trener i Coach,
współzałożycielka Wedding Coaching,
www.coachingslubny.pl
SZKOŁA COACHÓW PIERWSZEGO STOPNIA
start 25 kwietnia 2015
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Szkoła Coachów I stopnia
16TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
EMOCJE I UCZUCIA
W COACHINGU I WARSZTATACH
W pracy coacha, psychologa i trenera zarów-
no uczucia klienta, z którym pracuję, jak i mo-
je, są niezbędnym narzędziem
pracy. Pojawiają się już przy
pierwszymi kontakcie i są obec-
ne przez cały czas. Mam świado-
mość, że zgłaszając się na indy-
widualny life coaching, czy chcąc
wziąć udział w grupie rozwojo-
wej lub wsparcia, klient przeży-
wa zarówno problem, z którym się zgłasza jak
i sam fakt rozpoczynania w swoim życiu cze-
goś, co z założenia ma przynieść zmianę.
W swojej praktyce staram się być i pracować
z emocjami przez cały proces. Nie każdy jest
od razu gotowy,
aby się nimi dzie-
lić. Czasem nie
widzi sensu roz-
mawiania o emo-
cjach. Staram się
wtedy wyjaśniać,
jaką rolę odgry-
wają emocje w procesie rozwoju. Tłumaczę
różnice pomiędzy coachingiem, procesem
wsparcia psychologicznego, a psychoterapią.
W procesie uczenia najczęściej wykorzystuje się pamięć
oraz siłę inteligencji, szeroko rozumianą jako szybkie
kojarzenie faktów, logiczne myślenie i wyciąganie
wniosków. Niestety często (choć z wyjątkami) pomijany
jest ważny aspekt emocji, bez których nie jesteśmy
w stanie nauczyć się czegokolwiek. Jak dowodzą
badania mózgu, bez udziału emocji nie bylibyśmy
w stanie dokonać żadnej zmiany, podjąć żadnej decyzji,
a nawet niczego zapamiętać.
Kinga Ślużyńska
17TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
Dzięki rozróżnieniu metod, jakimi będziemy,
a jakimi nie będziemy pracować, klient otrzy-
muje zarys sposobu prowadzenia sesji. Dzięki
temu może bardziej świadomie się na nią
zdecydować. Gdy klient nie chce o czymś mó-
wić lub czymś się podzielić, w trakcie każdego
spotkania może powiedzieć „stop”. Ten pro-
sty sygnał zwiększa poczucie bezpieczeństwa
w trakcie spotkania.
Praca z emocjami to temat bardzo szeroki
i różnorodny. Jako coach, psycholog oraz tre-
ner cały czas poszerzam i pogłębiam swoje
umiejętności w tym
zakresie. Uważam, że
warto zacząć od posze-
rzania samoświado-
mości oraz przyjmowa-
nia i akceptacji emocji
takimi, jakie są. Warto
pamiętać o tych kwe-
stiach w odniesieniu do siebie w roli trenera
i coacha, ale też z punktu widzenia klienta.
W mojej pracy z klientami skupiam się na
tym, aby emocje przeżywać, nazywać, rozróż-
niać i rozumieć. Wspólnie przyglądamy się
roli emocji w życiu oraz uczymy się je kon-
struktywnie wyrażać - zarówno tu i teraz,
podczas sesji oraz na zewnątrz, w różnych
relacjach, w jakich jest klient.
Istotne jest uświadomienie sobie błędnych
przekonań na temat emocji, na przykład, że
„złość jest zła”, albo że „nie wolno mi czuć
bezradności”. Kolejnym często pojawiającym
się aspektem jest akceptacja, czyli pozwalanie
sobie na kontakt z własnymi emocjami oraz
przeżywanie różnych, nawet trudnych uczuć.
To często daje ulgę, siłę, buduje wewnętrzne
poczucie wartości. Często już samo zaakcep-
towanie tych emocji przynosi pożądaną zmia-
nę.
Niezwykle ważne są też emocje, które poja-
wiają się na sesji - w naszej relacji lub rela-
cjach pomiędzy uczestnikami. Często od-
zwierciedlają one emocje, które pojawiają się
w naszych relacjach życia codziennego. Dlate-
go warto zwracać na nie uwagę, przyglądać
się im i pracować z nimi. Konstruktywne
wnioski, jakie z tego doświadczenia wypływa-
ją, mają pomóc polepszyć relacje na wielu
płaszczyznach
i nie tylko na
sali treningowej.
Na początku
pisałam o tym,
że moje emocje
są moim narzę-
dziem pracy.
Włożyłam bardzo dużo wysiłku w to, aby pou-
kładać w sobie swoje emocje, poznać siebie
na tyle, aby wiedzieć kiedy, jakie uczucia i dla-
czego w danej chwili się we mnie pojawiają.
Moje emocje to moje narzędzia, a więc mój
warsztat, który stale szlifuję. Podczas pracy
cały czas ich „używam” będąc ze sobą w kon-
takcie i staram się współodczuwać to, co
klient lub grupa przeżywa. Pomaga mi to
w zauważeniu, jakiego rodzaju wsparcia po-
trzebuje druga strona, zamiast tworzyć na ten
temat hipotezy.
Z drugiej strony staram się być na tyle zdy-
stansowana do swoich emocji, żeby mnie nie
„zalały”. Dzięki temu świadomie decyduję,
czy, kiedy i w jaki sposób dzielę się swoimi
uczuciami z uczestnikami. Obserwuję, kiedy
Autor: Jacek Kleyff
18TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
to im służy, a kie-
dy odwraca uwa-
gę od ważnych
dla nich kwestii.
Jestem też bardzo
uważna na to, czy
to, co jest we
mnie, to elementem procesu, czy moje pry-
watne emocje, które akurat teraz się odzywa-
ją.
Po pracy pamiętam o regularnej superwizji
i odpoczynku. Uważam, że jeśli o siebie nie
zadbam, to o kogoś, też nie będę miała sił
zadbać. Traktuję to jako mój zawodowy obo-
wiązek. Praca z emocjami bywa trud-
na i męcząca. Przyznaję, że czasem
od nadmiaru emocji mam ochotę na
bycie w kontakcie już tylko z samą
sobą. Z drugiej strony jest wspólne
przeżywanie satysfakcji, radości,
wdzięczności i wzruszenia na zakoń-
czenie naszej współpracy. To niezwykle przy-
jemne i ważne dla mnie chwile, które spra-
wiają, że uwielbiam pracę z ludźmi.
Kinga Ślużyńska
Life Coach, Psycholog, Trener
Autorka programu
7 Filarów Udanego Związku
Autor: Jacek Kleyff
SZKOŁA TRENERÓW PIERWSZEGO STOPNIA
‒ start 25 kwietnia 2015
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Szkoła Trenerów I stopnia
KONFERENCJA WARSZTATOWA
„PRZEZ DIALOG DO JAKOŚCI”
kontakt@tropemjakosci.pl | 22 615 52 40 | 601 950 841
Organizatorzy:
 Zastanawiasz się jak podtrzymywać zaangażowanie ludzi
i budować z nimi partnerstwo na rzecz jakości?
 Chcesz łączyć pracę nad dojrzałymi relacjami między
ludźmi z podnoszeniem efektywności biznesowej?
 Szukasz skutecznych metod budowania poczucia sensu
pracy u wszystkich pracowników?
Zarezerwuj sobie termin
Zaprasza prof. Andrzej Jacek Blikle oraz Dorota i Jacek Jakubowscy
OGÓLNOPOLSKA
9-10 KWIETNIA 2015
Więcej informacji wkrótce na stronie
20TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
BIZNESOWE TABU
Z jednej strony, przyglądam się prywatnej
biblioteczce literatury o zarządzaniu. Na po-
nad sto pozycji od klasyki po nowości zaled-
wie kilka jest mniej lub bardziej o emocjach.
Wyobrażam sobie również wielkie oczy stu-
dentów biznesu i większo-
ści obecnie w biznesie pra-
cujących, gdyby zapytać ich
o edukację, szkolenia/
treningi czy choćby podsta-
wową wiedzę z obszaru
emocji. Z drugiej strony,
w świecie biznesu, tego naj-
większego, globalnego, gdzie spędziłem dzie-
sięć lat w kontaktach z kadrą kierowniczą tu-
zinów firm, jedynie raz udało mi sie wzruszyć,
prawie do łez, postawami i emocjami ludzi.
Były zaszczepione w organizacyjnym DNA
przez, jak mi tłumaczono, rodzinę założycieli.
Jestem w globalnej firmie, jednej ze świato-
wych liderów elektrotechniki o przychodach
na poziomie 2,5 mi-
liarda USD. Na moje
pytania i uwagi doty-
czące ich konkret-
nych zachowań, nie-
spotykanych w biz-
nesie, słyszę co chwi-
la, że tego (na)uczył,
i wymagał od wszystkich, jeden z założycieli.
Ten skromny, dobrotliwy staruszek, od wielu
Igor Zaborowski, manager z wieloletnim
doświadczeniem biznesowym, opisuje doświadczenie
emocji w biznesie z perspektywy obserwatora
i uczestnika. Wchodzi w zadziwiający świat
korporacyjnych relacji, który z zewnątrz wygląda
zupełnie inaczej niż od środka. Gdzie jest granica
między organizacją a pracownikiem? Czym jest
standardowe zachowanie biznesowe i czy w ogóle
istnieje?
Igor Zaborowski
21TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
lat na emeryturze, wciąż pojawia sie w firmie
raz. Wita osobiście głównych klientów. W ty-
godniu jest na spotkaniach dotyczących
wszystkich nowych produktów i podczas re-
krutacji kluczowych pracowników.
Po moim dopytywanianiu dowiaduję się, że
jego obecność zaznacza się znacznie wyraź-
niejj w codzienności firmy. Nawet, gdy bezpo-
średnio o to nie pytam,
co jakiś czas pracownicy
sami z siebie wplatają go
w przyczyny takich czy
innych praktyk w firmie.
Mam wrażenie, że robią
to z dumą i satysfakcją.
Czasem sami są zasko-
czeni skalą jego wpływu
i odkrywają to po części
dla siebie. Od podejścia w zdobywaniu nowe-
go biznesu, po mądrą, zbilansowaną żywie-
niowo i międzykulturowo pracowniczą sto-
łówkę. Od procesów sprzedażowych i postaw
sprzedawców, po zachowany, nieostentacyj-
nie ustawiony w ogrodzie firmy 1,5 metrowy
kawałek muru berlińskiego...
W atmosferze spotkań wyczuwa się spokój
i pogodę ducha managerów. Jest czas i uważ-
ność na troski klienta, szacunek dla procesu
uczenia się siebie nawzajem, a zarazem chęć
dążenia do doskonałości biznesowej. Co do-
datkowo napawa optymizmem, to fakt, że
widziałem te same zachowania i emocje
w dwóch odległych fabrykach firmy - w ma-
cierzystych Niemczech oraz w USA. Był to na-
prawdę przewodni nurt w rożnych środowi-
skach kulturowych. Prawdziwie odczułem
motto firmy: „Od Finlandii do RPA, od Meksy-
ku do Japonii –
jesteśmy bli-
sko Ciebie.
Niezwykle
ważny jest dla
nas osobisty
kontakt
z naszymi
klientami. Tak
po ludzku.
Dlatego bę-
dziemy dbać o Ciebie osobiście, bez względu
na to, gdzie jesteś.” Biznes jako wojna? Nie
zawsze, nie wszędzie.
Co było jednak przy tym wszystkim niezbyt
dla mnie zrozumiale, to pewne onieśmielenie,
a może wręcz lekkie zażenowanie, gdy pod-
nosiłem ten temat na forum. Mam wrażenie,
że było to obecne zarówno w moim zaufa-
nym zespole jak i w zespole firmy, którą od-
wiedzałem. Całym ciałem czułem, jakbym,
mówiąc o tym i doceniając to z pasją, zaanga-
Autor: Jacek Kleyff
22TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
żowaniem i wzruszeniem, wkraczał w jakieś
biznesowe tabu, w obszar, w którym nie ma
miejsca na takie słowa jak
piękno, wrażliwość czy
emocje. Ci sami ludzie,
którzy przed chwilą na
moich oczach byli uoso-
bieniem zarządzania peł-
nego najmądrzejszych
praktyk i rzadkich emocji,
nagle zawstydzili się lekko
z tego powodu i wycofali.
Miałem wrażenie, że to
nie ten czas, nie to miejsce na takie słowa
i emocje.
Ucząc się zachowań i postępowania w bizne-
sie, wszyscy uczymy się pewnych praktyk, któ-
re dają nam specyficzne poczucie bezpieczeń-
stwa i pozwalają zachowywać się przewidy-
walnie dla obu stron. Jak w ustalonej grze,
sformalizowanym tańcu. To, samo w sobie,
nie jest złe i odgrywa dużą rolę w ogranicza-
niu niepewności i, potencjalnie, totalnego
chaosu. Ale juz
z emocjami, które
mogą sie poja-
wiać się i są poza
tym formatowa-
niem, nie do koń-
ca wiadomo, co
zrobić.
Summa summa-
rum: najczęstszy
frazes (niestety) misji organizacyjnych XX wie-
ku - „ludzie najcenniejszym zasobem organi-
zacji”, proszę poprawić w XXI wieku na
„emocje ludzi najcenniejszym zasobem orga-
nizacji”.
Igor Zaborowski
Global Sourcing Manager,
Honeywell International Inc.
Autor: Jacek Kleyff
PROGRAM U!LIDER
‒ start 23 maja 2015
Zapraszamy do kontaktu:
akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91
oraz na stronę WWW: Program U!Lider
23TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
Cykl żalu - emocje w procesie zmiany
Proponujemy tym razem w „Tooltropie” pracę
z tzw. Cyklem żalu, który obrazuje dynamikę
przechodzenia emocji w zmianie. Niech to bę-
dzie inspiracja do pracy podczas warsztatów
i indywidualnych spotkań z waszymi klientami.
Cykl żalu opisuje reakcje ludzi na zmianę
w ważnych dla nich
obszarach życia, zarówno zawodowego jak
i prywatnego. Ty jako coach, trener, a może
lider zapewne nie raz spotykałeś osoby, które
złoszczą się na idące „nowe”, a może wręcz
przeciwnie, tryskały optymizmem na wieść
o zmianach.
Z naszej perspektywy trener, lider, coach może
pomóc przejść przez cykl żalu. Jego podstawo-
wym narzędziem pracy jest aktywne słuchanie.
Wiąże się ono z uwagą, choć niekoniecznie
z akceptacją wypowiadanych poglądów.
TOOLTROP
NARZĘDZIOWNIK SPECJALISTY
Sytuacja
zmiany
Emocja: Strach
Zachowania:
 Zaprzeczenie
 Niedowierzanie
Status
Quo
Emocja: Smutek,
poczucie straty
Zachowania:
 Wycofanie
 Negacja
 „Tumiwisizm”
Emocja: Złość
Zachowania:
 Agresja
 Protest
 Bierny opór
Emocja: Radość
Zachowania:
 Adaptacja
 Reorganizacja
 Dostosowanie się
TROPOWIEŚCI
CO U NAS SŁYCHAĆ?
Godzina prawdy mentora, czyli Jac Jakubow-
ski w Trójce
16 stycznia Jac Jakubowski gościł w audycji
„Godzina prawdy” u znanego dziennikarza ze
społecznym zacięciem, swojego starego przy-
jaciela i współpacownika z czasów walki z nar-
komanią w Szkolnym Ośrodku Socjoterapeu-
tycznym - SOS, Michała Olszańskiego. Jac
uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego ży-
cia, muzyki i nie tylko. Jaki jest coach, super-
wizor i były hipis Jac Jakubowski? Posłuchaj-
cie :)
Posłuchaj audycji >>>
Cykl pod patronem merytorycznym TROP
w Charakterach
W lutowym wydaniu Charakterów znajdziecie
kolejny 4 artykuł Doroty i Jaca Jakubowskich
pt. „Pomyśl, poczuj, działaj”, czyli wsparcie
liderów w działaniu.
Grupa TROP w Vademecum Pracodawcy
W roczniku Vademecum Pracodawcy znaj-
dziecie artykuł Doroty Szczepan-Jakubowskiej
„Daj pracę z sensem, a będziesz miał nowych
ludzi”, a w nim wskazówki dla firm i HRowców
jak przyciągnąć i zatrzymać w firmie kompe-
tentych ludzi, którym chce się chcieć.
25TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl
KALENDARIUM
CZYLI CO? GDZIE? KIEDY?
Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt
STAŁE
Program superwizyjno-mentoringowy
Siedziba Grupy
TROP*
Dołącz w każdej
chwili
jac.jakubowski@grupatrop.pl
Cykl Inspiracje On-line
Dołącz w każdej
chwili
jac.jakubowski@grupatrop.pl
DZIEŃ OTWARTY
Zobacz jak działamy, czyli Grupa TROP
od zaplecza oraz cały dzień
seminariów, spotkań i rozwoju
Siedziba Grupy
TROP*
13.03.2015
11:00-18:00
akademia@grupatrop.pl
MARZEC
Trening Interpersonalny
Zrozumieć siebie i innych
Siedziba Grupy
TROP*
25-29.03.2015 akademia@grupatrop.pl
KWIECIEŃ
Ogólnopolska konferencja warsztatowa
„Pracuj z sensem”
PRZEZ DIALOG DO JAKOŚCI
Wkrótce informacje
na stronie
9-10.04.2015 kontakt@tropemjakosci.pl
RZECZPOSPOLITA KONFERENCJE: Vendor
Performance Metrics & Risk Management
„Dział zakupów jako wsparcie dla całej firmy –
dobre praktyki współpracy z klientem
wewnętrznym” – warsztat Dariusza Kropacza
Siedziba Grupy
TROP*
17.04.2015 paulina.wojcik@grupatrop.pl
Szkoła Trenerów I stopnia - specjalizacja
Rozpoczęcie kursu
Siedziba Grupy
TROP*
18.04.2015 akademia@grupatrop.pl
Szkoła Coachów I stopnia - specjalizacja
Rozpoczęcie kursu
Siedziba Grupy
TROP*
18.04.2015 akademia@grupatrop.pl
Szkoła Trenerów I stopnia – moduł bazowy
+ specjalizacja
Rozpoczęcie kursu
Siedziba Grupy
TROP*
25.04.2015 akademia@grupatrop.pl
Szkoła Coachów I stopnia – moduł bazowy
+ specjalizacja
Rozpoczęcie kursu
Siedziba Grupy
TROP*
25.04.2015 akademia@grupatrop.pl
MAJ
Program U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza
Rozpoczęcie kursu
Siedziba Grupy
TROP*
23.05.2015 akademia@grupatrop.pl
*Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskiego 69, Warszawa

More Related Content

Viewers also liked

Wem 3 78 badanie i pomiar emocji
Wem 3 78 badanie i pomiar emocjiWem 3 78 badanie i pomiar emocji
Wem 3 78 badanie i pomiar emocji
Pola Honorata
 
Wykład nr 1 dla anatomia dla studiów
Wykład nr 1 dla  anatomia dla studiówWykład nr 1 dla  anatomia dla studiów
Wykład nr 1 dla anatomia dla studiów
mszotowska
 
Jak emocje wpływają na procesy poznawcze
Jak emocje wpływają na procesy poznawczeJak emocje wpływają na procesy poznawcze
Jak emocje wpływają na procesy poznawcze
Pola Honorata
 
Psychologia emocji i motywacji 3 4
Psychologia emocji i motywacji 3 4Psychologia emocji i motywacji 3 4
Psychologia emocji i motywacji 3 4
Pola Honorata
 
Psychologia emocji i motywacji 5 6
Psychologia emocji i motywacji 5 6Psychologia emocji i motywacji 5 6
Psychologia emocji i motywacji 5 6
Pola Honorata
 
Emocje i Stres
Emocje i StresEmocje i Stres
Emocje i Stres
wiola_b_k
 
Psychologia w emocje i motywacje prezentacja 2
Psychologia w emocje i motywacje prezentacja 2Psychologia w emocje i motywacje prezentacja 2
Psychologia w emocje i motywacje prezentacja 2
Pola Honorata
 
Prezentacja Emocje i kontrola.
Prezentacja Emocje i kontrola.Prezentacja Emocje i kontrola.
Prezentacja Emocje i kontrola.
Andrzej Pasierb
 
Emocje i motywacje prezentacja
Emocje i motywacje prezentacjaEmocje i motywacje prezentacja
Emocje i motywacje prezentacja
Pola Honorata
 
Psychologia emocji i motywacji 1 2
Psychologia emocji i motywacji 1 2Psychologia emocji i motywacji 1 2
Psychologia emocji i motywacji 1 2
Pola Honorata
 

Viewers also liked (15)

Wem 3 78 badanie i pomiar emocji
Wem 3 78 badanie i pomiar emocjiWem 3 78 badanie i pomiar emocji
Wem 3 78 badanie i pomiar emocji
 
Zarządzanie emocjami
Zarządzanie emocjamiZarządzanie emocjami
Zarządzanie emocjami
 
Wykład nr 1 dla anatomia dla studiów
Wykład nr 1 dla  anatomia dla studiówWykład nr 1 dla  anatomia dla studiów
Wykład nr 1 dla anatomia dla studiów
 
Jak emocje wpływają na procesy poznawcze
Jak emocje wpływają na procesy poznawczeJak emocje wpływają na procesy poznawcze
Jak emocje wpływają na procesy poznawcze
 
Psychologia emocji i motywacji 3 4
Psychologia emocji i motywacji 3 4Psychologia emocji i motywacji 3 4
Psychologia emocji i motywacji 3 4
 
Psychologia emocji i motywacji 5 6
Psychologia emocji i motywacji 5 6Psychologia emocji i motywacji 5 6
Psychologia emocji i motywacji 5 6
 
Stres
StresStres
Stres
 
Emocje i Stres
Emocje i StresEmocje i Stres
Emocje i Stres
 
Emocje
EmocjeEmocje
Emocje
 
Psychologia w emocje i motywacje prezentacja 2
Psychologia w emocje i motywacje prezentacja 2Psychologia w emocje i motywacje prezentacja 2
Psychologia w emocje i motywacje prezentacja 2
 
Prezentacja emocje
Prezentacja emocjePrezentacja emocje
Prezentacja emocje
 
Prezentacja Emocje i kontrola.
Prezentacja Emocje i kontrola.Prezentacja Emocje i kontrola.
Prezentacja Emocje i kontrola.
 
Emocje i motywacje prezentacja
Emocje i motywacje prezentacjaEmocje i motywacje prezentacja
Emocje i motywacje prezentacja
 
Psychologia emocji i motywacji 1 2
Psychologia emocji i motywacji 1 2Psychologia emocji i motywacji 1 2
Psychologia emocji i motywacji 1 2
 
Ekspresje Mimiczne Twarzy
Ekspresje Mimiczne TwarzyEkspresje Mimiczne Twarzy
Ekspresje Mimiczne Twarzy
 

Similar to TROPletter - luty 2015

TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwojuTROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
Grupa Trop
 
Emocje
EmocjeEmocje
Emocje
demos
 
E magazyn trop - lipiec 2015
E magazyn trop - lipiec 2015E magazyn trop - lipiec 2015
E magazyn trop - lipiec 2015
Grupa Trop
 
Motywacja innych i automotywacja
Motywacja innych i automotywacjaMotywacja innych i automotywacja
Motywacja innych i automotywacja
Marcin Malinowski
 
Emocje, RTMy i virale w marketingu. || Anna Ledwoń - Blacha || More Bananas
Emocje, RTMy i virale w marketingu. || Anna Ledwoń - Blacha || More BananasEmocje, RTMy i virale w marketingu. || Anna Ledwoń - Blacha || More Bananas
Emocje, RTMy i virale w marketingu. || Anna Ledwoń - Blacha || More Bananas
Anna Ledwoń-Blacha
 
Jak zarządzać emocjami?
Jak zarządzać emocjami?Jak zarządzać emocjami?
Jak zarządzać emocjami?
Deloitte Polska
 
3.kwestie wywierania wpływu na innych, kreacja autowizerunku
3.kwestie wywierania wpływu na innych, kreacja autowizerunku3.kwestie wywierania wpływu na innych, kreacja autowizerunku
3.kwestie wywierania wpływu na innych, kreacja autowizerunku
p_andora
 
Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?"
Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?" Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?"
Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?"
KATARZYNAWARELIS
 
Prezentacja
Prezentacja Prezentacja
Prezentacja
Andrzej Pasierb
 
Enneagram helen parmer
Enneagram  helen parmerEnneagram  helen parmer
Enneagram helen parmer
Syed Hassan
 
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczyTROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
Grupa Trop
 
Synergia dzialan i efektow
Synergia dzialan i efektowSynergia dzialan i efektow
Synergia dzialan i efektow
AnnaMariaDębniak.pl
 
Zwierciadła życia
Zwierciadła życia Zwierciadła życia
Zwierciadła życia
Holistic SF
 
Pogodne Dzieci
Pogodne DzieciPogodne Dzieci
Pogodne Dzieci
Tomasz Dziedzic
 
Dlaczego wyginely-dinozaury
Dlaczego wyginely-dinozauryDlaczego wyginely-dinozaury
Dlaczego wyginely-dinozaury
e-book prezenty
 
wychowanie konsumenta_TZ
wychowanie konsumenta_TZwychowanie konsumenta_TZ
wychowanie konsumenta_TZ
Taida Zaradna
 
Andrzej Wichrowski, Społeczności internetowe okiem psychologa
Andrzej Wichrowski, Społeczności internetowe okiem psychologaAndrzej Wichrowski, Społeczności internetowe okiem psychologa
Andrzej Wichrowski, Społeczności internetowe okiem psychologa
Bootstrap
 
POMOC. Budowanie relacji wsparcia
POMOC. Budowanie relacji wsparciaPOMOC. Budowanie relacji wsparcia
POMOC. Budowanie relacji wsparcia
Coaching Warszawa
 

Similar to TROPletter - luty 2015 (20)

Ie
IeIe
Ie
 
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwojuTROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
TROPletter - maj 2014 - Ja w 5 smakach: O poszukiwaniu własnej drogi rozwoju
 
Emocje
EmocjeEmocje
Emocje
 
E magazyn trop - lipiec 2015
E magazyn trop - lipiec 2015E magazyn trop - lipiec 2015
E magazyn trop - lipiec 2015
 
Prezentacja
Prezentacja Prezentacja
Prezentacja
 
Motywacja innych i automotywacja
Motywacja innych i automotywacjaMotywacja innych i automotywacja
Motywacja innych i automotywacja
 
Emocje, RTMy i virale w marketingu. || Anna Ledwoń - Blacha || More Bananas
Emocje, RTMy i virale w marketingu. || Anna Ledwoń - Blacha || More BananasEmocje, RTMy i virale w marketingu. || Anna Ledwoń - Blacha || More Bananas
Emocje, RTMy i virale w marketingu. || Anna Ledwoń - Blacha || More Bananas
 
Jak zarządzać emocjami?
Jak zarządzać emocjami?Jak zarządzać emocjami?
Jak zarządzać emocjami?
 
3.kwestie wywierania wpływu na innych, kreacja autowizerunku
3.kwestie wywierania wpływu na innych, kreacja autowizerunku3.kwestie wywierania wpływu na innych, kreacja autowizerunku
3.kwestie wywierania wpływu na innych, kreacja autowizerunku
 
Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?"
Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?" Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?"
Artykuł "Czego możemy nauczyć się od zwierząt w życiu i biznesie?"
 
Prezentacja
Prezentacja Prezentacja
Prezentacja
 
Enneagram helen parmer
Enneagram  helen parmerEnneagram  helen parmer
Enneagram helen parmer
 
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczyTROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
TROPletter - wrzesien 2014 - Rozwój kołem się toczy
 
Synergia dzialan i efektow
Synergia dzialan i efektowSynergia dzialan i efektow
Synergia dzialan i efektow
 
Zwierciadła życia
Zwierciadła życia Zwierciadła życia
Zwierciadła życia
 
Pogodne Dzieci
Pogodne DzieciPogodne Dzieci
Pogodne Dzieci
 
Dlaczego wyginely-dinozaury
Dlaczego wyginely-dinozauryDlaczego wyginely-dinozaury
Dlaczego wyginely-dinozaury
 
wychowanie konsumenta_TZ
wychowanie konsumenta_TZwychowanie konsumenta_TZ
wychowanie konsumenta_TZ
 
Andrzej Wichrowski, Społeczności internetowe okiem psychologa
Andrzej Wichrowski, Społeczności internetowe okiem psychologaAndrzej Wichrowski, Społeczności internetowe okiem psychologa
Andrzej Wichrowski, Społeczności internetowe okiem psychologa
 
POMOC. Budowanie relacji wsparcia
POMOC. Budowanie relacji wsparciaPOMOC. Budowanie relacji wsparcia
POMOC. Budowanie relacji wsparcia
 

More from Grupa Trop

TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015
Grupa Trop
 
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystansTROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
Grupa Trop
 
TROPletter - luty 2013
TROPletter - luty 2013TROPletter - luty 2013
TROPletter - luty 2013
Grupa Trop
 
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego treneraTROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
Grupa Trop
 
TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...
TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...
TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...
Grupa Trop
 
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learningTROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
Grupa Trop
 
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianieTROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
Grupa Trop
 
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizjiTROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
Grupa Trop
 
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca sięTROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
Grupa Trop
 
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coachTROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
Grupa Trop
 
TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012
Grupa Trop
 
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
Grupa Trop
 
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobisteTROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
Grupa Trop
 
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - InspiracjeTROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
Grupa Trop
 
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimyTROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
Grupa Trop
 
TROPletter - maj 2013 - Action Learning
TROPletter - maj 2013 - Action LearningTROPletter - maj 2013 - Action Learning
TROPletter - maj 2013 - Action Learning
Grupa Trop
 
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean managementEwaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
Grupa Trop
 
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmianyEwaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Grupa Trop
 

More from Grupa Trop (18)

TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015TROPletter - maj 2015
TROPletter - maj 2015
 
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystansTROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
TROPletter - luty 2014 - Stop-klatka, czyli jak łapać dystans
 
TROPletter - luty 2013
TROPletter - luty 2013TROPletter - luty 2013
TROPletter - luty 2013
 
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego treneraTROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
TROPletter - listopad 2012 - Wyzwania współczesnego trenera
 
TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...
TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...
TROPletter - lipiec-sierpien 2013 - TROPem wartości, czyli jak pracujemy nad ...
 
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learningTROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
TROPletter - kwiecien 2013 - Lifelong learning
 
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianieTROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
TROPletter - grudzien 2013 - Zmiana w człowieku, człowiek w zmianie
 
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizjiTROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
TROPletter - grudzien 2012 - Pokaż się: moc superwizji
 
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca sięTROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
TROPletter - czerwiec 2013 - Firma przyszłości? Organizacja ucząca się
 
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coachTROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
TROPletter - wrzesien 2013 - Przedsiębiorczy trener i coach
 
TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012TROPletter - wrzesien 2012
TROPletter - wrzesien 2012
 
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
TROPletter - styczen 2014 - Od zmiany… …do działania!
 
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobisteTROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
TROPletter - pazdziernik 2013 - Liderstwo: Mistrzostwo osobiste
 
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - InspiracjeTROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
TROPletter - marzec 2014 - Inspiracje
 
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimyTROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
TROPletter - marzec 2013 - Empatia: opiekun, którego się wstydzimy
 
TROPletter - maj 2013 - Action Learning
TROPletter - maj 2013 - Action LearningTROPletter - maj 2013 - Action Learning
TROPletter - maj 2013 - Action Learning
 
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean managementEwaluacja w procesie wprowadzania lean management
Ewaluacja w procesie wprowadzania lean management
 
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmianyEwaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
Ewaluacja jako narzędzie monitorowania procesu zmiany
 

TROPletter - luty 2015

 • 1. 1TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl Luty 2015 (21) CZY W BIZNESIE JEST MIEJSCE NA EMOCJE? NEUROTYCZNI PAŃSTWO MŁODZI EMOCJE I UCZUCIA W COACHINGU I WARSZTATACH E… JAK EMOCJE
 • 2. MARIETTA BANACH-SURAWSKA Koordynator Akademii TROP SONIA JAKUBOWSKA Trener, konsultant w dziale Zmiana i Rozwój: TROP dla Firm, koordynator Centrum Certyfikacji KAMILA OSTROWSKA Redaktorka i koordynatorka TROPlettera, asystentka biura TROP MACIEK TRAWKA Specjalista ds. IT, programista strony internetowej, redaktor i edytor materiałów TROP PAULINA WÓJCIK Koordynator ds. marketingu i promocji JUSTYNA ZACHARUK Trener, coach, konsultant w dziale Zmiana i Rozwój: TROP dla Firm Zapraszamy do kontaktu i współpracy przy tworzeniu TROPlettera. Napisz do nas: tropletter@grupatrop.pl www.grupatrop.pl Miłość, westchnienia i uniesienia. Wielka tęsknota za emocjami. Cztery pod- stawowe emocje to strach, złość, radość i smutek. Zarówno życie zawodowe jak i prywatne jest swoistym poligonem ich doświadczania i przeżywania. Doznajemy ich codziennie z różną siłą i intensywnością, wystarczy tylko po- czuć. Ważne źródło tych emocji to praca, która może nas złościć, budzić strach, frustrować, ale także cieszyć, ekscytować i inspirować do zmiany i rozwoju. W pracy spędzamy więcej czasu niż z życiowym partnerem, to tam kształtują się relacje, które oddziałują na nasze emocje, wyzwalają je. Warto się im przyjrzeć, nazwać je (co, jak się okazuje nie jest takie proste) i zastanowić się w jaki sposób mogą się one przyczynić do naszego doskona- lenia się. Najnowszy TROPletter w całości poświęciliśmy emocjom… Przeczytajcie jak z nimi pracować będąc coachem, trenerem czy liderem. Zapraszamy Was w „emocjonalną podróż”.
 • 3. 22 615 52 40 11:00-18:00 Zapisy wkrótce na stronie! DZIEŃ OTWARTY WSTĘP WOLNY Podróż w poszukiwaniu sensu w działaniu Metoda TROP Warsztat, sesje coachingowe, Action Learning Panel dyskusyjny biuro@grupatrop.pl
 • 4. 4TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl Emocje są podstawowym wyposażeniem czło- wieka. To pierwotny, głęboki sposób reago- wania na rzeczywistość. Dzięki nim jesteśmy w stanie wiele reakcji wykonywać automa- tycznie, nawykowo i spontanicznie. Ich sie- dliskiem są stare, bazo- we obszary mózgu, tzw. ciało migdałowate. Są podłożem uczuć, stano- wią o naszej indywidualności. Dzięki nim mo- żemy budować relacje z innymi ludźmi, two- rzyć wspólnoty, walczyć, zwyciężać i przegry- wać doświadczając całego spektrum uczuć związanych z tym stanem. Więcej, dzięki nim możemy rozwijać naszą głęboką duchowość, poszukiwać odpowiedzi na pytania egzysten- cjalne. W naszej kulturze emocje są deprecjonowane. Często uda- jemy, że ich nie ma, wypiera- my, staramy się je opanować lub zanegować. Niestety rze- czywistość ma to do siebie, że istnieje. Udawanie, że emocji nie ma powodu- je tylko to, że „działają na dziko”. Wybuchają w najmniej oczekiwanym momencie, budują naiwny, głupawy optymizm albo cwaniacką, Jac Jakubowski O EMOCJACH Powiedzenie o kimś, że jest empatyczny oznacza przeważnie bardzo pozytywną ocenę. To ktoś wrażliwy, potrafiący pomóc w trudnej sytuacji, okazujący współczucie… Odwrotną konotację posiada słowo „emocjonalny”. To ktoś na wszystko reagujący silnymi emocjami, trochę nieprzewidywalny, nie reagujący na „racjonalne” argumenty. Kłopot w tym, że każdy osobnik ludzkiego gatunku jest i emocjonalny i empatyczny. To nasze biologiczne, kulturowe i… duchowe korzenie.
 • 5. 5TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl się opanować i powstrzymać swoje emocje. Takie lekarstwo, gorsze czasem niż choroba, powoduje ogólny mętlik, uruchamiając cały szereg, niejednokrotnie naprawdę wątpliwych procesów. Coraz więcej osób zry- wa z tym destrukcyjnym modelem życia. Pracują nad pogłębianiem świa- domości, sztuką kon- centracji, budowaniem osobowych relacji z innymi ludźmi pomagającymi rozwijać sferę uczuciową. Robią to intuicyjnie (mądrzy rodzi- ce, sensowni duchowni, zaangażowane nau- czycielki) lub intencjonalnie, podejmując roz- maite treningi, warsztaty, ścieżki rozwoju du- chowego. Podobnie jest w biznesie. Niegdyś niewzru- szony, twardy, często bezlitosny, dziś coraz częściej zwraca się w stronę drugiego człowie- ka, pracownika, konkurenta, współautora sukcesu. Zawraca się do nie- go na poziomie emocji, zro- zumienia i w końcu obopól- nej wymiany doświadczeń. Na myśl o biznesie, do głowy przychodzą tysiące skoja- rzeń i równie wiele określeń. Często spotykam się ze stwierdzeniem, że biznes oznacza właściwie męski świat. Zdomi- nowany przez nieugięte zasady, twarde meto- dy negocjacji oraz konieczność nieustannego podejmowania szybkich, często ryzykownych decyzji. Świat bez miejsca na jakiekolwiek spiskową teorię wszystkiego. Czasami kumu- lują się w zatęchłą nienawiść. Brak samoświa- domości, pracy nad rozwijaniem tzw. inteli- gencji emocjonalnej powoduje, że właśnie emocje, często w sposób niekontrolowany rządzą wieloma naszymi zachowaniami. Na- bieramy do kogoś dystansu, kupujemy towar opakowany w sposób pobudzający nasze emocje, wybieramy polityków, którzy nas emocjonalnie uwodzą… Jednak to nie emocje są winne, tylko to, co z nimi robimy. Udając, że nad nimi panujemy, w istocie pozwalamy im nas zalewać i kierować sobą. Jak to zoba- czymy, wstydzimy się i tym bardziej staramy
 • 6. 6TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl emocje. Czy nie tak właśnie utarło się mówić: „biznes to nie czas i miejsce na emocje” albo „w biznesie nie ma mowy o skrupułach”? Rze- czywiście, tylko do czego nas to doprowadzi- ło? W świecie, w którym nie ma miejsca na emocje, wrażliwość, ani tym bardziej współ- odczuwanie z innymi ludźmi, nie ma też w konsekwencji miejsca na swobodny, niczym nieograniczony rozwój. Człowiek staje się try- bikiem. Nic nie znaczącym, pozbawionym własnej woli i poczucia sprawczości, elemen- tem większej mechanicznej struktury. Mniej lub bardziej świadomie zatraca swoją indywi- dualność, za cenę… no właśnie czego? I czy oby na pewno koszty są tego war- te… Psychologia, nie bez kozery, wypracowała pojęcie dojrzałości emocjonalnej człowieka, wynikającej z prawi- dłowego rozwoju osobowości. I tu dość kla- sycznie: dziecko kochane, któremu pozwala się na ekspresję emocji, stawiając przy tym wyraźne granice, wyrasta na osobę mającą kontakt z własnymi emocjami i potrafiącą ni- mi… zarządzać. Tylko tak i aż tak– kształtuje się w nas proces decyzyjny, bazujący na emo- cjach i myśleniu, przy jednoczesnym udziale wolnej woli. Z czasem rodzi się w człowieku przekonanie o własnej sprawczości, rozumia- ne jako wyznaczanie indywidualnych kierun- ków działań. Mowa tu o tzw. „wewnątrzsterowności”. Zaburzenia emocjonalne najczęściej mają swoje źródło w dzieciństwie, ale swoim pięt- nem naznaczają całe nasze dorosłe życie. Mo- gą powstać na przykład w wyniku rodziciel- skiej niekonsekwencji. Jednak ich najczęst- szym przyczynkiem jest proces długotrwałego strachu, przekształcającego się w lęk, a także traumatycznych doświadczeń w tym pustki emocjonalnej. Ich efektem są nieadekwatne reakcje emocjonalne – nieuzasadniona nie- śmiałość, agresja, uza- leżnianie się od kogoś lub czegoś. W skraj- nych postaciach ludzie wypadają z życia spo- łecznego, są znerwico- wani, piją, palą lub ćpają w sposób zagrażają- cy ich zdrowiu. Niestety zaburzenia emocjonalne, choć nieko- niecznie w tak dramatycznych przejawach, dotyczą większości ludzi. Sam właściwie nie znam osoby (ze mną włącznie), która z powo- du wewnętrznych problemów, niskiego po- czucia własnej wartości lub zawyżonej samo- oceny, napięcia lub lęku nie napytała sobie
 • 7. 7TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl TRENING INTERPERSONALNY 25-29 marca 2015 Zapraszamy do kontaktu: akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91 oraz na stronę WWW: Trening Interpersonalny i innym niebywałych kłopotów. Ilość toksycz- nych związków, chorych ambicji, nierealistycz- nych oczekiwań, naiwnych wyobrażeń prowa- dzi do kryzysów, zakaża rodziny, dramatycz- nie obniża efektywność firm. Na szczęście zdecydowana większość osób w rodzicielskim pakiecie dostała także wiele mi- łości, opieki i uwagi. Rodziny, a później środo- wisko potrafiło przekazać głębokie wartości, uwrażliwić na piękno, nauczyć samodyscypliny i sztuki dłu- gotrwałego wysiłku. W oparciu o te dobre do- świadczenia wielu osobom udaje się przekro- czyć własne ograniczenia, zrozumieć siebie i dynamikę rozmaitych procesów na tyle, że budują osobowe relacje, odnajdują w życiu miłość i poczucie sensu. Każdy z tzw. normalnych ludzi, w miarę sprawnie funkcjonujących w życiu społecz- nym, jest swoistą kompozycją dojrzałości, mą- drości, samoświadomości (tzw. mocne strony), ale także sztyw- nych nawyków, lęków, tzw. „kompleksów”, czyli nieadekwat- nej samooceny (tzw. słabe stro- ny). Taka jest bowiem istota człowieczeństwa, jesteśmy kon- strukcją niewyobrażalnych po- tencjałów, ideałów i niedoskonałości zara- zem. Emocje to zdecydowany potencjał, który odpowiednio wykorzystany staje się funda- mentem wielu sukcesów, w życiu prywatnym i w biznesie.
 • 8. 8TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl CZY W BIZNESIE JEST MIEJSCE NA EMOCJE? Wydaje mi się, że większość pracodawców oczekuje od swoich pracowników odcięcia się od emocji, bieżących problemów i przełączenia na tryb wykonywania powierzonych im zadań. Tak się jednak nie dzieje. Nawet ci pracownicy, którzy mocno starają się oddzielić życie prywatne od zawodowego, nie są w stanie zrobić tego w pełni. Emocje są codziennością każdego z nas. Nie posiadamy magicznego guzika, po naciśnięciu którego znikają. Wyzwaniem jest jednak umieć czerpać z siły, którą dają emocje i potrafić odpowiednio nimi kierować. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jaką siłę może dawać okazanie prawdziwych emocji w nieagresywny sposób. Jesteśmy dzięki temu autentyczni. Ludziom łatwiej funkcjonować, gdy emocje innych są dla nich czytelne. Rozmowa z „maską” przenosi nas do teatru, a nie każdy chce być aktorem. Często nie jesteśmy w stanie odtworzyć konkretnej sytuacji, tego, co kto powiedział, ale pozostaje w nas wspomnienie emocji, które w nas wzbudziła. Agnieszka Bieniak Senior HR Manager, Grupa Pracuj S.A Nie wyobrażam sobie, żeby współcześnie, biorąc pod uwagę dzisiejsze trendy HR-owe i biznesowe, nie było miejsca na emocje. Ważna jest interakcja z klientem – wyczuwanie, o czym klienci marzą, myślą, jak się czują, jak odbierają nasz produkt. Panuje wyobrażenie, że w obsłudze klienta idziemy utartymi szlakami, według standardowych procedur. Tymczasem sami pracownicy frontu mówią, że szkolenie na ich stanowiska powinno skupiać się na miękkich umiejętnościach, na wyczuciu potrzeb klienta i reagowaniu na nie. Ktoś kto nie wyczuwa drugiej osoby, nie jest uwrażliwiony na potrzeby człowieka, nie odnajdzie się w biznesie opierającym się na interakcji z klientem. To samo dotyczy lidera. Musi być nastawiony na pozytywne motywowanie, budowanie dobrych relacji i emocji. Ewa Górska Dyrektor Centrum Doradztwa Personalnego ING Bank Śląski
 • 9. 9TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl To, że emocje są obecne w relacjach prywatnych oraz biznesowych wydaje się sprawą oczywistą. Ale nie każdy ma gotowość lub umiejętności wyrażania ich. Jest to całkiem adekwatne, jeśli weźmiemy pod uwagę kwestię kultury, w jakiej żyjemy lub kultur korporacyjnych, z jakimi się stykamy. Jeśli wszyscy, i w każdej sytuacji, zaczęliby rozmawiać o emocjach to obawiam się, że mogłoby nie starczyć czasu na działanie. Wielu menedżerów, z którymi pracowałem coachingowo, właśnie z takich powodów woli unikać emocji. Zazwyczaj w krótkim okresie współpracy jest to możliwe, ale w dłuższym lawirowanie wokół emocji tak, by ich nie nazwać wprost, zaczyna być męczącą „sztuką” dla obu stron. Znam też i takie osoby, które nadużywały rozmów na temat swoich uczuć niemal zalewając nimi drugą stronę. Taka sytuacja również będzie trudna i wyczerpująca. Wydaje mi się, że obie skrajności można pogodzić stosując się do zasady, że nawet jeśli potrafię konstruktywnie rozmawiać o emocjach, to mogę, ale nie muszę o nich rozmawiać. Otwarta komunikacja wymaga zaangażowania obydwu stron relacji. Maciej Baryłka Trener, coach www.maciejbarylka.pl Emocje są integralną częścią człowieka, czymś co jednoznacznie odróżnia nas od tzw. sztucznej inteligencji. Dopóki biznes robią ludzie dla ludzi, emocje zawsze będą. Towarzyszą nam chociażby przy podejmowaniu decyzji (np. szeroko opisywane emocjonalne kupowanie), w relacjach z klientami i współpracownikami (jak wielkie potrafią być w linii przełożony – podwładny większość z nas zna nie tylko z opowieści). Mogą być mniej lub bardziej uświadomione, ale nie można ich wyłączyć. Umiejętność zarządzania swoimi emocjami oraz czytania emocji innych, w mojej ocenie, jest jedną z ważniejszych kompetencji miękkich, a dla managerów i osób ze sprzedaży umiejętnością kluczową. Istotne, żebyśmy to my zarządzali emocjami, a nie one nami. Tomasz Misztal Prezes Zarządu, Kamsoft Podlasie sp. z o.o. www.podlasie.kssa.pl W biznesie emocje często są niemile widziane. Za profesjonalne uważa się ich umiejętne maskowanie oraz kierowanie się czystą logiką w działaniu. Czy jest to jednak korzystne rozwiązanie? Przekreślamy przecież w ten sposób możliwość efektywnej, szczerej komunikacji. Wyrażanie emocji jest chociażby niezbędną częścią informacji zwrotnej, która buduje wzajemne zaufanie i jest podstawą każdej dobrze funkcjonującej relacji. Dodatkowo, trzymanie emocji na wodzy pochłania dużo energii, rozprasza i hamuje proces przyswajania informacji. Pozostaje liczyć zatem na to, że trendy które coraz mocniej dochodzą do głosu także w biznesie jak, np. praktykowanie uważności, samoświadomości, kontaktu w pierwszej kolejności z własnymi emocjami - pozwolą nam na większą swobodę w komunikacji, mniejszy stres, a w niedalekiej perspektywie i lepsze wyniki biznesowe. Kamila Suchodolska Head of Human Resources DGS Poland Sp. z o.o., www.dgs.pl
 • 10. 10TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl Aaa, do dna, ale, przelewy, nie doszły, dzień dobry, dlaczego nie, nie podpiszę, pióro złote z platyną, wrażenie, a czerwony dywan rozwinę, to się sprzeda, nie wiem, nie wiem, sprzedawaj, sprzedawaj, ale, ale, on nie kupi, ale chyba kupi, bo my, mu tam, gdzie, obniżymy, ukradli pomysł, nasz pomysł, noooooo bardzo dobrze, powiedziałeś, powiedziałeś, tylko dobre zdanie, tylko dobre zdanie, co on lubi, wino pije tylko, fotel obrotowy, to zadzwonię, nie odbiera, przepadło, udało się, ostatnio byliśmy w teatrze, biznesowo, a to kto jest, przelali, to możemy, teraz inwestycja, nie zrobiłeś, bardzo dobrze, bardzo dobrze, po pierwsze, po drugie, po trzecie, daj to na ekran, nieeeeeeeeeee, chciałem podziękować całej załodze, że tak razem wszyscy, wspólnota, arka, jesteśmy z wami, to moja żona, nowa, stara, nie wiem, nie pamiętam, MBA, doskonalenie najważniejsze, słuchaj, ale na ty, nie przechodzimy, przechodzimy, czasem coś przeczytam, co mi się podoba, o czymś, może przyroda, pięknie słońce wczoraj zachodziło. Wojciech Januszko Obserwator Oczywiście, że tak! Przychodząc codziennie do pracy chcę czuć, że jestem częścią czegoś większego, mam poczucie sensu, odczuwam przyjemność i radość. Bez tych emocji trudno budować zespoły, a tym samym skuteczne biznesy. Łukasz Szymula Regional Director CEE w Tradedoubler W pracy konsultingowej niezbędne są: doświadczenie i umiejętności, przygotowanie merytoryczne i znajomość narzędzi, które można wykorzystać w diagnozie i planowaniu rozwiązań strategicznych. Można powiedzieć, że komponenty te są niezbędnym warunkiem współpracy, ale w mojej opinii niewystarczającym. Istotnym elementem jest, bardzo trudna do uchwycenia, atmosfera, którą uda się stworzyć w trakcie pracy nad projektem. I to właśnie owa atmosfera decyduje o tym, że klienci są zadowoleni ze współpracy i chcą ją kontynuować. Właściwa atmosfera jest możliwa do osiągnięcia jedynie w autentycznej relacji i dialogu uwzględniającym emocje partnerów w projekcie. Uważność na emocje pozwala na uniknięcie wielu błędów i w efekcie wpływa na jakość współpracy. Wierzę w ludzki pierwiastek współpracy, którego nieodłącznym elementem są emocje. Bez emocji bylibyśmy współpracującymi maszynami – perfekcyjnymi, ale pozbawionymi pozytywnej energii, która zasila i wzmacnia więzi. Zatem emocje (zarówno pozytywne jak i negatywne) w biznesie są niezbędnym warunkiem owocnej współpracy. dr Karolina Janiszewska Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert i konsultant biznesu
 • 11. 11TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl Tak, jest miejsce na emocje w biznesie. Tylko trzeba do tego przekonać biznes, najlepiej tabelką w Excelu z cyframi pokazującymi zysk, od którego nie trzeba będzie zapłacić podatku. Jestem wieloletnim pracownikiem korporacji i przez ten czas spotykałam się z jednym podejściem do emocji w biznesie: najlepiej gdyby ich nie było. Oczekuje się, że wszystkie nasze problemy i radości zostawimy przed drzwiami miejsca pracy. Zamienimy się w maszyny wyrabiające „cyfrę”, mówiąc żargonem jednej z firm, w której pracowałam. A gdy przyjeżdża ważny szef, należy trzymać się wytycznej: „keep smiling”. Budzi to we mnie wstręt. Widzę na co dzień, jak lekceważone emocje pracowników eksplodują w najmniej odpowiednich momentach. Powoduje to gwałtowne pogorszenie atmosfery i wyników pracy w zespole. Czytam ostatnio „Inteligencję emocjonalną” Daniela Golemana i marzę, aby uczenie pracowników rozpoznawania, rozumienia i kontrolowania emocji stało na równi ze znajomością przepisów BHP. Magda Nowaczyk – Credit Manager Czy w biznesie jest miejsce na emocje? Ja zapytałabym przewrotnie, czy w dzisiejszym świecie jest miejsce na udany biznes bez emocji? Miałam krótki epizod, w którym weryfikowałam tę tezę. Umęczona, sfrustrowana i zrezygnowana zyskałam ostatecznie pewność, że bez emocji w biznesie ani rusz. Przecież biznes to jedna ze sfer życia, a nie autonomiczny świat. Wierzę, że można uprawiać biznes bez kontaktu z emocjami, ale nie bez emocji. Dla mnie ten kontakt stanowi fundament relacji interpersonalnych (również tych z pracownikami i klientami) oraz podejmowania decyzji (w tym biznesowych). Po pierwsze emocje są ważnym sygnałem ostrzegawczym. Po drugie świadomość mojego stanu zwiększa prawdopodobieństwo, że moje działania będą adekwatne do sytuacji oraz zrozumiałe. Sama zdecydowanie wolę pracować z ludźmi, którzy mają dostęp do swoich emocji. Sytuacja, w której słowa i emocje (świadome, czy nie i tak dają o sobie znać) są spójne, daje mi poczucie bezpieczeństwa i buduje dobry grunt pod, nie zawsze łatwą, ale zawsze owocną, rozmowę. Również biznesową. Anna Kieliszewska psycholog, Biuro Rachunkowe Dariusz Kieliszewski
 • 12. 22 615 52 40 akademia@grupatrop.pl Szkoła Trenerów Pierwszego Stopnia Szkoła Coachów Pierwszego Stopnia Szkoła U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza 25 kwietnia 2015 Rekrutacja
 • 13. 13TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl W czasach masowej rozrywki prawdopodob- nie każdemu zdarzyło się choć raz obejrzeć komedię romantyczną kończącą się wspania- łym ślubem. Ba! Co roku pojawia się w kinach przynajmniej jedna komedia, która rozgrywa się właśnie w trakcie przygotowań do tej ce- remonii (nie dziwi mnie fakt, że jest to tematyka, na której można oprzeć wiele scenariuszy). Kre- owane głównie przez Hollywood filmy poka- zują wzorzec, który, czy się chce, czy nie chce – stanowi pewien punkt odniesienia. Tym samym budują one „ja ide- alne” oraz „ja powinnościowe”, zakorzenione w naszej tożsamości. Edward Tory Higgins w 1987 roku opracował teorię, w której dzieli nasze „Ja” (tzw. self) na ja realne, ja idealne i ja po- winnościowe. To pierwsze odpowiada za wiedzę o sa- mym sobie, ja idealne odpo- wiada za nasze wyobrażenia o samym sobie – jakim chciałbym być, ja powinno- ściowe dotyczy tego, jacy być powinnyśmy i jakie w związ- ku z tym mamy obowiązki. Prawdopodobnie zawsze jest pewna różnica pomiędzy nimi. Uczymy się z tym żyć na co dzień, a nawet NEUROTYCZNI PAŃSTWO MŁODZI Czy możliwe jest piekiełko w siódmym niebie? Jak powiedział Anthony de Mello, hinduski jezuita, mistyk i psychoterapeuta, „kłopot z ideałami polega na tym, że jeśli wszystkie wprowadzasz w życie, życie z tobą staje się niemożliwe”. Tym bardziej może się tak stać, jeśli przygotowujesz się właśnie do ślubu. Alicja Kulawik
 • 14. 14TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl wykorzystywać, na przykład kreując na porta- lach społecznościowych nasz obraz ja ideal- nego. Problem pojawia się wtedy, kiedy różni- ca ta jest na tyle silna, że powstają w nas na- pięcia kreujące silne negatywne emocje. Tak właśnie może się dziać w trakcie przy- gotowań do ślubu, kiedy, kierując się swoim ja idealnym, często musimy skonfrontować się także z ja realnym i ja powinnościo- wym. O jakie kon- kretnie sytuacje może chodzić? W pracy coachingowej nieraz może dochodzić do weryfikowania planu na to, jak realnie wy- glądać ma dzień ślubu. Często zmiany powo- dowane są kwestiami finansowymi. Takie zderzenie naszego wyobrażenia o ślubie z rzeczywistością (ja idealnego z ja realnym) sprawia, że pojawiają się emocje smutku, przygnębienia, rozczarowania, czy nawet apa- tia. Jednak warto wiedzieć, że z marzeniem o ślubie jest jak z marzeniem o pięknych, bia- łych Świętach Bożego Narodzenia, które mają być magiczne jak nigdy dotąd. Pytanie tylko, czy aby Święta były wspaniałym mo- mentem, muszą być białe? Jedna z moich klientek w trakcie sesji coachingowych pracowała nie tylko nad tym, że nie mo- gła zrealizować wszystkich marzeń ślubnych ze względów finansowych (a nie chciała brać kredytu). Udało jej się również odpowiedzieć na kilka istotnych dla siebie pytań. O to, co tak naprawdę jest dla niej waż- ne w kontakcie z innymi ludźmi, co sobie ceni w relacjach z innymi. To, nie tylko pomogło jej pogodzić się z tym, że jej wesele nie będzie „na pokaz”, ale również uświadomiło, że nie musi zapraszać tłumu znajomych, których
 • 15. 15TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl i tak rzadko widuje, a przebywanie z nimi wcale nie sprawia jej wielkiej przyjemności. Wyswobodziło ją to z wielu napięć i frustracji, które nosiła w so- bie. Badania wykazały, że podczas kon- frontacji ja powin- nościowego i ja realnego, częściej pojawią się w nas emocje związane z poczuciem winy, lękiem czy wstydem. Tego typu emocje i związane z nimi frustracje pojawiają się, gdy para mło- da dba o to by rodzice, teściowie, biorący nie- raz czynnie udział w przygotowaniach oraz reszta rodziny, a nawet przyjaciele, byli zado- woleni ze ślubu za wszelką cenę, choć nieraz nie mogą tym wszystkim oczekiwaniom spro- stać. Przygotowania do ślubu to szczególny okres. Nie mam wątpliwości, że przede wszystkim jest to czas związany z radością, nadzieją i ekscytującym wyczeki- waniem na moment, w którym wypowie się sakramentalne „tak”. Ale jest to również czas, w którym można do- świadczyć trudnych emocji i skonfrontować się ze sobą samym, z naszymi wyobrażeniami o sobie, swoim związku czy partnerze. Warto przejść to doświadczenie jak najbardziej świa- domie, ponieważ wiele można się z niego na- uczyć. Alicja Kulawik Trener i Coach, współzałożycielka Wedding Coaching, www.coachingslubny.pl SZKOŁA COACHÓW PIERWSZEGO STOPNIA start 25 kwietnia 2015 Zapraszamy do kontaktu: akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91 oraz na stronę WWW: Szkoła Coachów I stopnia
 • 16. 16TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl EMOCJE I UCZUCIA W COACHINGU I WARSZTATACH W pracy coacha, psychologa i trenera zarów- no uczucia klienta, z którym pracuję, jak i mo- je, są niezbędnym narzędziem pracy. Pojawiają się już przy pierwszymi kontakcie i są obec- ne przez cały czas. Mam świado- mość, że zgłaszając się na indy- widualny life coaching, czy chcąc wziąć udział w grupie rozwojo- wej lub wsparcia, klient przeży- wa zarówno problem, z którym się zgłasza jak i sam fakt rozpoczynania w swoim życiu cze- goś, co z założenia ma przynieść zmianę. W swojej praktyce staram się być i pracować z emocjami przez cały proces. Nie każdy jest od razu gotowy, aby się nimi dzie- lić. Czasem nie widzi sensu roz- mawiania o emo- cjach. Staram się wtedy wyjaśniać, jaką rolę odgry- wają emocje w procesie rozwoju. Tłumaczę różnice pomiędzy coachingiem, procesem wsparcia psychologicznego, a psychoterapią. W procesie uczenia najczęściej wykorzystuje się pamięć oraz siłę inteligencji, szeroko rozumianą jako szybkie kojarzenie faktów, logiczne myślenie i wyciąganie wniosków. Niestety często (choć z wyjątkami) pomijany jest ważny aspekt emocji, bez których nie jesteśmy w stanie nauczyć się czegokolwiek. Jak dowodzą badania mózgu, bez udziału emocji nie bylibyśmy w stanie dokonać żadnej zmiany, podjąć żadnej decyzji, a nawet niczego zapamiętać. Kinga Ślużyńska
 • 17. 17TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl Dzięki rozróżnieniu metod, jakimi będziemy, a jakimi nie będziemy pracować, klient otrzy- muje zarys sposobu prowadzenia sesji. Dzięki temu może bardziej świadomie się na nią zdecydować. Gdy klient nie chce o czymś mó- wić lub czymś się podzielić, w trakcie każdego spotkania może powiedzieć „stop”. Ten pro- sty sygnał zwiększa poczucie bezpieczeństwa w trakcie spotkania. Praca z emocjami to temat bardzo szeroki i różnorodny. Jako coach, psycholog oraz tre- ner cały czas poszerzam i pogłębiam swoje umiejętności w tym zakresie. Uważam, że warto zacząć od posze- rzania samoświado- mości oraz przyjmowa- nia i akceptacji emocji takimi, jakie są. Warto pamiętać o tych kwe- stiach w odniesieniu do siebie w roli trenera i coacha, ale też z punktu widzenia klienta. W mojej pracy z klientami skupiam się na tym, aby emocje przeżywać, nazywać, rozróż- niać i rozumieć. Wspólnie przyglądamy się roli emocji w życiu oraz uczymy się je kon- struktywnie wyrażać - zarówno tu i teraz, podczas sesji oraz na zewnątrz, w różnych relacjach, w jakich jest klient. Istotne jest uświadomienie sobie błędnych przekonań na temat emocji, na przykład, że „złość jest zła”, albo że „nie wolno mi czuć bezradności”. Kolejnym często pojawiającym się aspektem jest akceptacja, czyli pozwalanie sobie na kontakt z własnymi emocjami oraz przeżywanie różnych, nawet trudnych uczuć. To często daje ulgę, siłę, buduje wewnętrzne poczucie wartości. Często już samo zaakcep- towanie tych emocji przynosi pożądaną zmia- nę. Niezwykle ważne są też emocje, które poja- wiają się na sesji - w naszej relacji lub rela- cjach pomiędzy uczestnikami. Często od- zwierciedlają one emocje, które pojawiają się w naszych relacjach życia codziennego. Dlate- go warto zwracać na nie uwagę, przyglądać się im i pracować z nimi. Konstruktywne wnioski, jakie z tego doświadczenia wypływa- ją, mają pomóc polepszyć relacje na wielu płaszczyznach i nie tylko na sali treningowej. Na początku pisałam o tym, że moje emocje są moim narzę- dziem pracy. Włożyłam bardzo dużo wysiłku w to, aby pou- kładać w sobie swoje emocje, poznać siebie na tyle, aby wiedzieć kiedy, jakie uczucia i dla- czego w danej chwili się we mnie pojawiają. Moje emocje to moje narzędzia, a więc mój warsztat, który stale szlifuję. Podczas pracy cały czas ich „używam” będąc ze sobą w kon- takcie i staram się współodczuwać to, co klient lub grupa przeżywa. Pomaga mi to w zauważeniu, jakiego rodzaju wsparcia po- trzebuje druga strona, zamiast tworzyć na ten temat hipotezy. Z drugiej strony staram się być na tyle zdy- stansowana do swoich emocji, żeby mnie nie „zalały”. Dzięki temu świadomie decyduję, czy, kiedy i w jaki sposób dzielę się swoimi uczuciami z uczestnikami. Obserwuję, kiedy Autor: Jacek Kleyff
 • 18. 18TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl to im służy, a kie- dy odwraca uwa- gę od ważnych dla nich kwestii. Jestem też bardzo uważna na to, czy to, co jest we mnie, to elementem procesu, czy moje pry- watne emocje, które akurat teraz się odzywa- ją. Po pracy pamiętam o regularnej superwizji i odpoczynku. Uważam, że jeśli o siebie nie zadbam, to o kogoś, też nie będę miała sił zadbać. Traktuję to jako mój zawodowy obo- wiązek. Praca z emocjami bywa trud- na i męcząca. Przyznaję, że czasem od nadmiaru emocji mam ochotę na bycie w kontakcie już tylko z samą sobą. Z drugiej strony jest wspólne przeżywanie satysfakcji, radości, wdzięczności i wzruszenia na zakoń- czenie naszej współpracy. To niezwykle przy- jemne i ważne dla mnie chwile, które spra- wiają, że uwielbiam pracę z ludźmi. Kinga Ślużyńska Life Coach, Psycholog, Trener Autorka programu 7 Filarów Udanego Związku Autor: Jacek Kleyff SZKOŁA TRENERÓW PIERWSZEGO STOPNIA ‒ start 25 kwietnia 2015 Zapraszamy do kontaktu: akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91 oraz na stronę WWW: Szkoła Trenerów I stopnia
 • 19. KONFERENCJA WARSZTATOWA „PRZEZ DIALOG DO JAKOŚCI” kontakt@tropemjakosci.pl | 22 615 52 40 | 601 950 841 Organizatorzy:  Zastanawiasz się jak podtrzymywać zaangażowanie ludzi i budować z nimi partnerstwo na rzecz jakości?  Chcesz łączyć pracę nad dojrzałymi relacjami między ludźmi z podnoszeniem efektywności biznesowej?  Szukasz skutecznych metod budowania poczucia sensu pracy u wszystkich pracowników? Zarezerwuj sobie termin Zaprasza prof. Andrzej Jacek Blikle oraz Dorota i Jacek Jakubowscy OGÓLNOPOLSKA 9-10 KWIETNIA 2015 Więcej informacji wkrótce na stronie
 • 20. 20TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl BIZNESOWE TABU Z jednej strony, przyglądam się prywatnej biblioteczce literatury o zarządzaniu. Na po- nad sto pozycji od klasyki po nowości zaled- wie kilka jest mniej lub bardziej o emocjach. Wyobrażam sobie również wielkie oczy stu- dentów biznesu i większo- ści obecnie w biznesie pra- cujących, gdyby zapytać ich o edukację, szkolenia/ treningi czy choćby podsta- wową wiedzę z obszaru emocji. Z drugiej strony, w świecie biznesu, tego naj- większego, globalnego, gdzie spędziłem dzie- sięć lat w kontaktach z kadrą kierowniczą tu- zinów firm, jedynie raz udało mi sie wzruszyć, prawie do łez, postawami i emocjami ludzi. Były zaszczepione w organizacyjnym DNA przez, jak mi tłumaczono, rodzinę założycieli. Jestem w globalnej firmie, jednej ze świato- wych liderów elektrotechniki o przychodach na poziomie 2,5 mi- liarda USD. Na moje pytania i uwagi doty- czące ich konkret- nych zachowań, nie- spotykanych w biz- nesie, słyszę co chwi- la, że tego (na)uczył, i wymagał od wszystkich, jeden z założycieli. Ten skromny, dobrotliwy staruszek, od wielu Igor Zaborowski, manager z wieloletnim doświadczeniem biznesowym, opisuje doświadczenie emocji w biznesie z perspektywy obserwatora i uczestnika. Wchodzi w zadziwiający świat korporacyjnych relacji, który z zewnątrz wygląda zupełnie inaczej niż od środka. Gdzie jest granica między organizacją a pracownikiem? Czym jest standardowe zachowanie biznesowe i czy w ogóle istnieje? Igor Zaborowski
 • 21. 21TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl lat na emeryturze, wciąż pojawia sie w firmie raz. Wita osobiście głównych klientów. W ty- godniu jest na spotkaniach dotyczących wszystkich nowych produktów i podczas re- krutacji kluczowych pracowników. Po moim dopytywanianiu dowiaduję się, że jego obecność zaznacza się znacznie wyraź- niejj w codzienności firmy. Nawet, gdy bezpo- średnio o to nie pytam, co jakiś czas pracownicy sami z siebie wplatają go w przyczyny takich czy innych praktyk w firmie. Mam wrażenie, że robią to z dumą i satysfakcją. Czasem sami są zasko- czeni skalą jego wpływu i odkrywają to po części dla siebie. Od podejścia w zdobywaniu nowe- go biznesu, po mądrą, zbilansowaną żywie- niowo i międzykulturowo pracowniczą sto- łówkę. Od procesów sprzedażowych i postaw sprzedawców, po zachowany, nieostentacyj- nie ustawiony w ogrodzie firmy 1,5 metrowy kawałek muru berlińskiego... W atmosferze spotkań wyczuwa się spokój i pogodę ducha managerów. Jest czas i uważ- ność na troski klienta, szacunek dla procesu uczenia się siebie nawzajem, a zarazem chęć dążenia do doskonałości biznesowej. Co do- datkowo napawa optymizmem, to fakt, że widziałem te same zachowania i emocje w dwóch odległych fabrykach firmy - w ma- cierzystych Niemczech oraz w USA. Był to na- prawdę przewodni nurt w rożnych środowi- skach kulturowych. Prawdziwie odczułem motto firmy: „Od Finlandii do RPA, od Meksy- ku do Japonii – jesteśmy bli- sko Ciebie. Niezwykle ważny jest dla nas osobisty kontakt z naszymi klientami. Tak po ludzku. Dlatego bę- dziemy dbać o Ciebie osobiście, bez względu na to, gdzie jesteś.” Biznes jako wojna? Nie zawsze, nie wszędzie. Co było jednak przy tym wszystkim niezbyt dla mnie zrozumiale, to pewne onieśmielenie, a może wręcz lekkie zażenowanie, gdy pod- nosiłem ten temat na forum. Mam wrażenie, że było to obecne zarówno w moim zaufa- nym zespole jak i w zespole firmy, którą od- wiedzałem. Całym ciałem czułem, jakbym, mówiąc o tym i doceniając to z pasją, zaanga- Autor: Jacek Kleyff
 • 22. 22TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl żowaniem i wzruszeniem, wkraczał w jakieś biznesowe tabu, w obszar, w którym nie ma miejsca na takie słowa jak piękno, wrażliwość czy emocje. Ci sami ludzie, którzy przed chwilą na moich oczach byli uoso- bieniem zarządzania peł- nego najmądrzejszych praktyk i rzadkich emocji, nagle zawstydzili się lekko z tego powodu i wycofali. Miałem wrażenie, że to nie ten czas, nie to miejsce na takie słowa i emocje. Ucząc się zachowań i postępowania w bizne- sie, wszyscy uczymy się pewnych praktyk, któ- re dają nam specyficzne poczucie bezpieczeń- stwa i pozwalają zachowywać się przewidy- walnie dla obu stron. Jak w ustalonej grze, sformalizowanym tańcu. To, samo w sobie, nie jest złe i odgrywa dużą rolę w ogranicza- niu niepewności i, potencjalnie, totalnego chaosu. Ale juz z emocjami, które mogą sie poja- wiać się i są poza tym formatowa- niem, nie do koń- ca wiadomo, co zrobić. Summa summa- rum: najczęstszy frazes (niestety) misji organizacyjnych XX wie- ku - „ludzie najcenniejszym zasobem organi- zacji”, proszę poprawić w XXI wieku na „emocje ludzi najcenniejszym zasobem orga- nizacji”. Igor Zaborowski Global Sourcing Manager, Honeywell International Inc. Autor: Jacek Kleyff PROGRAM U!LIDER ‒ start 23 maja 2015 Zapraszamy do kontaktu: akademia@grupatrop.pl / 22 615 28 91 oraz na stronę WWW: Program U!Lider
 • 23. 23TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl Cykl żalu - emocje w procesie zmiany Proponujemy tym razem w „Tooltropie” pracę z tzw. Cyklem żalu, który obrazuje dynamikę przechodzenia emocji w zmianie. Niech to bę- dzie inspiracja do pracy podczas warsztatów i indywidualnych spotkań z waszymi klientami. Cykl żalu opisuje reakcje ludzi na zmianę w ważnych dla nich obszarach życia, zarówno zawodowego jak i prywatnego. Ty jako coach, trener, a może lider zapewne nie raz spotykałeś osoby, które złoszczą się na idące „nowe”, a może wręcz przeciwnie, tryskały optymizmem na wieść o zmianach. Z naszej perspektywy trener, lider, coach może pomóc przejść przez cykl żalu. Jego podstawo- wym narzędziem pracy jest aktywne słuchanie. Wiąże się ono z uwagą, choć niekoniecznie z akceptacją wypowiadanych poglądów. TOOLTROP NARZĘDZIOWNIK SPECJALISTY Sytuacja zmiany Emocja: Strach Zachowania:  Zaprzeczenie  Niedowierzanie Status Quo Emocja: Smutek, poczucie straty Zachowania:  Wycofanie  Negacja  „Tumiwisizm” Emocja: Złość Zachowania:  Agresja  Protest  Bierny opór Emocja: Radość Zachowania:  Adaptacja  Reorganizacja  Dostosowanie się
 • 24. TROPOWIEŚCI CO U NAS SŁYCHAĆ? Godzina prawdy mentora, czyli Jac Jakubow- ski w Trójce 16 stycznia Jac Jakubowski gościł w audycji „Godzina prawdy” u znanego dziennikarza ze społecznym zacięciem, swojego starego przy- jaciela i współpacownika z czasów walki z nar- komanią w Szkolnym Ośrodku Socjoterapeu- tycznym - SOS, Michała Olszańskiego. Jac uchylił rąbka tajemnicy na temat swojego ży- cia, muzyki i nie tylko. Jaki jest coach, super- wizor i były hipis Jac Jakubowski? Posłuchaj- cie :) Posłuchaj audycji >>> Cykl pod patronem merytorycznym TROP w Charakterach W lutowym wydaniu Charakterów znajdziecie kolejny 4 artykuł Doroty i Jaca Jakubowskich pt. „Pomyśl, poczuj, działaj”, czyli wsparcie liderów w działaniu. Grupa TROP w Vademecum Pracodawcy W roczniku Vademecum Pracodawcy znaj- dziecie artykuł Doroty Szczepan-Jakubowskiej „Daj pracę z sensem, a będziesz miał nowych ludzi”, a w nim wskazówki dla firm i HRowców jak przyciągnąć i zatrzymać w firmie kompe- tentych ludzi, którym chce się chcieć.
 • 25. 25TROPletter 2/2015 (21) www.grupatrop.pl KALENDARIUM CZYLI CO? GDZIE? KIEDY? Co? Gdzie? Kiedy? Kontakt STAŁE Program superwizyjno-mentoringowy Siedziba Grupy TROP* Dołącz w każdej chwili jac.jakubowski@grupatrop.pl Cykl Inspiracje On-line Dołącz w każdej chwili jac.jakubowski@grupatrop.pl DZIEŃ OTWARTY Zobacz jak działamy, czyli Grupa TROP od zaplecza oraz cały dzień seminariów, spotkań i rozwoju Siedziba Grupy TROP* 13.03.2015 11:00-18:00 akademia@grupatrop.pl MARZEC Trening Interpersonalny Zrozumieć siebie i innych Siedziba Grupy TROP* 25-29.03.2015 akademia@grupatrop.pl KWIECIEŃ Ogólnopolska konferencja warsztatowa „Pracuj z sensem” PRZEZ DIALOG DO JAKOŚCI Wkrótce informacje na stronie 9-10.04.2015 kontakt@tropemjakosci.pl RZECZPOSPOLITA KONFERENCJE: Vendor Performance Metrics & Risk Management „Dział zakupów jako wsparcie dla całej firmy – dobre praktyki współpracy z klientem wewnętrznym” – warsztat Dariusza Kropacza Siedziba Grupy TROP* 17.04.2015 paulina.wojcik@grupatrop.pl Szkoła Trenerów I stopnia - specjalizacja Rozpoczęcie kursu Siedziba Grupy TROP* 18.04.2015 akademia@grupatrop.pl Szkoła Coachów I stopnia - specjalizacja Rozpoczęcie kursu Siedziba Grupy TROP* 18.04.2015 akademia@grupatrop.pl Szkoła Trenerów I stopnia – moduł bazowy + specjalizacja Rozpoczęcie kursu Siedziba Grupy TROP* 25.04.2015 akademia@grupatrop.pl Szkoła Coachów I stopnia – moduł bazowy + specjalizacja Rozpoczęcie kursu Siedziba Grupy TROP* 25.04.2015 akademia@grupatrop.pl MAJ Program U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza Rozpoczęcie kursu Siedziba Grupy TROP* 23.05.2015 akademia@grupatrop.pl *Siedziba Grupy TROP, ul. Pożaryskiego 69, Warszawa