SlideShare a Scribd company logo
22 Taøi lieäu Hoäi nghò Khoa hoïc Quoác teá Ñieàu döôõng
Đánh giá kiến thức phòng và cấp cứu
sốc phản vệ của điều dưỡng
bệnh viện bắc Thăng Long năm 2013
TÓM TẮT
Nghiên cứu (NC) mô tả cắt ngang về phòng và cấp cứu sốc phản vệ
(SPV), được thực hiện tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, Sở y tế Hà Nội năm
2013, với cỡ mẫu 137 điều dưỡng (ĐD) trong toàn bộ các khoa lâm sàng
tham gia vào NC. Đối tượng NC đa số thuộc giới nữ và ở lứa tuổi trẻ, 38%
ĐD có trình độ cao đẳng, đại học. Kết quả cho thấy >90% ĐD có kiến thức
đúng về nguyên nhân SPV, các biện pháp dự phòng và cách xử trí. >90-100%
ĐD có kiến thức đúng để nhận biết về các triệu chứng biểu hiện của SPV,
cách sử dụng, liều dùng Adrenalin ở người lớn.
Tuy nhiên còn 56.2% ĐD chọn thời điểm xuất hiện triệu chứng đầu tiên
của SPV, 38% ĐD hiểu sai về liều dùng Adrenalin ở trẻ em (các ĐD này
chủ yếu công tác tại khoa Đông y và khoa liên chuyên khoa), đặc biệt còn
47,4% ĐD cho là vẫn thử test kháng sinh với người bệnh (NB) đã bị dị ứng
với kháng sinh đó, NC đã chỉ ra sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa
thâm niên công tác với kiến thức của ĐD về SPV nhưng có sự liên quan giữa
trình độ ĐD với kiến thức về SPV, ĐD cao đẳng, đại học có kiến thức đúng
cao hơn so với ĐD trung cấp về: Thời điểm xuất hiện sốc, cách xử trí tại chỗ
và khoảng cách tiêm Adrenalin. Từ kết quả NC bệnh viện có cơ sở thực hiện
công tác đào tạo liên tục và thường xuyên kiểm tra, giám sát về kiến thức
phòng và cấp cứu SPV, tăng sự an toàn cho và góp phần nâng cao chất lượng
chăm sóc NB tại Bệnh viện Bắc Thăng Long.
ABSTRACT
Cross sectional study about anaphylaxis shock was taken in Bac Thang
Long hospital in 2013. Study objects: 137 nurses, most of them are women
at young age. 38% of study objects had college and university’s degree.
The result show that, more than 90% of nurses had right knowledge about
causes, prevention and treatment of anaphylaxis shock. More than 90%
of nurses had right knowledge about anaphylaxis shock’s symptomps,
adrenalin’s dose and usage for adult. However, only 56,2% nurses know
when first anaphylaxis shock’s symptomp appeared 38% nurses had wrong
understanding about adrenalin’s dose for children ( these nurses are working
at traditional medical faculty and faculty of associated specialist), and 47,4%
nurses still did antibiotic test for patient whom had allergy with the same
antibiotic. There is no statistical difference between seniority and nurse’s
knowledge about anaphylaxis shock. However, there is connection between
nurse’s degree and knowledge about anaphylaxis shock. Nurses, who had
Nguyễn Thanh Vân*
*
Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện
Bắc Thăng Long
23Naêm 2014
ĐẶT VẤN ĐỀ
Sốc phản vệ là hội chứng lâm sàng biểu hiện
bằng tình trạng tụt huyết áp và giảm tưới máu tổ
chức, bản chất là phản ứng dị ứng rất nặng, sốc
phản vệ có thể do thuốc, máu và chế phẩm máu,
hóa chất, thức ăn, nọc côn trùng… Thuốc đưa vào
cơ thể bằng bất cứ đường nào đều có thể gây sốc
phản vệ. Sốc phản vệ có thể xảy ra ngay sau dùng
thuốc lần đầu hoặc sau dùng thuốc vài lần, một
người đã làm test nội bì âm tính vẫn có thể bị sốc
phản vệ với kháng sinh đó. Cấp cứu sốc phản vệ đòi
hỏi phải khẩn trương như cấp cứu ngừng tuần hoàn,
phải tiến hành ngay tại chỗ, các tai biến và tỷ lệ tử
vong do sốc phản vệ có thể giảm khi điều dưỡng
nắm được kiến thức để thực hiện đúng cách phòng
chống và chăm sóc người bệnh sốc phản vệ.
Bộ Y tế ban hành Thông tư 08/1999/TT-BYT
hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ quy định
các bác sĩ, điều dưỡng phải nắm vững phác đồ cấp
cứu sốc phản vệ để xử lý kịp thời khi phát hiện người
bệnh có biểu hiện của sốc phản vệ nhằm hạn chế
thấp nhất các tai biến cho người bệnh. Tại Bệnh viện
Bắc Thăng Long, yêu cầu bắt buộc đối với các bác
sĩ, điều dưỡng là phải nắm vững Thông tư 08/1999/
TT-BYT nhằm đảm bảo việc chủ động tốt nhất để xử
trí đạt hiệu quả tốt nhất khi phát hiện người bệnh có
biểu hiện sốc phản vệ. Để đánh giá kiến thức phòng
và cấp cứu sốc phản vệ của điều dưỡng Bệnh viện
Bắc Thăng Long, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu
mô tả cắt ngang nhằm các mục tiêu sau:
1. Đánh giá thực trạng kiến thức của điều
dưỡng tại các khoa lâm sàng về phòng và cấp cứu
sốc phản vệ.
2. Đề xuất giải pháp can thiệp nhằm nâng cao
kiến thức, kỹ năng phòng và cấp cứu sốc phản vệ.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.	Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ điều dưỡng
(ĐD) đang công tác tại các khoa lâm sàng (tổng
số: 137 điều dưỡng/12 khoa).
2.	Tiêu chuẩn loại trừ: Các điều dưỡng nghỉ phép,
nghỉ ốm, nghỉ thai sản vắng mặt trong thời gian
nghiên cứu và các điều dưỡng không đồng ý tham
gia nghiên cứu.
3.	Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 01/2013 đến
tháng 10/2013.
4.	Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang bằng
phỏng vấn theo bộ câu hỏi thiết kế sẵn.
5.	Nội dung NC: Phân tích đối tượng nghiên cứu
về tuổi, giới, trình độ, học vấn, thâm niên công tác
và kiến thức về sốc phản vệ theo nội dung phiếu
phỏng vấn.
KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN
1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu
Bảng 1. Phân bổ điều dưỡng theo tuổi và giới
Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ %
Giới
Nam 14 10.2
Nữ 123 89.8
Tuổi
£35 105 76.6
36-45 23 16.8
>45 9 6.6
Trung bình 31.9 ± 8.1 tuổi (22-55)
Nhận xét: Bảng 1 cho thấy đa số các ĐD thuộc
giới nữ (chiếm 89.8%), tỷ lệ này phù hợp với đặc
điểm chung về giới của ngành ĐD, lứa tuổi ≤35
unversity’s degree, have better knowledge than nurses who had lyceum’s
degree in following areas: Appearance of anaphylaxis shock, local treatment,
interval between adrenalin’s injection.
With study’s result, hospital will have the basis for continuous education,
permanent control and monitoring the knowledge about prevention and
emergency treatment of anaphylaxis shock. It will rise the safety, and quality
of patient’s health care in Bac Thang Long hospital.
24 Taøi lieäu Hoäi nghò Khoa hoïc Quoác teá Ñieàu döôõng
chiếm tới 76.6% phản ánh lực lượng ĐD của Bệnh
viện (BV) Bắc Thăng Long đa số là ở độ tuổi trẻ.
62%
38%
Trung c p
Cao đ ng -
Đ i h c
Biểu đồ 1. Phân bố điều dưỡng theo trình độ
Biểu đồ 1 cho thấy tỷ lệ ĐD có trình độ
cao đẳng, đại học chiếm 38%, phản ánh BV
coi trọng nhiều đến chất lượng nguồn nhân lực
ĐD, do đó BV có được số lượng ĐD cao đẳng,
đại học chiếm tỷ lệ tương đối cao (toàn quốc
khoảng 20%).
Biểu đồ 2. Đặc điểm về thâm niên công tác
Biểu đồ 2 phản ánh về thời gian công tác của
ĐD<20 năm (chiếm 88%), tỷ lệ này phù hợp với
thực tế bởi sự đồng thuận với kết quả về độ tuổi
của đối tượng nghiên cứu (ĐD trẻ chiếm đa số -
Bảng 1).
2. Kiến thức của điều dưỡng về phòng và cấp cứu sốc phản vệ
Bảng 2. Kiến thức về cách xử trí tại chỗ đối với sốc phản vệ
Kiến thức
Đúng Sai
SL TL% SL TL%
Ngừng ngay đường tiếp xúc với dị nguyên, cho người bệnh (NB)
nằm tại chỗ, có thể tiêm Adrenalin ngay dưới da, thở oxy rồi báo
với bác sĩ.
117 85,4 20 14,6
Tiêm Adrelalin 1ml/mg tiêm ngay dưới da với liều 1/2 – 1ống ở
người lớn.
137 100 0 0
Ở trẻ em tiêm ngay Adrelalin dưới da không quá 0.3ml (ống
1ml/mg + 9ml nước cất = 10ml, sau đó tiêm 0.1 ml/kg).
85 62,0 52 38,0
Tiếp tục tiêm Adrelanin liều như trên 10-15 phút/lần cho đến khi
huyết áp trở về bình thường.
116 84,7 21 15,3
Trong thời gian huyết áp chưa trở về bình thường, phải theo dõi
huyết áp 10-15 phút/lần.
108 78,8 29 21,2
Điều dưỡng được phép tiêm Adrenaline dưới da cho NB theo phác
đồ khi bác sĩ vắng mặt.
131 95,6 6 4,4
Nhận xét: Bảng 2 cho ta thấy 100% ĐD trả lời đúng về liều Adrenalin tiêm dưới da ở người lớn,
và 95,6% biết là ĐD được tiêm Adrenaline dưới da cho NB theo phác đồ khi bác sĩ vắng mặt. Có
85.4% ĐD trả lời đúng về cách xử trí ngay tại chỗ, tuy nhiên còn 38% ĐD trả lời sai về liều Adrenalin
ở trẻ em, tỷ lệ ĐD trả lời sai này chủ yếu là các ĐD công tác tại khoa Đông y, khoa liên chuyên khoa.
25Naêm 2014
Bảng 3. Kiến thức về các biện pháp dự phòng sốc phản vệ
Kiến thức
Đúng Sai
SL TL% SL TL%
Khai thác kỹ tiền sử dị ứng trước khi dùng thuốc 125 91,2 12 8,8
Có hộp chống sốc khi tiêm truyền, thử test 121 88,3 16 11,7
Nồng độ dung dịch kháng sinh (Penicilline, Streptomycin) thử test
là 100.000đv/ml
30 21,9 107 78,1
Theo dõi NB trong và sau khi thử test 132 96,4 5 3,6
Thời gian đọc kết quả test lẩy da là sau 20 phút 8 5,8 129 94.2
Không được thử test kháng sinh khi NB có tiền sử dị ứng với kháng
sinh đó
72 52,6 65 47,4
Danh mục quy định có trong hộp chống sốc 135 98,5 2 1,5
Nhận xét: Bảng 3 cho thấy phần lớn (91,2% - 98,5%) ĐD có kiến thức cơ bản, quan trọng về phòng
sốc phản vệ như: khai thác kỹ NB tiền sử dị ứng, theo dõi NB trong và sau khi thử test và danh mục có
trong hộp chống sốc, tuy nhiên còn 11,7% ĐD hiểu sai về việc phải có hộp chống sốc khi tiêm, đặc biệt
còn tới 47.4% ĐD cho là vẫn thử test kháng sinh cho NB có tiền sử dị ứng với kháng sinh đó, điều này
cho thấy sự thiếu hụt đáng kể về kiến thức cơ bản, quan trọng nhất mà ĐD phải hiểu để tránh sự nguy
hiểm cho NB.
.
Biểu đồ 3. Kiến thức về nguyên nhân sốc phản vệ
Theo biểu đồ 3 đa số (chiếm> 80-100%) ĐD hiểu đúng về các nguyên nhân gây sốc phản vệ. Tuy nhiên
còn 10,2% ĐD cho rằng máu và các sinh phẩm của máu không phải là nguyên nhân gây sốc phản vệ.
Biểu đồ 4. Kiến thức về triệu chứng của sốc phản vệ
26 Taøi lieäu Hoäi nghò Khoa hoïc Quoác teá Ñieàu döôõng
Theo biểu đồ 4, hầu hết (94,9-100%) ĐD biết về các biểu hiện về cảm giác và biểu hiện tuần hoàn,
các biểu hiện của NB như: mẩn ngứa, nổi mề đay, ban đỏ và biết về các biểu hiệu bất thường về hô hấp,
điều này cho thấy đạt tỷ lệ cao ĐD biết hướng dẫn để NB chủ động hợp tác và biết phát hiện các biểu hiện
sớm của sốc phản vệ, tuy nhiên chỉ có 56.2% trả lời đúng về triệu chứng đầu tiên có thể xuất hiện ngay
sau khi dùng thuốc hoặc sau dùng thuốc một thời gian.
Bảng 4. Liên quan giữa trình độ chuyên môn với kiến thức về thời gian và triệu chứng sốc phản vệ
Trình độ
Thời gian xuất hiện Biểu hiện trên da Biểu hiện hô hấp Biểu hiện tiêu hóa
Đúng Sai Đúng Sai Đúng Sai Đúng Sai
Trung Cấp
(n=85)
41
48.2%
44
51.8%
84
98.8%
1
1.2%
81
95.3%
4
4.7%
76
89.4%
9
10.6%
Cao đẳng, đại
học (n=52)
36
69.2%
16
30.8%
50
96.1%
2
5.9%
49
94.2%
3
5.8%
46
88.5%
6
11.5%
p <0.05 >0.05 >0.05 >0.05
Nhận xét: Bảng 4 cho thấy các ĐD cao đẳng, đại học hiểu đúng về thời gian xuất hiện triệu chứng
sốc phản vệ chiếm tỷ lệ cao hơn ĐD trung cấp, điều này phản ánh ĐD có trình độ cao hơn thì có kiến thức
sâu hơn về cơ chế của sốc phản vệ, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0.05).
Bảng 5. Liên quan giữa trình độ điều dưỡng và xử trí tại chỗ sốc phản vệ
Trình độ
Xử trí tại chỗ
Liều Adrenalin
ở trẻ em
Khoảng cách tiêm
Adrenalin
Đúng Sai Đúng Sai Đúng Sai
Trung cấp (n=85) 68
80%
17
20%
48
56.5%
37
43.5%
66
77.6%
19
22.4%
Cao đẳng, đại học
(n=52)
49
94.2%
3
5.8%
37
71.2%
15
28.8%
50
96.2%
2
3.8%
p <0.05 >0.05 <0.05
Nhận xét: Bảng 5 cho thấy các ĐD cao đẳng, đại học hiểu đúng về cách xử trí tại chỗ và khoảng cách
tiêm Adrenalin khi NB có biểu hiện sốc phản vệ chiếm tỷ lệ cao hơn so với ĐD trung cấp, điều này phản
ánh lên ĐD có trình độ cao hơn thì biết cách xử trí đúng hơn khi NB có biểu hiện sốc phản vệ, sự khác
biệt có ý nghĩa thống kê (p<0.05).
Bảng 6. Liên quan giữa thâm niên công tác với xử trí tại chỗ sốc phản vệ
Thâm niên
Xử trí tại chỗ
Liều Adrenalin
ở trẻ em
Khoảng cách tiêm
Adrenalin
Đúng Sai Đúng Sai Đúng Sai
< 10 năm
(n=90)
77
85.6%
13
14.4%
55
61.1%
35
38.9%
76
84.4%
14
15.6%
≥ 10 năm
(n=47)
40
85.1%
7
14.9%
30
63.8%
17
36.2%
40
85.1%
7
14.9%
p >0.05 >0.05 >0.05
Nhận xét: Bảng 6 cho thấy tỷ lệ ĐD hiểu đúng về cách xử trí tại chỗ, liều Adrenalin ở trẻ em và
khoảng cách tiêm Adrenalin khi NB có biểu hiện sốc phản vệ là tương đương, không có sự khác biệt về
ý nghĩa thống kê (p>0.05).
27Naêm 2014
KẾT LUẬN
Toàn bộ ĐD các khoa lâm sàng tại BV Bắc
Thăng Long tham gia vào nghiên cứu, đa số thuộc
giới nữ, còn trẻ có thời gian công tác <10 năm, tỷ
lệ ĐD có trình độ cao đẳng, đại học tương đối cao
so với tỷ lệ chung trên toàn quốc. Kết quả nghiên
cứu đưa ra:
-	Phần lớn (>90%) ĐD có kiến thức đúng về
nguyên nhân gây sốc phản vệ, các biện pháp dự
phòng và cách xử trí.
-	Hầu hết (>90-100%) ĐD có kiến thức để
nhận biết về các triệu chứng biểu hiện của sốc phản
vệ, cách sử dụng, liều dùng Adrenalin ở người lớn.
Tuy nhiên, tỷ lệ ĐD chọn thời điểm xuất hiện triệu
chứng đầu tiên của sốc phản vệ còn thấp (56.2%) và
còn tỷ lệ 38% ĐD hiểu sai về liều dùng Adrenalin ở
trẻ em (tập trung cao ở khoa Đông y và khoa Nhi),
đặc biệt là 47,4% ĐD cho là vẫn thử test kháng sinh
với NB đã bị dị ứng với loại kháng sinh đó.
-	Nghiên cứu đã chỉ ra là không có sự liên quan
giữa thâm niên công tác với kiến thức về sốc phản
vệ nhưng có sự liên quan giữa trình độ ĐD với kiến
thức về sốc phản vệ, điều này phản ánh lên rằng tỷ
lệ ĐD có trình độ cao đồng thuận với tỷ lệ kiến thức
đúng về sốc phản vệ như: Thời điểm xuất hiện sốc,
cách xử trí tại chỗ và khoảng cách tiêm Adrenalin.
KHUYẾN NGHỊ
-	Bệnh viện cần phải thực hiện tập huấn về
kiến thức, kỹ năng phòng sốc phản vệ trong kế
hoạch đào tạo liên tục cho toàn bộ ĐD làm việc
tại khoa lâm sàng, sử dụng kết quả từ nghiên cứu
này để tập huấn và giám sát điều dưỡng khi chăm
sóc NB.
-	Tổ kiểm tra bệnh viện kết hợp cùng phụ trách
khoa, ĐDT khoa thường xuyên kiểm tra, giám sát
về kiến thức, kỹ năng phòng sốc phản vệ, ưu tiên
nội dung này để kiểm tra và lấy kết quả để bình xét
thi đua hàng tháng với cá nhân ĐD.
-	Tăng tỷ lệ ĐD cao đẳng, đại học: Khuyến
khích cá nhân ĐD học lên trình độ cao hơn giúp
người ĐD tự tin khi chăm sóc NB, tăng cường sự
an toàn cho NB.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Y tế (2004), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh, Tập 1, Chăm sóc người bệnh sốc phản vệ,
Hà Nội, Tr. 72-73.
2. Bộ Y tế (2004), Kỹ thuật test lẩy da, Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh, Tập 2, Hà Nội, Tr.
57-60.
3. Bộ Y Tế (1999), Thông tư 08/1999-TT-BYT, Hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ, Hà Nội .
4. Bệnh viện Bạch Mai (2011), Sốc phản vệ, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, Tr.102-104,
Hà Nội.
5. Bệnh viện Bắc Thăng Long (2013), Báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch quý III
năm 2013, Hà Nội.
6. Trường Đại học Y Hà Nội (2001), Quá mẫn, Miễn dịch đại cương, Tr.135-184.

More Related Content

What's hot

RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý
RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ ÝRỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý
RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý
SoM
 
Sơ đồ điều trị hen theo GINA 2022
Sơ đồ điều trị hen theo GINA 2022Sơ đồ điều trị hen theo GINA 2022
Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu thuốc dòi - Bọ mắm - Pouzolzia zeylanica
Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu thuốc dòi - Bọ mắm - Pouzolzia zeylanicaXây dựng tiêu chuẩn dược liệu thuốc dòi - Bọ mắm - Pouzolzia zeylanica
Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu thuốc dòi - Bọ mắm - Pouzolzia zeylanica
Trinh Phan Canh
 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINHCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
SoM
 
Giới thiệu một số nguồn thông tin thuốc và TLTK trong thực hành Dược lâm sàng
Giới thiệu một số nguồn thông tin thuốc và TLTK  trong thực hành Dược lâm sàngGiới thiệu một số nguồn thông tin thuốc và TLTK  trong thực hành Dược lâm sàng
Giới thiệu một số nguồn thông tin thuốc và TLTK trong thực hành Dược lâm sàng
clbsvduoclamsang
 
Giáo Trình Điều Dưỡng Sản Phụ Khoa
Giáo Trình Điều Dưỡng Sản Phụ Khoa Giáo Trình Điều Dưỡng Sản Phụ Khoa
Giáo Trình Điều Dưỡng Sản Phụ Khoa
nataliej4
 
Phá thai
Phá thaiPhá thai
Phá thai
SoM
 
N1T1-Thực tập tìm thông tin thuốc
N1T1-Thực tập tìm thông tin thuốcN1T1-Thực tập tìm thông tin thuốc
N1T1-Thực tập tìm thông tin thuốc
HA VO THI
 
Tránh thai khẩn cấp
Tránh thai khẩn cấpTránh thai khẩn cấp
Tránh thai khẩn cấp
SoM
 
Bài giảng Tương kỵ thuốc tiêm
Bài giảng Tương kỵ thuốc tiêm Bài giảng Tương kỵ thuốc tiêm
Bài giảng Tương kỵ thuốc tiêm
HA VO THI
 
GIẢI PHẪU Y HỌC HCM - TẬP 1 - Chủ biên_Nguyễn Hoàng Vũ.pdf
GIẢI PHẪU Y HỌC HCM - TẬP 1 - Chủ biên_Nguyễn Hoàng Vũ.pdfGIẢI PHẪU Y HỌC HCM - TẬP 1 - Chủ biên_Nguyễn Hoàng Vũ.pdf
GIẢI PHẪU Y HỌC HCM - TẬP 1 - Chủ biên_Nguyễn Hoàng Vũ.pdf
SoM
 
SỬ DỤNG THUỐC
SỬ DỤNG THUỐCSỬ DỤNG THUỐC
SỬ DỤNG THUỐC
SoM
 
Luận văn: Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người...
Luận văn: Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người...Luận văn: Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người...
Luận văn: Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người...
Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
Biện luận lâm sàng và cận lâm sàng
Biện luận lâm sàng và cận lâm sàngBiện luận lâm sàng và cận lâm sàng
Biện luận lâm sàng và cận lâm sàng
Great Doctor
 
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔICẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI
SoM
 
Rối loạn tiền mãn kinh
Rối loạn tiền mãn kinhRối loạn tiền mãn kinh
Rối loạn tiền mãn kinh
SoM
 
DỊCH TỄ HỌC BỆNH NGHỀ NGHIỆP
DỊCH TỄ HỌC BỆNH NGHỀ NGHIỆPDỊCH TỄ HỌC BỆNH NGHỀ NGHIỆP
DỊCH TỄ HỌC BỆNH NGHỀ NGHIỆP
SoM
 
(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf
(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf
(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf
ThanhPham321538
 
BÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ PHÂN TÍCH CHI PHÍ HIỆU QUẢ
BÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ PHÂN TÍCH CHI PHÍ HIỆU QUẢ BÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ PHÂN TÍCH CHI PHÍ HIỆU QUẢ
BÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ PHÂN TÍCH CHI PHÍ HIỆU QUẢ
nataliej4
 

What's hot (20)

RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý
RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ ÝRỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý
RỐI LOẠN TĂNG ĐỘNG GIẢM CHÚ Ý
 
Sơ đồ điều trị hen theo GINA 2022
Sơ đồ điều trị hen theo GINA 2022Sơ đồ điều trị hen theo GINA 2022
Sơ đồ điều trị hen theo GINA 2022
 
Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu thuốc dòi - Bọ mắm - Pouzolzia zeylanica
Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu thuốc dòi - Bọ mắm - Pouzolzia zeylanicaXây dựng tiêu chuẩn dược liệu thuốc dòi - Bọ mắm - Pouzolzia zeylanica
Xây dựng tiêu chuẩn dược liệu thuốc dòi - Bọ mắm - Pouzolzia zeylanica
 
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINHCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘNG KINH
 
Giới thiệu một số nguồn thông tin thuốc và TLTK trong thực hành Dược lâm sàng
Giới thiệu một số nguồn thông tin thuốc và TLTK  trong thực hành Dược lâm sàngGiới thiệu một số nguồn thông tin thuốc và TLTK  trong thực hành Dược lâm sàng
Giới thiệu một số nguồn thông tin thuốc và TLTK trong thực hành Dược lâm sàng
 
GOLD-2023-VNODIC.pdf
GOLD-2023-VNODIC.pdfGOLD-2023-VNODIC.pdf
GOLD-2023-VNODIC.pdf
 
Giáo Trình Điều Dưỡng Sản Phụ Khoa
Giáo Trình Điều Dưỡng Sản Phụ Khoa Giáo Trình Điều Dưỡng Sản Phụ Khoa
Giáo Trình Điều Dưỡng Sản Phụ Khoa
 
Phá thai
Phá thaiPhá thai
Phá thai
 
N1T1-Thực tập tìm thông tin thuốc
N1T1-Thực tập tìm thông tin thuốcN1T1-Thực tập tìm thông tin thuốc
N1T1-Thực tập tìm thông tin thuốc
 
Tránh thai khẩn cấp
Tránh thai khẩn cấpTránh thai khẩn cấp
Tránh thai khẩn cấp
 
Bài giảng Tương kỵ thuốc tiêm
Bài giảng Tương kỵ thuốc tiêm Bài giảng Tương kỵ thuốc tiêm
Bài giảng Tương kỵ thuốc tiêm
 
GIẢI PHẪU Y HỌC HCM - TẬP 1 - Chủ biên_Nguyễn Hoàng Vũ.pdf
GIẢI PHẪU Y HỌC HCM - TẬP 1 - Chủ biên_Nguyễn Hoàng Vũ.pdfGIẢI PHẪU Y HỌC HCM - TẬP 1 - Chủ biên_Nguyễn Hoàng Vũ.pdf
GIẢI PHẪU Y HỌC HCM - TẬP 1 - Chủ biên_Nguyễn Hoàng Vũ.pdf
 
SỬ DỤNG THUỐC
SỬ DỤNG THUỐCSỬ DỤNG THUỐC
SỬ DỤNG THUỐC
 
Luận văn: Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người...
Luận văn: Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người...Luận văn: Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người...
Luận văn: Nghiên cứu tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở người...
 
Biện luận lâm sàng và cận lâm sàng
Biện luận lâm sàng và cận lâm sàngBiện luận lâm sàng và cận lâm sàng
Biện luận lâm sàng và cận lâm sàng
 
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔICẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI
 
Rối loạn tiền mãn kinh
Rối loạn tiền mãn kinhRối loạn tiền mãn kinh
Rối loạn tiền mãn kinh
 
DỊCH TỄ HỌC BỆNH NGHỀ NGHIỆP
DỊCH TỄ HỌC BỆNH NGHỀ NGHIỆPDỊCH TỄ HỌC BỆNH NGHỀ NGHIỆP
DỊCH TỄ HỌC BỆNH NGHỀ NGHIỆP
 
(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf
(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf
(KDIGO) 2022 về Quản lý đái tháo đường kèm bệnh thận mạn.pdf
 
BÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ PHÂN TÍCH CHI PHÍ HIỆU QUẢ
BÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ PHÂN TÍCH CHI PHÍ HIỆU QUẢ BÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ PHÂN TÍCH CHI PHÍ HIỆU QUẢ
BÀI GIẢNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ Y TẾ PHÂN TÍCH CHI PHÍ HIỆU QUẢ
 

Similar to Danh gia-kien-thuc-ve-soc-phan-ve

ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
hanhha12
 
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
hanhha12
 
7. vân bac thang long
7. vân bac thang long7. vân bac thang long
7. vân bac thang longvinhvd12
 
7. vân bac thang long
7. vân bac thang long7. vân bac thang long
7. vân bac thang longvinhvd12
 
3. ban tin
3. ban tin3. ban tin
3. ban tin
ngoc thach dang
 
Xét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổi
Xét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổiXét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổi
Xét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổi
ThanhTNDoan
 
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tại Bệ...
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tại Bệ...Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tại Bệ...
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tại Bệ...
Man_Ebook
 
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ TUÂN THỦ THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ TUÂN THỦ THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY KHẢO SÁT MỨC ĐỘ TUÂN THỦ THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ TUÂN THỦ THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY
nataliej4
 
Antoanthuoc bai giang cho dieu duong bv tmhtw
Antoanthuoc bai giang cho dieu duong bv tmhtwAntoanthuoc bai giang cho dieu duong bv tmhtw
Antoanthuoc bai giang cho dieu duong bv tmhtw
An Phạm
 
Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ
Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ
Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ
SoM
 
SU DUNG KS GS HOANG ANH.pptx
SU DUNG KS GS HOANG ANH.pptxSU DUNG KS GS HOANG ANH.pptx
SU DUNG KS GS HOANG ANH.pptx
chapmanclark
 
Khangsinh
KhangsinhKhangsinh
Khangsinh
SauDaiHocYHGD
 
Khangsinh
KhangsinhKhangsinh
Khangsinh
SauDaiHocYHGD
 
Phanve56
Phanve56Phanve56
Phanve56
Pham Dzung
 
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾ
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾPHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾ
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾ
HA VO THI
 
TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TRONG TIỆT TRỪ HELICOBATER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ ...
TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TRONG TIỆT TRỪ HELICOBATER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ ...TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TRONG TIỆT TRỪ HELICOBATER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ ...
TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TRONG TIỆT TRỪ HELICOBATER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ ...
SoM
 
Phản vệ ở trẻ nhũ nhi.pdf
Phản vệ ở trẻ nhũ nhi.pdfPhản vệ ở trẻ nhũ nhi.pdf
Phản vệ ở trẻ nhũ nhi.pdf
Bs. Nhữ Thu Hà
 
HEN TRẺ EM
HEN TRẺ EMHEN TRẺ EM
HEN TRẺ EM
SoM
 
QUẢN LÝ BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ
QUẢN LÝ BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊQUẢN LÝ BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ
QUẢN LÝ BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ
SoM
 

Similar to Danh gia-kien-thuc-ve-soc-phan-ve (20)

ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
 
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
ADR PHÒNG TRÁNH ĐƯỢC VÀ DỰ PHÒNG ADR HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM CỦA CẢNH GIÁC DƯỢC_1...
 
7. vân bac thang long
7. vân bac thang long7. vân bac thang long
7. vân bac thang long
 
7. vân bac thang long
7. vân bac thang long7. vân bac thang long
7. vân bac thang long
 
3. ban tin
3. ban tin3. ban tin
3. ban tin
 
Xét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổi
Xét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổiXét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổi
Xét nghiệm genexpert mtb/rif đờm trong chẩn đoán la phổi
 
068
068068
068
 
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tại Bệ...
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tại Bệ...Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tại Bệ...
Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn huyết tại Bệ...
 
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ TUÂN THỦ THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ TUÂN THỦ THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY KHẢO SÁT MỨC ĐỘ TUÂN THỦ THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY
KHẢO SÁT MỨC ĐỘ TUÂN THỦ THỰC HÀNH PHÒNG NGỪA VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY
 
Antoanthuoc bai giang cho dieu duong bv tmhtw
Antoanthuoc bai giang cho dieu duong bv tmhtwAntoanthuoc bai giang cho dieu duong bv tmhtw
Antoanthuoc bai giang cho dieu duong bv tmhtw
 
Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ
Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ
Nghiên cứu ngộ độc thuốc trừ sâu phopho hữu cơ
 
SU DUNG KS GS HOANG ANH.pptx
SU DUNG KS GS HOANG ANH.pptxSU DUNG KS GS HOANG ANH.pptx
SU DUNG KS GS HOANG ANH.pptx
 
Khangsinh
KhangsinhKhangsinh
Khangsinh
 
Khangsinh
KhangsinhKhangsinh
Khangsinh
 
Phanve56
Phanve56Phanve56
Phanve56
 
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾ
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾPHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾ
PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BN NHỒI MÁU NÃO CẤP TẠI BVTW HUẾ
 
TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TRONG TIỆT TRỪ HELICOBATER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ ...
TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TRONG TIỆT TRỪ HELICOBATER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ ...TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TRONG TIỆT TRỪ HELICOBATER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ ...
TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ TRONG TIỆT TRỪ HELICOBATER PYLORI Ở BỆNH NHÂN VIÊM LOÉT DẠ ...
 
Phản vệ ở trẻ nhũ nhi.pdf
Phản vệ ở trẻ nhũ nhi.pdfPhản vệ ở trẻ nhũ nhi.pdf
Phản vệ ở trẻ nhũ nhi.pdf
 
HEN TRẺ EM
HEN TRẺ EMHEN TRẺ EM
HEN TRẺ EM
 
QUẢN LÝ BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ
QUẢN LÝ BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊQUẢN LÝ BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ
QUẢN LÝ BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH KHÁNG TRỊ
 

More from banbientap

Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổiInsulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
banbientap
 
Vang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinhVang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinh
banbientap
 
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanhNghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
banbientap
 
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-banCap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
banbientap
 
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-doNhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
banbientap
 
Phan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co banPhan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co ban
banbientap
 
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-210. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
banbientap
 
Lac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cungLac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cung
banbientap
 
Vaccin HPV đa hóa trị
Vaccin HPV đa hóa trịVaccin HPV đa hóa trị
Vaccin HPV đa hóa trị
banbientap
 
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tamDat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
banbientap
 
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinhNhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
banbientap
 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
banbientap
 
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copdChan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
banbientap
 
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinhCach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
banbientap
 
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duongXu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
banbientap
 
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-bBo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
banbientap
 
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-taoQuy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
banbientap
 
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-machQuy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
banbientap
 
10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc
banbientap
 
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieuQuy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
banbientap
 

More from banbientap (20)

Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổiInsulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
Insulin trên bệnh nhân đái tháo đường cao tuổi
 
Vang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinhVang-da-so-sinh
Vang-da-so-sinh
 
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanhNghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
Nghien cuu-hinh-anh-mach-vanh
 
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-banCap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
Cap cuu-ngung-tuan-hoan-co-ban
 
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-doNhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
Nhung van-de-co-ban-ve-dien-tam-do
 
Phan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co banPhan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co ban
 
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-210. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
10. tiep-can-ca-lam-sang-pkpd-khang-sinh-2
 
Lac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cungLac noi-mac-tu-cung
Lac noi-mac-tu-cung
 
Vaccin HPV đa hóa trị
Vaccin HPV đa hóa trịVaccin HPV đa hóa trị
Vaccin HPV đa hóa trị
 
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tamDat catheter-tinh-mach-trung-tam
Dat catheter-tinh-mach-trung-tam
 
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinhNhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
Nhung diem-giong-va-khac-nhau-giua-hen-phe-quan-va-benh-phoi-tac-nghen-man-tinh
 
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x-quang phổi, và kết quả khí máu của bệnh nhân ...
 
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copdChan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
Chan doan-benh-co-roi-loan-thong-khi-man-tinh-hen-phe-quan-copd
 
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinhCach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
Cach doc-phim-chup-cat-lop-vi-tinh
 
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duongXu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
Xu tri-toi-uu-tang-huyet-ap-dai-thao-duong
 
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-bBo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
Bo y-te-huong-dan-chan-doan-dieu-tri-viem-gan-b
 
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-taoQuy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
Quy trinh-ky-thuat-than-nhan-tao
 
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-machQuy trinh-phau-thuat-tim-mach
Quy trinh-phau-thuat-tim-mach
 
10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc10 hoi chung trong than hoc
10 hoi chung trong than hoc
 
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieuQuy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
Quy trinh-phau-thuat-tiet-nieu
 

Recently uploaded

NCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻ
NCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻNCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻ
NCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻ
fdgdfsgsdfgsdf
 
ĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà Nẵng
ĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà NẵngĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà Nẵng
ĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà Nẵng
Đa khoa Đà Nẵng 180 Trần Phú
 
de-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdf
de-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdfde-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdf
de-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdf
PhngAnhPhm68
 
Hệ miễn dịch bảo vệ hô hấp Module hô hấp
Hệ miễn dịch bảo vệ hô hấp Module hô hấpHệ miễn dịch bảo vệ hô hấp Module hô hấp
Hệ miễn dịch bảo vệ hô hấp Module hô hấp
HieuNguyen118787
 
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơiSGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
fdgdfsgsdfgsdf
 
NCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hay
NCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hayNCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hay
NCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hay
HongBiThi1
 
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdfDanh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Phngon26
 
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạSGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
HongBiThi1
 
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hayNCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
HongBiThi1
 
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạSGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạSGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
HongBiThi1
 
SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.
SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.
SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.
fdgdfsgsdfgsdf
 
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạnSGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
HongBiThi1
 
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạnSGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
fdgdfsgsdfgsdf
 
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọngNCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
fdgdfsgsdfgsdf
 
Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdf
Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdfDanh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdf
Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdf
Phngon26
 
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.pptung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
HongBiThi1
 
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạNCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
fdgdfsgsdfgsdf
 
Sách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đen
Sách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đenSách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đen
Sách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đen
HongBiThi1
 
BV Bach Mai - Tam than, bệnh án hội chẩn
BV Bach Mai - Tam than, bệnh án hội chẩnBV Bach Mai - Tam than, bệnh án hội chẩn
BV Bach Mai - Tam than, bệnh án hội chẩn
nhNguyn571670
 

Recently uploaded (20)

NCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻ
NCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻNCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻ
NCT_Khoang.pdf hay nha các bạn bác sĩ trẻ
 
ĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà Nẵng
ĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà NẵngĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà Nẵng
ĐÁNH GIÁ 10 Địa Chỉ Phá Thai Ở Đâu Đà Nẵng
 
de-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdf
de-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdfde-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdf
de-cuong-700-cau-hoi-trac-nghiem-on-tap-mon-hoa-phan-tich-1-co-dap-an-4472.pdf
 
Hệ miễn dịch bảo vệ hô hấp Module hô hấp
Hệ miễn dịch bảo vệ hô hấp Module hô hấpHệ miễn dịch bảo vệ hô hấp Module hô hấp
Hệ miễn dịch bảo vệ hô hấp Module hô hấp
 
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơiSGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
SGK Hội chứng chèn ép khoang.pdf hay các bạn ơi
 
NCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hay
NCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hayNCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hay
NCT_Gãy xương chậu Bs. Đỗ Văn Minh.pdf rất hay
 
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdfDanh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
Danh sách các đợt đánh giá GxP (30_05_2024).pdf
 
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạSGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
SGK mới chảy máu sau đẻ.pdf hay lắm các bạn ạ
 
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hayNCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
NCT_VẾT THƯƠNG BÀN TAY - thầy Minh.pdf hay
 
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạSGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
SGK Nhiễm trùng bàn tay.pdf rất hay các bạn ạ
 
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạSGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
SGK hóa sinh màng tế bào.pdf rất hay các bạn ạ
 
SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.
SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.
SGK mới thai quá ngày sinh.pdf ngắn gọn, súc tích.
 
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạnSGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
SGK hóa sinh hormon.pdf rất đầy đủ các bạn
 
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạnSGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
SGK mới đa ối thiểu ối.pdf hay lắm các bạn
 
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọngNCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
NCT_Nhiễm trùng bàn tay. BS Hòa.pdf quan trọng
 
Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdf
Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdfDanh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdf
Danh sách các công ty trong nước đạt tiêu chuẩn GMP (30_05_2024).pdf
 
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.pptung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
ung thư phụ khoa và Ung thư buồng trứng.ppt
 
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạNCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
NCT_HC CHÈN ÉP KHOANG - thầy Minh.pdf rất hay các bạn ạ
 
Sách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đen
Sách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đenSách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đen
Sách Giải-Phẫu-Người-Đại-Học-Y-Hà-Nội đỏ đen
 
BV Bach Mai - Tam than, bệnh án hội chẩn
BV Bach Mai - Tam than, bệnh án hội chẩnBV Bach Mai - Tam than, bệnh án hội chẩn
BV Bach Mai - Tam than, bệnh án hội chẩn
 

Danh gia-kien-thuc-ve-soc-phan-ve

  • 1. 22 Taøi lieäu Hoäi nghò Khoa hoïc Quoác teá Ñieàu döôõng Đánh giá kiến thức phòng và cấp cứu sốc phản vệ của điều dưỡng bệnh viện bắc Thăng Long năm 2013 TÓM TẮT Nghiên cứu (NC) mô tả cắt ngang về phòng và cấp cứu sốc phản vệ (SPV), được thực hiện tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, Sở y tế Hà Nội năm 2013, với cỡ mẫu 137 điều dưỡng (ĐD) trong toàn bộ các khoa lâm sàng tham gia vào NC. Đối tượng NC đa số thuộc giới nữ và ở lứa tuổi trẻ, 38% ĐD có trình độ cao đẳng, đại học. Kết quả cho thấy >90% ĐD có kiến thức đúng về nguyên nhân SPV, các biện pháp dự phòng và cách xử trí. >90-100% ĐD có kiến thức đúng để nhận biết về các triệu chứng biểu hiện của SPV, cách sử dụng, liều dùng Adrenalin ở người lớn. Tuy nhiên còn 56.2% ĐD chọn thời điểm xuất hiện triệu chứng đầu tiên của SPV, 38% ĐD hiểu sai về liều dùng Adrenalin ở trẻ em (các ĐD này chủ yếu công tác tại khoa Đông y và khoa liên chuyên khoa), đặc biệt còn 47,4% ĐD cho là vẫn thử test kháng sinh với người bệnh (NB) đã bị dị ứng với kháng sinh đó, NC đã chỉ ra sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa thâm niên công tác với kiến thức của ĐD về SPV nhưng có sự liên quan giữa trình độ ĐD với kiến thức về SPV, ĐD cao đẳng, đại học có kiến thức đúng cao hơn so với ĐD trung cấp về: Thời điểm xuất hiện sốc, cách xử trí tại chỗ và khoảng cách tiêm Adrenalin. Từ kết quả NC bệnh viện có cơ sở thực hiện công tác đào tạo liên tục và thường xuyên kiểm tra, giám sát về kiến thức phòng và cấp cứu SPV, tăng sự an toàn cho và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc NB tại Bệnh viện Bắc Thăng Long. ABSTRACT Cross sectional study about anaphylaxis shock was taken in Bac Thang Long hospital in 2013. Study objects: 137 nurses, most of them are women at young age. 38% of study objects had college and university’s degree. The result show that, more than 90% of nurses had right knowledge about causes, prevention and treatment of anaphylaxis shock. More than 90% of nurses had right knowledge about anaphylaxis shock’s symptomps, adrenalin’s dose and usage for adult. However, only 56,2% nurses know when first anaphylaxis shock’s symptomp appeared 38% nurses had wrong understanding about adrenalin’s dose for children ( these nurses are working at traditional medical faculty and faculty of associated specialist), and 47,4% nurses still did antibiotic test for patient whom had allergy with the same antibiotic. There is no statistical difference between seniority and nurse’s knowledge about anaphylaxis shock. However, there is connection between nurse’s degree and knowledge about anaphylaxis shock. Nurses, who had Nguyễn Thanh Vân* * Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bắc Thăng Long
  • 2. 23Naêm 2014 ĐẶT VẤN ĐỀ Sốc phản vệ là hội chứng lâm sàng biểu hiện bằng tình trạng tụt huyết áp và giảm tưới máu tổ chức, bản chất là phản ứng dị ứng rất nặng, sốc phản vệ có thể do thuốc, máu và chế phẩm máu, hóa chất, thức ăn, nọc côn trùng… Thuốc đưa vào cơ thể bằng bất cứ đường nào đều có thể gây sốc phản vệ. Sốc phản vệ có thể xảy ra ngay sau dùng thuốc lần đầu hoặc sau dùng thuốc vài lần, một người đã làm test nội bì âm tính vẫn có thể bị sốc phản vệ với kháng sinh đó. Cấp cứu sốc phản vệ đòi hỏi phải khẩn trương như cấp cứu ngừng tuần hoàn, phải tiến hành ngay tại chỗ, các tai biến và tỷ lệ tử vong do sốc phản vệ có thể giảm khi điều dưỡng nắm được kiến thức để thực hiện đúng cách phòng chống và chăm sóc người bệnh sốc phản vệ. Bộ Y tế ban hành Thông tư 08/1999/TT-BYT hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ quy định các bác sĩ, điều dưỡng phải nắm vững phác đồ cấp cứu sốc phản vệ để xử lý kịp thời khi phát hiện người bệnh có biểu hiện của sốc phản vệ nhằm hạn chế thấp nhất các tai biến cho người bệnh. Tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, yêu cầu bắt buộc đối với các bác sĩ, điều dưỡng là phải nắm vững Thông tư 08/1999/ TT-BYT nhằm đảm bảo việc chủ động tốt nhất để xử trí đạt hiệu quả tốt nhất khi phát hiện người bệnh có biểu hiện sốc phản vệ. Để đánh giá kiến thức phòng và cấp cứu sốc phản vệ của điều dưỡng Bệnh viện Bắc Thăng Long, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm các mục tiêu sau: 1. Đánh giá thực trạng kiến thức của điều dưỡng tại các khoa lâm sàng về phòng và cấp cứu sốc phản vệ. 2. Đề xuất giải pháp can thiệp nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng và cấp cứu sốc phản vệ. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Đối tượng nghiên cứu: Toàn bộ điều dưỡng (ĐD) đang công tác tại các khoa lâm sàng (tổng số: 137 điều dưỡng/12 khoa). 2. Tiêu chuẩn loại trừ: Các điều dưỡng nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ thai sản vắng mặt trong thời gian nghiên cứu và các điều dưỡng không đồng ý tham gia nghiên cứu. 3. Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 01/2013 đến tháng 10/2013. 4. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang bằng phỏng vấn theo bộ câu hỏi thiết kế sẵn. 5. Nội dung NC: Phân tích đối tượng nghiên cứu về tuổi, giới, trình độ, học vấn, thâm niên công tác và kiến thức về sốc phản vệ theo nội dung phiếu phỏng vấn. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu Bảng 1. Phân bổ điều dưỡng theo tuổi và giới Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ % Giới Nam 14 10.2 Nữ 123 89.8 Tuổi £35 105 76.6 36-45 23 16.8 >45 9 6.6 Trung bình 31.9 ± 8.1 tuổi (22-55) Nhận xét: Bảng 1 cho thấy đa số các ĐD thuộc giới nữ (chiếm 89.8%), tỷ lệ này phù hợp với đặc điểm chung về giới của ngành ĐD, lứa tuổi ≤35 unversity’s degree, have better knowledge than nurses who had lyceum’s degree in following areas: Appearance of anaphylaxis shock, local treatment, interval between adrenalin’s injection. With study’s result, hospital will have the basis for continuous education, permanent control and monitoring the knowledge about prevention and emergency treatment of anaphylaxis shock. It will rise the safety, and quality of patient’s health care in Bac Thang Long hospital.
  • 3. 24 Taøi lieäu Hoäi nghò Khoa hoïc Quoác teá Ñieàu döôõng chiếm tới 76.6% phản ánh lực lượng ĐD của Bệnh viện (BV) Bắc Thăng Long đa số là ở độ tuổi trẻ. 62% 38% Trung c p Cao đ ng - Đ i h c Biểu đồ 1. Phân bố điều dưỡng theo trình độ Biểu đồ 1 cho thấy tỷ lệ ĐD có trình độ cao đẳng, đại học chiếm 38%, phản ánh BV coi trọng nhiều đến chất lượng nguồn nhân lực ĐD, do đó BV có được số lượng ĐD cao đẳng, đại học chiếm tỷ lệ tương đối cao (toàn quốc khoảng 20%). Biểu đồ 2. Đặc điểm về thâm niên công tác Biểu đồ 2 phản ánh về thời gian công tác của ĐD<20 năm (chiếm 88%), tỷ lệ này phù hợp với thực tế bởi sự đồng thuận với kết quả về độ tuổi của đối tượng nghiên cứu (ĐD trẻ chiếm đa số - Bảng 1). 2. Kiến thức của điều dưỡng về phòng và cấp cứu sốc phản vệ Bảng 2. Kiến thức về cách xử trí tại chỗ đối với sốc phản vệ Kiến thức Đúng Sai SL TL% SL TL% Ngừng ngay đường tiếp xúc với dị nguyên, cho người bệnh (NB) nằm tại chỗ, có thể tiêm Adrenalin ngay dưới da, thở oxy rồi báo với bác sĩ. 117 85,4 20 14,6 Tiêm Adrelalin 1ml/mg tiêm ngay dưới da với liều 1/2 – 1ống ở người lớn. 137 100 0 0 Ở trẻ em tiêm ngay Adrelalin dưới da không quá 0.3ml (ống 1ml/mg + 9ml nước cất = 10ml, sau đó tiêm 0.1 ml/kg). 85 62,0 52 38,0 Tiếp tục tiêm Adrelanin liều như trên 10-15 phút/lần cho đến khi huyết áp trở về bình thường. 116 84,7 21 15,3 Trong thời gian huyết áp chưa trở về bình thường, phải theo dõi huyết áp 10-15 phút/lần. 108 78,8 29 21,2 Điều dưỡng được phép tiêm Adrenaline dưới da cho NB theo phác đồ khi bác sĩ vắng mặt. 131 95,6 6 4,4 Nhận xét: Bảng 2 cho ta thấy 100% ĐD trả lời đúng về liều Adrenalin tiêm dưới da ở người lớn, và 95,6% biết là ĐD được tiêm Adrenaline dưới da cho NB theo phác đồ khi bác sĩ vắng mặt. Có 85.4% ĐD trả lời đúng về cách xử trí ngay tại chỗ, tuy nhiên còn 38% ĐD trả lời sai về liều Adrenalin ở trẻ em, tỷ lệ ĐD trả lời sai này chủ yếu là các ĐD công tác tại khoa Đông y, khoa liên chuyên khoa.
  • 4. 25Naêm 2014 Bảng 3. Kiến thức về các biện pháp dự phòng sốc phản vệ Kiến thức Đúng Sai SL TL% SL TL% Khai thác kỹ tiền sử dị ứng trước khi dùng thuốc 125 91,2 12 8,8 Có hộp chống sốc khi tiêm truyền, thử test 121 88,3 16 11,7 Nồng độ dung dịch kháng sinh (Penicilline, Streptomycin) thử test là 100.000đv/ml 30 21,9 107 78,1 Theo dõi NB trong và sau khi thử test 132 96,4 5 3,6 Thời gian đọc kết quả test lẩy da là sau 20 phút 8 5,8 129 94.2 Không được thử test kháng sinh khi NB có tiền sử dị ứng với kháng sinh đó 72 52,6 65 47,4 Danh mục quy định có trong hộp chống sốc 135 98,5 2 1,5 Nhận xét: Bảng 3 cho thấy phần lớn (91,2% - 98,5%) ĐD có kiến thức cơ bản, quan trọng về phòng sốc phản vệ như: khai thác kỹ NB tiền sử dị ứng, theo dõi NB trong và sau khi thử test và danh mục có trong hộp chống sốc, tuy nhiên còn 11,7% ĐD hiểu sai về việc phải có hộp chống sốc khi tiêm, đặc biệt còn tới 47.4% ĐD cho là vẫn thử test kháng sinh cho NB có tiền sử dị ứng với kháng sinh đó, điều này cho thấy sự thiếu hụt đáng kể về kiến thức cơ bản, quan trọng nhất mà ĐD phải hiểu để tránh sự nguy hiểm cho NB. . Biểu đồ 3. Kiến thức về nguyên nhân sốc phản vệ Theo biểu đồ 3 đa số (chiếm> 80-100%) ĐD hiểu đúng về các nguyên nhân gây sốc phản vệ. Tuy nhiên còn 10,2% ĐD cho rằng máu và các sinh phẩm của máu không phải là nguyên nhân gây sốc phản vệ. Biểu đồ 4. Kiến thức về triệu chứng của sốc phản vệ
  • 5. 26 Taøi lieäu Hoäi nghò Khoa hoïc Quoác teá Ñieàu döôõng Theo biểu đồ 4, hầu hết (94,9-100%) ĐD biết về các biểu hiện về cảm giác và biểu hiện tuần hoàn, các biểu hiện của NB như: mẩn ngứa, nổi mề đay, ban đỏ và biết về các biểu hiệu bất thường về hô hấp, điều này cho thấy đạt tỷ lệ cao ĐD biết hướng dẫn để NB chủ động hợp tác và biết phát hiện các biểu hiện sớm của sốc phản vệ, tuy nhiên chỉ có 56.2% trả lời đúng về triệu chứng đầu tiên có thể xuất hiện ngay sau khi dùng thuốc hoặc sau dùng thuốc một thời gian. Bảng 4. Liên quan giữa trình độ chuyên môn với kiến thức về thời gian và triệu chứng sốc phản vệ Trình độ Thời gian xuất hiện Biểu hiện trên da Biểu hiện hô hấp Biểu hiện tiêu hóa Đúng Sai Đúng Sai Đúng Sai Đúng Sai Trung Cấp (n=85) 41 48.2% 44 51.8% 84 98.8% 1 1.2% 81 95.3% 4 4.7% 76 89.4% 9 10.6% Cao đẳng, đại học (n=52) 36 69.2% 16 30.8% 50 96.1% 2 5.9% 49 94.2% 3 5.8% 46 88.5% 6 11.5% p <0.05 >0.05 >0.05 >0.05 Nhận xét: Bảng 4 cho thấy các ĐD cao đẳng, đại học hiểu đúng về thời gian xuất hiện triệu chứng sốc phản vệ chiếm tỷ lệ cao hơn ĐD trung cấp, điều này phản ánh ĐD có trình độ cao hơn thì có kiến thức sâu hơn về cơ chế của sốc phản vệ, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0.05). Bảng 5. Liên quan giữa trình độ điều dưỡng và xử trí tại chỗ sốc phản vệ Trình độ Xử trí tại chỗ Liều Adrenalin ở trẻ em Khoảng cách tiêm Adrenalin Đúng Sai Đúng Sai Đúng Sai Trung cấp (n=85) 68 80% 17 20% 48 56.5% 37 43.5% 66 77.6% 19 22.4% Cao đẳng, đại học (n=52) 49 94.2% 3 5.8% 37 71.2% 15 28.8% 50 96.2% 2 3.8% p <0.05 >0.05 <0.05 Nhận xét: Bảng 5 cho thấy các ĐD cao đẳng, đại học hiểu đúng về cách xử trí tại chỗ và khoảng cách tiêm Adrenalin khi NB có biểu hiện sốc phản vệ chiếm tỷ lệ cao hơn so với ĐD trung cấp, điều này phản ánh lên ĐD có trình độ cao hơn thì biết cách xử trí đúng hơn khi NB có biểu hiện sốc phản vệ, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0.05). Bảng 6. Liên quan giữa thâm niên công tác với xử trí tại chỗ sốc phản vệ Thâm niên Xử trí tại chỗ Liều Adrenalin ở trẻ em Khoảng cách tiêm Adrenalin Đúng Sai Đúng Sai Đúng Sai < 10 năm (n=90) 77 85.6% 13 14.4% 55 61.1% 35 38.9% 76 84.4% 14 15.6% ≥ 10 năm (n=47) 40 85.1% 7 14.9% 30 63.8% 17 36.2% 40 85.1% 7 14.9% p >0.05 >0.05 >0.05 Nhận xét: Bảng 6 cho thấy tỷ lệ ĐD hiểu đúng về cách xử trí tại chỗ, liều Adrenalin ở trẻ em và khoảng cách tiêm Adrenalin khi NB có biểu hiện sốc phản vệ là tương đương, không có sự khác biệt về ý nghĩa thống kê (p>0.05).
  • 6. 27Naêm 2014 KẾT LUẬN Toàn bộ ĐD các khoa lâm sàng tại BV Bắc Thăng Long tham gia vào nghiên cứu, đa số thuộc giới nữ, còn trẻ có thời gian công tác <10 năm, tỷ lệ ĐD có trình độ cao đẳng, đại học tương đối cao so với tỷ lệ chung trên toàn quốc. Kết quả nghiên cứu đưa ra: - Phần lớn (>90%) ĐD có kiến thức đúng về nguyên nhân gây sốc phản vệ, các biện pháp dự phòng và cách xử trí. - Hầu hết (>90-100%) ĐD có kiến thức để nhận biết về các triệu chứng biểu hiện của sốc phản vệ, cách sử dụng, liều dùng Adrenalin ở người lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ ĐD chọn thời điểm xuất hiện triệu chứng đầu tiên của sốc phản vệ còn thấp (56.2%) và còn tỷ lệ 38% ĐD hiểu sai về liều dùng Adrenalin ở trẻ em (tập trung cao ở khoa Đông y và khoa Nhi), đặc biệt là 47,4% ĐD cho là vẫn thử test kháng sinh với NB đã bị dị ứng với loại kháng sinh đó. - Nghiên cứu đã chỉ ra là không có sự liên quan giữa thâm niên công tác với kiến thức về sốc phản vệ nhưng có sự liên quan giữa trình độ ĐD với kiến thức về sốc phản vệ, điều này phản ánh lên rằng tỷ lệ ĐD có trình độ cao đồng thuận với tỷ lệ kiến thức đúng về sốc phản vệ như: Thời điểm xuất hiện sốc, cách xử trí tại chỗ và khoảng cách tiêm Adrenalin. KHUYẾN NGHỊ - Bệnh viện cần phải thực hiện tập huấn về kiến thức, kỹ năng phòng sốc phản vệ trong kế hoạch đào tạo liên tục cho toàn bộ ĐD làm việc tại khoa lâm sàng, sử dụng kết quả từ nghiên cứu này để tập huấn và giám sát điều dưỡng khi chăm sóc NB. - Tổ kiểm tra bệnh viện kết hợp cùng phụ trách khoa, ĐDT khoa thường xuyên kiểm tra, giám sát về kiến thức, kỹ năng phòng sốc phản vệ, ưu tiên nội dung này để kiểm tra và lấy kết quả để bình xét thi đua hàng tháng với cá nhân ĐD. - Tăng tỷ lệ ĐD cao đẳng, đại học: Khuyến khích cá nhân ĐD học lên trình độ cao hơn giúp người ĐD tự tin khi chăm sóc NB, tăng cường sự an toàn cho NB. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Y tế (2004), Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh, Tập 1, Chăm sóc người bệnh sốc phản vệ, Hà Nội, Tr. 72-73. 2. Bộ Y tế (2004), Kỹ thuật test lẩy da, Hướng dẫn quy trình chăm sóc người bệnh, Tập 2, Hà Nội, Tr. 57-60. 3. Bộ Y Tế (1999), Thông tư 08/1999-TT-BYT, Hướng dẫn phòng và cấp cứu sốc phản vệ, Hà Nội . 4. Bệnh viện Bạch Mai (2011), Sốc phản vệ, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa, Tr.102-104, Hà Nội. 5. Bệnh viện Bắc Thăng Long (2013), Báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch quý III năm 2013, Hà Nội. 6. Trường Đại học Y Hà Nội (2001), Quá mẫn, Miễn dịch đại cương, Tr.135-184.