SlideShare a Scribd company logo
VERLEDEN                                                               VERLEDEN

      Oud-bestuursleden blikken terug


      “De jeugd doet het op zijn eigen
      manier en zo hoort het ook.”
      Het BIG kende in 20 jaar tijd een groot aantal be-      platform, maar ik vond mezelf niet de meest aange-
      stuurders met vier voorzitters. Met een aantal van      wezen persoon om een stuurgroep op te richten. Mijn
      hen blikken we terug op de beginjaren van het BIG.      collega’s dachten daar anders over. Naar hun mening
                                    zou het ook goed zijn voor Tebodin.”

      Carrière in de pijpleidingindustrie             Pipeline Industry Guild
      Oud-voorzitter Arie van Eeden kreeg bij zijn aftreden    Ook Jillert Blom weet veel te vertellen over de oprich-
      in mei 2001 een fraaie oorkonde. Die kreeg een mooi     ting van het BIG in 1991. Hij was er intensief bij betrok-
      plekje in zijn woning in Barendrecht. Echtgenote       ken en zat vervolgens ruim tien jaar in het bestuur.
      Jannie laat de oorkonde met trots zien. Van Eeden      “De initiatiefnemer van het BIG, Wim van der Linde, had
      werd erelid vanwege zijn grote                          contact met het Pipeline Industry
      verdiensten voor het BIG. “Ik heb                         Guild (PIG) in Engeland. Daar is
      heel goede herinneringen aan die                         het BIG van afgeleid. Wim vond de
      tijd en ik heb me altijd met veel                         formule van het PIG leuk en heeft
      plezier voor het BIG ingezet.” Van                        zich er sterk voor gemaakt om
      Eeden begon zijn loopbaan bij de                         een soortgelijk Gilde in Nederland
      PTT. Daar kwam hij al snel op de                         en in Nederlandstalig België op
      tekenkamer terecht. “Uiteinde-                          te starten. In augustus 1991 vond
      lijk werd ik chef van de afdeling                         de eerste stuurgroep vergadering
      Rotterdam-Zuid. Ik studeerde                           plaats. Daarbij waren Wim van der
      destijds aan de HTS en werkte na                         Linde (DSM Pipelines), Jillert Blom
      mijn studie een paar jaar bij de                         (A. Hak), Gerard Schellekens, Fred
      afdeling kabels en leidingen van de                        Zwaenepoel (Tractebel), Gilbert
      gemeente Rotterdam.” Vanuit deze                         Vanstaen (RAPL), Jean Leus (Air
      functie kwam hij in aanraking met                         Liquide), Arie van Eeden (Tebodin)
                                Arie van Eeden
      de directie van Tebodin. “Ik werd                         en Ben Ale (Ministerie van Eco-
      uitgenodigd voor een gesprek en kreeg meteen een       nomische Zaken) aanwezig. In die vergadering werd
      contract aangeboden als constructeur op de afdeling     meteen gesproken over de oprichting. Iedereen stond
      Pijpleidingen. Ruim dertig jaar later kreeg ik een tele-   er positief tegenover en op 12 december 1991 was de
      foontje van Wim van der Linde, oud-directeur van DSM     echte oprichtingsvergadering een feit. Wim van der
      Pipelines. Ik was inmiddels directeur Pijpleidingen bij   Linde werd benoemd als voorzitter.”
      Tebodin. Van der Linde wilde een vereniging oprichten
      voor lange afstand transportpijpleidingen en dat vond    Het nieuwe BIG organiseerde voortvarend een leuke
      ik een heel goed idee. Er was zeker behoefte aan zo’n    Gildedag. Blom: “Er was veel animo voor en de
58                                                                   59
VERLEDEN                                                                                                                                      VERLEDEN
            BIG-formule sloeg direct aan. Het was onze bedoeling    len. Ik was ooit de eerste werknemer van ingenieur                        via medeoprichter   benaderd door de initiatiefnemers van het BIG of
            om een netwerkplatform neer te zetten, zodat ver-     Lievense en ben in de jaren tachtig directeur gewor-                       van het BIG en     het bedrijf mee wilde doen met de oprichting. Ik ben
            schillende partijen die betrokken zijn bij de aanleg    den. En dat ben ik gebleven tot 2002.” Tot 2010 was                       Tractebel-directeur  namens Hak in het eerste bestuur van BIG gestart als
            van buisleidingen, zoals leidingeigenaren, ingenieurs-   Jaap van den Berg lid van de Raad van Commissaris-                        Fred Zwaenepoel    secretaris en later ben ik penningmeester geworden.
            bureaus, aannemers, toeleveranciers en dergelijke op    sen. “Ons ingenieursbureau heeft vanaf de oprichting                       kennisgemaakt     Dat ben ik gebleven tot ik met pensioen ging in 2001.”
            een laagdrempelige manier met elkaar kennis konden     veel met pijpleidingen gedaan en dat is in de loop         Karel Dekeyser        met het BIG. Hij
            maken.”                          van de jaren verder                     was zo’n 15 jaar bestuurslid van het Gilde. “Ik heb in   Overlegplatform

            Vier voorzitters
                                         uitgebreid. Wij zijn   “Men ging ons           die jaren vooral geprobeerd om het Belgische deel      Harry Illeghems is 40 jaar geleden bij
                                         lid geworden van het                    te promoten en dat heb ik met veel plezier gedaan.     het Belgische Distrigas (later Fluxys)
           Op	17	november	1993	gaf	Van	der	Linde	het	stokje	      BIG, omdat we het     zelf bellen om          Het was een mooie tijd.” Dekeyser volgt de huidige     terecht gekomen. “Ik heb de oplei-
           over aan Van Eeden, die de functie vervolgens met
           veel passie en plezier bekleedde. “Ik ben voorzitter
                                         gevoel hadden dat we
                                         bij deze vereniging
                                                      lid te worden”          ontwikkelingen in zijn oude vakgebied nog, maar wel
                                                                       op afstand. “Ik ben tot mijn 65ste actief geweest in
                                                                                                     ding lasingenieur-metaalkundige
                                                                                                     gevolgd,” licht hij toe. “Mijn carrière
           gebleven tot 10 mei 2001. Jaap van den Berg was mijn    hoorden. Wanneer je in een bepaalde sector aan het     het pijpleidingvak en dat is genoeg voor mij. De markt   heb ik in 2005 beëindigd als adjunct-
           opvolger. In het begin moest er veel lobbywerk verricht   werk bent, vind je een stukje samenhang door elkaar     evolueert zo snel dat de ontwikkelingen moeilijk bij te   directeur bij Fluxys. Dit was in 2002
           worden en zijn veel bedrijven aangeschreven. Al snel    te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Netwerken    houden zijn. Van mij mag de volgende generatie dat     de nieuwe naam voor de afdeling
           hadden we een redelijk aantal leden en op een bepaald    speelt ook een rol, maar dat kun je achteraf pas meten;   doen. Ik ben tevreden over wat ik heb meegemaakt en     die zich binnen Distrigas bezig hield
           moment waren de rollen omgedraaid. Potentiële leden     dat is een groeiproces. Wij waren met vijf mensen aan-   heb kunnen brengen.”                    met het transporteren van gas
           belden ons om te vragen of ze lid mochten worden.      gesloten bij het BIG en op een gegeven moment kwam                                   via pijpleidingsystemen en in dat
           Toen ik het voorzittersstokje aan Jaap van den Berg     de vraag of ik bestuurder wilde worden. Al snel was ik   Seniorlid                          jaar zelfstandig werd.” Illeghems is
           overgaf,	had	het	BIG	een	kleine	70	groepsleden	en	     voorzitter en dat beviel erg goed.”             Jillert Blom is als seniorlid nog steeds verbonden met   actief bij het BIG-bestuur betrokken          Harry Illeghems
           ruim 200 individuele leden. We hadden een echte                                     het BIG. Af en toe bezoekt hij een Gildedag. Maar de    geraakt door de pensionering van Michel Verlinden,
           voortrekkersrol.”                      Van	den	Berg	was	voorzitter	tot	2007.	Hij	werd	op­     actuele situatie in het vakgebied volgt ook hij niet meer  de toenmalig technisch directeur. “Ik werd eerst zijn
                                         gevolgd door de huidige voorzitter, Gert Dijkstra.      op de voet. “Het bedrijf A. Hak waar ik heb gewerkt,    opvolger in het bestuur en later ondervoorzitter. Als
                    Gildedagen                Van den Berg: “Het is op zich niet slecht dat je na je    is nog steeds goed bezig. Er zijn veel nieuwe ontwik-   bedrijf was Distrigas destijds bij het BIG terecht ge-
                    “In mijn tijd als voorzitter was het   pensionering wat meer tijd hebt voor het voorzit-      kelingen, vooral op het gebied van                        komen op uitnodiging van de heer
                     onze doelstelling om de Gildedagen    terschap. Anderzijds moet je oppassen dat je niet te     het boren van buisleidingen en het                        Maurice Troch, toenmalig directeur
                     vooral te vullen met belangrijke spre-  ver uit de materie groeit. Je contacten in de branche    inspecteren van leidingsystemen.”                        van aannemersbedrijf Denys.”
                     kers”, vertelt Jaap van den Berg. De   nemen natuurlijk af.”                    Blom zit sinds 1968 in de ‘pijp-
                     derde voorzitter van het BIG is begin                                 leidingen’. “Ik ben begonnen bij                        Voor Illeghems was de functie
                     jaren negentig in contact gekomen    Belgische banden                       Hanab in Veendam. Dat werd later                        van het BIG als overlegplatform
                     met het Gilde. Van den Berg was     Karel Dekeyser is zijn hele werkzame leven in de pijp-    door de fusie Visser & Smit Hanab.                       belangrijk. “Mensen die in de
                     meer dan dertig jaar werkzaam bij    leidingwereld actief geweest: 25 jaar bij Defensie in    Via Ballast Nedam kwam ik bij                          pijpleidingwereld of in het
                     Ingenieursbureau Lievense in Breda.   België	en	17	jaar	bij	ingenieursbureau	Tractebel.	     A. Hak terecht als directeur                          ondergronds transport werkzaam
                    “Dat lijkt misschien een beetje een-   Hij is er begonnen als projectleider en sloot zijn      Marketing en Acquisitie. Hak werd                       zijn, kunnen elkaar bij het BIG
                     tonig, maar het is me erg goed beval-  carrière af als projectdirecteur. Bij Tractebel heeft hij  — toen ik er een paar jaar werkte —                       ontmoeten en kennis uitwisselen:

      Jaap van den Berg

                                                                                                  Jillert Blom60                                                                                                                                          61
VERLEDEN                                                                                                               VERLEDEN
                                                                                Overzicht oud-bestuursleden
                                                                                Dr. B.J.M. Ale, Ministerie van VROM
                                                                                Ing. J.J. van den Berg, Raadgevend Ingenieursbureau Lievense
                                                                                J. Blom, A. Hak Nederland
                                                                                R. Deen, A. Hak Nederland
                                                                  “De markt evolueert     K. Dekeyser, Tractebel Industrie
                                                                                R. Detheux, Tractebel
                                                                   zo snel dat hij moeilijk  Ing. A.J van Eeden, Tebodin; erelid

                                                                   bij te houden is.”     Ir. P.G. Everaarts, Energiebedrijf Zuid-Holland West
                                                                                Ir. L. Heyselberghs, Rotterdam Antwerpen Pijpleiding Mij. (RAPL)
                                                                  Karel Dekeyser       Mr. R.H.M. Hoefnagels, Tebodin
                                                                                H. Illeghems, Fluxys
                                                                                Ing. D. de Jong, Ministerie van VROM
               aannemers, leidingeigenaren en studieburelen, maar                                        Ir. J.A. van de Kuil, Energiebedrijf Amsterdam
               ook controlemechanismen als leveranciers van diverse                                       J.H.M.J. Leus, Air Liquide
               materialen. Het is goed om elkaar eens op een andere                                       Ir. W. Van der Linde, DSM Transport Maatschappij (DTM); oprichter en erelid
               manier te leren kennen.” Als directielid van Fluxys                                        Drs. G. Oskam, Waterbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB)
               heeft hij tevens gezorgd voor een voorbeeldfunctie                                        S. Rickaert, Tractebel
               van het BIG in België. “Fluxys is hier de grootste pijp-                                     Drs. H.L.W. van Rijbroek, Buisleidingenstraat Nederland
               leidingeigenaar en had altijd een toonaangevende rol.”                                      Ir. G.A.P. Schellekens
                                                                                M. Troch, Nacap
               De oud-bestuurder heeft zich na zijn pensioen hele-                                        F. Vanstaen, Rotterdam Antwerpen Pijpleiding Mij. (RAPL)
               maal losgemaakt van de branche. “Ik ken op hoofdlij-                                       Ir. M. Verlinden, Distrigas
               nen de nieuwe ontwikkelingen binnen het gasgebeuren                                        F.C. van der Willigen, N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg
               nog wel, maar ben er eigenlijk uitgegroeid. Ik geniet                                       F.R.M. Zwaenepoel, Tractebel Development
               van mijn pensioen en kijk met tevredenheid terug op
               het steentje dat ik gedurende mijn loopbaan aan de
               sector heb bijgedragen. Het verleden is er om te laten
               rusten. De jeugd doet het op zijn eigen manier en zo
               hoort het ook.”


               Door Ingrid Rompa – C&I-Tekst, met dank aan oud-
               bestuursleden Jaap van den Berg, Jillert Blom, Arie van
               Eeden, Harry Illeghems en Karel DekeyserZinker door het Wantij in Dordrecht - 197262                                            Foto: Tebodin, ©Foto Europhoto Rozenburg                                                     63

More Related Content

More from Global Green Connections

Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Global Green Connections
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
Global Green Connections
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
Global Green Connections
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
Global Green Connections
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
Global Green Connections
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
Global Green Connections
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Global Green Connections
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
Global Green Connections
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Global Green Connections
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals
Global Green Connections
 
Concreet 2 2015
Concreet 2 2015Concreet 2 2015
Concreet 2 2015
Global Green Connections
 
Concreet 2015
Concreet 2015 Concreet 2015
Concreet 2015
Global Green Connections
 
Koninklijke Marine
Koninklijke MarineKoninklijke Marine
Koninklijke Marine
Global Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Akzo-Nobel
 
Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals
 
Column (ghostwriter)
Column (ghostwriter)Column (ghostwriter)
Column (ghostwriter)
 
Concreet 2 2015
Concreet 2 2015Concreet 2 2015
Concreet 2 2015
 
Concreet 2015
Concreet 2015 Concreet 2015
Concreet 2015
 
Koninklijke Marine
Koninklijke MarineKoninklijke Marine
Koninklijke Marine
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 

BIG Buisleiding Industrie Gilde

 • 1. VERLEDEN VERLEDEN Oud-bestuursleden blikken terug “De jeugd doet het op zijn eigen manier en zo hoort het ook.” Het BIG kende in 20 jaar tijd een groot aantal be- platform, maar ik vond mezelf niet de meest aange- stuurders met vier voorzitters. Met een aantal van wezen persoon om een stuurgroep op te richten. Mijn hen blikken we terug op de beginjaren van het BIG. collega’s dachten daar anders over. Naar hun mening zou het ook goed zijn voor Tebodin.” Carrière in de pijpleidingindustrie Pipeline Industry Guild Oud-voorzitter Arie van Eeden kreeg bij zijn aftreden Ook Jillert Blom weet veel te vertellen over de oprich- in mei 2001 een fraaie oorkonde. Die kreeg een mooi ting van het BIG in 1991. Hij was er intensief bij betrok- plekje in zijn woning in Barendrecht. Echtgenote ken en zat vervolgens ruim tien jaar in het bestuur. Jannie laat de oorkonde met trots zien. Van Eeden “De initiatiefnemer van het BIG, Wim van der Linde, had werd erelid vanwege zijn grote contact met het Pipeline Industry verdiensten voor het BIG. “Ik heb Guild (PIG) in Engeland. Daar is heel goede herinneringen aan die het BIG van afgeleid. Wim vond de tijd en ik heb me altijd met veel formule van het PIG leuk en heeft plezier voor het BIG ingezet.” Van zich er sterk voor gemaakt om Eeden begon zijn loopbaan bij de een soortgelijk Gilde in Nederland PTT. Daar kwam hij al snel op de en in Nederlandstalig België op tekenkamer terecht. “Uiteinde- te starten. In augustus 1991 vond lijk werd ik chef van de afdeling de eerste stuurgroep vergadering Rotterdam-Zuid. Ik studeerde plaats. Daarbij waren Wim van der destijds aan de HTS en werkte na Linde (DSM Pipelines), Jillert Blom mijn studie een paar jaar bij de (A. Hak), Gerard Schellekens, Fred afdeling kabels en leidingen van de Zwaenepoel (Tractebel), Gilbert gemeente Rotterdam.” Vanuit deze Vanstaen (RAPL), Jean Leus (Air functie kwam hij in aanraking met Liquide), Arie van Eeden (Tebodin) Arie van Eeden de directie van Tebodin. “Ik werd en Ben Ale (Ministerie van Eco- uitgenodigd voor een gesprek en kreeg meteen een nomische Zaken) aanwezig. In die vergadering werd contract aangeboden als constructeur op de afdeling meteen gesproken over de oprichting. Iedereen stond Pijpleidingen. Ruim dertig jaar later kreeg ik een tele- er positief tegenover en op 12 december 1991 was de foontje van Wim van der Linde, oud-directeur van DSM echte oprichtingsvergadering een feit. Wim van der Pipelines. Ik was inmiddels directeur Pijpleidingen bij Linde werd benoemd als voorzitter.” Tebodin. Van der Linde wilde een vereniging oprichten voor lange afstand transportpijpleidingen en dat vond Het nieuwe BIG organiseerde voortvarend een leuke ik een heel goed idee. Er was zeker behoefte aan zo’n Gildedag. Blom: “Er was veel animo voor en de 58 59
 • 2. VERLEDEN VERLEDEN BIG-formule sloeg direct aan. Het was onze bedoeling len. Ik was ooit de eerste werknemer van ingenieur via medeoprichter benaderd door de initiatiefnemers van het BIG of om een netwerkplatform neer te zetten, zodat ver- Lievense en ben in de jaren tachtig directeur gewor- van het BIG en het bedrijf mee wilde doen met de oprichting. Ik ben schillende partijen die betrokken zijn bij de aanleg den. En dat ben ik gebleven tot 2002.” Tot 2010 was Tractebel-directeur namens Hak in het eerste bestuur van BIG gestart als van buisleidingen, zoals leidingeigenaren, ingenieurs- Jaap van den Berg lid van de Raad van Commissaris- Fred Zwaenepoel secretaris en later ben ik penningmeester geworden. bureaus, aannemers, toeleveranciers en dergelijke op sen. “Ons ingenieursbureau heeft vanaf de oprichting kennisgemaakt Dat ben ik gebleven tot ik met pensioen ging in 2001.” een laagdrempelige manier met elkaar kennis konden veel met pijpleidingen gedaan en dat is in de loop Karel Dekeyser met het BIG. Hij maken.” van de jaren verder was zo’n 15 jaar bestuurslid van het Gilde. “Ik heb in Overlegplatform Vier voorzitters uitgebreid. Wij zijn “Men ging ons die jaren vooral geprobeerd om het Belgische deel Harry Illeghems is 40 jaar geleden bij lid geworden van het te promoten en dat heb ik met veel plezier gedaan. het Belgische Distrigas (later Fluxys) Op 17 november 1993 gaf Van der Linde het stokje BIG, omdat we het zelf bellen om Het was een mooie tijd.” Dekeyser volgt de huidige terecht gekomen. “Ik heb de oplei- over aan Van Eeden, die de functie vervolgens met veel passie en plezier bekleedde. “Ik ben voorzitter gevoel hadden dat we bij deze vereniging lid te worden” ontwikkelingen in zijn oude vakgebied nog, maar wel op afstand. “Ik ben tot mijn 65ste actief geweest in ding lasingenieur-metaalkundige gevolgd,” licht hij toe. “Mijn carrière gebleven tot 10 mei 2001. Jaap van den Berg was mijn hoorden. Wanneer je in een bepaalde sector aan het het pijpleidingvak en dat is genoeg voor mij. De markt heb ik in 2005 beëindigd als adjunct- opvolger. In het begin moest er veel lobbywerk verricht werk bent, vind je een stukje samenhang door elkaar evolueert zo snel dat de ontwikkelingen moeilijk bij te directeur bij Fluxys. Dit was in 2002 worden en zijn veel bedrijven aangeschreven. Al snel te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Netwerken houden zijn. Van mij mag de volgende generatie dat de nieuwe naam voor de afdeling hadden we een redelijk aantal leden en op een bepaald speelt ook een rol, maar dat kun je achteraf pas meten; doen. Ik ben tevreden over wat ik heb meegemaakt en die zich binnen Distrigas bezig hield moment waren de rollen omgedraaid. Potentiële leden dat is een groeiproces. Wij waren met vijf mensen aan- heb kunnen brengen.” met het transporteren van gas belden ons om te vragen of ze lid mochten worden. gesloten bij het BIG en op een gegeven moment kwam via pijpleidingsystemen en in dat Toen ik het voorzittersstokje aan Jaap van den Berg de vraag of ik bestuurder wilde worden. Al snel was ik Seniorlid jaar zelfstandig werd.” Illeghems is overgaf, had het BIG een kleine 70 groepsleden en voorzitter en dat beviel erg goed.” Jillert Blom is als seniorlid nog steeds verbonden met actief bij het BIG-bestuur betrokken Harry Illeghems ruim 200 individuele leden. We hadden een echte het BIG. Af en toe bezoekt hij een Gildedag. Maar de geraakt door de pensionering van Michel Verlinden, voortrekkersrol.” Van den Berg was voorzitter tot 2007. Hij werd op­ actuele situatie in het vakgebied volgt ook hij niet meer de toenmalig technisch directeur. “Ik werd eerst zijn gevolgd door de huidige voorzitter, Gert Dijkstra. op de voet. “Het bedrijf A. Hak waar ik heb gewerkt, opvolger in het bestuur en later ondervoorzitter. Als Gildedagen Van den Berg: “Het is op zich niet slecht dat je na je is nog steeds goed bezig. Er zijn veel nieuwe ontwik- bedrijf was Distrigas destijds bij het BIG terecht ge- “In mijn tijd als voorzitter was het pensionering wat meer tijd hebt voor het voorzit- kelingen, vooral op het gebied van komen op uitnodiging van de heer onze doelstelling om de Gildedagen terschap. Anderzijds moet je oppassen dat je niet te het boren van buisleidingen en het Maurice Troch, toenmalig directeur vooral te vullen met belangrijke spre- ver uit de materie groeit. Je contacten in de branche inspecteren van leidingsystemen.” van aannemersbedrijf Denys.” kers”, vertelt Jaap van den Berg. De nemen natuurlijk af.” Blom zit sinds 1968 in de ‘pijp- derde voorzitter van het BIG is begin leidingen’. “Ik ben begonnen bij Voor Illeghems was de functie jaren negentig in contact gekomen Belgische banden Hanab in Veendam. Dat werd later van het BIG als overlegplatform met het Gilde. Van den Berg was Karel Dekeyser is zijn hele werkzame leven in de pijp- door de fusie Visser & Smit Hanab. belangrijk. “Mensen die in de meer dan dertig jaar werkzaam bij leidingwereld actief geweest: 25 jaar bij Defensie in Via Ballast Nedam kwam ik bij pijpleidingwereld of in het Ingenieursbureau Lievense in Breda. België en 17 jaar bij ingenieursbureau Tractebel. A. Hak terecht als directeur ondergronds transport werkzaam “Dat lijkt misschien een beetje een- Hij is er begonnen als projectleider en sloot zijn Marketing en Acquisitie. Hak werd zijn, kunnen elkaar bij het BIG tonig, maar het is me erg goed beval- carrière af als projectdirecteur. Bij Tractebel heeft hij — toen ik er een paar jaar werkte — ontmoeten en kennis uitwisselen: Jaap van den Berg Jillert Blom 60 61
 • 3. VERLEDEN VERLEDEN Overzicht oud-bestuursleden Dr. B.J.M. Ale, Ministerie van VROM Ing. J.J. van den Berg, Raadgevend Ingenieursbureau Lievense J. Blom, A. Hak Nederland R. Deen, A. Hak Nederland “De markt evolueert K. Dekeyser, Tractebel Industrie R. Detheux, Tractebel zo snel dat hij moeilijk Ing. A.J van Eeden, Tebodin; erelid bij te houden is.” Ir. P.G. Everaarts, Energiebedrijf Zuid-Holland West Ir. L. Heyselberghs, Rotterdam Antwerpen Pijpleiding Mij. (RAPL) Karel Dekeyser Mr. R.H.M. Hoefnagels, Tebodin H. Illeghems, Fluxys Ing. D. de Jong, Ministerie van VROM aannemers, leidingeigenaren en studieburelen, maar Ir. J.A. van de Kuil, Energiebedrijf Amsterdam ook controlemechanismen als leveranciers van diverse J.H.M.J. Leus, Air Liquide materialen. Het is goed om elkaar eens op een andere Ir. W. Van der Linde, DSM Transport Maatschappij (DTM); oprichter en erelid manier te leren kennen.” Als directielid van Fluxys Drs. G. Oskam, Waterbedrijf Brabantse Biesbosch (WBB) heeft hij tevens gezorgd voor een voorbeeldfunctie S. Rickaert, Tractebel van het BIG in België. “Fluxys is hier de grootste pijp- Drs. H.L.W. van Rijbroek, Buisleidingenstraat Nederland leidingeigenaar en had altijd een toonaangevende rol.” Ir. G.A.P. Schellekens M. Troch, Nacap De oud-bestuurder heeft zich na zijn pensioen hele- F. Vanstaen, Rotterdam Antwerpen Pijpleiding Mij. (RAPL) maal losgemaakt van de branche. “Ik ken op hoofdlij- Ir. M. Verlinden, Distrigas nen de nieuwe ontwikkelingen binnen het gasgebeuren F.C. van der Willigen, N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg nog wel, maar ben er eigenlijk uitgegroeid. Ik geniet F.R.M. Zwaenepoel, Tractebel Development van mijn pensioen en kijk met tevredenheid terug op het steentje dat ik gedurende mijn loopbaan aan de sector heb bijgedragen. Het verleden is er om te laten rusten. De jeugd doet het op zijn eigen manier en zo hoort het ook.” Door Ingrid Rompa – C&I-Tekst, met dank aan oud- bestuursleden Jaap van den Berg, Jillert Blom, Arie van Eeden, Harry Illeghems en Karel Dekeyser Zinker door het Wantij in Dordrecht - 1972 62 Foto: Tebodin, ©Foto Europhoto Rozenburg 63