SlideShare a Scribd company logo
30 | HET WEER Magazine • nr5
TEKST INGRID ROMPA
De zeespiegel stijgt in de 21ste eeuw wereldwijd 26 tot 82 centimeter.
Voor de Nederlandse kust wordt rekening gehouden met een zeespiegel-
stijging van 35 tot 85 centimeter in 2100. Voor Vancouver, Canada, ziet
het er ook niet rooskleurig uit. “Als we niets doen ziet onze kustlijn er over
50 jaar heel anders uit”, vertelt interim-burgemeester Andrea Reimer.
Vancouver
zet zich
schrap voor
stijgende
zeespiegel
weer |Vancouver

nr5 • HET WEER Magazine | 31
Vancouver | weer
wereld te zijn in 2020. Sinds we hier-
mee aan de slag zijn gegaan heb ik
ontdekt dat we de eerste grote stad
zijn die een plan heeft voordat een
ramp daadwerkelijk plaatsvindt. De
meeste aanpassingsstrategieën wor-
den pas toegepast nadat er iets is
gebeurd. Ons advies richting andere
steden is: ‘Ga er nu mee aan de slag
en wacht niet af’. Vancouver is welis-
waar een stad met ‘high risk’, maar
niemand op deze planeet is zonder
risico. Op dit moment verandert het
klimaat heel snel en de weerpatro-
nen worden steeds grilliger. We kun-
nen niet voorspellen wanneer, hoe en
waar de rampen plaatsvinden, maar
we weten wel dat het gaat gebeuren
en dat ze weergerelateerd zijn.”
Aardbeving
Vancouver loopt eveneens een groot
risico op een aardbeving. Daarover is
meer informatie bekend dan over de
zeespiegelstijging. “We weten niet
wanneer deze ramp gaat plaatsvin-
den, maar we hebben wel een vrij
goed beeld hoe die scenario’s er uit-
zien.” Om meer grip te krijgen op de
scenario’s van de zeespiegelstijging
gebruikt de overheid van Vancouver
de BARC- tool (Building Adaptive
and Resilient Communities) “Deze
tool is gecreëerd door een internatio-
nale organisatie om steden te begelei-
den bij milieubeleid”, licht Andrea
toe. “Wij zetten er zelf alle feiten in
die bekend zijn voor Vancouver,
bijvoorbeeld: wat gebeurt er op dit
moment, wat wordt er voorspeld qua
weer et cetera.” Daarbij wordt tevens
alle informatie geplaatst betreffende
de stad, zoals de bouwvorm, heuvels
en dalen. “Het systeem laat vervol-
gens alle mogelijkheden zien; het
geeft informatie over de waarschijn-
lijkheid én over de impact.”
Wanneer het BARC-systeem een
hoog risico aangeeft voor een stad én
een grote impact, moet de (lokale)
overheid hier zeker mee aan de slag,
meent Reimer. “Je moet ook zeker
iets doen als er een laag risico is met
een grote impact. De derde moge-
lijkheid is een hoog risico met een
lage impact.” Vancouver zit in de
categorie ‘hoog risico met hoge im-
pact’. “Maar dat speelt niet op de
korte termijn; het is een toekomst-
scenario. Als we niets doen, dan ziet
onze kustlijn er over 50 jaar heel
anders uit.”
Evacuatie
Volgens Andrea is de voorspelde
zeespiegelstijging op dit moment 1,2
meter. “Maar ik vermoed dat de cij-
fers over een jaar alweer anders zijn.
Misschien is het dan wel 1,4 meter.
De weersystemen op deze aarde zijn
allemaal met elkaar verbonden; als er
iets gebeurt op Antarctica dan heeft
dat zeker impact op de situatie in
Vancouver. Het mooie van dit BARC-
systeem is, dat je constant nieuwe
wetenschappelijke feiten of actuali-
teiten kunt toevoegen. Op deze ma-
nier krijgen we een beter beeld of er
voor ons iets verandert. We hebben
zelfs een speciale ambtenaar aange-
steld die zich gaat bezighouden met
de problemen omtrent de zeespie-
gelstijging én de aardbeving, want
deze twee hebben veel overeenkom-
sten. De dingen die we moeten doen
voor het klimaatprobleem zijn ook
zaken die we moeten regelen voor de
aardbeving.”
O
p dit moment zijn de
voorspellingen dat
de zeespiegel met 1,2
meter zal stijgen. We
maken ons grote
zorgen”, zegt interim-burgemeester
van Vancouver Andrea Reimer. Van-
couver wacht de ramp echter niet af.
Reimer: “In 2009 maakten we hier de
afspraak om de groenste stad van de
‘We hebben zelfs een
speciale ambtenaar
aangesteld voor de
zeespiegelstijging’
“
Op de steunen van de Cambie Bridge in Vancouver
staan in verschillende kleuren blauw de toekomstige
niveaus van de zeespiegel geschilderd.
32 | HET WEER Magazine • nr5
weer |Vancouver
08_bron
Het BARC verslag geeft volgens An-
drea negen prioriteitacties aan. Zes
daarvan zijn milieugerelateerd. “Er
zijn verschillende manieren om de
zeespiegelstijging aan te pakken. We
kunnen bijvoorbeeld dijken bouwen
of het stijgende water managen door
middel van natte natuurgebieden.
Een andere optie is terugtrekking.
“En dat betekent permanente evacu-
atie. We hebben het in dat geval over
tienduizenden mensen die hun hui-
zen moeten verlaten. Je kunt je ge-
woon niet voorstellen dat het zo ver
zou moeten komen. We moeten hier
dus echt iets op verzinnen.” Deze
problemen spelen niet alleen in Van-
couver, benadrukt Reimer. “Dit geldt
voor heel veel andere steden. Wij
mensen leven nu eenmaal in groten
getale te dicht aan de kust.”
Vancouver
David Lam Park tijdens een ‘king tide event’ in 2017. ‘King tides’ zijn extreem hoge waterstanden die kunnen plaatsvinden in de maanden december, januari en februari.
nr5 • HET WEER Magazine | 33
Vancouver | weer
Sociale impact
Drie van de negen prioriteit-acties
zijn sociaal gerelateerd. “Een veran-
derend klimaat heeft invloed op
onze kustlijn en onze gebouwen,
maar ook op het sociale leven”, licht
Reimer toe. “Elke slechte weerdag
in Vancouver betekent zelfs nu al
een verstoring voor kwetsbare
groepen. Zij zijn er de dupe van. Ze
kunnen de deur niet uit en hebben
bijvoorbeeld geen toegang tot me-
dicatie, kunnen geen dokter of
fysiotherapeut bezoeken of andere
belangrijke sociale interacties heb-
ben. Dit speelt bijvoorbeeld wan-
neer er veel sneeuw valt. Daar zijn
we hier in Vancouver niet aan ge-
wend en ons systeem is daar niet op
aangepast. Vroeger sneeuwde het
eens in de tien jaar, en nu hebben
we een jaar of vijf achter elkaar veel
sneeuw. We hebben ook al een hit-
tegolf achter de rug; de allereerste
in onze geschiedenis was in 2009.
Dat creëert dus hetzelfde probleem:
kwetsbare mensen kunnen niet
naar buiten. De klimaatsverande-
ring heeft op die manier dus een
grote sociale impact.”
Extreem weer zoals langdurige re-
genval met overstromingen en grote
hoeveelheden sneeuw heeft ook
grote economische gevolgen, meent
Reimer. “Want bedrijven krijgen hun
bestelling niet op tijd binnen, de
luchthaven is gesloten en vrachtwa-
gens kunnen niet rijden. Mensen
kunnen ook niet naar het werk. Er
moeten dus veel aanpassingen plaats-
vinden door de veranderende weers-
omstandigheden.”
Op dit moment gaat het voor een
groot deel om menselijke relaties.
Hittegolven hebben echter ook an-
dere gevolgen, namelijk enorme
bosbranden. “We hebben er nu al
twee gehad in drie jaar tijd en we
kunnen niets doen om dit te voorko-
men.” Daarom is dat BARC-systeem
zo fantastisch, knikt Reimer. “Omdat
je het gevoel hebt dat je íets kunt
doen, ook al is het niet helemaal
zeker wát er gaat gebeuren. We we-
ten hoe het er vandaag uitziet, we
weten hoe het er 30 jaar geleden uit
zag, we krijgen allerlei horrorscena-
rio’s te zien over de toekomst omdat
het klimaat aan het veranderen is,
maar de periode tussen nu en straks
is heel vaag.”
First Nations
Behalve de negen prioriteiten zijn er
ook negen gebieden aangeduid als
hoog risico. “En dat betreft niet al-
leen de zeespiegelstijging, maar ook
overstromingen door regen. Deze
‘high risk areas’ liggen aan de voet
van heuvels of bergen. Zij hebben te
maken met beide factoren: een stij-
gende zeespiegel en het water dat uit
de heuvels naar beneden stroomt
door hevige regenval.”
Het gebied dat het grootste risico
loopt is een voormalig reservaat van
First Nations, ‘the Indian Musqueam
Reserve’. “Dit gebied ligt aan de oce-
aan en aan de mond van de Fraser
River”, licht Reimer toe. “Dat maakt
het dus dubbel zo moeilijk om be-
schermende maatregelen te beden-
ken. De ‘Musqueam People’ wonen
hier al tienduizenden jaren. Ze heb-
ben alles overwonnen: ziektes, oorlo-
gen, noem maar op. En nu moeten ze
waarschijnlijk binnen 50 jaar weg
omdat we de klimaatverandering
niet kunnen tegenhouden. Ze lopen
een heel groot risico en er is slechts
een zeer kleine kans dat er een ma-
nier is om ze te beschermen. Wat een
vreselijke gedachte... Ik heb het daar
persoonlijk heel moeilijk mee.”
•
‘Kwetsbare mensen
kunnen niet naar
buiten met extreme
weersomstandig­heden’

More Related Content

More from Global Green Connections

Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
Global Green Connections
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
Global Green Connections
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
Global Green Connections
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
Global Green Connections
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Global Green Connections
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
Global Green Connections
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen   duurzaam gebouwdHuis verplaatsen   duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Global Green Connections
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals
Global Green Connections
 
Concreet 2 2015
Concreet 2 2015Concreet 2 2015
Concreet 2 2015
Global Green Connections
 
Concreet 2015
Concreet 2015 Concreet 2015
Concreet 2015
Global Green Connections
 
Koninklijke Marine
Koninklijke MarineKoninklijke Marine
Koninklijke Marine
Global Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen   duurzaam gebouwdHuis verplaatsen   duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Akzo-Nobel
 
Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals Botlek Tank Terminals
Botlek Tank Terminals
 
Column (ghostwriter)
Column (ghostwriter)Column (ghostwriter)
Column (ghostwriter)
 
Concreet 2 2015
Concreet 2 2015Concreet 2 2015
Concreet 2 2015
 
Concreet 2015
Concreet 2015 Concreet 2015
Concreet 2015
 
Koninklijke Marine
Koninklijke MarineKoninklijke Marine
Koninklijke Marine
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
I maintain 06 2013 ieder zijn vak
I maintain 06 2013 ieder zijn vakI maintain 06 2013 ieder zijn vak
I maintain 06 2013 ieder zijn vak
 
I Maintain 02 2013
I Maintain 02 2013 I Maintain 02 2013
I Maintain 02 2013
 

Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging

  • 1. 30 | HET WEER Magazine • nr5 TEKST INGRID ROMPA De zeespiegel stijgt in de 21ste eeuw wereldwijd 26 tot 82 centimeter. Voor de Nederlandse kust wordt rekening gehouden met een zeespiegel- stijging van 35 tot 85 centimeter in 2100. Voor Vancouver, Canada, ziet het er ook niet rooskleurig uit. “Als we niets doen ziet onze kustlijn er over 50 jaar heel anders uit”, vertelt interim-burgemeester Andrea Reimer. Vancouver zet zich schrap voor stijgende zeespiegel weer |Vancouver
  • 2.  nr5 • HET WEER Magazine | 31 Vancouver | weer wereld te zijn in 2020. Sinds we hier- mee aan de slag zijn gegaan heb ik ontdekt dat we de eerste grote stad zijn die een plan heeft voordat een ramp daadwerkelijk plaatsvindt. De meeste aanpassingsstrategieën wor- den pas toegepast nadat er iets is gebeurd. Ons advies richting andere steden is: ‘Ga er nu mee aan de slag en wacht niet af’. Vancouver is welis- waar een stad met ‘high risk’, maar niemand op deze planeet is zonder risico. Op dit moment verandert het klimaat heel snel en de weerpatro- nen worden steeds grilliger. We kun- nen niet voorspellen wanneer, hoe en waar de rampen plaatsvinden, maar we weten wel dat het gaat gebeuren en dat ze weergerelateerd zijn.” Aardbeving Vancouver loopt eveneens een groot risico op een aardbeving. Daarover is meer informatie bekend dan over de zeespiegelstijging. “We weten niet wanneer deze ramp gaat plaatsvin- den, maar we hebben wel een vrij goed beeld hoe die scenario’s er uit- zien.” Om meer grip te krijgen op de scenario’s van de zeespiegelstijging gebruikt de overheid van Vancouver de BARC- tool (Building Adaptive and Resilient Communities) “Deze tool is gecreëerd door een internatio- nale organisatie om steden te begelei- den bij milieubeleid”, licht Andrea toe. “Wij zetten er zelf alle feiten in die bekend zijn voor Vancouver, bijvoorbeeld: wat gebeurt er op dit moment, wat wordt er voorspeld qua weer et cetera.” Daarbij wordt tevens alle informatie geplaatst betreffende de stad, zoals de bouwvorm, heuvels en dalen. “Het systeem laat vervol- gens alle mogelijkheden zien; het geeft informatie over de waarschijn- lijkheid én over de impact.” Wanneer het BARC-systeem een hoog risico aangeeft voor een stad én een grote impact, moet de (lokale) overheid hier zeker mee aan de slag, meent Reimer. “Je moet ook zeker iets doen als er een laag risico is met een grote impact. De derde moge- lijkheid is een hoog risico met een lage impact.” Vancouver zit in de categorie ‘hoog risico met hoge im- pact’. “Maar dat speelt niet op de korte termijn; het is een toekomst- scenario. Als we niets doen, dan ziet onze kustlijn er over 50 jaar heel anders uit.” Evacuatie Volgens Andrea is de voorspelde zeespiegelstijging op dit moment 1,2 meter. “Maar ik vermoed dat de cij- fers over een jaar alweer anders zijn. Misschien is het dan wel 1,4 meter. De weersystemen op deze aarde zijn allemaal met elkaar verbonden; als er iets gebeurt op Antarctica dan heeft dat zeker impact op de situatie in Vancouver. Het mooie van dit BARC- systeem is, dat je constant nieuwe wetenschappelijke feiten of actuali- teiten kunt toevoegen. Op deze ma- nier krijgen we een beter beeld of er voor ons iets verandert. We hebben zelfs een speciale ambtenaar aange- steld die zich gaat bezighouden met de problemen omtrent de zeespie- gelstijging én de aardbeving, want deze twee hebben veel overeenkom- sten. De dingen die we moeten doen voor het klimaatprobleem zijn ook zaken die we moeten regelen voor de aardbeving.” O p dit moment zijn de voorspellingen dat de zeespiegel met 1,2 meter zal stijgen. We maken ons grote zorgen”, zegt interim-burgemeester van Vancouver Andrea Reimer. Van- couver wacht de ramp echter niet af. Reimer: “In 2009 maakten we hier de afspraak om de groenste stad van de ‘We hebben zelfs een speciale ambtenaar aangesteld voor de zeespiegelstijging’ “ Op de steunen van de Cambie Bridge in Vancouver staan in verschillende kleuren blauw de toekomstige niveaus van de zeespiegel geschilderd.
  • 3. 32 | HET WEER Magazine • nr5 weer |Vancouver 08_bron Het BARC verslag geeft volgens An- drea negen prioriteitacties aan. Zes daarvan zijn milieugerelateerd. “Er zijn verschillende manieren om de zeespiegelstijging aan te pakken. We kunnen bijvoorbeeld dijken bouwen of het stijgende water managen door middel van natte natuurgebieden. Een andere optie is terugtrekking. “En dat betekent permanente evacu- atie. We hebben het in dat geval over tienduizenden mensen die hun hui- zen moeten verlaten. Je kunt je ge- woon niet voorstellen dat het zo ver zou moeten komen. We moeten hier dus echt iets op verzinnen.” Deze problemen spelen niet alleen in Van- couver, benadrukt Reimer. “Dit geldt voor heel veel andere steden. Wij mensen leven nu eenmaal in groten getale te dicht aan de kust.” Vancouver David Lam Park tijdens een ‘king tide event’ in 2017. ‘King tides’ zijn extreem hoge waterstanden die kunnen plaatsvinden in de maanden december, januari en februari.
  • 4. nr5 • HET WEER Magazine | 33 Vancouver | weer Sociale impact Drie van de negen prioriteit-acties zijn sociaal gerelateerd. “Een veran- derend klimaat heeft invloed op onze kustlijn en onze gebouwen, maar ook op het sociale leven”, licht Reimer toe. “Elke slechte weerdag in Vancouver betekent zelfs nu al een verstoring voor kwetsbare groepen. Zij zijn er de dupe van. Ze kunnen de deur niet uit en hebben bijvoorbeeld geen toegang tot me- dicatie, kunnen geen dokter of fysiotherapeut bezoeken of andere belangrijke sociale interacties heb- ben. Dit speelt bijvoorbeeld wan- neer er veel sneeuw valt. Daar zijn we hier in Vancouver niet aan ge- wend en ons systeem is daar niet op aangepast. Vroeger sneeuwde het eens in de tien jaar, en nu hebben we een jaar of vijf achter elkaar veel sneeuw. We hebben ook al een hit- tegolf achter de rug; de allereerste in onze geschiedenis was in 2009. Dat creëert dus hetzelfde probleem: kwetsbare mensen kunnen niet naar buiten. De klimaatsverande- ring heeft op die manier dus een grote sociale impact.” Extreem weer zoals langdurige re- genval met overstromingen en grote hoeveelheden sneeuw heeft ook grote economische gevolgen, meent Reimer. “Want bedrijven krijgen hun bestelling niet op tijd binnen, de luchthaven is gesloten en vrachtwa- gens kunnen niet rijden. Mensen kunnen ook niet naar het werk. Er moeten dus veel aanpassingen plaats- vinden door de veranderende weers- omstandigheden.” Op dit moment gaat het voor een groot deel om menselijke relaties. Hittegolven hebben echter ook an- dere gevolgen, namelijk enorme bosbranden. “We hebben er nu al twee gehad in drie jaar tijd en we kunnen niets doen om dit te voorko- men.” Daarom is dat BARC-systeem zo fantastisch, knikt Reimer. “Omdat je het gevoel hebt dat je íets kunt doen, ook al is het niet helemaal zeker wát er gaat gebeuren. We we- ten hoe het er vandaag uitziet, we weten hoe het er 30 jaar geleden uit zag, we krijgen allerlei horrorscena- rio’s te zien over de toekomst omdat het klimaat aan het veranderen is, maar de periode tussen nu en straks is heel vaag.” First Nations Behalve de negen prioriteiten zijn er ook negen gebieden aangeduid als hoog risico. “En dat betreft niet al- leen de zeespiegelstijging, maar ook overstromingen door regen. Deze ‘high risk areas’ liggen aan de voet van heuvels of bergen. Zij hebben te maken met beide factoren: een stij- gende zeespiegel en het water dat uit de heuvels naar beneden stroomt door hevige regenval.” Het gebied dat het grootste risico loopt is een voormalig reservaat van First Nations, ‘the Indian Musqueam Reserve’. “Dit gebied ligt aan de oce- aan en aan de mond van de Fraser River”, licht Reimer toe. “Dat maakt het dus dubbel zo moeilijk om be- schermende maatregelen te beden- ken. De ‘Musqueam People’ wonen hier al tienduizenden jaren. Ze heb- ben alles overwonnen: ziektes, oorlo- gen, noem maar op. En nu moeten ze waarschijnlijk binnen 50 jaar weg omdat we de klimaatverandering niet kunnen tegenhouden. Ze lopen een heel groot risico en er is slechts een zeer kleine kans dat er een ma- nier is om ze te beschermen. Wat een vreselijke gedachte... Ik heb het daar persoonlijk heel moeilijk mee.” • ‘Kwetsbare mensen kunnen niet naar buiten met extreme weersomstandig­heden’