SlideShare a Scribd company logo
MULTI-INZETBARE MONTEURS DOOR NIEUWE ICT-OPLOSSINGEN
MaintHet magazine van de NVDO
NL
Water eerste levensbehoefte van industrie | Focus op over-
dracht ervaringskennis | Integraal inzicht in onderhoud en be-
heer vastgoed | Reuring in onderhoud Amsterdamse riolering
IMA01 MA_Co
ver.indd 39
DERTIENDEJAARGANG–LOSSEVERKOOPPRIJS€17,25
01
16
www.imaintain.info
46 MaintNL 1 - 2016 
De Vloer Op
AkzoNobel in Sassenheim produceert diverse soorten verf voor
auto’s, vliegtuigen en jachten. De afdeling Maintenance neemt een
belangrijke plaats in binnen de vestiging. ‘Voor onze grootschalige
productie mogen de machines natuurlijk niet stil komen te staan’,
aldus maintenance manager Frits Brouwer. ‘Wij investeren echt in
onze monteurs, want die hebben we nodig om het werk te doen.’
Ingrid Rompa
‘Deze locatie is gebouwd in 1939’, vertelt
Frits terwijl we tussen de groene lijnen van
het terrein wandelen. ‘Sindsdien zijn er
steeds gebouwen bij gebouwd om de groei
van de productie op te vangen. Vandaar
dat het terrein zo uitgestrekt is. Transport
speelt hier een grote rol.’ Met circa 1500
werknemers is de vestiging in Sassenheim
de grootste van Nederland. Behalve pro-
ductie en logistiek, bevinden zich hier een
groot onderzoekslaboratorium voor coa-
tings en kantoren met administratief perso-
neel, verkoop, marketing en management.
‘In de bollenstreek zijn niet zo veel partijen
te vinden die kunnen ondersteunen in
onderhoud als in een industriële regio. En
wij zijn bovendien geen chemie. Wij maken
verf en dat is toch wel een andere tak van
sport. De contracten met contractors van de
AkzoNobel-vestiging in Rotterdam zijn mil-
joenencontracten. Die hebben wij hier niet.’
De vestiging in Sassenheim draait op een
wat ouder machinepark. ‘Dat hebben wij
ons in de loop van de tijd eigen moeten
maken, want veel oorspronkelijke leveran-
ciers zijn er niet meer’, zegt Frits. ‘Uiteraard
willen we zo snel mogelijk draaien na een
storing. Dat dwingt je dus om zelf dingen te
regelen. Mechanische onderdelen zijn nog
wel goed te krijgen of te (laten) maken.’
Waar ze regelmatig tegenaan lopen, is
elektronica voor de machinebesturing. ‘Die
componenten hebben vaak een levensduur
van tien jaar. Onze machines zijn gemid-
deld twaalf à vijftien jaar oud.’ Wat Frits in
zo’n geval doet, is zoeken op internet of er
ergens op de wereld nog zo’n component
te koop is. ‘Soms is dat moeilijk, maar
nieuwbouw vraagt een grotere investering,
die we op deze manier nog een aantal jaar
uitstellen.’ Het impliceert wel een iets gro-
tere kans op productiestilstand, beaamt
Harm Artz, manager MEPD. ‘Ja, dat is een
keuze; dat is ondernemen. Natuurlijk komt
er ergens een omkeerpunt, maar daar zit-
ten we nog niet. Communicatie richting de
organisatie is in dit geval van groot belang,
zodat de directie en het management de
risico’s kennen.’
Preventief onderhoud is ook heel belang-
rijk binnen AkzoNobel Sassenheim. ‘We
hebben alles goed georganiseerd. Ook qua
reserveonderdelen. En daar plukken we nu
de vruchten van. Daar zijn we al vijftien jaar
mee bezig. We hebben een vast preventief
onderhoudsprogramma, dat voortdurend
tegen het licht wordt gehouden. Tevens is
er een meerjarenplan voor het equipment
waarvan we weten dat het aan vervanging
‘Investeren in toekomstige
betrouwbaarheid’
Harm Artz
Naam: Harm Artz
Leeftijd: 51
Bedrijf: AkzoNobel Sassenheim
Functie: Manager MEPD (Maintenance, Engineering en Process development)
Achtergrond: In dienst sinds 1989, nu 12 jaar in Sassenheim
Opleiding: HTS Werktuigbouwkunde
Soort werkzaamheden: Leiding geven
PROFIEL
Harm Artz: ‘Goede
communicatie en begrip
voor elkaar, daar draait
het vaak om.’
MaintNL 1 - 2016  47
toe is. Hierbij wordt vaak gediscussieerd
of daar geld voor is of niet.’ Het periodieke
onderhoud wordt heel serieus genomen,
benadrukt Harm. ‘Het is echt een investe-
ring in toekomstige betrouwbaarheid. We
merken daadwerkelijk dat hierdoor minder
storingen voorkomen. Maar het heeft ook
met regelgeving te maken. Een vat dat je
om de twee jaar moet keuren, is een ver-
plichting. Daar kan geen discussie over
zijn. Dat moet je doen. Daarom hechten we
veel belang aan de samenwerking met de
afdelingen binnen productie. Goede com-
municatie en begrip voor elkaar, daar draait
het vaak om.’
Gestandaardiseerde structuur
We lopen via de engineersafdeling en de
procesontwikkelingsafdeling naar de werk-
kamer van Harm. ‘Je ziet dat we alle func-
tionaliteiten hebben om processen te ont-
wikkelen, installaties te bouwen en deze
te onderhouden’, vertelt hij trots. ‘En dat
werkt heel goed samen. Het geheel wordt
zelfs krachtiger. Normaal gesproken bouwt
men naar eigen inzicht, maar wanneer je
een maintenanceconcept neerlegt kun je
laten zien waar men op moeten letten.
Anders moet je dat later weer aanpassen,
en dat is zonde van de tijd. Anticiperen dus.
Maintenance wordt hier echt serieus geno-
men.’
Ontwikkelingen waar de maintenancegroep
in Sassenheim ook mee te maken heeft, is
het feit dat AkzoNobel het maintenancepro-
ces op productielocaties wil standaardise-
ren. Harm: ‘Locaties hebben allemaal hun
eigen manier om met maintenance om te
gaan. Door dit te standaardiseren kan er
beter vergeleken worden en komen locaties
gemiddeld op een hoger niveau qua main-
tenance.’ Er is veel ervaring en kennis bin-
nen AkzoNobel Sassenheim, weet Frits. ‘We
zorgen ervoor dat de installatie er goed bij
staat. Waar we in het verleden minder goed
in waren, was het kunnen aantonen van het
voldoen aan onderhoudsverplichtingen. En
onze inspectieregimes transparant maken.
Frits Brouwer
FOTO’S:AKZONOBEL|STUDIOVANDERHORST.NL
Naam: Frits Brouwer
Leeftijd: 54
Bedrijf: AkzoNobel Sassenheim
Functie: Maintenance Manager
Achtergrond: In dienst sinds 1986, waarvan 18 jaar in Sassenheim
Opleiding: HTS Werktuigbouwkunde/ Bedrijfskunde
Soort werkzaamheden: Leiding geven
PROFIEL
MaintNL 1 - 2016  49
We zijn nu dus bezig formeler te worden en
we voeren iets meer de standaard in.’ Op
deze manier zijn de onderhoudsconcepten
beter gedocumenteerd. En dat heeft nog
een ander voordeel. ‘Wij zijn heel afhan-
kelijk van vakmanschap; van mensen met
ervaring. Over het algemeen blijven mede-
werkers hier lang werken; het familiegevoel
speelt een grote rol. Mensen maken binnen
het bedrijf carrière en voelen zich verbon-
den met het bedrijf. Maar ook de mensen
met ervaring gaan eens met pensioen en
dan is er veel kennis weg. Deze betrokken-
heid zet wel een stevige cultuur neer, maar
is niet zo flexibel. Je wordt dan kwetsbaar
betreffende de continuïteit van de produc-
tie. Dus documenteren en vastleggen heeft
hierbij ook veel voordelen.’
Doordat veel meer wordt geprotocolleerd bij
het bedrijf binnen een gestandaardiseerde
structuur, verbetert de samenwerking tus-
sen productie en maintenance aanzienlijk,
meent Harm. ‘Als we productiedervingen
in een integraal systeem krijgen, gaan we
echt stappen maken. Wat voor ons belang-
rijk is, is het percentage van de stilstand
van productie door techniek. Wanneer we
dat weten, kunnen we onze prestaties ver-
beteren. Dat wil echter niet zeggen dat er nu
nog niets aan het voorkomen van produc-
tiederving gebeurt. We hebben ’s morgens
om acht uur al een overleg.’
Eigen plan
Deze ochtendmeeting vindt plaats in de
kantine in Sassenheim. De groep bestaat
in totaal uit 23 mensen. Vandaag zijn aan-
wezig: twaalf monteurs, een teamleider,
drie maintenance-engineers, een planner
voor de monteurs, een planner voor de
contractors en een werkvoorbereider. Van
de productie zijn ook drie vertegenwoordi-
gers aanwezig. De planner bijt het spits af.
Hij bespreekt de nieuwe werkzaamheden
voor de dag en kijkt tevens of het werk van
de dag ervoor af is. Aan de hand daarvan
wordt bekeken wat er vandaag moet gebeu-
ren. Teamleider Bert neemt vervolgens de
meeting over. Hij heeft de bevoegdheid
in te breken op de planning als dat nodig
is, in het kader van de prioriteiten. Ook de
benodigde werkvergunningen worden hier
besproken. De bijeenkomst duurt in totaal
een minuut of tien. Meteen na afloop gaat
iedereen aan het werk.
Ian Macleod begint in de fabriek aan voor-
bereidende werkzaamheden. Er moet een
tank worden schoon gemaakt en voordat
dit kan gebeuren moet deze worden veilig
gesteld. Hij werkt nog maar een paar maan-
den bij AkzoNobel en loopt mee met een
ervaren storingsmonteur. ‘Ik krijg zo alle
kanten van het vak te zien en word intern
opgeleid.’ Ian is zeer gemotiveerd en ziet
een toekomst binnen dit bedrijf zeker zit-
ten. ‘De sfeer onderling is heel goed en dat
vind ik prettig.’
Het is een hele uitdaging om zo’n grote
groep mensen op een goede manier aan
het werk te krijgen, vertelt Frits als we even
later door de fabriek lopen. ‘Iedereen moet
weten wat er moet gebeuren en ook dat ze
weten welke installaties stil staan en wat
prioriteit heeft. Dat lukt heel goed op deze
manier. Ik vind het persoonlijk heel leuk
om met een team te werken en resultaten
te behalen. Dat je het met elkaar doet is
belangrijk. En iedereen neemt zijn verant-
woordelijkheid. Zelf initiatief nemen wordt
toegejuicht, zodat nog veiliger en efficiën-
ter kan worden gewerkt. Wanneer in de loop
van de werkdag problemen ontstaan zijn
twee storingsmonteurs telefonisch bereik-
baar. Aan de hand van de prioriteiten kun-
nen zij zelfstandig hun eigen plan trekken.
Onze mensen hebben zoveel ervaring dat
wanneer er iets aan de hand is, ze precies
weten wat dat betekent.’
Voor het onderhoud aan de gebouwen
wordt zoveel mogelijk de markt gebruikt.
‘Daarvoor kunnen we iets meer uitbe-
steden. Bij de machines doen we zoveel
mogelijk zelf, zoals storingen aan onze
kernequipement: maalmolens, taplijnen
etc. Van sommige applicaties weten de
leveranciers zelf beter hoe ze bepaalde
problemen kunnen oplossen. In zo’n geval
schakelen we hen in. We hebben in totaal
220 contracten; voor uitbesteedbaar
onderhoud, keuringen en inspecties.’ ■

More Related Content

Similar to Akzo-Nobel

Stabiele managamentinformatie bij Endemol tijdschrift controlling
Stabiele managamentinformatie bij Endemol  tijdschrift controllingStabiele managamentinformatie bij Endemol  tijdschrift controlling
Stabiele managamentinformatie bij Endemol tijdschrift controlling
Finext
 
PompVisie Pvisie Gertjan Edelijn Emerson (006)
PompVisie Pvisie Gertjan Edelijn Emerson (006)PompVisie Pvisie Gertjan Edelijn Emerson (006)
PompVisie Pvisie Gertjan Edelijn Emerson (006)Gertjan Edelijn
 
CRMWaypoint - Succes verhaal HCME
CRMWaypoint - Succes verhaal HCMECRMWaypoint - Succes verhaal HCME
CRMWaypoint - Succes verhaal HCMEdhoogweg
 
Vastgoedjournaal artikel wanneer treft de bouw een totale disruptie interview...
Vastgoedjournaal artikel wanneer treft de bouw een totale disruptie interview...Vastgoedjournaal artikel wanneer treft de bouw een totale disruptie interview...
Vastgoedjournaal artikel wanneer treft de bouw een totale disruptie interview...
Willem Adriaanssen
 
Nouwen Burgmans Elverding In Gesprek Met Klanten Van Bpc Juli 2009
Nouwen Burgmans Elverding In Gesprek Met Klanten Van Bpc  Juli 2009Nouwen Burgmans Elverding In Gesprek Met Klanten Van Bpc  Juli 2009
Nouwen Burgmans Elverding In Gesprek Met Klanten Van Bpc Juli 2009
Bas Endhoven
 
Artikel ontwikkeling_Imtech Asset Management
Artikel ontwikkeling_Imtech Asset ManagementArtikel ontwikkeling_Imtech Asset Management
Artikel ontwikkeling_Imtech Asset ManagementAndré Welberg
 
1 Nieuwsbrief November Ne En
1 Nieuwsbrief November Ne  En1 Nieuwsbrief November Ne  En
1 Nieuwsbrief November Ne En
paulknijn
 
Een goed georganiseerde werkomgeving_Ondernemers_Oktober 2014_ifma
Een goed georganiseerde werkomgeving_Ondernemers_Oktober 2014_ifmaEen goed georganiseerde werkomgeving_Ondernemers_Oktober 2014_ifma
Een goed georganiseerde werkomgeving_Ondernemers_Oktober 2014_ifma
Muriel Walter
 
Productletter quick scan dutch six sigma may 2017
Productletter quick scan dutch six sigma may 2017Productletter quick scan dutch six sigma may 2017
Productletter quick scan dutch six sigma may 2017
Leo Monhemius
 
Innovatie Workshop: Re-Designing Safety
Innovatie Workshop: Re-Designing SafetyInnovatie Workshop: Re-Designing Safety
Innovatie Workshop: Re-Designing Safety
VANBLEND
 
Magazine Het Ondernemersbelang Drechtsteden 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Drechtsteden 0212Magazine Het Ondernemersbelang Drechtsteden 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Drechtsteden 0212
HetOndernemersBelang
 
Info Over Brown Paper Company
Info Over Brown Paper CompanyInfo Over Brown Paper Company
Info Over Brown Paper Company
bpmdegroot
 
Mééttalent handleiding
Mééttalent handleidingMééttalent handleiding
Mééttalent handleidingmééttalent
 
Mééttalent handleiding
Mééttalent handleidingMééttalent handleiding
Mééttalent handleiding
meettalent
 
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Subsidiefocus
 
De mens achter September 2014
De mens achter September 2014De mens achter September 2014
De mens achter September 2014Rob van Avezaath
 
Nouwen Burgmans Elverding Veenman In Gesprek Met Klanten Van Bpc Aug 2010 I...
Nouwen Burgmans Elverding Veenman In Gesprek Met Klanten Van Bpc  Aug 2010 I...Nouwen Burgmans Elverding Veenman In Gesprek Met Klanten Van Bpc  Aug 2010 I...
Nouwen Burgmans Elverding Veenman In Gesprek Met Klanten Van Bpc Aug 2010 I...Michiel Vermeulen
 

Similar to Akzo-Nobel (20)

Spare Parts SABIC 2
Spare Parts SABIC 2Spare Parts SABIC 2
Spare Parts SABIC 2
 
Stabiele managamentinformatie bij Endemol tijdschrift controlling
Stabiele managamentinformatie bij Endemol  tijdschrift controllingStabiele managamentinformatie bij Endemol  tijdschrift controlling
Stabiele managamentinformatie bij Endemol tijdschrift controlling
 
PompVisie Pvisie Gertjan Edelijn Emerson (006)
PompVisie Pvisie Gertjan Edelijn Emerson (006)PompVisie Pvisie Gertjan Edelijn Emerson (006)
PompVisie Pvisie Gertjan Edelijn Emerson (006)
 
CRMWaypoint - Succes verhaal HCME
CRMWaypoint - Succes verhaal HCMECRMWaypoint - Succes verhaal HCME
CRMWaypoint - Succes verhaal HCME
 
Vastgoedjournaal artikel wanneer treft de bouw een totale disruptie interview...
Vastgoedjournaal artikel wanneer treft de bouw een totale disruptie interview...Vastgoedjournaal artikel wanneer treft de bouw een totale disruptie interview...
Vastgoedjournaal artikel wanneer treft de bouw een totale disruptie interview...
 
Nouwen Burgmans Elverding In Gesprek Met Klanten Van Bpc Juli 2009
Nouwen Burgmans Elverding In Gesprek Met Klanten Van Bpc  Juli 2009Nouwen Burgmans Elverding In Gesprek Met Klanten Van Bpc  Juli 2009
Nouwen Burgmans Elverding In Gesprek Met Klanten Van Bpc Juli 2009
 
Artikel ontwikkeling_Imtech Asset Management
Artikel ontwikkeling_Imtech Asset ManagementArtikel ontwikkeling_Imtech Asset Management
Artikel ontwikkeling_Imtech Asset Management
 
1 Nieuwsbrief November Ne En
1 Nieuwsbrief November Ne  En1 Nieuwsbrief November Ne  En
1 Nieuwsbrief November Ne En
 
Een goed georganiseerde werkomgeving_Ondernemers_Oktober 2014_ifma
Een goed georganiseerde werkomgeving_Ondernemers_Oktober 2014_ifmaEen goed georganiseerde werkomgeving_Ondernemers_Oktober 2014_ifma
Een goed georganiseerde werkomgeving_Ondernemers_Oktober 2014_ifma
 
Productletter quick scan dutch six sigma may 2017
Productletter quick scan dutch six sigma may 2017Productletter quick scan dutch six sigma may 2017
Productletter quick scan dutch six sigma may 2017
 
jobat
jobatjobat
jobat
 
Innovatie Workshop: Re-Designing Safety
Innovatie Workshop: Re-Designing SafetyInnovatie Workshop: Re-Designing Safety
Innovatie Workshop: Re-Designing Safety
 
Magazine Het Ondernemersbelang Drechtsteden 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Drechtsteden 0212Magazine Het Ondernemersbelang Drechtsteden 0212
Magazine Het Ondernemersbelang Drechtsteden 0212
 
longread werkwijze
longread werkwijzelongread werkwijze
longread werkwijze
 
Info Over Brown Paper Company
Info Over Brown Paper CompanyInfo Over Brown Paper Company
Info Over Brown Paper Company
 
Mééttalent handleiding
Mééttalent handleidingMééttalent handleiding
Mééttalent handleiding
 
Mééttalent handleiding
Mééttalent handleidingMééttalent handleiding
Mééttalent handleiding
 
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
 
De mens achter September 2014
De mens achter September 2014De mens achter September 2014
De mens achter September 2014
 
Nouwen Burgmans Elverding Veenman In Gesprek Met Klanten Van Bpc Aug 2010 I...
Nouwen Burgmans Elverding Veenman In Gesprek Met Klanten Van Bpc  Aug 2010 I...Nouwen Burgmans Elverding Veenman In Gesprek Met Klanten Van Bpc  Aug 2010 I...
Nouwen Burgmans Elverding Veenman In Gesprek Met Klanten Van Bpc Aug 2010 I...
 

More from Global Green Connections

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Global Green Connections
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
Global Green Connections
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
Global Green Connections
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
Global Green Connections
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
Global Green Connections
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Global Green Connections
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Global Green Connections
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
Global Green Connections
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
Global Green Connections
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
Global Green Connections
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
Global Green Connections
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
Global Green Connections
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Global Green Connections
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
Global Green Connections
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Global Green Connections
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Global Green Connections
 

More from Global Green Connections (20)

Grizzly
GrizzlyGrizzly
Grizzly
 
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingridToekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
Toekomstbouwers 2018 2019 artikelen ingrid
 
Ins 10 2019 beng
Ins 10 2019 bengIns 10 2019 beng
Ins 10 2019 beng
 
Ins 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolvenIns 08 2019 geluidsgolven
Ins 08 2019 geluidsgolven
 
Tien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NLTien jaar BREEAM-NL
Tien jaar BREEAM-NL
 
WELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in CanadaWELL Building Standaard is populair in Canada
WELL Building Standaard is populair in Canada
 
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
Interview in jubileumuitgave BREEAM-NL magazine
 
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijgingVancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
Vancouver zet zich schrap voor zeespiegelstijging
 
De groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den BergDe groene missie van Reinier van den Berg
De groene missie van Reinier van den Berg
 
Reinier van den berg
Reinier van den bergReinier van den berg
Reinier van den berg
 
Groen Vancouver
Groen VancouverGroen Vancouver
Groen Vancouver
 
Sniffers
SniffersSniffers
Sniffers
 
Interview Jan Geurtz
Interview Jan GeurtzInterview Jan Geurtz
Interview Jan Geurtz
 
Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5 Duurzame scholen magazine 5
Duurzame scholen magazine 5
 
Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd Duurzaam gebouwd
Duurzaam gebouwd
 
Oosterschelde
OosterscheldeOosterschelde
Oosterschelde
 
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal graveRapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
Rapport 16 17 juni sv brabant arsenaal grave
 
RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland RelatiemagazineABZuid-Holland
RelatiemagazineABZuid-Holland
 
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen  duurzaam gebouwdHuis verplaatsen  duurzaam gebouwd
Huis verplaatsen duurzaam gebouwd
 
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-HollandRelatiemagazine AB Zuid-Holland
Relatiemagazine AB Zuid-Holland
 

Akzo-Nobel

 • 1. MULTI-INZETBARE MONTEURS DOOR NIEUWE ICT-OPLOSSINGEN MaintHet magazine van de NVDO NL Water eerste levensbehoefte van industrie | Focus op over- dracht ervaringskennis | Integraal inzicht in onderhoud en be- heer vastgoed | Reuring in onderhoud Amsterdamse riolering IMA01 MA_Co ver.indd 39 DERTIENDEJAARGANG–LOSSEVERKOOPPRIJS€17,25 01 16 www.imaintain.info
 • 2. 46 MaintNL 1 - 2016  De Vloer Op AkzoNobel in Sassenheim produceert diverse soorten verf voor auto’s, vliegtuigen en jachten. De afdeling Maintenance neemt een belangrijke plaats in binnen de vestiging. ‘Voor onze grootschalige productie mogen de machines natuurlijk niet stil komen te staan’, aldus maintenance manager Frits Brouwer. ‘Wij investeren echt in onze monteurs, want die hebben we nodig om het werk te doen.’ Ingrid Rompa ‘Deze locatie is gebouwd in 1939’, vertelt Frits terwijl we tussen de groene lijnen van het terrein wandelen. ‘Sindsdien zijn er steeds gebouwen bij gebouwd om de groei van de productie op te vangen. Vandaar dat het terrein zo uitgestrekt is. Transport speelt hier een grote rol.’ Met circa 1500 werknemers is de vestiging in Sassenheim de grootste van Nederland. Behalve pro- ductie en logistiek, bevinden zich hier een groot onderzoekslaboratorium voor coa- tings en kantoren met administratief perso- neel, verkoop, marketing en management. ‘In de bollenstreek zijn niet zo veel partijen te vinden die kunnen ondersteunen in onderhoud als in een industriële regio. En wij zijn bovendien geen chemie. Wij maken verf en dat is toch wel een andere tak van sport. De contracten met contractors van de AkzoNobel-vestiging in Rotterdam zijn mil- joenencontracten. Die hebben wij hier niet.’ De vestiging in Sassenheim draait op een wat ouder machinepark. ‘Dat hebben wij ons in de loop van de tijd eigen moeten maken, want veel oorspronkelijke leveran- ciers zijn er niet meer’, zegt Frits. ‘Uiteraard willen we zo snel mogelijk draaien na een storing. Dat dwingt je dus om zelf dingen te regelen. Mechanische onderdelen zijn nog wel goed te krijgen of te (laten) maken.’ Waar ze regelmatig tegenaan lopen, is elektronica voor de machinebesturing. ‘Die componenten hebben vaak een levensduur van tien jaar. Onze machines zijn gemid- deld twaalf à vijftien jaar oud.’ Wat Frits in zo’n geval doet, is zoeken op internet of er ergens op de wereld nog zo’n component te koop is. ‘Soms is dat moeilijk, maar nieuwbouw vraagt een grotere investering, die we op deze manier nog een aantal jaar uitstellen.’ Het impliceert wel een iets gro- tere kans op productiestilstand, beaamt Harm Artz, manager MEPD. ‘Ja, dat is een keuze; dat is ondernemen. Natuurlijk komt er ergens een omkeerpunt, maar daar zit- ten we nog niet. Communicatie richting de organisatie is in dit geval van groot belang, zodat de directie en het management de risico’s kennen.’ Preventief onderhoud is ook heel belang- rijk binnen AkzoNobel Sassenheim. ‘We hebben alles goed georganiseerd. Ook qua reserveonderdelen. En daar plukken we nu de vruchten van. Daar zijn we al vijftien jaar mee bezig. We hebben een vast preventief onderhoudsprogramma, dat voortdurend tegen het licht wordt gehouden. Tevens is er een meerjarenplan voor het equipment waarvan we weten dat het aan vervanging ‘Investeren in toekomstige betrouwbaarheid’ Harm Artz Naam: Harm Artz Leeftijd: 51 Bedrijf: AkzoNobel Sassenheim Functie: Manager MEPD (Maintenance, Engineering en Process development) Achtergrond: In dienst sinds 1989, nu 12 jaar in Sassenheim Opleiding: HTS Werktuigbouwkunde Soort werkzaamheden: Leiding geven PROFIEL Harm Artz: ‘Goede communicatie en begrip voor elkaar, daar draait het vaak om.’
 • 3. MaintNL 1 - 2016  47 toe is. Hierbij wordt vaak gediscussieerd of daar geld voor is of niet.’ Het periodieke onderhoud wordt heel serieus genomen, benadrukt Harm. ‘Het is echt een investe- ring in toekomstige betrouwbaarheid. We merken daadwerkelijk dat hierdoor minder storingen voorkomen. Maar het heeft ook met regelgeving te maken. Een vat dat je om de twee jaar moet keuren, is een ver- plichting. Daar kan geen discussie over zijn. Dat moet je doen. Daarom hechten we veel belang aan de samenwerking met de afdelingen binnen productie. Goede com- municatie en begrip voor elkaar, daar draait het vaak om.’ Gestandaardiseerde structuur We lopen via de engineersafdeling en de procesontwikkelingsafdeling naar de werk- kamer van Harm. ‘Je ziet dat we alle func- tionaliteiten hebben om processen te ont- wikkelen, installaties te bouwen en deze te onderhouden’, vertelt hij trots. ‘En dat werkt heel goed samen. Het geheel wordt zelfs krachtiger. Normaal gesproken bouwt men naar eigen inzicht, maar wanneer je een maintenanceconcept neerlegt kun je laten zien waar men op moeten letten. Anders moet je dat later weer aanpassen, en dat is zonde van de tijd. Anticiperen dus. Maintenance wordt hier echt serieus geno- men.’ Ontwikkelingen waar de maintenancegroep in Sassenheim ook mee te maken heeft, is het feit dat AkzoNobel het maintenancepro- ces op productielocaties wil standaardise- ren. Harm: ‘Locaties hebben allemaal hun eigen manier om met maintenance om te gaan. Door dit te standaardiseren kan er beter vergeleken worden en komen locaties gemiddeld op een hoger niveau qua main- tenance.’ Er is veel ervaring en kennis bin- nen AkzoNobel Sassenheim, weet Frits. ‘We zorgen ervoor dat de installatie er goed bij staat. Waar we in het verleden minder goed in waren, was het kunnen aantonen van het voldoen aan onderhoudsverplichtingen. En onze inspectieregimes transparant maken. Frits Brouwer FOTO’S:AKZONOBEL|STUDIOVANDERHORST.NL Naam: Frits Brouwer Leeftijd: 54 Bedrijf: AkzoNobel Sassenheim Functie: Maintenance Manager Achtergrond: In dienst sinds 1986, waarvan 18 jaar in Sassenheim Opleiding: HTS Werktuigbouwkunde/ Bedrijfskunde Soort werkzaamheden: Leiding geven PROFIEL
 • 4. MaintNL 1 - 2016  49 We zijn nu dus bezig formeler te worden en we voeren iets meer de standaard in.’ Op deze manier zijn de onderhoudsconcepten beter gedocumenteerd. En dat heeft nog een ander voordeel. ‘Wij zijn heel afhan- kelijk van vakmanschap; van mensen met ervaring. Over het algemeen blijven mede- werkers hier lang werken; het familiegevoel speelt een grote rol. Mensen maken binnen het bedrijf carrière en voelen zich verbon- den met het bedrijf. Maar ook de mensen met ervaring gaan eens met pensioen en dan is er veel kennis weg. Deze betrokken- heid zet wel een stevige cultuur neer, maar is niet zo flexibel. Je wordt dan kwetsbaar betreffende de continuïteit van de produc- tie. Dus documenteren en vastleggen heeft hierbij ook veel voordelen.’ Doordat veel meer wordt geprotocolleerd bij het bedrijf binnen een gestandaardiseerde structuur, verbetert de samenwerking tus- sen productie en maintenance aanzienlijk, meent Harm. ‘Als we productiedervingen in een integraal systeem krijgen, gaan we echt stappen maken. Wat voor ons belang- rijk is, is het percentage van de stilstand van productie door techniek. Wanneer we dat weten, kunnen we onze prestaties ver- beteren. Dat wil echter niet zeggen dat er nu nog niets aan het voorkomen van produc- tiederving gebeurt. We hebben ’s morgens om acht uur al een overleg.’ Eigen plan Deze ochtendmeeting vindt plaats in de kantine in Sassenheim. De groep bestaat in totaal uit 23 mensen. Vandaag zijn aan- wezig: twaalf monteurs, een teamleider, drie maintenance-engineers, een planner voor de monteurs, een planner voor de contractors en een werkvoorbereider. Van de productie zijn ook drie vertegenwoordi- gers aanwezig. De planner bijt het spits af. Hij bespreekt de nieuwe werkzaamheden voor de dag en kijkt tevens of het werk van de dag ervoor af is. Aan de hand daarvan wordt bekeken wat er vandaag moet gebeu- ren. Teamleider Bert neemt vervolgens de meeting over. Hij heeft de bevoegdheid in te breken op de planning als dat nodig is, in het kader van de prioriteiten. Ook de benodigde werkvergunningen worden hier besproken. De bijeenkomst duurt in totaal een minuut of tien. Meteen na afloop gaat iedereen aan het werk. Ian Macleod begint in de fabriek aan voor- bereidende werkzaamheden. Er moet een tank worden schoon gemaakt en voordat dit kan gebeuren moet deze worden veilig gesteld. Hij werkt nog maar een paar maan- den bij AkzoNobel en loopt mee met een ervaren storingsmonteur. ‘Ik krijg zo alle kanten van het vak te zien en word intern opgeleid.’ Ian is zeer gemotiveerd en ziet een toekomst binnen dit bedrijf zeker zit- ten. ‘De sfeer onderling is heel goed en dat vind ik prettig.’ Het is een hele uitdaging om zo’n grote groep mensen op een goede manier aan het werk te krijgen, vertelt Frits als we even later door de fabriek lopen. ‘Iedereen moet weten wat er moet gebeuren en ook dat ze weten welke installaties stil staan en wat prioriteit heeft. Dat lukt heel goed op deze manier. Ik vind het persoonlijk heel leuk om met een team te werken en resultaten te behalen. Dat je het met elkaar doet is belangrijk. En iedereen neemt zijn verant- woordelijkheid. Zelf initiatief nemen wordt toegejuicht, zodat nog veiliger en efficiën- ter kan worden gewerkt. Wanneer in de loop van de werkdag problemen ontstaan zijn twee storingsmonteurs telefonisch bereik- baar. Aan de hand van de prioriteiten kun- nen zij zelfstandig hun eigen plan trekken. Onze mensen hebben zoveel ervaring dat wanneer er iets aan de hand is, ze precies weten wat dat betekent.’ Voor het onderhoud aan de gebouwen wordt zoveel mogelijk de markt gebruikt. ‘Daarvoor kunnen we iets meer uitbe- steden. Bij de machines doen we zoveel mogelijk zelf, zoals storingen aan onze kernequipement: maalmolens, taplijnen etc. Van sommige applicaties weten de leveranciers zelf beter hoe ze bepaalde problemen kunnen oplossen. In zo’n geval schakelen we hen in. We hebben in totaal 220 contracten; voor uitbesteedbaar onderhoud, keuringen en inspecties.’ ■