SlideShare a Scribd company logo
1 of 186
Hỗ trợ trực tuyến
Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon
Mobi/Zalo 0905779594
Tài liệu chuẩn tham khảo
Phát triển kênh bởi
Ths Nguyễn Thanh Tú
Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật :
Nguyen Thanh Tu Group
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH
LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS -
NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN
ĐẸP) (BÀI 1- 11)
WORD VERSION | 2024 EDITION
ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL
TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM
B À I T Ậ P B Ổ T R Ợ 4 K Ĩ
N Ă N G T I Ế N G A N H
Ths Nguyễn Thanh Tú
eBook Collection
vectorstock.com/7952556
A. VOCABULARY
No. Words Type Pronunciation Meaning
1.
disaster (n) /dɪˈzɑːstər/ thảm họa
2.
natural disasters /ˈnætʃərəl dɪˈzɑːstərz/ những thảm họa thiên nhiên
3.
storm (n) /stɔːm/ bão
4.
flood (n) /flʌd/ lũ lụt
5.
tsunami (n) /tsuːˈnɑːmi/ sóng thần
6.
tornado (n) /tɔːˈneɪdəʊ/ lốc xoáy
7.
earthquake (n) /ˈɜːθkweɪk/ động đất
8.
landslide (n) /ˈlændslaɪd/ sạt lở
9.
volcano (n) /vɒlˈkeɪnəʊ/ núi lửa
10.
volcanic (adj) /vɒlˈkænɪk/ thuộc/ gây ra bởi núi lửa
11.
erupt (v) /ɪˈrʌpt/ phun trào
12.
eruption (n) /ɪˈrʌpʃən/ sự phun trào
13.
volcanic eruption / vɒlˈkænɪk ɪˈrʌpʃən/ sự phun trào núi lửa
14.
shake (v) /ʃeɪk/ rung, lắc
15.
tremble (v) /ˈtrembəl/ rung lắc
16.
destroy (v) /dɪˈstrɔɪ/ phá hủy
17.
damage (n, v) /ˈdæmɪdʒ/ thiệt hại, gây tổn hại
18. predict (v) /prɪˈdɪkt/ tiên đoán, dự đoán
UNIT 9: NATURAL
19.
prediction (n) /prɪˈdɪkʃən/ sự dự đoán
20.
warn (v) /wɔːn/ cảnh báo
21.
pull up (v) pʊl ʌp/ kéo lên, nhổ lên
22.
property (n) /ˈprɒpəti/ tài sản, của cải
23.
emergency (n) /ɪˈmɜːdʒənsi/ sự khẩn cấp
24.
emergency kit (n) /ɪˈmɜːdʒənsi kɪt/ bộ dụng cụ cấp cứu
25.
funnel (n) /ˈfʌnəl/ cái phễu
26.
whistle (n) /ˈwɪsəl/ cái còi, tiếng còi
27.
fahrenheit (n) /ˈfærənhaɪt/ độ F (đo nhiệt độ)
28.
richter scale (n) /ˈrɪktə skeɪl/ độ Richter (đo cường độ động đất)
29.
authority (n) /ɔːˈθɒrəti/ chính quyền
30.
victim (n) /ˈvɪktɪm/ nạn nhân
31.
rescue (v, n) /ˈreskjuː/ cứu hộ, sự cứu hộ
32.
rescue worker /ˈreskjuː ˈwɜːkər/ nhân viên cứu hộ
33.
awful (adj) /ˈɔːfəl/ khủng khiếp, đáng sợ
34.
frightened (adj) /ˈfraɪtənd/ hoảng sợ, khiếp đảm
35.
fear (n) /fɪər/ sự sợ hãi
36.
in fear /ɪn fɪər/ trong sự sợ hãi
37.
violent (adj) /ˈvaɪələnt/ mạnh, hung bạo
38.
violently (adv) /ˈvaɪələntli/ một cách hung bạo
39.
slight (adj) /slaɪt/ nhẹ
40. move (v) /muːv/ di chuyển
41.
move in a circle /muːv ɪn / di chuyển theo hình tròn
42.
towards (pre) /təˈwɔːdz/ theo hướng, về phía
43.
affect (v) /əˈfekt/ làm ảnh hưởng đến
44.
cause (v) /kɔːz/ gây ra
45.
hurt (v, n) /hɜːt/ làm bị thương, vết thương
46.
missing (adj) /ˈmɪsɪŋ/ mất tích
47.
suddenly (adv) /ˈsʌdənli/ đột nhiên, bỗng nhiên
48.
fortunately (adv) /ˈfɔːtʃənətli/ thật may mắn, may thay
49.
rock (n) /rɒk/ đá, tảng đá
50.
mud (n) /mʌd/ bùn
51.
hide (v) /haɪd/ trốn, ẩn nấp
52.
ash (n) /æʃ/ tro
53.
layer (n) /ˈleɪər/ lớp, tầng
54.
a thick layer of ash /ə θɪk ˈleɪər əv æʃ/ một lớp tro dầy
55.
shelter (n) /ˈʃeltər/ nơi trú ẩn
∑ Word form
Verb Noun Adjective Adverb
accommodate accommodation
erupt eruption eruptive
evacuate
evacuation
evacuee
storm storm stormy
volcano volcanic
sudden suddenly
B. GRAMMAR
I. PAST CONTINUOUS
Past Continuous (Quá khứ tiếp diễn)
Công thức
(+) S + was/ were + V-ing
(-) S + was/ were + not + V-ing
(?) Was/ Were + S + V-ing?
Cách dùng
- Hành động diễn ra tại thời điểm xác định trong quá khứ
E.g: I was watching TV at 9 o'clock last night.
Dấu hiệu
- at this time last night, at this moment last year, at 8 p.m last night, while,...
∑ Past simple and past continuous with “When” and “While”
Dùng “while” hoặc
“when” để chỉ mối liên hệ
giữa 2 hành động xảy ra trong
quá khứ.
- Hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào
S1 + QKTD + when + S2 + QKÐ
E.g: I was watching TV when she came home.
When + S1 + QKÐ, S2 + QKTD
E.g: When she came home, I was watching television.
- Những hành động xảy ra song song
S1 + QKTD + while + S2 + QKTD
E.g: She was doing her homework while I was preparing dinner.
While + S1 + QKTD, S2 + QKTD
E.g: While they were running, we were walking.
- Thói quen xấu với trạng từ “always”
E.g: He was constantly talking. He annoyed everyone.
C. PRONUNCIATION
∑ Stress in words ending in -AL and -OUS
1. Các tính từ/ danh từ kết thúc bằng đuôi -al
Một số tính từ và danh từ được hình thành bằng cách thêm đuôi -al vào sau danh từ hoặc động từ. Thông
thường việc thêm đuôi -al không làm thay đổi trọng âm của danh từ hoặc động từ gốc.
N/ V gốc Adj/ N đuôi -al
nation /ˈneɪʃn/ ‡ national /ˈnæʃnəl/
propose /prəˈpəʊz/ ‡ proposal /prəˈpəʊzl
nature /ˈneɪtʃər/ ‡ natural /ˈnætʃrəl/
Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ
N/ V gốc Adj/ N đuôi -al
commerce /ˈkɒmɜːs/ ‡ commercial /kəˈmɜːʃl/
commerce /ˈkɒmɜːs/ ‡ commercial /kəˈmɜːʃl/
2. Tính từ kết thúc bằng đuôi -ous
Một số danh từ khi thêm đuôi -ous sẽ biến thành tính từ.
- Thường thì trọng âm của từ đó nằm ở âm tiết trước đuôi -ous.
famous /ˈfeɪməs/
enormous /i’no:rmos/
- Tuy nhiên, có một số từ có trọng âm khác nhau.
poisonous /ˈpɔɪzənəs/
dangerous /ˈdeɪndʒərəs/
humorous /ˈhjuːmərəs/
marvelous /ˈmɑːrvələs/
A. PHONETIC
Exercise 1: Mark the stress in the following words.
Exercise 2: Choose the word (A, B, C, or D) whose underlined part is pronounced differently from the
others.
1. A. mud B. numerous C. thunderstorm D. suddenly
2. A. tsunami B. tropical C. victim D. violent
3. A. south B. strengthen C. breathe D. theology
4. A. rescue B. effect C. marvelous D. tremble
5. A. tornado B. property C. volcanic D. crop
6. A. authority B. fortunately C. try D. property
7. A. towards B. disaster C. destroy D. circles
8. A. violent B. whistle C. practical D. lightning
9. A. wave B. landslide C . damage D . natural
10. A. emergency B. litter C. suddenly D. system
Exercise 3: Choose the word (A, B, C, or D) whose main stress is different from the others in the group.
1. A. develop B. marvelous C. funnel D. damage
2. A. government B. landslide C. lightning D. effect
3. A. fortunate B. donate C. pacific D. tornado
4. A. destroy B. emergency C. government D. disaster
5. A. rescue B. strengthen C. system D. towards
6. A. practical B. numerous C. property D. tsunami
7. A. whistle B. victim C. authority D. violent
8. A. litter B. mountainous C. worker D. volcanic
9. A. example B. circle C. matter D. humour
10. A. nation B. person C. resident D. scientific
B. VOCABULARY – GRAMMAR
Exercise 1: Choose the correct meaning of the following words and phrases.
1. flood
A. a large amount of money in the bank
B. a large amount of water covering an area.
C. a wide range of home-made products
1. ‘musical 2. ‘humorous 3. ‘national 4. ‘poisonous 5. ‘personal
6. ‘dangerous 7. pre‘dict 8. ‘practical 9. ‘property 10. ‘marvellous
2. tsunami
A. an extremely large wave in the sea caused by an earthquake
B. strong winds and rain, and often thunder and lightning
C. a violent storm with very strong winds that move in a circle
3. Fahrenheit
A. a measurement of length
B. a measurement of speed
C. a measurement of temperature
4. property
A. an object or objects that belong to someone
B. a person or people that own a large amount of money
C. a person or people that own lots of houses
5. missing
A. that cannot be found
B. that cannot be reused
C. that cannot be recycled
6. natural disasters
A. the fire that causes a lot of damage
B. the disasters caused by human beings such as car accident
C. the disasters in nature such as storm, tornado, tsunami
Exercise 2: Underline the right word in brackets to complete each sentence.
1. The (volcanic eruption/ earthquake/ tornado) blew lava and ash into the sky.
2. The (wildfire/ storm/ flood) with strong winds darkened the sky and rattled the windows.
3. The sudden (earthquake/ landslide/ tsunami) caused the buildings to shake and people to run for cover.
4. A (typhoon/ flood/ tornado) moved in a circle like a big funnel and hit the town last night.
5. The heavy rainfall caused a (landslide/ drought/ volcanic eruption), sending rocks and soil falling down
the hillside.
6. The overflowing river led to a (drought/ earthquake/ flood), submerging homes and streets in water.
Exercise 3: Choose the word/ phrase/ sentence (A, B, C, or D) that best fits the space in each sentences or
best answers the question.
1. The volcanic _________ sent plumes of ash and smoke high into the sky.
A. eruption B. outbreak C. burst D. discharge
2. The _________ shook the region, leaving buildings damaged and roads cracked.
A. earthquake B. thunderstorm C. shock D. tornado
3. A _________, with strong winds that move in a circle, touched down in the small town, causing damage
to homes and businesses.
A. lightning B. thunder C. tornado D. tsunami
4. The heavy rains caused a _________ with huge rocks that blocked the mountain road.
A. hurricane B. landslide C. eruption D. earthquake
5. The floodwaters rose rapidly, forcing residents to _________ their homes and seek shelters.
A. quit B. discharge C. evacuate D. empty
6. An immense volume of rocks and molten lava was _________ from Mount Vesuvius.
A. caught B. occurred C. burned D. erupted
7. The hurricane hit the coastal village with incredible force, leaving a trail of _______ in its wake.
A. warning B. prediction C. destruction D. property
8. Many residents lost _________ in the wildfire that swept through the forested area.
A. property B. ownership C. materials D. taxes
9. It's important to have an _________ kit prepared with essential supplies in case of a natural disaster.
A. protection B. emergency C. rescue D. warning
10. The earthquake left many _________ trapped beneath the broken stones and awaiting rescue.
A. sufferers B. patients C. victims D. researchers
11. The _________ workers tirelessly searched for survivors in the aftermath of the disaster.
A. delivery B. saving C. recovery D. rescue
12. The forest fire _________ for eight hours, killing all of the animals.
A. burst B. occurred C. raged D. spread
13. Thousands of buildings and houses were completely destroyed when the earthquake ________ the city.
A. fought B. struck C. happened D. arrived
14. New Zealand rescue services carried out several searches for _________.
A. movers B. helpers C. rescuers D. survivors
15. What can be done to protect people from _________ disasters?
A. environment B. environmental C. environmentally D. environmentalist
16. The _________ from the plane crash was scattered over a wide area, making the search and recovery
efforts challenging for the rescue teams.
A. debris B. dust C. piece D. waste
17. She is good ___________ meteorology.
A. on B. in C. at D. for
18. Last night, volcano Maui ___________ and the large areas of land were affected.
A. erupts B. erupted C. erupting D. erupt
19. When a volcanic eruption occurs, the hot ___________ pours downhill.
A. ash B. smoke C. dirt D. lava
20. Since there are two villages located at the foot of the volcano, the local population was __________.
A. evacuated B. killed C. died D. injured
21. The earthquake ___________ have been sent humanitarian aid by many countries.
A. victims B. elders C. rescuers D. soldiers
22. When there is a plane crash, a lot of ___________ is left.
A. dust B. debris C. waste D. piece
23. A powerful ___________ off the coast of Indonesia sparked a three-metre-high wave and killed at
least 113 people.
A. earthquake B. tornado C. tsunami D. landslide
24. A ___________ often occurs in the mountainous areas because many trees have been cut down.
A. forest fire B. flood C. tornado D. landslide
25. ___________ often happen in rainy season especially in the center of Vietnam.
A. Droughts B. Storms C. Floods D. Sandstorms
26. Deforestation leads to ___________ which can be defined as the changes in the average temperature.
A. flood B. climate change C. sandstorm D. erosion
27. I _________ a documentary on TV when suddenly we all the power.
A. was watching – lost B. watched – lost
C. was watching - were losing D. watched - were losing
28. When he _________ a suitcase, he dropped it on his foot.
A. was carrying B. carried C. had carried D. is carrying
29. What _________ at this time yesterday? - I was asleep.
A. were you doing B. did you do C. do you do D. would you do
30. How fast _________ when the accident happened?
A. were you driving B. did you drive C. would you drive D. were you driven
31. They __________ on the lake when it started to rain so they went home.
A. fished B. fishing C. were fishing D. are fishing
32. Her dad found some money while he __________ her suitcase.
A. packing B. package C. are packing D. was packing
33. Your brother __________ in Myanma when he met his girlfriend.
A. study B. was studying C. were study D. was study
34. His grandma tried cake for the first time while she ___________ in China.
A. staying B. is staying C. is stayed D. was staying
35. Her mom __________ in the park when she saw a tree.
A. was going B. was going C. were going D. were going
36. _______it _______ when I woke up this morning?
A. Is ... raining B. Was ... raining C. Is ... rain D. Were ... raining
37. What __________ when his mother came?
A. were you doing B. was you doing C. are you doing D. are you doing
38. What did you watch on TV while you __________ dinner last night?
A. were having B. was having C. were having D. was having
39. The policeman __________ his letter in the post office at that time.
A. is sending B. was sending C. sending D. was sending
40. It __________ and cloudy when I left Ireland.
A. was rain B. was raining C. is raining D. raining
Exercise 4: Use the correct form of the verbs in the box to complete the sentences.
1. Volcanoes ____erupted__________ and destroyed buildings nearby with their fiery lava.
2. Scientists work _____to predict__________ tropical storms, allowing time to warn villagers and prepare.
3. Earthquakes _____damaged__________ buildings and infrastructure in the city.
4. When hurricanes ______hit_________ the town, they brought strong winds and heavy rain.
5. The news broadcast was meant ____to warm____ the villagers about the landslide risk.
6. The coastal homes were severely damaged, causing residents ____to lose____ property in the storm.
Exercise 5. Fill in the blank with the correct form of the words in parentheses.
1. They made an accurate ___prediction__ about the path of the storm. (predict)
2. We were having dinner when our building started __trembling___. (tremble)
3. An earthquake __destroyed____ the area of Sumatra in Indonesia in 2005. (destroy)
4. The rescue ___workers____ set up a camp to provide shelter for the flood victims. (work)
5. Some ____natural____ disasters, such as landslides, usually happen in mountainous areas. (nature)
6. A ___volcanic___ eruption happens when there is an earthquake beneath the earth’s crust. (volcano)
7. Today ____scientists___ can predict when a tidal wave will hit land. (science)
8. That tsunami was the most ___disastrous____ of the year 2004. (disaster)
9. We had left the city _____safely____ before tidal waves came. (safety)
10. Thousands of people have been made __homeless___ by the flooding. (home)
11. Thunder makes me ___terrified______. (terrify)
predict hit damage lose warn erupt
12. The ____eruption_____ of the volcanoes is always disastrous. (erupt)
Exercise 6: Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the
underlined word(s) in each of the following sentences:
1. The residents were frightened when their buildings were shaking.
A. calm B. scared C. happy D. excited
2. Fortunately, there wasn’t any damage to the property.
A. Frequently B. Normally C. Unluckily D. Luckily
3. Tornado is a violent storm with very strong winds that move in a circle.
A. toxic B. weak C. slight D. strong
4. Many houses collapsed in the landslide last month because it happened suddenly.
A. interestingly B. slowly C. expectedly D. unexpectedly
5. My family were watching TV when the tornado came.
A. went B. saw C. happened D. erupted
Exercise 7: Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the
underlined word(s) in each of the following sentences:
1. I need to strengthen my knowledge about natural disasters by reading more books on the subject.
A. weaken B improved C. shortage D. purchased
2. There have been numerous reports of: floods and landslides in the region due to heavy rainfall.
A. plentiful B. limited C. various D. abundant
3. The storm damaged several houses and uprooted trees in the neighbourhood.
A. spoiled B. hurt C. broke D. repaired
4. Developed countries have better infrastructure and resources to handle natural disasters effectively.
A. Undeveloped B. Indeveloped C. Imdeveloped D. Irdeveloped
5. It is important to have a personal emergency kit prepared in case of a natural disaster.
A. private B. individual C. public D. unique
Exercise 8: Put the verbs in brackets in the past continuous.
1. Our dog ____wasn’t running___ (not, run) after your cat at that time.
2. My mother ___was telling__ (tell) a bedtime story.
3. He thinks you ____were driving___________ (drive) too fast.
4. We ___weren’t doing____ (not, do) anything wrong!
5. The children ____were listening_____ (listen) a fairy tale.
6. ___Was the princess walking____ (the princess, walk) in the garden?
7. The brave girl ____wasn’t hiding_____ (hide) in the tree house.
8. _____Were you sleeping___ (you, sleep) during the last lesson?
9. She _____was going__ (go) to the bookstore at this time yesterday.
10. At 7 o’clock this morning I ___was having______ (have) breakfast.
Exercise 9: Put the verbs in brackets into the past simple or past continuous.
1. ___Were you swimming____ (you, swim) when someone ____stole____ (steal) your wallet?
2. The dragon __was flying__(fly) over the castle when he ___heard____ (hear) a girl crying.
3. Cinderella ___heard____ (hear) the chimes of midnight while she ____was dancing____ (dance) with the
prince.
4. Snow White ___was singing__ (sing) softly beside the well when suddenly she ____saw____ (see) a
dwarf.
5. While the hunter ______was passing____ (pass) near by the hut, he ____noticed___ (notice) the wolf.
6. As the Queen ____was bathing___ (bathe), a frog ____jumped__ (jump) out of the water and
__talked____ (talk) to her.
7. The princess ___tried__ (try) to tell the prince the truth but he ___didn’t listen____ (not, listen).
8. While Mendel ___was revising__ (revise) his lesson, his sister __was reading____ (read) fables.
9. ___Was Jane practising___ (Jane, practise) the piano when you __walked__ (walk) into her room?
10. When I __knocked___ (knock) on the door, there ___was__ (be) no answer.
Exercise 10: Circle the correct option to complete the sentences.
1. At that time we (sat/ were sitting) in the park.
2. Who (were giving/ gave) you that comic book?
3. As I (waited/ was waiting) for bus, I (saw/ was seeing) Joe crossing the road.
4. When I was a child, I (was making/ made) my own lanterns.
5. (Did she type/ Was she typing) a message when you interrupted her?
6. It happened while I (was studying/ studied) in London.
7. We (were living/ lived) in Hue for three years while I was in high school.
8. When the teacher (was walking/ walked) into the class, the students stopped talking.
9. Yesterday, I (went/ was going) to the movie with my best friend Jim.
10. What (were you doing/ did you do) at 11:00 p.m. last night?
Exercise 11: Write sentences with the cues given, using the past continuous.
1. In her dream, / the Beast/ die/ and/ call/ for/ her.
‡ In her dream, the Beast was dying and calling for her.
2. Hanna/ not/ watch/ the cartoon/ TV/ 7:00 p.m. yesterday.
‡ Hanna was not watching the cartoon on TV at 7:00 p.m. yesterday.
3. My mother/ buy/ vegetables/ supermarket.
‡ My mother was buying vegetables at the supermarket.
4. A 12-year daughter/ narrate/ a fairy tale/ her mum.
‡ A 12-year daughter was narrating a fairy tale to her mum.
5. We/ have/ dinner/ 7:00 p.m./ yesterday evening/
‡ We were having dinner at 7:00 p.m. yesterday evening.
6. They/ tell/ kids/ mythical Saint Giong.
‡ They were telling the kids the mythical Saint Giong.
7. Hung's parents/ not take/ him/ school as usual.
‡ Hung's parents were not taking him to school as usual.
8. What/ you/ do/ 9:00 p.m./ last night?
‡ What were you doing at 9:00 p.m. last night?
9. We/ not play/ all day/ last Saturday.
‡ We were not playing all day last Saturday.
10. Yesterday/ 6 o'clock/ my mother/ prepare/ breakfast.
‡ Yesterday at 6 o'clock my mother was preparing breakfast.
A. LISTENING
Exercise 1: Listen carefully and choose the correct answer.
1. What is the name of the farmer who spoke in the transcript?
A. Huynh Van Lot B. Nguyen Van Thanh C. Tran Van Minh D. Pham Van Hung
2. What is the main problem that the farmer faced this year?
A. Floods B. Pests C. Salty water D. Low prices
3. What is the nickname of the Mekong Delta region?
A. Vietnam's rice bowl B. Vietnam's bread basket C. Vietnam's fruit garden D. Vietnam's fish pond
4. How many acres of rice in Vietnam were estimated to be lost by the UN report?
A. 2 million B. 1.2 million C. 1.6 million D. 393,000
5. What is the main cause of the drought in the Mekong Delta region?
A. Rising sea levels B. Rampant development C. Weather extremes D. All of the above
Transcript
Mr Huynh Van Lot from Can Tho, Viet Nam, a farmer who spent most his life in the same small Mekong Delta
district, has experienced good weather and bad, droughts and floods. But this year brought something he'd never seen.
"The water is salty," he said. "I've been living here since my childhood but this is the first time we've had salty water.
All my crops were destroyed."
The region's worst drought in 90 years, combined with rising sea levels and rampant development are causing a crisis
in the Mekong Delta, known as Vietnam's rice bowl. The delta is home to 20 million people and accounts for more
than half of Vietnam's rice and fruit production, 90% of its rice exports and 60% of fishery exports.
A United Nations report released in March about the drought estimated that about 393,000 acres of rice in Vietnam
was already lost, with an additional 1.2 million acres likely to be damaged. Almost 1 million peoplelad woater for daily
consumption.
The figures are alarming but could grow worse if weather extremes become more common in years to come.
Exercise 2: Listen carefully, and then decide which statements are true or false.
1. A flood is land covered by water that is not usually covered by water. True
2. A flood is only considered significant if it causes financial damage or loss of life. True
3. Floods are among the most catastrophic of natural disasters. True
4. Floods only cause physical damage, not emotional or psychological damage. False
5. Floods can make farm land unusable by bringing salt water. True
Transcript
Flood
A flood is land covered by water that is not usually covered by water. This means that any time a river, lake, or other
body of water overflows its banks, it's technically flooding. However, most people think of the more catastrophic types
of floods, as those are the type that cause widespread damage and loss of life. Unless a flood causes some kind of
financial damage or loss of life to humans or livestock, it’s snot considered a significant flood.
Because so much of the damage inflicted by floods has long-lasting consequences, floods are among the most
catastrophic of natural disasters. Flood often restils in loss of life and cause emotional trauma for those who have gone
through it. Even if people have not been directly affected by the loss of life, losing property, houses, or land can cause
physiological damage. Especially if the people affected are unable to rebuild due to the houses being too badly damage,
farm land being inundated with salt water, or lack of resources to rebuild, many find the recovery to be more than just
physical.
B. SPEAKING
Exercise 1: Choose the correct response. Then practice the short exchanges in pairs.
1. A: An earthquake struck the north-east of Japan
yesterday evening.
B:
a/ The ground starts moving and shaking in an
earthquake.
b/ Really? Was there any early warning for
that?
2. A: Many people were injured in the storm B: a/ That’s shocking.
b/ Well done!
3. A: Mary’s house was destroyed in the hurricane. B: a/ I hope she’s okay.
b/ I wasn’t sure!
4. A: How can we foresee a landside? B: a/ The ground became unstable, and it moved.
b/ It happens after a few days of heavy rain.
5. A: I think there are more natural disasters than
there used to be.
B: a/ Certainly, because of human activities.
b/ That’s awful. It does nothing to me.
6. A: I don’t think we can prepare for natural
disasters at all.
B:
a/ I agree with you. People should be informed
about them in advance.
b/ I don’t think so. We have the advance
warning systems.
7. A: The storm had not weakened when it hit the
region yesterday.
B:
a/ Right. The area will be rain-free over the next
few days.
b/ And there wasn’t any damage to property.
8. A: Strong winds will come to our region soon. B: a/ I think we should fic the water pipes first.
b/ I think we should fix the roofs first.
9. A: the local government provided shelter for the
victims.
B: a/ Permanent accommodation is good.
b/ Good news. They need a helping hand.
10. A: why is the death toll in the earthquake is high? B: a/ Debris were cleared by rescue teams at once.
b/ Rescue workers did not arrive in time.
Exercise 2: Match the questions with the answers.
Questions Answers
1. What kind of natural disaster was it? A. A week of heavy rain caused it.
2. When and where did it happen? B. Roads were blocked, two villagers died, and five others
3. What caused it? C. It was a devastating landslide.
4. What were its effects?
D. Rescue workers searched for the missing people, and
volunteers helped clear debris from the road.
5. How did people help the victims? E. It happened in Son La province last year.
KEY: 1 - C 2 - E 3-A 4-B 5-D
Exercise 3: Complete the following dialogues with the sentences in the box.
A. Yes, it was quite strong. Some buildings got damaged.
B. People were frightened and rushed outside to open spaces.
C. They are assessing the damage and helping those affected.
D. Fortunately, no one was seriously hurt, but a few people got
minor injuries.
E. It happened yesterday afternoon.
A: Hey, did you hear about the earthquake in the city?
B: Really? when did it happen?
A: (1) ________E___________
B: Was it a strong earthquake?
A: (2) ________A___________
B: That's scary. Were people hurt?
A: (3) ________D___________
B: How did people react during the earthquake?
A: (4) ________B___________
B: What are the authorities doing now?
A: (5) ________C___________
B: I hope everyone is okay. Earthquakes can be really unpredictable.
A: Absolutely. It's a reminder to always be prepared for emergencies.
C. READING
Exercise 1: Read the following passage and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or
phrase that best fits each of the numbered blanks.
Å Tornadoes are storms with very (1) ____ turning winds and dark clouds. These winds are perhaps the
strongest on (2) ____. They reach speeds of 300 miles per hour. The dark clouds are shaped like a funnel —
wide at the top and narrow at the bottom. The winds are strongest in (3) ____ centre of the funnel.
Tornadoes are especially common in the United States, but only in certain parts. They occur mainly in the
(4) ____ states.
A hot afternoon in the spring is the most likely time for a tornado. (5) ____ become dark. There is
thunder, lightning and rain. A cloud forms a funnel and begins to twist. The funnel moves faster and faster.
The faster the winds, the louder the noise. Tornadoes always move in a northeastern direction. They never
last longer than eight hours.
1. A. angry B. weak C. cruel D. strong
2. A. space B. earth C. ground D. planet
3. A. the B. that C. this D. a
4. A. unknown B. central C. foreign D. farther
5. A. sun B. sky C. clouds D. winds
Ç Some volcanoes are always (1) ___. They are called active volcanoes. Mount Etna in Italy is an active (2)
____. Some volcanoes have not erupted since prehistoric times. These are (3) ____ extinct volcanoes. Most
of the Hawaiian Islands are extinct volcanoes. These volcanoes (4) ____ have a hot spot under them. They
cannot erupt anymore. Some volcanoes have not erupted for a long time, (5) ____ they could erupt again.
These are called dormant volcanoes. (dormant: temporarily inactive)
1. A. erupting B. running C. going D. firing
2. A. mountain B. volcano C. river D. hill
3. A. named B. thought C. called D. said
4. A. any longer B. any more C. not more D. no longer
5. A. and B. or C. but D. so
É
Erosion in America
Erosion of America’s farmland by wind and water has been a problem since settlers first put the prairies
and grasslands under the plow in the nineteenth century. By the 1930s, (1) _____________ 282 million acres
of farmland (2) _____________ by erosion. After 40 years of (3) _____________ efforts, soil erosion has
accelerated due to new demands (4) _____________ on the land by heavy crop production. In the years
ahead, soil erosion and the pollution problems it causes are likely to replace petroleum scarcity as the
nation’s most critical (5) _____________ resource problem.
1. A. more than B. more C. less D. than
2. A. damaged B. was damaged C. were damaged D. damages
3. A. conserve B. conservation C. conserving D. conservations
4. A. were placed B. was placed C. which placed D. placed
5. A. nature B. natural C. nation D. national
Exercise 2: Read the following passage and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to
each of the questions.
Å At the top of the list of the costliest natural disasters in the history of the United States is Hurricane
Katrina. Hurricane Katrina was the third strongest hurricane ever to hit the U. S. It affected 90,000 square
miles in Louisiana, Mississippi, Florida, and Alabama.
The hurricane formed over the Bahamas and turned into a Category 1 hurricane by the time it hit the
southeastern tip of Florida. It got stronger as it traveled across the Gulf of Mexico. It made its second
landfall off the coast of southeast Louisiana on Monday, August 29, 2005. It had become a category 4
hurricane by then. The storm surge that followed caused destruction from central Florida to Texas. New
Orleans, Louisiana, experienced even more damage because its levees were breeched, letting water flood a
large portion of the city.
The National Weather Service warned people of the tropical monster that was heading towards the
southern coast. Residents were told to expect power outages. They were told they might lose their rooftops
and to expect water shortages. The National Hurricane Director was very concerned. He personally called
the governors of Louisiana and Mississippi. He even called President Bush at his ranch in Texas. He spoke
directly with New Orleans mayor Ray Nagin. Nagin issued an evacuation order for his city. Most people
left. About eighty percent of the population evacuated. The estimate was that around 100,000 people
remained in the metro area. Some were stranded tourists; others did not own a car and had no way out.
Those who were not able to leave were instructed to go to the New Orleans Convention Center and the
Superdome.
1. What is the passage mainly about?
A. The history of the United States hurricanes.
B. A hurricane in the history of the United States.
C. Hurricanes in the world, especially in the United States.
D. What the United States does to prevent hurricanes.
2. According to the passage, what is NOT true about Hurricane Katrina?
A. It is the costliest natural disaster in the history of the United States.
B. It is the third strongest hurricane ever to hit the US.
C. It affected 90,000 square miles in Louisiana, Mississippi, Florida, and Alabama.
D. It formed over the Bahamas.
3. What can be true from the passage about Hurricane Katrina when it hit the southeastern tip of Florida?
A. It was very weak. B. It was very strong.
C. It was not as weak as it started. D. It was not as strong as it started.
4. What is NOT true about the National Hurricane Director?
A. He called the governors of Mississippi.
B. He called President Bush at his ranch in Texas.
C. He spoke directly with the New Orleans mayor.
D. He was very unconcerned.
5. According to the passage, how many people were evacuated?
A. About 80,000 people. B. About 80% of the population.
C. Around 100,000 people. D. Around 20% of the population.
Ç Two of the most dangerous storms which affect America are hurricanes and tornadoes. They are very
much feared by anyone who may live in the path of their destruction.
Every year homes are destroyed by their fury and often lives are lost. Most people who live near the
coast are forced to evacuate their homes and to move to safer areas until the storm passes. Floods are
caused along the coasts by both the heavy rain and a storm tide that is considerably above normal water
level. The high winds, coastal flooding and heavy rains associated with a hurricane cause enormous
damage.
Hurricanes usually develop between July and October. Once they hit the land, they carry tremendous
power with driving rain and wind.
Tornadoes are violent low-pressured storms. These storms occur most often during the summer months
and are noticeable by their strong wind and lack of rain. The sky turns black as dust is sucked up into the
air. Tornadoes are capable of lifting quite heavy objects from the ground. They can pick up trees and cars
right into the air and even uplift heavier objects such as homes and railway cars.
Both hurricanes and tornadoes cause millions of dollars worth of damage to life and property every year.
Today they can be predicted more easily than in the past, but they cannot be stopped or ignored.
1. What are two of the most dangerous storms which affect America?
A. Thunderstorms and hurricanes. B. Typhoons and thunderstorms.
C. Hurricanes and tornadoes. D. Hurricanes and typhoons.
2. At which part of the year do hurricanes usually develop?
A. July and August only. B. Between July and October.
C. From the seventh to the ninth month. D. All the year round.
3. What is the major similarity of both a hurricane and a tornado?
A. They cover only a small area. B. They have either wind or speed.
C. They are not accompanied by rain. D. They can cause great damage.
4. Which of the following is true of tornadoes and hurricanes?
A. They cannot be predicted with accuracy.
B. They are easier to control today than in the past.
C. Tornadoes are more dangerous than hurricanes.
D. They can be predicted today with greater accuracy.
5. Which of the following was not mentioned in the article?
A. The damage caused by hurricanes and tornadoes.
B. The tremendous power of these storms.
C. The number of people killed each year by these storms.
D. The time of year when they are most likely to strike.
Exercise 3: Read the passage and then decide whether the sentences are True(T) or False(F).
Å Natural disasters are some things that can happen in nature that can be very dangerous. They can
include things like hurricanes, earthquakes, tornadoes, and floods. These events can cause a lot of damage
to houses and buildings and even hurt people and animals. It's important to know what to do if a natural
disaster happens, like listening to warnings or finding a safe place to go. Remember, it's always better to be
prepared than caught off guard!
No. Statements T F
1. Natural disasters can include things like hunicanes, earthquakes, tornadoes, ¸
2. Natural disasters cannot cause any damage to houses and buildings. ¸
3. Natural disasters can hurt people and animals. ¸
4.
It's not important to know what to do if a natural disaster happens.
¸
5. Being prepared for a natural disaster is not necessary. ¸
Ç
WHAT IS A TSUNAMI
A tsunami is a string of large ocean waves. Some people call it a “wave train" or a "tidal wave." Tsunamis,
unlike normal ocean waves, are not caused by tides. The word tsunami comes from the Japanese. Tsunamis
are caused by a sudden, large motion on the ocean floor. They can be caused by an earthquake under the
ocean. Sometimes an underwater landslide or volcano is the cause. When one of these things happens, the
energy passes through the ocean water. Just like the ripples from a rock being thrown into a pond, the
energy released by one of these motions spreads out in all directions.
The energy can travel many miles away. Tsunamis move at high speeds. Most tsunamis happen in the
Pacific Ocean. In the deep waters, a tsunami may travel 450 miles per hour. Out in the ocean, a tsunami
may be hard to see. As it comes close to shore, its speed slows down. The height of the wave builds. The
tsunami may suddenly rise into a wave ten to one hundred feet high. These large waves are a disaster for
coastal regions and people living there. Tsunami warning networks alert people living along coastlines in
the Pacific Ocean. When a warning is sounded, people can move away from the coast to higher ground.
The wavelength can be as long as 150 miles. This means the time (wave period) between the giant waves is
long, too. Giant waves on shore can last for hours or even days after the earthquake or other disturbance.
(Adapted from Edhelper)
No. Statements T F
1. “Wave train” or “tidal wave” is another term for tsunami. ¸
2. Tsunamis often come from Japan. ¸
3. A tsunami may be hard to see because it may travel 450 miles per hour. ¸
4.
Only people living along coastlines in the Pacific Ocean are alerted with
tsunami warning networks.
¸
5. Big waves on shore can last very long after the earthquake. ¸
Exercise 4: Read the passage and answer the questions.
There are a number of things you can do to stay safe during an earthquake. If you are indoors, you
must stay away from windows, glass, or anything that could fall, such as lighting. Then, take cover by
getting under a stable table or something hard and wait until the quake stops. Don't attempt to run outside
during the quake because you may get badly injured. If you are outdoors during an earthquake, stay there,
and move away from buildings and street lights because they may fall upon you at any time. And if you
are in a moving vehicle during an earthquake, stop as quickly as possible and stay in the vehicle. Avoid
stopping near trees, buildings, and utility wires. Lastly, if you are trapped under debris, try to cover your
mouth with a handkerchief or clothing. Don't keep shouting. Don't light a match or move around; you may
kick up dust. You should tap on a pipe or wall so rescuers can locate you.
1. What are some things you can do to stay safe during an earthquake?
‡ We must stay away from windows, glass, or anything that could fall, take cover under a stable table
or something hard and wait until the quake stops.
2. Why shouldn't you attempt to run outside during an earthquake?
‡ Because we may get badly injured.
3. What should you do if you are outdoors during an earthquake?
‡ Stay where we are and move away from buildings and streetlights.
4. What should you do if you are in a moving vehicle during an earthquake?
‡ Stop as quickly as possible and stay in the vehicle. Avoid stopping near trees, buildings, and utility
wires.
5. What should you do if you are trapped under debris during an earthquake?
‡ Try to cover your mouth with a handkerchief or clothing, don't keep shouting, don't light a match or
move around, and tap on a pipe or wall so rescuers can locate us.
D. WRITING
Exercise 1: Reorder the words to make correct sentences.
1. about/ She/ wastes. / practical/ treating/ gave us/ poisonous / tips
‡ She gave us practical tips about treating poisonous wastes.
2. moved/ to/ place / his house. I after/ he/ a safer/ ran/ quickly/ out of/ Tom
‡ Tom moved quickly to a safer place after he ran out of his house.
3. awful. / 's / That / heard / earthquake. / I've / about/ the
‡ I've heard about the Earthquake. That's awful.
4. our living room/ to shake. /everything/ Suddenly, / in/ began/ and/ hid/ I / under / quickly / the table. /
My sister
‡ Suddenly, everything in our living room began to shake. My sister and I quickly hid under the table.
5. What/ matter/ the/ 's /with/ you?
‡ What's the matter with you?
6. grandparents/ I/ hope/ your I safe. / are
‡ I hope your grandparents are safe.
7. last month. / We / money / donated / the earthquake / to help / victims
‡ We donated money to help the earthquake victims last month.
8. for/ we / a natural disaster, / should/ an emergency/ make/ kit. / To prepare
‡ To prepare for a natural disaster, we should make an emergency kit.
9. hometown / a flood. / has / Our/ been / affected/ by
‡ Our hometown has been affected by a flood.
10. you/ Were/ having/ at / dinner/ 6 p.m. / yesterday? - Yes, / was. / I
‡ Were you having dinner at 6 p.m. yesterday? - Yes, I was.
Exercise 2: Write instructions about things to do before, during, and after a typhoon, using the words
given.
A typhoon
Before:
1. prepare / emergency kits/medicine, extra clothes, cash / important documents
‡ You should prepare emergency kits, including medicine, extra clothes, cash and important
documents.
2. also prepare / candles, flashlights / extra batteries / in case/power / go out
‡ You should also prepare candles, flashlights and extra batteries in case the power goes out.
3. store/food / clean water enough / three days
‡ You should store food and clean water enough for three days.
4. listen / the radio / watch TV / news updates
‡ You should listen to the radio or watch TV for news updates.
During:
5. stay indoors / listen / the news/weather updates / flood warmings
‡ You should stay indoors and listen to the news for weather updates and flood warnings.
6. if / you / need / evacuate / you / close / windows / turn off the main electricity switch / bring your
survival your survival kit
‡ If you need to evacuate, you should close the windows, turn off the main electricity switch and bring
your survival kit.
After:
7. only return home / after / authorities / say / the area / safe
‡ You should only return home after the authorities have said the area is safe.
8. check your surrounding areas / damaged electricity cables / fallen posts
‡ You should check your surrounding areas for damaged electricity cables and fallen posts.
Exercise 3: Write instructions about things to do before, during, and after an earthquake, using the
words given.
Earthquakes
Before:
1. find out / warnings/earthquakes / the local television station
‡ You should find out the warnings about earthquakes from the local television station.
2. prepare / an emergency kit / food, water, medicine, and personal items
‡ You should prepare an emergency kit, including food, water, medicine, and personal items.
3. if / you / live / a high-risk area / strengthen your house
‡ If you live in a high-risk area, you should strengthen your house.
During:
4. stay away / hanging heavy items / avoid injury
‡ You should stay away from hanging heavy items to avoid injury.
5. move / a safe place / try/communicate / other family members
‡ You should move to a safe place and try to communicate with other family members.
After:
6. check / your home/damage/ stay away / damaged buildings
‡ You should check your home for damage, and stay away from damaged buildings.
7. when / you / enter any buildings / carefully watch / every step you take / because / damage / happen
without expectation
‡ When you enter any buildings, you should carefully watch every step you take because damage may
happen without expectation.
8. help your neighbours / especially / elderly people / small children / if you can
‡ You should help your neighbours, especially elderly people and small children if you can.
--- THE END ---
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf

More Related Content

What's hot

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
10 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
10 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...10 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
10 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM CẢ NĂM CÓ ĐÁ...
BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM CẢ NĂM CÓ ĐÁ...BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM CẢ NĂM CÓ ĐÁ...
BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM CẢ NĂM CÓ ĐÁ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM CÓ FILE NGHE - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM CÓ FILE NGHE - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM CÓ FILE NGHE - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM CÓ FILE NGHE - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ GIẢI THÍCH TỪ VỰNG, CÓ PHIÊN ÂM CỦA DESTINATION B2 + TEST CÓ ĐÁP ÁN (BẢN Đ...
BỘ GIẢI THÍCH TỪ VỰNG, CÓ PHIÊN ÂM CỦA DESTINATION B2 + TEST CÓ ĐÁP ÁN (BẢN Đ...BỘ GIẢI THÍCH TỪ VỰNG, CÓ PHIÊN ÂM CỦA DESTINATION B2 + TEST CÓ ĐÁP ÁN (BẢN Đ...
BỘ GIẢI THÍCH TỪ VỰNG, CÓ PHIÊN ÂM CỦA DESTINATION B2 + TEST CÓ ĐÁP ÁN (BẢN Đ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...Nguyen Thanh Tu Collection
 
5 ĐỀ THI ĐỊNH KÌ CUỐI HK1 I LEARN SMART START LỚP 4 - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ F...
5 ĐỀ THI ĐỊNH KÌ CUỐI HK1 I LEARN SMART START LỚP 4 - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ F...5 ĐỀ THI ĐỊNH KÌ CUỐI HK1 I LEARN SMART START LỚP 4 - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ F...
5 ĐỀ THI ĐỊNH KÌ CUỐI HK1 I LEARN SMART START LỚP 4 - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ F...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 7 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (Đ...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 7 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (Đ...BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 7 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (Đ...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 7 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (Đ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 2 (...
TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 2 (...TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 2 (...
TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 2 (...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10Nguyễn Sáu
 
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START 4 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE + ĐÁP ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START 4 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE + ĐÁP ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START 4 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE + ĐÁP ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START 4 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE + ĐÁP ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

What's hot (20)

ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH 7 GLOBAL SUCCESS (SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC) - NGUYỄN HOÀNG...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
 
10 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
10 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...10 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
10 ĐỀ DỰ ĐOÁN - PHÁT TRIỂN ĐỀ MINH HỌA BGD KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 MÔ...
 
BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM CẢ NĂM CÓ ĐÁ...
BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM CẢ NĂM CÓ ĐÁ...BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM CẢ NĂM CÓ ĐÁ...
BÀI TẬP LUYỆN TỪ VỰNG CHUYÊN SÂU THEO UNIT TIẾNG ANH 12 THÍ ĐIỂM CẢ NĂM CÓ ĐÁ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START LỚP 2 - CẢ NĂM (CÓ VỞ LUYỆN VIẾT...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 6 - CẢ NĂM - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2023-2024 - ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN SÂU TIẾNG ANH 3 GLOBAL SUCCESS CÓ ĐÁP ÁN (CẢ NĂM) (211 ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 BRIGHT (PRACTICE TEST + TERM 1 + TERM 2...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM CÓ FILE NGHE - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM CÓ FILE NGHE - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM CÓ FILE NGHE - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 7 CẢ NĂM CÓ FILE NGHE - FRIENDS PLUS - NĂM HỌC 2...
 
BỘ GIẢI THÍCH TỪ VỰNG, CÓ PHIÊN ÂM CỦA DESTINATION B2 + TEST CÓ ĐÁP ÁN (BẢN Đ...
BỘ GIẢI THÍCH TỪ VỰNG, CÓ PHIÊN ÂM CỦA DESTINATION B2 + TEST CÓ ĐÁP ÁN (BẢN Đ...BỘ GIẢI THÍCH TỪ VỰNG, CÓ PHIÊN ÂM CỦA DESTINATION B2 + TEST CÓ ĐÁP ÁN (BẢN Đ...
BỘ GIẢI THÍCH TỪ VỰNG, CÓ PHIÊN ÂM CỦA DESTINATION B2 + TEST CÓ ĐÁP ÁN (BẢN Đ...
 
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...
CHUYÊN ĐỀ DẠY THÊM TIẾNG ANH LỚP 11 - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - HK...
 
5 ĐỀ THI ĐỊNH KÌ CUỐI HK1 I LEARN SMART START LỚP 4 - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ F...
5 ĐỀ THI ĐỊNH KÌ CUỐI HK1 I LEARN SMART START LỚP 4 - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ F...5 ĐỀ THI ĐỊNH KÌ CUỐI HK1 I LEARN SMART START LỚP 4 - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ F...
5 ĐỀ THI ĐỊNH KÌ CUỐI HK1 I LEARN SMART START LỚP 4 - NĂM HỌC 2023-2024 (CÓ F...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 7 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (Đ...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 7 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (Đ...BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 7 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (Đ...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 7 CẢ NĂM CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE (Đ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO TIẾNG ANH 4 - GLOBAL SUCCESS - HỌC KÌ 2 (CÓ...
 
TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 2 (...
TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 2 (...TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 2 (...
TÀI LIỆU HỌC GIỎI TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 6 CÓ FILE NGHE (ĐẠI LỢI) - TẬP 2 (...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 11 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH LỚP 8 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM 2024 - CÓ FILE N...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
BÀI TẬP BỔ TRỢ KIẾN THỨC TIẾNG ANH LỚP 10
 
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...
TRẮC NGHIỆM THEO BÀI VẬT LÝ 11 (HK1 + HK2) - KẾT NỐI TRI THỨC 2024 - BẢN ĐẸP ...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START 4 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE + ĐÁP ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START 4 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE + ĐÁP ...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START 4 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE + ĐÁP ...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART START 4 - CẢ NĂM (CÓ FILE NGHE + ĐÁP ...
 

Similar to BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Thao giang anh 9 u 9
Thao giang anh 9 u 9Thao giang anh 9 u 9
Thao giang anh 9 u 9Thao Nguyen
 
14 Legacy B1_1 Test 2A.doc
14 Legacy B1_1 Test 2A.doc14 Legacy B1_1 Test 2A.doc
14 Legacy B1_1 Test 2A.docHristo Milushev
 
Fourth periodical test drrr
Fourth periodical test  drrrFourth periodical test  drrr
Fourth periodical test drrrWalterGarnace
 
Lesson 9 hurricane case study
Lesson 9 hurricane case studyLesson 9 hurricane case study
Lesson 9 hurricane case studyDavid Rogers
 
UNIT 9_LANGUAGE.pptx
UNIT 9_LANGUAGE.pptxUNIT 9_LANGUAGE.pptx
UNIT 9_LANGUAGE.pptxPhmMTm1
 
Disaster and Disaster RIsk_Quarter 1 - MOdule 2
Disaster and Disaster RIsk_Quarter 1 - MOdule 2Disaster and Disaster RIsk_Quarter 1 - MOdule 2
Disaster and Disaster RIsk_Quarter 1 - MOdule 2HuggoOtters
 
DAILY LESSON LOG FOR SCIENCE 6_Q4W1.docx
DAILY LESSON LOG FOR SCIENCE 6_Q4W1.docxDAILY LESSON LOG FOR SCIENCE 6_Q4W1.docx
DAILY LESSON LOG FOR SCIENCE 6_Q4W1.docxJay Rombines
 
Grade 8 - Unit 9 - Natural Disasters.pptx
Grade 8 - Unit 9 - Natural Disasters.pptxGrade 8 - Unit 9 - Natural Disasters.pptx
Grade 8 - Unit 9 - Natural Disasters.pptxnhung695795
 
Disaster Management_Lecture_Mid-Sem_Feb-March_2024_Dr. Kunjari Mog.pdf
Disaster Management_Lecture_Mid-Sem_Feb-March_2024_Dr. Kunjari Mog.pdfDisaster Management_Lecture_Mid-Sem_Feb-March_2024_Dr. Kunjari Mog.pdf
Disaster Management_Lecture_Mid-Sem_Feb-March_2024_Dr. Kunjari Mog.pdfAkhilJamwal1
 
safety rules and conduct disasters& Had better-ought to-should-if I were you ...
safety rules and conduct disasters& Had better-ought to-should-if I were you ...safety rules and conduct disasters& Had better-ought to-should-if I were you ...
safety rules and conduct disasters& Had better-ought to-should-if I were you ...Mr Bounab Samir
 
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh 11 new version
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh 11 new versionĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh 11 new version
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh 11 new versionSùng A Tô
 
Duuya tsahim hicheel 1
Duuya tsahim hicheel 1Duuya tsahim hicheel 1
Duuya tsahim hicheel 1duya21
 
1.1 revision class 2014
1.1 revision class 20141.1 revision class 2014
1.1 revision class 2014Taka Geo
 

Similar to BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf (20)

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH 8 - I-LEARN SMART WORLD - CẢ NĂM - CÓ FILE NGHE (BẢN...
 
Thao giang anh 9 u 9
Thao giang anh 9 u 9Thao giang anh 9 u 9
Thao giang anh 9 u 9
 
14 Legacy B1_1 Test 2A.doc
14 Legacy B1_1 Test 2A.doc14 Legacy B1_1 Test 2A.doc
14 Legacy B1_1 Test 2A.doc
 
Fourth periodical test drrr
Fourth periodical test  drrrFourth periodical test  drrr
Fourth periodical test drrr
 
E8 u9 jess
E8 u9 jessE8 u9 jess
E8 u9 jess
 
Lesson 9 hurricane case study
Lesson 9 hurricane case studyLesson 9 hurricane case study
Lesson 9 hurricane case study
 
Hurricane
HurricaneHurricane
Hurricane
 
UNIT 9_LANGUAGE.pptx
UNIT 9_LANGUAGE.pptxUNIT 9_LANGUAGE.pptx
UNIT 9_LANGUAGE.pptx
 
Disaster and Disaster RIsk_Quarter 1 - MOdule 2
Disaster and Disaster RIsk_Quarter 1 - MOdule 2Disaster and Disaster RIsk_Quarter 1 - MOdule 2
Disaster and Disaster RIsk_Quarter 1 - MOdule 2
 
DAILY LESSON LOG FOR SCIENCE 6_Q4W1.docx
DAILY LESSON LOG FOR SCIENCE 6_Q4W1.docxDAILY LESSON LOG FOR SCIENCE 6_Q4W1.docx
DAILY LESSON LOG FOR SCIENCE 6_Q4W1.docx
 
exam
examexam
exam
 
Grade 8 - Unit 9 - Natural Disasters.pptx
Grade 8 - Unit 9 - Natural Disasters.pptxGrade 8 - Unit 9 - Natural Disasters.pptx
Grade 8 - Unit 9 - Natural Disasters.pptx
 
Q1 W5-6.pptx
Q1 W5-6.pptxQ1 W5-6.pptx
Q1 W5-6.pptx
 
Disaster Management_Lecture_Mid-Sem_Feb-March_2024_Dr. Kunjari Mog.pdf
Disaster Management_Lecture_Mid-Sem_Feb-March_2024_Dr. Kunjari Mog.pdfDisaster Management_Lecture_Mid-Sem_Feb-March_2024_Dr. Kunjari Mog.pdf
Disaster Management_Lecture_Mid-Sem_Feb-March_2024_Dr. Kunjari Mog.pdf
 
safety rules and conduct disasters& Had better-ought to-should-if I were you ...
safety rules and conduct disasters& Had better-ought to-should-if I were you ...safety rules and conduct disasters& Had better-ought to-should-if I were you ...
safety rules and conduct disasters& Had better-ought to-should-if I were you ...
 
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh 11 new version
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh 11 new versionĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh 11 new version
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh 11 new version
 
200511815204566
200511815204566200511815204566
200511815204566
 
Duuya tsahim hicheel 1
Duuya tsahim hicheel 1Duuya tsahim hicheel 1
Duuya tsahim hicheel 1
 
A natural hazard teacher
A natural hazard teacherA natural hazard teacher
A natural hazard teacher
 
1.1 revision class 2014
1.1 revision class 20141.1 revision class 2014
1.1 revision class 2014
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...Nguyen Thanh Tu Collection
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...Nguyen Thanh Tu Collection
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...Nguyen Thanh Tu Collection
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
BÀI TẬP DẠY THÊM HÓA HỌC LỚP 12 - CẢ NĂM - THEO FORM THI MỚI BGD 2025 (DÙNG C...
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KỸ NĂNG TIẾNG ANH 11 CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-...
 
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
15 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2023 - 2024 SỞ GIÁO...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
BỘ LUYỆN NGHE TIẾNG ANH 8 GLOBAL SUCCESS CẢ NĂM (GỒM 12 UNITS, MỖI UNIT GỒM 3...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT VẬT LÝ 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...
ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH FORM 50 CÂU TRẮC NGHI...
 
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
24 ĐỀ THAM KHẢO KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH SỞ GIÁO DỤC HẢI DƯ...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 31-39)...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 21-30)...
 
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
40 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NĂM 2024 (ĐỀ 1-20) ...
 
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
35 ĐỀ LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM ...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TOÁN 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯỜNG...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, TRƯ...
 
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - TỪ CÁC TRƯỜNG, ...
 

Recently uploaded

8 Tips for Effective Working Capital Management
8 Tips for Effective Working Capital Management8 Tips for Effective Working Capital Management
8 Tips for Effective Working Capital ManagementMBA Assignment Experts
 
DEMONSTRATION LESSON IN ENGLISH 4 MATATAG CURRICULUM
DEMONSTRATION LESSON IN ENGLISH 4 MATATAG CURRICULUMDEMONSTRATION LESSON IN ENGLISH 4 MATATAG CURRICULUM
DEMONSTRATION LESSON IN ENGLISH 4 MATATAG CURRICULUMELOISARIVERA8
 
UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024
UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024
UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024Borja Sotomayor
 
MOOD STABLIZERS DRUGS.pptx
MOOD   STABLIZERS      DRUGS.pptxMOOD   STABLIZERS      DRUGS.pptx
MOOD STABLIZERS DRUGS.pptxPoojaSen20
 
How to Manage Closest Location in Odoo 17 Inventory
How to Manage Closest Location in Odoo 17 InventoryHow to Manage Closest Location in Odoo 17 Inventory
How to Manage Closest Location in Odoo 17 InventoryCeline George
 
Championnat de France de Tennis de table/
Championnat de France de Tennis de table/Championnat de France de Tennis de table/
Championnat de France de Tennis de table/siemaillard
 
When Quality Assurance Meets Innovation in Higher Education - Report launch w...
When Quality Assurance Meets Innovation in Higher Education - Report launch w...When Quality Assurance Meets Innovation in Higher Education - Report launch w...
When Quality Assurance Meets Innovation in Higher Education - Report launch w...Gary Wood
 
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文中 央社
 
How To Create Editable Tree View in Odoo 17
How To Create Editable Tree View in Odoo 17How To Create Editable Tree View in Odoo 17
How To Create Editable Tree View in Odoo 17Celine George
 
male presentation...pdf.................
male presentation...pdf.................male presentation...pdf.................
male presentation...pdf.................MirzaAbrarBaig5
 
Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment
 Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment
Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatmentsaipooja36
 
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community PartnershipsSpring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnershipsexpandedwebsite
 
Đề tieng anh thpt 2024 danh cho cac ban hoc sinh
Đề tieng anh thpt 2024 danh cho cac ban hoc sinhĐề tieng anh thpt 2024 danh cho cac ban hoc sinh
Đề tieng anh thpt 2024 danh cho cac ban hoc sinhleson0603
 
Graduate Outcomes Presentation Slides - English (v3).pptx
Graduate Outcomes Presentation Slides - English (v3).pptxGraduate Outcomes Presentation Slides - English (v3).pptx
Graduate Outcomes Presentation Slides - English (v3).pptxneillewis46
 
Andreas Schleicher presents at the launch of What does child empowerment mean...
Andreas Schleicher presents at the launch of What does child empowerment mean...Andreas Schleicher presents at the launch of What does child empowerment mean...
Andreas Schleicher presents at the launch of What does child empowerment mean...EduSkills OECD
 
Basic Civil Engineering notes on Transportation Engineering, Modes of Transpo...
Basic Civil Engineering notes on Transportation Engineering, Modes of Transpo...Basic Civil Engineering notes on Transportation Engineering, Modes of Transpo...
Basic Civil Engineering notes on Transportation Engineering, Modes of Transpo...Denish Jangid
 
Sternal Fractures & Dislocations - EMGuidewire Radiology Reading Room
Sternal Fractures & Dislocations - EMGuidewire Radiology Reading RoomSternal Fractures & Dislocations - EMGuidewire Radiology Reading Room
Sternal Fractures & Dislocations - EMGuidewire Radiology Reading RoomSean M. Fox
 
An overview of the various scriptures in Hinduism
An overview of the various scriptures in HinduismAn overview of the various scriptures in Hinduism
An overview of the various scriptures in HinduismDabee Kamal
 
philosophy and it's principles based on the life
philosophy and it's principles based on the lifephilosophy and it's principles based on the life
philosophy and it's principles based on the lifeNitinDeodare
 

Recently uploaded (20)

8 Tips for Effective Working Capital Management
8 Tips for Effective Working Capital Management8 Tips for Effective Working Capital Management
8 Tips for Effective Working Capital Management
 
DEMONSTRATION LESSON IN ENGLISH 4 MATATAG CURRICULUM
DEMONSTRATION LESSON IN ENGLISH 4 MATATAG CURRICULUMDEMONSTRATION LESSON IN ENGLISH 4 MATATAG CURRICULUM
DEMONSTRATION LESSON IN ENGLISH 4 MATATAG CURRICULUM
 
UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024
UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024
UChicago CMSC 23320 - The Best Commit Messages of 2024
 
MOOD STABLIZERS DRUGS.pptx
MOOD   STABLIZERS      DRUGS.pptxMOOD   STABLIZERS      DRUGS.pptx
MOOD STABLIZERS DRUGS.pptx
 
How to Manage Closest Location in Odoo 17 Inventory
How to Manage Closest Location in Odoo 17 InventoryHow to Manage Closest Location in Odoo 17 Inventory
How to Manage Closest Location in Odoo 17 Inventory
 
Championnat de France de Tennis de table/
Championnat de France de Tennis de table/Championnat de France de Tennis de table/
Championnat de France de Tennis de table/
 
When Quality Assurance Meets Innovation in Higher Education - Report launch w...
When Quality Assurance Meets Innovation in Higher Education - Report launch w...When Quality Assurance Meets Innovation in Higher Education - Report launch w...
When Quality Assurance Meets Innovation in Higher Education - Report launch w...
 
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文會考英文
 
How To Create Editable Tree View in Odoo 17
How To Create Editable Tree View in Odoo 17How To Create Editable Tree View in Odoo 17
How To Create Editable Tree View in Odoo 17
 
male presentation...pdf.................
male presentation...pdf.................male presentation...pdf.................
male presentation...pdf.................
 
Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment
 Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment
Envelope of Discrepancy in Orthodontics: Enhancing Precision in Treatment
 
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community PartnershipsSpring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
Spring gala 2024 photo slideshow - Celebrating School-Community Partnerships
 
Đề tieng anh thpt 2024 danh cho cac ban hoc sinh
Đề tieng anh thpt 2024 danh cho cac ban hoc sinhĐề tieng anh thpt 2024 danh cho cac ban hoc sinh
Đề tieng anh thpt 2024 danh cho cac ban hoc sinh
 
Mattingly "AI and Prompt Design: LLMs with Text Classification and Open Source"
Mattingly "AI and Prompt Design: LLMs with Text Classification and Open Source"Mattingly "AI and Prompt Design: LLMs with Text Classification and Open Source"
Mattingly "AI and Prompt Design: LLMs with Text Classification and Open Source"
 
Graduate Outcomes Presentation Slides - English (v3).pptx
Graduate Outcomes Presentation Slides - English (v3).pptxGraduate Outcomes Presentation Slides - English (v3).pptx
Graduate Outcomes Presentation Slides - English (v3).pptx
 
Andreas Schleicher presents at the launch of What does child empowerment mean...
Andreas Schleicher presents at the launch of What does child empowerment mean...Andreas Schleicher presents at the launch of What does child empowerment mean...
Andreas Schleicher presents at the launch of What does child empowerment mean...
 
Basic Civil Engineering notes on Transportation Engineering, Modes of Transpo...
Basic Civil Engineering notes on Transportation Engineering, Modes of Transpo...Basic Civil Engineering notes on Transportation Engineering, Modes of Transpo...
Basic Civil Engineering notes on Transportation Engineering, Modes of Transpo...
 
Sternal Fractures & Dislocations - EMGuidewire Radiology Reading Room
Sternal Fractures & Dislocations - EMGuidewire Radiology Reading RoomSternal Fractures & Dislocations - EMGuidewire Radiology Reading Room
Sternal Fractures & Dislocations - EMGuidewire Radiology Reading Room
 
An overview of the various scriptures in Hinduism
An overview of the various scriptures in HinduismAn overview of the various scriptures in Hinduism
An overview of the various scriptures in Hinduism
 
philosophy and it's principles based on the life
philosophy and it's principles based on the lifephilosophy and it's principles based on the life
philosophy and it's principles based on the life
 

BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11).pdf

 • 1. Hỗ trợ trực tuyến Fb www.facebook.com/DayKemQuyNhon Mobi/Zalo 0905779594 Tài liệu chuẩn tham khảo Phát triển kênh bởi Ths Nguyễn Thanh Tú Đơn vị tài trợ / phát hành / chia sẻ học thuật : Nguyen Thanh Tu Group BÀI TẬP BỔ TRỢ 4 KĨ NĂNG TIẾNG ANH LỚP 8 - CẢ NĂM - GLOBAL SUCCESS - NĂM HỌC 2023-2024 - CÓ FILE NGHE (BẢN ĐẸP) (BÀI 1- 11) WORD VERSION | 2024 EDITION ORDER NOW / CHUYỂN GIAO QUA EMAIL TAILIEUCHUANTHAMKHAO@GMAIL.COM B À I T Ậ P B Ổ T R Ợ 4 K Ĩ N Ă N G T I Ế N G A N H Ths Nguyễn Thanh Tú eBook Collection vectorstock.com/7952556
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35.
 • 36.
 • 37.
 • 38.
 • 39.
 • 40.
 • 41.
 • 42.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50.
 • 51.
 • 52.
 • 53.
 • 54.
 • 55.
 • 56.
 • 57.
 • 58.
 • 59.
 • 60.
 • 61.
 • 62.
 • 63.
 • 64.
 • 65.
 • 66.
 • 67.
 • 68.
 • 69.
 • 70.
 • 71.
 • 72.
 • 73.
 • 74.
 • 75.
 • 76.
 • 77.
 • 78.
 • 79.
 • 80.
 • 81.
 • 82.
 • 83.
 • 84.
 • 85.
 • 86.
 • 87.
 • 88.
 • 89.
 • 90.
 • 91.
 • 92.
 • 93.
 • 94.
 • 95.
 • 96.
 • 97.
 • 98.
 • 99.
 • 100.
 • 101.
 • 102.
 • 103.
 • 104.
 • 105.
 • 106.
 • 107.
 • 108.
 • 109.
 • 110.
 • 111.
 • 112.
 • 113.
 • 114.
 • 115.
 • 116.
 • 117.
 • 118.
 • 119.
 • 120.
 • 121.
 • 122.
 • 123.
 • 124.
 • 125.
 • 126.
 • 127.
 • 128.
 • 129.
 • 130.
 • 131.
 • 132.
 • 133.
 • 134.
 • 135.
 • 136.
 • 137.
 • 138.
 • 139.
 • 140.
 • 141.
 • 142.
 • 143.
 • 144.
 • 145.
 • 146.
 • 147. A. VOCABULARY No. Words Type Pronunciation Meaning 1. disaster (n) /dɪˈzɑːstər/ thảm họa 2. natural disasters /ˈnætʃərəl dɪˈzɑːstərz/ những thảm họa thiên nhiên 3. storm (n) /stɔːm/ bão 4. flood (n) /flʌd/ lũ lụt 5. tsunami (n) /tsuːˈnɑːmi/ sóng thần 6. tornado (n) /tɔːˈneɪdəʊ/ lốc xoáy 7. earthquake (n) /ˈɜːθkweɪk/ động đất 8. landslide (n) /ˈlændslaɪd/ sạt lở 9. volcano (n) /vɒlˈkeɪnəʊ/ núi lửa 10. volcanic (adj) /vɒlˈkænɪk/ thuộc/ gây ra bởi núi lửa 11. erupt (v) /ɪˈrʌpt/ phun trào 12. eruption (n) /ɪˈrʌpʃən/ sự phun trào 13. volcanic eruption / vɒlˈkænɪk ɪˈrʌpʃən/ sự phun trào núi lửa 14. shake (v) /ʃeɪk/ rung, lắc 15. tremble (v) /ˈtrembəl/ rung lắc 16. destroy (v) /dɪˈstrɔɪ/ phá hủy 17. damage (n, v) /ˈdæmɪdʒ/ thiệt hại, gây tổn hại 18. predict (v) /prɪˈdɪkt/ tiên đoán, dự đoán UNIT 9: NATURAL
 • 148. 19. prediction (n) /prɪˈdɪkʃən/ sự dự đoán 20. warn (v) /wɔːn/ cảnh báo 21. pull up (v) pʊl ʌp/ kéo lên, nhổ lên 22. property (n) /ˈprɒpəti/ tài sản, của cải 23. emergency (n) /ɪˈmɜːdʒənsi/ sự khẩn cấp 24. emergency kit (n) /ɪˈmɜːdʒənsi kɪt/ bộ dụng cụ cấp cứu 25. funnel (n) /ˈfʌnəl/ cái phễu 26. whistle (n) /ˈwɪsəl/ cái còi, tiếng còi 27. fahrenheit (n) /ˈfærənhaɪt/ độ F (đo nhiệt độ) 28. richter scale (n) /ˈrɪktə skeɪl/ độ Richter (đo cường độ động đất) 29. authority (n) /ɔːˈθɒrəti/ chính quyền 30. victim (n) /ˈvɪktɪm/ nạn nhân 31. rescue (v, n) /ˈreskjuː/ cứu hộ, sự cứu hộ 32. rescue worker /ˈreskjuː ˈwɜːkər/ nhân viên cứu hộ 33. awful (adj) /ˈɔːfəl/ khủng khiếp, đáng sợ 34. frightened (adj) /ˈfraɪtənd/ hoảng sợ, khiếp đảm 35. fear (n) /fɪər/ sự sợ hãi 36. in fear /ɪn fɪər/ trong sự sợ hãi 37. violent (adj) /ˈvaɪələnt/ mạnh, hung bạo 38. violently (adv) /ˈvaɪələntli/ một cách hung bạo 39. slight (adj) /slaɪt/ nhẹ 40. move (v) /muːv/ di chuyển 41. move in a circle /muːv ɪn / di chuyển theo hình tròn 42. towards (pre) /təˈwɔːdz/ theo hướng, về phía 43. affect (v) /əˈfekt/ làm ảnh hưởng đến 44. cause (v) /kɔːz/ gây ra 45. hurt (v, n) /hɜːt/ làm bị thương, vết thương 46. missing (adj) /ˈmɪsɪŋ/ mất tích 47. suddenly (adv) /ˈsʌdənli/ đột nhiên, bỗng nhiên 48. fortunately (adv) /ˈfɔːtʃənətli/ thật may mắn, may thay 49. rock (n) /rɒk/ đá, tảng đá 50. mud (n) /mʌd/ bùn 51. hide (v) /haɪd/ trốn, ẩn nấp 52. ash (n) /æʃ/ tro 53. layer (n) /ˈleɪər/ lớp, tầng 54. a thick layer of ash /ə θɪk ˈleɪər əv æʃ/ một lớp tro dầy 55. shelter (n) /ˈʃeltər/ nơi trú ẩn ∑ Word form Verb Noun Adjective Adverb accommodate accommodation erupt eruption eruptive evacuate evacuation evacuee storm storm stormy volcano volcanic sudden suddenly
 • 149. B. GRAMMAR I. PAST CONTINUOUS Past Continuous (Quá khứ tiếp diễn) Công thức (+) S + was/ were + V-ing (-) S + was/ were + not + V-ing (?) Was/ Were + S + V-ing? Cách dùng - Hành động diễn ra tại thời điểm xác định trong quá khứ E.g: I was watching TV at 9 o'clock last night. Dấu hiệu - at this time last night, at this moment last year, at 8 p.m last night, while,... ∑ Past simple and past continuous with “When” and “While” Dùng “while” hoặc “when” để chỉ mối liên hệ giữa 2 hành động xảy ra trong quá khứ. - Hành động đang xảy ra thì có hành động khác xen vào S1 + QKTD + when + S2 + QKÐ E.g: I was watching TV when she came home. When + S1 + QKÐ, S2 + QKTD E.g: When she came home, I was watching television. - Những hành động xảy ra song song S1 + QKTD + while + S2 + QKTD E.g: She was doing her homework while I was preparing dinner. While + S1 + QKTD, S2 + QKTD E.g: While they were running, we were walking. - Thói quen xấu với trạng từ “always” E.g: He was constantly talking. He annoyed everyone. C. PRONUNCIATION ∑ Stress in words ending in -AL and -OUS 1. Các tính từ/ danh từ kết thúc bằng đuôi -al Một số tính từ và danh từ được hình thành bằng cách thêm đuôi -al vào sau danh từ hoặc động từ. Thông thường việc thêm đuôi -al không làm thay đổi trọng âm của danh từ hoặc động từ gốc. N/ V gốc Adj/ N đuôi -al nation /ˈneɪʃn/ ‡ national /ˈnæʃnəl/ propose /prəˈpəʊz/ ‡ proposal /prəˈpəʊzl nature /ˈneɪtʃər/ ‡ natural /ˈnætʃrəl/ Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ N/ V gốc Adj/ N đuôi -al commerce /ˈkɒmɜːs/ ‡ commercial /kəˈmɜːʃl/ commerce /ˈkɒmɜːs/ ‡ commercial /kəˈmɜːʃl/ 2. Tính từ kết thúc bằng đuôi -ous Một số danh từ khi thêm đuôi -ous sẽ biến thành tính từ. - Thường thì trọng âm của từ đó nằm ở âm tiết trước đuôi -ous. famous /ˈfeɪməs/ enormous /i’no:rmos/ - Tuy nhiên, có một số từ có trọng âm khác nhau. poisonous /ˈpɔɪzənəs/ dangerous /ˈdeɪndʒərəs/ humorous /ˈhjuːmərəs/ marvelous /ˈmɑːrvələs/ A. PHONETIC Exercise 1: Mark the stress in the following words. Exercise 2: Choose the word (A, B, C, or D) whose underlined part is pronounced differently from the others. 1. A. mud B. numerous C. thunderstorm D. suddenly 2. A. tsunami B. tropical C. victim D. violent 3. A. south B. strengthen C. breathe D. theology 4. A. rescue B. effect C. marvelous D. tremble 5. A. tornado B. property C. volcanic D. crop 6. A. authority B. fortunately C. try D. property 7. A. towards B. disaster C. destroy D. circles 8. A. violent B. whistle C. practical D. lightning 9. A. wave B. landslide C . damage D . natural 10. A. emergency B. litter C. suddenly D. system Exercise 3: Choose the word (A, B, C, or D) whose main stress is different from the others in the group. 1. A. develop B. marvelous C. funnel D. damage 2. A. government B. landslide C. lightning D. effect 3. A. fortunate B. donate C. pacific D. tornado 4. A. destroy B. emergency C. government D. disaster 5. A. rescue B. strengthen C. system D. towards 6. A. practical B. numerous C. property D. tsunami 7. A. whistle B. victim C. authority D. violent 8. A. litter B. mountainous C. worker D. volcanic 9. A. example B. circle C. matter D. humour 10. A. nation B. person C. resident D. scientific B. VOCABULARY – GRAMMAR Exercise 1: Choose the correct meaning of the following words and phrases. 1. flood A. a large amount of money in the bank B. a large amount of water covering an area. C. a wide range of home-made products 1. ‘musical 2. ‘humorous 3. ‘national 4. ‘poisonous 5. ‘personal 6. ‘dangerous 7. pre‘dict 8. ‘practical 9. ‘property 10. ‘marvellous
 • 150. 2. tsunami A. an extremely large wave in the sea caused by an earthquake B. strong winds and rain, and often thunder and lightning C. a violent storm with very strong winds that move in a circle 3. Fahrenheit A. a measurement of length B. a measurement of speed C. a measurement of temperature 4. property A. an object or objects that belong to someone B. a person or people that own a large amount of money C. a person or people that own lots of houses 5. missing A. that cannot be found B. that cannot be reused C. that cannot be recycled 6. natural disasters A. the fire that causes a lot of damage B. the disasters caused by human beings such as car accident C. the disasters in nature such as storm, tornado, tsunami Exercise 2: Underline the right word in brackets to complete each sentence. 1. The (volcanic eruption/ earthquake/ tornado) blew lava and ash into the sky. 2. The (wildfire/ storm/ flood) with strong winds darkened the sky and rattled the windows. 3. The sudden (earthquake/ landslide/ tsunami) caused the buildings to shake and people to run for cover. 4. A (typhoon/ flood/ tornado) moved in a circle like a big funnel and hit the town last night. 5. The heavy rainfall caused a (landslide/ drought/ volcanic eruption), sending rocks and soil falling down the hillside. 6. The overflowing river led to a (drought/ earthquake/ flood), submerging homes and streets in water. Exercise 3: Choose the word/ phrase/ sentence (A, B, C, or D) that best fits the space in each sentences or best answers the question. 1. The volcanic _________ sent plumes of ash and smoke high into the sky. A. eruption B. outbreak C. burst D. discharge 2. The _________ shook the region, leaving buildings damaged and roads cracked. A. earthquake B. thunderstorm C. shock D. tornado 3. A _________, with strong winds that move in a circle, touched down in the small town, causing damage to homes and businesses. A. lightning B. thunder C. tornado D. tsunami 4. The heavy rains caused a _________ with huge rocks that blocked the mountain road. A. hurricane B. landslide C. eruption D. earthquake 5. The floodwaters rose rapidly, forcing residents to _________ their homes and seek shelters. A. quit B. discharge C. evacuate D. empty 6. An immense volume of rocks and molten lava was _________ from Mount Vesuvius. A. caught B. occurred C. burned D. erupted 7. The hurricane hit the coastal village with incredible force, leaving a trail of _______ in its wake. A. warning B. prediction C. destruction D. property 8. Many residents lost _________ in the wildfire that swept through the forested area. A. property B. ownership C. materials D. taxes 9. It's important to have an _________ kit prepared with essential supplies in case of a natural disaster. A. protection B. emergency C. rescue D. warning 10. The earthquake left many _________ trapped beneath the broken stones and awaiting rescue. A. sufferers B. patients C. victims D. researchers 11. The _________ workers tirelessly searched for survivors in the aftermath of the disaster. A. delivery B. saving C. recovery D. rescue 12. The forest fire _________ for eight hours, killing all of the animals. A. burst B. occurred C. raged D. spread 13. Thousands of buildings and houses were completely destroyed when the earthquake ________ the city. A. fought B. struck C. happened D. arrived 14. New Zealand rescue services carried out several searches for _________. A. movers B. helpers C. rescuers D. survivors 15. What can be done to protect people from _________ disasters? A. environment B. environmental C. environmentally D. environmentalist 16. The _________ from the plane crash was scattered over a wide area, making the search and recovery efforts challenging for the rescue teams. A. debris B. dust C. piece D. waste 17. She is good ___________ meteorology. A. on B. in C. at D. for 18. Last night, volcano Maui ___________ and the large areas of land were affected. A. erupts B. erupted C. erupting D. erupt 19. When a volcanic eruption occurs, the hot ___________ pours downhill. A. ash B. smoke C. dirt D. lava 20. Since there are two villages located at the foot of the volcano, the local population was __________. A. evacuated B. killed C. died D. injured 21. The earthquake ___________ have been sent humanitarian aid by many countries. A. victims B. elders C. rescuers D. soldiers 22. When there is a plane crash, a lot of ___________ is left. A. dust B. debris C. waste D. piece 23. A powerful ___________ off the coast of Indonesia sparked a three-metre-high wave and killed at least 113 people. A. earthquake B. tornado C. tsunami D. landslide 24. A ___________ often occurs in the mountainous areas because many trees have been cut down. A. forest fire B. flood C. tornado D. landslide 25. ___________ often happen in rainy season especially in the center of Vietnam. A. Droughts B. Storms C. Floods D. Sandstorms 26. Deforestation leads to ___________ which can be defined as the changes in the average temperature. A. flood B. climate change C. sandstorm D. erosion 27. I _________ a documentary on TV when suddenly we all the power. A. was watching – lost B. watched – lost C. was watching - were losing D. watched - were losing 28. When he _________ a suitcase, he dropped it on his foot. A. was carrying B. carried C. had carried D. is carrying
 • 151. 29. What _________ at this time yesterday? - I was asleep. A. were you doing B. did you do C. do you do D. would you do 30. How fast _________ when the accident happened? A. were you driving B. did you drive C. would you drive D. were you driven 31. They __________ on the lake when it started to rain so they went home. A. fished B. fishing C. were fishing D. are fishing 32. Her dad found some money while he __________ her suitcase. A. packing B. package C. are packing D. was packing 33. Your brother __________ in Myanma when he met his girlfriend. A. study B. was studying C. were study D. was study 34. His grandma tried cake for the first time while she ___________ in China. A. staying B. is staying C. is stayed D. was staying 35. Her mom __________ in the park when she saw a tree. A. was going B. was going C. were going D. were going 36. _______it _______ when I woke up this morning? A. Is ... raining B. Was ... raining C. Is ... rain D. Were ... raining 37. What __________ when his mother came? A. were you doing B. was you doing C. are you doing D. are you doing 38. What did you watch on TV while you __________ dinner last night? A. were having B. was having C. were having D. was having 39. The policeman __________ his letter in the post office at that time. A. is sending B. was sending C. sending D. was sending 40. It __________ and cloudy when I left Ireland. A. was rain B. was raining C. is raining D. raining Exercise 4: Use the correct form of the verbs in the box to complete the sentences. 1. Volcanoes ____erupted__________ and destroyed buildings nearby with their fiery lava. 2. Scientists work _____to predict__________ tropical storms, allowing time to warn villagers and prepare. 3. Earthquakes _____damaged__________ buildings and infrastructure in the city. 4. When hurricanes ______hit_________ the town, they brought strong winds and heavy rain. 5. The news broadcast was meant ____to warm____ the villagers about the landslide risk. 6. The coastal homes were severely damaged, causing residents ____to lose____ property in the storm. Exercise 5. Fill in the blank with the correct form of the words in parentheses. 1. They made an accurate ___prediction__ about the path of the storm. (predict) 2. We were having dinner when our building started __trembling___. (tremble) 3. An earthquake __destroyed____ the area of Sumatra in Indonesia in 2005. (destroy) 4. The rescue ___workers____ set up a camp to provide shelter for the flood victims. (work) 5. Some ____natural____ disasters, such as landslides, usually happen in mountainous areas. (nature) 6. A ___volcanic___ eruption happens when there is an earthquake beneath the earth’s crust. (volcano) 7. Today ____scientists___ can predict when a tidal wave will hit land. (science) 8. That tsunami was the most ___disastrous____ of the year 2004. (disaster) 9. We had left the city _____safely____ before tidal waves came. (safety) 10. Thousands of people have been made __homeless___ by the flooding. (home) 11. Thunder makes me ___terrified______. (terrify) predict hit damage lose warn erupt 12. The ____eruption_____ of the volcanoes is always disastrous. (erupt) Exercise 6: Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences: 1. The residents were frightened when their buildings were shaking. A. calm B. scared C. happy D. excited 2. Fortunately, there wasn’t any damage to the property. A. Frequently B. Normally C. Unluckily D. Luckily 3. Tornado is a violent storm with very strong winds that move in a circle. A. toxic B. weak C. slight D. strong 4. Many houses collapsed in the landslide last month because it happened suddenly. A. interestingly B. slowly C. expectedly D. unexpectedly 5. My family were watching TV when the tornado came. A. went B. saw C. happened D. erupted Exercise 7: Choose the letter A, B, C, or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following sentences: 1. I need to strengthen my knowledge about natural disasters by reading more books on the subject. A. weaken B improved C. shortage D. purchased 2. There have been numerous reports of: floods and landslides in the region due to heavy rainfall. A. plentiful B. limited C. various D. abundant 3. The storm damaged several houses and uprooted trees in the neighbourhood. A. spoiled B. hurt C. broke D. repaired 4. Developed countries have better infrastructure and resources to handle natural disasters effectively. A. Undeveloped B. Indeveloped C. Imdeveloped D. Irdeveloped 5. It is important to have a personal emergency kit prepared in case of a natural disaster. A. private B. individual C. public D. unique Exercise 8: Put the verbs in brackets in the past continuous. 1. Our dog ____wasn’t running___ (not, run) after your cat at that time. 2. My mother ___was telling__ (tell) a bedtime story. 3. He thinks you ____were driving___________ (drive) too fast. 4. We ___weren’t doing____ (not, do) anything wrong! 5. The children ____were listening_____ (listen) a fairy tale. 6. ___Was the princess walking____ (the princess, walk) in the garden? 7. The brave girl ____wasn’t hiding_____ (hide) in the tree house. 8. _____Were you sleeping___ (you, sleep) during the last lesson? 9. She _____was going__ (go) to the bookstore at this time yesterday. 10. At 7 o’clock this morning I ___was having______ (have) breakfast. Exercise 9: Put the verbs in brackets into the past simple or past continuous. 1. ___Were you swimming____ (you, swim) when someone ____stole____ (steal) your wallet? 2. The dragon __was flying__(fly) over the castle when he ___heard____ (hear) a girl crying. 3. Cinderella ___heard____ (hear) the chimes of midnight while she ____was dancing____ (dance) with the prince. 4. Snow White ___was singing__ (sing) softly beside the well when suddenly she ____saw____ (see) a dwarf. 5. While the hunter ______was passing____ (pass) near by the hut, he ____noticed___ (notice) the wolf.
 • 152. 6. As the Queen ____was bathing___ (bathe), a frog ____jumped__ (jump) out of the water and __talked____ (talk) to her. 7. The princess ___tried__ (try) to tell the prince the truth but he ___didn’t listen____ (not, listen). 8. While Mendel ___was revising__ (revise) his lesson, his sister __was reading____ (read) fables. 9. ___Was Jane practising___ (Jane, practise) the piano when you __walked__ (walk) into her room? 10. When I __knocked___ (knock) on the door, there ___was__ (be) no answer. Exercise 10: Circle the correct option to complete the sentences. 1. At that time we (sat/ were sitting) in the park. 2. Who (were giving/ gave) you that comic book? 3. As I (waited/ was waiting) for bus, I (saw/ was seeing) Joe crossing the road. 4. When I was a child, I (was making/ made) my own lanterns. 5. (Did she type/ Was she typing) a message when you interrupted her? 6. It happened while I (was studying/ studied) in London. 7. We (were living/ lived) in Hue for three years while I was in high school. 8. When the teacher (was walking/ walked) into the class, the students stopped talking. 9. Yesterday, I (went/ was going) to the movie with my best friend Jim. 10. What (were you doing/ did you do) at 11:00 p.m. last night? Exercise 11: Write sentences with the cues given, using the past continuous. 1. In her dream, / the Beast/ die/ and/ call/ for/ her. ‡ In her dream, the Beast was dying and calling for her. 2. Hanna/ not/ watch/ the cartoon/ TV/ 7:00 p.m. yesterday. ‡ Hanna was not watching the cartoon on TV at 7:00 p.m. yesterday. 3. My mother/ buy/ vegetables/ supermarket. ‡ My mother was buying vegetables at the supermarket. 4. A 12-year daughter/ narrate/ a fairy tale/ her mum. ‡ A 12-year daughter was narrating a fairy tale to her mum. 5. We/ have/ dinner/ 7:00 p.m./ yesterday evening/ ‡ We were having dinner at 7:00 p.m. yesterday evening. 6. They/ tell/ kids/ mythical Saint Giong. ‡ They were telling the kids the mythical Saint Giong. 7. Hung's parents/ not take/ him/ school as usual. ‡ Hung's parents were not taking him to school as usual. 8. What/ you/ do/ 9:00 p.m./ last night? ‡ What were you doing at 9:00 p.m. last night? 9. We/ not play/ all day/ last Saturday. ‡ We were not playing all day last Saturday. 10. Yesterday/ 6 o'clock/ my mother/ prepare/ breakfast. ‡ Yesterday at 6 o'clock my mother was preparing breakfast. A. LISTENING Exercise 1: Listen carefully and choose the correct answer. 1. What is the name of the farmer who spoke in the transcript? A. Huynh Van Lot B. Nguyen Van Thanh C. Tran Van Minh D. Pham Van Hung 2. What is the main problem that the farmer faced this year? A. Floods B. Pests C. Salty water D. Low prices 3. What is the nickname of the Mekong Delta region? A. Vietnam's rice bowl B. Vietnam's bread basket C. Vietnam's fruit garden D. Vietnam's fish pond 4. How many acres of rice in Vietnam were estimated to be lost by the UN report? A. 2 million B. 1.2 million C. 1.6 million D. 393,000 5. What is the main cause of the drought in the Mekong Delta region? A. Rising sea levels B. Rampant development C. Weather extremes D. All of the above Transcript Mr Huynh Van Lot from Can Tho, Viet Nam, a farmer who spent most his life in the same small Mekong Delta district, has experienced good weather and bad, droughts and floods. But this year brought something he'd never seen. "The water is salty," he said. "I've been living here since my childhood but this is the first time we've had salty water. All my crops were destroyed." The region's worst drought in 90 years, combined with rising sea levels and rampant development are causing a crisis in the Mekong Delta, known as Vietnam's rice bowl. The delta is home to 20 million people and accounts for more than half of Vietnam's rice and fruit production, 90% of its rice exports and 60% of fishery exports. A United Nations report released in March about the drought estimated that about 393,000 acres of rice in Vietnam was already lost, with an additional 1.2 million acres likely to be damaged. Almost 1 million peoplelad woater for daily consumption. The figures are alarming but could grow worse if weather extremes become more common in years to come. Exercise 2: Listen carefully, and then decide which statements are true or false. 1. A flood is land covered by water that is not usually covered by water. True 2. A flood is only considered significant if it causes financial damage or loss of life. True 3. Floods are among the most catastrophic of natural disasters. True 4. Floods only cause physical damage, not emotional or psychological damage. False 5. Floods can make farm land unusable by bringing salt water. True Transcript Flood A flood is land covered by water that is not usually covered by water. This means that any time a river, lake, or other body of water overflows its banks, it's technically flooding. However, most people think of the more catastrophic types of floods, as those are the type that cause widespread damage and loss of life. Unless a flood causes some kind of financial damage or loss of life to humans or livestock, it’s snot considered a significant flood. Because so much of the damage inflicted by floods has long-lasting consequences, floods are among the most catastrophic of natural disasters. Flood often restils in loss of life and cause emotional trauma for those who have gone through it. Even if people have not been directly affected by the loss of life, losing property, houses, or land can cause physiological damage. Especially if the people affected are unable to rebuild due to the houses being too badly damage, farm land being inundated with salt water, or lack of resources to rebuild, many find the recovery to be more than just physical. B. SPEAKING Exercise 1: Choose the correct response. Then practice the short exchanges in pairs. 1. A: An earthquake struck the north-east of Japan yesterday evening. B: a/ The ground starts moving and shaking in an earthquake.
 • 153. b/ Really? Was there any early warning for that? 2. A: Many people were injured in the storm B: a/ That’s shocking. b/ Well done! 3. A: Mary’s house was destroyed in the hurricane. B: a/ I hope she’s okay. b/ I wasn’t sure! 4. A: How can we foresee a landside? B: a/ The ground became unstable, and it moved. b/ It happens after a few days of heavy rain. 5. A: I think there are more natural disasters than there used to be. B: a/ Certainly, because of human activities. b/ That’s awful. It does nothing to me. 6. A: I don’t think we can prepare for natural disasters at all. B: a/ I agree with you. People should be informed about them in advance. b/ I don’t think so. We have the advance warning systems. 7. A: The storm had not weakened when it hit the region yesterday. B: a/ Right. The area will be rain-free over the next few days. b/ And there wasn’t any damage to property. 8. A: Strong winds will come to our region soon. B: a/ I think we should fic the water pipes first. b/ I think we should fix the roofs first. 9. A: the local government provided shelter for the victims. B: a/ Permanent accommodation is good. b/ Good news. They need a helping hand. 10. A: why is the death toll in the earthquake is high? B: a/ Debris were cleared by rescue teams at once. b/ Rescue workers did not arrive in time. Exercise 2: Match the questions with the answers. Questions Answers 1. What kind of natural disaster was it? A. A week of heavy rain caused it. 2. When and where did it happen? B. Roads were blocked, two villagers died, and five others 3. What caused it? C. It was a devastating landslide. 4. What were its effects? D. Rescue workers searched for the missing people, and volunteers helped clear debris from the road. 5. How did people help the victims? E. It happened in Son La province last year. KEY: 1 - C 2 - E 3-A 4-B 5-D Exercise 3: Complete the following dialogues with the sentences in the box. A. Yes, it was quite strong. Some buildings got damaged. B. People were frightened and rushed outside to open spaces. C. They are assessing the damage and helping those affected. D. Fortunately, no one was seriously hurt, but a few people got minor injuries. E. It happened yesterday afternoon. A: Hey, did you hear about the earthquake in the city? B: Really? when did it happen? A: (1) ________E___________ B: Was it a strong earthquake? A: (2) ________A___________ B: That's scary. Were people hurt? A: (3) ________D___________ B: How did people react during the earthquake? A: (4) ________B___________ B: What are the authorities doing now? A: (5) ________C___________ B: I hope everyone is okay. Earthquakes can be really unpredictable. A: Absolutely. It's a reminder to always be prepared for emergencies. C. READING Exercise 1: Read the following passage and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks. Å Tornadoes are storms with very (1) ____ turning winds and dark clouds. These winds are perhaps the strongest on (2) ____. They reach speeds of 300 miles per hour. The dark clouds are shaped like a funnel — wide at the top and narrow at the bottom. The winds are strongest in (3) ____ centre of the funnel. Tornadoes are especially common in the United States, but only in certain parts. They occur mainly in the (4) ____ states. A hot afternoon in the spring is the most likely time for a tornado. (5) ____ become dark. There is thunder, lightning and rain. A cloud forms a funnel and begins to twist. The funnel moves faster and faster. The faster the winds, the louder the noise. Tornadoes always move in a northeastern direction. They never last longer than eight hours. 1. A. angry B. weak C. cruel D. strong 2. A. space B. earth C. ground D. planet 3. A. the B. that C. this D. a 4. A. unknown B. central C. foreign D. farther 5. A. sun B. sky C. clouds D. winds Ç Some volcanoes are always (1) ___. They are called active volcanoes. Mount Etna in Italy is an active (2) ____. Some volcanoes have not erupted since prehistoric times. These are (3) ____ extinct volcanoes. Most of the Hawaiian Islands are extinct volcanoes. These volcanoes (4) ____ have a hot spot under them. They cannot erupt anymore. Some volcanoes have not erupted for a long time, (5) ____ they could erupt again. These are called dormant volcanoes. (dormant: temporarily inactive) 1. A. erupting B. running C. going D. firing 2. A. mountain B. volcano C. river D. hill 3. A. named B. thought C. called D. said 4. A. any longer B. any more C. not more D. no longer 5. A. and B. or C. but D. so É Erosion in America
 • 154. Erosion of America’s farmland by wind and water has been a problem since settlers first put the prairies and grasslands under the plow in the nineteenth century. By the 1930s, (1) _____________ 282 million acres of farmland (2) _____________ by erosion. After 40 years of (3) _____________ efforts, soil erosion has accelerated due to new demands (4) _____________ on the land by heavy crop production. In the years ahead, soil erosion and the pollution problems it causes are likely to replace petroleum scarcity as the nation’s most critical (5) _____________ resource problem. 1. A. more than B. more C. less D. than 2. A. damaged B. was damaged C. were damaged D. damages 3. A. conserve B. conservation C. conserving D. conservations 4. A. were placed B. was placed C. which placed D. placed 5. A. nature B. natural C. nation D. national Exercise 2: Read the following passage and circle the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the questions. Å At the top of the list of the costliest natural disasters in the history of the United States is Hurricane Katrina. Hurricane Katrina was the third strongest hurricane ever to hit the U. S. It affected 90,000 square miles in Louisiana, Mississippi, Florida, and Alabama. The hurricane formed over the Bahamas and turned into a Category 1 hurricane by the time it hit the southeastern tip of Florida. It got stronger as it traveled across the Gulf of Mexico. It made its second landfall off the coast of southeast Louisiana on Monday, August 29, 2005. It had become a category 4 hurricane by then. The storm surge that followed caused destruction from central Florida to Texas. New Orleans, Louisiana, experienced even more damage because its levees were breeched, letting water flood a large portion of the city. The National Weather Service warned people of the tropical monster that was heading towards the southern coast. Residents were told to expect power outages. They were told they might lose their rooftops and to expect water shortages. The National Hurricane Director was very concerned. He personally called the governors of Louisiana and Mississippi. He even called President Bush at his ranch in Texas. He spoke directly with New Orleans mayor Ray Nagin. Nagin issued an evacuation order for his city. Most people left. About eighty percent of the population evacuated. The estimate was that around 100,000 people remained in the metro area. Some were stranded tourists; others did not own a car and had no way out. Those who were not able to leave were instructed to go to the New Orleans Convention Center and the Superdome. 1. What is the passage mainly about? A. The history of the United States hurricanes. B. A hurricane in the history of the United States. C. Hurricanes in the world, especially in the United States. D. What the United States does to prevent hurricanes. 2. According to the passage, what is NOT true about Hurricane Katrina? A. It is the costliest natural disaster in the history of the United States. B. It is the third strongest hurricane ever to hit the US. C. It affected 90,000 square miles in Louisiana, Mississippi, Florida, and Alabama. D. It formed over the Bahamas. 3. What can be true from the passage about Hurricane Katrina when it hit the southeastern tip of Florida? A. It was very weak. B. It was very strong. C. It was not as weak as it started. D. It was not as strong as it started. 4. What is NOT true about the National Hurricane Director? A. He called the governors of Mississippi. B. He called President Bush at his ranch in Texas. C. He spoke directly with the New Orleans mayor. D. He was very unconcerned. 5. According to the passage, how many people were evacuated? A. About 80,000 people. B. About 80% of the population. C. Around 100,000 people. D. Around 20% of the population. Ç Two of the most dangerous storms which affect America are hurricanes and tornadoes. They are very much feared by anyone who may live in the path of their destruction. Every year homes are destroyed by their fury and often lives are lost. Most people who live near the coast are forced to evacuate their homes and to move to safer areas until the storm passes. Floods are caused along the coasts by both the heavy rain and a storm tide that is considerably above normal water level. The high winds, coastal flooding and heavy rains associated with a hurricane cause enormous damage. Hurricanes usually develop between July and October. Once they hit the land, they carry tremendous power with driving rain and wind. Tornadoes are violent low-pressured storms. These storms occur most often during the summer months and are noticeable by their strong wind and lack of rain. The sky turns black as dust is sucked up into the air. Tornadoes are capable of lifting quite heavy objects from the ground. They can pick up trees and cars right into the air and even uplift heavier objects such as homes and railway cars. Both hurricanes and tornadoes cause millions of dollars worth of damage to life and property every year. Today they can be predicted more easily than in the past, but they cannot be stopped or ignored. 1. What are two of the most dangerous storms which affect America? A. Thunderstorms and hurricanes. B. Typhoons and thunderstorms. C. Hurricanes and tornadoes. D. Hurricanes and typhoons. 2. At which part of the year do hurricanes usually develop? A. July and August only. B. Between July and October. C. From the seventh to the ninth month. D. All the year round. 3. What is the major similarity of both a hurricane and a tornado? A. They cover only a small area. B. They have either wind or speed. C. They are not accompanied by rain. D. They can cause great damage. 4. Which of the following is true of tornadoes and hurricanes? A. They cannot be predicted with accuracy. B. They are easier to control today than in the past. C. Tornadoes are more dangerous than hurricanes. D. They can be predicted today with greater accuracy. 5. Which of the following was not mentioned in the article? A. The damage caused by hurricanes and tornadoes. B. The tremendous power of these storms. C. The number of people killed each year by these storms. D. The time of year when they are most likely to strike. Exercise 3: Read the passage and then decide whether the sentences are True(T) or False(F). Å Natural disasters are some things that can happen in nature that can be very dangerous. They can include things like hurricanes, earthquakes, tornadoes, and floods. These events can cause a lot of damage to houses and buildings and even hurt people and animals. It's important to know what to do if a natural
 • 155. disaster happens, like listening to warnings or finding a safe place to go. Remember, it's always better to be prepared than caught off guard! No. Statements T F 1. Natural disasters can include things like hunicanes, earthquakes, tornadoes, ¸ 2. Natural disasters cannot cause any damage to houses and buildings. ¸ 3. Natural disasters can hurt people and animals. ¸ 4. It's not important to know what to do if a natural disaster happens. ¸ 5. Being prepared for a natural disaster is not necessary. ¸ Ç WHAT IS A TSUNAMI A tsunami is a string of large ocean waves. Some people call it a “wave train" or a "tidal wave." Tsunamis, unlike normal ocean waves, are not caused by tides. The word tsunami comes from the Japanese. Tsunamis are caused by a sudden, large motion on the ocean floor. They can be caused by an earthquake under the ocean. Sometimes an underwater landslide or volcano is the cause. When one of these things happens, the energy passes through the ocean water. Just like the ripples from a rock being thrown into a pond, the energy released by one of these motions spreads out in all directions. The energy can travel many miles away. Tsunamis move at high speeds. Most tsunamis happen in the Pacific Ocean. In the deep waters, a tsunami may travel 450 miles per hour. Out in the ocean, a tsunami may be hard to see. As it comes close to shore, its speed slows down. The height of the wave builds. The tsunami may suddenly rise into a wave ten to one hundred feet high. These large waves are a disaster for coastal regions and people living there. Tsunami warning networks alert people living along coastlines in the Pacific Ocean. When a warning is sounded, people can move away from the coast to higher ground. The wavelength can be as long as 150 miles. This means the time (wave period) between the giant waves is long, too. Giant waves on shore can last for hours or even days after the earthquake or other disturbance. (Adapted from Edhelper) No. Statements T F 1. “Wave train” or “tidal wave” is another term for tsunami. ¸ 2. Tsunamis often come from Japan. ¸ 3. A tsunami may be hard to see because it may travel 450 miles per hour. ¸ 4. Only people living along coastlines in the Pacific Ocean are alerted with tsunami warning networks. ¸ 5. Big waves on shore can last very long after the earthquake. ¸ Exercise 4: Read the passage and answer the questions. There are a number of things you can do to stay safe during an earthquake. If you are indoors, you must stay away from windows, glass, or anything that could fall, such as lighting. Then, take cover by getting under a stable table or something hard and wait until the quake stops. Don't attempt to run outside during the quake because you may get badly injured. If you are outdoors during an earthquake, stay there, and move away from buildings and street lights because they may fall upon you at any time. And if you are in a moving vehicle during an earthquake, stop as quickly as possible and stay in the vehicle. Avoid stopping near trees, buildings, and utility wires. Lastly, if you are trapped under debris, try to cover your mouth with a handkerchief or clothing. Don't keep shouting. Don't light a match or move around; you may kick up dust. You should tap on a pipe or wall so rescuers can locate you. 1. What are some things you can do to stay safe during an earthquake? ‡ We must stay away from windows, glass, or anything that could fall, take cover under a stable table or something hard and wait until the quake stops. 2. Why shouldn't you attempt to run outside during an earthquake? ‡ Because we may get badly injured. 3. What should you do if you are outdoors during an earthquake? ‡ Stay where we are and move away from buildings and streetlights. 4. What should you do if you are in a moving vehicle during an earthquake? ‡ Stop as quickly as possible and stay in the vehicle. Avoid stopping near trees, buildings, and utility wires. 5. What should you do if you are trapped under debris during an earthquake? ‡ Try to cover your mouth with a handkerchief or clothing, don't keep shouting, don't light a match or move around, and tap on a pipe or wall so rescuers can locate us. D. WRITING Exercise 1: Reorder the words to make correct sentences. 1. about/ She/ wastes. / practical/ treating/ gave us/ poisonous / tips ‡ She gave us practical tips about treating poisonous wastes. 2. moved/ to/ place / his house. I after/ he/ a safer/ ran/ quickly/ out of/ Tom ‡ Tom moved quickly to a safer place after he ran out of his house. 3. awful. / 's / That / heard / earthquake. / I've / about/ the ‡ I've heard about the Earthquake. That's awful. 4. our living room/ to shake. /everything/ Suddenly, / in/ began/ and/ hid/ I / under / quickly / the table. / My sister ‡ Suddenly, everything in our living room began to shake. My sister and I quickly hid under the table. 5. What/ matter/ the/ 's /with/ you? ‡ What's the matter with you? 6. grandparents/ I/ hope/ your I safe. / are ‡ I hope your grandparents are safe. 7. last month. / We / money / donated / the earthquake / to help / victims ‡ We donated money to help the earthquake victims last month. 8. for/ we / a natural disaster, / should/ an emergency/ make/ kit. / To prepare ‡ To prepare for a natural disaster, we should make an emergency kit. 9. hometown / a flood. / has / Our/ been / affected/ by ‡ Our hometown has been affected by a flood. 10. you/ Were/ having/ at / dinner/ 6 p.m. / yesterday? - Yes, / was. / I ‡ Were you having dinner at 6 p.m. yesterday? - Yes, I was. Exercise 2: Write instructions about things to do before, during, and after a typhoon, using the words given. A typhoon Before: 1. prepare / emergency kits/medicine, extra clothes, cash / important documents ‡ You should prepare emergency kits, including medicine, extra clothes, cash and important documents. 2. also prepare / candles, flashlights / extra batteries / in case/power / go out
 • 156. ‡ You should also prepare candles, flashlights and extra batteries in case the power goes out. 3. store/food / clean water enough / three days ‡ You should store food and clean water enough for three days. 4. listen / the radio / watch TV / news updates ‡ You should listen to the radio or watch TV for news updates. During: 5. stay indoors / listen / the news/weather updates / flood warmings ‡ You should stay indoors and listen to the news for weather updates and flood warnings. 6. if / you / need / evacuate / you / close / windows / turn off the main electricity switch / bring your survival your survival kit ‡ If you need to evacuate, you should close the windows, turn off the main electricity switch and bring your survival kit. After: 7. only return home / after / authorities / say / the area / safe ‡ You should only return home after the authorities have said the area is safe. 8. check your surrounding areas / damaged electricity cables / fallen posts ‡ You should check your surrounding areas for damaged electricity cables and fallen posts. Exercise 3: Write instructions about things to do before, during, and after an earthquake, using the words given. Earthquakes Before: 1. find out / warnings/earthquakes / the local television station ‡ You should find out the warnings about earthquakes from the local television station. 2. prepare / an emergency kit / food, water, medicine, and personal items ‡ You should prepare an emergency kit, including food, water, medicine, and personal items. 3. if / you / live / a high-risk area / strengthen your house ‡ If you live in a high-risk area, you should strengthen your house. During: 4. stay away / hanging heavy items / avoid injury ‡ You should stay away from hanging heavy items to avoid injury. 5. move / a safe place / try/communicate / other family members ‡ You should move to a safe place and try to communicate with other family members. After: 6. check / your home/damage/ stay away / damaged buildings ‡ You should check your home for damage, and stay away from damaged buildings. 7. when / you / enter any buildings / carefully watch / every step you take / because / damage / happen without expectation ‡ When you enter any buildings, you should carefully watch every step you take because damage may happen without expectation. 8. help your neighbours / especially / elderly people / small children / if you can ‡ You should help your neighbours, especially elderly people and small children if you can. --- THE END ---