SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
B2B Marketing 3.0 - SP3: De B2B Marketing afdelinginzettenalsDemand Generationmachine
BinnenB2B marketingkrijgenmarketingautomationendatadriven marketingeensteeds
prominentererol.Overal zijnartikelente lezenoverwaterinfeite opeenB2B marketingafdeling
zou moetengebeuren.Indeze bloglaatikB2B Marketing3.0 zien(datvan SP3 iseensoftware grapje
enlaat ziendatik nietzoheel verwegsta vande gemiddeldeITnerd).Eenalomvattendoverzicht
hoe de marketingafdelingkantransformerennaareendemandgenerationmachine. Nahetlezen
van deze blogkrijgje eenalgemeen inzichtvan hoe marketingde bronenversnellervanomzetin
eenorganisatie kanzijn.En zoalsvakeraangegeven,marketingisde beste vriendvanvele
afdelingen!
Hoe?Dat kanik latenzienaaneenopzetdie isontleentaande DemandWaterfall vanSiriusDecisions
(2015) endie op smaakis gebrachtop basisvanmijn(interim) ervaringenbij RESenNasdaqBWise
(thanksClarindaDobbelaar!).
BijgaandeenbenchmarkDemandWaterfalldie isingedeeldindiverseaandachtsgebieden.Het
geheel vormteendemandgenerationmachine waarvanelke organisatie(leesookmarketing
professional) vandroomt.Als deze processenenaandachtsgebiedengoedzijningerichtdanhebje
eenhele krachtige marketingafdelingdie eensterke bijdrage levertaande Salespipeline en
dientengevolgesterkbijdraagtaande omzetgroei vaneenorganisatie. Omzetgroei –een
gezamenlijkedoelstelling binnen eenorganisatie.Daarzijnwe hetsnel overeens lijktmij.
In de DemandWaterfall komendatabase management, inquiries,marketingqualification, lead
scoring& qualification,marketingautomation,contentproduction, nurturing, sales qualification &
acceptation allemaal samen.Ditbetekentconcreetdatditstukvoorstuk aandachtsgebieden
(projecten) zijndie je wiltoptimaliserenenblijvendgoedwil latenfunctioneren. Ikneemde
aandachtsgebiedenkortmetje door.Alle aandachtsgebiedenverdienenveel meeraandachtin
principe,maardanwordt hetwel eenheel langstukproza.Ikga er van uitdat diegene diedeze blog
leestenige ervaringheeftmetB2Bmarketingenikzal intoekomstige blogsmeerde diepte ingaan
peraandachtsgebied.
Aandachtsgebied1: De CRM database
Latenwe metaandachtsgebied1– de CRM database - beginnen. Inmijnvorige bloghebikdaar
aandacht aan besteedt.EengoedeeigenCRMdatabase iseensterke motorvoorleadgeneratie en
zo blijf je zelf “incontrol”.Alsde pipeline bij new businessdevelopmentwatdreigtopte drogen,kun
je wat extraleadgeneratie opwekken doorje database contactenmeerte benaderen.Infeite kunje
de “kraan” op eigeninitiatief meeropenendichtdraaien. Wel moetje ervoorzorgendatje
database op orde ismetde data vande markt(en) ende daarbij behorende contacten(DMU’s) die je
wiltbenaderen(zie blog“Eengoede CRMdatabase isde basisvoorsuccesvolle leadgeneratie”). Dat
isal eenbehoorlijkprojectopzicheniseencontinuproces.Veel bedrijvenlatenditnogweleens
achterwege enkomendaarna een tijdachteralshetaantal leadsforsdalende is.Eengoede
database opbouwenenonderhoudenkosttijd.Maareenmaal goedoporde eenzeerkrachtige
versnellervanleadgeneratie.
Aandachtsgebied2: Inquiries
Aandachtsgebied2betreftde inquiries.Metinquiriesmaak ikeenonderverdelingnaarinbounden
outbound.Inmijnoptiekisvoorwatbetreftde leadscoringeenhogere score toekenningaan
inboundleadsaante raden.Inboundbetekendsimpel gezegddatde betreffende contactpersoonje
zelf heeftgevondeneninteresse toontaande handvan bijvoorbeeldinformatieaanvraag.Bij
outboundiseenzelfde aanvraagmeergestimuleerd –bijvoorbeelddoordirectmailings meteencall
to actionom ietste downloadenvande websiteenverstuurd vanuitmarketing. Waarde CRM
database (aandachtsgebied1) eenbelangrijke motorisvoorhetgenererenvanoutboundleads,is
hetuiteraardookbelangrijkomviainboundleadste genereren.Endanbij voorkeurleads /
contactendie nognietinde database voorkomenwantditisuitbreidingvande contactendatabase
(targetaudience).Ikweetdatveel bedrijvenbehoorlijkebudgettenuitgevenaaninboudleads.Op
zichprima alsditwerkt,maar mijnvoorkeurzouuitgaanomeerstje database op orde te hebben.
Hieruitvervolgenseengapanalyse oploste latenenopbasisvandeze gateninje database opzoek
te gaan hoe deze contactendie je mistte bereikenviainboundleads. De contactendie je inde
database hebt,bereikje sowiesoviaoutbound.Allebeiishelemaal prima,maarbudgettenspelen
ookvaak nog eenbelangrijke rol.Energeldtooknog zoietsalscostper lead…
Aandachtsgebied3: MarketingQualification
Binnenkomendeinquiries,inboundof outbound,kunje scorenopbasisvanhetgedrag vande lead.
Bijvoorbeeldde informatiedie isgedownload.Leadscoringzoalsditgenoemdwordtisbelangrijk
voor marketingautomationomdatje alsmarketingafdelingafspreektvanaf welkescore eropvolging
dientplaatste vindendoornewbusinessdevelopment.Belangrijkomte vermeldenisdatnietelke
organisatie eennewbusinessdevelopmentteam(insidesales,telemarketing,businessdevelopment
representative) terbeschikkingheeft.Inditgeval volgtSalesnormaal gesprokende leadsop.Het
kwalificerenvanleadsendaarbij horende gedragis nieteenvoudig.De scoringmoetje continu
evaluereninde organisatie enaanpassenwaarnodig.Hetdoel isomefficiënterte werkenenniet
om KPI’ste behalenmetbetrekkingtotde aantallenaante leveren“gekwalificeerde”leads.
Samenwerkenisindeze ergbelangrijk.Marketingspreektde prospectsnamelijkniet.New business
developmentteamsensalesnamelijkwel…
Newbusinessdevelopmentkandusookleadsweigeren alsdeze nietaande vooropgestelde
afsprakenvoldoen(Service Level Agreements). Dat klinktlomp,maargoede feedbackenfocus
brengtde organisatie ensamenwerkingnaareenhogerniveau.New businessdevelopmentweetals
geenanderwatnodigis omeenafspraakte makenvoorSales.Ditkan enerzijdsopbasisvande
automatedqualifiedleadsdie marketingaanlevert.Anderzijdskannew businessdevelopmentzelf
ookafsprakengenererenaande handvancold calling,gebruikvanLinkedInensocial media.Ideaal
gezienzijn 70%van de afsprakengemaaktopbasisvande automatedqualifiedleadsviamarketing
en30% van de afsprakengemaaktopeigeninitiatief vande new businessdevelopmentcollega.Ditis
eengezonde verhoudingomdatje opbasisvan de 30% nieuwe initiatievende database verrijktmet
nieuwe contactenenzodoende ookje marktbereik verhoogd.Inde praktijkkomthetvoordatde
percentageszijnomgedraaid. Ditveroorzaaktschevegezichtentussende afdelingenenheeft
meestal alsoorzaakdat de database nietoporde is enmarketingnietkanvoldoenaande
afgesproken aantal automatedqualifiedleads.Alsgevolgmoetende new businessdevelopment
collega’sveel meetingszelf genererenomhundoelstellingen(aantal meetings) te behalen. Hierzie
je dus al eenoorzaak-gevolgsituatiedatweergeeft datde aandachtsgebiedeninde Demand
Waterfall handinhandgaan.
Aandachtsgebied4: Sales Qualification
Het newbusinessdevelopmentteammaaktafsprakenvoorsalesenidentificeertopportunitiesinde
markt.Maar bij ditaandachtsgebiedgeldtookdathetaccepterenvaneenopportunitysamenhangt
metde vooraf opgestelde Service Level Agreement.Aanwelke voorwaardenmoeteenmeetingof
opportunityvoldoen?Uitervaringweetikdateensalesdie netnieuw isinzijnof haarfunctie graag
veel meetingswil hebbenomzichzelf te positioneren. Echter,alserveel RFI’s/RFP’szijnomaante
werken,danisde behoefte eenstukminder.Ookhiergeldtdusdatde “kraan” af en toe wat verder
openkan ensomseenbeetje langzamermoetlopen.Wantgeenopvolgingiszonde endemotiverend
voor diegenedie zichdaarvoorheeftingezet.De beste samenwerkinginmijnoptiekisdatde new
businessdevelopmentcollega’sheel dichtbij Saleswerkenengevoedwordenmetmarketing
ammunition(leesautomatedqualifiedleads).
UiteraardwerktSaleszelf ookaanhet genererenvanopportunities.Maar zoalsgezegd,tijdisindeze
vaak de showstopper.AlsSalesdrukismetde huidige opportunities,neemtde aanvullinginde
opportunitypipeline af alsditnietwordtopgepakt.Daaromisde samenwerking “marketing–new
businessdevelopment –sales”zoontzettendbelangrijk.Andersheeftde forecasteengrilligverloop
endus ookde kansenophetbehalenvande salesdoelstellingen.
Na hetkwalificerenvande opportunitygaatSalesaande slag methetsuccesvol transformerenvan
eenopportunityineenwondeal.Ditstaatbeschrevenineenhetmodel alseenkleinpijltje maarwe
wetenallemaal dathierpashetechte werkbegint.Indeze fase kanmarketingook eenbijdrage
leverenmetmarketingintelligencezoalsbijvoorbeeldinformatie overde competitie,up-to-date
reference databasesendocumentatie.
Aandachtsgebied5: ClosedWon - Metenis wetenenlaat de marketing ROI zien!
Alsje alsB2B marketingafdelingechtindrukwil makendanmoetje kunnenaantonenwatde
marketingeffortshebbenopgeleverd.Daaromisconsistentvastleggenvaninformatie inhetCRM
systeemcruciaal. Zorgdat alle marketinginvloedengekoppeldzijnaan de desbetreffendesales
opportunity. Hoe je datdoet,gaat eenbeetje te diepvoornu,maarbelangrijkisomdeze informatie
goedvast te leggeninoverlegmetalle stakeholders. Nietalleenvoorhetmetenvande KPI’s,maar
ookom uiteindelijkde bijdrage vanmarketingaande salespipeline ende uiteindelijke closedwon
dealste meten.
Het ultieme doel isomsamenmeeromzette genereren.DatmoetinhetDNA van elke medewerker
zitten.Alsje de bedrijfsdoelstellingenvoorogenhoudtenje jezelf kuntindenken “watzouikdoen
alsdit mijnbedrijf zouzijn?”,danmaakje ookrationele enconstructieve beslissingeninhetbelang
van de organisatie. Tenslotte issamensuccesvierenleukerdaninje eentje…
En marketing automation dan?
De DemandWaterfall iseenschematische weergavemethelderte definiërenprojectenvoor
optimalisatie.Inde praktijkzijnerveletussenoplossingenmogelijkenwerktelke organisatieopbasis
van eigenprocessenenmethodieken. Zoalsvermeldismarketingautomationergtrendy.Maaralsje
goedkijktnaar de processenmoetendezeeerstindividueel goedgeoptimaliseerdzijnvoordatje
überhauptaanmarketingautomationkanbeginnen. Anderswordtje steedsterugverwezennaar
processendie inde basisal langgoedhaddenmoetenzijn.Ditismomenteel bijveelorganisatieseen
situatie die ergernisoplevert.MarketingAutomationklinktperfect,maarzethetmaar eensgoedin
de organisatie neer…
Goedom nog te vermeldenisdatcomponentenzoals database management, marketingcontent,
events,etcallemaal invloedhebbenophetsuccesvande DemandWaterfall. Ditzijnalshetware de
ingrediëntentotsuccesenkomeninandere blogsnogwel aanbod.

More Related Content

What's hot

DM Barometer Special - De stand van loyalty
DM Barometer Special - De stand van loyaltyDM Barometer Special - De stand van loyalty
DM Barometer Special - De stand van loyalty
DDMA
 

What's hot (11)

ABC van webdesign en online marketing
ABC van webdesign en online marketingABC van webdesign en online marketing
ABC van webdesign en online marketing
 
Dafra Pharma verbetert marktinzicht en klantenrelaties dankzij Microsoft CRM
Dafra Pharma verbetert marktinzicht en klantenrelaties dankzij Microsoft CRMDafra Pharma verbetert marktinzicht en klantenrelaties dankzij Microsoft CRM
Dafra Pharma verbetert marktinzicht en klantenrelaties dankzij Microsoft CRM
 
Marketing automation whitepaper
Marketing automation whitepaperMarketing automation whitepaper
Marketing automation whitepaper
 
Harold Smits
Harold SmitsHarold Smits
Harold Smits
 
Inbound Marketing Blauwdruk Dummi
Inbound Marketing Blauwdruk DummiInbound Marketing Blauwdruk Dummi
Inbound Marketing Blauwdruk Dummi
 
Masterclass reinventing journalism de klant centraal 190213
Masterclass reinventing journalism de klant centraal 190213Masterclass reinventing journalism de klant centraal 190213
Masterclass reinventing journalism de klant centraal 190213
 
Marketing Intelligence voor Managers – Kanalen, Verkoop en Marketing
Marketing Intelligence voor Managers – Kanalen, Verkoop en MarketingMarketing Intelligence voor Managers – Kanalen, Verkoop en Marketing
Marketing Intelligence voor Managers – Kanalen, Verkoop en Marketing
 
DM Barometer Special - De stand van loyalty
DM Barometer Special - De stand van loyaltyDM Barometer Special - De stand van loyalty
DM Barometer Special - De stand van loyalty
 
Hoe Persoonlijk Mag Het Worden Peter Joziasse The Circle
Hoe Persoonlijk Mag Het Worden  Peter Joziasse The CircleHoe Persoonlijk Mag Het Worden  Peter Joziasse The Circle
Hoe Persoonlijk Mag Het Worden Peter Joziasse The Circle
 
Macaw Whitepaper - The Age of the Customer
Macaw Whitepaper - The Age of the CustomerMacaw Whitepaper - The Age of the Customer
Macaw Whitepaper - The Age of the Customer
 
E Commerce
E CommerceE Commerce
E Commerce
 

Viewers also liked

Crazy step2
Crazy step2Crazy step2
Crazy step2
mrsadman
 
Hr1 Type And Physical Prop Fth 467
Hr1 Type And Physical Prop Fth 467Hr1 Type And Physical Prop Fth 467
Hr1 Type And Physical Prop Fth 467
off5230
 
การบริหารความเปลี่ยนแปลง Leadership series 2 of 6 overcoming resistance to...
การบริหารความเปลี่ยนแปลง Leadership series 2 of 6  overcoming resistance to...การบริหารความเปลี่ยนแปลง Leadership series 2 of 6  overcoming resistance to...
การบริหารความเปลี่ยนแปลง Leadership series 2 of 6 overcoming resistance to...
maruay songtanin
 
130909 young professional organizer ct for chiang mai 16 sep 2013
130909 young professional organizer ct for chiang mai 16 sep 2013130909 young professional organizer ct for chiang mai 16 sep 2013
130909 young professional organizer ct for chiang mai 16 sep 2013
Chuta Tharachai
 
แผนสืบทอดตำแหน่งผู้นำ Succession planning
แผนสืบทอดตำแหน่งผู้นำ Succession planning แผนสืบทอดตำแหน่งผู้นำ Succession planning
แผนสืบทอดตำแหน่งผู้นำ Succession planning
maruay songtanin
 

Viewers also liked (20)

Crazy Step
Crazy StepCrazy Step
Crazy Step
 
Crazy step
Crazy stepCrazy step
Crazy step
 
Search Marketing Strategy - Search Excellence Plan
Search Marketing Strategy - Search Excellence PlanSearch Marketing Strategy - Search Excellence Plan
Search Marketing Strategy - Search Excellence Plan
 
Crazy step2
Crazy step2Crazy step2
Crazy step2
 
How to Effectively Manage Your Business's Online Reputation
How to Effectively Manage Your Business's Online ReputationHow to Effectively Manage Your Business's Online Reputation
How to Effectively Manage Your Business's Online Reputation
 
812 wordpress tablet
812 wordpress tablet812 wordpress tablet
812 wordpress tablet
 
Hr1 Type And Physical Prop Fth 467
Hr1 Type And Physical Prop Fth 467Hr1 Type And Physical Prop Fth 467
Hr1 Type And Physical Prop Fth 467
 
ทางด่วนสู่ความสำเร็จ ยุทธศาสตร์ Fast track strategy
ทางด่วนสู่ความสำเร็จ ยุทธศาสตร์ Fast track strategy ทางด่วนสู่ความสำเร็จ ยุทธศาสตร์ Fast track strategy
ทางด่วนสู่ความสำเร็จ ยุทธศาสตร์ Fast track strategy
 
Upgrade Events
Upgrade EventsUpgrade Events
Upgrade Events
 
Exhibition
ExhibitionExhibition
Exhibition
 
การบริหารความเปลี่ยนแปลง Leadership series 2 of 6 overcoming resistance to...
การบริหารความเปลี่ยนแปลง Leadership series 2 of 6  overcoming resistance to...การบริหารความเปลี่ยนแปลง Leadership series 2 of 6  overcoming resistance to...
การบริหารความเปลี่ยนแปลง Leadership series 2 of 6 overcoming resistance to...
 
130909 young professional organizer ct for chiang mai 16 sep 2013
130909 young professional organizer ct for chiang mai 16 sep 2013130909 young professional organizer ct for chiang mai 16 sep 2013
130909 young professional organizer ct for chiang mai 16 sep 2013
 
Master's program in sales management strategy final
Master's program in sales management  strategy finalMaster's program in sales management  strategy final
Master's program in sales management strategy final
 
แผนสืบทอดตำแหน่งผู้นำ Succession planning
แผนสืบทอดตำแหน่งผู้นำ Succession planning แผนสืบทอดตำแหน่งผู้นำ Succession planning
แผนสืบทอดตำแหน่งผู้นำ Succession planning
 
การประชุมใหญ่ (Convention)
การประชุมใหญ่ (Convention)การประชุมใหญ่ (Convention)
การประชุมใหญ่ (Convention)
 
e-commerce
e-commercee-commerce
e-commerce
 
Integrated marketing for success
Integrated marketing for successIntegrated marketing for success
Integrated marketing for success
 
Convention
ConventionConvention
Convention
 
Facebook Page Analysis : KFC Thailand
Facebook Page Analysis : KFC ThailandFacebook Page Analysis : KFC Thailand
Facebook Page Analysis : KFC Thailand
 
Case Study : Dell
Case Study : DellCase Study : Dell
Case Study : Dell
 

Similar to B2B Marketing 3.0 - De B2B Marketing afdeling inzetten als Demand Generation machine

Whitepaper-Marketing-Automation
Whitepaper-Marketing-AutomationWhitepaper-Marketing-Automation
Whitepaper-Marketing-Automation
Rob Wiek
 
Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...
Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...
Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...
dutchmarq
 
MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...
MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...
MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...
Paul Hassels Mönning
 
Graydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeers
Graydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeersGraydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeers
Graydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeers
Niels de Jager
 
GraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-Marketeers
GraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-MarketeersGraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-Marketeers
GraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-Marketeers
Sicco Hempenius
 
Klanten vinden klanten binden
Klanten vinden klanten bindenKlanten vinden klanten binden
Klanten vinden klanten binden
Johan Jacobs
 
MarketingRendementJan2011RM0001
MarketingRendementJan2011RM0001MarketingRendementJan2011RM0001
MarketingRendementJan2011RM0001
René Musch
 

Similar to B2B Marketing 3.0 - De B2B Marketing afdeling inzetten als Demand Generation machine (20)

Whitepaper-Marketing-Automation
Whitepaper-Marketing-AutomationWhitepaper-Marketing-Automation
Whitepaper-Marketing-Automation
 
Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...
Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...
Marcom2014 masterclass B2B, digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sal...
 
MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...
MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...
MARCOM2014, masterclass | digitale en tòch persoonlijke B2B marketing & sales...
 
Marketing Intelligence voor Managers - Zinvolle Big Data
Marketing Intelligence voor Managers - Zinvolle Big DataMarketing Intelligence voor Managers - Zinvolle Big Data
Marketing Intelligence voor Managers - Zinvolle Big Data
 
Lead Management B2B, Nima 20 mei 2014 masterclass
Lead Management B2B, Nima 20 mei 2014 masterclassLead Management B2B, Nima 20 mei 2014 masterclass
Lead Management B2B, Nima 20 mei 2014 masterclass
 
Lead Management B2B, Nima 20 mei 2014 masterclass
Lead Management B2B, Nima 20 mei 2014 masterclassLead Management B2B, Nima 20 mei 2014 masterclass
Lead Management B2B, Nima 20 mei 2014 masterclass
 
Marketing Intelligence voor Managers – Marketing Automation Tools
Marketing Intelligence voor Managers – Marketing Automation ToolsMarketing Intelligence voor Managers – Marketing Automation Tools
Marketing Intelligence voor Managers – Marketing Automation Tools
 
Graydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeers
Graydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeersGraydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeers
Graydon handboek Data Driven Marketing voor B2B marketeers
 
GraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-Marketeers
GraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-MarketeersGraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-Marketeers
GraydonNL_Data-Driven-Marketing-Voor-B2B-Marketeers
 
Groothandel: van online bestellen naar e-commerce
Groothandel: van online bestellen naar e-commerceGroothandel: van online bestellen naar e-commerce
Groothandel: van online bestellen naar e-commerce
 
EEN NIEUWE KIJK OP B2B LEADGENERATIE
EEN NIEUWE KIJK OP B2B LEADGENERATIEEEN NIEUWE KIJK OP B2B LEADGENERATIE
EEN NIEUWE KIJK OP B2B LEADGENERATIE
 
Marketing Intelligence voor Managers – Customer Data voor MKB
 Marketing Intelligence voor Managers – Customer Data voor MKB Marketing Intelligence voor Managers – Customer Data voor MKB
Marketing Intelligence voor Managers – Customer Data voor MKB
 
B2BMF2019 - Marketing automation binnen het mkb - Payper
B2BMF2019 - Marketing automation binnen het mkb - PayperB2BMF2019 - Marketing automation binnen het mkb - Payper
B2BMF2019 - Marketing automation binnen het mkb - Payper
 
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound Marketing voor MKB
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound Marketing voor MKBMarketing Intelligence voor Managers – Inbound Marketing voor MKB
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound Marketing voor MKB
 
b2b opportunities
b2b opportunitiesb2b opportunities
b2b opportunities
 
Dash online introductie
Dash online introductieDash online introductie
Dash online introductie
 
Klanten vinden klanten binden
Klanten vinden klanten bindenKlanten vinden klanten binden
Klanten vinden klanten binden
 
Elk B2B bedrijf verdient goede marketing
Elk B2B bedrijf verdient goede marketing Elk B2B bedrijf verdient goede marketing
Elk B2B bedrijf verdient goede marketing
 
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?
 
MarketingRendementJan2011RM0001
MarketingRendementJan2011RM0001MarketingRendementJan2011RM0001
MarketingRendementJan2011RM0001
 

More from Ambachtelijke Marketing

More from Ambachtelijke Marketing (8)

Sirius Decision - adjusted Demand Waterfall for Polderdijk Marketing
Sirius Decision - adjusted Demand Waterfall for Polderdijk MarketingSirius Decision - adjusted Demand Waterfall for Polderdijk Marketing
Sirius Decision - adjusted Demand Waterfall for Polderdijk Marketing
 
Marketo - The Definitive Guide to Social Media Marketing
Marketo - The Definitive Guide to Social Media MarketingMarketo - The Definitive Guide to Social Media Marketing
Marketo - The Definitive Guide to Social Media Marketing
 
Customer Journey Maps and Buyer Personas
Customer Journey Maps and Buyer PersonasCustomer Journey Maps and Buyer Personas
Customer Journey Maps and Buyer Personas
 
How to Sell Marketing Automation to Executives
How to Sell Marketing Automation to ExecutivesHow to Sell Marketing Automation to Executives
How to Sell Marketing Automation to Executives
 
Salesforce - AI for CRM
Salesforce - AI for CRMSalesforce - AI for CRM
Salesforce - AI for CRM
 
Marketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitment
Marketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitmentMarketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitment
Marketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitment
 
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motor
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motorMarketing content - de brandstof voor de lead generation motor
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motor
 
Marketing Automation and Your CRM
Marketing Automation and Your CRMMarketing Automation and Your CRM
Marketing Automation and Your CRM
 

B2B Marketing 3.0 - De B2B Marketing afdeling inzetten als Demand Generation machine

 • 1. B2B Marketing 3.0 - SP3: De B2B Marketing afdelinginzettenalsDemand Generationmachine BinnenB2B marketingkrijgenmarketingautomationendatadriven marketingeensteeds prominentererol.Overal zijnartikelente lezenoverwaterinfeite opeenB2B marketingafdeling zou moetengebeuren.Indeze bloglaatikB2B Marketing3.0 zien(datvan SP3 iseensoftware grapje enlaat ziendatik nietzoheel verwegsta vande gemiddeldeITnerd).Eenalomvattendoverzicht hoe de marketingafdelingkantransformerennaareendemandgenerationmachine. Nahetlezen van deze blogkrijgje eenalgemeen inzichtvan hoe marketingde bronenversnellervanomzetin eenorganisatie kanzijn.En zoalsvakeraangegeven,marketingisde beste vriendvanvele afdelingen! Hoe?Dat kanik latenzienaaneenopzetdie isontleentaande DemandWaterfall vanSiriusDecisions (2015) endie op smaakis gebrachtop basisvanmijn(interim) ervaringenbij RESenNasdaqBWise (thanksClarindaDobbelaar!). BijgaandeenbenchmarkDemandWaterfalldie isingedeeldindiverseaandachtsgebieden.Het geheel vormteendemandgenerationmachine waarvanelke organisatie(leesookmarketing professional) vandroomt.Als deze processenenaandachtsgebiedengoedzijningerichtdanhebje eenhele krachtige marketingafdelingdie eensterke bijdrage levertaande Salespipeline en dientengevolgesterkbijdraagtaande omzetgroei vaneenorganisatie. Omzetgroei –een gezamenlijkedoelstelling binnen eenorganisatie.Daarzijnwe hetsnel overeens lijktmij. In de DemandWaterfall komendatabase management, inquiries,marketingqualification, lead scoring& qualification,marketingautomation,contentproduction, nurturing, sales qualification &
 • 2. acceptation allemaal samen.Ditbetekentconcreetdatditstukvoorstuk aandachtsgebieden (projecten) zijndie je wiltoptimaliserenenblijvendgoedwil latenfunctioneren. Ikneemde aandachtsgebiedenkortmetje door.Alle aandachtsgebiedenverdienenveel meeraandachtin principe,maardanwordt hetwel eenheel langstukproza.Ikga er van uitdat diegene diedeze blog leestenige ervaringheeftmetB2Bmarketingenikzal intoekomstige blogsmeerde diepte ingaan peraandachtsgebied. Aandachtsgebied1: De CRM database Latenwe metaandachtsgebied1– de CRM database - beginnen. Inmijnvorige bloghebikdaar aandacht aan besteedt.EengoedeeigenCRMdatabase iseensterke motorvoorleadgeneratie en zo blijf je zelf “incontrol”.Alsde pipeline bij new businessdevelopmentwatdreigtopte drogen,kun je wat extraleadgeneratie opwekken doorje database contactenmeerte benaderen.Infeite kunje de “kraan” op eigeninitiatief meeropenendichtdraaien. Wel moetje ervoorzorgendatje database op orde ismetde data vande markt(en) ende daarbij behorende contacten(DMU’s) die je wiltbenaderen(zie blog“Eengoede CRMdatabase isde basisvoorsuccesvolle leadgeneratie”). Dat isal eenbehoorlijkprojectopzicheniseencontinuproces.Veel bedrijvenlatenditnogweleens achterwege enkomendaarna een tijdachteralshetaantal leadsforsdalende is.Eengoede database opbouwenenonderhoudenkosttijd.Maareenmaal goedoporde eenzeerkrachtige versnellervanleadgeneratie. Aandachtsgebied2: Inquiries Aandachtsgebied2betreftde inquiries.Metinquiriesmaak ikeenonderverdelingnaarinbounden outbound.Inmijnoptiekisvoorwatbetreftde leadscoringeenhogere score toekenningaan inboundleadsaante raden.Inboundbetekendsimpel gezegddatde betreffende contactpersoonje zelf heeftgevondeneninteresse toontaande handvan bijvoorbeeldinformatieaanvraag.Bij outboundiseenzelfde aanvraagmeergestimuleerd –bijvoorbeelddoordirectmailings meteencall to actionom ietste downloadenvande websiteenverstuurd vanuitmarketing. Waarde CRM database (aandachtsgebied1) eenbelangrijke motorisvoorhetgenererenvanoutboundleads,is hetuiteraardookbelangrijkomviainboundleadste genereren.Endanbij voorkeurleads / contactendie nognietinde database voorkomenwantditisuitbreidingvande contactendatabase (targetaudience).Ikweetdatveel bedrijvenbehoorlijkebudgettenuitgevenaaninboudleads.Op zichprima alsditwerkt,maar mijnvoorkeurzouuitgaanomeerstje database op orde te hebben. Hieruitvervolgenseengapanalyse oploste latenenopbasisvandeze gateninje database opzoek te gaan hoe deze contactendie je mistte bereikenviainboundleads. De contactendie je inde database hebt,bereikje sowiesoviaoutbound.Allebeiishelemaal prima,maarbudgettenspelen ookvaak nog eenbelangrijke rol.Energeldtooknog zoietsalscostper lead… Aandachtsgebied3: MarketingQualification Binnenkomendeinquiries,inboundof outbound,kunje scorenopbasisvanhetgedrag vande lead. Bijvoorbeeldde informatiedie isgedownload.Leadscoringzoalsditgenoemdwordtisbelangrijk voor marketingautomationomdatje alsmarketingafdelingafspreektvanaf welkescore eropvolging dientplaatste vindendoornewbusinessdevelopment.Belangrijkomte vermeldenisdatnietelke organisatie eennewbusinessdevelopmentteam(insidesales,telemarketing,businessdevelopment representative) terbeschikkingheeft.Inditgeval volgtSalesnormaal gesprokende leadsop.Het
 • 3. kwalificerenvanleadsendaarbij horende gedragis nieteenvoudig.De scoringmoetje continu evaluereninde organisatie enaanpassenwaarnodig.Hetdoel isomefficiënterte werkenenniet om KPI’ste behalenmetbetrekkingtotde aantallenaante leveren“gekwalificeerde”leads. Samenwerkenisindeze ergbelangrijk.Marketingspreektde prospectsnamelijkniet.New business developmentteamsensalesnamelijkwel… Newbusinessdevelopmentkandusookleadsweigeren alsdeze nietaande vooropgestelde afsprakenvoldoen(Service Level Agreements). Dat klinktlomp,maargoede feedbackenfocus brengtde organisatie ensamenwerkingnaareenhogerniveau.New businessdevelopmentweetals geenanderwatnodigis omeenafspraakte makenvoorSales.Ditkan enerzijdsopbasisvande automatedqualifiedleadsdie marketingaanlevert.Anderzijdskannew businessdevelopmentzelf ookafsprakengenererenaande handvancold calling,gebruikvanLinkedInensocial media.Ideaal gezienzijn 70%van de afsprakengemaaktopbasisvande automatedqualifiedleadsviamarketing en30% van de afsprakengemaaktopeigeninitiatief vande new businessdevelopmentcollega.Ditis eengezonde verhoudingomdatje opbasisvan de 30% nieuwe initiatievende database verrijktmet nieuwe contactenenzodoende ookje marktbereik verhoogd.Inde praktijkkomthetvoordatde percentageszijnomgedraaid. Ditveroorzaaktschevegezichtentussende afdelingenenheeft meestal alsoorzaakdat de database nietoporde is enmarketingnietkanvoldoenaande afgesproken aantal automatedqualifiedleads.Alsgevolgmoetende new businessdevelopment collega’sveel meetingszelf genererenomhundoelstellingen(aantal meetings) te behalen. Hierzie je dus al eenoorzaak-gevolgsituatiedatweergeeft datde aandachtsgebiedeninde Demand Waterfall handinhandgaan. Aandachtsgebied4: Sales Qualification Het newbusinessdevelopmentteammaaktafsprakenvoorsalesenidentificeertopportunitiesinde markt.Maar bij ditaandachtsgebiedgeldtookdathetaccepterenvaneenopportunitysamenhangt metde vooraf opgestelde Service Level Agreement.Aanwelke voorwaardenmoeteenmeetingof opportunityvoldoen?Uitervaringweetikdateensalesdie netnieuw isinzijnof haarfunctie graag veel meetingswil hebbenomzichzelf te positioneren. Echter,alserveel RFI’s/RFP’szijnomaante werken,danisde behoefte eenstukminder.Ookhiergeldtdusdatde “kraan” af en toe wat verder openkan ensomseenbeetje langzamermoetlopen.Wantgeenopvolgingiszonde endemotiverend voor diegenedie zichdaarvoorheeftingezet.De beste samenwerkinginmijnoptiekisdatde new businessdevelopmentcollega’sheel dichtbij Saleswerkenengevoedwordenmetmarketing ammunition(leesautomatedqualifiedleads). UiteraardwerktSaleszelf ookaanhet genererenvanopportunities.Maar zoalsgezegd,tijdisindeze vaak de showstopper.AlsSalesdrukismetde huidige opportunities,neemtde aanvullinginde opportunitypipeline af alsditnietwordtopgepakt.Daaromisde samenwerking “marketing–new businessdevelopment –sales”zoontzettendbelangrijk.Andersheeftde forecasteengrilligverloop endus ookde kansenophetbehalenvande salesdoelstellingen. Na hetkwalificerenvande opportunitygaatSalesaande slag methetsuccesvol transformerenvan eenopportunityineenwondeal.Ditstaatbeschrevenineenhetmodel alseenkleinpijltje maarwe wetenallemaal dathierpashetechte werkbegint.Indeze fase kanmarketingook eenbijdrage leverenmetmarketingintelligencezoalsbijvoorbeeldinformatie overde competitie,up-to-date reference databasesendocumentatie.
 • 4. Aandachtsgebied5: ClosedWon - Metenis wetenenlaat de marketing ROI zien! Alsje alsB2B marketingafdelingechtindrukwil makendanmoetje kunnenaantonenwatde marketingeffortshebbenopgeleverd.Daaromisconsistentvastleggenvaninformatie inhetCRM systeemcruciaal. Zorgdat alle marketinginvloedengekoppeldzijnaan de desbetreffendesales opportunity. Hoe je datdoet,gaat eenbeetje te diepvoornu,maarbelangrijkisomdeze informatie goedvast te leggeninoverlegmetalle stakeholders. Nietalleenvoorhetmetenvande KPI’s,maar ookom uiteindelijkde bijdrage vanmarketingaande salespipeline ende uiteindelijke closedwon dealste meten. Het ultieme doel isomsamenmeeromzette genereren.DatmoetinhetDNA van elke medewerker zitten.Alsje de bedrijfsdoelstellingenvoorogenhoudtenje jezelf kuntindenken “watzouikdoen alsdit mijnbedrijf zouzijn?”,danmaakje ookrationele enconstructieve beslissingeninhetbelang van de organisatie. Tenslotte issamensuccesvierenleukerdaninje eentje… En marketing automation dan? De DemandWaterfall iseenschematische weergavemethelderte definiërenprojectenvoor optimalisatie.Inde praktijkzijnerveletussenoplossingenmogelijkenwerktelke organisatieopbasis van eigenprocessenenmethodieken. Zoalsvermeldismarketingautomationergtrendy.Maaralsje goedkijktnaar de processenmoetendezeeerstindividueel goedgeoptimaliseerdzijnvoordatje überhauptaanmarketingautomationkanbeginnen. Anderswordtje steedsterugverwezennaar processendie inde basisal langgoedhaddenmoetenzijn.Ditismomenteel bijveelorganisatieseen situatie die ergernisoplevert.MarketingAutomationklinktperfect,maarzethetmaar eensgoedin de organisatie neer… Goedom nog te vermeldenisdatcomponentenzoals database management, marketingcontent, events,etcallemaal invloedhebbenophetsuccesvande DemandWaterfall. Ditzijnalshetware de ingrediëntentotsuccesenkomeninandere blogsnogwel aanbod.