SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Hoe draagt marketingbij aan recruitment?
Marketingisallangnietmeerde budgetverslindende afdelingdiemethunmedewerkersalleenmaar
toffe dingenlijkente doenterwijlde restvande organisatie heelhardwerkt…
Neen.Marketingisde afdelingdie bijdraagtaande omzetvande ondernemingensteedsmeerfact-
basedte werkgaat. De marketingafdelingbestaatsteedsvakeruit ondernemende analytische
professionalsdie kijkenmeteenbedrijfsbrede invalshoekhoe marketingkanbijdragenaanomzet
stijgingen winstoptimalisatiebinneneenonderneming.Endatis nietalleenbijde Salesafdeling
opgevallen.Salesweetinmiddelswel datmarketing hofleverancierisvansalespipelinebackfilling.
Maar nu ishetde recruitmentafdelingdie steedsvakereenberoepdoetopmarketing.
Recruitmentwerktinde meeste gevallennogsteedsheeladhoc.Er moeteenvacature ingevuld
wordenendanpas zoekenwe erkandidatenbij.Datiswellichtgeenprobleemvoorbedrijvenzoals
Google,maar overhetalgemeenzijnde kostenvoorhetaannemenvannieuwe personeel(costsper
hire) behoorlijkhoog –gemiddeldEur4.728,- (RecruitmentKengetallen2013). Hetis altijdeen
uitdagingomdeze costsperhire te verlagen, rekeninghoudend metalle variablendie invloed
hebbenopdeze kostenuiteraard.
Enfin,recruitmentmarketingisal eenheusbegrip al ishetvoornamelijk inde vormvan
arbeidsmarktcommunicatie,employerbranding,jobmarketing… VolgensWikipedia(2015) is
recruitmentmarketing:“…Thestrategiesand tactics an organization usesto find,attract,engageand
nurturetalent beforethey apply fora job,called the pre-applicantphaseof talentacquisition.”
Dat is opzich eenheldere definitiemaariser eenverschil tussen bijvoorbeeld
arbeidsmarktcommmunicatieenrecruitmentmarketingenwatwordter vanmarketingverwacht
dan?
Arbeidsmarktcommunicatie vsrecruitment marketing
Om eenvergelijkingte kunnenmakenishetgoedomte wetenwatde definitieisvan
arbeidsmarktcommunicatie:
EvenGooglenleverteenmooiedefinitie opdie issamengesteldopbasisvan literatuuronderzoek:
“Arbeidsmarktcommunicatieis hetstructureel communiceren naardeinterne en externe
arbeidsmarktdoelgroepenen hun beïnvloeders metals doelhet werven van nieuwemedewerkers,het
positief beïnvloeden van hetwerkgeversmerken/of hetcontactonderhouden methuidige,potentiële
en oud-medewerkers.”(bron:www.communicatiecoach.com)
Alsje beide definitiesnaastelkaarlegtisinmijnoptiek hetvoornaamsteverschil datWikipediainde
definitie van recruitmentmarketingookrefereertnaarde “tactics”of te wel de instrumentendie je
kunttoepassen.Enhierkomteenbelangrijkpunt:welkeinstrumentenzetje inomonderte
aandacht te komenvanpotentiëlenieuwemedewerkersom deze positief te beïnvloedentenaanzien
van de onderneming?
Instrumentenvoor recruitmentmarketing
Naast dathet verstandigisombij recruitmenteffortssowiesogebruikte makenvanmarketingishet
vaak noghet ontbrekenvande kennisbij recruitment enhetmanagementteam vanwaterbij
marketingaaninstrumentenvoorhandenis. Marketingafdelingenzijntegenwoordigal behoorlijk
ontwikkeldophetgebiedvanmarketingautomation.Ditzouinde basisal kunnenbetekenendat
recruitmenteendatabase metmarketingsamenkaninrichtenennurture programma’s kanopstellen
om structureel doch persoonlijkte communicerenmetde potentiele nieuwe collega’s.
Daarnaast isrecruitmentmarketingooknietonopgemerktgeblevenbij leveranciersvanmarketing
automationsoftware.Zoheeft bijvoorbeeld Hubspotvrij recent(januari 2016) eenbloggeschreven
overhoe inboundmarketingeensterkebijdrage kanleverenaanhetvinden,enthousiasmerenen
binnenhalenvantoptalent(HowtoUse InboundRecruitingtoSource,Interview &Hire TopTalent).
En zo zou hetnaar mijnmeningookmoetenzijn.Recruitmentenmarketingmoetensamenwerken.
Marketingkan recruitmenthelpenommetpotentiele nieuwe collega’sincontactte komenente
voorzienvaninformatiezoalsbedrijf updates,nieuwsbrievenenuiteraardvacatures.Nukrijgen
sommige doelgroepenvanmarketinggerelateerde mailingsal jeuk.Maaris ereenovertreffendetrap
endat zijnde berichtenvaneenrecruiterzelf naarde doelgroep.Bij hetzienvanof ontdekkendat
hetberichtvan eenrecruiteris,isvoorvelenal eenredenomhetberichtongelezente deleten.Niet
uitmakendof ditviamail,LinkedInof andere social mediais.
Er moetduseengoede balans zijntussenwatje de potentielecollega’svoorschoteltaaninformatie
enhoe je ditdoet.Uiteraardisrefererenideaal –ons kentonsof “ikkennog wel iemand”,maardat
isin hetechte leven nietaltijdeenmogelijkheidensomszijnde bronnennaverloopvantijd een
beetje verzadigd.Denkaande developers,architectsenengineersvandeze tijd.Daarisveel vraag
naar, dusjagenrecruitershiervolle bakop.Datkan dus wellichtslimmer enminderadhoc.
Hoe zietde ideale recruitmentmarketingwerelder dan uit?
Idealiterzijnde recruitmentprocessenverweveninde marketingprocessenen onderdeel van de
dagelijkseworkloadinmarketing. Vanuitmarketingdenkenwe inbenaderingennaarklanten,
prospectseninsommige gevallenpartnerkanalen.Alsje hierde potentielecollega’salsdoelgroepbij
doet,veranderterinhetprocesnietzo veel voormarketing.Je kuntzogoedalshetgaat - enhet
budgettoe laat– nurture programma’sopzetten,advertentiesplaatsen,webinarsorganiseren,
eventsbezoeken ensocial mediainzetten(weetwaarje doelgroepzichbevindeninformatiehaalt).
Marketingkrijgterin feite eenextradoelgroepbij.Metde bestaande efficiënte instrumentendie
voorhandenzijnkunje danookgoedgepersonaliseerd enconsistent- inlijnmetde propositie -
communicerenmetpotentielenieuwe collega’s.Natuurlijk insamenwerkingmetrecruitment.
Recruitmentisdannietmeeradhoc bezigenbenadertde marktop basisvaneen career journey.
Eenjourney,daaris marketingbekendmeeomdatbuyerjourney,customerjourneyetcinhetDNA
zitvan elke marketeer.Weetwaarje doelgroepzichbevind,inwelkefase vande journeyenstemde
communicatie eninformatie hieropaf.Zie hierookweerhoe gemakkelijkje infeitemarketingkunt
inzettenombedrijfsdoelente bereiken…
MarketingisSales’ bestfriend,Recruitment bestfriend…who’snext?

More Related Content

Viewers also liked

Een goede interne database is de basis voor succesvolle lead generatie
Een goede interne database is de basis voor succesvolle lead generatieEen goede interne database is de basis voor succesvolle lead generatie
Een goede interne database is de basis voor succesvolle lead generatieAmbachtelijke Marketing
 
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motor
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motorMarketing content - de brandstof voor de lead generation motor
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motorAmbachtelijke Marketing
 
How to Sell Marketing Automation to Executives
How to Sell Marketing Automation to ExecutivesHow to Sell Marketing Automation to Executives
How to Sell Marketing Automation to ExecutivesAmbachtelijke Marketing
 
Customer Journey Maps and Buyer Personas
Customer Journey Maps and Buyer PersonasCustomer Journey Maps and Buyer Personas
Customer Journey Maps and Buyer PersonasAmbachtelijke Marketing
 
Marketo - The Definitive Guide to Social Media Marketing
Marketo - The Definitive Guide to Social Media MarketingMarketo - The Definitive Guide to Social Media Marketing
Marketo - The Definitive Guide to Social Media MarketingAmbachtelijke Marketing
 
What Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsWhat Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsSlideShare
 
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation OptimizationOneupweb
 
Masters of SlideShare
Masters of SlideShareMasters of SlideShare
Masters of SlideShareKapost
 
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to SlideshareSTOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to SlideshareEmpowered Presentations
 
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content MarketingHow To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content MarketingContent Marketing Institute
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksSlideShare
 

Viewers also liked (13)

Salesforce - AI for CRM
Salesforce - AI for CRMSalesforce - AI for CRM
Salesforce - AI for CRM
 
Een goede interne database is de basis voor succesvolle lead generatie
Een goede interne database is de basis voor succesvolle lead generatieEen goede interne database is de basis voor succesvolle lead generatie
Een goede interne database is de basis voor succesvolle lead generatie
 
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motor
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motorMarketing content - de brandstof voor de lead generation motor
Marketing content - de brandstof voor de lead generation motor
 
How to Sell Marketing Automation to Executives
How to Sell Marketing Automation to ExecutivesHow to Sell Marketing Automation to Executives
How to Sell Marketing Automation to Executives
 
Customer Journey Maps and Buyer Personas
Customer Journey Maps and Buyer PersonasCustomer Journey Maps and Buyer Personas
Customer Journey Maps and Buyer Personas
 
Marketo - The Definitive Guide to Social Media Marketing
Marketo - The Definitive Guide to Social Media MarketingMarketo - The Definitive Guide to Social Media Marketing
Marketo - The Definitive Guide to Social Media Marketing
 
What Makes Great Infographics
What Makes Great InfographicsWhat Makes Great Infographics
What Makes Great Infographics
 
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
10 Ways to Win at SlideShare SEO & Presentation Optimization
 
Masters of SlideShare
Masters of SlideShareMasters of SlideShare
Masters of SlideShare
 
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to SlideshareSTOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
STOP! VIEW THIS! 10-Step Checklist When Uploading to Slideshare
 
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content MarketingHow To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
How To Get More From SlideShare - Super-Simple Tips For Content Marketing
 
You Suck At PowerPoint!
You Suck At PowerPoint!You Suck At PowerPoint!
You Suck At PowerPoint!
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
 

Similar to Marketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitment

Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?FourPoints Business Intelligence
 
Zo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdf
Zo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdfZo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdf
Zo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdfPaul137735
 
B2BMF2019 - Marketing automation binnen het mkb - Payper
B2BMF2019 - Marketing automation binnen het mkb - PayperB2BMF2019 - Marketing automation binnen het mkb - Payper
B2BMF2019 - Marketing automation binnen het mkb - PayperB2B Marketing Forum
 
Marketing automation whitepaper
Marketing automation whitepaperMarketing automation whitepaper
Marketing automation whitepaperPieter Deprouw
 
Recruiter University opleidingen en trainingen 2024
Recruiter University opleidingen en trainingen 2024Recruiter University opleidingen en trainingen 2024
Recruiter University opleidingen en trainingen 2024Jacco Valkenburg
 
Overzicht Modern Marketing Academy 2015
Overzicht Modern Marketing Academy 2015Overzicht Modern Marketing Academy 2015
Overzicht Modern Marketing Academy 2015📍Suzanne Reijn
 
Marketing Intelligence voor Managers – Marketing Automation Tools
Marketing Intelligence voor Managers – Marketing Automation ToolsMarketing Intelligence voor Managers – Marketing Automation Tools
Marketing Intelligence voor Managers – Marketing Automation ToolsFourPoints Business Intelligence
 
fex - 190528 - presentatie - employer branding i.s.m mediatic & soulful r...
fex - 190528 - presentatie - employer branding i.s.m mediatic & soulful r...fex - 190528 - presentatie - employer branding i.s.m mediatic & soulful r...
fex - 190528 - presentatie - employer branding i.s.m mediatic & soulful r...Flevum
 
Goed personeelsbeleid en de instroom van nieuwe medewerkers
Goed personeelsbeleid en de instroom van nieuwe medewerkersGoed personeelsbeleid en de instroom van nieuwe medewerkers
Goed personeelsbeleid en de instroom van nieuwe medewerkersVisma
 
Hoe succesvolle merken persoonlijke en relevante marketing inzetten | Frank B...
Hoe succesvolle merken persoonlijke en relevante marketing inzetten | Frank B...Hoe succesvolle merken persoonlijke en relevante marketing inzetten | Frank B...
Hoe succesvolle merken persoonlijke en relevante marketing inzetten | Frank B...BBPMedia1
 
Valkuilen marketing automation
Valkuilen marketing automationValkuilen marketing automation
Valkuilen marketing automationStan and Stacy
 
Whitepaper-Marketing-Automation
Whitepaper-Marketing-AutomationWhitepaper-Marketing-Automation
Whitepaper-Marketing-AutomationRob Wiek
 
Interne en externe klanttevredenheid (embracing customers)
Interne en externe klanttevredenheid (embracing customers)Interne en externe klanttevredenheid (embracing customers)
Interne en externe klanttevredenheid (embracing customers)Paul Aantjes
 
Eindopdracht New Media Management Hu Voorjaar 2008 Kleur
Eindopdracht New Media Management  Hu Voorjaar 2008 KleurEindopdracht New Media Management  Hu Voorjaar 2008 Kleur
Eindopdracht New Media Management Hu Voorjaar 2008 KleurEvanHal
 
Adver online diensten
Adver online dienstenAdver online diensten
Adver online dienstenAd Ver
 
AMOTEK Technologies marketing audit and suggestions
AMOTEK Technologies marketing audit and suggestionsAMOTEK Technologies marketing audit and suggestions
AMOTEK Technologies marketing audit and suggestionsFilip Smet
 
Mooie taak HR in 2015: bedrijf als aantrekkelijke werkgever profileren
Mooie taak HR in 2015: bedrijf als aantrekkelijke werkgever profilerenMooie taak HR in 2015: bedrijf als aantrekkelijke werkgever profileren
Mooie taak HR in 2015: bedrijf als aantrekkelijke werkgever profilerenVisma
 

Similar to Marketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitment (20)

Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?
Marketing Intelligence voor Managers – Inbound, een organisatorisch debacle?
 
Zo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdf
Zo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdfZo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdf
Zo werf je in 2023 schaars talent voor jouw bedrijf.pdf
 
5. Customer-centric marketing: techniek of organisatie?
5. Customer-centric marketing: techniek of organisatie?5. Customer-centric marketing: techniek of organisatie?
5. Customer-centric marketing: techniek of organisatie?
 
B2BMF2019 - Marketing automation binnen het mkb - Payper
B2BMF2019 - Marketing automation binnen het mkb - PayperB2BMF2019 - Marketing automation binnen het mkb - Payper
B2BMF2019 - Marketing automation binnen het mkb - Payper
 
Marketing automation whitepaper
Marketing automation whitepaperMarketing automation whitepaper
Marketing automation whitepaper
 
Recruiter University opleidingen en trainingen 2024
Recruiter University opleidingen en trainingen 2024Recruiter University opleidingen en trainingen 2024
Recruiter University opleidingen en trainingen 2024
 
Overzicht Modern Marketing Academy 2015
Overzicht Modern Marketing Academy 2015Overzicht Modern Marketing Academy 2015
Overzicht Modern Marketing Academy 2015
 
Marketing Intelligence voor Managers – Marketing Automation Tools
Marketing Intelligence voor Managers – Marketing Automation ToolsMarketing Intelligence voor Managers – Marketing Automation Tools
Marketing Intelligence voor Managers – Marketing Automation Tools
 
fex - 190528 - presentatie - employer branding i.s.m mediatic & soulful r...
fex - 190528 - presentatie - employer branding i.s.m mediatic & soulful r...fex - 190528 - presentatie - employer branding i.s.m mediatic & soulful r...
fex - 190528 - presentatie - employer branding i.s.m mediatic & soulful r...
 
Goed personeelsbeleid en de instroom van nieuwe medewerkers
Goed personeelsbeleid en de instroom van nieuwe medewerkersGoed personeelsbeleid en de instroom van nieuwe medewerkers
Goed personeelsbeleid en de instroom van nieuwe medewerkers
 
Hoe succesvolle merken persoonlijke en relevante marketing inzetten | Frank B...
Hoe succesvolle merken persoonlijke en relevante marketing inzetten | Frank B...Hoe succesvolle merken persoonlijke en relevante marketing inzetten | Frank B...
Hoe succesvolle merken persoonlijke en relevante marketing inzetten | Frank B...
 
Valkuilen marketing automation
Valkuilen marketing automationValkuilen marketing automation
Valkuilen marketing automation
 
Whitepaper-Marketing-Automation
Whitepaper-Marketing-AutomationWhitepaper-Marketing-Automation
Whitepaper-Marketing-Automation
 
Interne en externe klanttevredenheid (embracing customers)
Interne en externe klanttevredenheid (embracing customers)Interne en externe klanttevredenheid (embracing customers)
Interne en externe klanttevredenheid (embracing customers)
 
Eindopdracht New Media Management Hu Voorjaar 2008 Kleur
Eindopdracht New Media Management  Hu Voorjaar 2008 KleurEindopdracht New Media Management  Hu Voorjaar 2008 Kleur
Eindopdracht New Media Management Hu Voorjaar 2008 Kleur
 
Presentatie MarCom
Presentatie MarComPresentatie MarCom
Presentatie MarCom
 
Adver online diensten
Adver online dienstenAdver online diensten
Adver online diensten
 
AMOTEK Technologies marketing audit and suggestions
AMOTEK Technologies marketing audit and suggestionsAMOTEK Technologies marketing audit and suggestions
AMOTEK Technologies marketing audit and suggestions
 
Mooie taak HR in 2015: bedrijf als aantrekkelijke werkgever profileren
Mooie taak HR in 2015: bedrijf als aantrekkelijke werkgever profilerenMooie taak HR in 2015: bedrijf als aantrekkelijke werkgever profileren
Mooie taak HR in 2015: bedrijf als aantrekkelijke werkgever profileren
 
MarketingAnalyse MT
MarketingAnalyse MTMarketingAnalyse MT
MarketingAnalyse MT
 

Marketing Recruitment - Hoe draagt marketing bij aan recruitment

 • 1. Hoe draagt marketingbij aan recruitment? Marketingisallangnietmeerde budgetverslindende afdelingdiemethunmedewerkersalleenmaar toffe dingenlijkente doenterwijlde restvande organisatie heelhardwerkt… Neen.Marketingisde afdelingdie bijdraagtaande omzetvande ondernemingensteedsmeerfact- basedte werkgaat. De marketingafdelingbestaatsteedsvakeruit ondernemende analytische professionalsdie kijkenmeteenbedrijfsbrede invalshoekhoe marketingkanbijdragenaanomzet stijgingen winstoptimalisatiebinneneenonderneming.Endatis nietalleenbijde Salesafdeling opgevallen.Salesweetinmiddelswel datmarketing hofleverancierisvansalespipelinebackfilling. Maar nu ishetde recruitmentafdelingdie steedsvakereenberoepdoetopmarketing. Recruitmentwerktinde meeste gevallennogsteedsheeladhoc.Er moeteenvacature ingevuld wordenendanpas zoekenwe erkandidatenbij.Datiswellichtgeenprobleemvoorbedrijvenzoals Google,maar overhetalgemeenzijnde kostenvoorhetaannemenvannieuwe personeel(costsper hire) behoorlijkhoog –gemiddeldEur4.728,- (RecruitmentKengetallen2013). Hetis altijdeen uitdagingomdeze costsperhire te verlagen, rekeninghoudend metalle variablendie invloed hebbenopdeze kostenuiteraard. Enfin,recruitmentmarketingisal eenheusbegrip al ishetvoornamelijk inde vormvan arbeidsmarktcommunicatie,employerbranding,jobmarketing… VolgensWikipedia(2015) is recruitmentmarketing:“…Thestrategiesand tactics an organization usesto find,attract,engageand nurturetalent beforethey apply fora job,called the pre-applicantphaseof talentacquisition.” Dat is opzich eenheldere definitiemaariser eenverschil tussen bijvoorbeeld arbeidsmarktcommmunicatieenrecruitmentmarketingenwatwordter vanmarketingverwacht dan? Arbeidsmarktcommunicatie vsrecruitment marketing Om eenvergelijkingte kunnenmakenishetgoedomte wetenwatde definitieisvan arbeidsmarktcommunicatie: EvenGooglenleverteenmooiedefinitie opdie issamengesteldopbasisvan literatuuronderzoek: “Arbeidsmarktcommunicatieis hetstructureel communiceren naardeinterne en externe arbeidsmarktdoelgroepenen hun beïnvloeders metals doelhet werven van nieuwemedewerkers,het positief beïnvloeden van hetwerkgeversmerken/of hetcontactonderhouden methuidige,potentiële en oud-medewerkers.”(bron:www.communicatiecoach.com) Alsje beide definitiesnaastelkaarlegtisinmijnoptiek hetvoornaamsteverschil datWikipediainde definitie van recruitmentmarketingookrefereertnaarde “tactics”of te wel de instrumentendie je kunttoepassen.Enhierkomteenbelangrijkpunt:welkeinstrumentenzetje inomonderte aandacht te komenvanpotentiëlenieuwemedewerkersom deze positief te beïnvloedentenaanzien van de onderneming? Instrumentenvoor recruitmentmarketing
 • 2. Naast dathet verstandigisombij recruitmenteffortssowiesogebruikte makenvanmarketingishet vaak noghet ontbrekenvande kennisbij recruitment enhetmanagementteam vanwaterbij marketingaaninstrumentenvoorhandenis. Marketingafdelingenzijntegenwoordigal behoorlijk ontwikkeldophetgebiedvanmarketingautomation.Ditzouinde basisal kunnenbetekenendat recruitmenteendatabase metmarketingsamenkaninrichtenennurture programma’s kanopstellen om structureel doch persoonlijkte communicerenmetde potentiele nieuwe collega’s. Daarnaast isrecruitmentmarketingooknietonopgemerktgeblevenbij leveranciersvanmarketing automationsoftware.Zoheeft bijvoorbeeld Hubspotvrij recent(januari 2016) eenbloggeschreven overhoe inboundmarketingeensterkebijdrage kanleverenaanhetvinden,enthousiasmerenen binnenhalenvantoptalent(HowtoUse InboundRecruitingtoSource,Interview &Hire TopTalent). En zo zou hetnaar mijnmeningookmoetenzijn.Recruitmentenmarketingmoetensamenwerken. Marketingkan recruitmenthelpenommetpotentiele nieuwe collega’sincontactte komenente voorzienvaninformatiezoalsbedrijf updates,nieuwsbrievenenuiteraardvacatures.Nukrijgen sommige doelgroepenvanmarketinggerelateerde mailingsal jeuk.Maaris ereenovertreffendetrap endat zijnde berichtenvaneenrecruiterzelf naarde doelgroep.Bij hetzienvanof ontdekkendat hetberichtvan eenrecruiteris,isvoorvelenal eenredenomhetberichtongelezente deleten.Niet uitmakendof ditviamail,LinkedInof andere social mediais. Er moetduseengoede balans zijntussenwatje de potentielecollega’svoorschoteltaaninformatie enhoe je ditdoet.Uiteraardisrefererenideaal –ons kentonsof “ikkennog wel iemand”,maardat isin hetechte leven nietaltijdeenmogelijkheidensomszijnde bronnennaverloopvantijd een beetje verzadigd.Denkaande developers,architectsenengineersvandeze tijd.Daarisveel vraag naar, dusjagenrecruitershiervolle bakop.Datkan dus wellichtslimmer enminderadhoc. Hoe zietde ideale recruitmentmarketingwerelder dan uit? Idealiterzijnde recruitmentprocessenverweveninde marketingprocessenen onderdeel van de dagelijkseworkloadinmarketing. Vanuitmarketingdenkenwe inbenaderingennaarklanten, prospectseninsommige gevallenpartnerkanalen.Alsje hierde potentielecollega’salsdoelgroepbij doet,veranderterinhetprocesnietzo veel voormarketing.Je kuntzogoedalshetgaat - enhet budgettoe laat– nurture programma’sopzetten,advertentiesplaatsen,webinarsorganiseren, eventsbezoeken ensocial mediainzetten(weetwaarje doelgroepzichbevindeninformatiehaalt). Marketingkrijgterin feite eenextradoelgroepbij.Metde bestaande efficiënte instrumentendie voorhandenzijnkunje danookgoedgepersonaliseerd enconsistent- inlijnmetde propositie - communicerenmetpotentielenieuwe collega’s.Natuurlijk insamenwerkingmetrecruitment. Recruitmentisdannietmeeradhoc bezigenbenadertde marktop basisvaneen career journey. Eenjourney,daaris marketingbekendmeeomdatbuyerjourney,customerjourneyetcinhetDNA zitvan elke marketeer.Weetwaarje doelgroepzichbevind,inwelkefase vande journeyenstemde communicatie eninformatie hieropaf.Zie hierookweerhoe gemakkelijkje infeitemarketingkunt inzettenombedrijfsdoelente bereiken… MarketingisSales’ bestfriend,Recruitment bestfriend…who’snext?