Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fast track strategy

433 views

Published on

Fast Track to Success : Strategy
Fast Track to Success : series
Pearson Education Limited, 2009

Published in: Business
 • Be the first to comment

Fast track strategy

 1. 1. พ.อ. มารวย ส่งทานินทร์ 9 พฤษภาคม 2553
 2. 2.   จัดพิมพ์โดยสานักพิมพ์ Pearson Education Limited ในปี ค.ศ. 2009
 3. 3.     David McKean ผูอานวยการฝ่ ายบริหาร ของบริษท IT ้ ั Leaders Ltd. ให้คาปรึกษาเรื่องการวางแผน ยุทธศาสตร์ขององค์กรและการพัฒนา ภาวะผูนา ้ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Cambridge ด้าน chartered engineer มี ความเชี่ยวชาญกว่า 15 ปี
 4. 4.      หนังสือแต่ละเล่มแบ่งเป็ น 4 หมวดใหญ่ ๆ คือ 1.) สร้างความตระหนัก (Awareness) 2.) ขั้นตอนทางธุรกิจ (Business building) 3.) การพัฒนาอาชีพ (Career development) 4.) คู่มือผูอานวยการ (Director’s toolkit) ้
 5. 5. HOME PAGE KNOWLEDGECUBE
 6. 6.    มาจากภาษากรีก ว่า strategos ที่หมายถึงผูนากองทัพ ้ ตามความหมายในพจนานุกรมคือ แผนการในการบรรลุ เป้ าหมายระยะยาว แต่โดยความนัยแล้ว หมายถึงการระบุแนวทางที่ดีที่สุดที่ใช้ ใน การบรรลุเป้ าหมายของทีมหรือขององค์กรในอนาคต และ สามารถใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร
 7. 7.    1.) ปั จจุบนนี้เราอยู่ ณ ที่ใด ? ั 2.) ในอนาคต เราต้องการไปถึงที่ใด ? และ 3.) เราจะไปถึงที่น้นได้อย่างไร ? ั
 8. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. S = Start the process T = Take stock R = Review high-level themes A = Agree high-level objectives T = Target key products and markets E = Extend to develop internal capability and functional plans G = Generate a risk register and future-proof the plan I = Integrate all corporate-wide projects and key activities E = Engage and empower the organization with good communication S = Supervise progress and governance
 9. 9.   วางโครงร่างพัฒนาแผนยุทธศาสตร์รวมกันกับผูมีส่วนได้ส่วนเสีย ่ ้ ทั้งหมด สื่อสารถึงขั้นตอนต่าง ๆ เรืองบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ ่ เกี่ยวข้อง ระยะเวลาโครงการ และระบุผลลัพธ์ที่คาดหวัง
 10. 10.   วิเคราะห์ตาแหน่งองค์กรในปั จจุบน ั ศึกษาเรืองความต้องการของลูกค้า ประเมินคู่แข่งขัน วิเคราะห์ ่ ความสามารถขององค์กร ทบทวนสิ่งแวดล้อมในภาพรวม
 11. 11.   บริบททางยุทธศาสตร์ขององค์กร พันธกิจ ค่านิยมหลักขององค์กร วัฒนธรรมองค์กร ความ ได้เปรียบในการแข่งขัน
 12. 12.    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วิสยทัศน์ และเป้ าประสงค์หลักขององค์กรในระยะยาวที่วดผลได้ ั ั และมีทางสาเร็จโดยใช้สมรรถนะหลักขององค์กร โดยมากองค์กรใช้ลิขิตสมดุล (Balanced Scorecards) เป็ น มุมมองในการระบุเป้ าหมายทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนรูและ ้ การเจริญเติบโต ด้านกระบวนการ ด้านลูกค้า และ ด้านการเงิน
 13. 13.    การคัดเลือกสินค้าและตลาด ทาให้เพิ่มรายได้และใช้เวลาลดลง โดยใช้หลักการขับเคลื่อนโดย ตลาด หรือการขับเคลื่อนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ มีการแบ่งส่วนของสินค้าและตลาด เพื่อใช้เป็ นจุดเน้นในการวาง ยุทธศาสตร์
 14. 14.   วิเคราะห์ความสามารถขององค์กร เป็ นการดูจดแข็งที่องค์กรมีอยูเพื่อใช้ประกอบในการวางแผน ุ ่ เช่นความสามารถในการสร้างคุณค่า (กาไร) เป็ นสิ่งที่หาได้ยาก ลอกเลียนได้ยาก และ วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร เป็ นต้น
 15. 15.    ความคงอยูของแผนยุทธศาสตร์ ่ เพื่อให้แน่ใจว่าแผนการที่วางไว้จะอยูได้ตลอดลอดฝั งตามเวลาที่ ่ ่ วางไว้ ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม โดยคานึงถึงว่า มีหนทางที่ดีกว่านี้หรือไม่ มีการประเมินความ เสี่ยง และคาดการณ์ลวงหน้าทั้งแง่บวกและแง่ลบ ่
 16. 16.    บูรณาการโครงการและกิจกรรม โดยรวบรวมเป็ นกลุมที่มีเป้ าประสงค์เดียวกัน แล้วจัดลาดับ ่ ความเร่งด่วน นาโครงการต่าง ๆ ที่ตองดาเนินการโดยอ้างอิงกับระยะเวลาลง ้ ในแผนที่เพื่อการติดตามและการสื่อสาร
 17. 17.    การสื่อสารที่มีประสิทธิผล วางแผนสื่อสารไปยังผูมีส่วนได้ส่วนเสีย โดยใช้สื่อที่เหมาะสม ้ มี 4 วิธีที่แนะนาคือ 1.) นาเสนอแผนระดับองค์กรให้ผบริหาร ู้ ระดับสูง 2.) เสนอยุทธศาสตร์ระดับองค์กรสั้น ๆ เข้าใจง่าย ให้กบบุคลากรในองค์กร 3.) นาเสนอในรูปแบบเฉพาะตัวให้ผมี ั ู้ ผลกระทบ และ4.) จัดทาเป็ นเอกสารที่มีรายละเอียดตามสมควร เพื่อเผยแพร่
 18. 18.     การทบทวนและติดตามความก้าวหน้า ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามอย่างสมาเสมอเพื่อให้มั ่นใจว่า ้ ่ เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ มีการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์องค์กรเข้ากับบุคลากร มีการประชุมติดตามความก้าวหน้าของประเด็นสาคัญอย่าง สมาเสมอของผูมีส่วนได้ส่วนเสีย ่ ้
 19. 19.   1.) เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์และอีเมล์ (ทั้งอยูกบที่และ ่ ั เคลื่อนที่ได้) รวมถึง video conference โดยพยายามทาให้เรียบ ง่ายและอย่าลืมการพบปะพูดจาโดยตรงด้วย 2.) เครื่องมือวางแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป เพียงแต่กรอกข้อมูลลงในแบบ หรือการสร้างขึ้นเองจาก spreadsheet ที่รวบรวมไว้เป็ นส่วนกลาง ข้อสาคัญคือต้องทาให้ ข้อมูลทันสมัย และ มีการทบทวนโดยผูมีส่วนได้ส่วนเสียระดับสูง ้
 20. 20.   3.) แหล่งข้อมูลข่าวสารภายนอก เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจุบน เช่น อินเตอร์เน็ต การเทียบเคียง การสารวจ ั ลูกค้า โดยมีการติดตามอย่างสมาเสมอ แล้วนาข้อมูลที่ได้มา ่ วิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์ตอไป ่ 4.) แหล่งข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร คือการจัดการความรู ้ รายงานต่าง ๆ และ ฐานข้อมูลขององค์กร เพื่อหาโอกาสในการ พัฒนา เน้นการให้ขอมูลกับผูที่ตองการ และระวังการรายงาน ้ ้ ้ ซ้ าซ้อน
 21. 21.   5.) เครื่องมือจัดการข้อเสนอแนะและความคิดสร้างสรรค์ การ รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรในองค์กร และ โปรแกรมรวบรวมความคิด เช่น mind map ควรมีการจัดการเรือง ่ การคัดกรองและจัดความเร่งด่วน ความคิดที่นามาใช้ประโยชน์ ได้จริงควรมีรางวัลให้เจ้าของความคิดและกล่าวชมเชย 6.) เครื่องมือจัดทางบประมาณและจาลองสถานการณ์ เช่น โปรแกรม spreadsheet ควรมีการควบคุมและผลักดันโดย ผูบริหารระดับสูง ้
 22. 22.   7.) เครื่องมือจาลองให้เห็ นการดาเนินการของแผน เช่น โปรแกรม PERT โปรแกรม Visio หรือโปรแกรม Project ในการ นาเสนอต้องสะท้อนความเป็ นจริงและระบุทรัพยากรที่ใช้ดวย ้ 8.) เครื่องมือการนาเสนอแผนยุทธศาสตร์ เช่นโปรแกรม PowerPoint ที่สามารถใส่ลกเล่นต่าง ๆ เช่น วิดีโอคลิป ู ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ การนาเสนอควรตรงประเด็นตั้งแต่ แรกเริม ทาให้กระชับได้ใจความ ไม่ใส่ขอมูลลงรายละเอียดมาก ่ ้ นัก ควรเปิ ดเวลาให้ซกถามด้วย ั
 23. 23.   9.) ระบบจ่ายค่าตอบแทนที่โยงกับผลงาน พยายามทาให้เรียบ ง่ายและใช้ประโยชน์กบงานที่สร้างคุณค่า ั 10.) เครื่องมือแสดงผลงานของโครงการและการจัดการความ เสี่ยง ใช้เพื่อติดตามความสาเร็จของโครงการ ควรทาให้เป็ นที่ ยอมรับของคนทั้งองค์กร
 24. 24. 4 ขั้นตอนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ  1.) การดาเนินธุรกิจตามปกติ บุคลากรคิดว่าสิ่งที่ปฏิบตเป็ น ั ิ ประจาดีอยูแล้ว มีความก้าวหน้าไปเรือย ๆ ไม่มีความจาเป็ นต้อง ่ ่ เปลี่ยนแปลง แต่เมื่อมีสิ่งมากระตุก ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีการ เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ก็จะเริมเข้าสูข้นตอนที่สอง ่ ่ ั  2.) การเปลี่ ยนแปลงเริ่มส่งผล บุคลากรเมื่อทราบข่าวการ เปลี่ยนแปลงจะเกิดปฏิกิรยาต่อต้าน โกรธ เกิดการต่อรอง มอง ิ ในแง่ลบ และอาจเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาแนวคิดใหม่ ๆ
 25. 25.   3.) ร่วมเดินทาง บุคลากรเกิดความสิ้นหวัง เริมมีความสงสัย มี ่ การทดลองแนวคิดใหม่ดู เริ่มมีความหวังบ้าง ยอมรับการ เปลี่ยนแปลง 4.)ไปสู่เป้ าหมายที่วางไว้ บุคลากรเริมมองโลกในแง่ดี เห็น ่ ข้อด้อยของการปฏิบตงานแบบเดิม การดาเนินการเริมประสบ ั ิ ่ ความสาเร็จ บุคลากรเกิดความรับผิดชอบ และมีการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อความสาเร็จอย่างยั ่งยืน
 26. 26.    ความก้าวหน้าในอาชีพ คือการได้เลื่อนตาแหน่งที่สูงขึ้น ผูจดการที่มีส่วนร่วมในการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรมี ้ั โอกาสที่จะประสบความก้าวหน้าในอาชีพสูงเป็ นผูอานวยการฝ่ าย ้ จัดการ สิ่งที่ควรให้ความสนใจคือผลงานหรือตัวชี้วัดความสาเร็จ และมี การเรียนรูจากการทบทวนผลงานจากความสาเร็จหรือผลงานที่ ้ ไม่เป็ นไปตามเป้ าหมาย มีการเรียนรูให้ทนสมัยตลอดเวลา ้ ั
 27. 27.   องค์ประกอบในการพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งประกอบด้วย ทักษะ ประสบการณ์ ทัศนคติ และพฤติกรรม ดังนั้นจึงควรประเมินความพร้อมของตนเองในด้านต่าง ๆ คือ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ ความปรารถนา ความสัมพันธ์ และการแข่งขันกับผูอื่น ้
 28. 28. Vision without action is a daydream. Action without vision is a waste of time. Vision with action can change the world.
 29. 29. Buddha Indian philosopher & religious leader (563 BC - 483 BC)

×