SlideShare a Scribd company logo
Ang Pag-Usbong ng
mga Unang Kahariang
Europeo
ARALING PANLIPUNAN 8
Noong 476 KP, sinalakay at sinakop ng mga Visigoth, sa pamumuno
ni Flavious Odoacer ang Roma.
Sa loob ng halos 15 taon, pinamahalaan ni Odoacer ang Roma at
Italya.
Naghangad si Odoacer na palawakin ang kaniyang lupain.
Sinalakay at sinakop niya ang Dalmatia (sa ngayo’y Croatia).
Nabawi niya ang Sicily sa mga Vandal. Gayupaman,
napilitan siyang magkanlong sa Ravenna sa hilagang-
silangang Italya nang sakupin ng pinunong Ostrogoth
na si Theodoric (454-526 KP) ang Italya noong 490
KP.
Noong 493, inaanyayahan ni Theodoric si
Odoacer sa isang hapunan at doon siya
pinaslang.
Sa mga pangkating Germaniko, ang
mga Frank ang pinakamatagumpay.
Ang mga Frank ay nanirahan sa baybayin ng
Ilog Rhine (sa ngayo’y Alemanya). Nagkaisa sila
sa ilalim ng Dinastiyang Merovingian (475-750
KP).
Si Childeric I ang nagtatag ng dinastiyang ito na
isinunod sa pangalan ng kaniyang amang si
Merovech na dating pinuno ng kanilang tribu.
Noong 481, naging hari ang anak ni Childeric na si Clovis I (s. 466-511 KP).
Dahil mahusay na heneral at pinuno, napag-isa niya ang mga Frank.
Napalawak niya ang kaniyang kaharian sa ngayo’y
Pransiya at kanlurang Alemanya. Itinatag niya ang
kaniyang kabisera sa Paris.
Si Clovis ang unang Germanikong Hari na naging katolikong
kristiyano. Dahil dito, nakuha niya ang suporta ng mga
Romano, pati na ng Pope at ibang opisyal ng Simbahan.
Sa pagkamatay ni Clovis Noong 511 KP, pinaghatian ng
kaniyang mga anak ang kaharian na sunod narin kanilang
tradisyon.
Nahati ito sa tatlo – Austrasia, Neustria, at Burgundy.
Naging mahina ang kaniyang mga naging tagapag mana at
madalas na nag-aaway-away.
Ang isa sa pinakamaimpluwensiyang mayordomo ay si Pepin ng Herstal
na kumontrol sa buong kaharian mula 687 hanggang 714.
Sumunod sa kaniya ang anak niyang si Carlo Martel na naghari hanggang
741. Isinunod sa pangalan ni Carlo ang dinastiyang Carolingian. Naging
bansag kay carlo ang “martel” o “martilyo” dahil sa lakas sa
pakikipagdigma.
Noong 732, sa kaniyang pamumuno ay nagapi ng mga Frank ang mga
Arabeng Muslim at Berber sa labanan sa Tours. Dahil dito, ibinigay ng
simbahan ang kaniyang suporta kay Carlo Martel.
Nang namatay si Carlo Martel, ang anak niyang Pepin III ang humalili.
Siya ang unang haring Frank na may pagbasbas ng Pope, Si Pope
Zacharias.
Kapalit nito, prinotektahan ni Pepin III ang Simbahan sa mga
pananalakay ng mga Lombard, isa pang pangkating Germaniko.
Natalo ang mga Lombard at ang kanilang lupain sa gitnang Italya
ay ibinigay sa Pope. Binigyan ni Pepin III ang Pope ng malaking
lupain, ngayo’y tinatawag na “Papal state”
ANG BANAL NA
IMPERYONG ROMANO
(751-924)
02
Nang pumanaw si Pepin III (Tinawag ding Pippin the Short) noong
768, ang kaharian ay hinati sa dalawa niyang anak na lalaki.
Nang namatay si Carloman o Karlmann, ang buong kaharian ay
napunta kay carlomagno o Charlemagne.
Hinangad ni Carlomagno mapasakaniya ang buong kanlurang Europa.
Nais ding niya maging Kristiyano ang lahat ng mga Germaniko. Sa
gayon, nakipagdigma siya at nagapi ang mga Lombard at Saxon.
Dahil din dito, napalawak niya ang nasasakupan ng kaniyang
kaharian. Sa rurok ng kapangyarihan ni Carlomagno, nasakop niya
ang halos buong kanluran at gitnang Europa, na binubuo ng ibat ibang
bansa.
Upang mahusay na mapamahalaan ang malaking imperyo, nagtalaga
si Carlomagno ng mga konde na magiging kinatawan niya sa ibat-
ibang lugar.
Ang mga Konde ay mula sa matatandang pamilyang Maharlika ng Dinastiyang
Merovingian. Ang mga konde ay nanungkulan ding hukom at punong military.
Upang masigurong ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin, nagtalaga
si Carlomagno ang missi dominici (Men-sahero ng panginoong hari) na
binubuo ng isang opisyal ng simbahan at isang layko (kasapi ng simbahan na
hindi pari o obispo) upang mag-espiya.
Si CarloMagno ay itinuring na pinakamakapangyarihan sa mga haring
kristiyano.
Noong 799 KP, Tinangkang paslangin si Pope Leo III (s. 685-741 KP).
Ngunit nakaligtas dahil nagtungo siya kay CarloMagno, Na noo’y nasa
Paderborn sa gitnang alemanya,
Upang maprotektahan si Pope Leo III, Sumama si CarloMagno sa pagbabalik
sa roma noong 800 KP.
Nais nina CarloMagno at Leo III na makapagtatag ng bagong
kristiyanong imperyong romano sa kanlurang Europa.
Araw ng pasko noong 800 KP, Pagkaraan ng misa ay pinutungan si
CarloMagno ng korona ni Pope Leo III.
Pagkaraan, Itinanghal siyang Carolus Augustus.
Bagaman ang titulo ay walang kalakip na opisyal na kapangyarihan,
naibigay nito kay CarloMagno ang paggalang ng buong Imperyo.
Nagsimulang manghinaang Dinastiyang Carolingian nang mamatay si
CarloMagno noong 814 at Pinaghatian ang kaniyang mga apo ang
teritoryo noong 843.
Sinalakay ng mga muslim ang katimugang baybayin ng Europa at
nagpadala ng hukbo upang lusubin ang katimugang Pransiya.
Mula sa kanlurang asya, Sumalakay ang pangkating
Magyar sa kapatagan ng hungariya.
Sinalakay at dinambong ng mga norse o viking (tribung Germaniko Mula sa
Scandinavia) Ang maraming pamayanan sa Europa.
Marami sakanila ay nanatili sa Irelanda Noong 850.
Noong 911, Ipinagkaloob ng mga Frangko sa mga viking ang ilang lupain sa
may Ilog Seine sa Pransiya nakilala ngayon bilang Normandy.
Kalaunan, Maraming Viking ang nagbagong-loob sa Kristiyanismo.
Lukob ng karahasan ang Europa at hindi na kayang ipagtangol ng mga Hari ang
kanilang nasasakupan.
Dahil dito, maraming mamamayan ang naghanap ng mga makapangyarihan at
kabalyerong magluhan, Umusbong ang bagong sistemang pinatawag na
piyudalismo at manoryalismo na magiging solusyon sa karahasang bumabalot
sa kapaligiran.
ANG PAMUMUHAY SA
SIMULA NG EDAD MEDYA
Nang hindi na kayang dipensahan ng monarkiya ang mga nasasakupan, naging mahalaga ang
gampanin ng mga Maharlika o Aristrokrata na maaaring maghandog ng proteksiyon at
serbisyong militar.
Ang sinumpaang kasunduan sa pagitan ng panginoon o hari at ng kaniyang basalyo o
aristrokrata ay naging batayan ng isang sistemang tinatawag na Piyudalismo.
Ang Piyudalismo kapalit ng pakikipaglaban ng mga basalyo sa ngalan ng hari, sila ay
pinagkalooban ng mga naglalakihang lupain na tinatawag na Fief.
AP-REPORT.pptx
ANTAS PANLIPUNAN & TUNGKULIN
BASALYO
- MAY TITULO NG
PAGKAMAHARLIKA AT
KAPANTAYNG ISANG
ARISTOKRATA.
TUNGKULIN
• ANG PANGUNAHING OBLIGASYON AY
ANG SERBISYONG MILITAR
• HUKOM KAPAG IPINATAWAG NG HARI
KUNG KINAKAILANGAN ANG KANIYANG
PAYO
• TUBUSIN ANG KANILANG PANGINOON
SAKALING MABIHAG ITO NG MGA
KALABAN
KABALYERO O KNIGHT
-ANG BATANG LALAKI AY NAG-
AARAL NG PAGSUSULAT AT PAG
BASA,PATI NA ANG PAGHAWAK
NG ARMAS AT PAGKONTROL SA
KABAYO.
TUNGKULIN
• ANG KABALYERO AY BASALYONG
NAGHAHANDOG NG
SERBISYONG MILITAR SA MGA
ARISTOKRATA.
• CHIVALRY O KODIGO NG PAGIGING
KABALYERO- NAKALOOB DITO ANG
PAGPAPAHALAGA SA KARANGALAN,
PAGPAPAKITA NG KATAPANGAN AT
PAGTULONGSA MAHIHINA.
• ESKUDO DE ARMAS(COAT OF ARMS)-
SIMBOLO NA NAGPAPAKITA SA ISANG
TAO, PAMILYA, O FIEF. ITINATATAK O
INILALAGAY SA MGA KALASAG,
SANDATA AT BANDERA.
ANG MONARYALISMO dahil sa lawak ng lupaing sakop ng mga aristokrata,
nagkaroon sila ang kapangyarihan pampolitika, pang ekonomiya, at panlipunan sa
kanilang mga nasasakupan.
Ang maylupa ay karaniwang nagtatayo ng mga kastilyong nagiging matibay na
tanggulan ng kanilang komunidad laban sa pananalakay ng mga kaaway.
Dahil sa dalas ng digmaan, mas malaking panahon ang naiuukol dito ng maraming
basalyo.
Upang hindi mapabayaan ang mga lupaing kaniyang sakop, ang mga serf ang
nagsasaka rito. Tinatawag na manor ang lupaing agricultural na pinagyayaman ng
mga serf.
Ang Sistema ng ugnayan ng serf at panginoong maylupa ay tinatawag na
manoryalismo.
AP-REPORT.pptx
Noong ika-13 siglo, tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasabay ng paglaki ng
populasyon ng mga lungsod at bayan sa Europa.
Dahil dito, maraming panginoon ang nagpalaki ng kanilang ani upang mas lalong kumita.
Maraming lupain ang pinaupahan nila sa mga serf na nagbabayad na ng salapi sa halip na
produkto. Kaya’t marami sa kanila ang naging malayang magsasaka.
Sa kabilang banda, marami pa rin ang umaasa sa lupain ng mga panginoon, ngunit hindi na sila
nakatali sa lupain.
Ang mga panginoon ay naging mga tagakolekta ng lamang ng renta at hindi na tagapagpatakbo ng
manor.
Ang Politikal at legal na kapangyarihan ng mga panginoong maylupa sa mga serf ay unti-unti nang
binabawi ng monarkiya.
ALALAHANIN
• SI CONSTATINE I ANG NAGING UNANG KRISTIYANONG EMPERADOR
ANG MONASTISISMO AY PAMUMUHAY SA ISANG RELIHIYONG KOMUNIDAD
SA PAYAK NA PARAAN AT WALANG ARI-ARIAN,MALAYO SA NAKARARAMING
TAO,AT INILAAN ANG MAS MAHABANG PANAHON SA PAGDARASAL, MEDITASYON
AT PAG-AARAL SA BUHAY NI HESUS.
ANG SCHOLASTICISM AY PARAAN NG PAG-IISIP AT PAGTUTURO NG
KAALAMAN UKOL SA PILOSOPIYA AT KRISTIYANONG TEOLOHIYA.ITO AY
NAGINGISANG METODO NG PAGTATANGGOL SA MGA DOKTRINA NG SIMBAHAN
SA MGA PANGUNAHING PAARALAN AT PAMANTASAN SA EUROPA.
SI CLOVIS ANG UNANG GERMANIKONG HARI NA NAGING KATOLIKONG
KRISTIYANO
SI CARLOMAGNO AY ITINANGHAL NI POPE LEO III NA CAROLUS AUGUSTUS
NG BANAL NA IMPERYONG ROMANO.
AP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptx
ANSWERS ONLY!
1. SIYA ANG UNANG GERMANIKONG HARI NA NAGING KATOLIKONG
KRISTIYANO
2. SIYA ANG NAGING UNANG KRISTIYANONG EMPERADOR
3. Ang kasunduan sa pagitan ng panginoon o hari at ng kaniyang basalyo o
aristrokrata ay naging batayan ng isang sistemang tinatawag na__.
4. ITO ANG PAMUMUHAY SA ISANG RELIHIYONG KOMUNIDAD
SA PAYAK NA PARAAN AT WALANG ARI-ARIAN.
5. ANG NAGTATAG NG DINASTIYANG MEROVINGIAN.
6. ANO ANG DALAWANG PINAMAHALAAN NI ODOACER SA LOOB NG 15
TAON?
7. SINO ANG ANAK NI CLOVIS I NA NAGING HARI NOONG 481 KP?
8. KAILAN NAMATAY SI CLOVIS?
9-10. PINAGHATI NG MGA ANAK NI CLOVIS ANG KAHARIAN NIYA SA
TATLO, ANO-ANO ANG TATLONG TO?(Kahit hindi in order)
11. ITO AY PARAAN NG PAG-IISIP AT PAGTUTURO NG
KAALAMAN UKOL SA PILOSOPIYA AT KRISTIYANONG TEOLOHIYA.
12. siya ang itinuring na pinakamakapangyarihan sa mga haring kristiyano.
13. ANO ANG ISA PANG KATAWAGAN KAY PEPIN III?
14. Sa pangalan ni CARLOMARTEL ano ang ibig sabihin ng “martel”?
15. ANO ANG TAWAG SA MALAKING LUPAIN NA IBINIGAY NI PEPIN KAY POPE?

More Related Content

Similar to AP-REPORT.pptx

Ang holy roman empire
Ang holy roman empireAng holy roman empire
Ang holy roman empire
Genesis Ian Fernandez
 
GRADE 8 FACALTA.pptx
GRADE 8 FACALTA.pptxGRADE 8 FACALTA.pptx
GRADE 8 FACALTA.pptx
JePaiAldous
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
enrico baldoviso
 
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Jeremie Corto
 
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptxQ2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
TeacherTinCabanayan
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
Genesis Ian Fernandez
 
Pag-usbong ng Europa sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europa sa Gitnang Panahon.pptxPag-usbong ng Europa sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europa sa Gitnang Panahon.pptx
JePaiAldous
 
The history of holy roman empire
The history of holy roman empireThe history of holy roman empire
The history of holy roman empire
Genesis Ian Fernandez
 
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA
Ma Lovely
 
Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9
evannacua
 
Holy Roman Empire/ Banal na Imperyo ng Rome
Holy Roman Empire/ Banal na Imperyo ng RomeHoly Roman Empire/ Banal na Imperyo ng Rome
Holy Roman Empire/ Banal na Imperyo ng Rome
Froidelyn Fernandez- Docallas
 
SEACOW Aralin 7.pptx
SEACOW Aralin 7.pptxSEACOW Aralin 7.pptx
SEACOW Aralin 7.pptx
MaryPiamonte1
 
seacowaralin7-230118004455-82a37341.pdf
seacowaralin7-230118004455-82a37341.pdfseacowaralin7-230118004455-82a37341.pdf
seacowaralin7-230118004455-82a37341.pdf
mysthicrious
 
G8 sampaguita team zeus
G8 sampaguita team zeusG8 sampaguita team zeus
G8 sampaguita team zeus
Genesis Ian Fernandez
 
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europeAralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Francis Nicko Badilla
 
krusada
krusadakrusada
krusada
Sean Cua
 
Krusada
KrusadaKrusada
Krusada
Sean Cua
 
Paglakas ng europe national monarchy
Paglakas ng europe   national monarchyPaglakas ng europe   national monarchy
Paglakas ng europe national monarchy
Jared Ram Juezan
 

Similar to AP-REPORT.pptx (20)

Ang holy roman empire
Ang holy roman empireAng holy roman empire
Ang holy roman empire
 
GRADE 8 FACALTA.pptx
GRADE 8 FACALTA.pptxGRADE 8 FACALTA.pptx
GRADE 8 FACALTA.pptx
 
Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)Gitnang panahon (Medieval Period)
Gitnang panahon (Medieval Period)
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptxQ2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
Q2-AP8-GITNANG PANAHON SA EUROPE.pptx
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
Pag-usbong ng Europa sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europa sa Gitnang Panahon.pptxPag-usbong ng Europa sa Gitnang Panahon.pptx
Pag-usbong ng Europa sa Gitnang Panahon.pptx
 
The history of holy roman empire
The history of holy roman empireThe history of holy roman empire
The history of holy roman empire
 
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA
MAAGANG GITNANG PANAHON SA EUROPA
 
Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9
 
Holy Roman Empire/ Banal na Imperyo ng Rome
Holy Roman Empire/ Banal na Imperyo ng RomeHoly Roman Empire/ Banal na Imperyo ng Rome
Holy Roman Empire/ Banal na Imperyo ng Rome
 
SEACOW Aralin 7.pptx
SEACOW Aralin 7.pptxSEACOW Aralin 7.pptx
SEACOW Aralin 7.pptx
 
seacowaralin7-230118004455-82a37341.pdf
seacowaralin7-230118004455-82a37341.pdfseacowaralin7-230118004455-82a37341.pdf
seacowaralin7-230118004455-82a37341.pdf
 
G8 sampaguita team zeus
G8 sampaguita team zeusG8 sampaguita team zeus
G8 sampaguita team zeus
 
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europeAralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
 
krusada
krusadakrusada
krusada
 
Krusada
KrusadaKrusada
Krusada
 
Paglakas ng europe national monarchy
Paglakas ng europe   national monarchyPaglakas ng europe   national monarchy
Paglakas ng europe national monarchy
 

More from RosebelleDasco

AP-4-WEEK1-QUARTER-4 pagkamamamayan.pptx
AP-4-WEEK1-QUARTER-4 pagkamamamayan.pptxAP-4-WEEK1-QUARTER-4 pagkamamamayan.pptx
AP-4-WEEK1-QUARTER-4 pagkamamamayan.pptx
RosebelleDasco
 
mga-uri-ng-pang-uri-220228065037.pdf
mga-uri-ng-pang-uri-220228065037.pdfmga-uri-ng-pang-uri-220228065037.pdf
mga-uri-ng-pang-uri-220228065037.pdf
RosebelleDasco
 
TLE7-week-3-quarter4.pptx
TLE7-week-3-quarter4.pptxTLE7-week-3-quarter4.pptx
TLE7-week-3-quarter4.pptx
RosebelleDasco
 
Aralin 17EsPWeek3.pptx
Aralin 17EsPWeek3.pptxAralin 17EsPWeek3.pptx
Aralin 17EsPWeek3.pptx
RosebelleDasco
 
AP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptx
AP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptxAP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptx
AP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptx
RosebelleDasco
 
Proseso ng Kristiyanisasyon sa Katutubong PopulasyonSa ilalim ng kapangyariha...
Proseso ng Kristiyanisasyon sa Katutubong PopulasyonSa ilalim ng kapangyariha...Proseso ng Kristiyanisasyon sa Katutubong PopulasyonSa ilalim ng kapangyariha...
Proseso ng Kristiyanisasyon sa Katutubong PopulasyonSa ilalim ng kapangyariha...
RosebelleDasco
 
ESP5-QUARTER-1-WEEK-6.pptx
ESP5-QUARTER-1-WEEK-6.pptxESP5-QUARTER-1-WEEK-6.pptx
ESP5-QUARTER-1-WEEK-6.pptx
RosebelleDasco
 

More from RosebelleDasco (7)

AP-4-WEEK1-QUARTER-4 pagkamamamayan.pptx
AP-4-WEEK1-QUARTER-4 pagkamamamayan.pptxAP-4-WEEK1-QUARTER-4 pagkamamamayan.pptx
AP-4-WEEK1-QUARTER-4 pagkamamamayan.pptx
 
mga-uri-ng-pang-uri-220228065037.pdf
mga-uri-ng-pang-uri-220228065037.pdfmga-uri-ng-pang-uri-220228065037.pdf
mga-uri-ng-pang-uri-220228065037.pdf
 
TLE7-week-3-quarter4.pptx
TLE7-week-3-quarter4.pptxTLE7-week-3-quarter4.pptx
TLE7-week-3-quarter4.pptx
 
Aralin 17EsPWeek3.pptx
Aralin 17EsPWeek3.pptxAralin 17EsPWeek3.pptx
Aralin 17EsPWeek3.pptx
 
AP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptx
AP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptxAP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptx
AP-4-WEEK-4-QUARTER-3.pptx
 
Proseso ng Kristiyanisasyon sa Katutubong PopulasyonSa ilalim ng kapangyariha...
Proseso ng Kristiyanisasyon sa Katutubong PopulasyonSa ilalim ng kapangyariha...Proseso ng Kristiyanisasyon sa Katutubong PopulasyonSa ilalim ng kapangyariha...
Proseso ng Kristiyanisasyon sa Katutubong PopulasyonSa ilalim ng kapangyariha...
 
ESP5-QUARTER-1-WEEK-6.pptx
ESP5-QUARTER-1-WEEK-6.pptxESP5-QUARTER-1-WEEK-6.pptx
ESP5-QUARTER-1-WEEK-6.pptx
 

Recently uploaded

LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong  lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong  lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
MylaValencia
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
francisvillalon2
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Myles V.
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
jpyago
 

Recently uploaded (12)

LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong  lokasy...Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong  lokasy...
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas gamit ang tiyak at relatibong lokasy...
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - MitolohiyaFILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
FILIPINO 10 WEEK 1 First Q .pptx - Mitolohiya
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdfNatutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
Natutukoy ang kinalalagyan ng Pilipinas.pdf
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNANDETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
DETAILED LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN
 

AP-REPORT.pptx

  • 1. Ang Pag-Usbong ng mga Unang Kahariang Europeo ARALING PANLIPUNAN 8
  • 2. Noong 476 KP, sinalakay at sinakop ng mga Visigoth, sa pamumuno ni Flavious Odoacer ang Roma. Sa loob ng halos 15 taon, pinamahalaan ni Odoacer ang Roma at Italya. Naghangad si Odoacer na palawakin ang kaniyang lupain. Sinalakay at sinakop niya ang Dalmatia (sa ngayo’y Croatia). Nabawi niya ang Sicily sa mga Vandal. Gayupaman, napilitan siyang magkanlong sa Ravenna sa hilagang- silangang Italya nang sakupin ng pinunong Ostrogoth na si Theodoric (454-526 KP) ang Italya noong 490 KP.
  • 3. Noong 493, inaanyayahan ni Theodoric si Odoacer sa isang hapunan at doon siya pinaslang. Sa mga pangkating Germaniko, ang mga Frank ang pinakamatagumpay. Ang mga Frank ay nanirahan sa baybayin ng Ilog Rhine (sa ngayo’y Alemanya). Nagkaisa sila sa ilalim ng Dinastiyang Merovingian (475-750 KP). Si Childeric I ang nagtatag ng dinastiyang ito na isinunod sa pangalan ng kaniyang amang si Merovech na dating pinuno ng kanilang tribu.
  • 4. Noong 481, naging hari ang anak ni Childeric na si Clovis I (s. 466-511 KP). Dahil mahusay na heneral at pinuno, napag-isa niya ang mga Frank. Napalawak niya ang kaniyang kaharian sa ngayo’y Pransiya at kanlurang Alemanya. Itinatag niya ang kaniyang kabisera sa Paris. Si Clovis ang unang Germanikong Hari na naging katolikong kristiyano. Dahil dito, nakuha niya ang suporta ng mga Romano, pati na ng Pope at ibang opisyal ng Simbahan. Sa pagkamatay ni Clovis Noong 511 KP, pinaghatian ng kaniyang mga anak ang kaharian na sunod narin kanilang tradisyon. Nahati ito sa tatlo – Austrasia, Neustria, at Burgundy. Naging mahina ang kaniyang mga naging tagapag mana at madalas na nag-aaway-away.
  • 5. Ang isa sa pinakamaimpluwensiyang mayordomo ay si Pepin ng Herstal na kumontrol sa buong kaharian mula 687 hanggang 714. Sumunod sa kaniya ang anak niyang si Carlo Martel na naghari hanggang 741. Isinunod sa pangalan ni Carlo ang dinastiyang Carolingian. Naging bansag kay carlo ang “martel” o “martilyo” dahil sa lakas sa pakikipagdigma. Noong 732, sa kaniyang pamumuno ay nagapi ng mga Frank ang mga Arabeng Muslim at Berber sa labanan sa Tours. Dahil dito, ibinigay ng simbahan ang kaniyang suporta kay Carlo Martel. Nang namatay si Carlo Martel, ang anak niyang Pepin III ang humalili. Siya ang unang haring Frank na may pagbasbas ng Pope, Si Pope Zacharias. Kapalit nito, prinotektahan ni Pepin III ang Simbahan sa mga pananalakay ng mga Lombard, isa pang pangkating Germaniko. Natalo ang mga Lombard at ang kanilang lupain sa gitnang Italya ay ibinigay sa Pope. Binigyan ni Pepin III ang Pope ng malaking lupain, ngayo’y tinatawag na “Papal state”
  • 6. ANG BANAL NA IMPERYONG ROMANO (751-924) 02
  • 7. Nang pumanaw si Pepin III (Tinawag ding Pippin the Short) noong 768, ang kaharian ay hinati sa dalawa niyang anak na lalaki. Nang namatay si Carloman o Karlmann, ang buong kaharian ay napunta kay carlomagno o Charlemagne. Hinangad ni Carlomagno mapasakaniya ang buong kanlurang Europa. Nais ding niya maging Kristiyano ang lahat ng mga Germaniko. Sa gayon, nakipagdigma siya at nagapi ang mga Lombard at Saxon. Dahil din dito, napalawak niya ang nasasakupan ng kaniyang kaharian. Sa rurok ng kapangyarihan ni Carlomagno, nasakop niya ang halos buong kanluran at gitnang Europa, na binubuo ng ibat ibang bansa. Upang mahusay na mapamahalaan ang malaking imperyo, nagtalaga si Carlomagno ng mga konde na magiging kinatawan niya sa ibat- ibang lugar.
  • 8. Ang mga Konde ay mula sa matatandang pamilyang Maharlika ng Dinastiyang Merovingian. Ang mga konde ay nanungkulan ding hukom at punong military. Upang masigurong ginagampanan nila ang kanilang mga tungkulin, nagtalaga si Carlomagno ang missi dominici (Men-sahero ng panginoong hari) na binubuo ng isang opisyal ng simbahan at isang layko (kasapi ng simbahan na hindi pari o obispo) upang mag-espiya. Si CarloMagno ay itinuring na pinakamakapangyarihan sa mga haring kristiyano. Noong 799 KP, Tinangkang paslangin si Pope Leo III (s. 685-741 KP). Ngunit nakaligtas dahil nagtungo siya kay CarloMagno, Na noo’y nasa Paderborn sa gitnang alemanya, Upang maprotektahan si Pope Leo III, Sumama si CarloMagno sa pagbabalik sa roma noong 800 KP.
  • 9. Nais nina CarloMagno at Leo III na makapagtatag ng bagong kristiyanong imperyong romano sa kanlurang Europa. Araw ng pasko noong 800 KP, Pagkaraan ng misa ay pinutungan si CarloMagno ng korona ni Pope Leo III. Pagkaraan, Itinanghal siyang Carolus Augustus. Bagaman ang titulo ay walang kalakip na opisyal na kapangyarihan, naibigay nito kay CarloMagno ang paggalang ng buong Imperyo. Nagsimulang manghinaang Dinastiyang Carolingian nang mamatay si CarloMagno noong 814 at Pinaghatian ang kaniyang mga apo ang teritoryo noong 843. Sinalakay ng mga muslim ang katimugang baybayin ng Europa at nagpadala ng hukbo upang lusubin ang katimugang Pransiya.
  • 10. Mula sa kanlurang asya, Sumalakay ang pangkating Magyar sa kapatagan ng hungariya. Sinalakay at dinambong ng mga norse o viking (tribung Germaniko Mula sa Scandinavia) Ang maraming pamayanan sa Europa. Marami sakanila ay nanatili sa Irelanda Noong 850. Noong 911, Ipinagkaloob ng mga Frangko sa mga viking ang ilang lupain sa may Ilog Seine sa Pransiya nakilala ngayon bilang Normandy. Kalaunan, Maraming Viking ang nagbagong-loob sa Kristiyanismo. Lukob ng karahasan ang Europa at hindi na kayang ipagtangol ng mga Hari ang kanilang nasasakupan. Dahil dito, maraming mamamayan ang naghanap ng mga makapangyarihan at kabalyerong magluhan, Umusbong ang bagong sistemang pinatawag na piyudalismo at manoryalismo na magiging solusyon sa karahasang bumabalot sa kapaligiran.
  • 11. ANG PAMUMUHAY SA SIMULA NG EDAD MEDYA
  • 12. Nang hindi na kayang dipensahan ng monarkiya ang mga nasasakupan, naging mahalaga ang gampanin ng mga Maharlika o Aristrokrata na maaaring maghandog ng proteksiyon at serbisyong militar. Ang sinumpaang kasunduan sa pagitan ng panginoon o hari at ng kaniyang basalyo o aristrokrata ay naging batayan ng isang sistemang tinatawag na Piyudalismo. Ang Piyudalismo kapalit ng pakikipaglaban ng mga basalyo sa ngalan ng hari, sila ay pinagkalooban ng mga naglalakihang lupain na tinatawag na Fief.
  • 14. ANTAS PANLIPUNAN & TUNGKULIN
  • 15. BASALYO - MAY TITULO NG PAGKAMAHARLIKA AT KAPANTAYNG ISANG ARISTOKRATA. TUNGKULIN • ANG PANGUNAHING OBLIGASYON AY ANG SERBISYONG MILITAR • HUKOM KAPAG IPINATAWAG NG HARI KUNG KINAKAILANGAN ANG KANIYANG PAYO • TUBUSIN ANG KANILANG PANGINOON SAKALING MABIHAG ITO NG MGA KALABAN KABALYERO O KNIGHT -ANG BATANG LALAKI AY NAG- AARAL NG PAGSUSULAT AT PAG BASA,PATI NA ANG PAGHAWAK NG ARMAS AT PAGKONTROL SA KABAYO. TUNGKULIN • ANG KABALYERO AY BASALYONG NAGHAHANDOG NG SERBISYONG MILITAR SA MGA ARISTOKRATA. • CHIVALRY O KODIGO NG PAGIGING KABALYERO- NAKALOOB DITO ANG PAGPAPAHALAGA SA KARANGALAN, PAGPAPAKITA NG KATAPANGAN AT PAGTULONGSA MAHIHINA. • ESKUDO DE ARMAS(COAT OF ARMS)- SIMBOLO NA NAGPAPAKITA SA ISANG TAO, PAMILYA, O FIEF. ITINATATAK O INILALAGAY SA MGA KALASAG, SANDATA AT BANDERA.
  • 16. ANG MONARYALISMO dahil sa lawak ng lupaing sakop ng mga aristokrata, nagkaroon sila ang kapangyarihan pampolitika, pang ekonomiya, at panlipunan sa kanilang mga nasasakupan. Ang maylupa ay karaniwang nagtatayo ng mga kastilyong nagiging matibay na tanggulan ng kanilang komunidad laban sa pananalakay ng mga kaaway. Dahil sa dalas ng digmaan, mas malaking panahon ang naiuukol dito ng maraming basalyo. Upang hindi mapabayaan ang mga lupaing kaniyang sakop, ang mga serf ang nagsasaka rito. Tinatawag na manor ang lupaing agricultural na pinagyayaman ng mga serf. Ang Sistema ng ugnayan ng serf at panginoong maylupa ay tinatawag na manoryalismo.
  • 18. Noong ika-13 siglo, tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasabay ng paglaki ng populasyon ng mga lungsod at bayan sa Europa. Dahil dito, maraming panginoon ang nagpalaki ng kanilang ani upang mas lalong kumita. Maraming lupain ang pinaupahan nila sa mga serf na nagbabayad na ng salapi sa halip na produkto. Kaya’t marami sa kanila ang naging malayang magsasaka. Sa kabilang banda, marami pa rin ang umaasa sa lupain ng mga panginoon, ngunit hindi na sila nakatali sa lupain. Ang mga panginoon ay naging mga tagakolekta ng lamang ng renta at hindi na tagapagpatakbo ng manor. Ang Politikal at legal na kapangyarihan ng mga panginoong maylupa sa mga serf ay unti-unti nang binabawi ng monarkiya.
  • 19. ALALAHANIN • SI CONSTATINE I ANG NAGING UNANG KRISTIYANONG EMPERADOR ANG MONASTISISMO AY PAMUMUHAY SA ISANG RELIHIYONG KOMUNIDAD SA PAYAK NA PARAAN AT WALANG ARI-ARIAN,MALAYO SA NAKARARAMING TAO,AT INILAAN ANG MAS MAHABANG PANAHON SA PAGDARASAL, MEDITASYON AT PAG-AARAL SA BUHAY NI HESUS. ANG SCHOLASTICISM AY PARAAN NG PAG-IISIP AT PAGTUTURO NG KAALAMAN UKOL SA PILOSOPIYA AT KRISTIYANONG TEOLOHIYA.ITO AY NAGINGISANG METODO NG PAGTATANGGOL SA MGA DOKTRINA NG SIMBAHAN SA MGA PANGUNAHING PAARALAN AT PAMANTASAN SA EUROPA.
  • 20. SI CLOVIS ANG UNANG GERMANIKONG HARI NA NAGING KATOLIKONG KRISTIYANO SI CARLOMAGNO AY ITINANGHAL NI POPE LEO III NA CAROLUS AUGUSTUS NG BANAL NA IMPERYONG ROMANO.
  • 23. ANSWERS ONLY! 1. SIYA ANG UNANG GERMANIKONG HARI NA NAGING KATOLIKONG KRISTIYANO 2. SIYA ANG NAGING UNANG KRISTIYANONG EMPERADOR 3. Ang kasunduan sa pagitan ng panginoon o hari at ng kaniyang basalyo o aristrokrata ay naging batayan ng isang sistemang tinatawag na__. 4. ITO ANG PAMUMUHAY SA ISANG RELIHIYONG KOMUNIDAD SA PAYAK NA PARAAN AT WALANG ARI-ARIAN. 5. ANG NAGTATAG NG DINASTIYANG MEROVINGIAN. 6. ANO ANG DALAWANG PINAMAHALAAN NI ODOACER SA LOOB NG 15 TAON?
  • 24. 7. SINO ANG ANAK NI CLOVIS I NA NAGING HARI NOONG 481 KP? 8. KAILAN NAMATAY SI CLOVIS? 9-10. PINAGHATI NG MGA ANAK NI CLOVIS ANG KAHARIAN NIYA SA TATLO, ANO-ANO ANG TATLONG TO?(Kahit hindi in order) 11. ITO AY PARAAN NG PAG-IISIP AT PAGTUTURO NG KAALAMAN UKOL SA PILOSOPIYA AT KRISTIYANONG TEOLOHIYA. 12. siya ang itinuring na pinakamakapangyarihan sa mga haring kristiyano. 13. ANO ANG ISA PANG KATAWAGAN KAY PEPIN III? 14. Sa pangalan ni CARLOMARTEL ano ang ibig sabihin ng “martel”? 15. ANO ANG TAWAG SA MALAKING LUPAIN NA IBINIGAY NI PEPIN KAY POPE?