Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gitnang panahon (Medieval Period)

57,010 views

Published on

Summary

Published in: Education
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ So make sure to check it out!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • A professional Paper writing services can alleviate your stress in writing a successful paper and take the pressure off you to hand it in on time. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/36cXjBY ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Gitnang panahon (Medieval Period)

 1. 1. Mga Pangyayaring Nagbigay-daan sa Pag-usbong Ng Europe sa Panahong Medieval Ang Paglakas ng Simbahang Katoliko Bilang Isang Institusyon sa Gitnang Panahon Ang Holy Roman Empire Ang Paglunsad ng mga Krusada Ang Buhay sa Europe Noong Gitnang Panahon (Piyudalismo , Manorialismo, Pagusbong ng mga Bayan at Lungsod
 2. 2.  Apat ang pangunahing salik na nagbibigay- daan sa paglakas ng kapangyarihan ng Papa sa Rome. Pangunahin na rito ang pagbagsak ng Imperyong Roman na siyang nagbunsod sa kapangyarihan ng kapapahan
 3. 3. Noong mga unang taon ng Kristiyanismo, karaniwang tao lamang ang mga pinuno ng Simbahan na nakilala bilang mga presbyter na pinili ng mga mamamayan. Mula sa mga ordinaryong taong ito lumitaw ang mga pari at ang mga hirarkiya.
 4. 4. CONSTANTINE THE GREAT PAPA LEO THE GREAT ( 440- 461) •Pinagbuklod-buklod niya ang lahat ng mga Kristiyano sa buong imperyo ng Rome at ang Konseho ng Nicea na kaniyang tinawag •Pinalakas ni Constantine ang kapapahan sa pamamagitan ng Konseho ng Constantinople. Sa kapulungan ito, pinag uri ng mga obispo ang ibat- iang malalaking lungsod sa buong imperyo. Gayundin, pinili ang Rome bilang pangunaghing diyosesis at dahil dito. Kinilala ang obispo ng Rome bilang pinakamataas na pinuno ng Simbahang Katoliko Roman. •Binigyang-diin niya ang Petrine Doctrine, ang doktrinang nagsasabing ang obispo ng Rome, bilang tagapagmana ni San Pedro, ang tunay na pinuno ng Kristiyanismo. Sa kanilang mungkahi, ang emperador sa kanlurang Europe and nag utos na kilalanin ang kapangyarihan ng obispo ng Rome bilang pinakamataas na pinino ng simbahan.
 5. 5. PAPA GREGORY I PAPA GREGORY VII •Iniukol niya ang kaniyang buong kakayahan at pagsisiskap sa paglilingkod bilang pinuno ng lungsod at patnubay ng simbahan sa buong Kanlurang Europe. •Sa kanyang pamumuno naganap ang labanan ng kapangyarihan sekular at eklesyastikal ukol sa power of investiture o karapatan magkaloob ng tungkulin sa mga tauhan ng simbahan noong kapanahunan ni Haring Henry IV ng Germany.
 6. 6. Binubuo ang mga monghe ng isang pangkat ng mga pari na tumalikod sa makamundong pamumuhay at nanirahan sa mga monesteryo upang mamuhay sa panalangin at sariling disiplina. Sila ang mga regular na kasapi ng mga pari at itinuturing na higit na matapat kaysa mga paring sekular. Tuwirang nasa ilalim lamang ng kontrol at pangangasiwa ng Abbot at Papa ang mga monghe.
 7. 7. Isa sa mga mayor ng palasyo si Charles Martel, ang nagsikap na pag-isahin ang France. Tinalo niya ang mga mananalakay na Muslim. Mula noon, hindi na nagtangkang sakupin ang Kanlurang Europe. Si Pepin the Short ang unang hinirang na hari ng France. Noong 768, humalili kay Pepin ang anak na si Charlemagne o Charles the Great, isa sa pinakamahusay na hari sa Medieval Period.
 8. 8.  Ang Krusada ay isang ekspedisyong militar na inilunsad ng Kristiyanong Europeo dahil sa panawagan ni Pope Urban II noong 1095. Ito ay isang banal na labanan ng mga relihiyong Europeo laban sa mga Turkong Muslim na sumakop sa banal na pook sa Jerusalem. Mula sa Jerusalem balak salakayin ng mga Turkong Muslim ang Imperyong Byzantine kaya humingi ng tulong ang Emperador ng Byzantine sa Papa sa Rome lalo pa at sa pagsalakay na ito ay mapalaganap ang reliyihong Islam.
 9. 9. Mula sa ika siyam hanggang ika 14- na siglo, ang pinakamahalagang anyo ng kayamanan sa Europe ay lupa. Kinakailangan pangalagaan ang pagmamay-ari ng lupa. Pangunahing nagmamay-ari ng lupa ang hari. Dahil sa hindi niya kayang ipagtanggol ang lahat ng kaniyang lupain, ibinahagi ng hari ang lupa sa mga nobility o dugong bughaw. Ang mga dugong bughaw ay nagiging vasal ng hari. Ang hari ay isang lord o panginoon may lupa. Ang iba pang tawag sa lord ay liege o suzarian. Samantala ang lupang ipinagkaloob sa vassal ay tinatawag na fief.
 10. 10.  Ang Piyudalismo sa Gitnang Panahon ay nag ugat sa paghahati-hait ng Banal na Imperyo ni Charlemagne batay sa kasunduan sa Verdum. Mahihinang tagapamahala ang mga tagapagmana ni Charlemagne kaya ang mga opisyal ng pamahalaan at mga may-ari ng lupain ay humihiwalay sa pamumuno ng hari. Naibangon muli ang mga lokal na pamahalaan na ngayon ay pinapatakbo ng mga maharlika katulad ng mga konde at duke.
 11. 11.  Mga Pari  > Hindi itinuturing ang mga pari na natatanging sektor ng lipunan sapagkat hindi namamana ang kanilang posisyon dahil hindi sila maaring mag- asawa. Maaring manggaling ang mga pari sa hanay ng maharlika, manggagawa at mga alipin.  Mga Kabalyero  > Noong unang panahon ng kaguluhan kasunod ng pagkamatay ni Charlemagne, may matatapang at malalakas na kalalakihan na nag kusang loob maglingkodsa mga pari at sa mga may-ari ng lupa upang iligtas ang mga ito sa mga mananakop.
 12. 12. Mga Serf > Ito ang bumubuo ng masa ng tao noong Medieval Period. Nanatili silang nakatali sa lupang kanilang sinasaka. Kaawa-awa ang buhay ng mga serf. Nakatira sila sa maliit at maruming silid na maaring tirahan lamang ng mga hayop sa ngayon. Napilitan silang magtrabaho sa bukid ng kanilang panginoon ng walang bayad. Wala silang pagkakataon na umangat sa susunod na antas ng lipunan tulad ng maharlika at malayang tao. Makapag- asawa lamang ang isang serf sa pahintulot ng kanilang panginoon.
 13. 13.  Ang Sistemang Manor ang sentro ng lipunan at ekonomiya ng mga tao na nakatira dito. Ang isang fief ay binubuo ng maaring manor na nakahiwalay sa isa’t isa. Ito ay maaring maihalintulad sa isang pamayanan ( village) kung saan ang mga naninirahan dito ay umaasa ng kanilang ikabubuhay sa pagsasaka sa manor. Sa kabilang dako ang kanilang panginoon ay dito rin umaasa sa kita ng pagsasaka sa manor na kanilang magiging kayamanan.
 14. 14.  Ang paglakas ng kalakalan ay naging malaking tulong sa paglago ng mga bayan. Nagkaroon ng pagbabago sa agrikultura bunsod ng pagtuklas ng mga bagong teknolohiya at mga bagong pamamaraan sa pagtatanim.  PAGGAMIT NG SALAPI  Sa unang mga taon ng Gitnang Panahon, ang sistema ng kalakalan ay palitan ng produkto o barter. Dinadala ng mga magbubukid o kaya serf ang mga produktong bukid o produktong gawang bahay sa mga lokal na pamilihan
 15. 15. Sa pag-unlad ng kalakalan at industriya at paglawak ng mga bayan, isang makapangyarihan ng tao ang lumitaw. Sila ay tinatawag na burgis (men of burg o burger o bourgeoisie) Ang interes ng pangkat na ito ay nasa kalakalan. Ang mataas na uri ng bourgeosie ay ang mauunlad na negosyante at mga bangkero Ang kanilang mga anak ay nag-aaral sa magagaling na unibersidad.
 16. 16. ANG MECHANT GUILD ANG CRAFT GUILD  Ang unang guild ay binalangkas ng mga mangangalakal. Nagpatayo sila ng mga bulwagang pinagdarausan ng pulong tungkol sa mga detalye ng kanilang negosyo.  Nang lumaki ang mga bayan, ang mga artisan ay nagtatag ng sariling guild. Ang bawat craft o kasanayan ay may sariling guild. Halimbawa, ang mga karpintero, barbero, panadero, sastre at iba pang hanapbuhay ay may sariling guild.

×