SlideShare a Scribd company logo
Gumawa ng pigura ng tao at
magtala ng hindi bababa sa
limang mga katangian na
dapat taglayin nito upang
makatulong sa pag-unlad ng
lipunan.
GAWAIN
AP7 module6 Q1.pptx
AP7 module6 Q1.pptx
AP7 module6 Q1.pptx
YAMANG
TAO NG
ASYA
ISA SAMAHALAGANG
ELEMENTO NG LIPUNAN
ANG TAO
YAMANG TAO
- Tumutukoy ito sa bilang o
pangkat ng tao na may
kakayahang maghanapbuhay
upang mapa-unlad ang sarili
at ang lugar na
kinabibilangan.
Ang Yamang Tao ay gumagamit
ng talino, kakayahan, kasanayan,
abilidad at lakas sa paglikha ng
produkto at serbisyo.
Sa tao nakasalalay ang maayos
na paggamit ng likas na yaman
upang makamit ang tunay na
kaunlaran *
Ang mga nabanggit na yamang likas
ayhindi magiging kapaki-
pakinabang kung hindi ito lilinangin
at isasailalim sa prosesong nauukol
sa paglikha ng mga produktong
pang-industriya at pangkonsiyumer.
Sa puntong ito, nagiging mahalagang salik ng
produksiyon ang tao sapagkat siya ang gumagamit
ng lakas at nagpapaunlad sa mga yamang likas.
Kung wala ang mga magsasaka sino ang lilinang
ng lupain upang makapagprodyus ng bigas? Kung
wala ang mga mangingisda, sino ang manghuhuli
ng isdang inihahain sa hapag-kainan? Kung wala
ang mga minero, ano ang mangyayari sa iba’t
ibang industriyang nangangailangan.
POPULASYON
Ang POPULASYON ay tawag
sa bilang ng kabuuang dami ng
tao na naninirahan sa isang
partikular na lugar sa isang
takdang panahon
DEMOGRAPIYA – ang tawag
sa pag-aaral ng populasyon
AP7 module6 Q1.pptx
AP7 module6 Q1.pptx
PAANO
NAKAKAAPEKTO
ANG PAGBABAGO NG
POPULASYON SA
ISANG BANSA?
Bakit itinuturing na
mahalagang salik ang
yamang tao sa pag-
unlad ng isang
lipunan?
*
Isang mahalagang elemento ng bansa ang
populasyon. Ito ang kabuuang bilang ng taong
naninirahan sa isang particular na lugar,
rehiyon, o bansa. Nangunguna ang Asya sa may
pinakamaraming bilang ng tao sa boung
mundo.
Malaki ang bahaging ginagampanan ng
yamang tao sa pag-unlad ng isang bansa.
Tumutukoy ito sa bilang o pangkat ng tao na
may kakayahang maghanapbuhay upang mapa-
unlad ang sarili at ang lugar na kinabibilangan.
MGA INDIKASYON NG
PAG-UNLAD KAUGNAY
SA YAMANG TAO
Antas ng Paglaki ng Populasyon
Population Growth Rate
Komposisyon ng Populasyon
ayon sa Edad
- Batang Populasyon
0-14 taong gulang
- Matandang Populasyon
60 pataas
MAYROON BANG
MABUTING DULOT ANG
PAGKAKAROON NG BATA
O MATANDANG
POPULASYON?
Mga Dulot ng Pagkakaroon ng
Batang Populasyon:
1.Dadami ang lakas – paggawa sa
mga darating na panahon.
2.Mayroong hamon sa
pamahalaan na tugunan ang
pangangailangan ng kabataan
Mga Dulot ng Pagkakaroon ng
Matandang Populasyon
1. Pagkakaroon ng mabuting
kalagayan sa bansa (Japan)
2. Magkakaroon ng pagtaas ng
gastusin sa pangangailangang
medikal at benepisyo
Distribusyon ng Tao o Population
Density
Mga Salik sa Pagpili ng Paninirahan:
1. Pangkabuhayan
2. Klima
3. Topograpiya
4. Sitwasyong Panlipunan
5. Sitwasyong Politikal
Inaasahang Haba ng Buhay o Life
Expectancy
1. Taggutom
2. Digmaan
3. Karamdaman
4. malnutrisyon
Uri ng Hanapbuhay
AGRIKULTURA – pangunahing sektor
pang-ekonomiya sa Asya
Timog Asya - 75% sa mga mamamayan
ay nakatuon sa pagsasaka
Bigas, wheat, mani at tsaa (India at Sri
Lanka)
Timog-Silangang Asya – 50% an
sakahan ng palay
____________ 1. Mamamayan na may kakayahang
mag-hanapbuhay at makapag-ambag sa pag-unlad
ng bansa.
____________ 2. Bilang ng mga tao sa isang
partikular na lugar.
____________ 3.Karaniwang dami ng tao sa isang
kilometro kwadrado.
____________ 4. Uri ng populasyong mayroon ang
Asya ngayon.
____________ 5. Inaasahang haba ng buhay ng tao
sa isang bansa
PAGSUSULIT
____________ 6. Bansang may pinakamalaking
bilang ng populasyon sa Asya at maging sa mundo.
____________ 7. Magbigay ng isa sa mga salik sa
pagpili ng paninirahan.
____________ 8. Pangunahing sektor pang-
ekonomiya sa Asya
____________ 9. Mabuting dulot ng pagkakaroon
ng matandang populasyon.
____________ 10. Negatibong dulot ng
pagkakaroon ng batang populasyon.
____________ 11.Bansang may
pinakamalaking bilang ng densidad sa
populasyon.
12– 13Magbigay ng dalawang epekto ng
pagbabago ng populasyon sa isang bansa.
14 – 15 ipaliwanag ang kahalagahan ng
yamang tao sa pag-unlad ng isang lipunan.
Gumawa ng talahanayan ng mga sumusunod na indikasyon ng
pag-unlad:
TALAHANAYAN
Kahulugan/
Depinisyon
Kaugnayan sa
Pag-unlad
Bansa sa Asya
na may
pinakamataas
na bahagdan
(%) o bilang
Bansa sa Asya
na may
pinakamabab
a na
bahagdan (%)
o bilang
1. Bahagdan
ng Marunong
Bumasa at
Sumulat
2. GDP
3. Migrasyon
BAHAGDAN NG
MARUNONG
BUMASAAT
SUMULAT
Basic Literacy
– kakayahang bumasa at
sumulat
Functional Literacy
–may kakayahang bumasa at sumulat. Mayroon
ding kakayahan na unawain, gamitin, ang mga
impormasyong binasa at isinulat sa tahanan,
hanapbuhay at pamayanan.
LITERACY RATE
Batay sa Talahanayan 3.6
Anong bansa ang mayroong pinakamataas na
literacy rate?
NORTH KOREA – 100.0%
Anong bansa naman ang mayroong
pinakamababang literacy rate?
AFGHANISTAN – 28.1%
Gross Domestic Product (GDP) – panukat sa
pag-unlad ng bansa.
- Tumutukoy sa kabuuang halaga ng produkto sa
paglilingkod na ginawa sa loob ng bansa sa isang
tiyak na panahon.
GDP PER CAPITA
BAKIT BA
MAHALAGANG
INDIKASYON NG
KAUNLARAN NG
BANSAANG GDP PER
CAPITA?
Sa pagkuha ng GDP, madaling matutukoy ang:
• kalakasan ng ekonomiya ng bansa
• Average standard of living ng bawat kasapi ng
lipunan
• Madaling matukoy ang humihina at lumalakas na
ekonomiya ng isang bansa
GDP = EKONOMIYA
GDP = EKONOMIYA
MIGRASYON
ANO ANG DAHILAN NG
PAGKAKAROON NG
MIGRASYON?
DAHILAN NG
MIGRASYON
1. Pagkakataong mapaunlad ang
pamumuhay
2. Mataas na kita
3. Kalidad na edukasyon
4. Kondisyong politikal at
panlipunan
MIGRASYON
AP7 module6 Q1.pptx
ANO ANG EPEKTO NG
PAGTAAS NG BILANG NG
MGAMIGRANTE SA
KANILANG
PINAGMULANG BANSAAT
SABANSANG KANILANG
TINITIRHAN?
BRAIN DRAIN
BRAIN DRAIN ay ang
pangingibang bayan ng
mga mahuhusay at mga
talentadong tao sa ibang
bansa para maghanap ng
mas magandang trabaho
at mas mataas na antas
ng pamumuhay o
tahimik na kapaligiran.
Ang mga halimbawa ng dahilan na
nagtutulak sa mga tao para
mangibang bayan ay:
1. Mababang sweldo
2.Hindi kaayaayang kondisyon ng
pamumuhay at kakulangan ng bahay
etc.
3.Kakulangan ng kaayaayang
kondisyon ng trabaho. At iba pa.
HUMAN DEVELOPMENT
INDEX
ANG LAKAS PAGGAWA O LABOR FORCE
ay ang mamamayan na may edad na 15
pataas na may sapat nang lakas,
kasanayan, at maturity upang aktibong
makilahok sa mga gawaing
pamproduksiyon ng bansa.
United Nations Development
Programme (UNDP)
Sinusukat ang kaunlaran
ng bansa batay sa
kakayahan ng lakas –
paggawa ng bansa
INAASAHANG
HABA NG
BUHAY
AVERAGE
YEARS OF
SCHOOLING
EXPECTED
YEARS OF
SCHOOLING
GNI PER CAPITA
EDUKASYON
ANTAS NG
PAMUMUHAY
INDIKADOR PANUKAT
1.Very High Human
Development
2.High Human
Development 3.Medium
Human
Development
4.Low Human Development
PAGPAPANGKAT NG MGABANSA
AYON SAHUMAN DEVELOPMENT
REPORT
AP7 module6 Q1.pptx
KASARIANAT
GENDER
INEQUALITY
INDEX
ANO ANG OPINYON NINYO SA
USAPING “SAME SEX
MARRIAGE”?
MATERNAL
MORTALITY
RATIO
ADOLESCENT
FERTILITY
RATE
PARLIAMENTARY
REPRESENTATION
EDUCATIONAL
ATTAINMENT
WOMEN
EMPOWERMENT
HANAPBUHAY
INDIKADOR PANUKAT
LABOR FORCE
PARTICIPATION
MULTIDIMENSIONAL
POVERTY INDEX
(MPI)
AP7 module6 Q1.pptx
Gumawa ng “Song Adaptation” tungkol sa
suliranin ng mundo sa kahirapan at kung
papaano ito matutugunan.
- Isang Verse at Korus
- Gawin ito sa loob ng 15 minuto lamang
GAWAIN
NILALAMAN – 30
PRESENTASYON – 30
ORGANISASYON – 20
KOOPERASYON – 20
RUBRICS
PAGKUHA NG MGA BILANG
AT RATE NG MGA
INDIKASYON SA PAG-
UNLAD NA KAUGNAY SA
YAMANG TAO
A.BEGINNING V
ALUE OF POPULATION -
END VALUE OF POPULATION = NO. OF
POPULATION
B.NO. OF POPULATION / BEGINNING VALUE
OF POP. = RATE OF GROWTH IN DECIMALS
C. RATE GROWTH IN DECIMALS X
100
=
POPULATION GROWTH RATE
A.) Population Growth Rate
GIVEN
AP7 module6 Q1.pptx
275,000 - 150,000 = 125,000
POPULATION GROWTH RATE
NO. OF POPULATION
TOTAL NO. OF AREA (KM2)
GDP = KONSUMO (C) + PUHUNAN (I) + (GASTUSIN NG
PAMAHALAAN) (G) + [MGA INILUWAS (X) -
MGA INANGKAT (M)]
GDP = C + I + G + (X-M)
x 100
D =
AP7 module6 Q1.pptx
GAWAIN
1. Kunin ang population growth rate ng
bansang Japan sa taong 2013.
DATOS: BILANG NG TAO SAPAGSISIMULA NG
TAON = 86,050,800/ 156,400,123
BILANG NG TAO SAPAGTATAPOS NG TAON
= 90, 100,910/165,500,000
2. Kunin ang population growth rate ng
bansang South Korea sa taong 2011.
DATOS:
Beginning value of population (BVP)
= 48, 870,456
End value of population (EVP)
= 50,423,955
at ang Densidad ng Populasyon nito sa sukat na
99, 538 kilometro kwadrado
3. Ang bansang Qatar ang pinakamayamang
bansa sa buong daigdig sa taong 2013 ayon sa
IMF kung pagbabasehan ang per capita nito.
Kunin ang GDP per capita ng bansa gamit
ang mga sumusunod na datos:
Consumption $ 2,190,000
Investment $ 1,198,000
Gov’t spending $ 3,230,770
Export $ 5,008, 320
Import $ 1,708,170
1. Isulat ang solusyon ng pagkuha ng bilang
o rate ng indikasyon
2. Huwag isali ang NEGATIVE signs sa
pagkuha ng sagot
3. Lagyan ng mga simbolo o signs
ang sagot: PGR (%), GDP ($
o ₱)
4. Sapagkuha ng PGR, hanggang 2 decimal
RULES
AP7 module6 Q1.pptx
MGA SAGOT:
1. DATOS:
Bilang ng tao sa pagsisimula ng taong
= 86,050,800
End value of population = 90, 100,910
P = 𝑩𝑽 −𝑬𝑽
X 100 P = 𝟖𝟔,𝟎𝟓𝟎,𝟖𝟎𝟎−𝟗𝟎,𝟏𝟎𝟎,𝟗𝟏𝟎
X 100
P =
𝑩𝑽
𝟒,𝟎𝟓𝟎,𝟏𝟏𝟎
𝟖𝟔,𝟎𝟓𝟎,𝟖𝟎𝟎
X 100
P = 4.7066
𝟖𝟔,𝟎𝟓𝟎,𝟖𝟎𝟎
P = 0.0470665 X 100
P = 4.71%
2. DATOS:
BVP = 48, 870,456
EVP = 50,423,955 P =
𝟒𝟖,𝟖𝟕𝟎,𝟒𝟓𝟔−𝟓𝟎,𝟒𝟐𝟑,𝟗𝟓𝟓
𝟒𝟖,𝟖𝟕𝟎,𝟒𝟓𝟔
X 100
P =
𝟏,𝟓𝟓𝟑,𝟒𝟗𝟗
𝟒𝟖,𝟖𝟕𝟎,𝟒𝟓𝟔
X 100
P = 3.17881
P = 0.031788101 X 100
P = 3.18%
at ang Densidad ng Populasyon nito sa sukat na
99, 538 kilometro kwadrado
D = 𝟓𝟎,𝟒𝟐𝟑,𝟗𝟓𝟓
X 100
𝟗𝟗,𝟓𝟑𝟖 𝒌𝒎𝟐
D = 50,657.99 D = 50,658
3. Datos
GDP = C+I+G+ (X-M)
Consumption $ 2,190,000
Investment $ 1,198,000
Gov’t spending $ 3,230,770
Export $ 5,008, 320
Import $ 1,708,170
GDP = $ 2,190,000 + $ 1,198,000 + $ 3,230,770 +
($ 5,008, 320 - $ 1,708,170)
=$ 2,190,000 + $ 1,198,000 + $ 3,230,770 + 3300150
GDP = $ 9,918,920
AP7 module6 Q1.pptx
ISIP, HAMUNIN
PAHINA 85 - 88
SAGUTAN ANG MGAGAWAIN SALOOB
LAMANG NG 15 MINUTO:
A. PAGTATAPAT-TAPAT
B. PAGTUKOY SABANSANG ASYANO
D. POSITIVE – NEGATIVE
PART II.
1. Kunin ang population growth rate
ng bansang Bhutan sa taong 2014.
DATOS:
Beginning value of population (BVP)
= 78,560,321
End value of population (EVP)
= 79,002,543
2.Kunin din ang Densidad ng Populasyon nito sa sukat na
75,105 kilometro kwadrado at gamit ang bilang ng tao sa
pagtatapos ng taon.
3. Kunin ang GDP per capita ng bansang
Yemen gamit ang mga sumusunod na datos:
Consumption $ 3,500,456
Investment $ 1,531,050
Gov’t spending $ 2,456,120
Export $ 4,899,112
Import $ 2,500,341
5
MINUTO
PAGBABALIK-ARALPARA SA
UNANGMARKAHANGPAGSUSULIT
AP7 module6 Q1.pptx
AP7 module6 Q1.pptx
AP7 module6 Q1.pptx
AP7 module6 Q1.pptx
Paano nakakaapekto
ang pagbabago ng GDP
per capita sa ekonomiya
ng bansa?
Ano-ano pa ang
mga salik sa pag-
unlad batay sa
iyong palagay?

More Related Content

What's hot

Katangiang pisikal ng mga rehiyon sa asya
Katangiang pisikal ng mga rehiyon sa asyaKatangiang pisikal ng mga rehiyon sa asya
Katangiang pisikal ng mga rehiyon sa asya
Jared Ram Juezan
 
Yamang Tao sa Asya
Yamang Tao sa AsyaYamang Tao sa Asya
Yamang Tao sa Asya
Bhickoy Delos Reyes
 
Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya
Mga Sinaunang Kababaihan sa AsyaMga Sinaunang Kababaihan sa Asya
Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya
Karen Mae Lee
 
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptx
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptxImplikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptx
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptx
JhimarJurado2
 
Mga Paniniwala at Kaugalian ng mga Sinaunang Asyano
Mga Paniniwala at Kaugalian ng mga Sinaunang AsyanoMga Paniniwala at Kaugalian ng mga Sinaunang Asyano
Mga Paniniwala at Kaugalian ng mga Sinaunang Asyano
Irral Jano
 
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
RJBalladares
 
HEOGRAPIYANG PANTAO ( wika) A.P. Grade 9
HEOGRAPIYANG PANTAO ( wika) A.P. Grade 9HEOGRAPIYANG PANTAO ( wika) A.P. Grade 9
HEOGRAPIYANG PANTAO ( wika) A.P. Grade 9
arme9867
 
Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)
Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)
Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)
GinoongVerRamos
 
Mga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang Tao
Mga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang TaoMga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang Tao
Mga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang Tao
Jess Aguilon
 
Araling Panlipunan 7 Quarter 1: Week 3
Araling Panlipunan 7 Quarter 1: Week 3 Araling Panlipunan 7 Quarter 1: Week 3
Araling Panlipunan 7 Quarter 1: Week 3
Jan Vincent Arnosa
 
Pangkat Etnolingguwistiko sa Asya
Pangkat Etnolingguwistiko sa AsyaPangkat Etnolingguwistiko sa Asya
Pangkat Etnolingguwistiko sa Asya
Bhickoy Delos Reyes
 
AP 7 Lesson no. 19: Nasyonalismo sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 19: Nasyonalismo sa Kanlurang at Timog AsyaAP 7 Lesson no. 19: Nasyonalismo sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 19: Nasyonalismo sa Kanlurang at Timog Asya
Juan Miguel Palero
 
KABIHASNAN AT SIBILISASYON.pptx
KABIHASNAN AT SIBILISASYON.pptxKABIHASNAN AT SIBILISASYON.pptx
KABIHASNAN AT SIBILISASYON.pptx
RoscelleCarlosRoxasP
 
Katangiang Pisikal ng Asya
Katangiang Pisikal ng AsyaKatangiang Pisikal ng Asya
Katangiang Pisikal ng Asya
edmond84
 
Mga Bansa sa Bawat Rehiyon ng Asya
Mga Bansa sa Bawat Rehiyon ng AsyaMga Bansa sa Bawat Rehiyon ng Asya
Mga Bansa sa Bawat Rehiyon ng Asya
Maybel Din
 
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentationAralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
Mark Bryan Ulalan
 
Mga Relihiyon sa Asya
Mga Relihiyon sa AsyaMga Relihiyon sa Asya
Mga Relihiyon sa Asya
edmond84
 
Grade 8: Araling Panlipunan Modyul 2: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Grade 8: Araling Panlipunan Modyul 2: Mga Sinaunang Kabihasnan sa AsyaGrade 8: Araling Panlipunan Modyul 2: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Grade 8: Araling Panlipunan Modyul 2: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Niño Caindoy
 
ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA LAMBAK NG TIGRIS-EUPHRATES
ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA LAMBAK NG TIGRIS-EUPHRATESANG SINAUNANG KABIHASNAN SA LAMBAK NG TIGRIS-EUPHRATES
ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA LAMBAK NG TIGRIS-EUPHRATES
Ritchell Aissa Caldea
 

What's hot (20)

Katangiang pisikal ng mga rehiyon sa asya
Katangiang pisikal ng mga rehiyon sa asyaKatangiang pisikal ng mga rehiyon sa asya
Katangiang pisikal ng mga rehiyon sa asya
 
Yamang Tao sa Asya
Yamang Tao sa AsyaYamang Tao sa Asya
Yamang Tao sa Asya
 
Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya
Mga Sinaunang Kababaihan sa AsyaMga Sinaunang Kababaihan sa Asya
Mga Sinaunang Kababaihan sa Asya
 
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptx
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptxImplikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptx
Implikasyon ng Likas na Yaman sa Pamumuhay ng.pptx
 
Mga Paniniwala at Kaugalian ng mga Sinaunang Asyano
Mga Paniniwala at Kaugalian ng mga Sinaunang AsyanoMga Paniniwala at Kaugalian ng mga Sinaunang Asyano
Mga Paniniwala at Kaugalian ng mga Sinaunang Asyano
 
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
Kaugnayan ng Iba't Ibang Ideolohiya sa pag-usbong ng Nasyonalismo at kilusang...
 
HEOGRAPIYANG PANTAO ( wika) A.P. Grade 9
HEOGRAPIYANG PANTAO ( wika) A.P. Grade 9HEOGRAPIYANG PANTAO ( wika) A.P. Grade 9
HEOGRAPIYANG PANTAO ( wika) A.P. Grade 9
 
Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)
Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)
Ap 7 q1-module-4_implikasyon-ng-llikas-na-yaman-ng-asya-reformatted (1)
 
Mga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang Tao
Mga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang TaoMga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang Tao
Mga Yugto ng Pag Unlad ng Kultura ng mga Unang Tao
 
Indus 2
Indus 2Indus 2
Indus 2
 
Araling Panlipunan 7 Quarter 1: Week 3
Araling Panlipunan 7 Quarter 1: Week 3 Araling Panlipunan 7 Quarter 1: Week 3
Araling Panlipunan 7 Quarter 1: Week 3
 
Pangkat Etnolingguwistiko sa Asya
Pangkat Etnolingguwistiko sa AsyaPangkat Etnolingguwistiko sa Asya
Pangkat Etnolingguwistiko sa Asya
 
AP 7 Lesson no. 19: Nasyonalismo sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 19: Nasyonalismo sa Kanlurang at Timog AsyaAP 7 Lesson no. 19: Nasyonalismo sa Kanlurang at Timog Asya
AP 7 Lesson no. 19: Nasyonalismo sa Kanlurang at Timog Asya
 
KABIHASNAN AT SIBILISASYON.pptx
KABIHASNAN AT SIBILISASYON.pptxKABIHASNAN AT SIBILISASYON.pptx
KABIHASNAN AT SIBILISASYON.pptx
 
Katangiang Pisikal ng Asya
Katangiang Pisikal ng AsyaKatangiang Pisikal ng Asya
Katangiang Pisikal ng Asya
 
Mga Bansa sa Bawat Rehiyon ng Asya
Mga Bansa sa Bawat Rehiyon ng AsyaMga Bansa sa Bawat Rehiyon ng Asya
Mga Bansa sa Bawat Rehiyon ng Asya
 
Aralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentationAralin 1 powerpoint presentation
Aralin 1 powerpoint presentation
 
Mga Relihiyon sa Asya
Mga Relihiyon sa AsyaMga Relihiyon sa Asya
Mga Relihiyon sa Asya
 
Grade 8: Araling Panlipunan Modyul 2: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Grade 8: Araling Panlipunan Modyul 2: Mga Sinaunang Kabihasnan sa AsyaGrade 8: Araling Panlipunan Modyul 2: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya
Grade 8: Araling Panlipunan Modyul 2: Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya
 
ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA LAMBAK NG TIGRIS-EUPHRATES
ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA LAMBAK NG TIGRIS-EUPHRATESANG SINAUNANG KABIHASNAN SA LAMBAK NG TIGRIS-EUPHRATES
ANG SINAUNANG KABIHASNAN SA LAMBAK NG TIGRIS-EUPHRATES
 

Similar to AP7 module6 Q1.pptx

Aralin 4 yamang tao
Aralin 4 yamang taoAralin 4 yamang tao
Aralin 4 yamang tao
Aileen Ocampo
 
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng AsyaAP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
Juan Miguel Palero
 
OCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docxOCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docx
JoanBayangan1
 
OCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docxOCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docx
JoanBayangan1
 
Mga sektor pang ekonomiya
Mga sektor pang ekonomiyaMga sektor pang ekonomiya
Mga sektor pang ekonomiya
JENELOUH SIOCO
 
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptxPAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
ValDarylAnhao2
 
aralin20-konseptoatpalatandaanngpambansangkaunlaran-151230092547.pptx
aralin20-konseptoatpalatandaanngpambansangkaunlaran-151230092547.pptxaralin20-konseptoatpalatandaanngpambansangkaunlaran-151230092547.pptx
aralin20-konseptoatpalatandaanngpambansangkaunlaran-151230092547.pptx
ElvrisCanoneoRamos
 
Yamang tao ng asya
Yamang tao ng asyaYamang tao ng asya
Yamang tao ng asya
Paulyn Bajos
 
Yamang Tao at Kaunlaran.pptx
Yamang Tao at Kaunlaran.pptxYamang Tao at Kaunlaran.pptx
Yamang Tao at Kaunlaran.pptx
RinalynPadron
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
IvyGraceSuarezCalipe
 
MODULE 1_Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
MODULE 1_Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9MODULE 1_Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
MODULE 1_Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
IvyGraceSuarezCalipe
 
Ang populasyon ng urban at populasyong rural
Ang populasyon ng urban at populasyong ruralAng populasyon ng urban at populasyong rural
Ang populasyon ng urban at populasyong rural
Den Zkie
 
Q4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptx
Q4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptxQ4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptx
Q4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptx
arahalon
 
Yamang Tao ng Asya
Yamang Tao ng AsyaYamang Tao ng Asya
Yamang Tao ng Asya
edmond84
 
G9 Q4 W2 Pambansang-Kaunlaran Part 2.pptx
G9 Q4 W2 Pambansang-Kaunlaran Part 2.pptxG9 Q4 W2 Pambansang-Kaunlaran Part 2.pptx
G9 Q4 W2 Pambansang-Kaunlaran Part 2.pptx
KtBoPRonabio
 
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdfvdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
NiniaLoboPangilinan
 
Group 3 orchid suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
Group 3 orchid suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusuganGroup 3 orchid suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
Group 3 orchid suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
MAYURO NATIONAL HIGH SCHOOL
 
AP WEEK 1-8 Q4.pdf
AP WEEK 1-8 Q4.pdfAP WEEK 1-8 Q4.pdf
AP WEEK 1-8 Q4.pdf
Vleidy
 

Similar to AP7 module6 Q1.pptx (20)

Aralin 4 yamang tao
Aralin 4 yamang taoAralin 4 yamang tao
Aralin 4 yamang tao
 
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng AsyaAP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
AP 7 Lesson no. 3: Yamang Tao ng Asya
 
OCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docxOCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docx
 
OCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docxOCTOBER ARALIN DLL.docx
OCTOBER ARALIN DLL.docx
 
Mga sektor pang ekonomiya
Mga sektor pang ekonomiyaMga sektor pang ekonomiya
Mga sektor pang ekonomiya
 
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptxPAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
PAMBANSANG KAUNLARAN.pptx
 
aralin20-konseptoatpalatandaanngpambansangkaunlaran-151230092547.pptx
aralin20-konseptoatpalatandaanngpambansangkaunlaran-151230092547.pptxaralin20-konseptoatpalatandaanngpambansangkaunlaran-151230092547.pptx
aralin20-konseptoatpalatandaanngpambansangkaunlaran-151230092547.pptx
 
Yamang tao ng asya
Yamang tao ng asyaYamang tao ng asya
Yamang tao ng asya
 
Yamang Tao at Kaunlaran.pptx
Yamang Tao at Kaunlaran.pptxYamang Tao at Kaunlaran.pptx
Yamang Tao at Kaunlaran.pptx
 
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
Module 1_ Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
MODULE 1_Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
MODULE 1_Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9MODULE 1_Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
MODULE 1_Pambansang Kaunlaran-Aral-Pan 9
 
Aralin 3 AP 10
Aralin 3 AP 10Aralin 3 AP 10
Aralin 3 AP 10
 
Ang populasyon ng urban at populasyong rural
Ang populasyon ng urban at populasyong ruralAng populasyon ng urban at populasyong rural
Ang populasyon ng urban at populasyong rural
 
Q4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptx
Q4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptxQ4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptx
Q4-week-1-Day-1Mga-Palatandaan-ng-Pambansang-Kaunlaran.pptx
 
Yamang Tao ng Asya
Yamang Tao ng AsyaYamang Tao ng Asya
Yamang Tao ng Asya
 
G9 Q4 W2 Pambansang-Kaunlaran Part 2.pptx
G9 Q4 W2 Pambansang-Kaunlaran Part 2.pptxG9 Q4 W2 Pambansang-Kaunlaran Part 2.pptx
G9 Q4 W2 Pambansang-Kaunlaran Part 2.pptx
 
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdfvdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
vdocuments.mx_yamang-tao-ng-asya-58bc45dca3fdd.pdf
 
Group 3 orchid suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
Group 3 orchid suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusuganGroup 3 orchid suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
Group 3 orchid suliranin at isyung pampopulasyon at pangkalusugan
 
AP WEEK 1-8 Q4.pdf
AP WEEK 1-8 Q4.pdfAP WEEK 1-8 Q4.pdf
AP WEEK 1-8 Q4.pdf
 
AP/ 8-NARRA/grupong yemen
AP/ 8-NARRA/grupong yemenAP/ 8-NARRA/grupong yemen
AP/ 8-NARRA/grupong yemen
 

More from JhimarPeredoJurado

WEEK 1.docx..............................................
WEEK 1.docx..............................................WEEK 1.docx..............................................
WEEK 1.docx..............................................
JhimarPeredoJurado
 
DIANA ucsp-group-4-module.........-6.pptx
DIANA ucsp-group-4-module.........-6.pptxDIANA ucsp-group-4-module.........-6.pptx
DIANA ucsp-group-4-module.........-6.pptx
JhimarPeredoJurado
 
Diana MODULE-5.pptx......................
Diana MODULE-5.pptx......................Diana MODULE-5.pptx......................
Diana MODULE-5.pptx......................
JhimarPeredoJurado
 
Diana MODULE-3-UCSP.pptx............................
Diana MODULE-3-UCSP.pptx............................Diana MODULE-3-UCSP.pptx............................
Diana MODULE-3-UCSP.pptx............................
JhimarPeredoJurado
 
Diana Module-3group-2.pptx................................
Diana Module-3group-2.pptx................................Diana Module-3group-2.pptx................................
Diana Module-3group-2.pptx................................
JhimarPeredoJurado
 
ARTS 9 1ST QUARTER part3.............pptx
ARTS 9 1ST QUARTER part3.............pptxARTS 9 1ST QUARTER part3.............pptx
ARTS 9 1ST QUARTER part3.............pptx
JhimarPeredoJurado
 
9 Arts Quarter IV - part 2...........pptx
9 Arts Quarter IV - part 2...........pptx9 Arts Quarter IV - part 2...........pptx
9 Arts Quarter IV - part 2...........pptx
JhimarPeredoJurado
 
9 Arts Quarter IV - part 1............pptx
9 Arts Quarter IV - part 1............pptx9 Arts Quarter IV - part 1............pptx
9 Arts Quarter IV - part 1............pptx
JhimarPeredoJurado
 
ang kultura buhay asyano SUMMARY MODYUL 3
ang kultura buhay asyano SUMMARY MODYUL 3ang kultura buhay asyano SUMMARY MODYUL 3
ang kultura buhay asyano SUMMARY MODYUL 3
JhimarPeredoJurado
 
Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal activity.pptx
Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal activity.pptxAralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal activity.pptx
Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal activity.pptx
JhimarPeredoJurado
 
arts9 q2.pptx
arts9 q2.pptxarts9 q2.pptx
arts9 q2.pptx
JhimarPeredoJurado
 
ART DURING THE RENAISSANCE AND BAROQUE PERIODS.pptx
ART DURING THE RENAISSANCE AND BAROQUE PERIODS.pptxART DURING THE RENAISSANCE AND BAROQUE PERIODS.pptx
ART DURING THE RENAISSANCE AND BAROQUE PERIODS.pptx
JhimarPeredoJurado
 
Copy of Q3-PPT-Health9 (Basic of First Aid).pptx
Copy of Q3-PPT-Health9 (Basic of First Aid).pptxCopy of Q3-PPT-Health9 (Basic of First Aid).pptx
Copy of Q3-PPT-Health9 (Basic of First Aid).pptx
JhimarPeredoJurado
 
ang kultura buhay asyano.pdf
ang kultura buhay asyano.pdfang kultura buhay asyano.pdf
ang kultura buhay asyano.pdf
JhimarPeredoJurado
 
AP4.ppt
AP4.pptAP4.ppt
Kab. 3 Mga Unang Kabihasnan.ppt
Kab. 3 Mga Unang Kabihasnan.pptKab. 3 Mga Unang Kabihasnan.ppt
Kab. 3 Mga Unang Kabihasnan.ppt
JhimarPeredoJurado
 
Ang sibilisasyong Tsino.ppt
Ang sibilisasyong Tsino.pptAng sibilisasyong Tsino.ppt
Ang sibilisasyong Tsino.ppt
JhimarPeredoJurado
 
Ang sibilisasyong Ehipto.ppt
Ang sibilisasyong Ehipto.pptAng sibilisasyong Ehipto.ppt
Ang sibilisasyong Ehipto.ppt
JhimarPeredoJurado
 
Ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Himagsikang Amerikano at Pranses.ppt
Ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Himagsikang Amerikano at Pranses.pptAng Rebolusyong Pangkaisipan sa Himagsikang Amerikano at Pranses.ppt
Ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Himagsikang Amerikano at Pranses.ppt
JhimarPeredoJurado
 

More from JhimarPeredoJurado (20)

WEEK 1.docx..............................................
WEEK 1.docx..............................................WEEK 1.docx..............................................
WEEK 1.docx..............................................
 
DIANA ucsp-group-4-module.........-6.pptx
DIANA ucsp-group-4-module.........-6.pptxDIANA ucsp-group-4-module.........-6.pptx
DIANA ucsp-group-4-module.........-6.pptx
 
Diana MODULE-5.pptx......................
Diana MODULE-5.pptx......................Diana MODULE-5.pptx......................
Diana MODULE-5.pptx......................
 
Diana MODULE-3-UCSP.pptx............................
Diana MODULE-3-UCSP.pptx............................Diana MODULE-3-UCSP.pptx............................
Diana MODULE-3-UCSP.pptx............................
 
Diana Module-3group-2.pptx................................
Diana Module-3group-2.pptx................................Diana Module-3group-2.pptx................................
Diana Module-3group-2.pptx................................
 
ARTS 9 1ST QUARTER part3.............pptx
ARTS 9 1ST QUARTER part3.............pptxARTS 9 1ST QUARTER part3.............pptx
ARTS 9 1ST QUARTER part3.............pptx
 
9 Arts Quarter IV - part 2...........pptx
9 Arts Quarter IV - part 2...........pptx9 Arts Quarter IV - part 2...........pptx
9 Arts Quarter IV - part 2...........pptx
 
9 Arts Quarter IV - part 1............pptx
9 Arts Quarter IV - part 1............pptx9 Arts Quarter IV - part 1............pptx
9 Arts Quarter IV - part 1............pptx
 
ang kultura buhay asyano SUMMARY MODYUL 3
ang kultura buhay asyano SUMMARY MODYUL 3ang kultura buhay asyano SUMMARY MODYUL 3
ang kultura buhay asyano SUMMARY MODYUL 3
 
Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal activity.pptx
Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal activity.pptxAralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal activity.pptx
Aralin_1_Ang_Katangiang_Pisikal activity.pptx
 
arts9 q2.pptx
arts9 q2.pptxarts9 q2.pptx
arts9 q2.pptx
 
ART DURING THE RENAISSANCE AND BAROQUE PERIODS.pptx
ART DURING THE RENAISSANCE AND BAROQUE PERIODS.pptxART DURING THE RENAISSANCE AND BAROQUE PERIODS.pptx
ART DURING THE RENAISSANCE AND BAROQUE PERIODS.pptx
 
Copy of Q3-PPT-Health9 (Basic of First Aid).pptx
Copy of Q3-PPT-Health9 (Basic of First Aid).pptxCopy of Q3-PPT-Health9 (Basic of First Aid).pptx
Copy of Q3-PPT-Health9 (Basic of First Aid).pptx
 
table of spec..doc
table of spec..doctable of spec..doc
table of spec..doc
 
ang kultura buhay asyano.pdf
ang kultura buhay asyano.pdfang kultura buhay asyano.pdf
ang kultura buhay asyano.pdf
 
AP4.ppt
AP4.pptAP4.ppt
AP4.ppt
 
Kab. 3 Mga Unang Kabihasnan.ppt
Kab. 3 Mga Unang Kabihasnan.pptKab. 3 Mga Unang Kabihasnan.ppt
Kab. 3 Mga Unang Kabihasnan.ppt
 
Ang sibilisasyong Tsino.ppt
Ang sibilisasyong Tsino.pptAng sibilisasyong Tsino.ppt
Ang sibilisasyong Tsino.ppt
 
Ang sibilisasyong Ehipto.ppt
Ang sibilisasyong Ehipto.pptAng sibilisasyong Ehipto.ppt
Ang sibilisasyong Ehipto.ppt
 
Ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Himagsikang Amerikano at Pranses.ppt
Ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Himagsikang Amerikano at Pranses.pptAng Rebolusyong Pangkaisipan sa Himagsikang Amerikano at Pranses.ppt
Ang Rebolusyong Pangkaisipan sa Himagsikang Amerikano at Pranses.ppt
 

Recently uploaded

Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
LorenzJoyImperial2
 
Uri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdf
Uri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdfUri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdf
Uri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdf
triciamaeareniego
 
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
RossAntonius
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
Mack943419
 
DLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang Tekbok
DLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang TekbokDLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang Tekbok
DLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang Tekbok
justine894235
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
MaximoLace1
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MarjorieBaylon2
 
Elemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptx
Elemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptxElemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptx
Elemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptx
EricaDeCastro2
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Mack943419
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
Just Passing By
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
DEBBIEMANAOIS2
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
Just Passing By
 
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docxS3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
RustomBelandres
 

Recently uploaded (13)

Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptxMga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
Mga Katangian dapat taglayin ng Akademikong Pagsulat.pptx
 
Uri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdf
Uri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdfUri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdf
Uri ng Balita Ayon sa Pagtatalakay ng Paksa.pdf.pdf
 
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
ESP6 - Week1 - Pagsusuri nang Mabuti sa mga Bagay na may Kinalaman sa Sarili ...
 
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptxMODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
MODYUL 5 GRADE 7 isip at kilos loob.pptx
 
DLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang Tekbok
DLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang TekbokDLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang Tekbok
DLL(WEEK8)in Filipino sa Piling Larang Tekbok
 
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDBLesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
Lesson 13- 14 Filipino 3CJSBDJSBSJASDASHJSKJDB
 
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
MATATAG-FILIPINO-CG-Grade 4 and grade 7 2024-2025
 
Elemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptx
Elemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptxElemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptx
Elemento ng Pagkabansa Grade 4 ap...pptx
 
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
Araling Panlipunan 7 Ikalawang Markahan.
 
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
MATATAG CURRICULUM UNPACKING SAMPLE IN AP 7
 
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
LE_FILIPINO 7 matatag curriculum/ deped1
 
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
MATATAG LESSON PLAN IN ARALING PANLIPUNAN 7
 
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docxS3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
S3_2024_VALUES-ED_JHS-INSET-GROUP-WORKSHOP-OUTPUT-TEMPLATES_-1.docx
 

AP7 module6 Q1.pptx

 • 1. Gumawa ng pigura ng tao at magtala ng hindi bababa sa limang mga katangian na dapat taglayin nito upang makatulong sa pag-unlad ng lipunan. GAWAIN
 • 7. YAMANG TAO - Tumutukoy ito sa bilang o pangkat ng tao na may kakayahang maghanapbuhay upang mapa-unlad ang sarili at ang lugar na kinabibilangan.
 • 8. Ang Yamang Tao ay gumagamit ng talino, kakayahan, kasanayan, abilidad at lakas sa paglikha ng produkto at serbisyo. Sa tao nakasalalay ang maayos na paggamit ng likas na yaman upang makamit ang tunay na kaunlaran *
 • 9. Ang mga nabanggit na yamang likas ayhindi magiging kapaki- pakinabang kung hindi ito lilinangin at isasailalim sa prosesong nauukol sa paglikha ng mga produktong pang-industriya at pangkonsiyumer.
 • 10. Sa puntong ito, nagiging mahalagang salik ng produksiyon ang tao sapagkat siya ang gumagamit ng lakas at nagpapaunlad sa mga yamang likas. Kung wala ang mga magsasaka sino ang lilinang ng lupain upang makapagprodyus ng bigas? Kung wala ang mga mangingisda, sino ang manghuhuli ng isdang inihahain sa hapag-kainan? Kung wala ang mga minero, ano ang mangyayari sa iba’t ibang industriyang nangangailangan.
 • 12. Ang POPULASYON ay tawag sa bilang ng kabuuang dami ng tao na naninirahan sa isang partikular na lugar sa isang takdang panahon DEMOGRAPIYA – ang tawag sa pag-aaral ng populasyon
 • 16. Bakit itinuturing na mahalagang salik ang yamang tao sa pag- unlad ng isang lipunan? *
 • 17. Isang mahalagang elemento ng bansa ang populasyon. Ito ang kabuuang bilang ng taong naninirahan sa isang particular na lugar, rehiyon, o bansa. Nangunguna ang Asya sa may pinakamaraming bilang ng tao sa boung mundo. Malaki ang bahaging ginagampanan ng yamang tao sa pag-unlad ng isang bansa. Tumutukoy ito sa bilang o pangkat ng tao na may kakayahang maghanapbuhay upang mapa- unlad ang sarili at ang lugar na kinabibilangan.
 • 18. MGA INDIKASYON NG PAG-UNLAD KAUGNAY SA YAMANG TAO
 • 19. Antas ng Paglaki ng Populasyon Population Growth Rate Komposisyon ng Populasyon ayon sa Edad - Batang Populasyon 0-14 taong gulang - Matandang Populasyon 60 pataas
 • 20. MAYROON BANG MABUTING DULOT ANG PAGKAKAROON NG BATA O MATANDANG POPULASYON?
 • 21. Mga Dulot ng Pagkakaroon ng Batang Populasyon: 1.Dadami ang lakas – paggawa sa mga darating na panahon. 2.Mayroong hamon sa pamahalaan na tugunan ang pangangailangan ng kabataan
 • 22. Mga Dulot ng Pagkakaroon ng Matandang Populasyon 1. Pagkakaroon ng mabuting kalagayan sa bansa (Japan) 2. Magkakaroon ng pagtaas ng gastusin sa pangangailangang medikal at benepisyo
 • 23. Distribusyon ng Tao o Population Density Mga Salik sa Pagpili ng Paninirahan: 1. Pangkabuhayan 2. Klima 3. Topograpiya 4. Sitwasyong Panlipunan 5. Sitwasyong Politikal
 • 24. Inaasahang Haba ng Buhay o Life Expectancy 1. Taggutom 2. Digmaan 3. Karamdaman 4. malnutrisyon
 • 25. Uri ng Hanapbuhay AGRIKULTURA – pangunahing sektor pang-ekonomiya sa Asya Timog Asya - 75% sa mga mamamayan ay nakatuon sa pagsasaka Bigas, wheat, mani at tsaa (India at Sri Lanka) Timog-Silangang Asya – 50% an sakahan ng palay
 • 26. ____________ 1. Mamamayan na may kakayahang mag-hanapbuhay at makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa. ____________ 2. Bilang ng mga tao sa isang partikular na lugar. ____________ 3.Karaniwang dami ng tao sa isang kilometro kwadrado. ____________ 4. Uri ng populasyong mayroon ang Asya ngayon. ____________ 5. Inaasahang haba ng buhay ng tao sa isang bansa PAGSUSULIT
 • 27. ____________ 6. Bansang may pinakamalaking bilang ng populasyon sa Asya at maging sa mundo. ____________ 7. Magbigay ng isa sa mga salik sa pagpili ng paninirahan. ____________ 8. Pangunahing sektor pang- ekonomiya sa Asya ____________ 9. Mabuting dulot ng pagkakaroon ng matandang populasyon. ____________ 10. Negatibong dulot ng pagkakaroon ng batang populasyon.
 • 28. ____________ 11.Bansang may pinakamalaking bilang ng densidad sa populasyon. 12– 13Magbigay ng dalawang epekto ng pagbabago ng populasyon sa isang bansa. 14 – 15 ipaliwanag ang kahalagahan ng yamang tao sa pag-unlad ng isang lipunan.
 • 29. Gumawa ng talahanayan ng mga sumusunod na indikasyon ng pag-unlad: TALAHANAYAN Kahulugan/ Depinisyon Kaugnayan sa Pag-unlad Bansa sa Asya na may pinakamataas na bahagdan (%) o bilang Bansa sa Asya na may pinakamabab a na bahagdan (%) o bilang 1. Bahagdan ng Marunong Bumasa at Sumulat 2. GDP 3. Migrasyon
 • 31. Basic Literacy – kakayahang bumasa at sumulat Functional Literacy –may kakayahang bumasa at sumulat. Mayroon ding kakayahan na unawain, gamitin, ang mga impormasyong binasa at isinulat sa tahanan, hanapbuhay at pamayanan. LITERACY RATE
 • 32. Batay sa Talahanayan 3.6 Anong bansa ang mayroong pinakamataas na literacy rate? NORTH KOREA – 100.0% Anong bansa naman ang mayroong pinakamababang literacy rate? AFGHANISTAN – 28.1%
 • 33. Gross Domestic Product (GDP) – panukat sa pag-unlad ng bansa. - Tumutukoy sa kabuuang halaga ng produkto sa paglilingkod na ginawa sa loob ng bansa sa isang tiyak na panahon. GDP PER CAPITA
 • 34. BAKIT BA MAHALAGANG INDIKASYON NG KAUNLARAN NG BANSAANG GDP PER CAPITA?
 • 35. Sa pagkuha ng GDP, madaling matutukoy ang: • kalakasan ng ekonomiya ng bansa • Average standard of living ng bawat kasapi ng lipunan • Madaling matukoy ang humihina at lumalakas na ekonomiya ng isang bansa GDP = EKONOMIYA GDP = EKONOMIYA
 • 37. ANO ANG DAHILAN NG PAGKAKAROON NG MIGRASYON?
 • 38. DAHILAN NG MIGRASYON 1. Pagkakataong mapaunlad ang pamumuhay 2. Mataas na kita 3. Kalidad na edukasyon 4. Kondisyong politikal at panlipunan
 • 41. ANO ANG EPEKTO NG PAGTAAS NG BILANG NG MGAMIGRANTE SA KANILANG PINAGMULANG BANSAAT SABANSANG KANILANG TINITIRHAN?
 • 42. BRAIN DRAIN BRAIN DRAIN ay ang pangingibang bayan ng mga mahuhusay at mga talentadong tao sa ibang bansa para maghanap ng mas magandang trabaho at mas mataas na antas ng pamumuhay o tahimik na kapaligiran.
 • 43. Ang mga halimbawa ng dahilan na nagtutulak sa mga tao para mangibang bayan ay: 1. Mababang sweldo 2.Hindi kaayaayang kondisyon ng pamumuhay at kakulangan ng bahay etc. 3.Kakulangan ng kaayaayang kondisyon ng trabaho. At iba pa.
 • 45. ANG LAKAS PAGGAWA O LABOR FORCE ay ang mamamayan na may edad na 15 pataas na may sapat nang lakas, kasanayan, at maturity upang aktibong makilahok sa mga gawaing pamproduksiyon ng bansa.
 • 46. United Nations Development Programme (UNDP) Sinusukat ang kaunlaran ng bansa batay sa kakayahan ng lakas – paggawa ng bansa
 • 47. INAASAHANG HABA NG BUHAY AVERAGE YEARS OF SCHOOLING EXPECTED YEARS OF SCHOOLING GNI PER CAPITA EDUKASYON ANTAS NG PAMUMUHAY INDIKADOR PANUKAT
 • 48. 1.Very High Human Development 2.High Human Development 3.Medium Human Development 4.Low Human Development PAGPAPANGKAT NG MGABANSA AYON SAHUMAN DEVELOPMENT REPORT
 • 51. ANO ANG OPINYON NINYO SA USAPING “SAME SEX MARRIAGE”?
 • 55. Gumawa ng “Song Adaptation” tungkol sa suliranin ng mundo sa kahirapan at kung papaano ito matutugunan. - Isang Verse at Korus - Gawin ito sa loob ng 15 minuto lamang GAWAIN
 • 56. NILALAMAN – 30 PRESENTASYON – 30 ORGANISASYON – 20 KOOPERASYON – 20 RUBRICS
 • 57. PAGKUHA NG MGA BILANG AT RATE NG MGA INDIKASYON SA PAG- UNLAD NA KAUGNAY SA YAMANG TAO
 • 58. A.BEGINNING V ALUE OF POPULATION - END VALUE OF POPULATION = NO. OF POPULATION B.NO. OF POPULATION / BEGINNING VALUE OF POP. = RATE OF GROWTH IN DECIMALS C. RATE GROWTH IN DECIMALS X 100 = POPULATION GROWTH RATE A.) Population Growth Rate
 • 59. GIVEN
 • 61. 275,000 - 150,000 = 125,000
 • 63. NO. OF POPULATION TOTAL NO. OF AREA (KM2) GDP = KONSUMO (C) + PUHUNAN (I) + (GASTUSIN NG PAMAHALAAN) (G) + [MGA INILUWAS (X) - MGA INANGKAT (M)] GDP = C + I + G + (X-M) x 100 D =
 • 65. GAWAIN 1. Kunin ang population growth rate ng bansang Japan sa taong 2013. DATOS: BILANG NG TAO SAPAGSISIMULA NG TAON = 86,050,800/ 156,400,123 BILANG NG TAO SAPAGTATAPOS NG TAON = 90, 100,910/165,500,000
 • 66. 2. Kunin ang population growth rate ng bansang South Korea sa taong 2011. DATOS: Beginning value of population (BVP) = 48, 870,456 End value of population (EVP) = 50,423,955 at ang Densidad ng Populasyon nito sa sukat na 99, 538 kilometro kwadrado
 • 67. 3. Ang bansang Qatar ang pinakamayamang bansa sa buong daigdig sa taong 2013 ayon sa IMF kung pagbabasehan ang per capita nito. Kunin ang GDP per capita ng bansa gamit ang mga sumusunod na datos: Consumption $ 2,190,000 Investment $ 1,198,000 Gov’t spending $ 3,230,770 Export $ 5,008, 320 Import $ 1,708,170
 • 68. 1. Isulat ang solusyon ng pagkuha ng bilang o rate ng indikasyon 2. Huwag isali ang NEGATIVE signs sa pagkuha ng sagot 3. Lagyan ng mga simbolo o signs ang sagot: PGR (%), GDP ($ o ₱) 4. Sapagkuha ng PGR, hanggang 2 decimal RULES
 • 70. MGA SAGOT: 1. DATOS: Bilang ng tao sa pagsisimula ng taong = 86,050,800 End value of population = 90, 100,910 P = 𝑩𝑽 −𝑬𝑽 X 100 P = 𝟖𝟔,𝟎𝟓𝟎,𝟖𝟎𝟎−𝟗𝟎,𝟏𝟎𝟎,𝟗𝟏𝟎 X 100 P = 𝑩𝑽 𝟒,𝟎𝟓𝟎,𝟏𝟏𝟎 𝟖𝟔,𝟎𝟓𝟎,𝟖𝟎𝟎 X 100 P = 4.7066 𝟖𝟔,𝟎𝟓𝟎,𝟖𝟎𝟎 P = 0.0470665 X 100 P = 4.71%
 • 71. 2. DATOS: BVP = 48, 870,456 EVP = 50,423,955 P = 𝟒𝟖,𝟖𝟕𝟎,𝟒𝟓𝟔−𝟓𝟎,𝟒𝟐𝟑,𝟗𝟓𝟓 𝟒𝟖,𝟖𝟕𝟎,𝟒𝟓𝟔 X 100 P = 𝟏,𝟓𝟓𝟑,𝟒𝟗𝟗 𝟒𝟖,𝟖𝟕𝟎,𝟒𝟓𝟔 X 100 P = 3.17881 P = 0.031788101 X 100 P = 3.18% at ang Densidad ng Populasyon nito sa sukat na 99, 538 kilometro kwadrado D = 𝟓𝟎,𝟒𝟐𝟑,𝟗𝟓𝟓 X 100 𝟗𝟗,𝟓𝟑𝟖 𝒌𝒎𝟐 D = 50,657.99 D = 50,658
 • 72. 3. Datos GDP = C+I+G+ (X-M) Consumption $ 2,190,000 Investment $ 1,198,000 Gov’t spending $ 3,230,770 Export $ 5,008, 320 Import $ 1,708,170 GDP = $ 2,190,000 + $ 1,198,000 + $ 3,230,770 + ($ 5,008, 320 - $ 1,708,170) =$ 2,190,000 + $ 1,198,000 + $ 3,230,770 + 3300150 GDP = $ 9,918,920
 • 74. ISIP, HAMUNIN PAHINA 85 - 88 SAGUTAN ANG MGAGAWAIN SALOOB LAMANG NG 15 MINUTO: A. PAGTATAPAT-TAPAT B. PAGTUKOY SABANSANG ASYANO D. POSITIVE – NEGATIVE
 • 75. PART II. 1. Kunin ang population growth rate ng bansang Bhutan sa taong 2014. DATOS: Beginning value of population (BVP) = 78,560,321 End value of population (EVP) = 79,002,543 2.Kunin din ang Densidad ng Populasyon nito sa sukat na 75,105 kilometro kwadrado at gamit ang bilang ng tao sa pagtatapos ng taon.
 • 76. 3. Kunin ang GDP per capita ng bansang Yemen gamit ang mga sumusunod na datos: Consumption $ 3,500,456 Investment $ 1,531,050 Gov’t spending $ 2,456,120 Export $ 4,899,112 Import $ 2,500,341
 • 83. Paano nakakaapekto ang pagbabago ng GDP per capita sa ekonomiya ng bansa?
 • 84. Ano-ano pa ang mga salik sa pag- unlad batay sa iyong palagay?