SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Концептуальні засади
реформування
середньої освіти
«Нова українська
школа»
Слово міністра
«Коли ми говоримо про нову українську школу, ми перш за все
говоримо про новий зміст освіти в цій школі .
Діти мають здобути уміння і компетентності ХХІ століття, які
узгодженні країнами Європейського Союзу, і які сьогодні потрібні
сучасному українцю.
Окрім знання рідної державної мови, двох іноземних мов,
інформаційних технологій, уміння критично мислити, аналізувати,
працювати в команді, навичок фінансової грамотності, навчатися
впродовж життя бути відповідальними громадянами своєї країни .
Нашим дітям потрібна освіта для життя. І це головна мета нової
української школи»
міністр освіти
і науки України
Лілія Гриневич
Випускник школи
особистість
інноватор
патріот
10 ключових компетентностей
випускника школи
Спілкування державною мовою
Спілкування іноземними мовами
Матеметична компетентність
Компетентності в природничих науках і технологіях
Ініціативність і підприємливість
Соціальна і громадянська компетентності
Уміння навчатися упродовж життя
Обізнаність та самовираження у сфері культури
Екологічна грамотність і здорове життя
Інформаційно-цифрова компетентність
Формула Нової школи складається з
9 ключових компонентів
Новий зміст освіти ,
заснований на формуванні
компетентностей,
необхідних для успішної
самореалізації у суспільстві
Умотивований учитель,
який має свободу творчості і
розвивається професійно
Наскрізний процес
виховання , який формує
цінності
Нова структура школи , що
дозволяє добре засвоїти
новий зміст і набути
компетентності для життя
Орієнтація на потреби учня
в освітньому процесі ,
дитиноцентризм
Децентралізація та
ефективне управління , що
надасть школі реальну
автономію
Педагогіка , яка основана на
партнерстві між учнем ,
учителем і батьками
Справедливий розподіл
публічних коштів , що
забезпечує рівний досвід до
якісної освіти
Сучасне освітнє
середовище, яке
забезпечить необхідні
умови, засоби і технології
для навчання учнів
• Якщо вчитель став другом дитини,
якщо ця дружба осяяна благородним
захопленням, поривом до чогось
світлого,розумного, у серці дитини
ніколи не з’явиться зло
В .Сухомлинський
Нова школа - «педагогіка партнерства»
вчитель –
учень
доброзичливість і
позитивне ставлення
повага до
особистості
довіра у
відносинах,
стосунках
• розподілене лідерство
(проактивність, право
вибору тавідповідальніс
ть за нього,
горизонтальні
сть зв’язків
діалог –
взаємодія –
взаємоповага
принципи
соціального
партнерства
(рівність
сторін)
добровільність
прийняття
зобов’язань,
обов’язковість
виконання
домовленостей
Новий базовий Закон «Про освіту» :
професійне
академічне
2 Спрямування навчання:
Профільна освіта (10-12 класи)
2 – базове предметне навчання (7-9 класи)
1 – адаптаційний (5- 6 класи)
Базова середня освіта поділятиметься на 2 цикли:
2. ОСНОВНИЙ(3-4 КЛАСИ)
1. АДАПТАЦІЙНОІГРОВИЙ (1-2 КЛАСИ);
ПОЧАТКОВА ОСВІТА НОВОЇ ШКОЛИ ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА 2 ЦИКЛИ:
Загальна тривалість збільшиться до 12 років
3 рівні повної загальної середньої освіти
Метою початкової освіти
є гармонійний розвиток особистості дитини
відповідно до її вікових та індивідуальних
психофізіологічних особливостей,
формування морально-етичних і
загальнокультурних цінностей,
оволодіння ключовими і предметними
компетентностями, необхідними життєвими і
соціальними навичками, що забезпечують її
готовність до продовження навчання, успішну
взаємодію з довкіллям.
• Завдання початкової освіти:
 створення умов для психолого-педагогічної адаптації
дитини до шкільного освітнього середовища;
 фізичний і психічний розвиток дитини, розвиток її
сенсорних, інтелектуальних і творчих здібностей,
мотивації до навчання;
 формування ключових і предметних компетентностей,
необхідних для продовження навчання, набуття
соціального досвіду, культури спілкування і співпраці у
різних формах навчальної взаємодії; здатності до
самовираження; соціально-правової, екологічно доцільної
і здоров’язбережувальної поведінки;
 національно-патріотичне, морально-етичне, трудове,
естетичне виховання дитини.
.
Інноваційне навчання
націлене на освоєння і підтримку наявних
здобутків цивілізації,
 формує особистість, здатну вносити інноваційні
зміни в існуючу культуру й середовище, успішно
розв’язувати проблемні ситуації,
 передбачає постійне залучення учнів до
активної навчально-пізнавальної діяльності,
 спонукає їх до ініціативності, творчого підходу та
активної позиції у всіх видах зазначеної діяльності,
 передбачає не отримання, а здобування знань і
вмінь, конструювання власного образу світу,
формування ключових компетентностей самим
учнем
Освітній процес у загальноосвітніх
навчальних закладах органічно поєднує
навчання, виховання і розвиток дитини і
будується на основі
особистісно орієнтованого,
компетентнісного
і діяльнісного підходів
як єдиного системного утворення.
Навчально-виховний процес у школі
ґрунтується на запровадженні
компетентнісно орієнтованих
методик і технологій навчання та
оцінювання результатів навчання,
варіативності форм і методів навчання
учнів, створенні інформаційно-
освітнього середовища, яке
враховує вікові і пізнавальні особливості
дітей та їхні здібності, інтереси й освітні
потреби.
Зміст початкової освіти ґрунтується
на інтегративно-предметній основі,
компонентами якої є усне і писемне
мовлення, читання, іноземна мова,
математика, основи природознавства
і суспільствознавчих знань, різні
види мистецької діяльності (спів, гра
на музичних інструментах,
образотворча діяльність –
малювання, аплікація, ліплення,
декоративні техніки тощо),
збереження здоров'я.
У чому полягає концепція
Нової української школи ?
Ми переорієнтовуємо навчання з засвоєння
величезної суми знань на освоєння
компетентностей.
Компетентності – це ядро знань, які
необхідно знати дитині, вміння їх
застосовувати, навички для вирішення
життєвих проблем, а також ставлення і
цінності, які потрібно засвоїти сучасній
людині.
Зараз не проблема дістати
інформацію, якщо вона тобі потрібна,
проблема – правильно використати цю
інформацію для вирішення поставленої
задачі, критично переосмислити та
проаналізувати її.
Саме на це буде спрямована
Нова українська школа.
ЛіліяГриневич,
міністр освіти і науки України
Методична проблема педагогів
початкової освіти у 2017/2018н.р.:
«Активізація самоосвітньої
діяльності вчителів початкової
освіти, використання
інноваційного потенціалу
педагогів в умовах реформування
системи початкової школи»
Вчитель
ФАХІВЕЦЬ
ПРАЦІВНИКЛЮДИНА
Він актор , але його глядачі не
аплодують йому.
Він скульптор , але його роботи ніхто
не бачить.
Він лікар , але його пацієнти рідко
дякують за лікування та далеко не
завжди бажають лікуватися.
Де ж йому взяти сили для щоденного
натхнення?
Тільки в самому собі , тільки у
свідомості величі своєї справи
С.Соловейчик

More Related Content

What's hot

Реалізація наскрізної лінії здоровя і безпеки
Реалізація наскрізної лінії здоровя і безпекиРеалізація наскрізної лінії здоровя і безпеки
Реалізація наскрізної лінії здоровя і безпекиvinohodov
 
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освітиТипова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освітиVsimPPT
 
ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА розроблена під керівництвом О.Я. Савченко
ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА розроблена під керівництвом О.Я. СавченкоТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА розроблена під керівництвом О.Я. Савченко
ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА розроблена під керівництвом О.Я. СавченкоКовпитська ЗОШ
 
Plan zaxodiv 2020 2021
Plan zaxodiv 2020 2021Plan zaxodiv 2020 2021
Plan zaxodiv 2020 2021andrijbug
 
Osv programa 1-2_klass
Osv programa 1-2_klassOsv programa 1-2_klass
Osv programa 1-2_klassandrijbug
 
Tipova osvitnya-programa-rozroblena-pid-kerivnitstvom-oya-savchenko
Tipova osvitnya-programa-rozroblena-pid-kerivnitstvom-oya-savchenkoTipova osvitnya-programa-rozroblena-pid-kerivnitstvom-oya-savchenko
Tipova osvitnya-programa-rozroblena-pid-kerivnitstvom-oya-savchenkoSarcasm Sector
 
ПрограмаЛомачинецькоїгімназії
ПрограмаЛомачинецькоїгімназіїПрограмаЛомачинецькоїгімназії
ПрограмаЛомачинецькоїгімназіїШкола
 
презентація нова початкова школа
презентація нова початкова школапрезентація нова початкова школа
презентація нова початкова школаsvtovod
 
Формування основ природоохоронної поведінки учнів для становлення сталого роз...
Формування основ природоохоронної поведінки учнів для становлення сталого роз...Формування основ природоохоронної поведінки учнів для становлення сталого роз...
Формування основ природоохоронної поведінки учнів для становлення сталого роз...vinohodov
 
Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017
Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017
Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017Center_Inspiration
 
Стемосвіта
СтемосвітаСтемосвіта
Стемосвітаvinohodov
 
проект наступності
проект наступностіпроект наступності
проект наступностіЮлія Бевза
 
Rozvitku ditey-doshkilnogo-viku-z-autizmom
Rozvitku ditey-doshkilnogo-viku-z-autizmomRozvitku ditey-doshkilnogo-viku-z-autizmom
Rozvitku ditey-doshkilnogo-viku-z-autizmomHelenaLatsik
 

What's hot (20)

Реалізація наскрізної лінії здоровя і безпеки
Реалізація наскрізної лінії здоровя і безпекиРеалізація наскрізної лінії здоровя і безпеки
Реалізація наскрізної лінії здоровя і безпеки
 
С.В.Савченко. Педагогіка партнерства у проекті Концепції «Нової української ш...
С.В.Савченко. Педагогіка партнерства у проекті Концепції «Нової української ш...С.В.Савченко. Педагогіка партнерства у проекті Концепції «Нової української ш...
С.В.Савченко. Педагогіка партнерства у проекті Концепції «Нової української ш...
 
О.А.Барбазюк. Нова українська школа: зміст, форми і методи навчання
О.А.Барбазюк. Нова українська школа: зміст, форми і методи навчанняО.А.Барбазюк. Нова українська школа: зміст, форми і методи навчання
О.А.Барбазюк. Нова українська школа: зміст, форми і методи навчання
 
нова школа
нова школанова школа
нова школа
 
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освітиТипова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти
Типова освітня програма О.Я. Савченко для закладів загальної середньої освіти
 
ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА розроблена під керівництвом О.Я. Савченко
ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА розроблена під керівництвом О.Я. СавченкоТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА розроблена під керівництвом О.Я. Савченко
ТИПОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА розроблена під керівництвом О.Я. Савченко
 
Plan zaxodiv 2020 2021
Plan zaxodiv 2020 2021Plan zaxodiv 2020 2021
Plan zaxodiv 2020 2021
 
О.М.Топузов. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчаль...
О.М.Топузов. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчаль...О.М.Топузов. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчаль...
О.М.Топузов. Формування ключових і предметних компетентностей учнів у навчаль...
 
Нова українська школа: 2017
Нова українська школа: 2017Нова українська школа: 2017
Нова українська школа: 2017
 
Prjgrama 1 klas
Prjgrama 1 klasPrjgrama 1 klas
Prjgrama 1 klas
 
Osv programa 1-2_klass
Osv programa 1-2_klassOsv programa 1-2_klass
Osv programa 1-2_klass
 
Tipova osvitnya-programa-rozroblena-pid-kerivnitstvom-oya-savchenko
Tipova osvitnya-programa-rozroblena-pid-kerivnitstvom-oya-savchenkoTipova osvitnya-programa-rozroblena-pid-kerivnitstvom-oya-savchenko
Tipova osvitnya-programa-rozroblena-pid-kerivnitstvom-oya-savchenko
 
програма3
програма3програма3
програма3
 
ПрограмаЛомачинецькоїгімназії
ПрограмаЛомачинецькоїгімназіїПрограмаЛомачинецькоїгімназії
ПрограмаЛомачинецькоїгімназії
 
презентація нова початкова школа
презентація нова початкова школапрезентація нова початкова школа
презентація нова початкова школа
 
Формування основ природоохоронної поведінки учнів для становлення сталого роз...
Формування основ природоохоронної поведінки учнів для становлення сталого роз...Формування основ природоохоронної поведінки учнів для становлення сталого роз...
Формування основ природоохоронної поведінки учнів для становлення сталого роз...
 
Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017
Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017
Презентація. Педагогічна рада 27.10.2017
 
Стемосвіта
СтемосвітаСтемосвіта
Стемосвіта
 
проект наступності
проект наступностіпроект наступності
проект наступності
 
Rozvitku ditey-doshkilnogo-viku-z-autizmom
Rozvitku ditey-doshkilnogo-viku-z-autizmomRozvitku ditey-doshkilnogo-viku-z-autizmom
Rozvitku ditey-doshkilnogo-viku-z-autizmom
 

Similar to НУШ та проблема РМО на серпневій нараді вих ГПД_30.08.2017

до виступу на семінірі вчителів майбутніх 1 хкласів 08.10.2017
до виступу на семінірі вчителів майбутніх 1 хкласів 08.10.2017до виступу на семінірі вчителів майбутніх 1 хкласів 08.10.2017
до виступу на семінірі вчителів майбутніх 1 хкласів 08.10.2017svtovod
 
Osv programa 1-2_klass
Osv programa 1-2_klassOsv programa 1-2_klass
Osv programa 1-2_klassandrijbug
 
презентація на тему :" Основні напрямки розвитку навчально- виховного процес...
 презентація на тему :" Основні напрямки розвитку навчально- виховного процес... презентація на тему :" Основні напрямки розвитку навчально- виховного процес...
презентація на тему :" Основні напрямки розвитку навчально- виховного процес...velikokopanska zosh I-III st.
 
Osv program1st
Osv program1stOsv program1st
Osv program1standrijbug
 
Grade i 2019 2020
Grade i 2019 2020Grade i 2019 2020
Grade i 2019 2020andrijbug
 
Cемерянін О.Г.
Cемерянін О.Г.Cемерянін О.Г.
Cемерянін О.Г.RMK
 
Освітня програма 1-4 кл.pdf
Освітня програма 1-4 кл.pdfОсвітня програма 1-4 кл.pdf
Освітня програма 1-4 кл.pdfssuserac8ec11
 
держстандарт 2015 2016р
держстандарт 2015 2016рдержстандарт 2015 2016р
держстандарт 2015 2016рshdp1
 
держстандарт 2015 2016р
держстандарт 2015 2016рдержстандарт 2015 2016р
держстандарт 2015 2016рshdp1
 
компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи
компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школикомпетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи
компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школиОксана Кикоть
 
методична рада
методична радаметодична рада
методична радаliliya2896
 
Типова освітня програма 3- 4 клас
Типова освітня програма 3- 4 класТипова освітня програма 3- 4 клас
Типова освітня програма 3- 4 класtreasuretrove78
 
презентація дениші школа
презентація дениші школапрезентація дениші школа
презентація дениші школаdenyshi123
 
Освітня прграма НВК № 111 на 2021-2022 н.р.
Освітня прграма НВК № 111 на 2021-2022 н.р.Освітня прграма НВК № 111 на 2021-2022 н.р.
Освітня прграма НВК № 111 на 2021-2022 н.р.Оксана Козачек
 
Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3
Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3
Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3Tamara Emec
 
_____________________61
 _____________________61 _____________________61
_____________________61KievskRMK
 

Similar to НУШ та проблема РМО на серпневій нараді вих ГПД_30.08.2017 (20)

до виступу на семінірі вчителів майбутніх 1 хкласів 08.10.2017
до виступу на семінірі вчителів майбутніх 1 хкласів 08.10.2017до виступу на семінірі вчителів майбутніх 1 хкласів 08.10.2017
до виступу на семінірі вчителів майбутніх 1 хкласів 08.10.2017
 
Osv programa 1-2_klass
Osv programa 1-2_klassOsv programa 1-2_klass
Osv programa 1-2_klass
 
презентація на тему :" Основні напрямки розвитку навчально- виховного процес...
 презентація на тему :" Основні напрямки розвитку навчально- виховного процес... презентація на тему :" Основні напрямки розвитку навчально- виховного процес...
презентація на тему :" Основні напрямки розвитку навчально- виховного процес...
 
Osv program1st
Osv program1stOsv program1st
Osv program1st
 
Grade i 2019 2020
Grade i 2019 2020Grade i 2019 2020
Grade i 2019 2020
 
Cемерянін О.Г.
Cемерянін О.Г.Cемерянін О.Г.
Cемерянін О.Г.
 
Освітня програма 1-4 кл.pdf
Освітня програма 1-4 кл.pdfОсвітня програма 1-4 кл.pdf
Освітня програма 1-4 кл.pdf
 
держстандарт 2015 2016р
держстандарт 2015 2016рдержстандарт 2015 2016р
держстандарт 2015 2016р
 
держстандарт 2015 2016р
держстандарт 2015 2016рдержстандарт 2015 2016р
держстандарт 2015 2016р
 
компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи
компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школикомпетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи
компетентнісна спрямованість нових навчальних програм для початкової школи
 
1 3 klas revne
1 3 klas revne1 3 klas revne
1 3 klas revne
 
Osvitnja programa vjlosjanka school
Osvitnja programa vjlosjanka schoolOsvitnja programa vjlosjanka school
Osvitnja programa vjlosjanka school
 
методична рада
методична радаметодична рада
методична рада
 
Типова освітня програма 3- 4 клас
Типова освітня програма 3- 4 класТипова освітня програма 3- 4 клас
Типова освітня програма 3- 4 клас
 
презентація дениші школа
презентація дениші школапрезентація дениші школа
презентація дениші школа
 
Освітня прграма НВК № 111 на 2021-2022 н.р.
Освітня прграма НВК № 111 на 2021-2022 н.р.Освітня прграма НВК № 111 на 2021-2022 н.р.
Освітня прграма НВК № 111 на 2021-2022 н.р.
 
Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3
Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3
Виховна робота в Гадяцькій СШ І-ІІІ ст. №3
 
Zvit 2019 2020
Zvit 2019 2020Zvit 2019 2020
Zvit 2019 2020
 
Prostir
ProstirProstir
Prostir
 
_____________________61
 _____________________61 _____________________61
_____________________61
 

More from Ковпитська ЗОШ

Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)Ковпитська ЗОШ
 
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВ
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВАНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВ
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВКовпитська ЗОШ
 
Анкета для батьків учнів 1-го класу
Анкета для батьків учнів 1-го класуАнкета для батьків учнів 1-го класу
Анкета для батьків учнів 1-го класуКовпитська ЗОШ
 
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)Ковпитська ЗОШ
 
Morning meeting - Ранкові зустрічі
Morning meeting - Ранкові зустрічіMorning meeting - Ранкові зустрічі
Morning meeting - Ранкові зустрічіКовпитська ЗОШ
 
Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантності
Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантностіРанкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантності
Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантностіКовпитська ЗОШ
 
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)Ковпитська ЗОШ
 
СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...
СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...
СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...Ковпитська ЗОШ
 
Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського
Педагогічна спадщина В. О. СухомлинськогоПедагогічна спадщина В. О. Сухомлинського
Педагогічна спадщина В. О. СухомлинськогоКовпитська ЗОШ
 
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙКовпитська ЗОШ
 
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮКовпитська ЗОШ
 
Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...
Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...
Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...Ковпитська ЗОШ
 
Виховання любові до природи за Сухомлинським
Виховання любові до природи за СухомлинськимВиховання любові до природи за Сухомлинським
Виховання любові до природи за СухомлинськимКовпитська ЗОШ
 
План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014
План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014
План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014Ковпитська ЗОШ
 
Використання QR-кодів у освітньому середовищі
Використання QR-кодів у освітньому середовищіВикористання QR-кодів у освітньому середовищі
Використання QR-кодів у освітньому середовищіКовпитська ЗОШ
 
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...Ковпитська ЗОШ
 
ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...
ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...
ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...Ковпитська ЗОШ
 
Орієнтовні теми для Щоденника вражень
Орієнтовні теми для Щоденника враженьОрієнтовні теми для Щоденника вражень
Орієнтовні теми для Щоденника враженьКовпитська ЗОШ
 
Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)
Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)
Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)Ковпитська ЗОШ
 

More from Ковпитська ЗОШ (20)

Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
Анкета для батьків учнів 1-х класів (бланки)
 
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВ
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВАНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВ
АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ УЧНІВ 1 КЛАСІВ
 
Анкета для батьків учнів 1-го класу
Анкета для батьків учнів 1-го класуАнкета для батьків учнів 1-го класу
Анкета для батьків учнів 1-го класу
 
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)
 
Morning meeting - Ранкові зустрічі
Morning meeting - Ранкові зустрічіMorning meeting - Ранкові зустрічі
Morning meeting - Ранкові зустрічі
 
Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантності
Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантностіРанкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантності
Ранкова зустріч розвиток взаємоповаги та толерантності
 
Ранкова зустріч
Ранкова зустрічРанкова зустріч
Ранкова зустріч
 
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ (біографія)
 
СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...
СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...
СПАДЩИНА В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ЯК СКЛАДОВА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ...
 
Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського
Педагогічна спадщина В. О. СухомлинськогоПедагогічна спадщина В. О. Сухомлинського
Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського
 
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ
ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНСЬКИЙ
 
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ У ДІАЛОЗІ З СУЧАСНІСТЮ
 
Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...
Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...
Витоки передшкільної освіти в педагогічному вимірі В.Сухомлинського реалії і ...
 
Виховання любові до природи за Сухомлинським
Виховання любові до природи за СухомлинськимВиховання любові до природи за Сухомлинським
Виховання любові до природи за Сухомлинським
 
План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014
План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014
План виховної роботи на ІІ семестр гімназія 2014
 
Використання QR-кодів у освітньому середовищі
Використання QR-кодів у освітньому середовищіВикористання QR-кодів у освітньому середовищі
Використання QR-кодів у освітньому середовищі
 
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...
Методика навчання мистецтва у початковій школі Посібник для вчителів JI. М. ...
 
ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...
ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...
ВЧИМОСЯ ЖИТИ РАЗОМ. Посібник для вчителя З РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК у курс...
 
Орієнтовні теми для Щоденника вражень
Орієнтовні теми для Щоденника враженьОрієнтовні теми для Щоденника вражень
Орієнтовні теми для Щоденника вражень
 
Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)
Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)
Інтегроване заняття Я досліджую світ. Теми тижня (вибірково)
 

Recently uploaded

Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...ssuser7541ef1
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxssuserd1824d
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіAdriana Himinets
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстанняestet13
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxssuser9ce4541
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr4book
 
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfПрезентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfssuser7541ef1
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdfhome
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...ssuser7541ef1
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік24tvua
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...ssuser7541ef1
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВestet13
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...estet13
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxssuser9ce4541
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області24tvua
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxssuser3258ce1
 

Recently uploaded (16)

Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
Заняття у різновіковій групі. Особливості планування та проведення з дітьми д...
 
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptxАльфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
Альфрейні опорядження поверхонь ТООРтаПД.pptx
 
Презентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливостіПрезентація про виникнення балади., особливості
Презентація про виникнення балади., особливості
 
70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання70 років тому – початок Кенгірського повстання
70 років тому – початок Кенгірського повстання
 
Еволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptxЕволюція органічного світу біологія.pptx
Еволюція органічного світу біологія.pptx
 
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
10_iu_g_2018_stand dfgdf gdf gdfgdfgsdfge er gesr
 
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdfПрезентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
Презентація для інструкторів з фізичного виховання в ЗДО.pdf
 
Наказ ПК 2023-2024. pdf
Наказ ПК 2023-2024.          pdfНаказ ПК 2023-2024.          pdf
Наказ ПК 2023-2024. pdf
 
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
Тренінг про тренінг. Педагогам ЗДО проте як скласти та провести тренінг у кол...
 
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рікГрафіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
Графіки відключень у Вінниці і області на 2024 рік
 
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
Особливості застосування інструментарію оцінювання готовності дитини до навча...
 
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВІм’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
Ім’я чернігівця на карті Місяця. ЮРІЙ МЕЗЕНЦЕВ
 
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
80 років від часу депортації з Криму кримських татар і осіб інших національно...
 
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptxУрок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
Урок 91 Фундаментальні взаємодії в природі.pptx
 
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та областіГрафіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
Графіки стабілізаційних відключень у Чернігові та області
 
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptxПроблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
Проблема міжпівкульної асиметрії та взаємодії пр №5.pptx
 

НУШ та проблема РМО на серпневій нараді вих ГПД_30.08.2017

 • 2. Слово міністра «Коли ми говоримо про нову українську школу, ми перш за все говоримо про новий зміст освіти в цій школі . Діти мають здобути уміння і компетентності ХХІ століття, які узгодженні країнами Європейського Союзу, і які сьогодні потрібні сучасному українцю. Окрім знання рідної державної мови, двох іноземних мов, інформаційних технологій, уміння критично мислити, аналізувати, працювати в команді, навичок фінансової грамотності, навчатися впродовж життя бути відповідальними громадянами своєї країни . Нашим дітям потрібна освіта для життя. І це головна мета нової української школи» міністр освіти і науки України Лілія Гриневич
 • 4. 10 ключових компетентностей випускника школи Спілкування державною мовою Спілкування іноземними мовами Матеметична компетентність Компетентності в природничих науках і технологіях Ініціативність і підприємливість Соціальна і громадянська компетентності Уміння навчатися упродовж життя Обізнаність та самовираження у сфері культури Екологічна грамотність і здорове життя Інформаційно-цифрова компетентність
 • 5. Формула Нової школи складається з 9 ключових компонентів Новий зміст освіти , заснований на формуванні компетентностей, необхідних для успішної самореалізації у суспільстві Умотивований учитель, який має свободу творчості і розвивається професійно Наскрізний процес виховання , який формує цінності Нова структура школи , що дозволяє добре засвоїти новий зміст і набути компетентності для життя Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі , дитиноцентризм Децентралізація та ефективне управління , що надасть школі реальну автономію Педагогіка , яка основана на партнерстві між учнем , учителем і батьками Справедливий розподіл публічних коштів , що забезпечує рівний досвід до якісної освіти Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів
 • 6. • Якщо вчитель став другом дитини, якщо ця дружба осяяна благородним захопленням, поривом до чогось світлого,розумного, у серці дитини ніколи не з’явиться зло В .Сухомлинський
 • 7. Нова школа - «педагогіка партнерства» вчитель – учень доброзичливість і позитивне ставлення повага до особистості довіра у відносинах, стосунках • розподілене лідерство (проактивність, право вибору тавідповідальніс ть за нього, горизонтальні сть зв’язків діалог – взаємодія – взаємоповага принципи соціального партнерства (рівність сторін) добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей
 • 8. Новий базовий Закон «Про освіту» : професійне академічне 2 Спрямування навчання: Профільна освіта (10-12 класи) 2 – базове предметне навчання (7-9 класи) 1 – адаптаційний (5- 6 класи) Базова середня освіта поділятиметься на 2 цикли: 2. ОСНОВНИЙ(3-4 КЛАСИ) 1. АДАПТАЦІЙНОІГРОВИЙ (1-2 КЛАСИ); ПОЧАТКОВА ОСВІТА НОВОЇ ШКОЛИ ПОДІЛЯТИМЕТЬСЯ НА 2 ЦИКЛИ: Загальна тривалість збільшиться до 12 років 3 рівні повної загальної середньої освіти
 • 9. Метою початкової освіти є гармонійний розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей, формування морально-етичних і загальнокультурних цінностей, оволодіння ключовими і предметними компетентностями, необхідними життєвими і соціальними навичками, що забезпечують її готовність до продовження навчання, успішну взаємодію з довкіллям.
 • 10. • Завдання початкової освіти:  створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього середовища;  фізичний і психічний розвиток дитини, розвиток її сенсорних, інтелектуальних і творчих здібностей, мотивації до навчання;  формування ключових і предметних компетентностей, необхідних для продовження навчання, набуття соціального досвіду, культури спілкування і співпраці у різних формах навчальної взаємодії; здатності до самовираження; соціально-правової, екологічно доцільної і здоров’язбережувальної поведінки;  національно-патріотичне, морально-етичне, трудове, естетичне виховання дитини. .
 • 11. Інноваційне навчання націлене на освоєння і підтримку наявних здобутків цивілізації,  формує особистість, здатну вносити інноваційні зміни в існуючу культуру й середовище, успішно розв’язувати проблемні ситуації,  передбачає постійне залучення учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності,  спонукає їх до ініціативності, творчого підходу та активної позиції у всіх видах зазначеної діяльності,  передбачає не отримання, а здобування знань і вмінь, конструювання власного образу світу, формування ключових компетентностей самим учнем
 • 12. Освітній процес у загальноосвітніх навчальних закладах органічно поєднує навчання, виховання і розвиток дитини і будується на основі особистісно орієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів як єдиного системного утворення.
 • 13. Навчально-виховний процес у школі ґрунтується на запровадженні компетентнісно орієнтованих методик і технологій навчання та оцінювання результатів навчання, варіативності форм і методів навчання учнів, створенні інформаційно- освітнього середовища, яке враховує вікові і пізнавальні особливості дітей та їхні здібності, інтереси й освітні потреби.
 • 14. Зміст початкової освіти ґрунтується на інтегративно-предметній основі, компонентами якої є усне і писемне мовлення, читання, іноземна мова, математика, основи природознавства і суспільствознавчих знань, різні види мистецької діяльності (спів, гра на музичних інструментах, образотворча діяльність – малювання, аплікація, ліплення, декоративні техніки тощо), збереження здоров'я.
 • 15. У чому полягає концепція Нової української школи ? Ми переорієнтовуємо навчання з засвоєння величезної суми знань на освоєння компетентностей. Компетентності – це ядро знань, які необхідно знати дитині, вміння їх застосовувати, навички для вирішення життєвих проблем, а також ставлення і цінності, які потрібно засвоїти сучасній людині. Зараз не проблема дістати інформацію, якщо вона тобі потрібна, проблема – правильно використати цю інформацію для вирішення поставленої задачі, критично переосмислити та проаналізувати її. Саме на це буде спрямована Нова українська школа. ЛіліяГриневич, міністр освіти і науки України
 • 16. Методична проблема педагогів початкової освіти у 2017/2018н.р.: «Активізація самоосвітньої діяльності вчителів початкової освіти, використання інноваційного потенціалу педагогів в умовах реформування системи початкової школи»
 • 18. Він актор , але його глядачі не аплодують йому. Він скульптор , але його роботи ніхто не бачить. Він лікар , але його пацієнти рідко дякують за лікування та далеко не завжди бажають лікуватися. Де ж йому взяти сили для щоденного натхнення? Тільки в самому собі , тільки у свідомості величі своєї справи С.Соловейчик